Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 05, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    bei hjrer den sorgen-me Tid og
W til.
It Forkyndeliens Jud
bold og Form tkasngcr til Forans
bring —- mangc Stcder —- dct cr
det vift jagen Tvivl om. JUNGE-As
kunde sjtkekt oftc wire-:- mcre Wer-H
Glaubt og tilgasugeligt forTilhørcksl
ne, end det oftc er. Tor cr oftc alt’
for lidt frcmudikkidendc i sclvcz
Jndholthv Der er ingcn Gang H
det. Prasdikantcn »trædek Vand«·"
Man sank den Jst-elfen at han hat-!
ikke nogct gansce beste-nd sont han
anfcsr absolut nøducsndigt for tmnssf
Tilhønsrc at faa at otde Jndholdetx
et jckc fauledes indrctust og attlc1k1t.J
at dct interessiert-r og gkibck Tit-?
hsrcrnc Meu de todt-r sig og Mitl
ster: barc han dog inart vildc holde
Andre Prwdikencr blivcr fcm kent
tcoritiske, sao Tilhøkcrnc fatter Lede
for dem næftcn ligc im chmdeli
feu. De ønskck bau- hnn Mrasdikam
ten) dog vildc give os noget prak
tifk — Mart, vi tun gute Brug as
i Livetis nmnge For-hold
Vor Txd er en praktifk Tib.
Vort Pult er et praktisf Full
Det vil have praktisk strifnniwin
forknndt von en pmltisl Mande.
Vort Fell er line nlnd, enten
det kender til Elektricitetensk Ums-e
eller ei - Inen del vil kere non
elektrifle Sporvogne Man better-«
sig heller itkc lnsn og urnlsliserek owe
hvokdan det lan forlmlde sm, m et;
ftort kolosfult Elib lnn slnde owns
paa Vandet nten nmn nil feile S
Man er heller jlle end-un lslexscni
Gerte oner Luften nnsn nmn
vil flnve Vor Txd er Lmndlnmenis,
Aktivitetens Tit-. Terser man Flrj ·
stendonnnens Forlnndelie lnsgqe met
paa at Here Tlllennefter til Hund
linn«. at de med den tun len- den
lige Forscmellesb oq Troisnejx .
at de need den lnn feile sllkert«
igennem alle Lin-ti- Ztornke on
Brændingetz
at de med den lun jlnve lige ind
i Gndcs Himmel
Fortnndelfen nsaa lonnne ned til
Haltet og ikle Kollet up til For
cyndelfen
Follet er ikke sur Rorknndellenx
wen Fotknndelsen sur Folfet
Lig lwad den ndre Form oa
Ftetnstilllng as Forlnndelfen an
getan da tnoa Prnsdilnnten mnane
sie for at bkuge laadant Zproct
Iom han et likler paa, at bang Til
hstere for-staat Da dette llnl bveks
sen hvifke8, fynges eller makes nd,
wen udtales, sont naak to oa to
toter samtnen — i Sanktaleforin
Alt dette og meget snere med Hen
fyn til Forlyndelfenci Jndlwld og
Form er ieg vis paa, at ntakme of
os Ptceltet vil gerne have stiftet
lidt om paa -· til det bedke J
lau det kan blive vort Falk met-e
tilgasngeligt Men vi vil ille stilte
Religion-I Jndlwld Te wunle
Tonet om Znnd oq Rande Fnld
og strejcsning. ont Hinnnel og Hel
vede ital fremde-les lnde nsed Klar
hed oq med al den Alver, Herren
vor Gnd lan lcegge ned l vore Sire
le· Da vi vil bede Herren onl, at
han vil dygtiggøre od til at illus
de vor Fokknndelse en Form, der
kan blive more ug Inere tiltalende
og overbevifende for vort Roll. J
bette vil vi gerne lølae tned Tidenis
Krav og Tidenis Vorn
Sond, lebende Leisten-denn for
Iyndt paa en tiraktiit twkkelixz
Munde bar endnn Eene ogz Kraft
til at interesseke oq dsze Dort
Zoll til Kristuku
Tcn Mitte- nq de ’1’.ms:», sksmj
ltmmsr on pnn nl fumlss Tilkwcrss
vcd nt slnn nf um Zuudlsisdm :-:?
i Its-Lust aim- »1.1i-t, der Islhms
Lrencs«, sur Wo den Man-Nr m M
ge med Tjdm -- — den Mit-sc Cis-Un
sunds un do »Um-stu- ml en Nun-J
foa nt fis nt det solt sum de imr
famlet pack Snndhcdcnii waminsp
oplnrt dem i Wams oa www-ist
dem nmd vammcl Elikkc;i, vil Ined
Vasnmuslse og Forum urndts fonds-!
ne Kjkfcr og Prassthr Summen Oq
det M ikke andre mig, ont den
Tid er nasr for Haanchm da umn
ge Folk inden for disn mncritmtskcs,
tefokmerte Nirkc vil san Leda for do
Laune oq alt dette intctssaendc oa
indholdslsfe VrøvL bvokmed do bli
ve opvaktet i dort-s Ritter as den«-s
Ptæstcr. Da vil dct virus aodt for
faadanne Stakler. at der endnu fin
des iaude Vasqterc paa Zions Mu
te, der ladet Bafuuen give en in
delig Lyb, faa de san finde hen til
Lin-is og Sandbcdens kafth Je
sus Nishi-, ved at san Sandheden
at hsre Mut-et
.
Stunden tt1,at ieq hat strevet
denn- Ikttksh er im me Hast- am
It vis- mss hoc-ten vom was-mer
tsc- W III et miq selbe
FXR Miit Mevdt —- bct W Este
fr- fiq pag det Drum-de, lau tænks
te jeg: lad gan, du gsr det bedste,
du kon. Og havner det saa i Papikss
tukveiy faa bar du alligevel selv
haft Gavn as at sysle med digfe
Ting.
Lg det, jeg saa liar villet mcd
dcniic Artikel, er et Viitsko til vort
ziirtcfolk i Scrrdcleeshed og vort
Folk i Almindclighed. Jeg vil ger
ne sige til dem: Pas paa, at J ikke
forlcdesz til at naa incd Tidens
Zimm. Dust liumsr san ncrk for
llimdommen i Zusrdclosslnsd at vils
le ver med Tidom at villc vaer
vaa Moden. Tot liggor fim nin for
m- ilrste tlslisiiiicsstcr at ville lthtc til
Illøsusn der lau iortaslle om en let
tvrc Visi til Hnnmelisn end Farin
,iclsm-:s ou Zweit-J Bei --- de RI
iimz der vil time det gmnlc Kot-feig
Evangelium liukt og erstattc det
med nagt-t, der behagt-r Kød og
Mod.
Tag oder i Vate!
Og im vil ogsim gerne — om
nmlim -- tilskundc un opmuntre
mine Prassicbriidrc til at time Ti
insii i Am tut-d Hininn til den-Es
iiPkIlUC Filksk ist« lwkl FOlf s - lll
Iluis iiiisd Ein-nimm Tidsmss
Etnnn. Ln im nil um«- smmnisn
mod disifis Vnsdris bist ziirlcnii Her
rcs onl. at lmn M dsikitizixwrc oJ til
lat stim midt i Tiban stm oki
Indiastc Noadezmrnvt iur at »in-EIN
Efksmh der i doiiuis Eins-n »Nimm
Eisszkficude lieu for m dis«
i Trit-- lsar ich-. :-ilii-t misd Drinn
"«-’lriistl nii iilv iisisiisl anbot
O :!s-’ollisr-s:lliclfcn,
Oregon, Wis.
kakcsppupmkkkx
Tiefsinn, Albckta, Ennadn.
VI mnn jo lade lum- jra usz cn
Wann innllcnh san Full lnn rigtixi
.nsrsinn, nt vi er uns-m ined her op
lw Vi link ist zllnnih sum er lidx
stirilrlligt im Enflanslicwan dct
E Eisd, lnmr den Mund, Pnsmr J.M.
Haufen flch oin forlcdcn i »Lan
slisrcn«, blisu nildlisdt n· Landagcns
M- Vor LULrnmlnsd her er heller
tlle Amsnt for Land nf iiogeiiElagsI.
Vi link on wandelin Mand, sont
tilhster Menighedcm der er Agisnt
sur Land; ou, om now-n lonnner
lnsr og vil tobc Land as Vani, tun
de nnsd fuld Tillid gskc det, og de
tun tobt- nf aner om de vil. Vi
rcllmnctedc Alt-, vi er qladc vcd at
lage Folt vcd Haundcn og nnvisc
Tit-m trit.
! Vi bar nnlig lmft vor Mcnigs
lhcds Austritt-c og fslgcnde Em
bcdstnasnd blcv valqh Til For
nmnd, Mr. Anton Laut-sen; til Se
kten-Eh Mr. Henky Larirn mon
valntk til Tillidisniwnd. Frcd Pes
totscn, Richard Nielsm on Ili.
Tlnnnsisnz til ilnciserer Mr. Fkrd
Visiersrn mcnnnlgtn til Tintonoin
Chr-. Enkxlmnqcy Johannes Peter
fen og Anton Laut-sen; til Eøn
dcngstolcsForstander. Mk. Frei-Pe
tisrfen misnvnlut): til Kollektiverw
Tli. Thoman on Niclmtd Nicliem
til ,.llllnsr«, Mr. Artlmr Laksisin og
til Florrcfisondisnt Chr. Englnnnm
Vi linvdo Juli-fest nnsd Julistms
sm- andimssilolisnz Vorn nndcn
Juli-dank- Aitisn sil. «l: hist mir en
frndcfnld Alten lwor Clirlvn var
vcl fnldt tin-d Vorn, nimc oq kincnlu
Tor lilcsv stumm teilt cis Bonn-m
ctc., noqlis lmvdis Vier at list-Mino
andre lnna Sonne n Sonnenu- on
ins-n andre liavdis Stoffe-r as Bibe
lcn, de knndr udonad. Alle kundi
dilkisits Engl-r qudt, oq dick Uuk ctl
risn Fortisiclfe at lum- lma den-.
Vi lmk vol rnndt 60 Vatn i Zon
dnqsfcolcnx noale fnn of dem er lnn
isimeslsktalrnde Frcd Pctcrlcn lebte
Msdch Palme May-missen taltcs til
Bin-neue Paftor Mindest-n til di
Ældrc og Chr. Englimmc poa En
msllk til dem alle-. Vcd Modets
Elntninq blev der laa uddelt til
Var-neue oq til alle og enliverÆblisr.
,,candy« og mange andre dciligc
Tlnqz der var not of det —- Gnds
Velsignelle as alt-.
Udrnfor var det san deiliqt Vtsjr
den SIlsthL fem jcsg ikkcs finster-, im
nagen Sindc hat«- oplevet det san
sint ved demu- Tid as Amst, na«
sie-n nannt: Di uik »den Ovcrsmkhs
paa, og Monat-n stinncdc san llnn
anrn Sms vaa Jordcsn
Tkedie Nytcmrsdaa fis vi Sm
nok for let Slasdcfpro, oa stmks
efter boqyndt dct at blivp koldt her-,
oa denn-s Kucde von-de san qodt to
Ugch im tror not, nogle Nwiter
bar det vasrct nede til 40 Gr. under
Nut. Men vi bar ikke hast mcgen
Bind, saa Kuchen bar ikke merkte
des san nieset Jeg hat vcrret ude
hver eneste Das den hele Tid oq
scheidet — men uden Baute-r paa
all M ille —-. Nu i de sidfte Dage
hat det vætet mildere iqem i Dag,
den U. Januar-, hat det verret na
sten hell vawtt, Solen bar taqet
lvætt paa Sneen i Dag. Port Slæs
del-re er nu ikke ret godt, det er
nassten bedre med Wagn.
Sidste Sommer er der blevcn
folgt en hel »Section« Land her
lige op til Dickson; Mr. Myrthue
Our tidligcrc riet den; den er nu paa
to Masnds Hemden-, og der cr blcven
mig fortalt, at de vil ,,improvc«
mm den til Sommer, ,,fcnce« hoc-r
sitt Haludcl etc. Te er beuge dan
sle, Mr. Ed. Haufen og Mr. Peter
Rayen.
Mr. Jcns Rasmustcn bar ou(
sna fjdfus Aar folgt sit Land, en
halv »Section«, et Styllc ch her
im, til Mr. Jngvard Las-sm, ogs
sna en Tonika-; han or paa Landet
nu·og vil »forme« dist til Sommer.
Peter Englmugc og Saite-r Ka
tlirinc var lick sidste Sonn-ich mcn
ksr reist tilliach til Clinton, Wiss.
inm.
Mk. Artlmr Lotsen kobte fig en
«Railroad-Quarter« for 11 Tollars
pr. Aere sidste Sommer, og fik al
lerech braskkcst m. 20 Acch paa
den førftc Sommer; hcm tasnkcsr at
fasttc Vo tma den nu til Sonn-tot
oq ,,farmc« for Alvor; den cr ikkc
rot lanqt fra Dickson Arthur er
asldstc Søn af Henn) Lotsen og er
mumi- :.)U Aar qmmnel mdnu.
Mk. Lonnebckg købte sig on
..L.nnrtor« more sidsns Aar, »Mül
kuad-Lnitd«, stehende up til han«-«
»old .SJomc-stmd" for ll Dollarss
m- Acro, on rintig aod »Quartvr«,
sxt lmn der. Osm hat ogsaa faktct
lsmstfet en Tot paa den alle-rede,
tm tror 25 Acri-H; dot er Land,
sont or let at gaa til.
Mr. E. Farbe-J købtr on »thr
tor« tust ved Lonnebems, Oascm fid
ste Sommer Og i Bcgundolscu as
innige Aar købte en Mk. Prak
son tre ,,Quartcrs«, ca. trc Mit fm
THme
Sidfte Este-kaut fis Mr. Th
Iboncsrn siu ogfna on ,.Luurtcr«
til, købte den of Mr. M. Weste-r
anakd, beliggmdis ligv op til-Thom
scsns »old Honusstcad«. Ca. -10
Ums-I as dcst er brasfktst ou hin- nas
rct aulct paa. Dette Land er nogtst
as dct lusdste, figes der, her vcd
Dickfon. Mr. Westemaard bar to
..L’..naktcr-:-« cndnu, san lmn er »all
right« cndda. Mr. Tbomfon lmr en
tut-get stor Besastninm im tasnkor.
Zum havde 40 a 50 Kreatukcr sidste
Zomuusr. omkriug 150 Faar ou
Lam, en Tvl Zum umnge Hønsz
oa vel m. 10 Hostc Donner oa
Føl ihr-regnet Flcre as Former
ne her bar en stor Befastuinzt
Mr. P. P. Adamscn er vel den
stskste Landejec her iblandt us Dan
sse, von hat site «Quartecg,« en
net »Scction«, tre Quartets am
ttcnt tast vcd fig og sit »Homcftcad«
nosxlks Mit vestpam bar faact but-tm
det nieste af den Quartet, han bot
uan Folk or ofte qladc for Mk.
Abkuner do han er lidt as en Tyr
lusms minn.
As Tødcsliqlnsd bar im ikko means
at fkkioe out: to Tødöfald iudtras
lnsr lule sidftc Anr. Ton ein-, sont
iwdc var tm Mund i Trcdjmsrno vod
Rai-n Worin-I Elmsscnx Imn luwdth
nasnst sng i flms Aar; imn dodcs iI
Inn-n pcm sin Instit-r oq er nu H
komd-c Lq den nnd-un nur onl
.,«.«(1bn", Alls-Irrude Mr. IlIkuriusI I
«u«-ccksc»; ums-c dsdc sidsus Winters
snuri et Aar fide-L
Iris Pur, ttuk im not, Muts km ,
tksvitsdc sidsth Aal-. ;
To Vom cr kommt-n til Verdru
Jur for tmlizL fort fktr Jul; Puftur
.I.«’nanu-:sfisn:- sit den mu- ozx Wuns
insms dvn um«-m hjqzus Pigkst
Ptdsns wrtmq fik Mer M. Chr
ftiunstsn sit »Du-J slntM Wa Stadt
lusr ind i Tiefsim Bu; tust gik not
Inn neun must Iscerkmuy on Milö
Vef. Hun og hcndecs Doktor, Mch
Anat-im Erliuscn, bor ttlfmmnen:
sidoflnusvntc cij 15 Arn-is Land
Lust liuc i Ticcsun, ou anct staat
nu demna. Te tnsnkcr at drims lidt
Isiesmumtiom oa Inaaskc mcd Tidcn
lidt as m »Ztopping Blatt-« on
I·na.
anftor Gundespns tu asldfte Do
ms, Kristina on Helena bar for Im
lig taget Essamen fom »Schaut
Tonkhers«, og de bar alleredc besagt
faact bvcr jin Stole ikkc ret langt
vorn-.
Mr. L«. Christi-ums oa Lin-sm
tasnker fcm snmnt paa at tunc fia
on Danmarkstur til Sommer-. Chri
sti-nickt bar beaac sinc Forældkes der
bfennno, og det or den-is Guldbrnb
lupsaar. Ebristenfen var en as de
sprste danske Settlere her i Dicksm
Mr. Laune-dem blcv valqt til
»New counellor,« en Stag- Oder
forvacter for to ,,Countte0« for det
næste Icar. can vil qsre en ftor
Kraftanstrmoelle for at fqa flere
gode seit gumemftrt her.
Bot sbcc I W bliver be
MIL as fra sc M 86 M: de flsfte
as M Of WI. »Ehe Ochs-pl
Bearb« M W. T. Tisch
Richard Melken og Ehr Euchs-usw
«Directors" og Mr. Senry Lotsen,
»Secretary-Treafurer. «
! Nu ttok jeg, det kan være nok
for denne Gang, og da jcg nu er
valgt of Menigheden til Korrespon
!dcnt, saa vil jeg, om Gud vil, lade!
»unt- sra os en Gang imellem
Inn en hjtsrtclig Hilscn i Jcsu
»Nuin mcd Lnfke om ct godt Nyts
aka for ,,Danskcrcn«s:s Redaktør,
sszrsusmle og alle dctEJ mangc Lee
sen-.
Chr. Engl)auge,
Dicksom Buben-tm Canada.
Ton 21 Jan. 1913.
Dank Ballett- Mont.
Et Pnr Lkd fra det koldc Hist
m-. »
Ju vi bat dct godt lusrowcs, mcn
Vi tun jo ogsaa her fiqu at Sorg on
Wust vandrsr til Habe-. Først i
August døde Mel-J Mit-litan lillc
Max-. Hnn bit-v domain-: Pan Mei
niqlusdcnss Ziirkmimrd Tot Viftc siq
der. at Mr. ou Mrs3. Nielfon vor
nimm aslmlt. Lssn ftnr Flut um
iwdt til Vcsqrmuslskn baudcs Taufst
ukt Jlitnsrifmusrc ou en Tot Toskcsru
J Zeuthnber lmvdo vi en stot
Tuq, for du lslisn du« 7 Zjuslo lcmt
ist Ilskrniqlusdism numqu Art-da Ju
lmnson med Onfmh Ein-fis Bund
gaard mcd Husmt 031 Mutlvinssnndi
xmnrd tin-d »Es-n ou Turm-. Tot nur
en Mlcrdesdng for llscsniuhtschL Tor
tsr sich sont smar ndcnfor mtmn (
Mantu- Horrou Dud- sin Rande hjwl .
l
n til nt oufcm do »Hm kommt-. s
» Ten første TirOag i December
tun-de vi Dort aarliae Menialnsdisi
mode Jolm Hoffmann aenvalates
nl Zetretasr, Mel-:- Peterfen gen
Inlales til Las-festen J. leen gen
nalates til Linken. rllielci Nielsen
nl Trnftee. J. Llfen valateid til
Finsdkmisfkoleleder j Etedet for Ee
ren Lotsen Vlnden Jnledaa lmvde·
ssI Juli-tm- i bliesen an vaa Grund
af det gode Vejr var der mødt en
nur Forsancling baade af not-one on
Vern. Festen aalnusdee med Wen
of J. Olfem derefter talte Past.
Hex-de Johann-n til Vornene Ei
den kom de fmaa frem. noale enkelts
mis-. men de fleite i Mast-set un
fremsaada lmad de lmvde nett- Eaa
latte nor Pmsn H. P. si. Haufen
Elnttelig blev Ganerne ua Modter
ne nddelt. Festen slnttede-·- med Von
as Past. Haufen
Ovad det timeer annaar bar
m del godt. Vi lnwde en and Rol.
Hin-den gav fra 20 til 25 Bis-z Per
Acke. Hsrren fra 15 20 Raiden-.
Men Priserne var smaa Horden
lastede fka 70 75 Genie-, Hist-en
im sl og Stint Hamen er der na
nen ingen Pcis paa. Der er ikke
manan fom fcelger noaet. Vi hat
hast et meaet fint Vejr i Efteraaret
on « Winter Der var onfaa en and
Ting for Former-m for ellers lmvde
blere ikke faaet tcersset Vi Var nas
nen ingen Zne haft- Nn siden Jnl
hat vi saaet det nieste, ea. l Tom«
me over-alt.
Den 25. Jan. regnede det lnsle
Tagen, oa de ferne 2 Tage der-ef
ter Var Vefret faa mildt, at Van
det flød lanaizs ad Reime-. Sau
Montana san snart komme op med
lsaade Florida m andre Zteder.
Imm- on Ea et- i en aod Priss her:
m liak faaet 35 Gent-J Ver Pnnd
for Entm- aa xkks Gent-I per Tnsin
sur Eg.
Ter lmk naer lidt Tale om at
lnfaae Meieri eäker ,,Ct·enmem":
Inen jeq ved älte, om del lslinek til
mer end Stint Jea tkoer ellerts nol,
at det er, hvad ni bnrde lnwe last-.
Eøndaa den m. Jan. am Aste
nen lsrasndte L. Frylvlinas Onski liae
til Bunde-n. Mr. Frvlslina oq Man-.
ug de smaa Vørn var ene lifenmnn
aa Kam-n var leu. Alle de nnae var
til Unadomsksmksde saa der var in
nen, fom vidfte det, sør sufet Var
nasften brasndt neh. Te fik ikke me:
net nd, da Mr. Frnlilina var saa
swdt som ene am at redde Det
nar et af de its-esse Knie her omi
f1«ina. Jea bar hort, det var as
fnreket for 895000
En Abonnent.
Des Spiel-, Calif.
Acri-. Kurs-m oq to Vorn or i
Winter i Voka i lusudcsssi Rom-Musik
Mk V »s. Lindcsusky Oft-m. Shim
ALL Jll
Mk. tm Mksz Rief-s Mit-Inseln
sum i Eftrmunst folgte due-J F) Am
Farni, er i dcsnne Tid i chøa i
Oakland: til Foraaret nah-r de at
time en Tut til Donnrer-L
J Aar hat bot merkst det fuhr-sue
man bar kcsudt i ins-mais Aar her
nde: mm Froste-n hat innen Ska
de nickt nden at den bar falmot
noqle af Blut-one poa de altidarsns
ne Trwett nie-n nede i Sud Calif.
bar not Appelsinerue taqet en Del
Stab-.
Det er vel for sent at fortwlle om
Julen nu; vi havde vore velbespgte
Msder som sædvanlig. Aal-en Jules
dag havde vi Juletræfeit hvor San
dagcsstolen bød paa et Program, sont
sit cn vellykkct Udførrelse.
P. C. Jenseit og Familie-, sum
jcg i min sidste Meddclclse fortulto
um vor reist fra os for at chttc
Wo andct Stch, er kommen til
bage og hat købt en 230 Acrc Fragt
form.
Mcnigbeden afholdt sit Aarsttmde;
den 15.Jm1uar. Sckrctasrens ogl
missen-rein Rapporter niste, at der
i det forlølme Aar havde vasrct
gjokt et godt fremadgnacnde Ar
beide, og der var vcd Mødct god
Forstaclse og Eniglusd om at fort
fasttc ng ljjaslpe til at vi i dtst um
:Ilar manttc uørc cudnu liodrc Frem
skridt. Vcsd Valqot as Euchs-dis
kpmsnd og Mir-nd til uner Tillidsi
must-v blcv alle de afancudc gen
vnlgt, ja sclv siorrcspoudentm til
»Tanssemt« ltltsv msictmlxtt Eucer
zmnr bist si« stille oq roligc Norm
ilslandt os:—. Flms Fumilirr or i
Aarets Løb blrmsn optagne i Mc
nighedcn.
Mr. Koffer on Onstru lmr uasrctl
m Tur i Log- .’lnqolcs:s« z
Atter chnne NIIIIII mIIa vi mIId ;
dele om et Dødcsfald ilIlIIIIdI II-:s.!
Mandag den 20. Jun. dIIdII Mrch
Anders Nielsen rftIIr IIII lIIIIIIIIIrII
Tidiss Sygckch af Krasftx lmII dEdII
siffIsrt i TrIIIIII LIIIII sin RrIIlsIIIx sIIIII
lIIm lIIIch sit Lin Im lIIIIIdIIsts Uan
dIIm as bIIIIdII lIIIIIIt i ZIIIIIIIIIITI IIIIIdL
lmn var en dyqtig LIIIrIIriIIdII i EIIII
dogsskolm. cIt vitksIIm Medic-II III
IIIIIIIdIIfIIkIIIIiIIIIIIII IIII aIIdIIt ArlIIdeII
i !!)I’IIIIIIIlII-dIIII. III ToktorIm fortIIls
III lIIIndIy at lIIm lIId as Amst, IIII
det lIlIIII flIIrt for VIII-da at dIIt IIildII
blive lIIIndIIsJ Ted, bIId lmn Dem-II
IIIII at mIIII IIIIIIcIt of EIIIIIrtIIrIIII Im
lIIIndII qIIImIIIII dIImIII sIIIIIrtIIsIIlsIII
EIIIIdIIIII, IIII lmn lIIIrtII lIIIIIdIIsJ III-III
WIII IIIIII tIIIIIde sIIIr TIIIIlIIIIIdIIIlII d I
og for dem, fom bIIsøthI lIIIndII IIII
IIIIr IIItIkriIIII lIIIIIdII IIIIr dIIt stmt
IIt IIIIrII lIIIIIdc tIIlII om lIIIIIdIIZ III-M
sIIr tIl dIIt ROHR J III Am Icwdv
FIIIIIIHIIU LIIIIIlsIIII III-d Alb-en L.III1
Minn. IIII Filz- IJlIIr ·I TIIIsIIsJ iIIdIIII
de IlIIttIIdII VIII-til. NII til FurImrIIt
i Mai kIIIIdII III- lIIIIIII lIIIldt ZIIIII
LIIIIHIIII TIIII cIdeIdII IIftIIrlIIdIIr
Mund og 5 vokcsIIII VIII-II Huu lIlIIII
Imchr IIIIIIIIIII TIIItnIIIIlsII Im MIIIIIII
hebt-II og Vesolkninncnszi SIdII lI(I
IIrIIIIIIt Im vor FIIIIfII dIIII 23 Jan.
J. W
FIIIIkIIbIIIIII III-II LTI JIIII.1«)le.
l
l
Dem-eh Colo.
Tot Immle Aar III- farbiqanqen
IIII cht IIIIII Isr bequIIdt. Tet III- attht
Ist Acaadmmu sIIIII sonnt, IIII dIIt bar
IIIIIrIIt IIt Noadeaar for ov faIrlig
dIIrIIcId, at Dom-II lmr tIIIIt III-III
ZjIIIlII til MIsnileIIIdIIIU IIII dIIr IIr
III-IIII ilIlIIIIdt II:, som lIIIr lacht fiII
IrIIlsIIx dct III- dIIII dIIII IIIIIIIII VIIl
fiIIIIIIlfII, Herren lmk IIIIIIIt I«:s. TIIt
IIIiIIdIIch vor MIIIIiIIlIIIdsJ IFIIrIImIId
osI om vIId Inn- MIIIIiIIlIIm Aar-:
IIIIIdI·. Der lIlIIII IIIIlIIIst IorIfIsllIIIII
RIIIIPIIrtIIIC sum IIIIII os- IIII OIIIII
IiIIt IIIIIr MIIIIIIIIIIIZIIIIIITI ArlIIdeII I dIIt
II-IIIIdmI Aar-. Tor rIIItIIr IkrIIdIId dIIr
til anq III EmlIIId IIIIIIInd: dII IlII
HtII aI dII afIIImIIIIdII lIlIIII III-IIIIIIIIII
! Søndag den 1!). Januar var her
Unndonssncødty ou Di lmvdo den
« Lmr at Pnsmr Schutt-. Hm Kanns
lssn. Nean pur ilslundt u-;- m um«
’-.!"::E««« 5-r os« T; I«"-«11m(- unt JMTM
-s·n. Jus-. nl Irnnms nnlxs in
Jecksisr Hm JcrxniHDJsssistksdkst
Jan minsnsdr swrlm km m Ins-w
sucht m« XII-Links- .’-.("I"H» s» d«
fu« vi ifka lslimsv nusd mindre ri
ssslsncr Nr Noth-diss- fisr Zum id
Tndck html drum-P jzsd m st «-is.,
Hiw Ost-rauhsde hist-infu- kswr
alle Tit!;!. fund-mit at H lnslt fu«
Jlmnms pxs fxsln mI nllc do Zins-L
fnm lmnsr dismw Irrdtsn M ka N«
TM END-L Af M Ul- -11«-sl«·n us Nrj
Tut-- J0511-T-, fnn knn 11i Imm- isn sie-r
Opiiiqnislssssrin Tinm fmnmon uusd
Jcsits, felv om Vi end flam« ils-land
m Flut as ’kasrd(-n-:iIm-1messen der
»Wer om do surfktsllims Tim. sum
Wam- donms Norden til. TM san
hin-or vi ika ritt-r den-, Imsn fu«
sitt-r bund Jesus fimsr til ost» ein-r
Uns-s Tit-Inn Im vil ikkc mrddcslc
noaet fm Estorniiddastnødcst cslcr
Aftemnøch da dtst faskfkilt var Ihm
domsmødcn Tot ovrrlnder im til
vor Kotrospondamscscskretasr til do
Untat-s Mad.
M for tue-d lasnafelsfuldc Vlika
sop eftcsr vor nncs Kirkr oa nnsd den
Funke i dort Hirt-its: Nanr mon dm
kan blive fast-Ma. san vi kon lmldo
vort førfte Mode der? tot vil in
vcms en lille Tid ondmh men det
gam- do stadiqt fremad: isast i den
fidfte Tid er man kommen im Divi
at der et begkmdt at lwgae Tno paa.
Men det vil endsa vorn en lillc Tity
«inden den blinkt fastan indvendig.z
Laden Juki-ca havde Hin-dage
fkocen Wette-, book Birne-n- nd
.
Awa-» ------
sitt-te et godt Program. Nytmts
often havde Ungdomäforeningen sit
Juletrm hvor man den fsrste Del
of Aftenen undckholt os med et
audt Program. Siden fernen-deg;
Iurfkellige Forfriskninger. og PasH
ssur Haufen taltc Osttds Ord, og
der blcv oflaqt füer frivillme Wid
msgln)rd, indtil dil. le da smnlcducs
ni alle i Vøn til Herren mcd Tut
sur dct munlc Aar ng nusd Taf for.
at vi sik Lov til at qaa ind i dot
We Aar, ou bereite-r sung Vi: »mus
fon flaar, Tiden fanr.« Sau skilths
ui ad for at gaa bit-m og berede- ocs
til at møde Herren vcsd kraus Nadi
wrbord Nytaarssdaa om Aftcnen
Der er saa mange Korresponden
tcr, som fkrimsr out Brit-et og der
sor vil jeg oqsao sluttc nusd at ser
ne, at vi bar dot dojliqsle Beil-,
rot som dot knnde vix-ro mit um
Foraarot Vi bar knn lmst J Time
i Winter, da det bar oastot lädt koldH
Ellers kan im friftocs til at fiqo, at.
ui hat haft dkit dcjkigsik Vksik hekcl
Winter-who vi et næften gaaeti Ins
Tro, at det hat været Forum-; men
Almonakken har jo udttykkelig for
talt o-:, at cht var Winter.
Demut-d on venlig Hilft-n til Bla
ikst-.—L«s(1sms,lwis dct komme-r godt
Form Nodnftxsrens Papirskuw
! R e n d b as k.
Nemah, Wis.
« Den 27. Jan. 1913·
Du skulde tage og skrive noget
fm Not-nah til »Danfkcren«, blev
der for nylig sagt til mig; det er
en Stam, at man aldrig her fra
dcsnne Plads ladet høre fra sig gen
nmt »Danskc·rcn«s Spalten Ocj det
sidsto var jm suldkommen cnig Incd
Vcdkonnnonch i; mcn det for-sie
at im sknldcs tauc- og fkrive disse
Mcddcslelscn dot var ikke saa let at
blive enig mesd fig selv omz bvis det
var, vilde vi se mange flere Mel-do
lelfer rundt omkring fra de forskel
(Sluttes pna Sidcs siJ
-.'— IHT is ARE-X PÄRCHEN-PGLAF BMMW MsWIWM XWWJHW
DAM coLLEcE
KW — msukx
Biteraarstetminen bemäte den l. Oktober
smukt beliggendk Lyse to-Ms.uds Viere-list
Central VII-am Elektrisk Belysning.
sund krisng lndklydelse.
cjlkmclo Ima- tin-wiss
college: Klasstk -—— videnskabeligt.
Prossemjnaryz Pireasrigt. Fordere-ists til Läg-vix
til Tkjnitatjs semjixmsium
Academy: svskende til ,,Pub1j(: Hixxh d'--hm)’"
Not-mal: Udgteder »Dir-st- and Sescond Grad-— Ferti
Lichte-T
Business: Bogkørjng og stenogrusi.
Musik-: Piano, Orgel og Stkezrgejnsstnxnutm:
tot Untier-viaan Kost og Vergl-e — 818.00 pr. 4 Um. ;
Indmeldelser modtages og Porespørgsler besvsres If
Porttsadekoa
C. X. UANZBKL ZKEZL Rohr
KØB LAND
I WYOMING
lkko sogen Parti af Amerika kkembyder bedre Lcjljshcd til
It sit-me, end dtet sydøstliges Wyoming. Vj ejer ca. 6500 Acke
sf det bcdste. irrszatksd Land i Allnmy c·0unty, kua 10 Mil
vets fru Lamms-z Wyoming (s()m » pas 10.00U lndbyxgoksx
Ists-s hvad lmcsslbrmgSJlinistek Wilsun sitz-er 0111 des-te l«snd.
Dei-es Fettge- anhmgtes i Ist-tm Land ot- sikrere em! nogen Entk.
skriv pas Dausk eilt-r imgselslc um Oplzsninsgor ug Viktor
PARMBS FARMS Ich-WANT
1111 Woodmen ot the World Bldg., OMAEA, NUL
- - -- ---------.-----------«
Wilh-W
WHWVPJJU DIRECT-Ei «(S«s«kss::s..-.·s’- q- sw, csH i-. L-.;s» Lspui .3-.-e.
D- i. m
k-« l
m
I
—
-
N»
V
-
W
V
—j I
—-I
—
F
N
, svsd
..». AS « Zspk » .. Ez«:»..»«d-;», «f:t I
IMMle ZE- xcHd exsisktsxkus ti-’k:oklb8
H« Iz-( F us
IMMSLT M TIE. Hirt-. IRRng
E-1,XI-«., XVI-sc
UUIUÄNNI IUNDAY IGROOL UKIAUI
12 may-Ue Ist- m orwmequl send Use
’ Islthhsl sm( hut
L 2006 Iskspflh Uher
s smd For-sk:--H« Ums III »Ak.
c· A GMÄ now-II Rest-IV «
5 Tin- lnrck Wle Rom-s
I. Phi- VVOHO of Ost-«
7 Hssilktzn H« I«-! wiss
I. Dis-»Mus
I. Tuns-( law Joy.
W. Noth Monatsle
li. Sitte-. s slns is Inst-l.
li. A com o- sc- Des-ske
Ises Masse satt-sa- shoat Is pssos es Its-I stille rot-l sit-s
s M no Maus-Hos- ls solan- sp « b«
Hufusststlystssuth
IAM LITIL mi-. IW W III
l— —