Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 05, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OWN ZDsBY
THE-Milch
DAleH
ILMCMCAL
LUTHERAN
CWRCH
I NMUCA
· IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIR s
Blum Nclit 9.., Quadng dcn .) Februar IM
fss
ss ZBZOZOXFLIOIOKOTOPD
.
ps
» s- ask-;
. C . istsxsszhsssk JOFQO
sssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vulkan-Situationen.
Fredsforhsadliaqetue qursdes
Turms Affen i fidste
Ugr.
Lampen begtmdtc paauy Musik-tm
Listen i den-te Ugo.
Ende-Im slap de Allicrcsdes Tonl
modiqbed ou. Torsdog Affen Kl. 7
i sidsto qu ofbrod de Forbandlini
gerne m erkliprcsdc Vnixbcnhvilm
for mde Oq san kmkdo skanuusn
cftek Pistole bog-Ende pamm Um !
Des-an Men Loh-Minnen derqu sm
London vcsdføchdcy at esndogscm tscd
demu- den Il. Time nnr dist ikfis
fikkcstd at Krigcsu wilde blime for
must Kun frm Timcr for de Allje
rede afgav der-es Veslitming, kmvdc
den tnrkiike Nie-gering prassrnteret
sit var paa Magierneis lelesi
non-. Tom Svak var csn Flugs
Kompkontis. Tut-Ziel vilde lasxmv do
ægasiske Lers Skmbnc i Momente-J
Hamm, imsn Adrianopel vilde dcst
ille udon viderc outside-. Man vilde
beheldc Bnens Helligdommm meu
opgch Rossen. Tor var di-, som
mcntcy at drttcs Tillmd sont Ausga
ticsn-:s Forlongesnde scm imst- at disk
maatte Mu- Muliglnsd Tor Donan
somit Mcn Tr. Dank-ff Talsmam
den for den bulgarskr Delegatiom
saqdc med chfnn tilankicstsZ Evart
»Ist er Mc nf en faadan Kot-akust
at dest san danne Grunle for
two Undekhnndlinqcr."
Lg m Meldinq of sum-ne Tato
fra Konstantinopcl ladet forftaa, at
Tot-en i dct af Ungtntkrrne afgivne
Svot et noget have-It Forudm
Forscngendet om Adrianapcls De
ling mente de, est Manier-ne Milde-«
ststte dem i andre Ting, fastliq med«
Hmfnn til Toll-nassen ou Handels
traktater.
III-deen blev cndnu vcd nt lum
bc, at Kriaen ikkcs skulch blims for
umst.
Men Dagou for Vanbentmjchn
Udløb oprandt, oq pan sptms Wes
keilettcst, Kl. 7 Mnndug Ast-n, cui-z
li- sigcsk en Time senkte-, bcgyndte
Balgerei-ne panny at von-durchre
Adrimwch cfter at Naabnmc hav
de hvilct just i to Moomsdcsn Vul
garion hat tagt døvt Lre til Maa
terncs Forestillingcr. og drrsomTyrs
sie-! ikkc gaar ind vaa de Alliekikdes
Forlangendcs, vil do— forføgc at dri
ve Tyrtetne helt ud as Europa.
Dr. Dank-ff fande i et Jatervicw
i Paris Mandaq Aste-I, at han hav
de lovet den britifke Udtsnriasminii
ster, Sir Edwakd Gren, at dekfom
Tyrketne tjeblikkelig gis ind paa
de Allieredess Betingclfer vilde de
stutte Frei-, men hvad der end ske
te, svllde der ingen ny Vaabenstili
stand blive.
Allen-de i Meldnmerne im Lun
don Tiksdag Morgen fort-d det,
at den tnrkiske Koinmandant i Stu
tari hat-de iendt to Nepkceientantcsr
ud til Velejrerne for at unbekümm
le om Vyens Qvergivclse
Tit-»das Akten bed det viderch at
den montenegkjnlle Hast hat-de ind
taget Sturm-D Bulgaterne bombors
derede AndrianopeL og den grasfke
Arme under Kronpkins Konstantin
angreb Janina. Videre heb det, at
de ballanste Allietede fm nu as vil
fordre en Krigsstodesekstatnitm as
85-00(·I,000 for bver Dan. Keim-n
vorer, fokuden deres oprindeliqe
Forlangende af 8200,000,000.
Der meldes intet beste-at not sra
Miqsstuepcadserne i Dag til Mor
gen. Nygtet otn Fæftningen Skntas
kis Feld et ikke bleven stadfwftet.
Da med Heniim til Frenttidöudsig
terne krydiek Meldingekne hverans
dre. For et Par Dage fiden paa
stodes det, at ifslge en Meddelelle,
der var lluppen nden om cenforem
var man i Udrianopel i ftor Nil-.
Man Mste f. Ets. Geste- og Hunde
M. J Dag til Morgen heddet bet,
- ( Cc Idsianoyel ifslge willst-te Au
sziptiteters Meninq ktm holde nd i
Ists Süd enden-» Angaoende Stil
M l TM hed det, at der var
ved at udbryde Vorgerkrig, og at
der inden for Hirten ncrrcdes stwrk
FUvillie imod Ungtyrkcrne navnkig
Ema Grund af, at den afholdte
IOvergcncral Nazim Pnfha var ble
spcn findt J Tag rr Tom-n slamst
om og lyder paa, at de Allickedc vil
smdo Tut-kerni- lmmt stasrkem end
de lmr gjort Ntsgning paa. Man
nennst sig en hol Vol as di- nms mr
fika Mwud, sont lmr ovcrtngct Le
dclfcsn bande i den militwrc oq den
rinilc Administmtion. De brasudcsr
af Jver cfter at komme til at tut-v
ms de tidliaerg tidte :Ikederlaq. Dcts
te mrider fasrlia csn Vonchalszs som
Ema-r Vol-. der nn sorst or qirwt
m Anlodujtm til nt viscs fig. To
Ruh-rede ril immsfo bline uvurmfkei
da
Adrianopel bombarderes fremde
lcs ftærkt: ved Tchatalja er Faust
sank-and at de kermpcnde Heere naxpi
m- kan naskme fig hinauf-en pan
Grund as Momds.
lssn lang »Deadlock«
endt.
Illinois- chisslatur dlivcr limrt
til-rinnt for link- «deadlocks«. Mangi
oil endnn baer i frisk Minde- den
dcadlocL huin lldfald blcv Lots
mcrs Valg til ll. S. Senat-In
J Aar var det over ang ai
,,Einsnkck« i Dust-L man kørte i
Staa. Balotteringen dcgyndte den»
s. Januar og isndte førft den 29.
f. Md. nied Valqet as den de
niolratiske chrwsentant Williom
Mast-taten en nng Saal-rei- im
Chimgo, on Brodkrføn as PræfidenH
ten as lannne :Ilavn. Man taki-«
Etonmiefalmingetnc fm Tag til
Tag. fra Ugc til anden —— de gis
ins i Innersten tkrdnnsrmn old-, ofv.,(
indtil nasontr Mund lilcv volgt vcsd
den M. Ztcsinmcskasming. Valgetj
lslcv innliqgjort ord, at 46 Ncunblii
innere- lnsiluttcde siq til at ftcnimey
for Demokraten
Man oildc panitaa, at der Darf
Instit d. n. s. at Rrpnblikancrms
lnmdis sinnst Løftc uni, at naar do
nilde stcnnnc for Messinley til-Speka
let-, skuldr de til Numirld faa derestsI
Knndidnt for Il. Z. Senator for li;
Aar-, Ropnbliknnckcn Lawrrnce Y»
Ihrran volnt I
Trttc hemmte-J ni ilore, og Wm
Messinley sande for sin Del:
»Tec- ck ingcn Hmstilling as no
mst Flog-:- giokt til mig. Jeq hat
intet Lsfte givet ou itke forpligtet
iniq med Heniim til Sonate-weitem
og lau sandt hjcrlpe mig Gud, vil
icg det iste. Aldriq var en Mond
af Navnet McKinley utro imod sit
Ord. Jeg darika spat de republis
sanfte Stemmer. «
Jeg com ilte til Epringfield for
at blive Kandidat for Sueakerstils
lingcsn. Jntet var sjekncrc fra min
Taufe-, og jeg vil iiqc fer, Gcntlei
men, at om jeg blivek valqt til
Spec-let af Hufen vil jcg vcrre
Speatcr for dct beli- Hus. ch vil
gaa der ind udcn Forpligtelfe til
nagen og udcsn ond Fslclse mod no
ami.« Hatt var da lun volgt til mid
lcrtidig Spec-let Han stumm-:
»Der-sont De findet dct passende
vidms at ftisinmo for mig, del ist
Dcrecs Privilegium Finder De dct
rigtiqt ikkc at fromme for mig, drt
er ogfaa Den-s Privilcgimn.«
Udfaldct blm at McKinlcn blcv
nassten mitemmiqt vakat til »in-rinn
nent Speakcr« eller Ordstykck i Hu
set.
Dem-ed var Leqislatuken faskdia
til at beqynde sine egentlige For
retnlnger.
; Gompers imod tmtngen Vald
iqist Ved National Clvic Federn
:tions Aarsmsde i New York udtals
;te Samuel Empor-, Præsident for
licmerlcan Matten of Sahn-, sig
jden 29. Jan. its-It tmod wunqu
von-gut oan send-en at act-ki
dcrnc aldkig vilde bpje sig for en
Lov fom den, der er sorcflaact Le
giolntnrcn i New York. »Man kun
make Arbcjdsxifnindsnnm ulovltg, Incn
man can itke furbydc den Farnk
ring, at Arhcjdcrno har Rct til
at smnose Arm-Wurst iugde Gom
pers.
?
Hvidkslavchandel
i New York
til ct Vol-b nf s57,000,000 om
Aarct
Folgende Or en Epocnslnnsddcslclits
til ,,Cl)i. Rec. Her «:
New York, ZU. Jan. —k En nn
og gnsclig Form as Huidflavchmp
dcslI-Troffikkcn afsløtcch i Dag, da
det for første Gang erfnrcsch, at
sminder aktuell er blcvcn folgt vcd
såluktion her.
J et Vsrrelfe bag i en skukmmsl
Saloon paa Elinton Ztrcet samles
des en Tel Mcrnd tidlig en Zum-gen
stund om en thtttioniiholdcr, der
Halb-d sjn Neustaan som lJoldt han
Auktion over Heite, og flreg op om
dct fjdste Vud iaa let og asggvn
de, nt linderspgcsrem sont var Vidi
ne dertil skrov i fin Nuppurt: dtst
ligncde cn Sconc i en Fondsbørs.«
Demu- Beretning afgavcs i Tag
af tidligcre Antlogcadvokat i El
Waso, Texas, Samuel H. London,
fom for to Tage fidcsn var Vidnc
for en Vorande-Undetfwrlseskomii
te. Lejcskontraktck paa vie-se as de
mest lsnnende Hase udbydcs paa
Auktion hvek Uge, og mvd dem fal
gcr visfc Kvindktc Een of Ageni
terne for det fsdcralc Justitcidcpari
thut-ni, sum bespate dettc Anktionss
ver-rolle, afgav en anport, hvotof
folgende er et Uddrog:
»Alle »Trasfikfcr-J« tdo hand
lcndcsiv Flnfiqtht m. W, whOdc stok
Um. Im blksv der, indtil trc Alab
set vor bortauktionerct, og jeg faa
Wonnen-, sont Ruhm-n botoltc til
Mr. , lwnnsftor lmn bnd vcdkoms
mondr irndis hmn Kvindcrne chin
Tug.
Dis-so Anktionck var en nnden
Manch at multcrc Kvindcsrne paa.
Eiter at en «Traffikk(sk« lmvde fun
det et Has, der gav stot- Profit,
frndtes Kvindcsrnes der-til
KonservationssKongre5. IF
«
Im Nil-me Z« L-» lscrtstlcsti un
der l. dis mmnumdc den disk nj
lmldto Knuscrumionsisiowns-:-:
Tot lustndliusus tusd sinnst-umrinan
Komm-Ofen l London-J nur est Fore
dma af A. E. Clmmbcrlain fra St.
Paul Hun var cu as Pionekcrue i
Konservationsarbcjdct i End Dako
tn ou nrlusidck nu for lllrcat Notxtbs
ern Bauen. Dr. H. H. Stone talte
om, lwad der Haar tilspilde paa
Formeln Han smnholdt, at det var
kcnt galt at brasnde Halmcth sont
fluldc gaa tilbage til Sol-mer« hvors
fra dlsn kom. Miss Vol-no Kellar
fra Crookstoth Minn., kalte om
Kvindcsrncs Arbcjde pao Formen
oa lmud der kan act-es for at for
lnsdrcs Forlwldoncs paa Landet. A
Z. Andcsrlon fra llnion County for
talto out sinc· Erfokinacr med Hen
snn til Enfilage, der bvnyttes merk
i den lydliqcs Dal as Statt-n end i
andre Delr of Svd Dakota.
Statsingenisr Lea tolle leiten
ukm Daarn om Jrriaatiom oa W.
N. Putnam fra Napid City boldt
est Foredtaq om fannnc Einm. J.
L. While sra Sloux Falls lritileD
rede mcget strengt den Monde. hvori
paa Fangerne ved Statsfængslct
bebaudles. Don lagde, at Skiortes
fabrikkem hvor de arbejdety er en
farlig Plads, da lau manqe Fan
jger lam- Tmslng der. N. P. Brom
’ley fra Redfleld talte lmod, at Fan
gerue stulds anvsendei til Beim
beide, da de alt l Wien for det frie
Ilrbejde l OW. .
Amerika xlyt
· Ozernbauekuugon J. Cz. HillITats
lusr Rat-hol blev Corstidag i fidste
«llgv gist Ittcd Dr. Egil Bock-krumm
Vjclscn forrottedcs i Graden-:- Hirn
·( Et. Paul, Minu» as Post. tho
.«1«:- J nsjvbongk sum nogle faa
Etcmtninge og Vcnnrr pna Mmr
· »Zum- mr lmdt til leluu
.
Tor tat«-.--:- um, at »Um-g Alton
su as Spanien uil wiege United
Ente-I til Eos-must Lsm han er
s Stand til ut fis luer im den sidsw
du«-g Wollin Spanien og unt-:
Bund vil fmn fiffert vlwc lncdx
Vclfommen sont den sørste Konnt-,
disk bringet- o-:s. Keim viljkmfo or
un umkring 27 Aar»
I
Unindvligc Yirbrjdisktt TM ON
Jan. lmvde lebende zwmder i den
nimm-ali- «L’ksin1«i»1«-lfis for m ind
strasnkc Arbcjdistidcu for kvindclikus
Arbksjdcrc Furt-trusde W Rrpmsun
tantljusets Arbojdcrssiumile for m
inluiuch Vcdtimclses 7c1f Fiongroisss
nmnd Polier Ratsher out m H Ti
tssrrr Arbeitsde km « Jlrlmsdkdn
us om llucn sur Komm-r i District
of Columbia
:I«’n Escntjokmlfmm Im :;«. Jan
mdmw Kosmrissximund Bonn frn New
York MA. Llcksldinn km Wushiw
tun Rokslng i Dust-r mu, nt »Un
Etnk Zonstalod Banner« wärt-»I- til
Landes« officicllisdfcntimmlfmm. For
flugot lussusnsmrn at Full skal reife
Fäu, smar disnnc MADE txt-d offcnt
Lckus Anlcdninqer Miit-s- oa blink
staaondcs. indul Zaum-»Es fjdsxc To
msr or bcndødc
O
Ilnnsriknnssc Fabrjkum Ton LI«
sun. Wde i klitsvmssuntnntMit-!
I Lklnshington Vcsxsillittwr til Rasst
nlnqvnnsrscr til et Belka m« 859318
LIU m dist Hm i Vtsdfaxxlm Wo
Lmt Urigsnmnficmt at iusns Jud
køb af amerikaan Fabriknta, nnd
tagen nam- dist nmutw vnns i U. E.
sinnst-risse nt zum- lnsamsnfcsch Ind
ksls i smnnnsdp Lande-, m faadmnus
»Nun-r nmams san indfkmscs toldsrjt..
Prasfjdcm Inst knltc sum-den nu
-M kraftig i Ohio Erlssulsct i Wan
muten inmd m give Philippjmsnns
Selbster out otte Tslmx Han tamätc
dcst kundc Unsre tunliqt, at Demo
frutcknc visde sorsøqc m nennt-m
üer dcres Amt Jst-perioli-:«m(s, nu-«
bmt for sm Tot meint-, at dem
.,i5iuo« vat- tiats san dødt sou- »ij
splv«.
Jordskrcd i Cnlcbmitskennemskas
ringen. Der berettes frn Washing
ton om et unt Jordfkred i Entstam
Gcnnemfkasrina, som nusligvis vil
bevirke, at Panaumkanaccn ikke bli
ver fcekdig i 1913, som ObcritGoc
thals havde udtult Haab om· Dvck
en halv Million Kubikfod Steu ou
Gras fkal vckre dmnpct ned i Kana
len i Lebst af Januar Mauned, og
man frygtcr for, at et Jordsknsd
fm Pnrplc Hill skal fsrc mindsi
l,000,000 Bord-J ned i Kanaltsn
Ulkandliqts Tulmrrafjstc Inn-trat
k(·—I. Fra Enn ,kr(1mi-:w Cul» Imsl
disk-» at Jusptskwuu for Nadiotclr
amti N. V. Woolvcrton dcsn Im
Jan nimmt-, at Tidm endmt ikke or
jndcs til at qjms kuindoliac Totequ
sistor Austritt-Ue ist-d Benenin m
den trcmdløfo Wo Dom-L Man trotz
Hut mandliqc Trltsamfifters Dtmtiq
Htisd on AnndImvrvasrtslsts sont Ne
Iael vil visc siq at vasre starre end
Minder-T kwis on Ulykkc stutdc
ftøde til.
Man paßt 30 with bot-so nnd
buggy to Zell Stock vondition
von-dort in Washington Canav
c70.00 par month.
Mich-os- vRoma 2,1106 Funqu
str» Gut-by Nein- -»
. En gmmnisl Last-Ung. Willimn
Hugqiniz der er 104 Aar Sammel
«l)ar ineldt sig sum Student oed
Mais- og Kløvcsrkonventionen, fkal
:fnart holdes i Grund Forksy N.
HI. Mr. Huggins er on of Statt-nis
;Pioneret, him kom fra Canada for
zmmige Aar fideik. Han er interesse
Iret i moderne Jordbrng og sichr,
Zur »e« ung Mond skulde aitid folge
zined Tiden.«
, I
Præsidont Tafts Ko. »Punlincs
zxsjkauncc Prassidem Luft-J Dominiks
Hm, dil, i Uiqlwd used Prassidcutm,
Etmskte sia tillnmc til Vrivatliwt den
7-i. Max-ts. Pkassideutku kam-c Es
lUmiur anac Etenlienson af "!is-.
Find Iil sig Lordng un nun lmm Mosu
nimmt-. Pra«fidonthn trotz at Rom
vil genvinde jin ungdoimncligoFriif
licd im sum-i den konnmsr tilivazus
til fin gnmle Plads i Wiss.
.
Tiiciiiitcsr-:iiiscnll? solin Fu Linn
festl. en Zugiørcr i Lindslmrwimk
ovisrlimzxth i Lord-aus- Ein-niest
.«-i«.snm i-: kiinquisndis Haku-ums nd
paa, at Statt-us Højcsicretg Misd
immin fasttcsH under offentlig Til
talc, Zinsakisnsn vildis instiilaswp
Tokiumsimst i Hnspt i Licitiidi1x16.
Kunsun unklnxusr Quirin-rot sur m
imm· oiiinmdt tmanuisk Du portiii
ou immer nt.lmve personlims Erisc
rinqisr til Emttis for sin Vanimnd
Tttlsbt nf Touct To Metmvffcr
drasbtp-:-. km m Dlrv nloorlig inw
sust i Wundert, Minn» sidsus Tor-I
dag, dn et Tng paa Nordwosusru
Bauen mutet-tx- rn Wonn. lnmrj do
tres Person« befandt W. Te drast
tis er Iulm Zcuwcancu m tustkcndt
Raum-V im« tun-im- sn Hirn- fes-.
Mil Nord for Lmnbcrh og William
Hall, on nan Mand. fom um« ltjem
nns Pan Wes-m ims- fin Llscodct Mrssx
Willimn Hall. For miudnl on m!
Iler ftdm Vlw Vancfclskabct sinkt
omnwrksom paa, nt Vamsovcrkøri
tm rinr inmet jin-tin pnn M END.
hvor Ulykfcn indtmf, on at der tun
Dcs gønsrs mwst for at hindre Illnk
Eck.
.
ant M. Ntmn los-lum. Frunf
:!!·«. Ruan Prassidisnt for »Zum-Hm
tjmml Jnm Wurst-III llniun«, som
Wonne-J sxm Aar-:- Ztmsnrlusidc for
Tkslautiglwd i en omsattcsudc Tinm
mitsiüumpnsinrmtslstc blun loitsladt
Im Wirdsfcucgslct her L Eondnxr
mod en stmnion as 87l),0««« sum
ist-In met-r us E. N. Pudels-, Erfre
jasr for ChimnosAsdrljtmcn af»Anu
rimn chtsmtion of Lalmr«, im ds
tu bmnu iia stmkci til Kansas- City,
tnnsrfm do Log Astcntonci til Chi—
mun. Nnnn ist« den sum-ide- nf di
tns ou trodivc domfasldte Arm-idem
sont csr snt fri. tsfiöffat de bar stillt-f
Zikkerlusd for den-s senkte Frem:
made i Nottm FRer andre Anw
ninger om Lssladelfe mod Kaution
foreligger.
In Mujudtsr Tmsbt under Palle
To Unjnder lsltsv draslm ou cllcvc
sann-des san (111mrlia, nt de manni
lsrjnmsszs til Hospitnlot da dcsr Inn
dnq Aftcsn udlskød Pnnjk under on
ujncnmtoarafsorcsftillicm wo Rom
Wurf-I Oftsidu Tor var W) Menms
fkcr til Ekedis i Tmtnst Plndscliq
Vorteer Nnulmt »«."mnd!« Folk fmr
tksde til lldaanuonc i alle Akt-minnen
on Traanfelcn vom-de rftksrlman
den flms og florts søgtc at tumm
iiq nd gwnmsm Dørrmn Dis tu Kvin
der, fom endnu ikke .(-r kcnkcndt
blw tmadt Wol. Jmidltsrtid visit
dkst fin. at Brand-en selv nur nf rin
ge Linfnsm. Don ødcslcmdc Ommtf
uns Films, men blov strakiz csftor
dasmpet
De finste Vondfnld. Holsinaforss
15· Januar-. Et Selsknb i St. Po
torgbom bar for «4,600,000 finka
Mark kpbt Vandfaldet Nufidala i
Guvetnementet Widerg. Selskabet
agtek at anlægqe et stort Eli-knies
teisværk, der san forsyne St. Pe
tersborg med« Elektricitpt « ;
« - s
----» w .
gtorden rundt.H
I
f
I
!
Den Arn-sie munprinci Konstan
Itin er ndnasvnt til Zuerftkonnnans
kderende for Hirten i Makedonien
sog Epir115.
I
F J Trietst, Lftrig, lmr to gute
..8111111dc vidt tolv Personen Te ind
te Personer er bleven ført til Pu
jstenrsnstitutet i Wien.
d
Z Furbnndsraadet i Schweiz lmr
Ideslnttet i offentlig Trafik at ind
lfnre silokkeslet jm 1 til Zi, lmiii
JTnfklnnd on Lskerigslltmarn vil gaa
Uned dertil.
( s
« Bellseslnmst Anat-fift. Vorn-, lis.
Hsmnnnr Im Eumqoza Seh-grase
-rk-s, at der dermsrende Puliti hat«
.nrresteret en AnnrfisL i lmiszs Be
ssiddelse sandte-J et fnnknnt Vol-gib
es lsdtUlW Besonn
! i
! En Mtlliunbedmgen Paris, .1·5.
;ch1111mr. Tit-erkoren for islntonm
jlnlindnftri.chnfem Zum-un Wcm
net-, er bleven arm-steten hun be—
ifuldeis sur ut lnwe beqnaet Vedms
geriet til over i INCLU. Franccu
.
Lmsrlandiseetten i klsknnenen hat
erklasret den Ligunrige Prian Nenm
us Bauerns Mark-statt med den 21
innige Ærkeljertnginde JsabellnMa
rie af Literriq for nun-Jeder Mate
ffabet blev indzumet den W. Febru
ar i Fior.
.
Indiens Bist-komm Lord Hut-dirs
ge er nn i frenmdskridende BedrianT
efter Attentntet Hatt lmr du« end—
nn en fniertefuld Nerveljdelfe i bin
re Ann. Sidst i Jan vilde non for ;
lade Telln for at foremqe en Wi H
!
sin1snrnitdrim1. · l
Finlnnd ou Russland Et« ttNur-:- (
lmm, M. Januar-. Gaum-n lmr .
smdfwfust Illkjnislcrmridesrs BeflutI
nfng, vod builkcn den Unsre Bank
day-:- Pctition mod Forringclfm of»
dct finskc Tisrritorinm ufnjfcktx Mi
nisusrnmdct lustmncr "43kstiti0nmiti
sknrms Form sont ntilfwdclix1.
Etunsnmslcscuindrrnu ftøtt(-s:s. Von
dun, :-H. JWL Tor hrjtistts Arle
»der-muri erster-rede fig i Nuar osfi
»Holt for swiudcrcs Strmmcrcst Incd
NR« mod 1537 Its-unter ug pcm
chmch fims Repmssontnntcr 1 Worts
Jmcnttst at modnrlscjdcs cthwrt Etmt
tzsiusrctszorslasp sont jkkc oasaa out
Hatte-do Mvjndcsruc 1nsd«nt outaqc
kdcsm i legerklnsfuL
L -
E Rasgtrt Grundton Noah- Tusker-c
Ikøvtts forwliq on stor Eicndom i
sWöriuland Smsrin. for Immu
mc Eiter svtsnsk Loo bekam-r en
saadan Overdragclfc af fast Efeu
dont til Udlasndinac imidlcrtid Nr
geringcns Samtnkke, og dottks Zum
tyka er nu blcvct immer faa Man
delen maa gcm füllan
j sei-usw Mitimskskskswtkks Iscmm
F Januar Jskslms llmuskns(1s«s:siuln
Edcr vod lldlnstulinqon as Limninqtsr
er dtst Man til Moorle lltulia
lnsdor blandt do Mnmsrondo Saldo
tot-, der nav sia til nt skndts i Nu
denn-. Its Person«-r blrv drasbt. 01
General Von bit-n lwnsdt sannst
Flier kimssiskc Furt-Hoc- blcv plnn
dktst ou noan Sust- smjkvt i Brand
Frodcrikcstkwn Name Christimtin
Hi. Januar. J Februar skul du« E
Christianin Undor Fotsasdc as Dass
del: kommst: chmrclfe holde-:- ot swr
us Mødc i Aucodnina nf Equss
numlcst ocn en Nute IsmoracsFrcs
dorikstmvn. Oensigtcsn nusd Muhes
er at Mu- at kommd von bist rein-«
med Rutens Berettigelse og økoixos
miske Betydning, udckn Henfnn Hi!
hvllket Istnorst Po der vælges l
Udoangsmmkt J Wider vil le
Istlgndfke Ader bkive qusenitvkis
, Tot not-sie Hof. Elftiftionia, lö.
Ismnmr Ein-r Furlndondc i »Mot
;.,!«,ut)iu-("c er der Udfigt til, at
Wonmss nmilicn i Bittrer vil fcm Ve
ssøg of det cnqcslskc Kongcpau Tids
Emmktot for distto chøq er cudnu
Iikkc fastsat. Zandsnuligvis Vil dct
kfindc Stcd nnmt sonka end det før
Webudede Vcsøg of det dcmskc Kon
Humor-, lwisz Ankomft hcrtil antago
ijq kun Mute-J i Msgundcslsen af
nur-Ists Wonned
I
Arn-steter Sturm-bracht Bildu
mssh M Jmnmr. Politicst lmr ar
rksstcrct m lustvasrcndo Entroprutør
anmi Walles-, der hat bedrcmet for
ff(-lliqs. ««c-r1111(111cs ishknlus for Wil
A- lmn hat 11i1srcstUrcOktør, samt in
Jtsn ing ndmslnndshs »1·3(-1u«11-institn·s
usr sur i alt S ilskilt Kr. To
Jukubmnssislsknbmth Hut tillumsr csns
Hof-As kllfjicssulsfnhsin lmr kmn bedru
mst for lsismusd 1 Mill. Kr» jdist lmn
bar pmttfnt ARE-ums on ladet tmkke
Ealsfcn sum lmn tilstsndtks Eolfknbcrs
ne. - F
Just-re Jndflen net-e Teidsfnld
Berlin, 28. Jan. Todeligdedsproi
eenten fleg i Preis-tser i tut l, lam
tidiki sum Anmllet af Fedsler niste
Nedmniq. JndenriziJdennrtenientet
Weiten nt Adedelmiqen dei Aar til
Telis sarkinrer detteäiiiszsidrlmld Den
uswddnnlikxe Vnrtne for tu Am- siden
didførte fastlig nmnqe Eva-Wams
Tod. Hund den stedfnndne Aftaaen
i Fødselsprocenten angaar vifte den
sia at vcere større end nogen Sinde·
Den uil ned fra 30.83 i 1910 til
SOLO pr. 1000 Jndbngqere Zank
tidia var der 250 ilere Tilfielde af
Eelmnord end Aaret foritd, i alt
Eilig J WW nur imidlertid Tal
let liaefcm liest. Zoni et Lysspunkt
nor Ztntistikerne kunnasrksom paa,
at der kun untere-:- lmmt iasrre Mord
end ellers3.
Lorderne nedstennner Selvstnrei
forflaget. London, :31. Jan. Eiter
iire Takte-:- Delmt iurknfiede Oder
huset i Nanr Ined 326 Stennner
inod (;s) siiegeringens For-flog til
Eelvsmre for Jrlnnd Der dlev
lnqt ioislmldsspeiirs lille Interesse for
Innen. »E’-.s!ex1ni.snde for Eteninnwsn
Wr en Taler-.- Pnnnezien nf. at Lor
derneszs Die-I nn ilke var at renne
for nndet end en nlmindelixi Des
bntflnd - nmn knnde frenclwlde
Eine Tiiieniimer ou nedstennne For
sldnet, men ikke liindre des Opdøs
jelfe til Lav. Der forefaldt heller
ikke ved Voterinqen noget sont lielit
lom knnde Veere et vcerdiqt Side
stnkke til de dmnmtifke Seener, iom
ledsngede Lordernes Forkkiftelfe of
tstlndftuness Fokslaq i 1893. Den
mma var Maioriteten adskillig stor
re, neniliq 37R. Afsiemningen i
Stank ioreaik skarpt efterPartiqrcens
ser. , « ·
klcedisrlnu sur diin tuslo Neutsriuw
Berlin, til. Jan. Niqsdaqen tog i
Moor for førsus Wann on Vcsluts
imm, sont indksholdt ist tudeliqt Mis
tillidsvotum til Rmerinam No
get lignrndc er ikkis lmsndt for i Kei
fcsrrigkstirs Parlansentariske Historie.
Tot Znømsnmnl fom san-ina
gjaldt Vifaldclscsn af Rom-ringend
Svar paa en nf Polakkorne reitet
Forisswrxiiel til Nonslrrrn
Imtisrlmllnnlisrnis vildr vidih lwad
Music-ten imtcsdr at fort-tunc fiq for
at iorliindns den preusilifkc Reac
rinxsp Efcsimwriutinnrspolitik over
for polfkc Landejms i Proudlmn
denne Politik bistcanedissks sont »for
enelig"med Aandcn i Kisiscskkiaets
»Forfatniua. Dr. Her-nimm Lisros
"afviste Sagen under Paabcraabelfe
af, at den ndcluklende gjaldtPrcuss
fon. 97 Medlemmer stemte for Til
slutning til dette Svmx niedens 218 --
acsv fin Misbilliaelle til Kende ved
at ftcmme mod. «
Polakktsy Klerikalo og Smi , —