Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 12, 1913, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    kskauskkren,"
II W Ccl Climme
skiAd m M DANSKI WLK
« l Muts
s vgl-hat sc
M DIE-ft- Pshlislliss spat-,
Init, seht-sh.
OMMIW wisset cui-das i list-r Uns-.
Pri- pk. Aakgsngk
D Insel-eile statt-t- Sl.50. Wlandsst 8200
Bladkst lsetalkis i Portlenel
IstillinzlktstalingAslrssqscsfnmnslring ists-.
sed Undtagølse ak Bidkaxk til Ide
lndholtl Alte-sakros
DWSE LUTXL PUBL. llclUsD
Blatt-. Felix
——-.«.—«---.s-- ----.— --— -. -
Alle Mär-g til Bis-den loslbolck «
Mponcksncer. Aflmncklingek og amlris
Miklef — somit-s til riet- Redaktka
A. M. ANDERSEN. Mast-. Naht-.
Kittel-ed at Blair Post offims as Secsonsl
als-s matten
Mvektising kates made known upon
Cpplimtiom
l Ists-Ue U. st sit-let iltleo modtages
uselwouikh bedes III-u kluge til det
Miges Postkontor. skuldts des-te ils-kr
Uslpe. Me- ssun- deuvencke sig ti:
Danke-Ich Kontos-.
Nut- Lssems hear-endet- Sig til Fall-.
sont svertetek l Amsel-. ents- sst It
W bo- äeta ellok for at fa- Oplysninxz
III des Insekt-Tede. heilen de altid ma
hle, It de m Avektissemeatet i klett
UUL Dei vi! vix-ne til Esscisssdig stotte
Onisdag den 12. Februar INS.
..«-—-.» .. » .- -
valge Mcddelclsc j »du-. sile
er der for Tiden ca. 125 unge Men
nesker paa »Den donske Kirkc5«5s
Stole i Te-: Moincxz sa» mest unge
Karte, og Flcrtallet of dem er ind
fsdte Daufki Amerikancre.
Jndnsn x lUlL. J Usbct of de
iidsle ZU Aar er de slrismcis An
tal i INij Indien og Mr
ma ifølkus ,..(iriftelig Tghl.« Voka
med ca. 7U pCt., medcnsö Lnnducrncii
kun er vokfet mcd Hi- og Madam
medanekncsö mcd ca. 16 pEt.
De indifkc Kristnesis Artal udgør
ca. 31,-2 Millkon, hvoraf Proteftan
teme 1,442,0()0 (970,000 i MON
de romerskkatolske !,394,Wt.) t1,
222,000 i 1900 og de s17riske Kirs
set 750,000 s571,000 i 1901).
Kun 58 af 1000 kan læsc og stri
ve. Blandt de Kristne kan ganka
vift 214 af 1000 lcese og säin
men det er dog ika engang 25 pEt.
Underskrevet ,,3ekketæren« stri
ves der fra Los Angeleg, Calif., til
«Danuev.«, at »den danite ev
lutherste Menighcd ,,Cmnnuel« tan
glæde sig ved ftadig Tilgang as nye
Medlemmer.« Der formelles faa vi«
due, at Menigheden og Kvindefoks
erringen holdt fcelles Juletrce i Me
·nighedens Sal, 160572 So. Mein
St» og at Pastor Nordentoft holdt
Julegudthenefte der, ligesam at
bau holdt baade Formde og
Uftengudstjeueste der Ssndaq den
12. Januar. Siden, at Past. Gre
« Me- fta Soll-ans hat bei-at dem
scholdt en Gubstjeneste i et Pri
W. Altsaa —- det ftemqaar af
deute Koneipondauch at den am
islte Moral-ed et beqyndt fra
solt-ans og fremdeles codes dasta
West Denmark Menighed, Polt
co» Wis» indbyder gennem »Kl.
Sack« til et »Menighedsftævne«
fra 20. til og med 23. Seht-. Præs
sterne J. Jsrgensem A. Faber og
O. T. Strandskov hat lovet at kom
me oq hjtelpe. Der vil de tte Overs
dage blive holdt to Foredraq om
somiddageu og to om Aftenm
Ursdag og Fredag vil der om Ef
tekmiddagen b·live Fothandlingsms
de, rimeligvis over Emnetnu Me
uiqhedsarbejde og Mulighed for
Baums-beide mellem de forfkellige
Mamfnnd.
VI meddelek Zette, fordi det delö
as Nat-net oq fcerlig as sidstnævnte
sorhandlingsgenstand kunde se ad
som der indbjdes til et mete almins
W Wem-de Man det er Tan
keck
Dr. M den Wisse Univer
W Wotan-« et der LUSTI
637 Wäcmweh tillmende de
fokstellige «Kitkesmnfund, i dctte
Land: det er omkting 40 Procent
as den hele Befolkning. Te forskel
lige Zamfunds Medkemstal opgives
fasset-es: Katolikkek 12,907,000,
Metodister fi,905,000; Voptister 5,
80.4,000: Lutheranere 2,353,000:
Presbnterianere 1.9Al,000:EPi5ko
valvr 5180.000: »Reformekte« 459
MO. Alle Kikkesamfund tilsmnmcsn
hat ifølge nasvntc Kilde det sidstc
Aar haft en For-arise as 579,852.
De most ortodokse Kikker bar haft
strfc Blockska Unitarerne og »An-i
cflikm Scicsntifts« fwd stille, oq Uni
Pverialisterne tabte 2,500 Medlcsms
Inter.
i - « .»»
Folgende Henvendelse laaner vj
im Afholdshladet »Reform«:
z »Ein-in tortl En koct Artikel gaak
Tlettere og hurtigcre i Bladene end
sen lang; der san udtrytkes lige san
;1neget i fort og knap som i uds
ftvasret Form, og det bliver lettere
lest
. Lad Unsre med at form-te Hat De
Tid til at strive til os, hat Te vg
faa Tid til at skrive Sætninget og
Ord helt ud.
Forstaan osrp jcir de smaa Vog
stavcr paa urette Stcd. De set jo
bvilken Retfkrivning vi bruget, og
det er kun natur-list at Te rette-r
Dem der-Ren naar De søgcr Umst
frihed hos os.
Og endelig, hvad angaat Bren
kort, et disse velkomnc, men itka
nam- der strich faa gnidret, at drt
ikke kan lasse-s. Det et et utidigt Kni
beri, og alt Manuskript, fom volder
for stot Banskelighcd at tyde og
rette, vandret uhjcklpelig i Bands
kutven.« .
En levende, atbejoende
Kitkr.
lV. Sitten-T uuge Mund-scab.
Tet er nur fuldc og faste Dom-be
oiiinmg, : Gud vi1, at unge Men
neskcr ital hørc baadc Krjsxug og
hang Menjghcd til.
Vi Luthcrancke Moder Dacbcsn
sont B ar ned act b, fordi or txor.
at ingen er bedre skikkex til vcd
den-: Middcl at blive optaget i Zum
fund med Gud og hans Lsöcnighcd
end netop Bamet.
Jesus siger jo: ,,Ladet de fmaa
Born komme til mig; formt-net dem
det ikke; thi Guds Rige hsret sau
danne til.« Da kan det jo umulig
vcete bxns Mcning, at Var-neue stal
ftaa uden for Guds Rige.
Og Sakarias, Døberen Johan
nes’s Judex-, figet i sin Lovfang:
. . . »at vi, friede fta vore ijdets
Hamm, skulle time ham Getren)
uden Fryqt, i Dellighed og Retsæts
dighed for hans Aasym alle vore
Idele
»Alle vore Dage« omfattet da
unægtelig baade Bamedagene og
Ungdomsaarene.
Der-used stammt det da ogfaa
godt, hvad der lyder ved euhvet
M Um Kitke am ataplætede
dtbte i den kristue Bimlækdom
for at de, »unm- de messa, man
blive ved Krisis-D lisefom de vedj
Dauben er iudpodede i han« !
M stal de W blive ved KriU
sitt-, san am de oqsaa blive i
hems Die-IMM- Ivm et W Le
sen-. !
J san Henfeende et der et stortj
og sprgeligt Misforhold her i vor
Frikitke; det et aldeles fotkett at
djbe Btrn uden for at optage dem
i Menigheden.
Her mindes vi, hvad gamle Paul-H
sen Dahl, tidligete Hsjskoleforsiansi
der i Domain-L en Gang fagde i en»
Samtale i Omaha.
san sattelte, hvorledek Grundt
vigianetne der hjemme vilde have!
Sandhed i alt. Dei stulde san ogis
saa mwendes over for Bordbsmtmj
Fsrst hat-de Hnsfaderen i Bitt-«
detgaatdene bedet Bordbtnnem san
var denne Pligt legt M Fltstes
ten-leu- sideu paa Undentatlen ca
endelig paa DtengeiL
Detbmdededqfr.vatgalh
og im meute de, der var more
Sandhcd i sent at give Clip m
den komme SM —- pqa Port-bin
uden for Retzighedew og fom Elle
tænket paa, at Btråene stal tilhjte
Aienigheden. Men den Mache et at
koste dort det gede, vi endnu i san
Henseende hat-, og tillige at nægte
net-kommende Born en Naadegave
for Forældrcnes Skyld.
Ton andcn Munde er at dsbe dc
Bont. Forasldrcne beder um at
saa dom. og faa beende, at de
Isorcr Ktiftusts og hans Meniglmä
stif, og se at faa dem oplcrrtc og
Jopdragne i For-hold dertil.
J Da enlwek Menighed, og da forst
Iog fremmest Mcniglsedens Pisa-st.
Eber holde Lje med disse- fmao Lam.
at de ikke fortobes.
Furchte hortc vi amerikanske
IPræsteL særlig da ren, kluge over,
Iat altfot faa af dem, der havdc
Isrckvcnteret dcrcs Sondagsstole
’fandtes i Menigheden: dct var et
ftort ProcenttaL der var tobt, trot
,dct var 75 pCt.
Hvor mange as dem, der vcd
Tauben er indpodct i Kriftus og op
tagne i Menighcden blandt os,
»von findes i vore McnighederP
IHvor mange mon er tath
» En hel Del as dem kam doqk
!3øndag·sskolen, maasie ogsaa til
IFasrieskolen i et Par Sommer-mau
Jncder. og endelig naaedc de, cstrr
idcn bedft mulige Forberedclfc un
der Ltnftivndigbcdcrne, at blive kon
Tit-merkt
Attek her got det fig i altfor
fwr Udstrcrkning aældende, at man«
ikke fer Fotbindclsen mellem ati
blive konfitmeret oa san at hart-s
tcl Mcniqbeden. :
, Er der Zandlwd i den Beimde
sp. der aflchsjes msd Konfimmäsr
nen, Mcniqbcdcnii crkogatkie Uc
fcndclfc. Tun ist Konsimmtidncn en
«!Tx-frc1-«"si"s.s bcmdo as Sonnan
nccd .««)«««km n as Zamsundsxt Ith
bang Mis;ugln·d, og for sawmmrl
l
ungc Monat-stets Vedkonuncndsr. sont
ika for tilbører Menigbeden, man
Konfirnmtioncn befragte-I- fom Ov
tagclsc i donne. .
Lg dika unzus Mcnncilor vors
Tau m Misnigbcdvn befragte-I som
nugc Kriiinc og bclnmdlcsk Tom saus.
danne. s
Nud ike Von ior drt Unadomsiarss
beide, der gøres rundt omkking i
iner Eantiundz mcn man dct ifkcl
manch Ztcder stortcr paa just dettcl
at betragte de koniikmercdc unzu-i
Lsccmusfkcr sum Mem-ghedsmisdlcsm-i
mer oa Kriime og behanle dem 13
For-hold der-til?
Vi anser Vor lutbkrske Ritter-;
Konfirmation, den forudaaoeude Un-(
bewigning og øvrigcs Farben-delik
og selbe Vckcsndelfem for langt aruni !
digere end den reformcrte Kirkecis
»Revivals« og den derved itemkald
te Bekendelsr. ·
Og lad oS ikke agte Koniirmais
tionsi Bekendelsen kinge,mtsn i detj
Sted fjlge den op og prsve paa
at holde de unge Bekendere i de
bekendendes Reiten
Det hat Bægt at fremholde for
de unge, hvad de er dsbte til, oa
hvad de selv hat beleckt-L siden de
kom til Stelsalder.
Og lud faa disie kæte unqe merk
og were komme med i Menighedb
arbejdet effekhaandem »Im de mod
nes W.
Deterdoqdeunge,dekejer
Kasten, sum Johannes stgm »F
eke stach-, og ban logger til: »oa
W Okd blivet i oder-«
Dei et ogsaa i oq ved be unge,
MotdstalbliveiBetden. J
Ms me Mandstab ligger dens
Fremtidshaah
Vort Fadrelaukk
Man Lan i denne Tid ikte tage en
dansk ellek enqelst Avis i Haanden
uden at faa et meget stættt Jndttyk
af, hvor alvorlig Futen for en ftot
Europas-Iris er. Det et ikke blot
Balkanstaterne, der staat i Vaaben:t
men paa Gransen af Rusland og
Østrig et Hundredtusinder as Sol
datet mobiliferede med alle Mutw
heder for Zie. Maul-, hvis Mi
litcetvæfen i Forvejen et faa hsjt
udviklet, et i Fætd med at stabe et
nMIWMmhdFlaadeaf
stytbcre W- ca oaiaa i Eva-i
land, W oq Italien fomasj
ges der miM Winger. (
Hvor stor Engstelle et i Evtovos
stjnnet man bl. q. af, at det nylig!
hed i et Seht-arm udsakdt fra Ver-«
lin: «cllafO-Lothtiugem et i den
uk im W W ved mißg
Fra M udW for nyiis
ftlgende Efterketning:
Den ist-sie Fland- Iris-beicht!
Det billigedes overalt i Landri
da den liberale svcnfke Regering
Ifot et sPat Maancdcr fiden udkoms
mandcrede alt disponibelt Mandfkab
til ,,Vintrrsvelfe". Man forstod
faa vol, bvad der mcntes hernied.
En Tid var man bctcmkt paa on
dclvisks Mobilifcsrikm, men da det vi
fte sin, at dct Personals fom tjcnfts
qjordc nmdt mithin-pp liac akkurat
kundc foislaa til at aka ca. 20
Ratt-Hier fuldt ksigsbrrcsdte faa und
gik man danne ubehagcliqe For
lmldssrmrl Flaadcn udrustcdes ov
erordcsntlig buttigt, og den bar dre
vet fian Evelsek fwrdelcs cnergisk. —
— — — J Begnndcslscn af Decem
ber skulde en stor Dcl af Mandskas
bist bade verriet hiemfmdt, man alle
liaqc ude cndnu indtil videke.«
Ved Midten af Januar kunde
man endelig i Blodene lcefe folgende
Meddelelse fra Belgien: »Den bel
gifke Hier. Fra Bruxelles meldesss,
at det oberste Krigsraod under Kon
gens Forfckde hat besluttet i Be
tragtning af den politifke Ztilling»
foreløbig at fokbsie den ftaendc Hast?
sta 42,000 til 100,000 Mand. Der
er forelagt Parlamentet et For-flag!
bekom, oq det er allekede vedtnget ik
Kamrets Udvakg Den her omtaltes
Beflutning maa da vel gca nd paa
ot Forholdsregelen vaa Grund af«
de truende For-hold allerede skal nd
fekes nn.« »
Disse ulmggelige Efterretninqers
kunde let for-ges med mange on
dre af lignende Akt. —- Hoilken
Estertonke maa det ikke vaslle boLZ
os, der er udvandrede sro det lille
Tanmarb og bvis Tanker dogliq
gaar over Land og Hav bjem til
Fædrelandet. En of vort Fels-s
nmndigfte og Edleer Tigtere bar
lasrt os at synge:
»Ja Stemme klingek i nkin Vorm.
sont sit-Immer im mit Hiertes
Kommen
med Arasster fnldek den min Ann
min Vilje tasnder den i Flaum-en
den müder-Sind den fwnqsler Zank-;
tbi Stemmen er mit Fasdrrimch
IIka Mund ug wer Usntksk I i««
tun sw- Ju tvl Dis-its erk 1:».1«: · 7
Nr Lin missir sum-w -:: selt.
knu- Zcz1 zum- UT L,i;:..:.s-:·t
Diska .Em::d’.-« m Nr or :«’
Tor 05 umwanan Lin-flin- ;
rika tll mod lsmstchn Hur-:
uwrwxlx jsporlisdcss . :l!« «
Erd, mcn i."-,15.1.-. i «’s.-rns.n:. l«::" l
at Nr Ikxljcs er nisntr : It
fist-di Form smer s-— tlth --r T
J fmmw Hmd sont Pl END-Or
et nsdvlt m webt III-dik- l«:«r«D ki- sk«
le skl1«L-ll««slk·(«lldk Akkrlhlhsd 1;i Ei :
drcslmkd w Gemüt-d lus» : :s.-r»z
Acht-ten wilde vi uafan san sen-»Er til«
at tilmnlns von- Frwndcsr i Tun
mark csn lmftm Lmnnmrinxh til m»
swtte alt ind mn at luser Bank-Ue
Selvftwndjalusd m i ftort oa fttmat
bevife, at den llsrste Ære for et
Mennelke, oqsaa i Fokboldet til Fa
drelandcstmr at note fin Pliat.
»Jngen fan levts us Foriidcsng Mm
der;
Tand man der til.
HeIIIIWUldret Stoched tun blasndcsr
og bindcr
Kakikerne-Z Zpil
Fremad at se og mod Maulet at
fttæbe,
Lovsang at bøfte as Fremtidens
Læbe —
faadan var Fædrknes Sædl«
Alle triftne Mennester vic det
næft omlorme al dekeg Ængstelie
og alle deres Ønstet for vort lille
Stammeland til en brændeude Bin,
ja et Raub mod Himlen am, at Gud
dog vil bsje alle Vlljet da alle Sind
i Danmark iualedei femme-h at
alle Mars itillende Mukvcerket
»btiste«, og Folket fqrek op as fin
Dvale i Fotstqqelle of, at Gab hiel
pek tun den, det M bicespe fis fett-.
»Herr-, frch vott somit Fedreland
frq Udflettelfeus Das-! Den-, ftels
os ssqe la W Hielt-,
Muter
M
W
atme
visit
M
PU«
cmvitaquuoabondeket
god M for alle Dann-akk- Sin
netquudeoshieamtetilnu
Nu am ei M der wivlet Ists
famlesF
nu ellet aldrig bat vaa os han kam;
hsjt hat hanc Stemme ludt i Streb
ncns Domme,
:Ve’ os, ja tilfold Vc«, om ej vi kom
me!
Til Mkwkgenbsn lod alle Klokkcr
ringt-,
skvut over ogs er Nattcns satte Sky!
Lad Dtdcst lnde og lud Salmcn
klinge,
saa skal vor brudte Styrke fig forw
og Haabcst dale ned vaa Miedings
og Ratten svinde for et lifligt Gro.
Og san til Arbejd, Alle! Mond og
Kvindcsl
Vi hat et lille Land at tabe ellcr«
vinde.
Solvang, Cal» s. Febr. 1913.
Benedict Nordcntoft.
Gudsftygt hat fsdt Rigdom;
men Datteten hat dkæbt
Modcketr.
Hvem stulde nu eqentlig tasnkcy
at tssndszsnmt vilde nfsøde Nigdotn?
LIg dog er det sandt. Der ligger
megen Jydfigt geint i Okdsproget.
Men underligt not er det, at san
nmnge nasrek Frygt for den fragt
dnre Moder, medens de sna steckst
cftkrtrngter den morderigske Tat
tek. Cn Mund sngde en Gang til
mig: »Der-sum jeg sknlde vceke en
Kristem knnde ieg jo ikke beholde
nnn Plade Hon vor Zolgäimand
i en fmk Klwdeqrossercrforretninxx
»Nun: der sindess et Stocke»daatligt
Tøj i Forretningen,« sagde lum,
Juno im sage at bebaae tnine Fore
fatte ved at faa det solgt.« Tonne
Mond ndtalte vift aubent, hvad
mmme tasnker og gøk i dct skjulte.
Maasse ftod hcm Mitds Nigc nætmes
re end mange, der gerne vilde have
sig selv og andre til at tro, at de er
qode Kristne, niedens de dog sto
dig gam- paa Akkord med deress
Zamvittigbed. Hcm bavde den for
s·:aaet, at lmiss man bekendet fig at
ncere en Kristem saa bør man Eg
sim Viere det i fin Gerninxy
»F san ilke tjene Wind og Mann-I
mein' mer Ninus-. Hoorledcsz tun
»'sud.-sr-ku da nssødc RigdomY Jo,
Isc: tun Den, sordi wudgftygt dyn
snwr « Ilstennesskc CI Ander
tszt Mumeske er ju et genfødt Men
:s.s.-- en, ; Drum sit-sing vinder
E-1.t":s««sk, en« s lmem det tun-inde
’.« -no-;-1-illede bljoet genoprettet.«
Zaum-« san hin ils-ekle og sdelcms
ge et Llskenneskc svcetle og Idelasgi
k1e Evner. som Sie-beten lmr givet
Pet. Men lmor lan det saa verre, at
san mange ugudelige er eige, og
san mange gudfmgtige er saftige?
Hvot kon det verre, at det Fell, fom
sorstsdte og lorsfasskede sin og Vet
dens Frelser. nu er Verdens eige
ste Fall? Ja, for det fskste lever
vi nu i en underlig fammenblandet
Bei-den, hvoti laa nieset indviklet og
uforfmaeligt finde-. For det an
det kan vi lottsynede Mennesier ille
gennemskue Guds Verdensstntelle,
og det et jo hom. der til syvende oq
fidft gtr fattig vg Csr rig, nedtryks
let og ophsfer. Endelig er det
luqledes, at Bsrn og Eiter-kommen
of qudfryqttge Fotældre hat awet
laa wegen Mhed og faa mange
betlige natutlige Anlasg og Evnek
fra disse, medens Gudsftygt ille
forplantes ved den natutlige Fid
lel. men fand kun ved en aundelia
Genfsdelse sg ved Somit-nd need den
levende Gub. Med dette »in men
te«, ladet det sig bog gsre at satte
Otdsptogets Strahl-ed
Det et en Kendsgekning, at dct
var Kristendommcm sum lastcdc vo
ke Forældte ud as Hedanskabets
Naahed og Marke oa satte Foltct
blandt Verdens dygtigste og most
fremfkkedne Nationen Dct ek til
kjge en Kendsgcrning, at de Landen
hvot Kristendommen findes i sin ke
neste Form, nemlig det protestautii
sie nordvestliqe Eman ogNordamri
kika, besiddes af Verdens dygtigstc
Nationen —- Men saa Japan da?
Ja, for det fsrfte bar Japan lært
as den kristne Ver-dem og for det an-!
det hat man i Malen alt for htie!
Fokestillingser am Japans Month-;
tion oq Dygtighed, cwiltet de for-;
tællcr os, fom levet der avte tilj
daalia. Endelig er mange af Jas»
paus dyqtiaste Rand felv Krismes
ellek hat bog faaet W Uddaunelle
paa kristne States- Det Iamma
gelber jo for Anat Bedtonnnendr.
Oqallialhfaaetdetsekdensktists
ne Nationen der sidder inde baade
sw, im miser-, W os
dygmggtt fauvel den enkelte san
Falle-singend —— Men Jsdetne da?
Ja. for der-es Vedkommendk et det
udcn Tvivl den Mephiin Bot-giv
nina og det bete gmnle Nimmt-nic
fom so ogfaa hat sit lldspring fra
de Kristucs Euch som sorsnnct dem
med Kraft. Jo Vist er dvt sandt, at
Mudsfrngt bar Forjnsttcslse ogfaa
for dem- Liv, fom for det, der kom
men Bist er dct sandt, at Endgan
facht Rigdont
Men Datterens Drob da? Jo,
det er desvcerte ogfaa sandt. Rig
donnnen hat holdt sit Jndtog i de?
stiftne Lande, Handel og Vindstibes3
lighed blomstrer. Gudsh Selv eg al-l
le Slags Metallcr opgraves og uds
nnttes, en vaagnende on vix-klein»
Mennefkehed fretnstaar, sont lot-staat
at lkabe fig Volum-re on Vetornnnes
ligheder, lom Ver-den lndtil aldrig
liar kendt Mag-,- t?l. Men laa blin
des- mange af deresks egen Visdoms
Blin, blindes af Nlanfen fra deteszi
eget og andres Guld, spøber lig i
bløde og nzdenstnkne Klieder ellek
stillek dog e et dem, oq i dette deres
Jag eiter Gnldcmaet trmnnek del
Fuglen til Tode, sont lagde det;.
man iager ester Zlaberenss tiineliges
Gover, og gleimnek at lage liain lelo
i ndnmg Tilbedelle on Tal. Zan
danne dtirber Niidsfrngten i den-II
eqet Hierte, og de dmslnsr den hoc-.
andre-, laa langt den-s Judilndellet
Haar Manten Temi lonnner det.;
at kovgridfle handlende on Ihnen-I
tytere fra kriftne Lande draner til«
Indien, Attila Kina ug Japan iorg
at berige siq paa bis-si- LandeJ Wes-J
koftnina, diese Vlodlimere, sum ier
den lkifme Werden-:- Zlnnmletter exi,
Hub-J Nisus-Z vierste Fiender i Hed
njngelandene, soin de er det lier
hiennne Men, Wind lle Lon, de fur—
maar don ilke at den-be al Wide
lrnat J de gridlke Asisentnreres
Kølvand leiler den fromme Miva
dirende Missionasn sont eiter at«
liave laat sit Lin vaa Herrens Al
ter givek det for Oedninqernek
Full-L J Sandlied lmn sortjener
nok fulde 9lgtelfe, Tal on IMin
tlii ban er Verdens ital-sie Velaes
ret. Medens de smaa Sicvle her
lijemme er ogtaget af at lkitilere
liam og bang Gertiiiig, qaak lmn
taalmodig lin Gang og tjener sin
Mnd og lin faldne Brot-et Oq i
Siedet for at udluge sin bedenlke
Broder berinet ban lnnn Han brin
ner ille blot Frelfen til Hedningen
men han opdrager bam til at blive
et vindfkibeligt og dygtigt Mennelke
der lokltaar at udnytte sit Lands on
sit Folks Hjaslpekilder Paa denne
Maade gentager fig Hiltorien der
nde: Gudsfkvgt fedek Nigdoin Mcn
det kan jo lagtens heller icle und
gaas, at den anden Del al Historien
folget efter oglaa beende, at Dat
teren en Gang vil teile lig taten
de mod Moder-m Gud holde sin
Haand ever den llsnne Moder!
Men nu dig lelv Lælerf Paa
diq hat altfaa Kristi Otd lin ful
de Invendelsu »F lan ille tjene
Gab es Mammon.« Gud hat ille
glvet dig Peugr. for at du stal
tjene dem, inen for at du lkal beuge
dem i han« Tjeneste. Hat du for
staaet det? Kun laaledes undgaatz
det, at Datteren dtcebet Moder-en
Jeg hat oftc hart Folt bekom
fjgex »Fo: 30 Aar sidcn havdc ot
det gadtx Falk var nteaet nie-re til
sredsc«. Hvad man nu Grunden er
til, at man den Gang var saa til
insds'.- Manne sad da ssnaat i dist.
Man bmnndtcs at san-le- fig i Set
tlrncrnter bot oa der, bcgyndte at
vendq Futen paa den vilde Partie
rller begyndte at aabne og dytke
fmaa Pletter i den tætte Stdn
Paa Partien tkuedes man af(.srws
hoppek ög Hagel, mange Steder as
Tsrkr. J Stoven kneb det at avlis
tilftmsllcligt til Familiens Unbek
hold. Tot lidet, man folgte-, maattc
ist-es til Markt-d over lange-, neksten
ufremkotnmelige Befe. Naat man
saa endelig kam til Markt-det, sit
man en lille Betalina for, bvad
man braate —- ö Cents for et Pund
Smsr. omtrent det fannne for et
Dusin Ma, oq Sæden blev tun
daarlkg betalt. Maasse det tun vat
faa Stehn-, det gis saa galt, sam
has Munde-h der fortalte mis, at
Tætfkeknes mange Deste and-han«
Smule Dante. ist de blev ice-via
med Wingert Wen alt i alt
fit man tun lidet at sælgr. det lidet
maatte stre- en lang ca befvætlla
Bei for saa at feiges til en rinae
Pris. Nun kam til Gubstjeneste med
Oklet t ttmqe ubekvemmeltge Baa
ne, com t Mt simple Mit-der til
M MS stem- simple Mel-We
ellek, nas- det ven- Wts til fmaa
uanfeellae Meter. Da bog var man
qlad og Wiss Der var
Fest, naat Breiten kom, oq man
sit de samt-W tun ca
Wut das time-, M set
TM
« M Da mit as M ist
solt komme-.- til Mkke i M
Jo, for de vidtstrakte Mark-r M
rigeligt, Markt-del er mer ved M
dem og Von-me blinkt godt Malt
Nu ck der da noget i at Forme.
Dei-for bot man ogfaa i panelede
Hase tut-d stokc lyfe Vinduet og
finc Month og Tappek paa Gul
vene. Man hat Rand til at indbyde
Hundkcdcr til kallup og opvotte
dem Ins-d tykt og tyndt, mms til
Okrngasld Vordet med Brudegavev
ne er swrdigt at bøje Knæekne sam
men under tssoveknes ngt. Men er
nu Gudsfrygxcn voksct eller aftaget
unde al denne Volftmth Hat man
listtvke vcd at takke Und-? Hat man
lcttcre vcsd ,nt give til Guds Nige?
Wort man i samme Forli-old nu
fom do? — Jeg vil lade dig sclv
fvnrez min Lasset Jntidlcrtid kan
du jo san owrvcjc Kristi er om
Nnd og Mnnmwn. Lg san kunde
du jo ogskm skasnkr ovcnsmaende
erfvnm en Taufe-.
J K. Jenseit
—
Vogantncldclfe.
LU P. Z. Rig. «
U u d u r i. Z » r;1 c u je n: »F
he «1«k-nnm«i·«· - Villedrr sra Im
ge Dunste-«- chsc til dct lnsllige
Land« -- IM Sichr. —— when
lmun lis« « Mr Oplcm. Pkis
ZU Gent-J
szkis fmntlks ljllc Ekkijt, der et
»in-annual Wn Rurlnqet as Fore
nnm irr twnsisus sk. F. U. M· i
T.111«mrt", er irrt-net ns en urg danfc
Hnmiduasrkcn der sur Tjdm or i
Utica huc- jmc Elasgtninge hct i
Bund-; Tis: iudcholdcr fslgcnde
Emkkors Ildf l. (C·-(snm-m Tysklcmd
w. Schwin, Z. Dvcr Italien og
tssrkrkisnland til Æqnptem Fi J det
hellka Land Pan java, tiltas
lendc Manch stildrrt den umo For
«".1m-r sjnc Lukan-Her m Hasndclict
cum sun- nmngc Ncsfscr i dst frem
Iucdcs. lnmr hnn fom Honcdvcrtker
tjencr fig frem fra Land il Land
og vandter saa paa sin Fod sta
Sted til Stcd i Fslge met to, tre
smmunsmtck ch bat lass Bogen
med wegen Glæde, oq ill« mindst
tmr drt tilmlt nqu, at Fafatteren
aldria qivor sig nd for net end
han cr, og ford? tmn ba swrlig
Com- til at fortcvllc jasvnt g smukt
om, lwad ban scr. ngaa nenne-m
dvnne Vog gsk man fordcaat Be
kcndtssnb mcd unge Mwnd stifte
lige Forening og den Gotte en
faadon Forening san vasre or ukxqe
Mit-nd, sont rejsct oq ophlder sig
i fromme-de Lande. Bogenioktjcnet
at finde manse Læfete ogfa blandt
unge Dunste her i Landet.men vil
kunne læses med Jutetesf dg Udi
bytte oasaq as dem, fom is er nn
ge. Sæklig vil de fmuke Stil
drinqer fka de forskelliqe Ztedet i
det helliqe Land og dcts Auslande
tiltale Læsmtr. Et stinkt Dis paa,
at Bogen bat sinnst an idanmatk
er den Kendsqekning, at d allere
de er udkommen i 2. Om. Den
vil kanns fang i Dan. Lu. Publ.
Haufe, Bleir, Nest-, ——til den
ans-sie Pris.
Med dest sum-ne vilde s gerne
lægge et godt Otd ind Boas For
famsr som Fokedkagsholt. Gan
kalte om sine Rejier her poSkoles
fokleden Aften for en ftoriokfams
lim. Omstasndiqlvcden forneg Mc
var Heere over, hindrede a des
vcerre i at være til Siebe-den de,
der var til Siede, gav Tan det
bcdfte Lov. Han taler iklfot at
tiene Benge, men for at bLs kendt
tue-d Eine Landsmænd paoe sor
stelliqe Siedet her i Lan u gen
ncsm Vintetmaemebetnr. —
Ovi- man optagek Akkt til
Neifehiælp, san gaar dttnullqe
Overstub til Guds Nqucrbeide
blandt de unge.
Navncig Ungdomsfor r but
de heimste Anledningen t bske
Inm.
Jm heb-ver blot at iste, at
den ovcnsok omtale ungctmd og
Forfattet act i noqlepmncdet
bar opboldt sig ude vesmptom
Nebr» bog en Proben et aift
med en Sister til P cbults.
Feinden det over-for Fore
dwa- sont ieg hovde iug til
est Inte- hat Anders J twllq
hocdt Fonds-as baude Team-il
Vlusss oq Omahm - org-s
Affen Not-das) ssac holde
Fotedrag .i M. Jttr not
love for, at sagen vll me, its
de kudhvder den me Pd M at
for-tolle om fluc