Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 19, 1913, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, m besinnt
set Sud- Ord bestu- wir-belüg.
(Ei- 40. s)
sAt fsdes want-.
Sandeltg, sandelig Tiger
jeg djg, uden nagen blivcr
født paany, kan han jkke se
Gudå Rng Joh. Z, S.
Læs Assnittet Kap. s, 1·—-6.
Talen er her om Guds Rige.
om at se dette Rige og om at to m
m e in d i det.
Nikodemus er aabenbart entwand
der spger Guds Rige, maaske win
ler han slct ikke out, at han jo er
inde i det.
Vi masrker os, hvad Johannes
strcv i Slutningen of fokegaaendc
Kapitel, at ,,mange troede paa Je
fu Nava, da de saa hans Tcgn, smn
han gjotde« under Paaskel)ø3'tich1,
men Jesus selv betroede sig ikke
til dem.
Nikodemus var sittert ern of dis
se mange, men han misstydcde ikkc
Tegnene, som de fleste af de ncrvme
gis-the
Hart havde as Tegnene sluttet,
at Jesus var en »La-ret, kommen
sta Gud7« ingen kunde gøte de
Tegm som han gjorde, udcn Gud
var med hom.
Nitodcmus’ Tiltalc til Jesus w
ber strafe» at ljcm er et sandtde
sjgende Mcnneske, og at han søger
Sandheden hos en Mand, der er
sendt af Gut-.
Og as det, Jesus siger til Nikodei
mus, skønner vi viderey at det var
»Guds Rige«, Nikodcm115’ Tanker
beskæftigede sig med.
Maaske det nctop var det Guds
sägt-, som Dsberen Johannes havde
sorkyndt, at det var kommet nun-.
Nu vil han have Rede paa dette
Cuds Rige has Jesus-; dersor kom
mst han til ham otn Ratten og til
ialek hom, sont der staat i Vers L.
Jesus set straks, hvad der et i
seien med Nikodemus og ladet
sum straks klatt sorstaa. at det ikke
et mere Lætdom og Oplysning,
set sattes hern, meu en Hjettesots
M. · ;
»Sandelig, fandelig figer jeg
dis, uden nagen bliver ftdt paany,
Icm han ikke se Gudg Rige.«
Icltsaa —- det er ikke noget udeni
fra, Raadsherren lieh-ver, men en
fuhr-wies Formdring — det er ikke
Lyset, det et galt fat med, men
Hist
»Ist-es paany — det var dog
et Mist Begrelst kimeligvis
helt kremmed for selv Læterne i
Israel paa den Tib; ikke unbeküm
at Nikodemud flet ikke fatter det.
Rigtignok havde David jo bedet:
»Herr-e, fkab i mig et rent Hjcrte
oq forny en stadig Aand indeu i
mig«, men den Tids Lærde var ikkc
as Davids Stole.
Jesus vil sige og bævde det fuu
siasrkt sont muligt, at del naturligc,
udamitiske Mcnneske mangler dct
Stunden-S Lie, hvormed Gnds Rjge
Alt-ne kan fes-.
Da Nikodemus kober, at han al
dcles mangler Syn for anden Zod
sel end den naturlige, Tiger Jesus
viderex »Sandelig, sandelig figu
jeg dig, uden nogen blivcr fsdt as
Band og Stand, kan han ikkc kom
me ind i Guds Rige.« Oq hcm lmgi
gpr til, begkundende: ,,H1;ad der er
født af Kødet et Kod; og hvad der
er fsdt af Aanden er Aand."
Vi vil lige ftraks gøre opmætkfom
paa, at Nikodemus med dct samme
fættes uden for Guds Rige. —- Og
det er derwed ogfaa sagt og gældcr
til alle Tider. at et Menaeske, der
ikke er født paany, fødf af Gut-,
er uden for Guds Rige.
Atvefynden og Akvefokdærvelsen
lcrres ikke klareke noget Sted i Guts-J
Ord end netov bet. Entwer, der
kun er født as Ast-, er her dømt
til at blive uden for Guds Nisus
on det et Jesus seit-, der bar fast
det Dommen. Der man begmuscss
helt dumm mcd en Fsdsel af Gut-.
for at blive skikket til Guds Rims.
» ,.Af Band og Acmd«, figer Jo
Jsus: men i det splgende Vers ncrvs
net bcm ikke st og Band, mcn
K- d og A a n d sont Modsætningcr.
Dei er Fsdfclen as Gud, det gast
der am, som nævnt alle-rede i Kap.
l, ts. Men Toberen Johannes vor
deugang fremtkaadt med sin Band.
daab sum et Middel til Jndførelscs
i det Guds Rige, der var net-, og
Jesus·vidfte fo tillige om den Daub,
hau felv vilbe indstiftr.
Vi ved, at der er dem, som vil
nægte, at her ved »Vand og Rand«
peges paa Tauben: mcn innen hat
cndnu kunnet give et antaleligt Evat
paa, hvad Jesus ellers Ins-d dctte
Udtryk fkulde pege paa J
Bi vil detimod heulede Opmærki
somheden paa, at det et Fsdfeli
her et Tale am, og ved Fsdsel er
det io da den fidende og ikkes
den, der ftdes, sum er vitksom;«
Wut-, det et Gudö Zaud, der fis
der et Neun-sie many, og det hat
behaget End ved denne Fsdsel at
indstiste Banddaaben fom MiddeL I
Det gelber her siet ikke om at;
I lIlIct af de fgkfllommcndr 30 Tage
bottgives til enlwct Mund og Kvindc
en at disie pkægtigc Vimck Tkgier
Da vi hat haft Anledning til at indsiøbe flm rufin
faadanne Vinter Trsiek, som her Bestressct oq Ylfbildeh
til virkelig Spotpri9, har vi besluttet os til at hort
give en Trøie gratis til hver og en, som be· As
nyuer sig afdeue Tilbud og indsender »-,,,
nebenftaande Fluan til vg. ,;;’,’, )
Ttøse ther Trøter er til
oirkede af tykt, ftærkt Garn af
Gran kalt-r. J udfeende, styrke
pg brugbarhed er de fuldt paa
hside med heluldg Troja-, som
fælges for Y5.00 euer mere
per Stykke. Diese Trøier hat
en stor og tyk striktet Krone,
syv Perlemoroknapper ogstærtt «
fyede knaphul, sann en lomme
ahveriide. Naarsaasnskes- ·«
an Trøien tilknappeø lige op
under Dagem sauledeg som den
mindste Afbildning ved siden
heraf viseh og uagjet deue be
holde sit Liebende og got-e ad
seende. Specielt paa denne tid of
stated er en Trøie som denne megit
uymg vg gavnug for whom
Is- tsu ssst ll e. stie- mcstmsti ne
Ist Insekt-se ein«- - Mein-. si km tng
Issem I as sum-m It bas- Itss ss Ima
Ien is immer i stinkt-et im M m 46 tos- Inm
cyiks s- De es den-e elle- Don-«
Inn stund-letz
.i."i
Ist-.
Its-sus
III n- ssJJc
»Ist-nur
Int."
Aas-sagen til, at vi vil borthve digsc prægtige trøier grau-L er den, at v-«
. After, at enhver standinavist Familie heri tandet ital bknge von Malt dritte, thi de:
audmærset iom Bett-dritte Tit enhver Lasset-, som antager dem- Tctbud, vix vi ded
Ideu sent-e vor nye stokartede K t l over Baker af alle Stag. J
II absolut frie «B a r g ain« a a o deune Ratalog finde-I alr, srsm i
Ich-des i Hnsholdningen eller paa Formen, og en Familie kau spare hundreds-c
I
Of Dollars, hvis De altid kaadfpsrger vor Katalog, nat-r noget bchøvegs.
III-its Ists-IM- tllimdks sl Ist Isaria-mehr
hinkt fo- Islitssswsp et absolut uforfqtilkt sum
Osste sitt-it, los- ck Ilms la sttm laute-treten
te- ek Its-met tll es Mc Rasse os- veklot kais vat
l es but-m u let is smqu cum m end-m
ilc. If Inst-Im l n essen- Hife sf sum-m
issWse tät-n lot solicit-sum vornen Ins
mik- Itlsetu Teil-, k-- willen am dem Oas
sque list II Ill la Colle-et flammende.
d- Ielisssessk Is qlslslnt ollohollm Mult
be Ia me- m. u um stumm-te me vio
II soll-IIqu tm Ill ck stille time-c ask-,
Enteilt-M til-· l Mes- Ctsd er nett-ende- es
MI is Ins-I Ist sen-ists is- en Votum-«- sem
nstkhtlkllsm Inn-h Andeutung-muri og ds- · m
Ins sotskt Use träumt-Ist la- kn
Ies m n bsce Inn-sonst has It to sum-mun
fek c sm- kMt. seslis solt sI html-, et slsiudetis
ektieadi If alle III-nimm is sue-ed- ss sit-m III
centkmse sites- Ie stritt n Missg- ssns e( wiegt-use
sg Ietai mm i-- sue. « Dei sit-m stumm-, Iiktkt
iom en onst is et spekul- Iels Its-de es Immo- sit
ste- i- an s Verse-m umn- Ien nat-ask Ilse
slntvent . Ists-leiern- isstln eins-uns
des Oele sogen De- tsa Imqu MI- , at set m
krW est-ersinnt
sur us her
Kuptmt tun-jin Z- co., ’""«·»f.:k:xztk»·stsssti
- Dem-ed vedlægges U 00 som futd bctnliug for m erster Lundius ton
Mum Extrakt for Mal-ta-Bkyg, tilskræktetigt for 18 Galloner Mond-ists
M er es Vvereuskmst, at jeg desuden faar modtage en
«-..... ....M2rsie ist Date-. Witwen-tm.....»....tm
«».·»sW2t-itstrpmer. Vryftmaal..... .......... mu.
Ihr et seyn (X) forau den Vimer Trøie, sont De Inst-r
soc-at W vpgive bet rigtige Bryftmaal manl med et Maule
M raubt Bryfm og Hyggen lige under Armhullenr.
et en Msbiufh at hvis fes ei findet alt precis faadan som her an
DI sä- 01.00. Mater Trtien erhob-r jes uawrliqtvis
f’tgq-js«0ssstsftsksssssscso «sssissssssssossissssit-sei
I .
fstOOOQIOIIOOOOO It II OIII IIIIIIOII IIOOOOOO sOIs O
Hi
— Nics II CI- —I
kunne fæftam men at tto Je
su Ord, sont de loder: ,,fjdt af
Band og Rand-«
Vi skal stuttclig blot bemerkte
at alt Liv fach, begyndcs for at
udnikles og fortsastteT saa at lige
faa nadvendigt fom det et at faa
dct nye Liv for at kunne sc Guds
kliigc og komme ind i det, lige san
imdvendigt er det at leve det for
at blwc der.
Lg dct aaudcligc Liv can ds,
lwad Vi desoasrre for altkor mangc
Eksonwler paa. Er det stet, iaa
qasldcr dot ikkc at blive s- dt p a a
nn, mcu at blive vakt op fm
Tod til Liv, san den afbtudtc Lins
vasksk atm- kan blioe bcgyndt og
Fortset, uden hvllket ingen kan vedi
bljoe at vmrc Mcdlmn i Guds Ring-.
Nikodcmus Var, da lmn kom til
Jesus-, uden for Guds Rige: wen
lmn sagte det oq søgtp paa rette
Ztcd: del-for blev ban biulvcn til
Rette. Den asrliqc Egger findet-.
Et Rundsiuc.
k; Anlednjng as Past. I
sen-J lldtalelse.)
s-.
»Juki-c er sau haardnafs
ket sont en Kendsgcrning.«
anoleon.
v Paswr -. C. Entsem Nackt-»g
Tk:i—:», irr-ver i »Hu-« soc I. Ich-.
d. A.: »Mot: ikke snort den sitt-Hm
de aimdeljszc Rattmdom HMDZ »sc
«.«k det, at 111 Wktilrzxt mark-derer
Cum Jtedct i Dort Missionekendr
Arbede —--- og der Mr Vi, faJ san
nmn sich hmd man Vil« —- oft,
Tenno lldtulclse kmk Tkuve 51n »Ur
rcmgelsr km een Eide set. Tot er
Hain-: mjzx m rsfi ! manqe andre
muck, der bran ester merk Furt
: pur Mission. more un i Vorc Mr
niqlnsdehsimsrcs Frcmgang i Dort
slcbejde Jeg maa as og til spømex
..11"c imr doq vol ikle forchdt »vor
fErste Kilsrlighed?« Tet tnktes mig,
at engang gav ,,de udtrcmdtc« Va
fnnen en tudeligere Lod, strasbtc
met-e eftet det klare Ekel mellem
Tto og Vantro og cftck ..oposkolist
Firiftendom« end nu, detbasreii mig
ogfaa for, at «Missionsforeningens«
Falk engang viste more Nidkætbed
paa Missionsmarken oq i forskcllii
;ge andre Sager end for nasrvasreni
de. Fra andre Held vifek sia Tegu
;Voa Pedanteri. thitabilitet og Kli
»keva»sen. Qg bvor meqet eller book
slidt Skvld den enkelte end kan ha
.ve i disse Frecnwninger, et er gan
Iske sikkert: vi bebst-er bver ifast
at lytte til Orden »Kon! i Ou, book
fra du er falden, og vend om og
jgsr de forrige Gewinget.« Lg
Jsaaledes er Længfel og Strasben
Hefter Fotbedring vg Fremgang be
jtettiget og nsdvendig. Men kan der
jikke væte Mulighed for at man i
fin Les-Mel ester Fremqang more
end tilbtrligt kommst ti! at fynes,
at der et Stilstand i Arbejdess
Not er det: Pastor Tritten sitzen
Hat den sor. Kirkes missionekende
III-beide »wer-betet paa Siedet«;
»vi kommst altfaa tm Kickesmnfund
jagen Begn- i det
«
C. Enk
l
i
Som gammel Samfundsven kan
jeg ikke gaa denne Udtalelse ucvnfet
forbi; jeg maa uderkaste den en nøjs
ere Prtvelsr.
Kott efter at have læst ncevnns
Erklæking fik jeg en føvnlss Nat.
Jeg kam da i Nattens Stilhed til
at tænke paa Poe-standen og til
at spsrgeJ hat den Kendsgeri
ningerne for fig? Tanten lsb
da hen over den formede Kirkes
Missionsmark til et »Nundschou«,
Tom Tysken siger. de lsb i Siksai
og fis et personligt Præg, sotdi
jeg maatte nasktnest lade mig lede
af de Mögetninger. sont havde
vceret mig paa ncert Hold.
Wer man et Bat-n. da kan
man ille kende dets Mr paa tort
Tid: men lad nogce Aar qaa ben,
da lyder det: nu san man riqtig
fe,atBatnetetvokiet-Eedetikke
paa läge Bis med Samfundsatbejs
det? Paa en kotdeke Tid san man
ikke rigtig se Maus-n wen lad
en lille Nenn-Mk rinde bott
da bciver del W.
Jeg kom i Sftetaatet 1885 til
Vlair. Nebr. Da laa der noqle Læs
Marsten oq noqet Zimmer oppe
paa den Me, hvor Trinitatis
Seminatimn med sine qode Byg
ninget og sit dejlige Inlæg og fine
Professorboliser nu et. Er det Til
baaegtmss
Rede i Blair By boede Stolen
Meste Leerer. Post-n- I. M. Inder
fen. Hans Stubenkammer var Un
dewitnkmtvkeeelle for 9 flehen
hyan d i Bologna-sen- Pastor
Indessen øq hanc W math
fandelkq for Stolen- shcd Ie dort
fra We Mbedee i de
res die-n: o- deres VW var
Elle llllr. W W var
Bil nagen anders-ge Mr Uns
dersens Gage iom Læteh da..vil
han not finde, at den var betydeligt
mindre end den« de scnete og nutis
digc Lastcke oppebærcr.
Men vil du faa lasgge Mastlc til,
lworledcs vor Stolesag staat den
Tag i Tag for baadc Last-etc o»
Eli-ver, da tror jeg iste, at du san
kalde dct Tilbagegoug. Der hat oas
rot Birkst im 1885 til Hle —
Ema sle Taufe-i til Ostiahck Im
2·i.—3«. Aug. 1685 holdt »Klass
imniunch Llarcsmøde i Council
Aufs-z Ja, Jeg kom lich fta Tau
mark til dctte Mode. Tagen estrr
:’lars:-nwdcts:« Blut-uns reiste en halo
Sncs Menaestek —- blondt die-sc
ogsaa jeg — over til Omaha, lwor
um Aste-ten et lille Missionshus paa
But-dem- 3t. blcv indvirt. Der var
næppe over 12 a 15 Mcnncfker im
leaha med til donne Jndviclfc Ak
bcjch i Omaha er sidcn den Tid
itte gaact ftem med Koznipefkrid1,
men frei-lud er det gener Der er en
Menigth sum ejcr en god Riklu
og Urwstehuz og i Haar (d. U.
Pseer kundc Mcniglicdm lade ind
vie sit ny Missionzstmiz i en andrn
Del of Byeu Vikkfomlwden der lmr
ikkc murcherct paa Etcdct
Den lö. Aug. 1880 holdt Pafmr
M. C H. Ruhe og Stud. A. S.
Nielsen og jeg Missioikstnøde i Rus
Hstith Nebr. Msdet hoidtcs i m links
sAlmueffolc fordi der jagen Lim
ivar-, ug naszcn alle de derboettdchx;1- "
Eise Var cjtcr Zigende tout jer bu
ster ket) til Mede; men de hude
alle ruuuncis i Stole-L Reis- mk nlI
Etjiuskin og lex-g Mcrrke til den Etat-m
der kan samlcs der til en («s««ud-.«stjc1u
»ste, faa ums du figct Dlrvcjdct er
jvokch —
Ved chddnmdct i Lmaha, Nebr»
28. Febr. —- 2. Mart-s 1884, book
man bestemte at trcrde nd of sinn
jerenccn og danne et donsk luwrrst
Rirkesamfund dct folgende Efteraaky
var det, cfter hvad Pascok Rocke
fortalte mig, tun 28 Mennestet til
Stede med baade de tiltejsende og
Folk jka Born, og lass nu Mast-te tit
et Kredsmsde i Nebraska, de Hun
drcder af Mennefket sont funkle-O
berbergetes og bespise-:» alt det ander
ufortalt, og iig san om dct ist Tuli
hagegang paa diese 28 Aar. —
Zu jcg i Zept- USE-T sum til List
mgo for at studen, mndnssi der Wo
Oe mon- csnd m Männlein-r 1 ssm
sinke By, der sondte chr MI- s«
om Dort Kiktcsmnsundxs Judokas-, p:
den Tag i Tag et der u«t-t.·.ULi,-:ix;:
hedet der-indes sont dem-Iris m 1-.-.
Pracstrr. og »Dummkng Uns-mus.
pladfer der dcisjorudcn cr. nur xkg
jfkc Rede pau. LHI du midn- Hirt
somhcdcr 1 streber i stillten-, Lust
souri og Michxgan etfftstmsdc must
flet ikke den Gang Te ck both-m
frem i de hctmmdne 25 Llac
Adventssndag IbHT holdt Pustur
J. Zimonscsn og W svcggc Stimm
u-« det søkstc Mode mellem den
Flut Meintesker i Raune, Wis» sum
senere dannede Jmmanuelizs Monm
hed derfted5. Der var» maastr en
halv Zack- Famjljcsk og noglc ungc
Mennester. Pastor J J. Kildsig
blev senkte anfat der i Nacine for
at sve Missionsarveide Han fis
i Begyndelfen 15 Tollars om Maa
neden i fast Lin, os as den Gage
fkulde han og hans Idustru leje Das
og leve, som de bebst fande. D. 14.
Sept. 1890 fik Jmmanuelc Wenig
hed sin Kirce indviet as vort Sam
funds FAM.
Ten I. Mai 1898 -— den nundri
vctsrdige Tag, da Admiral Dewmfs
tokdnende Kanomsr i Manilabug
ten plukkede de iidfte Svingfjer äf
den spanste Rovfugl —- havde jcg
den Glæde at nedlcrgge Grundstenen
til vor Frelsets Menigheds Kiefe,
Naeine Junetiom og Vikksomheden
omkting den var dengang i sin
Vor-den
Roget senkte kom Adstillecfen i
den danske Mete, oq det kostede
flete as voke imfundstro Mund-,
Præstet og Meniqhedstnedlemmer.
mange Kompe, Brydninger. Retter
gang o. a. at bevare den Kitte
Præstebolig og Meinst-d- Mm
Geisen Im et Mr for
Men vil nogen holde disfe singe
Begnadecfesdaqe og Kamptidec »in
meine« og san se paa. bvorledes de
kirtelige For-hold i Meine hat nd
oiklet siq siden, da vi! man not-we
kalde det en Max-ehern- paa Siedet
J Mai oq November 1895 be
sagte jeq en Flot ttoende Nenne
ster i Broollyn. Mktelmnfnudet
vor denstmq akdeles uden Fodfæs
steincvuteBy. III-erbeten
sple Wenighed oq en m
tig Weint-nimm oq andet Nr
beide.
J W 1899 lief-sie ieg
Dosten oq tom i Forbindelle med en
sitt- Ilok troeude Memustet l deu
te stm By. Nu et der en coe
W W Idol-ed
softw, Mission i. a.
U M- at M W
E
I
gis-f stol iklce hielt paa Besllkkivelsen T
Ä ?:«.:«.« cis-est Male-sue
Hid. s
u
Wiesbleami R
schau-cost lvon Fuge
N-- its-Irr »Mu« rsnur ile H»’1«- f,.-« « s « si plnss
»I-« Hm lin Timumi s.---1««-.st««s»s . Ins-s unt M ist«-.
Hum- j;I«Uil »s- ,-,k««ll nnd Jst Isth II HsLiL .H..«»- »U,
P IN GUD NY OVN BETALER 810 l)«1 ss ji«-»H
" s xsil il Witz-.- -n s,-.·!I««.s. st-! IILI »Es-, Hi- I« «
Its »-,-;«« Mu. l..u. —1s«s us k-! sn ';«.11
Ist s lkssssLJ .««s- I1-’ Jsts -« l« «l
.-s-l« Tu- «s«!«- 1:! «·- im »Hu
» y« oI I«-J» bis-U- l sum Jk su
lsssssns listhpsz .s«. w (1«s. ji«-« Ihn-— Il.s!ss
»Hu Usisr nt - .l;.sn;:· ((--s;-,--.»--s
« I
« «·.
Thekan e With
.- Ret- Stion
N NAJITSX lc
MAN LJ U cu
lt Should Be ln
You-« Kirchen
Ist
Billrdc as den danfksluthctstr Kirch undcr Los-reife i Dcnver. Colo.
Za jcg tout til at sc et Billcdc
i et of vor-; Tagblade Che- Rocky
Lskounmin New-U as vor mu- Kitte
Ocr er under Lpsørelse, kom den
Taufe sur mij Tot lundc vist glas
dc Venncme omkring i Samfundet,
sont hat give-l den-sk- Gavcr til at»
hjaslpr m lass-re disnncs sksnne sBngsI
cum M Midi- Ærkn og maaske ovi4
muntre en cslltsr nnd-en til at unsres
ji«-d m Euldforc dem um de kundi
H Wilh-der at fes oq blivc klar
»in-L qxsptwr vix-selig opspres en tm
dunsk lum. Kier i Druvcr.Men
mmkdmc lundc dct lade lig gskef
Jo, san kom Tankcsnr mon ikkc
Dunste-usw« vil optage det? Ja.
mon saa man de ja have Pladeth og
of Sted gik det til »Thc New-?
Lsftcc«. book man vifte siq meget
vcnliq og lod mig faa Platten Der
lmr jo vasret strevet adfkillige Gan
ge i »Dansketen« om den nye Kir
te i Dem-m dck hoc nisx ogfxm nas
rct furffclltge Monat-Jud ungenut
dc om vi mckclig tmngtr tu in
im ug imm- M11«kc: Incu dct gamlc
ersprog gasldcr ogsaa her: »Zw,
som bcrtcsr Sturm vcd hour den
tr1)kfcr.« Vi, sum vcdwud«:-:Isaodcl)ar
onst-et nusd i Missionsarbojdct fra Br
gyndelsen her i Denver. hat vcrtct
LTidnc til dcns Freutikridcn vcd
nEnd-J Velfignclsc, vi fslek oc- sog-»
saa sorviisfrde ons» at dettc Arbejdc,;
at byzmc et nyt Guds Hus i Den-’
ver, stul illc vwre formt-ves, men
vil faa sin store Vctydning for;
Missionen blandt vort danste Falk
het. Der et en stor State, fom vj
faa gerne vildc have ach paa Him
uuslucjen, og det sker fo tun ved, at
de kommer under Guds Ort-s For
kyndclscx og der-for man vi fom
Guds« Vsrn vcktc med at bercde
Vejcn for Fresser-en ogsaa dervcd,
at vi boger yet-ne oa cmagcligc Kir
cer, som dct stach i EurdclrIVCd
1 Dis kiokc Umst, lznor der rr saa
sue-get andc1, Der dmgcr Zulfs Op
nmsrtsumhcd
Zum dtst ch- pcm Bllledch Ut- Kir
kcn io inan fuldfsrt udvcndjg tudcn
vidcrc Guid-; tncn oi vildp jo vg
faa gerne hour den sa: i Stand ind
1nsndtg faa snart som muligt. Der
sur uil ri isten bcdc Braue-me som
ondnu ifkr hat unstet med: Zeud
os en lille Gavi- til Hin-la Menigs
lusdrn lpcr oil not arm-, hvad den
kan igcn i Aar-, ttods det at den
osrisdc over 81.»00 i dct Ojcmed
sidftc Aar; men vi vildc ogfaa ger
ne at naar Hirten staat fast-dsg, at
da itke ret nieset Gascd lwiler pag
den. Herren give os Wie dortill
Hier-tells Tat til alle dem, fom hat
tænkt paa os med Venlighcd hidinds
til, vg venlig Hilft-n til alle Bla
dets Lasset-e.
N. P J.ohnien
mrsms, sont om jeg grundlagde Mis
sioncn disie Siedet-. ch det icetc
ved andre-. J det lisjestc bcev der
wd mitn- Bcha knyttcst ct Baand
sucltmn de drtborndc Venntsr og
den danss lntherst Virksomhcd.
La bete den nuvasrende Atlans
tu« medi» ja, den ek jo i alt versenk
ligt vokset srwn fiden inne Dage.
ca vil man hste Nos onl, cntcn
den got Fremgang eller List-age
gong, da san man jo let-se, hde
Samfundets For-stand nnlig hat
ftrevet om den ofter chvfyn. Er
den Krebs end itte iom Jsaskat ble
ven ,,ct stærkbenet Ascu«, jaa«et den
inaaste som Rastali »en letlsbendk
Sind-'s sont jkkc matchtsker Uaa
Siedet. —
Vor Forlagsforretning — hvad
med den? De istste Zwinger-, vi
var her i Amerika, var der mellem
Dunste ikke ttykket saa ins-get som
Lutheks lille Katekismus, og nu et
man alligevel naaet et sanfte godt
Swlle frem ogiaa paa dette Om
kaadr. Dei er qaaet qodt med den
Sag case-m —
Reisek man lasngere vest paa, ja
da opdagek man snart, at der er en
Parisic Krebs med Virkfomhed i
SanFrancisco, LosAngeles og man
qe andre Stedek paa Land og i By
men den eksisterede ilet ille paa
Landkortet for nogle Aar sidm —
J Fjor havde jeg den Glæde at
reife tiqu omkking i Kolonierne i
N. Dakota oa Montana. Men dis
Ie og liqeledei de i Kam-da og
Livsbevwselfen i dem er jo alt
Iammeu as nyete Date og en Mis«3
sink, der ille staat stille. ;
Og saa vors satsmsdu Jen;
tænker for Sammmligningenssknlw
m de- nkst-, isg var med m il
Eos-nett Auss- 1885, og Nat-mi
bet i ceumakh II. Dat. IM:
hvllkeu Mc paa Willens
W hsvde InhoW tun ringt
MM m bett- havde so
ffs s M bade fra W oq
W sw- Sm mu he- over
s—
dc vcd Moder samlcde Vogne on Oc
ste, da mindode del om on Artillei
Iripart.
Yes, »Un- wdtld does movr«.
Jeg mindcdes ogsaa vokt For
hold til Tnnnmrk ser on nn. Mr
ktssamsundct taldcdc Paswr H Eil-s
fenscn smn Professor til Plain nusn
drt var not ingen, dcr tilslundcsdc
lnnu til at Miso Luni-:- learn-lim
Kmsftcsr nor manstc onfkm im rtn
ge til det. Man sagte lwrfm For
bindclse tue-d den indns Mission, tin-n
Wilh, Vers spare-de visd at non ind
i Udvalmst for »Den dnnfte Leim-«
The-i ondct Zmnfund) med sit alle
rede oengang stastke grundtvigis
onskc Kolorit oa endvidcsrr vcd at
skrch et Stnkke i »Don indke Mis
sions Tibende«, hvori han udtaltcs
Lustet om at kunne marrbcrc ind i
den dansse Kirkes Virkfomhed med
den indre Missionö Interesse-, Von
og Gavet (Se Nr· 10 for 1885).
Ja, det vor dengang. Men saa
mai-Ue leg hucke, at den stimme kaste
Vilh. Beet senete hjekteligt tilsinns
dedc til at danne den forenede Mkke
og htev deu- udvqtgg Form-un og’
at sum-ne Udvalg bestem- dea Das
ii Das oq fjlqet os med Interesse
sog Mciqhed i del stellst Urbejde
Ifor Uhhtnitsionen
Og i M nationale! Ja, can
man stole paa et Rosm, da bed det
engong i diplomatistr Kredle i Dan
inark: Du kon ille indstilles til at
blive before-seh dessem du tilhyrer
den spre. Mrke i Harnisch og N. D
1913 hat det behaqet Daumen-is
bsie Range at are vort Samfunds
Fort-taub med Nivderkorset. Jo,
tandem qaqr det den Mand, sangen
vic Eke
Now, that will do. cster W
W kom Ole Las-ie, og ieg
sit Ost-n i mine ttwite Hin-. Nu
er leg atte- losvmeu Jea bar
W min- «uatllge Sw« es
W dem Mc usi. Jes san
not msd Alls Ha Mit-Ehe dem
Ich Dissens W.
Mut hvorfot fremfsrek jcq dem
osfcntlkgtl Vil jeg ind i en Aviss
icjdc used Paswr Eritient Jugen
lundeI Jeg trok heller ilet itlc, at
Pacht Erktjcn snslck at bctkæde
den Arena. Men 1cg hat maatm
fremdrage stcndggckningch iom jeg
menet peger i en andcn Rettung end
Post Es Udtalelie. Selv om dck
enqu ck ,,1ucgct Land at Umaqu
zog ielv om vi trænger til at pur
jdice hjjt oq lydt det »Wilsredshes
shan Evangeliunt«, der ital-U giv
dig ilke til No med det indvundne,
·va-k jklc tilireds used det, du hat
naaet, men bedre fcem over hole
Linien, saa heddck det dog i vor
«Bibel: »Glem ilte alle Her
Zrens Vislgcrnhmch Don
«hak vist us Velgcskningeti Masngde
ogsaa i vort kürte-läge oa titisiionctens
dc Arbeit-in og dct maa ikkc glom
mcs, saa Ui forsønmnsc Tollen oq
HNlasden over det indvundne for
Længsel og Sttæben mod dot, vi
manglctn Vi maa laste- at fksnne
paa alt, hvad Gud beilwtcr os
Sluttclig værc det mig tilladt
«at fige, at de Kmdsgekninger. ieq
hat ftemdkaqet wo Fremgang i
vort kitleliqe Ukbejda omhandler
fo Yderslden. Det triftelige Liv
i Tro og Helligattelfe hat jeg ikle
amtalt.
Jm befaler miq ikkcs mrd nt of
gsre, bvok tin-get cllck hvor lidt le
vende Kriswndotm der kan findt-s
i de forikellige Mcnighcdrr. mon
tror bog, at ieg ikke situer Sagen
over Kraft, naak jeg iiger, at de
sinke ellet mindre Flotte as troens
de Menneltet, fom nu er pag de
forskellige Siedet-, de fandtes der ist
— eller bog tun sanfte entmuti
fok ka. 30 Aar sidm De et cltfaa
vundne og indfqmlede i bitte M
kam, og det san da nw kaltes
Vilmesbyrd om en W M
Siedet-"
Leach Hiler M
spottweise-Info