Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 19, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « IIIIIIIIIIIIIPIIIRIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII f
EI DANSK
W
FOMAD
IMMK
KRISTEUG
III OM AcCOsXROPA X· I 107 I »Es-: J-» VAL- 43 FXOXOTZ ZEIT HKOX : X X XOZ VI MJ I·.
Nr. FRAUNva v www-MW v f » DIUIIU chbl., USdUg dcll I9. chkllllk I913. ww 22 Vijtgp
Balkan-Kcigeu. I
Tykkiet ftget Magtctncv Sympati,
men fokgcrvcsx
Andre Vegivcnhcdct i Use-us Lob»
12. Rudr» London. J Tag lind
dcn turkiske Nonering ligofrvm den
enqcslsfc Udcnriqszminiftcr. sit Ed-«
ward me om at indvndc de ento»
pkriffc Muster til at intervoncsrc for
at standka Volkankkimstk Annmdnins
gen moddcltcs thislsasfodørcrnc her.
og do fcndtcs den viderc til der-Jst ru-«
sooft-Ue disk-geringen
Undor fmnme Tato meldng out-r
S o f i a, at tyrkisko Sold-nor Daacsttz
forud small-de- bcslc den mandlich
kristnc Vofolkning i anuebuon
Vunuk Ehekmodjc i But-us Stole-;
hus og ncdlmg dem. Ziden dtasth
de de kristnc minder og Vorn mod»
Undtagcslse of unae Pigcky hoom des
bottfskte pna et Skib·
Storrisircn Mahmoud Shcfkcstv
Pafha indrønunede sammc Tag ifcg.
Mcldinq sm Konftmktinoucb at Tyr- »
kict onskode ot omma Frod ved Mag
ferne-Z kknterventiom .
13. Febr. Tor Incsddclcss fka So-·
fin, at de beleikcdc ijldrianopcl
havdc giort to Forsm Doa Udfald,
mon vor floacst tilboqo of Galan-;
tot-no mcd ot Tab as 1,()00 drasbte og
sauredr. Buben-erstes Tab nastmeszi«
Me.
Fra London tctoldes, at man hat
forstaact, at Ambosfadsrcrne er cui-«
ge om, at Postens Honor-Welle ikfcss
san lægges til Grund for Ncnaabss
ning of Frcdsfokhondliimerms. !
14 seht-, London Der meldesj
om svær Kamp med fiort Manch- I
sald i Torddags vod Bulair von;
Gollipoli · Holvøen vcd Dordanelsj
lestrasdet —- En Del of Adranopolj
flqes at væte stukket i Brand as but-Z
gen-sie og forbisfo Usranath I
Fra Sofia nicldes, at en Tcl as
den tnkkille tssnknison i Adrianomsli
er atmet out-r til Firndm — Liqc
sau, at Wasserm- uddrivoci us Zion
stantiuopcl on Etedcsr lang-E Tur
danellerne. ?
lö. Fehl-. Fra« Athen suche-J, at
de brskyttcndc Manier ·- EtorbriL
taniem Russland, Franks-is og Jan-«
lieu -— i Lørdaqs ovcmav Leu Kreta «
til Gartenland bvis Flog hoffte-IT
under Krctcnsetnes beacifttcdc Des-z
monfttationek. ,
Smmnc Daa meldcs over London, E
at Montcnegrinernc den 13. ds. roh-:
te 1,000 Mond i et ubeldigt Akt-J
greb mod anketne paa Tarnboichz
og Virditza Haft-erne, hvorfra SkuJ
ten-i kan befinde-C —- Fra Wien mal-I
des om Spænding mellem Aufg.
og Rusland.
17. Febr» London. En urensnrcsE
ket Mtsddelclsc fra Konstantinopel
ftadfcvstcr Meldingen om, at Eimer
Ven, den nve Stahl-ließ aldeles il
ke liar vasnst i Stand til at land-:
fcktte Soldater vaaMarmorasKnsuan
Hans Tropper er sainmcnlmtledc i
Gallipoli. lwor de ille er i Stand
til at iaa Fotplejning.
Bidcre incldcs, at tidligerc Stor
vizir Hain Pafha, er ankommen til
London paa en hemmelig Mission,
og man nimm-, at laa fnakt Hoveds
slaget bar staaet om Vesiddelien at
Kumdagh iBiilair-Diftriktet, vil der
bltvc giokt not Forka paa Fredss
undcrhandlina —- En Melding ira
Konltantinopel siger. at Storvizirenx
lcr niegct merkt paa Situationen i
Fra Sofia nasche-T at Vulanrerms
bar fnldstasndiq sdtslagt et tnrkisz
Migsfkib paa Sortebavet og findt«
et Transportstib med fuld Vesastsi
ning i Samt I
at den russifke Kejfet bar givetl
Østrig et tort oq afqiort Svar.i
hvori han erstem-, at Oftrigg Bald-I
ukns i de senkte Aar hat tvungetI
Ausland til at fistte sine siaviskek
Ist-dre- Jntekesfer Samttdig ad
tslet den russiste steifer Haab om,l
at du um Me- Mmkk tu se he I
»Im M. !
M 17.Febk.ovek London:
ÄTyrkiske Soldatck fotsøgte i Dag tid
Ilig at fnigmyrde den ungtnrkiskc
ILeder Enchr Ven, og dct lykkedess
dem at sum-e ham haardt. Et trach
Iløis Tclmram fra Konstantinopel si
;ger, at han fik iliskc Dolfostih mcn
Felix-ro itmcsn Tetnillev Tot siucsjs for
Jmsrigt, nt Soldatcsrms Var njort
»in-re Forspq Dem at Innrde bank, fin
Jurist-r Efnldcn sur, at sikizusu blu
Iqmtoptaqcth ou at den«-J nflwldtp
Lvemcnernl Nimm Puflm bler Innr
det.
Eimer Vey var sen sretnmgcndo
Leder under Firmen j Tripuliiz, ou
runmasifke Sanknudich Wor, at lmn
nn- Dcn budfto EsJDM i den turkisch
Hast
Præsidentcn hcuyttcr
sin Vetorct.
Hatt fiudct’dct ikkc rigtiqt at nu
dckfktive Jmmigrantloveu.
J sidste chbhb san at sink, lod
Priviidont Takt I Fromm-J siongresi
sen vide,(1t lmn Mc jnndt Inst rig
Ugt at umherser Tillinuhaanuri
Itcsttssxmmjgrumlaut-n, somi Decem
ber ucdtogeiz 1 Rcprasimmutlmset
mcd 179 mod 52 Stett-mer ou sent
ro i Zutun-: nusd 5li uwd U Exem
user.
J sit Veto-«thidfluh imcr Prasfidelp
tru: »Im Mr dom- nusgot muditræs
las-solt Forslagct indclmlder mange
Dasrdifuldc Ændkjngcr af dartun-kon
dc stillschwqu sum vil lljtrluc
til at udelulle nanstclige Inn-ti
nmutct Forslkmet skøttcdcsis stasrkt i
vcxme Hast-. Dust anbefaledes af en
dtmtig Kommission offer m udstmkt
llndcrspgclse on forflgtigt dkagne
Eltttningcm — - Mcn im san file be
vasge ntiq til at underskkivc on Lon,
der i sin dassentligste Vollennnclfc
gaar imod et Prinkiu, sum rftcr
nun Mening lusr oulwldeszs i nor
Vslmndlnm us stunkigmntot --.’sm
imm- ttl :-tun-wrilemuckt«.
Prassidcntm lwnvisor san til et
Brev fra Minister Nagel »Um-I
isssnknl N abor«) lmori deune from
holder nmngv nlnsldjncs Sidcr lud
drunt- Vmucs, s. Efeu Ton vil ists
ndelullc :«ltmtliflrk clchr »Blm·l
Hands«; den vil dcle Familien-, icht
det let tun lm·ndk-, at en Mond lau
flule sit Etwa cllisr jin Dialekt.
nusn ikkc nllc ums der er aslmslmige
as lmm, over Ikl Aar, lmlfdct sam
me: on modsat kan dot lmsndln al
de mer Tlllcdlmmscr of Faitcilicn
can lasse og sit-ims, nusn de asldrc
ikkcsz der or nimmt-, sum ikkc kan
lasse og strivc, for-di de ika lmr
haft Lejligbed til at lcvrc det, mrn
fom kan blive lich qode oq nyttiae’
Vorm-re ber, wem-r Miniflcrcn. Eus
delig hcevder han, at vi mange StesI
der lieh-ver netop saadanne Arbei-»
dere, lom nævnte Bestennnelle vilde«
udecukke, til at udfsre Arbejdety somJ
den" indspdte Amerikaner ikke vil»
mite, f. Ess. i Studente l
Man meinst-, at Senatet vil pas-J
let-e Loven over Prælidentens Beil
to. Det et met-e wivllomt, om den?
anden Gang san bllve vedtaget i?
Ncprwientanthufet med TotredledclS
Majoritet
J Ebicago priles Ptælidentcns
Handling i hsje Toner of den ind-;
vandrende Del af Befolkningem
lastlig nævneS l denne Fytbindellv
on bøbmisk Pistol-.
Et Washington
Monument.
Dei kundi- vel fnixkt bottogtes fom
lidt for mmct af det ande, om man
hvcrt Aar skrcv om vort Lands
Stormasnd i Anledning af deres
Fsdsplsdaq. Vi skal oafaa her blot
fortælle om et Washington-Monu
ment, der er bleven still-roh siden
Mandms Fsdfclsdag fcjredes i Fior
Det er reist i Not-zart New Jersey.
»anspftatuet fremvifet vor Natio
nalhelt, iom ban stod oq tog Assked
med Soldatcknc ved Rocky Hin if
Nasrheden af Princeton. Asslørinsk
gen fandt Sted paa Eet Hundredc"
on ni og tyvcnde Aars Tagen, cfss
tcr at dcn Vegivcnl)ed, Statuen
sorestillcr, fandt Sted (:23. Dec.?
1783). Sonn-c lind Neunlntionciledws
rcn under Tom-er sine Officerck For-Z
visl Pan Fronnccis Tnversti Neij
York City, tncn vod den LejlighedJ
der gnv Inspiration til drtte nole
sinnsnmsrc bød lmn den kontincntach
Hast on nennt-In Oele den dct belo»
Rock Form-L F
Monnsnontct der Ujfor Washing
tun snnnsnde vcd Eidcn nf sin Gan
msr nnsd Jront inwd Lasten, er for
mulcrct as den tolentfuldc New
Vortei- lelodlntggcr Mr. J. Massen
Nlnnd «
Folgende Vers var forfattet of
Joseph F. Folsmn for Anledningcn
Thus stnml he by lin charge-·
when at last
lle panstsd hin tmops t» wish e
fund farpwolh -
Thon bomeward mounting, kod»«
to dchll
In peach with all tilgt-m of hattlss
hast« ,
Thus may he stand form-» in smr
sitt-pet.
Rom-h- t» nimmt and kide in mus«
dessen-Im
Ak- win us hncsk with nilent elo-,
quevms «
To nobIs-r tnsksk nnd claily Hva
more Nect. H
s
Soxgens Velsignelsr. :
Im Engelsk uod L. Julmson.
i
«
L-, du, sont tørret Sirt-is Nkaad —.
Hom- Imsrk vor Jord doq blen,
Hof-J csj mod Samen-Z baut-de Brand
Vj knndp flu til dig!
Te anim vi i Zulfkin sandt,
J Vintrrsmnn sloj Mk;
Ten, sum Inn Tom-er aivc kan,
Mkku onliqt must dom.
Men du Uil lasae knuste LIij
Inn den cia Momftmus
Fanr Wollust af den saure-N Del
La Sødme nd as Vo.
Nanr Adlan ej opnnmtrcr mer
Jm esndoa daubets Gähnt-T
Der lnftcs i vor Taarvs Skcrr.
Fortdaude oq forsvmtdt, ,
L, lwcm kan itaa i Provon Stund,k
Hvis Kastligbcdcns Arm «
Ei vinkcd mcd sin chmren
Fredsthncst fra vor Gad
En Some-IS Nat, o Gut-, berstt j
As dqu den straaler klar-L "
M se i Msrket bvad ej ssr i
Ved Dag var gebeut-urt
ThomasMoore,
Eng.Digter.
Los Angel-IS Calif., i Frbr. 1913.
En engelsk Atbefderkonferenke
bar udtalt siq for en strengere Par
tidisciplin og ovfordret Atbejdernes
Kandidatet i Underbuset til at stem
mc mod enbvcr Valgretslov, der iks
kcs tilliqcs omfatter Kvindemes Stem
merkt.
Caftto vindet sitt Sag·
New Vork. 15« Febr. — Civrin
no Castro bar windet fin Saa imods
JmmiamntionsimWorin-terms Tom;
mer Ward i den fødcrale Distriktsi
ret bar afqiort, at Caftro bar Fri
bed til at aaa i Land bei- oa reife
bvor ban vil. Dommeron saadc: ,
»Fremmedo bar Net til at qaa i;
Land i de Forcnede States-, mcdt
Undtaqelle af saadanne JndssrwnkI
nimm-, Tom vore Love nimmer-. on
bei-for bliver det Jmmiarationsaui
toriteternes Pliat at bevih at den.
man vil næate Abgang, fakder inden
for een af Undtagellerne.«
- O
I
Kamch i Mexico.
Wirt cn Vaabcsshuilc i 24 Tintcr L
fortfatskcs Flmnpcn igem !
Moder-J tuikmco nf sinc cgue Falk
til nt midrrskriuc sin «
kiicfignntiotk
Tcst bar i den spundnc Ugc bog
»smvelig gam- Flog i Slag denn-di
’no-:i vor Nabo i Sud.
! J Tor-Idan lod det fra Wash
ington, sum U. Z. samt var fast
diq til at skride ind for at brfkntte
««.«c1nd—:-nu1sudii Lin ou Interesse-r
«Mon —- buade Prctssidcnt Taft og
hans Kabinct var inde for, at Kon
areszsen skulde ver med at imer
Anspath for m muliq Jndfkridm
Jmidlksrtid var nmn bekam-r von
viel-net Jndskridcn, om saadant
Ekridt skulde finde-I nødvendiqt
J Frechng inc!dtes, at Nobelleknr
tmmbnrdcsrcsde Pullndsrt ou at en
kmmbifk Kvinde Var bloan rmnt og
draslst JWashinzxton fmmss Ztcmi
ninqcsn at arm nim- i Rctnism us
Masqlinq end Wlmot Jndskridksn
Lordag Morgen nusldtogi san im
kllhskicu City, at Pmssidpnt diskadisro
flsnsmsu komd mer en Ton-s void .
sont sitmnpj lwilkon do fisdisralc
Traum-r lmpdc list NudcrlnkL lmvde
resignerct To Lo Varro var vulgt
til midlcsrtidig Nmssidmh ou un
haalnsdc num, der fmrt sknldes bliucs
Frei-.
Nccste Dag, altsnn i Fondngik E
Incn under Lord-ans Tata. Icnsldtiss:»
-m Mexico Cjtm nt Mndew i Ete ;
dct for at resian re havde fokeslaact
24 Timkts VA Filwilih ou nt Hör-I
nisml Diaz var qaact ind paa For-F
flakust Inntidig sømvch nmn for·
nt serv di« frmnnnsdo i Zifferlnsd Tor
lrlsv qinct dont en Jene-, son- sknldis
refucsktcres nf do knsnimsnd(s. - —- J«
Washington blvn man inm- lnssnsmtl
";n1 ist«-atinlcrinsnisnn nnsn doq hol
de Troppcri Lästedfknly
illkundnn klllnrnm melng unt. at
munan lmr npnmdtnnot on dist, sum
dct stnttrs, for et nfaørcsnch Elim.
-Wkndcr11 apntoa sin Fnrfisriim’
»m, nt sum nndisr innen Zinswirtsqu
hohl-r vilde rcsfiancsre j
klsnnsrifmnsny fast-läg ctvindksr ou«
Von-, qfnkdo Farben-delikt til at
slsnns til Vom Erm. Im Wash
inatnn nn-ldt-si«s, nt dct var II. Z-: Nis
fnndt Wilsms, der tmde fcm Van:
lnsnlwilm i Ztand oq sum-i aflat
en Mutml Juno
F Moor Illkomkss lud Von-min
aerne fra Mcrico City ma, at der
mu- lidesn Fomndrina .i Stillinarn,
uden at Rcbcsllerne under Var-ben
lmilcn lmvdc faaet ftørre Forfnnina
of Levnetsmidlcsr. faa de lan holde
Vrlcirinaon nd i laancrc Tib. Do
ftderale Tropver var drevet ritt-am
og de kon iho faa direkte Siate paa
Dies-V Stillina omkrina Arsenalct.
s-— To Tnlinde Marinefoldater et
londt fu« Atlanterbavsknsten til Cu
lm for at holdes i Vercdfkab der
Madew er aflat. Til Morgen i
Dag meldes fra Mexico Eim, at
Madero er assat. Hans eane
Mand, General Vlananet on »W)
Mand under limit, akreslerede lmm
i hans Rede og tvana lmm til at
nnderflrive sin Nesiqnation General
siterta blen faa ndraabt til Inidlers
tidia Prcefident i Stedet for Madei
m. Oele Fluevet var vlanlaat vaa
Furlyaana Fee Anarebet paa Ma
dcro stete. lmldt General Vlananet
. n Tale tkl line Soldaten i ln1ilken
»von lagdet
! »Der-ne ninenneskelige Kriq maa
iendekh Tiden er kommen, da dra
Ystilke Midler maa anvendes for at
ltandse en Kamp, i hvilken Faderen
drasber lin Zen, oa i lwilken Bro
der law-wer imod Bruder-, oa de iklei
kcemvende deler Miaens Nasdller-—
alt paa Grund af een Mands Nnkg
kek lcaprlre1.« —
Huerta er beste-dem be» « lkle
bei-de Pia-time use-n k. « : sig
lelv Milltærguveknsr.
Ymerikw Ygt
MV-—
Mrs Clcvclaud gift Fra 8"rinci-—s
ton, N. J» welch under li. dis»
at Wirt-. isirovor Elovcsland og Pro
irisjor Thomas J. Prcfton, Ir» us
Prinrotnn Ilnimsrsitet Damin forndj
blisv matt-vier Virlsen forristtodisss m
Univisr sitt-wiss- Prassidont, Julsnssiriisrs
Hibbeth Bryllnppot tovcrvasrodeg knn
us do nat-nieste Paar-tende.
Abralmm Vinclongs Mdfksl dna fri:
ndis man i Nimmfriiimitlmfisl i
«3:!-.15hii:-,1ton bi a. wed, at Ihmqu
nmnd Nitssol fra Missouri oplasstel
i
i
y- !
Linksan Mettndbiimtulin ou sie-i
aressnmnd Gralmm fm Illinois, dorj
risi.sru«s·(-11tisrisr summi- Tiflrikt, sosHI
Lincoln cnannq ropmssmtcsrisdo, iioldt
m Insp,
i
Pra«fid(snt Tast, sein ni nun-J W
binet-Imedlmnmisr im to Max-Umriss
Erim is Vincnlnsrs Fødfplssdim i Philo
deluhim inmi« Prasfidmton kalte i
Union Lcaano Klub om Lsstksnm
Inn Isriins Vinmlu i Wic- Tnnisr on
s:rt"1i1«1·c-dis. nt pm imndo lian lex-ist i
sm, vildts lmn bmw tilhørt dxst n
isnlskifscnifis Parti.
-
Prassidmtvalq. Ton 12. dki bchn
zktnddrmvstilsun us Ren Fersen os
Tlmnms R.Morskmll,fxnd» nschatto
oq Neumssksntantlmfrt i Washington
lsøjtidesliat erkluer nahte bcnboldss
nisfs sont Vmssidksnt o-! Vicevrivsidcsnt
i Landot for den Termin, der bmnn
der den 4. Marts »Ist As Vol-Js
kullmfmtsjs Ztvmmer sik Wissen on
Mai-shall its-T Novsevelt og Jobnsün
88 og Taft og Butler 8.
.
Kanaltnldmk Ernntor Root son
holdt den 12. ds. Kanal Komiker-m
nt den liebste og kloqcfte Munde for
kshskusriugcsn nt komme nd af fiu Mu
Iigr Exillnm ihm Dis Wer m unwan
Vrdtcmten um« at mmsriknnsfr Zkä
iu- i .us.n·ts’-1rt sfql fnnms sejlc Ammon
Fimmlcn tvldsrir Emmtoren lmr
indlcmsnst et Forslnsp disk qnar nd
mm dem-. ou bot Um- i den Aulisd
11ina, lmn bavdr strotrast for Ko
mitwir.
k
Lmsr «1Tr-1-stdemks2s Vom WARin E
tun Id. Rem- meon Tillitch1msx
Jtmniqmtixmi Inn-n, sum »Hast
dritten neun-M Lords dcn lnssusm
um« Litlcrutrprmw sur Jndmndnsch
Wdtuxusci i TJH i Evuntot mzksrPrassj
dmwchw imsd 72 umd MEtcnnnut
Tot overmtsldcndc Flcsrtnh Lovcn
fik cftor on fu« Tobak i tmilfthm
sidcntcnixs Hiwcknm trittst-roch me
mst ssurnt lmr Not Zandsnnliqlw
dcn for, at Lotsen kmfaa vil blims
fat imsmusm over Prassidcntrnis Ve
to i Dust-t, nam« den disk toges ov til
fort-yet Behandlinq i Moman
sum faa Essnatorer ftøttede Pra
sidentm Scnatorcrne Lodqe og Dil
linqlmm ledede Komm-n for at gcm
inwd Prassidontrncs Veto.
O
Nin-rieth Rrumssoutantlncsrt i
Washington vedtug den 1(). ds. med
92 mod 8 Stumm-r en Lon, der sur
byder Giftermual mellom thidc oq
Nessus, rllcr nnsllun Ovido oq Man
nnlrr i Distrikt of Columbia Ihm
zsresnsasndoms Mann, Maddtsn oq
Inn-lot summ- jnwd Linn-ji« Deus
Balsam-nd fnmlssdt at nassnsn tun-r
ein-sti- Ztnt i Uninnm bar m Lon.
sont fokbnder Wisternuml melltsm
Guido ou Neun-( J flcrc as Vest
stateme, hvor der ikke or san scm
Mongolcr, er Loven blast-et udvidct
til oqsan at indbcsnlte Foklntd mod
Niistermaal mellcsm Ovidc oq disse»
Des kom annskcs tndelia from under
Debatten, at der er en stasrk Full-is
ovinion inmd scmdanne blandcsdk
Æateskaber sum spat-s sorhindret
ved Lon, oa di- nnlia stcdsundnc Mis
termaal i Ebicaao mollcm Nmns
og hvide Kvindrk bialp til at mas
sktmbe Vehiagelson as Fnrslaqet.
Horden ruudt f
)
Tødsjald Mudrid, Bd. Januar«l
»Den tidligere Ministerprasstchtt Mo
ust or i Aste-n afgcuusti ved DøDeIL
TUU scrbiske Osficcrcr er bleven
forfrmnncde »den for Tur. Jblandt
die-sc or on of do ljovodsamnkensoorcm
Popovitsch.
.
Zetmtor Lafontainc i Brlgien et
af den fvenfke Rigidagsz interparlu
tue-umrika Gruppe fortsslmkst til No-.
bels Fredspramio 7
c
Tødöfald Enristinnim 27. Jan»
Ton bcsfondto Zoolog, Urofccssor Reh
Licrt Colle-U Or i Morng dksd, TU«v
Aar gannncl. E
London, 27. Januar. »Ti111c-s:s«:
meddelcr, at den islandskcs Wicht
:1·ub—5«1und E. QUUUUUIsom der var
Los-unt visd Ecnubridxusis Unimsrsitct
or afgamst Dcd Tod«-n.
d
Tronninqvn as Holland er i
Elnminmsn nf Januar nirejst tii
Lamm-J Nu et lusngmchsføg. Brind
Aonmlcu tmr allen-de i nagen Tid
nleuldt siq der for m nennt-nimm
m sinr nun et Eqimtorinm
.
Ztrindbomii Forum-u Stockholm,
:51. Januar. Time-sen Stridbcrgss
ofterladth Fortune ndgør 109,7-15
Kr» deraf i Følxus Kontrukt med
lmnis Forum muqu Fir. Zærliqe
teitmncumrisfc Veslcuunelfcr findest
ikke undtagen mod Honsyn til en Tcl
Inventar
. o
Attecktatet mod Viccskxmgen i Jn
dim Delhi, 27. Januar. Vier-konso,
Lord Hardinq er m: nassusn fuld:
siwndig reftitmsret san iudtog i
Tag for førfte Gang efter Attentai
Iin strnmndsplndfon i der los-«ai11("ns
Dis Rand, ou ved sin Jndtmsdon i
Salen hilstes knm misd bisxxoiftrodo
Lmtionen lmorfkr an dnbt botw
Fest tukfedcc
Ministersfiftet i Nome Christia-«
stin, ZEI. Januar-. :I.)«’inisterlisten er mi
nwrolseret m« Kotigen Emtsminister
Nnmmr Knudfen ovektager Land
bnmsmjnisteriet Brimgefnn Kultus-;
ministeriek, Noftbern Oandelsminisl
sit-riet Lvnimlt FiImn·51ni11isteriet,
«-:-p·.kis-m-1·-sn Justitsntinifteried
Jblen Udenrinsministeriet. General
intendnnt million Forfvarsminiftw
riet ou strenskriner llrlme Asrbeidsi
mi11isteriet,
I
Italien-:- Tripeliszs Evie Rom.
27 Januar-. Ct Konsortinm nf ita
liensfe Pauker med Vnnm i,’lmlin
i Epidsen lmr overtcmet de ved Ln
den af 29. December 1912 udstedte
Efinkaterbeviser til et Veløb as
400 Mill. Lite. Disse Penge sfal
anvendes til Anlæg af Jernbaner,
til Erstatning of det til Libyen us
sendte Flriqstisateriel oa til Vetnling
as de 50 Mill. Lite, sum Italien
skulder »Tette mtblique ottonmne«.l
Kinn-I Finmisckt kainzL l. Fe
lsnmt Zu Mnatci OSVsMDUIrno hats
i Moor tilstitttst Udtnrouiutinisusrict
m Erklasri1m, sont den kimssissp Ne
acrinq ital optaacsi Note-n til de
for Mann-r om dct nne Laun. Re
wrinqcsn sorvliatcr siq dcrvcd til m
anfasttc trc udcsnlandske Nandaivore,k
nemliq i Salttoldmrs Mrnnltnim,
Rcanfknlprsdevnrtonus-Inst on Laune
departcsmrntrt Lnancst fort-entei
5V2 pEt. oa fu« offer 1.s »Am-i »vor
løb konnt-Norm til Bari Ihn-J.
Finlnndiri Nitssificcsrinq. Et. Pest
steif-Iler 27. Januar-. Don Ismmsx
midts Tistrikcsdssmfml lmr dømt CLJJ
Oofrmmndcn 5 Assscsforcr oq 12s
besssikkcde Medlcsmnwr us Wibom"
sofnTt for Modstond mnd Vom-n an
aaarnde Finnets on Nusfores Liqo
borettiqolse til Fnsngfel i 1 Aar oa
l Manne-der samt Affcrttelko fra de
ns- Embcth oa desuden erklæres del
for et Tidsrum af m Aar at være
1ist’rt"t"odcstil ui lscklasdo Etat-Hemde
Tnsr quer kmntntumlc Embcsdon Hof
nsttcns Prwfidcnt srifasidtcs.
.
Efmkdjmwifc Zt"1)ttcskautp. Stock
holm, 2. chbrmx Ved de Skyttckams
pe, der arrangeer i Stockholm i
Autodning of den nyc svcnske For
bunds memifationci l« Aar-J Ju
bilasunh vil der bliue iudbudt 5
Akkprasseutmttvr for købcsnlmvnske og
for rhristimIienfiske Skyttmn Man vil
ligeledes drøfte Spørgsnmalcst mn,
lmorkrch Lampen-I mellvm do not
Djshs vaimsditasdoIIts anttisr. der i
Fjor fandt Sted i sit-Wulsan frem
ndiq ffnl arrungonsix
«
Fort-nd mod LuftfarL J Wien
er der Mem-n offksntliggjort en An
.-nsnjn(,(. Ucd lelfm al Fliwning og
Lnkxjtmciiart sorbqchis over Uesthnte
Distriktcr i Lstrig Ungarn; til disse
Tijtrit«t(-t,· sum domwa or lukfct for
minnt .«-s.·b icr:, lmrvr vi. a
·.-lk- Nahrka Vitfouinch den østliqe
Dcl of »Juri- og Nodrcs Schlesien
-.sikrixsnfodistrifjixrncs i Tvrol mod
Schweiz m Italien- Tricst og do der
wsrisndis bexthsurmndg lmlc Tulmas
tien og stum- Tcch as Jiiricn sag
Ida-rufen .- .
»i.
« k
Iska AnloinudiLUnndimsn Paris-,
ZU. Januar J Efomsu msd Entart,
i lwllkcn Antomobillmndittcn Bon
nut og nun-J Kamuusrator iFjor
mecrodc, Dlev to Automobiler fra
Rsurretniuqcr i Paris i Aftes an
mnbt as ch Personen der befalede
Ijtmuksørcrno at smndskn Da Elmusi
Arn-km- i Ztcdct kørtc vidcrc med
sukd Furt; blev der affyret en Rai-k- -
ke Revolvcrfkud mod dom. Det Ink
kisdcssi :’lutoncobilorw at slipms bott.
Skoven genncmssgiss nu af Uoliti
oq Usendnrmet
Lundborcsormrrne i England.
Tloudmh l. Keiman Finanssminifter
Llond Nov-me ndtalto i Haar vod en
Jnnimonsunisi i «9«’c11ional Liberal
Club«: Forrest blandt Liberacismons
Opgavcr i den unsre Fremtid stod
on Roumnnisntion nf Landbosors
lmldoncs oq Lnndctss Vesriclse for det
forwldndky ndlmsdc Ja ufordolaqtige
System-:- lmmneude Nrclx Tusindet
af Arbcjdcrests Livskivilkaad der of
hmm as Lande-t, maattc san det
stons cnuclsfc Nisus til at Man med
Zum-bist us Erinn. Limdct kunde med
Alb-ed gin» M dobbcsltc Udbntte as
dot, sum dpt nn gan. Tolcron vilde
ikkis msm ser lmn i dvt mindfte
lmvdc srcsmtmmcht en Diskussion om
domns Zun. Midlot mod Ondet var
ikkv at lwkws Skat paa Vofolknins
kuan Lrwnsdsmidchr csller knusc Lan
det nnd-Dr Vordem as um- Ratten
Sauen taaltc ingcn Opchttclse: den
nur on Linssaq for Folkets Existcns
sx1 Nationcns Sikkerhed.
.
(
Msimpnmrlcdot ou siriqistL J det
cnqelfko Vlnd »le Ecouoiuift« for
den is. Januar skritios:
Vordenss Tranq til Kapital til at
ftøtte Handel, Krig og Mobilisering
isiæisiissi itndig oq vil smidsnnliuvio i
lang Tid kunne masrkes i de store
Vaiikcisntrcr.
London er imidlertid prissvasrdig
beftemt paa at nasth Hin-IV til dem,
der synesks at form-redi- sin til Keim
oa ungarskis Tillmd om R pCt. er
blevet asslcmist, san lex-irae Mobiliin
ringen vater.
Pan disn unmin Zidis sinocs di
Pengc, der er lcmnt hos Kulm, Loeb
sc To i Elle-w York ein-r 2 Mil
lionisr Pund Eterlitm --— at unsre
liloveu bonsittrdc til at kølw Vckdlcr ,
van London, livilket vil lætte Vieu
i Stand til at ttwkkc Gnld derfra i
nnakommendc Tilfwlde. Eu iredeliq
'-s—«-»i»,». ssi Balkanftriden vilde .
Ittvivlsomt aørc For-holdan bcwdes
Iixx leitean Der or rimslisc Plængdet
ni Penqe i London, der Matefo
«Iliiliri«.mc-lsc, nusn under de forffl
dein unstet-we Forhold er det
Hat at der hist poam Till
dtsnbcd f ’