Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 12, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II W besi. im
M im alle Fam.
M M at komme
- G Met kam paa, faa
Im s Mionætboade lag samtnen
under Genesis fikre Varetasgr.
9. Oktober.
Vi com til det ftorc Hfin-long-tan
(Drage-Fald) ved 10 Tidcn i Dag,l
vi gik i Land her og klatrede over
Klippcblockqie til paa den andeu!
Sidc af Vandfaldet Her var en
lille Landst, og Kvindcrne kom ud
i ftort Anteil for at sc «dcs frcnuncde
Foll«, som vi jo lnldcsei
Mist-. N. bcayndtc at talc til dun,
mcii de iokstod licnde ilke (l)un ljar
tun virket i Kan ca. 3 Aar). Im
kom im til og sigrk til drin: »Mi»
for forstaar J vg ikke'k« J fluldsk
bate have set bist-es gladeu smilisnde
Unsigteh da dc øjcblilkclig vendtc
fis om til mig og udbrød: ,,L"«tjo!
Dig soritank vi rigtignol godt.«
At im iklc lod en saadan lierliq
Lcjligbrd Hippe-, lon J not for-staa,
og jcg sik on god Stund samtnen
nicd disic irrte, vidcbmasrlige Kvins
dek. Eiter at lmvc talt til dein ksn
Tib, uddclte jeg minc Evangelist
som im ciltid tacht en Vimle of med
i Land, og alle var de ivrigis for at
foa et.
Miis:i. M. fagdc bnaisftisr til mig:
»O, lxvor jcsg kundc stille at im
bade lsaft mit Fiitoarafkomm-at
hos miq, at im kundo lmtics tuth
den Gruppe Kvindvn sum di- find
der med ivrig opløftede Hasndor for
at faa Nuko Ord!« Jn, lnsrc Von
net-. im limde oglao misse, at J
kunde have set det, men dcn Elka
Fryd maa J komme til Kinn ior at
san Del i.
Vor Band kam godt over, skønt
til at branndc mcsd et Ncb btistch
men det var paa ct Steh, lwor Van
den endnu ikke var indc i det hast-str
Icm du blcv nasftcn straks standfct
of von flink- Fall
Vckrte foa det nd for m Tid Zur
baade T. J. M. Banden og Mr.
Sau-dorsde kenn bmnr for lmmt
ud i dm kogcndc Malftrønu Nehmt
bristrdc og i Vild Flimt danspde de
ned ad den ovtørto Strom, oq nmdt
og tatst breit-de de i de ubngacliak
starr Zvirvrlftrsmme som sindeks
her, Mond de til sidft vcd Guds
noadigi Hin-In flap ud i roligm
Bandes-n Mils Vps tm Falk-et lnks
kclinvit kom dr- innen Skadr til
10. Oktober
Vi bm her til Wanhsicn i Eiter
middas og her stille-J voke chi- fm
E. J· si. Missioncvrotncs. De gam
ovct Lnd Versto, mcn vi bar end-m
2 Uafäs Flodtcjfcr Mk. Brach
fulgte krm ov til Missiottsfmtioncn
for sattidig at assmde von- Brode
Tersr tot trnkfede Foklmld der i
Vneu fr Tit-km Folkct er danach at
Soldat-ne er ned at bmdc nd med
vacsrisok at fkaffc siq Pcnmc liac
fom dass Kannnemtcsk i Pckinq oa
Ticntsi sidftc Vintrr.
Jttoret lanat fra, lwok vi er,
liggcsr cstekne as en ftor Fragt-mad
den m overfaldet as Nonen-, fom
estrr ibavc stjaalet alt, cnmd der
var 01 Vord, satte Jld paa Baa
den se un tun nogle faa forbrwndte
Vundlrddcsr hast-er Vidnc om dr
texi Vtift
«
Saume i Menncfkelivet
(Esk en engem Vog, oversat -
Of H- P. HansenJ I
!
TO Lioinaswnc var sorst u-;
fremit Micifionnsr, og i smfo us;
Evmlhm lyan bragnu en Zumwa
ioksrilusd fru Slauislmudricsnö
NWVL
Wem sin Mode-r sum-s David
Livitone til Vovmnodct fra sinc
Højldekszorwldtcs i Skotlaud m
have-ist Jucken bog Lavlandrtd
Covattm Som csn ni Aar-Z
Drcnvcndt han ct No Testament
hos n Sandogsskolkslasrcr. fordi
han zito Salme 119 udcnad. Ei
Aar tot-sit han Vestwitiqelsr paa
en Aussicht-it i Vlantyre og
voll-II c. hast-del af Arbeitse,
umæcigester Kund-stach en dag
tig Sude i Natuthistorie og lei
lighcdpiskrybstnttc Det var ikke
" b120 Aar-, at bans Rand
darf religiss Retnjna
M stod hans Hier-te, ov
mtdres ENemveL til at
W M Kap.
i - me lud Liviagstone
- sit Hjem Farvck
- W hau- Sism
IM II M. M ftvd pp om
Morgenen den 17. November 1840
Motten 5. Mit-. Moder lavede Kas
fr. Diwid læste den 121 og 135.
Salme og bad. Min Fader og han
fpadfckede til Glasgow for at naa
LinkrpoobTamperew Han faa al
driq mere fin Faden Hans Moder
havde fortalt hom, at hun ,,vildc
licllcre Imm- sct en of sinc Piger losg
qe sit Hoved i Gravcn". ,,Saaledcsk«
stets det,« skrivcr David Livingftonc
i 1865, »a: jcsg var der for at ydc
den sidfte Skyldigbrd mod en fast-,
sind Moder·«
Livingftouc otheidedk uopholdelig
i tkedivo Aar i Asrila for at uds
forle Landen suodarbejbe Schoc
lnmdelcn og cvangelisere de indsødi
te Naser. Han havde tidlig leert
den Leltie, at det aundelige ilkc
absolut lau slilles sra det timelige.
Noglc vil utaaslc tasnke, at Orsch
geten behetskede Missionastcreu
Meu under alle sinc chsck vedliges
lwldt ban sit met iudro Livs Som
suud mod Mud i al sin Ztvrlcs on
Nenbco Det var med en Sohne
at lmn ovmuutrtsde sig srlv til at sc
den uleudtc qutld sont book
Tna umotte briumy i Mode Tru
et med Dsd as de Bilde, luumust
tusd Smust over Slavelumdelcns
Grusombcdcty ostc slaact of Feder
rllek Adde as Hunger-, plaakt as
aiftiao Insekten uudcrtidon besin
dcsude sig i san stasrl lmcmlia Spuk-k
u- nt lmu trockne at lum slulde d
unsd out san-um« fnndt cum siu dag
lmu Eturlo i do er: »Wir-It din Vij
ihm Herren ou fortaodiq vaa ham,
lmu slal nott- de-t«, Sal. 37, 5.
Tut var dem er, der styrlodc baut,
som lmu solv sigor, paa hvert Trin
as lmnss Livslsb i dottc Land, ja
scslo i Ecmland.«
Liuinustoucs sidltc Eksvodition uds
aik sra Zauzibor i 1866. Han sor
stmndt iudc i Askilas Hirt-to Kun
fMgc Nythsr om lmus Liv ellcr Tod
mmode den kioilismsdcs Verbeu. J
Eftrmaret 1871 nnarde lmn Ujifi
nasmusst som et lcmsnde Slclct. Alle
des Forsnninqrn lmn vrutcsdcy udes
blon, lum besaudt sig i en fortviulct
Tilstaptx kun tre as Hans Mit-nd
mr blotmu lmut rto, Neston var flim
tist sra baut. Hungersdoden stimsde
lmm iud i Lilie-no Da var det, at
Ztanley saudt baut. Livinustoue
Hierde Loljold i Uiuuumcuubc, me
dcus Staub-n vcudtv tilbogc til Ky
steu for at scnch lmm Mcrnd og FI
dcsmidlor. Han ventcde sra Marts
til August 1872 Endclig lom Mckns
deuchog dct var mcd et Okd sra
Salmerne ban gav lldtwl sok sin
Wirbe.
J lmns Daaboa for 9. Augqu
strivisr lmn: Im takkcr paa dist in
disrliqftks Dem-n for den Godlieix
at lmn bringt-r mia dems- J Taa
lom der tre, oq im lnn iklc since
lmor talmsmmrlin im er. Drt var
andt » — do Mir-nd. sum nnr nch Mr.
Einnlm kom iarn til mi,a. »Min
Ein-i, lov Dem-n, ou alt det. sum
i min cr, lovc lmnss bisllinc Navn «
Sal. los, l.
Misd ,.51)iatestidc Stule men al
driq sviatisndc Villic«, droa lmn vi
disre Jvnq,blodldsoqlidmde und
lmldclimI Inn-riet var lmn i Birke
liqlwdrn isn dmsndis Mand. Dm
Moment-m dtsn l. Mai MTT fandt
man lmm død lixmrndis ima Ilmr i
fin Hutte i Jtala Knaslcnch Ist-d iin
Sena, tin-d Dom-des beqravcst i lim
Hasnder ovm paa Bildt-m blcv lmnsrs
iidite Ord von Jordcn kalt, ikke til
Menneskcr. men til Wudf
J Livingftoncs Spot fulqte Ja
-mcs Hanningiom den isrste Viskop
i Central-Afrika. J Sommeren 1875
droq lian ud fka erre Town for at
bono siq Bei gennem Masailandet
til Viktoria NyanzaStm »Von hole
lin msdefulde og fatlige Reife hilfre
lmn lwer Morgen Soll-Wangen ved
at lasse ellcr fremslge lin »Meist
Salme«: Jeg vol-stets mine Lim
til Biemene ow» Sal. 121.
J Oktober iorlod ban Nostrn as
sit Neisefrlfkab, oa en Uge frnere
namsde ban Sams Knir. Han aik i
Virteliaimäcn nwfton den visic Tod
i Moden Konq Mwanch der imme
dcs for, at bang Land stulde blivc
nnnisktensh treu-den at Missionasrors
ne var Aaenter for denne Plan oq
lnqnndtc der-for on bitter Forspl
gelse mod de Kristnc Hanninqion
ibliv are-bot i en Lmidislm von Knstcsn
Hi Sigm km indess-tiin i ei elendiat
;Fi1mqsisl, on bevoqtrt as støicnde va»
drnkne Mir-nd. Anat-ehrt af Febcs
sog til Tiber vild as Sinn-ich fortw-»
»Ist ni Utsi oq bnekt Øjcblik truet
imed Dsdm fandt kmn Sinrke i Sal
nuskne Ongdngen den 28· Oktober
bemærkkr ban i fin Dagbog: »Im
er sauste nedbrudt og nedflaavtsp
.Tt-ftet ved Salmen 27. Der kom
Vud, at qu hapde sent-i tkei
Soll-sieh men hvsd nvt de drin i
net-, vil de Mc lade mig vide. Me
net trsstet ved Salme 28 «
29. Oktober sottende Das i;
Mast-U — Jeq litt-er intet IM»
men btev holde oppe ved salme so«
der kam M stor Mast En How
ne hylede iidste Nat nær ved mig,;
den lugtede en fyg Mand, mcn jeg.
haaber, at den ikke fkal have mig
endnu.« Dette er hans sidfte Optcg
Den-te Tag bcev hau drasbt i Fu
Alder af 37 Aar
Endnu stal blot uasvnes nogle
Essetnplek paa Salmerncs Jndfly
dclsc under nogle af disfe afgsrens
de Lichtikkc i dct verdisligc Liv, da
den modernc Historie blivcr til.
H Den franfke Revolution og Napos
IleonsDynaftiets Opgang og Fald kan
taxer fom et Eköcmpcl J Bretagne
og La Wende-c var samlct alt det,
der var tillmge af kouaclig og reli
-giss Begeijng. J Slutningcn as
det attcsndcs Aarlmndrcdc holdtcs
Gudstjeneften her paa fammc simvs
li- Maadc som i Kriftendontmcns
fsrste Tage-. Skarcsr of basvendeVøns
dor, ovflammcdcs as en barnlia Tros
Jld, knwlede ved Føddcrnc as deresi
fredløfis oa fasset-e Prasstcsr. fom i
Skovcms under den aabne lCljimuusl
find formt den nkmnc Klippe, der
tiontc sont Alten Som di- l)cr min
dedcss Vennrr og Naboer. der var
tust i Kmnpm sang Prasst og Me—
nide skistrvis di- thidclige Ord
i Snlme 1302 »J» bot dnbe raubt-r
itsq til dia, Octav« de Lwrlcsvendc
fornycdc der-es Løfto ont at tut-»Un
fsur dcnssks Amme oq sur dort-s Tro.
Kommst mr heller ikkv faa baabs
las-, sum den nmaske fnntcs».soics
Lorbakkcn kronct nf Vømy Ems on
slknlwddkstrastsk afbwd Markcrnc ou
danncde et Forsmr paa hvcr Sidc
as de Wollt-, fnopde Nest-. Mksllcm
ding naturliucs Taskstillitmer mødtr
udifciplinrwdcs Bauder- oq regulasns
Tropper paa ligc Fad.
Den sprer Impoleons Magt blev
brudt under det ulykkeliqe Felttuu
til Russland Men after reiste Kof
ferdmmuet fig paa Monnrkietss thi
ner. Med dettes Stigen oq Fald er
forbnndet to Fahnen llndek Revo
Mimten IRR, fom gav anoleon
den Tredie den mmftiae Leiliqbed,
lslev Zahne »L- Nnd er vor Tillid
oq Styx-km fanget i Gaderne ikke
bkot i Verlän, men ogsaa i anis
To oq time Aar efter nmrcberede
den tnfke Qer mod den sranske Ho
vedstad, syngende Luther-Z Onersast
telse as den stimme Zahne Not-met
en lille Vn i Demrtententet Seine,
var i tre Wo binanden folgende
Dcme Jkneplndfen for en furtvivket
Kaum To Stkiden var afsluttet,
blev der vaa Kirkens Alter-, der var
arnnemlmllet of Kunker. fundet et
Pfalter. Det laa anbent ved Sal
me 57: »Mutt, vasr mia naadiq,
mer miq ncmdiat thi min Sjasl for
cader sig paa dis, og under dine
Vinners Skyge Wer im Ln, indtil
nl Mnkken er atmet ·over.«
(,, Zerdekormsth
I Korrespondanccr
Fta Blum-wund Montana
wrdug den lä. Juni lile be
usw«-r jkks Dunstkran nllortidlini
in- Otskurio hoc-um« nordofl for By
en Plentunmod Ton lusxjundto et
Aargs Tib, cllcr lidt »Im-, tidligcrc
»Mein den Tag bit-U der wd Nudcs
«:!k’aadc Paobegyudt first-list Arbei
I Nimm-m Mr. A. Bein-wo kom
J»Tm jun-. Mitte-« fors: under chr
;mcd, at der boedc Tanikrre lusr
Imm- Maud tillige tut-d sin Onstrtc
list Par aldrcndc Falk, tuxx at oq til
til Tat-is Vollen, Montana, tilMig
fiosncsnmdcr u. lgIL Pmsjusn der pau
iStcdeh sont var paa lldkia eftcr et
!:l)ki5siotis:-«1rledc vcd Eidon of sin
dervasrcndk «1!2(·Itigl)cd,knm saulcsdecs
i Tale med V. out tunc-I Nabofkab,
idct lmn tasnth at, hvor der var
cost, var der umligvis flcrcs Dunste-.
Tot vistc siq imidlcrtid, at V. bot
de iblandt Norka-, og at der innen
slcre Dunste var i umiddclbat Rast
hed udon ned ad Daqmarkolonicn
til, hvor der fkal finde-s flcre of
»Den sure Kirkes« Folt Mcn For
handlingernis blev i Tidcns Lob
fsrt videre, uten at dot blcsv til
mer-»- wid, bvad folgende Brut-sink
kc af ot chv fra V. til Dank
Vallcy, dntmt S—8.——I9il vil
»vife: »Im bar nu verret udc vat
lfor Plcntywood) has de Dunste
fom findes des-, mon det var vist
not en fomasves Reife-. Tor findes;
en 7-—8 gifte Familie-r oa en 2—3j
unge Karls fqm ikke ek san lmmt"
fra Inder-andre- Men site Familie-r
btrkr til »Den notlle Snnode«, on
2 til »Frimcnigheden", saa de men
te, at der vift aldriq kunde blivp
Tale om at itifte Mcniabed sein«
meu heller- cstive. hvpk de vak. W
da de htrtr. at det var »Den for
Kikke«, fom de tkllmtr. Pastor Han
fem san M det nsk von-te, saa
vidt feg for-stob«
Web Kredsmsdet i We Ballen
i Nov.1911 besinnt- mau, at Pm
TM der pca Messen- begne stuldk
prsve at finde nogle.«Dan"fke i den
ne Rencing ellcr i Byens Nah-plag
og, hvis der var uok, optage et re
gelmædsigt Arbcjdc iblandt os.
Eamtidig blev der saa truffct Afta
lc kned Mr. A· V. am muligt at
sage Undcrrctniug angaaendö um
trout lwor mange, hvor samlet ou
lmur hcnnc de Tonika hvcm um«
oidsus skuldc unsre ljck et Sieb-J, unr.
Tissvwrke loa Zagen saa stillt-.
indtil V. modtog et Postkort fm
Dane Valley, datctet den 21. Mai
isll:3, sont blandt andct lod: »Man
De bar skrcvet til mig angaaendc
Uredsmødcbestcmnnslscn, saa jcg iks
so lmr fnnet Vnsth Ton 27. Mai
1912 fvarcr V. bl. a. sanlcdc«5: »Im
var udc oa føms ofthr dissc Danka
en Dag i den forste Pakt as Vixktcs
ren, nie-n fondt dem ika, mcn fandt
nd. at im hnvdv nistet lim- ved
dom. Jcsq lmr tnlt nch dem ollcr
noalc af dem i Plcntmuood, ug on
iwd Nnvn Chrisusnfcn lovcdc at ta
le mcd de andre om Ersaqu Sau
hin-do Don suer kalt med en an
Jdksn Mund om on :«---sl« dnnfke Fa
smiliksr en Lng Mil Vost -——- for
Jinodcntliq End-Ist sur tu- andro.
Etlscrnc fortfwttisr lum, »m! vil im
word Dem et Tilbudx bvis De· su
JmsiJ om dem-, san umo De kommt- til
IPlcsntuwood m lusstomt an oftm
3dcn 10. Juni, ou da skul im spare
JTVUI nd til diva FOU, at De kan
Jst-In takt- mcd drin.«
Zualcdeis stctc dist, at de Løkdng
insn 15. Juni um Estctcniddagcn
kom kørende til san-J Thomsongs
öjcm oq sik nimncrc Rossi-d om
di- zustim- Tanstis disk i Nasrlusdm
Zumtidia ber disk talt uni, lmor
th T. troist disk kund-I lade sia
gøke at san samlist Folkist til Ends
tiisncste den sulqisndis Tags Dettc
lod sia saa meinst des lottcris nein-.
sum ljan stritt-E isitor at lmvv for
liøkt sig indis, lnsrisdnilliqt nahmde
sit sit-m for den Sarftc danskis Hor
msrisjt linvdis disk heller anisn on
uslsl tin-rot der i kllmrlusdoni Widin
tiisnvsw tma den Can. Te unnnkmn
iu- droa dn vidms til andre anili
ci- misd Jndbndislsc ou ligrlisdisss ums
T Løfte nm at mediule ist Vin
cmsre Nabovr dot.
tlolsmnsn til Endi- nsisd Zeitlo
nusntit kktrtc V. list-m on U-- 7 Mit
End dcksor. cftcrlud Pmsfusn tin-g
Jesus Jenseits oa lowdc solv at nas
ris misd mrd sin aniliil visd Und-ts
tiisnestisn nasstis Du«
Zøndaq Marmin apmndt jun-L
og en cster Forlmldcsuis nusisisliu
Stim- indiandt siq. Lin errt ou
Tauben var nor iørsus Zammons
somit. Tot var 2. Zondcm cftor
Tkiititatis, og der ldlisv prasditht
over Evangelist vfter disn im Totsc
msktc. To Vorn lslcsv habt: ist sou
Oansrs lemseng on ist for Lin-c
Cl1r. Christi-Ilsens.
i Lm Eftcrnnddimesi snuttnledr on
smm man un Itund ein-r at lmvks
Mil: fidtsn or drt blctw VII-tm m
former »in-(- huth i dot sicut
lmor Nudsrs Rixuss Pest-leimt lmr nas
nst budt txt Habe-. nq nt summte
m smmts ein-r zum-n Anlodninq.
Im 1 Zøndcm i Februar-, da Pra-t
»v·u·u Inn- lomst nt take lidt til Verne
-w, kommt-r dvt nmafko i Vrtm at
Milde Vor-tmudsstfrncfte cllpr man
ftjc "Zøt1d(msfkole.
szki suslgusr til den wir-it bndrnch
lmiszi lim- lmchr Mit not, thi Brust-n
tun nok med Mrund klcmo over sit
Full her fon- nvcsr sit Falk i Danks
Wollt-or sum ustcsst vil dts file for
billigt, og san blivcsr der ika now-s
Erim Jst. Matth. M, its-.
Tre Gange var Paftor Hauskin
vor san den l. Iondaa i Maanodcm
oq Vesicrbnrss var trofast til at kom
me trods Aldor og Distcmm chnc
Partei-, sccrliq den sit-sich vor ibwrs
dig ein-r at fcm os samlcst i en Me
niabed. -
Tot Um lmis alt det, nt lmn
unlevedcs nt san set Wäsniqluschn stif-;
tot um Zundean den 22. ANY
IML Pnsmr Predi- Jolmnftw lwrm
antor Haus«-n lmvdis sendt i sit
Ptvdk da tmn sile um- spa, stiftcdc
dllkcnialnsdtsn ot« Esxcsrtttiddkmoih of
lcsr at lmms prædihst mn Formid
dumm« ou tnltis nd im TImstniImon
um den fssrstis tlskeniulnsds Stift(slsts
Ap. N. L. Mtsd Music san Mitbrin
acsr mde St Vetter Mksniaknsd
fnnmus Mostile1«sds:sordninu sont Mes·
Jtiubodon i Tuns Vulkan Zorns-inw
sotbindclfcs blw dist bisslnttet nt søae
used Don for sfikkc on ans-sur um
Odium-Ists i Snmfundvt under Ams
mødet 19151 Vi havde kalt nusd
Postok Haufen um at anlcmqo en
Kitkcqaard. nusn den-ed blcv det.
Nu vor vi sna vidt, at vi bavde
faaet Meniabcd stiftet. mrn Kirsc
gaard bat-di- vi ikke faaet anlaat
Sau Inder Vndfkabct iblmtdt os.
at den tm Moniaheds natodc oa
wkdste Mehle-m Mr. A. Bester-by
var dsd Mandaa den 28. Sept. J!
al Haft txt-satte vi da san Iammens
og mägc et Stvkie Jord til dette
Øjemedfvakqet faldz paa. L. c»
Christensens Tilbud af lidt over
en Acre Land.
Et Telegram, fom blev affendt
til Pastur Haufen um at komme og
sorrrtte Jordpaakaftclseu, og lwiI
ikkc lmn kundis komme, um da Ha
stor Johanfeu vildcs, fandt aldriki
from til rette vodkounucsndc Tor
maatte dcrfor sendcsrs Bad til
Paftor Mengers i Coalridge, foin
koni, indviisde Kirlegaardcn on lu
graocdc den førsus Vandringsnmnd
of St· Peters Menigl1cd, der haudc
nedlagt sin Vandriimsjistuu Bester
bncs lmvde midlisrtidigt sluttet siii
til »Den norske Simoch Mcniq
hcd der, hvot de bocsde, men di
islflisdc »Den fort-. Kirkis«, i lwil
fisn do i sin Tid i Owutonim, Minn»
liavdc simdet deres Frelscr og lim
opimacsde endnu en Nimm om end
indireka nt blive sliiisdlism i disn
ou døde sont smidmi. sung- Ost-ais
liggisr saa onfomt liernde paa Nockn
Roy Jndicm Nrferuatiom Zog i iud.
vin Jord, men lmns »Zle er lind
Hind. Tilcauttcs innen Nmn lnsrndo
iililns tillnsusl, ni linjlkisn ist S!1i’i.siims
slu m Osmia fluldcs Arm from til
Tununcnis Lustmidislsisll
Pnftor Vrcdv Jolmnfen fortsnttc
sine velkomms Wes-m i Oktober ou
November. siden kum Pnfwr Hausen
ichn og luster oc« mt regt-Inansij
Et. Petier Monmlwd bofmor us
Folc, sont er kunnnct mesusnde fra
Viborsp E« Tal-, ou Musnure, N.
Duk. Den lmr for Tiden cu. M
klllisdlksnnmsr. lwomf do l« or fnn
firmcrede ou li· er biquydendc Tor
er flere Danfke hctotnkriim, fu«
but-de flutte sig til os som Medlcsms
mer« Znnlodlssz var vi m. UT Zinslo
til Eli-de- vcd llludsticmssnsn den l.
Eundmj i Januari dksmf var dxn
et Pnr Familiisr 110rfle; Vi et glede
Jmsd, at dicssp vil sumlst mrd ok-:
»Noch-des var der i tw- Forsmnlinq
» chndagZ en Familie lmorns sk»
tun c· Vnntift Er Var utmo Mund-.
Isullks din um- u sman ou dm
nndcn kmrfk, Mme smdin til von
sslnditsmsmssnstx Eis danfk Familie ou
lst Pur dnnfhs llnilfnrlis lmvdu ilku
Indsmmct sin wd Hort sit-iu- TUNDLH
E All-n N mldcs gerne so endle fix-ro
Tut-sh- nusd i·:i. jun nimmt-, at ni
lslw wdl til m lnmkns Keim-, tut-n
du nmn ni lmms noan florc as Dort
Full indsm lnsrtil Tot Inder siq
Inst-it zum-. lmiik Ui umu rm1dc: der
er nismlm flml Rsnrnul til Zalg for
m rismsliq Notatime now-: af disttc
Land scodrr km inmd m m· Muqu
lnsdlsncs Tlllcdlrumnsrti, knn at der liq
thr VII Vrj jun-lian on i dct Mc
kamst er dvt ifkks lmmt fm de Zieh.
lwor vor Kirkis on Gang vil reich
fiq til den lebende Nudss Ænc Kam
oq køb Von of die-sc- chms on flut
dig til os. Det lidstc ,,l)om(sstisad«
hervmkring blev tacht for on Tid
lidon nf en daan Pincs fm Danks
Vollen.
To .Dansk(sr(sn«. M »D« llnmsci
Mad« ou erst ,,»"Barncsldladcst« findt-r
Vlsi lwr til Jotflcmpntlst in small-c
Vcssusrbinss lmldpr dem alle me
Vonlia Hillrn til Nedaktønsn oa
llil ,,·T’anskemi«s Lassen-.
« Kt1j.
Dunste Vom-r kr ikkc durc.
l Napolrun Wovon-me Als O
III-arm Tks Einnthtlums Ein-D Jl
luumnnnur m smnlwkus sinnst
non-. To ftssnflu Find mod III
sank-um OLLZU thpr xhwsnlnnsn
l!Il’-Z. Vor Pris— sur Rast-set fu«
stät-.
»- knndolmbotnkut Ah X« ? Jst
thcnu THE Fidrr ! iulml
Einrtinuslnnd Nu htu N) Cis-.
anrtnantw liifturiffc Rom-mer:
«Valdeumr stjr«', »Er-if Mut
vodsss «!Ic1rs1dmn«. »Wind Crit 041
di- st«udlusk-«. m Ihm-z Lins«
Fire fmukkr Bind: dintnpomsrcst
Elsirticm mrd Wildtrnk - — til
sann-Im nn hin 82.(3().
4. Olivek Twift. Emnsundsronmn
of Ehakles Dicken-in Pan Tonsf
Wd Pros. Wilh kllkollor LHSN
Sitten Solidt Et!irtinus:ihind.!
Priss 80 Cis.
« Udvacgtk Vasrker af Cum-IN Dick
eus. Jndclmldcsrx »Wen! Dunst-«
»Vor Fnslles Wu« on »An-um«
Tid(-r«. Jst-m Wind i Dafnikhirt
inq med Guldtrnt Tilsnmnusn
UND-CI Eich«v Vor Pro- fur tsch
Vasrket 82.50.
A. »Ein Ktiftcu«. Nutiddfkildring
fra London of Gall Enino lldi
kommt-n pkm Dunst i INS. NO
Sider i fnnskt ou flasrkt leirtinqd
bind twkt i lmidt. Prics 81·00.
Danifh Luth. Publ. Hasse
Mission-wide
Vil Gud bliver der Mikssougmsdrj
i setbmtie Meniabod. Ward Eck
N- Duk» frei 21——23 MAan
Widet beaosdet den LI. am Ef
W M. L
Iqu II fsa Roman-sti- oa sm
m Wes-. «
s. I. Indekfem Pia-sc
II
«
Tit Salg s
lit; zsznrme i et standitmuisk Zottlcment i Lsgcre Central Saskats
ri)sn)-.n. Vi hnr tutop udqivct in 32 Sidch Bog, indeholdende fuld
Visffrincslsc as istlwcrt Etnkkc Land, Ank- Rnpportetz Brevc fka akti
uc Spttlore 041 over TU Fotngmsict Dorf-Im Di- ønskcr at faa et
Hjmti en fnsnmdskridcnde Kuluni. sfrin til 05 eftor dettc Herste,
der sendes fkit.
The Walch Land Company
Trot. N., 400 Nurthctn Bank Bldg., Witmipcg, Man., Cau.
De kan faa:
Naat Land i 10 Acres »Tractss«. Dclvis opdnrkede Farme mcd Ap
pelsinlrwet i ,,full btsaring«. Fartnv for ,,Stnckmising« ostw.
Der ct Hjcmspgkrs lfxcinrsioncr til Florida
to Gange om Nimmt-dort
Tag en Sviptuk lnsrmsd oq qør Vkskondffkab misd »Hm minim- brnnd«
af Florida Klimir
Qplysning om Land og Fortkoldone her iKoluniem Priscr o.s.v.
faas bas.
P. H. M i l l c k, Rogmtz Florida.
En ny danfk-amcritansk Bog
Sommer i Aditotdack Bin-sen
—- .f —
Metthea Mathiesen.
135 Eidet i Tmukt Omslag 75 Ets. Jndh 81.00.
Vätillinger modtagvs af
DANISE LUTEBRÄN PUBLlsIIlNC ROBER
ZLAUIL Nos
LYs PM VEJEU
Et Bibelonj og on kort nennst-sing til M--.-x:--« «- Aus-«
hvskk Das i Annm Utlgivcst i Damms-be sf l5--:)uskuis«-. ökkk
liaka To smnlsclccs smmx Wigssk isbz I Its-« ·1«·««--u»sc- ; Hxasps
Sokt pllek bmnt chsliqt l«ikderlsind. Punktes nie-mir isk - «
Hist
l. Motgentlmer. Il. Akte-Immer
Regtslmt Pkis M Ceats bvet Dei
sPEcIIILTH
Zegse Dele tilssmmsv su leu- i1.25.
DAleH Mitle PllsL KOFSZ
A few of out
ENGUSH Bocks.
M. loy: set-known on thi- Gospels ........... - ........ fl.75
M. loy: Rekmons on the Bpistles .................... s.50
s. P. book- Prepake to Most Thy God .............. sc
Gorliskdingx Nov- Tut-meist Ponvoksion ............ 1.s()
Gerbekding: The Wny of sah-Mino ............... LM
hanc-bo- Bnolc of Famin Prnyet .............. LIC
Summa-Mem Daily Modimtinas .. . ........... LM
Hum- Ssmilay srhool linksdhook .. ., ... .. . . . . . . . . .. LOO
l-. B. sehnli- l«ife-’8 Morning .............. . ....... II
O. Klychcasm Our Bonn-S and Om- Fhildrtsn ........ II
Her-nun 1-’it-k: List-. of Luther ................ . ..... sc
P. A. Posten A History of thss Resoknmtion ....... .75
Julics Smttrsn A (’()lony of Mel-OF . ........... do
Bunyanc Pilgrim««s Progres- . ........... II, All Ins .75
higmhamx A Print-es of Un- llouge of David IS smi .75
scslsmidt: Sipgliartlsts ...... . . . . , . . . . . . . Los
Rims- Vuieos .. . . ........................... LU
DANISH LUTH. PUBL. KARL
Zion-, Nod-.
TO NYB BØCBK FOR VOLK
As L P. san-on
Reduktionssekketusk ved »Ur-istele Dsgblsd".
l. Den xods Endo
j Billedek osk Tokat. 22 Rissek j smukt Omslsg
Pri- 10 Gent-.
I. sung-litten blcvdt Prof-me
Pontlt kot- Ittikre Bein-. I2 sjdek meci BiUsdsk
i illustkeket 0ms1sg
kri- 15 sont-.
Dmss LUTEIRAN PUBLISEINC soll-L
ILAIX Issl
KØRNZNBS Eckle soc-pp
I spot- tot co- u erst-.
Ave-« 802 ek ivdlnmdet i ilhistnsnst «;; knkxsotjxkt klu
tun uns-i shirtjnkxsrye
1 Visite-tot —- ls’()1·tns1lj:k.:ssr »k: Raunen-L k» III-I vsd
P. Elendes-, Reise-ehster km Rmx Zugs-k«.1ssmk· i Ohms-Pl
64 sicjsr. 23 Ponmllingor
2. Udsv Blenden —--- Form-Hing If A. Vukkmst C Is
dor. 2 Einerlei-.
Z. J ossisss Kot-ste- B o si. —- Pun- tluw if sie-b
Rvsettou 64 sidok and 2 Bill-Hist «
Ost-es III ask-m m akk- owsssu usin- kns u Cis-u
VMII LUTEIZAI PUILIIMO IOUIIH
Uhu-. IIII