Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 12, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WN BD-BY
THE-UNle
DAleH
Nr. 7. n
Musik-;««9«2cvk.,"siisd«ag däfizzkkbkäiiaki913H Z '
»22."·"821Eil;k·."
Anatki i Mexico.
Selve Gatuifpnen i Hovedstaden
sit Our-t.
Gen-minnt Felix Diaz og Neues
fiktico paa Frist-d. Madcto
fltmter.
Undcr 10. ds. melden-« fm Meri
co Cim, at Gamifonm i Hovcdsmi
den i Zondogs giordc Lpror. sam
Fclix Tiaz on Gen. Roms-z paa Fri
fod og under distr- to Mcncraletszs
Istcrskab anarcli Paladfot. Rom-i
blcsv duva under Kanmcsiu Diaz on
hats-J Mit-nd satte sig i Vesiddelsc
af Arfrttalet og alle vorige oifont
lige Bygninaer nch Undtamslse as
Paladiet. Tot forsvarrde Prassident
Mudero mrd en Dcl loyalc Solda
tetc Man money at m. 250 dek
iblandt flcre Kvindtsth omkom under
Komm-n i Gabst-ne
Vrerlident Moder-i beftccnte iig til
midlcsrtidia at fln, da lmn sandt, nt
General Monmmt. der var ankom
men med m minde Stule var
Williq til at Inn inwd Tim. Da
General Mmmnet var ankommen,
blev Brot-me mellem Hovedftodcn
og Toluca asbmsndt Vcsd Titidon
Studog Affen forlod Prwiidrnt Ma
dero oa bonI Nandgivcsre Paladfct,
oa General Hin-km blcv tilbnqc for
at lede Foklvatkt for Palndlct, oa
fleke Hmnfdclinarr bookdrcsdcs til
Hovcdstaden uden Ovbold.
Im Arsenalet sendte Diaz Pras
sident Mode-ro Opfordtina til sie
hlikkelig Resignation og Hut-mitwol
se: men Diaz soc-rede, at det lunde
der slet ille være Tale am.
Det siges. at de opksrfle Saldo-z
tet leblos af Studenter fka Arius-;
stolen i For-finden Tialpam Der-BE
ssskstcs Foretaaende var at winseln-Istl
til Ftwgsclist bvor Dir-z fnd san-(l
gen, for at fri lmm General NesI
yes blcv oalaa bofrivt fm Milliaer
sæmfcht i Jantioaa Lvmrcsrms sil
Tllslntnina of 1 oa Li. Flnvalltsri
Reaimrntrr oa 20 Jnfmktcsri Non»
sont lnmmen med do sprin stillt-di
sia under Diaz oa Neues. »
En Heuvcudrllo sm udcnlandflc
Diplomater til Pkwfident Mode-ro;
om Bcskyttelfe blev ilke lwfvarth
derpaa meddeltc Diplomaterne Tiaz
at de visntcde Vcslnttclsc fm han«
Fm Ztillingrn i Wähde nied
delcsiJ, at Felix Diai virsisnllig hol
der Kontkol over Mexico Cim, ou»
Lonaliftcrne tot illi- aimkibe. En»
Styx-sc of Zapotistaer er Immst Ho-?
vedftadtsm rede til at bin-we Dim, !
og en Styx-te under General W- ?
neveve de Lco er tun 16 Mit fra!
Byem i
Omkring 500 as Gm. Blau-;
quets Soldater et naaet til Oovcdsi
finden for at Mitte Lovalisterne. !
Ding, der et forsianfet i Arsena-(
let og nætliggeude Bygniuger, udq
vider sit Terræn ved Pikketlinier.——l
Der siqu at være beqynbt Frei-S
andean men alle Detail
Iek hemmeliqholdes. ;
Migsregler holder Falk i By
en fra Stedckne, hvor der Lamme-I«
oq ugrundedc Rygter alarmekerzolt.»
—- Alle Banker er lukkcde, og des
et ilaaet Bkæder for Vindurrne as
Frygt for nye Udbrud as Our-tret
Spowognstjenesten er aldeles stand
fet.
Nebellekne oa isderule Stridsp
Reiter i nordre Mexico hat stil
M sluttet Vaabenhvile, indtil
situationen i Hovedstaden er kla
set·
W Moder-) er atter i»
W, os paa bque Sider
Unter man pas Forstærtning til
YOWMM
Mir-s Ins-tm
. Feh» Japans Fast-mi
» ndegjorde i en Date
;- « sf weshaer Mi
dyi Politik, fom den
Ist-e at fjtqe
chn politiitc Stilling i det fjernc
Osten sagde han, at alt tydede pp-«
zzkcdcnsts Bevor-elfen Japjn stod n.
Tom ellers paa vonskabelig Fod mcd
2de fremmcdc Magtcn For øvrint
xtmk Talen bovcdfageliq viet enOvcrs
sfiqt over Lrizustsz Jinanscr. Man
nildc lasggc ol tnulig Vasqt pan
nt roduccrc den nationiilc Gale og
«5mntidig ivwrksnstte ontfasendc Re
soknusr til Vrdfte for de brcdc Lan
af Samfundot. Dotte vildes koste
Menge-, tin-u ZDIcsgisrimusn antedc at
ftraskkc sig saa lmmt hor, sont Lan
Msxs Cum- vildr tillade
Scott og lmns
Mænd omkomne.
Den bkitifkr Fokfkck naar fit Maul,
meu umkommck paa
Tilbagcvejen.
Damen-, N. Z» 10. Februar
Kapt. Robert F. Scott, den britiske
untarktiskc Jurist-L og hans Sclskab
lchv den LU. Maus 1012 ovcrfaldcn
as en »Bli.mrd« pag der-es Tilbns
qerejscs fra Endpolen Hile det Zel
5kab, sont dcltoq i bot sidste Frem
stsd til Post-n, umkom. De naoede
anuolcn dcsn 18. Jan· ji«-L.
Kapt. Scott og band Selskab
noarde tmicmtig til famme Punkt,
kmor Kant. Nonld Amundsen plan
tcde dct norer Flog omkriug en
Manned tidligcsrc Te fandt den
Hutte fom Anntndfens Sclfkab hav
kns konstrttetet on eftetladt. Disfe
Fakta fes af Dom-neuen Iom er
sundet paa de onikomnes Lis.
Eftokrotninaerne om Scotts oq
hanc Ledfagekes Skwbne modtoacs
bek pr. Signal fm Terra Nova
dcst Furt-L som brnatc For-steten
oq bans Eksvedition til Sndciolcsm
new-, og sont i Fiot atthr scilede
mod Sud for at bringt- Eksmsditins
non tilbnae.
Ohka mmmcs chr er ontkonmc vi
st ika cndmt Tor vnr M Videni
fkalssmwnd oa Saum-nd i Momde
tionm
Term Norm Mutes i Gaum-n vcsd
Lottlcstnn pan Torödaq.
London. l« Februar - - Ved et
Mode of hkst konmsliqe acoarafifkts
Erlsknb i Akten hindzxjnrch Ulys
seu, som Imde mmt Kapt. Zcott
ou bauf- Eksucsdition Kaut« Zcott,
Tr. E. A. Wilsom thnant O. N»
«!Injmsr—7;, Kapt. L. E N. Date-I ou
Undcroffinsr E. Eimnss var umsom
nc-. Kont. Scottd somstejfcsplqo
bestod of M Mond foruden lmm
solt-: Gruvpcr med firc Masnd i
hvrr skuldc returnere fra forstcllii
ge Stadien oq Scott oa firc andre
fkulde foretage det fidfte Fremstsd
til Polen. Dette kan tyde paa, at
ikke alle dem, der eftetlodeö paa
de forfkcllige Stationek, et entlon
m,oqatdetanelafdeovck
levende,· der hat meddelt Vetden om
de andres Stiel-ne
For svtigt fernem-s- at det ikke
er Staunen atme, der bar foraars
saget Ulykkem wen be omkomnc var
san medtagne af Udmattelsc fra Gan-I
get og Anstrengeljer. at de saa but
kede under, da de den W. Mortsz
1912 blev overfaldne af Staunen-;
Csn vigtig
Kongtesbeflutning.
J Løkdcmö vcdtogcs Ncprwfens
tant Wesbbs Fokslag —— der forb (
der Foksendclfe af Spirituofa il»
Forbudsstater for Salq eller Bruc-4
paq nagen Munde, Iom staat i Strid
med vedkommende Stats Love —
i Repmfentanthuset i Washington
med 240 mod 65 Stein-neu
Dei var bog fskst efter haardnaks
M Kamp, man sit Fotslaget ov til
Asstemning. Blandt dem, der talte
tmod det, var gamle Joe Tannen
fra Illinois can tritt-rede ebbet
var Staternes sag at kontra
cha- dcnne Trafik. Eftcr ham toltc
Jongnw nmnd Berge-r (3ocialist)
as Wi-: consin. Gan fagdc, at »allc
-,,s Masnix fra Julius Cassar til
« «--5-mnon, var Mandelwldcsdriks
Ast -, Alle Ændrinqssorslag blev
fort. "-i,- ou udfuldct otco sum
Cur-Um ««J « vil hande, at Forschqu
mftm sc i Scnutct.
jStrikeu i WestVisgiuia
i Charleizstom Va., l:3. Febr. —
III-irr Counmer hlev sat under Mi
jtjtasrtontkol i Tug; set-J Kompag
fuier af West Vimina Milits venter
»Na ex fornnet Angreb of itrikende
Hiinearbejdere Alle Tog paa Thea
Hfapeake 85 Ohio Jcrnbanem der gaer
Tgenuem Etritezouen, er udruscet
med en Maskinkanon. Kanonen et.
faftsiruet paa den bagerste Plat-;
form, og Mandskab er rede til at!
beuge den i Tilfaslde of Augreb.
Undek et Sammenfmd i Gaar
nasr ved Muctlow blev «10 sauret.
Minearbejderue, sum nmrfcherede
fra Vier-gesu- mod Muctlolu blev
mødt as en Afdeling Grumsxmgtere,
Teputy Sherrjfser og Jerntmnefunts
tionærer, og de to Partier bem)ndte,
sank-J at stude paa hinanden medl
det ovenntrvnnte Udfald.
Erden Ein-das hat der raadct fuld
stasndig Anarki vcd Point ou Ca
biu Etsch Pasfaaertog or blcvctl
studt paa, Minrvogtcrc or blevctI
dtcrbt, og Forsøu ci- blcuct gjurt·
vaa at swttc Jld paa sorskclligc
Kulkompagniers chndosu.
Uroliqscderne · i Mincdistritteknc
begyndtc i April 1912, og Militsrn
bar fiden den Tid to Gange nmattcst
time Point on Cabin Crcck Distriki
tmus i Konawta Countu i Vesiddcli
so
an Krc·.;spkuepladpcn
er der like stort at melde dcnne
Haus« J Tor-wags- bmgtc Morgen
bladisue m »Daily Zelt-gravis Med
dcielsc sra dem Blndss Korrespon
dism i Konstantinopci. sum ndgcw
sia for at vasrc sluppct uden om
Ernst-usw Deri bestreut-g Forlmldeno
blundt Tyrketuc sum aldrch unke
lige og fortvivlcdc. Londet imme
murn Penge Kasse Zoldatcrnc
irøs og sum-den og de var fuldsmsns
diq liaogyldiac for Adrinnovelg
Ein-due
For msrigt hat der wesentqu va- i
nst sormlt om, at· Kamme un fast-;
W ist licsd Pan Nalliuolissalwm
og Mnalist med donne Kaum fra dis
Allicrcdcs Sidc est atsaobne Adaana
soc den gkasske Flaadc msnncm Dar
danelleiStkædet og MarntorasHai
vct ind til Konstantiuoch faa den
no, dcst tyrkiste Rigcs Hovedftad
kan angribcs baade Im Land-Zog
Sssidm J Lstdags likstes der san
et Telegram fra Sofia, Bulgariens
Hovedftad, iftlges hvilken 15,000
Tyrkeke var faldne og 10,000 taget
tilfanqe vaa GallipolisHaleen.
Wen denne Melding er ikkc fide-n
bleven stadfasftet — De fidfte Mel
dinqer gaar nd paa, at Fwstttingers
ne Adrianovel og Skutari stadiq
bombarderesz men man bar ingcn
bestemt Jde sin, naor den-s Fald
san deute-T
33,053 Pasfaqkker
«
bcfokdkedcåi tmsd r-. A. LinimtisDanr
vcsrc i Aar-et 1912 —- ct mit Vrvists
paa denne Linics Popucoritcst. Dct
ist-heller ikke san underliat; thi dons
stdte hurtige Skibe er brkendte for
Renlighed og Orden om Bord,
samt for den gode standinavisto
Kost, der fes-Here-. Naar dertil kom
mer, at Reisen mellem Standinavien
og New York Inn foretages uden
Omskiftning oq i Selskab met-Lands
mænd upelukkendh san er det gan
fke neun-lim- at faa mange soretrwks
ker at reife med
Seudiusvisnssmricn Läufe-.
Yorden rundt
,..-. -... ZW, -.k»
-,
Den c. internatimmlo Roms-umla
1«rts:—-swngrcs afholdoii den 15
l·.). Juni i Aar i Vudapch
.
To Neu-Isika Stute-hinter raadcr
tm over 20,0()« Lofonmtichr, W
UW Vorsommqu12,»()0 Votum
ms ou « ),U()«« Wabe-Wam
J Konso, Afrika, hnr man i
Nasrljcdcn af Tauganyikussøem hvor
Jeknhanen nasrmet siq denno, fun
det tut-got store Knllcjer nced Kul
of scrrdoles qod Kvalitcst
Fra Finland. St. Von-whom
:!:3. Januar. Edfuornekcttcsn hat
Idsmt Borgo-oftercn og to Rand
masnd i Nyftad « Maanedekis Fama
sisl for Modstmtd mod Lovcn ons»
kIckussercs og Immer Ligobensttiqcsl t«
fis i Finlmm
. v
Zone M«1-Hli-1z11sr, Berlin. 2:3.Z
Januar Koffer Wilhelmsrs tnsdiksf
nsldstc Zon, den Zismarizus Bring-;
lenllnsrh or i Nam« vstor ungle
Tngcs Upassfrlmlnsd blcvcu mer
tust as Tllkasszslinmsr ou meclwtwn j
delfe. Prian Wfindendc er til i
frksdsftillcndc I
Den norskc Annritasiniic Teil
isr tm isndoliq dein-Int- nt den norfxsl
Amerika Linies Tau-ver .,Cl)ristiu-!
niaijord« flal tiltræde sin fststes
Tut den 4. JUMJMU gar-r däck-1
m- Dag fra Cliriitimiia, miløberk
siriitiansfnnd Etiwanqcr og Ver i
qisn og assoilisr im fidstuusmitis VII·
Disn 7. Juni. :
« i
Milimsrilvvcris drum-It Tanzm,l
EIN-rissen s. Fels. To Lliilitasrilnmsrisl
ssk on vaad Nrcw i Nam- 1 Lan
niq Baute-« du Aisroplanct, fom dis;
nur stcgist up mod, nasqtisdc at ar i
beide oq fmrtrdc sit-d. Tor blon.
iurelugist »Es-Junius ritt-r via-only misnl
ssidtii »des- Husw To to Avimi !
ki-rc, sont tillmrte Mariae-ni- Flyvics
itatioii i But-im ltisfundt jin bin-i-;
lä» zllurdss til Mir-J, da lllnkkcis
hastidten !
Illoniuldsavl i Endo-L Den briti
ils Prisuiiernsiniftcr Asqnitli dar
ulscrfor en Trputation fra Zelskabct
til Frosniuis ai Votistildsavlcsn nd-!
talt, at lmn matasiikte vcd Beginn-s
dclscn af nirftc Parlament-Ilionliim;
nt fortscasimis ist Lovfokfla;1, lworvch
Regt-ringen licmyndiaes til at over
tage Garantien for et Lann paa Z
Millioncsr Pd St. til Frommis ai!
Bonnildsavlcn i Sudan. .
o I
Ztort EmunsKonwlnt. Berlin»
ZU Januar Til »Poesi. ;3tsit.« tvlcsl
grasen-»z- sm Et. Poteriiborqz IF
Kiew er der arti-from 20 Worin-E
net-, der Injiitasnkeg for nt have-!
spinnt-rot for Istrrria. f
J Wunscmsmmtot Ischcsrniuov lau
dcde ou Vulkan tin-d to østcrriassc
Visiten-n beuge bltsu arresttsrech.
Atttsntawlnwr afflørtst Mahl-id
i. chir Tor or i Our-tm kommt-l
for Dom-n on Zaun-Itsnsvasmtslsis nf
lectarkister. sont sincsss at hum- fat sia
for at draslns siocm xsllsoncs ou For
susministcsr Monta. Irr volkmdte
Annriister er sat under Arrest von
Anklage for Tllüsddclcmtiulusd ( Pla
msn. En as dem, Professor Imm
cisko Sanchw sichs at skullts have
for-net Atentmet paa Manto inden
den ö. Februar-.
20 Mcnncskcsr drasbt of isn Bom
I
Seinen over Brei-deute Paris,
4. Febr. Der nætes nu i Hoveds
stoben udbredt Frygt for en Gentu«
aelfe af den sdelæaaetwe Odems-mi
Melfe Vintercn 1910—1911, idet
Seine-IS Stigning bewacm I« LI
bet af 48 timev (- Mftaichazftes
set mde W LIW -.
säh
de lavere liggende Bydclc staats al
lckcde under flckc Tosmuer Band.
Regnen er nu ophørt i Paris-, mcn
im de tilstødende Distrikter welch-:
der om vcdljoldendo :1cedbør.
s
J England findt-»J- der WHAT
Automobilcr cller l. paa hurr HU
Jndbyggcro, i zrankrig 88,:.7l cl
lcr l paa her 111 Jndlnmgorc uq
i Tyskland ·;7,0()() cllcsr l uaa lwcr
»Z? Jndbyqqeru
O
Et frcmfk Pompeji. Paris, BL.
Januar. Fra Rochechouart (Dcpart.
»Hm-te Biman ttslcsgrx1fores, at nmn
under Arvcjcht i et Etenhrud lmr
nfdasffot Nein-nn- af en ronusrst Vn
Wmndjalwdvrms lmr irr-Its trmch
Foranstaltnthsr til at fortfwttr
lldmkwnitmerms under sngfnudiq
ercslsc
Treforlnmdetcs Forum-Un Wien,
LI. Januar. J Anlcdninq of Tri
iordtmdistg Fornnolsc liar den tyfkc
miser tildclt I. Sisktionschcs i drt
bewirkt-two Udisnriqsntinistisrinm. -
Frimsrris von Marchiu diin kodi«
Irrt-J l« Klasse ou den i lldenrigszs
.ninist(·rici nnfnttcs Ost-sandt, Frilusrre
von Bin-geloben Vrillantch til
unsncurdismsnsrs t. siluiziih
« I
iso. Foudium Chitin, ki. Feli. Wi
-:sm«vk-. sum sokfojusdk sit Manns
drirbtis 20 omkrinzifmamdcs i Haares
Civilkinmsnmnsn i Fonchow var nd ;
set som Oiicm men tmn vlap uskadti
El Lieblik ritt-r fo’r (-")nvernørmi(
iud Wo ’Lki)ld—.·siiii111dcti, sum det lvk I
set-disk ixtjmx urkrsnxxcx eftcr at. lmnT
bavdes opbudt kraftig Mist-stand J
, .
l
Ton siødsnsdte Ekopedition Den
norffe trandlofe Ztation pna Soff-H
vorm-n liiwdis Mnndag den M. Jan."
for forfiis Nnnq Forbindelsp misd disnk
tnsses Station i Elststosflmfrn i Mast- ·
deisn m· Crofs Van. Man linvchl
hier isl. ,«:Ui’omonblndct·« ikkis set no ;
qist til den ioriilnkktsde tnikcs Ekiri j
«-i-di:ion. Pan den not-sie Ztntion i
Osmm Hat-bunt- trocsde Inmi. atHjasl I
er wditioncsn fmimtis Marmin vier
siarttst im Advent Bim. da Brit-ot;
var andr. «
Metikslik dad? London« «1. Feb. - —
sinnq Monrlit nf lercifinion or HI.
ksn Mcsddvltslsts fm AddisriAlnslm dod
j Horn-. Tcsltsxjramnust ist-retten at
Tllkisneliks Eftorfølacn Prinisi Oidj
Ernst-fu« holdt sit Jndtua i Hovcd
fmchn Sondan oq at der Ism- stnr
Ztads i Anlcsdnitm af Tronskiftot
Tor » ika modtmwt noqrn Vo
fnvftelfv mm Mcddolelfen. Mono—
liks Tod er flms Gange tidliucsro
lvlcsvrt meldt i Telmmmmcsn oa nmn
nasnsr dorfor ikkts nlmtinqet Tiltro
·il Joklndendet
Lidj Jeassu er sum-n Aar mm
mel. Mem-lik, fom er bans Bcdfte ;
far, udfaa bam til sin Eftersølqerw
l
allen-de for flms Aar fide-n. Aug
lingen bar faoct den bcdft millim
llddannelse.
J
Hollande Jubilcrunu
Un Entsi- Udstillinqctsfl
Ton L. Toren-tust 18153 blcv Vil-;
belm den Førfus ein-r Zlkopolwusz
klccderlaq ved Leipzig udraabt tilI
Kongc over Nedorlundmc ou st
WirnersKouguscsseu fjt Nrdesrlmtdej
ne sit qamlo Unitdonmmdo oa des
fler as fi« siolonicr Nimmt J)
Anledninq m Hund«-eduan Inc· disk i
se Begivenhedcr vil der i den fu«
nusndc Sommer j met-:- isnd en Zinses
forfkclliae lwllnudsfe Bin-r blnscs nr
konnex-et lldstillnmer, der tilsunnnon
fkal give en Ovcrsint over hollandfk
Landbk1m, Hund«-L Industri, Stil-:
fart, Kunst osv. Ved at fordelxs ins-!
stillinmsrne moan san mangcs ByII
er haabet man at ovmm men- end
ved at koncmtrerc Krchtrrms out en
ftok Verdensudftillina, lwor manms
interessante Male Enkeltbeder vilde
have Banstcsliahed ved at usw sig
gelbem-g idet de vilde drukne i
Missis- -.. -
YIIIerikw xlyt
W -——— ..--.—.. —.--———
United States- skal ifølqe sidste
Jndførsksl Irupoort narlig jndføre og
.forbruqc over « Billioncr Von-mer
letter nuer end 5 Dufin sor hum
Mand, Fivindv og Born i Lande-L
Ovcsr 15 Milliunor Buntetp a 1-l()
hoc-u fik vi fra Jmnnika
i
I
i
Etor Vosparclsts. Molon Nebra
ska Jornlsmwsonnni-«siousz nnlia af
givuu Anrcsmmmrt lmr den ruhn-r
te sinntrol mcd Jornlmnerne spa
rot Jolkrt i Erim-n Mk»,««(),n«() i
Frkmtomkosminchr i do sidftc 5 Unr,
sidcn Ums-Wurm i IWT III-dran
:!"s-·III«imtIn!fnt-I-Vom-n.
«
I
Im Tiplomattjenem-n. United
States Gesundt i Rina, Wut. J
Enlhuiuk unter ifolgc Moldinq fra
Washington at trasfkc sig tilbage fra
ji« Etilliim. Hatt skal have for
lndt stinn allen-do i Wrdagsks og
reist-r lvjcm til thmsrika via Suon
Kunalcth og tmn ngter ika at rcjch
tilbimc ·
· i
Tansalokw Lusde i sidftc Ugo«
Hebtqu Revrassksntuntlmsvt i Dost
Moineis nusd Us) mod :30 Stein-nor
et Louforflac1, der bestommvr. at
Enloonrrno i Statt-n skal vwre lut
kede fra Kl. 7 Aftcn til Kl. 7 nas
ftcs Morgen. Forslaget bebaut-les
nu i Sonntch ou detsz Modstandcrc
trat-. det vil blivc bonI-Des bot-W
im gis for to Aar side
Nu Forum ncod Ta-riug. Tr.
Aufritt B. Hcid i Bitt-Jler Pu» er
tmlig konntka tillmgo fm Berlin,
tmor lmn lmr besagt Dr. Fried
umnn, lqu hoc-m lnm lmr fnacst fua
Inmct nf den nml Emnm at dtst
Inn lwlbrodc een Patient, og den
Patient, Mit-lot sfnl Drum-is mo, er
lmncs stritt-n- Toktor Ovid bar nbr
tin-get Tillid til Murm.
Vor States Umkslatorcr or iftr
nsxsiktsmmxm J Ousot intrndunsrmipeöi
ils-I ou i Ecnutrl 115 Lovforflna
Lude i sidskc um-, w sidsus Dugl
fut- Jndlomsrinq us ForsluxL To For
Tag indlctwcchszi us on Speck-lich
initkn imxmnende Braten-Z Band-;
I
kraft. Tot fort-Haus at ndlcjc dennr
Kraft mod tu Procent of »i-n graci«
Fortjcmsftmt
!
« l
Scnator Knutis Reisen Fra ZU
Paul, Minn. meldciz at over WH(
Lskasnd nf alle politjsto Panier Man- l
daa Atti-n i fidftc Um- dcltoq i en
Vankot til Senatot Knutc Ncslsonsz
Aste Der var to Titm, som am
Anlcdning til Vatikotten -— hanc
Ottsmmlq til en fierdcs Termin i For
bundcssenatel ou san bans 70 Rats
Fsdsrlsdag, der indtmf Dom-n for
uä Sandaxk
Tilürrkcslia Operation. Im An
:«lrbor, Mich» melde—:», at vix-gerne
son- tst fidftr Fuss-m wa at risddr
W. A. Emithss Lin antun-de lmncs
Hierncsfal oa fjcmrdc csn antun-den
Drl m· lmniz Hitsrnc ou iudsattc san
i Sttsdist on Dcl uf on Hund-J Hier
no- Opemtinncn forløli hold-ist
Smitld bvilcdc aodt Ratten often-, ou
Ame-pur udfaltcs drt lusdfns Hand on?
lmns Htslbrodrlstc
Tot drum-estim- Varti i Minn.
llndcsr Bankottcn for Scnsatok Knatt
Ncslson i, St. Paul forlvdon Mandcm
Aftcn udtalte Gnvcrnør EbcrbakH
at det var riatigft at somndro Pola-«
lovon fault-dess, at det vrogtesfive
Barti alle-rede nu blev anerkendt fom
liqeftillkst mcd de andre politifke
Partien De vrogressive Remtblikai
new i Lisaislaturen ssal the imod
den Winke af den Srmtd si, » «
menök F- sag Akt-es
Hornes-mutet om Skclsrpclse åf
zUoncnc for Ægteskabstkilsmisfe
drum-»z- for Tidcn i Jlliuoics Louis
lat11r. Floro er inde for radikale
strandringen og dot inne-J nasftem
sont Ernmur Juul er den Weste,
der lmr haft uocht at indvcndch Han
lmsvdcn at der man vaer Anlcdning
til at lmsch et misslutkct ou Muske
ligt Ægtofkah Sauen er, at disk
jburdo trasfftss Midler til at hindre
Ifnadmuus Ægtcsfkalwrsd Ztistelsc, ng
Isuudant Tlskiödcl findt-Ei ish- ad Wu
qunninmsns Vol
! ··"«"
f
.)
Mist-r Wilhelm vil, cfusr lwad der
wldosz im Zpritmfiold, Jtl’-:i, gen
nmt sit Land-I thun-Minder i Wash
ington Osm) von Vornsmrff, give
Tit Mino til Alsmfmm Lincoln Min
dc vod den anrlixus Fostlialwldcslsp as
Punncss Rodsslssdazc (i Dzng i
Epringfi(slh. Gnle lmr valqt sont
sit Lunte-: »Lincoln, sont Tnskland
faa hmn«. Tuskxlltwrikanere i Chi
.:n:1u unter nt dpltagcs tnlriat i Van
frttcu i Exsrianitsld Y,
.
Linn-buntg. Im Pmmlifksepsiu IV.
ZU» moldksiz nt Misst Phuvbo Briqu
im Sacmntonto, trab, ou Studan
wd Vasfar Collmcn Onirsdcm Aan
i sidste Ums fpring nd i drt ist-de
Vand i en Tou- paa Gaume-Grun
den og rcddede en Modsmdcrondc
im at druknu 5 Pigcr skøjtcdc paa
Jsen, som faa gav cfter under dem.
En Professor og Miss Griggs harte
Piqcrncs Ekrig Det lnkkedesz Pro
fegiforcsns at ftp tre dra Hi Lapi-.
oa Mifs Griggs spruqu i Vandrt
og reddcsde den 4., mm von var
kommen under Jscn ou drukncdts.
Cn omsomszfuld Lasrorindc Im
Nmnd Ravide Minn» Welch im-—
disk is. d—:s«, livorlodes La-rcsrindcu
Alviua Wolken i et Skolcdiftrikt 20
Mil Nord iok nwvntcs BU, reddodc
to Zunumigers Lin i on formame
Ein-sinnst Eiter at hun omlmimcs
lig lmndr indmkkot Zumutottcmn
traf lnm dem ncod Fari- for sit Lin
Von isn lillil Hnandscasdcs to Mit til
den-is Hieni. Kinde-J Oasnder var
iroissno m hian Føddisr i duarlia
ForfatninzL da di- nackt-de dortiL
Zkulkslnsfmrolsm pimfkmuusch hendcsss
Tand ist-d at give liendc tn Umer
Tisriis misd inld Lon.
Immer i Wisconsin lmr optuzust
Hi ka Itnod Wust-nun- kllkcllsumsrn
i Anllsdninq as donncsss Assflsdiqelle
us Asssnmnceblonnuiszsfasr H. Ell-rn.
sslnmsnmrcn Dux indfmsnnel til nt
mode for Senat-isllndcrsøchslsesshlo
stcitmsn den 5. dg-» nnsn tumtlsdc at
mode sma, idcst lmn lmsndodlh u:
Elsnntot ingen Rot tmr til at for
lange Forklarinn as lmm for lmniji
Embcdslmndlingcr. Man vil give
M lldsiscsndc ni, at lsluvernøren lsar
nffnt Mir qurm fordi lmn ais
imod leulsritørcnsts sØnsscs under
anqfammsn i Mit-kannst «
f ,
h
Mvjndorszs Freisinn-rot Mm Ca
tllrims Watmls McCullokh oa Mr-:-.
Sherman Booth kom til Spring
fiold fm Ehicaqo den H. d-:i. W vil
arbeidc for Vedtaqelsv m« Lom- om
kvindeliq Stenmcorct Forslaa vil
blive introducercst i Senatet um
Zlcnmteret for Kvindcsr vcd Vala
of tun-nunle Einbrdsnmsnd, Pris
fident Polemik-nd Medlemmer as
Stute Vom-d of Equalizatiom Msms
lmmusr af Linninnskotinnisfionm
Sanitasre Distrikt Truftcer on Licht-?
of apellate Cum-L Kvinder kan bli
-«" aiuet Ztmnmoret ved Wohl« as -
die-se Embrdsmwnd uden nqu
Islrtittdlovswndrinq· «.
mündet-ne udtalå, at· de liess
kluge Laub am en Greis-M
umbring, der vklde give · f
met-et vod Stock pckks " ,