Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 29, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - Ætweriylland
«
-
Ersti
»i.
i es Udvi editing. Fra Wack
s -- ihm-s Zoridag ocn Its Der.
,.Moocrsinaalct« :
J Gans Aste-:- lmudu z-; lshbclig
syteninj her i Bncn inobudt til
II Julefcsst i Furfiunlingszhupr En
Mt Violinspiich Mndscn fra Ko
Uusmakk ved chum var kommen
M Stcde Tor at nchvirfc ved llns
Mholdningm
Sammenkomstcn bcgyndtc med,
It de forfamlede sang Salmcn »Ju
Iss hat bragt vclfignet Vud«. Sam
tldig lcdsagcde .r.O Madscn paa
Gelin, hvoreftcr han spillede noch
Mänumre af nordjske og tyske
Komponisten
Da Or. Madscn Ued Titiden um
Istrucn vilde reife hjism til Lunge
tiqet, blev han vua Baum-darben
detaget af Gcndarmcm sum bod
kam at folge med til Toftlund til
Imtsforsmnderen
Da den anholdte ikke kunde sor
W da wiss Sm sc d- wis
sde Aftea stulde give M i M
rejylland, var han ice oder- qlod
for denne Standsan. Men der
var intet at gsrez bau maatte med
Toget til Toftlund, altfaq i modfat
Retning, i Stedet for at tage hieni
Beste-.
f En kendt Mund her fra Byen
E(Agckskov) fulgte med for mutig
-vis at vix-te ham til Sieh-. Des
kAmtcsforstandetcm hvor de entom
IKL 12 om Ratten blev der optaget
let langt Forhøn som toges til Pro
Etokols:s, og Enden paa Anhalt-elfen
Iblcv, at Hr. Mal-sen ikulde for-lade
Idet prcussiske Rigcs Omraade, før
Etolv Timer var gaaede.
Tonne Ekrivelse er saa betegs
netwo- at enkmcr Tilfsjelse er over
flødiq. Selv midt i Julefredcn maa
den preussiske Gendakm ftride ind,
Iog Amtsforstanderen maa holde For
hør ved Midnatstide. Thi der et
owrlmsngcndc Fare paa Finde: En
dansk Mund bar spillet Violin til
Mach-W W Heu bit
straff-T og mindre end Landsm
visning kcm ikke gae det.
Nyteatshilfes til de hinaber
Den hjemlsse Arbejdsmand Carl
Marias Hausen, Aabcnraa. modtog
anden Juledag en Ekkivelse fra
Landmad v. Uglmy hvori der tkues
med en Bade paa 150 Mark resp.
14 Tages Fwngfel. hvis han ikke
forlader Landct indcn ttc Tage-.
Der tilføivs i Striuelsem
«J Tilfasldc us, at dcnne ellers
. . , s
kcventuelt fencte m sammc Grundl
dikterede Straffc maa fuldbyrdcs,
Lpaalchges dem det at forladc Insti
moussika Etatsommadc i Løbcstx
of 48 Timcr ostcr Strassens Fuldss
Ihm-della da der ellors for cthvcrtJ
Ieukkkt Locktkkkdclscskits.1-1dk- vit bis-i
Ivc fastsat en Straf af smmno Heidel
Hom den ovennasvnte". ;
f Ligrlndende Skridclfcsr er blcvcnl
Ztilftillede Akbejdsmændene Mortcns
Thon-Mem Aabenraa, og Laks Jensi
Lsen Lind, Løjtkirkebu l
Dei ladet W tll, at der nu
efter at Naht Gefiean Modstand
er brudt stal tage- kraftigere fak
paa de andre hjemljfe.
Sankt i Dtbes Ast-nistet Fil
getac· as et Spiresildr. Es singe
lig Tildragelfe et ifl. »Dybb-l-Po
sten« hændt i Broager Sogn Nut
aaksnat, idet et ungt 17saarigt Mc
noske bat sat Livct til offer i Jus
on Tit-J at have fcjret Aarsskiftct.
Nntaakgaftcn bcn paa Aftcnen
gik TjiIUVftekarl Heinrich Tasmomski
der tjontc hos erdcrik Christensen,
EkellokubbeL op til Skclle By for
at faa nogle Venner oa Bekcndtc,
der tiente paa Guardenc der, mcd
ud til at feste Aatsskiftet. Da de
ikkix Inwde faoet der-es Nnaaksafs
tmzimdver rndnu, ventcsdc ban part
dom· im fencre fnlgtes de foa od
nich til «Spadcr Es« Kto vcd
Stelle Bro, bvor dvt ask lustiat
til Tex- blcv drukket nieset, og Tas
nmwfki drak sig fra Saus og Sam
Iinq Dem kunde til fidft nwftcn
VINTERLÆSNING.
U ZJIWS IIIUOTIL
Ist-Ist Dis-M komme-. Alte l komm-txt M
Als-ach Uaåek sydkonet ........................... Ils!
sites-, ved R. P. Ma· ............................ D
s. Massa- Iuss. ................................ sc
Beil-c statt-ov- koktsllluger. ..................... 1.00
Ost-abwa- kv Wettge- llistcrie. ................ lJc
satt-m Styls-hing klittebskaet ..................... LU
Eli-shou- kuakez Ist-km .......................... .70
Don Rette Mel-Ist If N. P. Mut-ein .............. LM
Alcoclu Byeu voll Spen- ., .......................... LZO
W. Sein-ist- sieghskdus. .......................... l.20
Weiden-must- Det oxkjusc How- .................. 1.20
U. v. 0.: Vor Frei-. P- Dsask vod N. P. W» 1.40
» ps Uscts ZWUOTIK
sonnt Jus-« kow.«smm losb
Mskie Nstbusiusc Elimbetlx ...................... QLOV
sahns-Goldkl: Pape-tax ........................ .. 1.00
» « Don-jäh ......................... l.00.
Mk- J. B. Webbc Nimms- .......................... W
sitzt-fl: Genues- Icoks til Kroat- .................. 1.00
" Guci et- mjn Preise. ...................... W
sechs stkettom Genuem et Noah-Die .............. .90
« « l klim- Hinmt .................... M
l-. schnellen Pa- dellig Grund. .................... .80
VII-. kostetts Les-set- ............................. .80
Pkmstegsakdcsn i Harren og i lmlivtk ............... 1.00
U kUsTILlGT TOLUVIKLIMI
kamt 77485 kommen Mittag-M
G. Muts-ten Mark-s Juli-Hure ...................... Es
Weste-:- l Kampevs Bulclck ..................... .65
N. Meist-: Pa- Tokvesc og i fing-unless .............. Ob
Kindes-t- Ansgdks Les-net .......................... Es
Augustini Bote-dolus ............................ .ss
Bunng ca Pilgrims void-ins- .................. Bd
Bau-sa- Dea heilige Ktig ....................... As
sonst-: Los og Bude ............................ Es
Thomas s Kompiiu Kristi Estetkslgelse ........... .65
Mai-: Bibel-les studiet l· ................ - ........ As
Goüstg Bibel-Im Stadier Il. » .................... Es
A. l« O. L: Ihrs-lä- Hustns « .................. IS
slpslekllL
E. c. Meisen- cvegtyr Dipls IIng ........... . sl M
II. C. Aus-Irgen- Uindeudgsve l og Il, half Mstokkn TUII
kalt-hu Edle-: Poetiske skkiftek i Walz Z sit-C (.50
Puan Ihn-kr- Msm llomo ...................... HM
losem-ans Kistokiske Rom-mer i 4 smukke kompoaetecle
Bind. Us)
Itsan landsbsybjweae ...................... sc
Sohleuschlægen Tage-disk ...................... 1.00
Leopold Buddcs Foriælliygek II ......... . ............ l.00
A. c. Tbykegostls Fort-Mosca ..................... W
Adam Dav- sotmmekljv .......................... 150
csrl Hauses- hudsmænd ....................... l.00
cis-kle- Dirkcas2 Vsskket i Udvs1s, s sind .......... 2.50
Obst-M Dicken-: Olivet Tvist .................... sc
Esll chine: Deo fort-bu- sjs ...................... 30
Rate Wiggins Ziget i Fragtbiach
Rebekka —- llistokiek .......................... 1.75
Muse-se Alb-s .............................. 1.00
Moses-su- Sommefsskie .................... l.00
Wsltct Brot-h Liegt-II Dsttef .................. Ho
Louis- U Alt-arti D- ssmmelcktgs Pisa- .......... Es
Ost-it But-r- kmässynten og Fuss Falk ........... W
E- c. Messen- 0. T. .............................. IS
II. c. Amtes-sent Ica- eu Spillewamj ................... 7s
Mk Bett-: Rom-Mike Simng ............... .75
sent-it Ideen- Koaxsosmense ................... II
seist-ist Unen- st Dukka ...................... IS
Luni-is kleidet-: Mel- lclian Marions-It Isi- ...... Es
Wim- Jsasem Est- ok san .................... II
Mög Topeltusx Gast-v Adolf ................. II
Iylim krick-ou- kks Klit as llsv ................ U
set-u Mit W .................. R
m Wal- thks Von-l- ................ «
soc sØNDAOSIKCLsL
Evokfor gkmäek Bewies-work ........................ .15
kottsbts Sinne- ...... » ......................... ..25
DenlillesflugL .,......-«.... A
sele- Fortspllinqw km- Bpm ........................ Es
Birne-mit .. « . . .. ........................ 25
Dimekortszllingisk l , , . . . . . .................... .25
Vogt mine I4n1 ................................ Es
Roms-et til mig .. » .. .. ...................... .10
kmä ps- Jokck ................................ A
Vsd skiftende Zelysnjng .. .. .. .. .............. .40
Ilsslossbsssllla
Zwstassn Asieas og Alt-flu- uboutla Mission-when
Ost-L .......................................... 90
Its-ver- tilgt-, es Trost-s Ptjvsstem coul- ........ .40
Tolv Ulsslompnvelikeaek (Uclg. s-! D. M. S.) bewu- . . . U
W Z. W· baut- lslssss svskih ib· ............ 1·10
W s. MU» chias VII-sooft Ost-L .......... LCO
M sk- Ceasksl Mai-, Ih. ...................... IN
Ms Des Its-reas- Tltaq ib. .................... LO
VIE. sit-asso- Mwimas Mr- Iul as Mel-·
M ......... ..... . ..................... IN
s- llsdssi W siM Ih- .............. OR
M M Mm
Msws III Ins-ht- Ispssh ih· ...... NO
« « UM so- lls. Ul
UICIIIUOUM,OII.. ...... II
T--·" »s- »—tW ost- » m
»si- "Wj. « us
. --
Anton Pater-en- llvsck msn Inn opnu soc Bin. cui-l- sc
hat-its Peter-eng Prstefollteuo pas Norden-· Ost-L .40
N. P. Miets- I den spie-iu- slkjul ................ Ho
P. Sonn-Inseln Luthm Us. ib. .................... LO
Kern-In Land-: Unti- Luthek, ib. ................ Us
STIKU VIKKZL WSNZQ I. I.
Datums-k- Risu Historie .......................... M
Falk-nat Historie sc Bä- udlU pr. M G ............ 7.cc
Kikkelelkstcon for Norden is Bd. mäkJ ..... . ........ sum
lllustkeket Konvemtioasleksikow lluatibog for til-.
(9 Bd· kamt-s C foreliggisks .. ..................... sum
Nokdislt Konvemtionslebikom C Bin-L san-U insb.
Pfk Miso Nu ................................. ILO
Dsehels Bibelwort-: C Bd. insb. ...................... TO
Ditto i tin o- stssrk ladbimäag .................. lcpc
Auch — Hin-sea- llI. kirkehistoriv for Ienlshsdesh
2 Ismkks Kind ................................. ZU
P· blast-la Votdenshistokie l og li. .......... , ...... tm
Otto-en- vok Historie l, 2 vix Z. ................. M
Ussings Misoionshistofie .......................... IN
Fr. Niobe-II Kirkehismkie l og ll. ........ - ........ 1150
Seh-oberst Phantle ..................... , . 150
Rad-an Der ny Testament-« um«-I kostet-fingst l og ll tm
De Fokeaedc state-n Minos-se M. . .. ............ M
MDACTMGIL
Gaum-n Stint-ist« ................ . M. 90 as US
Gylcktsn Skalkigte ,. - . . M
lkssclcs Skstkisis ...... .. ... .... ... 270
Rimsd——ngozl-Iks , .. . . .. 1.50
l Jesu Fodspok ........................... , ..... Les
Ly- pss Vojm — Horgpmimpk . . .-........ ......... W
Lyss pas Vejes —- Aftkqtimek ...................... sc
Kristsslig kothem-mig-ej ....... , .................... »O
Luther-I Existele Mast-singst .................... LN
P. Zagt Dsglig W .......................... Im
Ms Hmndsstsboz ( ; ums-sit .................. 240
PUDIUMZL
t. seh-cl- ....................................... tät-)
VML Bekl- —— Pt- Uvets Vej ................. - ...... M
s. III-ins — Trog-as Mk Atti-i ...................... M
E- Ussing — Hirt-tret i schon-et ................. sc
UI et ca evifl frei-et ijclt leepksstiilkemsn ......... LW
Indes-s Vei. (dostistesvigslce »Ist-« . . .. 150
SIZLER Oc TMMENTII.
.«mm(-bidel cis-! stunk- lkilskstlskatm lslgsve « ps- In
dispapir. »Mit-I lackbjnkling i usw-baldig bkjdt Ost-k
hldsbimä ais-d Tod«-at So standle Wut-mit- Give
bog .................. um
stokscilet Bis-pl cis-I thut-IN lsibelselslmbc desny LI·
des-hinkt used Guid-alt. Prip ..................... M
Dino i setzte cis-gril- mescl Feder-l .................. OR
Bitt-o f bjjkligt Wert-fort aus-d Dreck-M .......... IN
M ny Testament-Dei cis-take Bibel-ohbe Schuh
Ny Ofen-Indu- Uellemgtih satt aller drunt- MIC
ligt Bin-i most runde Motan og Guid-mit .......... sc
Weteststaendet. nyt Form-It — hast os tin-U, sy
Oventkttelsk. htimslcs Typu
Nr. U, pu thust-delikt Ihin Ging-in mecl Subsan
og mmlo lljjraeh stirbst-e MADE-« 03 Mc Tom-se
tylr. Pri- ................................ U
Nr. 12. ps- 1adiapspir. mal ()vekslebincl. summ
kokwt sou- NL U. ins-n kun X Ton-me Lyk. Pri- sc
ko- sadre Bis-let og Ny Ton-Insekte- se vor Wort-g
aclse Nun-w l.
Icsklbss cosfkstks ZALUZBOC
III-. CI. Zikligt Bis-d og Gold-ast- Bsssss Tini-g o
kckttet ..........................................
sit-. 51 t. Verism. stockt IIIqu M Icar- os
Zugs-G sitt-u Kant. Gold-alt st- ssmk soc
Mbosstm liege Title-. krä- .................... M
sk. 72 Isllcssttllst l ost- cis-sti- ssecl Gold-alt as
kocht-L Pri- ................................... m
sk. TI. sen-met, ist-as sit-txt tos- onM M
VII IY sALUEBOT
Nr. 29 V. l. Vers-kann miski Tokstpn lisdjuzscpir Usjeligt
chigrim Guid-oft Pri- . ................ i200
VII-. 30 V. l. stumm- som ovenstimtsnclk mssn med link-»s
og Staerkøke Biock Pris . .. ................ 2.50
Ist-Agi- digse » nieset iyncle og nett-(- og esska sis for
ttinlss Dom Gsvebjger.
sAIGBOCZR
singen-m Umwesokmy sotst bjjellst Wert-ins as
codes-J- ........................ i U
Ditto meck Guid-vit- ............................. R
sei-getan mal Nackt-. shiktins ...................... IN
Dituz klat- Lkderbinck used Guid-mit .............. km
Istsls stag- tood Nod-h Shiktias .................. ss
Dimr. Wes-Und os Guid-vit- .................. 150
Wli Eskpe ist-d Nod-h Shiktins ................ ljc
Utic. Noth-los os Col-statt .................... M
MW 1,2 os I. Des Ih. ........................ M
IIW
Ost-I ok eins-Ist Tit-U
anxnsmuwwna ........................ s
III-u Wot- ..................................
Wsstwhsskitpsngltllos .......
III- W W .............. . .........
III- M VIII-us ..........
tschi-It MUIOMM ............
MMMW
IIIDII
DAleH LUTHERAN PUBLlsHlNG HUU5L,
M Mk.
- - A ------------------M
KL- M m W Mk M
bes- innen Af- lice- der, fu« W
Venner hat betalt Sol-wilder Hen
ad Midnat begav Tasmowsti fis
imidlertid paa Hienwejem Han fandt
dog ikte den rette Bei, men gik vild.
Meget msrkt var det Mach san han
var ikkc knnnet orientere fig. Ef
termiddags den 2. Jan. fandtes ban
fom Läg i en Vandvyt«i en Eng
stmskning ocd Stelle Møllcdant
J Temdcsk lka en 8()aarig Mond
Im ved Julrtid sauer to nne Tændct
og de var ikke kunstigc
1
Hut-erstem Eftctmctlr. En kendtl
Mund i Oachlev oa i sin Tid da !
san i Hader-J lev citat-amt, Musiker«
Martin Pistol-few pr, flriucr »Min«
asgaaet ved Toben i en Aldcr af Tl
Aar. Han var den sidstc as de gam—
le Musik-Im som harte-« til »Hodcksi
lev Musikkorp«:« , og lmn bar i en
lang Rakrcrkke glcvdct mangc incd
sin Musik vcd de fuer Brnllupper
og vcd andre festligc Lcjligliedcr i
By og pao Land. Dahn den lidslc
danlkcs Komm der belegte Hader-s
lm Frcderik den Endendc var han
mcd til at spille for, da dcsr blcv
give-: en Fest for Kotigen pcm Amts
Wirt
Martin Vetekscn bavde for dcst
nieste set Livet fra den luse Side.
naat der spilledcs til Vrylluv og
Bal, om det altid bar vcrret de bed
ste Sider as Wonne-sich lmn der
ved hat lnsrt at sende, er et andet
szrgcsmaal Elutninacsn as lmns
met Lin var mindre lust; lsan lmr
i mmme Aar maattot kmnpe med
ngdom on trannc Kam-, og lmn
blev nu rcoct bort of en sue-act
fixiertesuld Oidclsp
Mcd Martin slctkskfen csr en Per
son as den gamle Hndcrslcvtnvc
Hain-r lmrtz lmn var en »so-fast dansk
Mond, sont altid umdtc til Valg.
Hnn einst-ladet in en anmnnsl oq
lvaqcliq Zasusr. hva For-ferner lmn
vat.
Nytaatslsjctetue her i Saum-Cz
sit-wes der ul ,Mm.«. udurtcdej
luasstkn til Statnssttcgcn Hos Hab-J
mand Ebbc Zahl er et as de store!
Butiksvinduer slaart i Ztykket medj
en Zion san stor sum en knytgck
Nasvix Etcncn lcm inde i Punktein
sg hak staact slcrc rote i Zwetcks
Lmttcnt bvcrt Hug« langås Ehe-us
Mn er Lugrrne løfccdc of og taste
dc bort cllrr basngtc op pao chuis
form-. J flcre Tage efter ledtc Folk
eftcr dekcs Lug-It Nytaarsislsjcruc
blcsv vcd holt til Morgenltundm
Vcd 71,hsTidcn lud Brandkor
w s ulmggclige Lnd iig hat-WIND
skabet san-leises og Sptøjten kskte
From. Tot viste Fig, at der var en
Lade ved et »Das-, sum liggek i Hop
tkuv Tol, tillwkcsnde Maardefnsver
Zchmidt. Laden brændtsned til
Stunden, hvorimod Stuebuset red
dedcss. Tot vor Afflntningeu paa
Nytaarisløjctne i Hoptrup.
Fing-borg. —-«Kirkeligc Tal. CFL
Adj- Ester hvad Past. Th. Matthia
sisn meddclte ved Nytaatäsaftengudss
tjenesten i Dunst Kirsc, blev der i
1912 der i Kirer i alt afholdt 42
danske Gudsstfeneftet, hvoraf de 8
iowtksattcs of Hielt-list Samstmd
Altetgassternes Antac var 253 km
fleu- end det foregaaendc Rath og
Pisa-»Hm udsmste 58 Embedzlmndlins
get paa Dunst
Ton dankte Nytaarsaftcnsgudss
tjencfxe var meget stasrkj bei-At.
I
E Eild IsInmle Falk. «Lnnd..s L-:
I ::un: 1111 Jcsmvcr !n-r-"r.x, Strand
i VIII- WIIOU Und-It Jst-NUMka der
Itsr 107 Aar gmntncL ist nun-J On
"1rn, dor» or IW Aar Hanmnsi. ans
ster i Julvtjdkn ist Wunschan i Nen
tniinfnstt Te gwlder Ser at tun-e
Heringdøtnnnsrnosts nsldsns JEAN-par
Ton 15, Tcmnlnsr hide Matt-par
nst Inn-ist gist i 80 Aar-. Tot hat
lmft to Sonnen-, lwomf den one or
død 72 Ilar gannncL man den on
dcsn omlosn i 18745 vcd et Ulyktcss
tilsaslde
Liamm Ei data-list Esset-web
Her paa Cgmsn er der ifslge et tyik
Blad i Libet af det sidste Aar 5
Ejendonnnc gaaet over i tystsinde
des, henboldgvis Nybyggeres Horn
dek, mens tun een Ejendom er gaer
fra tyst over paa danste Hasndcsr.
»Hei-inval« strivet i den Anleh
ning: Egnen bar dermcd Iat et
daarligt Etsempet Fokhaabentlig
vil der blive pasfet paa, at denne
Udvilliug itke fortfættes i Ists.
Det haarlige Essempel fremtræder
isbetegneude Belysning, naar det
Ies, at en as de danste Stets-te
efisk at have M stn Jotd til
Nybygqerr. er IW over MI
vs b- stbt cis-M der- ’
see CI de W Esset-e OW,
W II W but I M it
PM W til M
«.i I
Wie-.
Japanmisfionen.
Fsk bitter-eh se Abl. Nr 4 . .82309. 40
wanonnm Minn, va Zö, Paftor A. Hofgaard 85 1000
Watcmca Wis» til Gældisn paa Kirken en unævnt.. 5.00
Tylet, Minn» Den d. ev.-luth. Mgh. .. .. .. .· 15.00
Weftktoob Me» Den d. luth. Ssntmggskole .. .. .. .. 25.00
Wann-ca Wis, Vor Fresser-s Moh. Fr. Christcnfcn. . .. 2.00
Pult-s, Calif., va . . .......... 5.00
Ogdcnsbutg, Wiss, Miss Editb Jenseit .. .. .. .. .. 2.00
Fqlnimt[), WITH Ungdomsth .. . .......... 10.00
Fetntsnla Cal» Mrs. Th .sacobfcn, Botlnlda Tcrkclfcn
hv sl...... . . .. . 2.00
Ell sam, Ja» Mgb .......................... 25.00
Andnbon Ja. Ebene-set Mgh Anton K Peitcricn ...... 5.00
Audx.bun, Ja» Pastor J. P. Cluriftianfen og Oustkn 5.00
Bot-lus, Nebr» Mrss E E. Andcsrscn .. .. » .. 2.00
lefmmncsk . . .82422.40
Judianermisiionen.
kysr !vitteret, sc Kol. Nr. 4 .. .. . .81563.18
War-para, Wis» Raben og Ellen Danielan ho. 50c, Harald
Lö» SHJDanielsensl«..». .. .. .· 2.25
Akt-störend Me» Den d lutl). Sonan stole .. .. .. .. 5.00
Waupacm Wis» Vor Frclfcks Mgb.Fk.Ch1-ifteufcn. 2.0()
Pola-L, Cal» va .. .. ... 5.00
. Ogde:1sbutg, Wis» Mjsg Edith Jenscn .............. 2.00
Kenosnm Wis, Hawland Ave. Spudagsskolebiirns Fad
sclsdagsbant .. .. .· .. .. .. .. .. l.55
Fermate Cal» Miss. Th. Jacobsen st, Ssndagssiolens
Fsdfelsdagsbank s7.25 ...................... 8.25
Auduboth Ja., Ebene-set Mgh. Anton K. Peitcrsen .. .. 5.00
Ac·dubon, Ja» Paftok J. P. Christianfen og Hain-u. . .. 5.00
Markus, Ja., til Kirken, Nazareth Mgh.s Sindagsfkole 5.«00
Tilsammcu .......... 8160428
Tit M iuta iJapan.
IsrkvittetetwseKbl Nr. 4 » .. .. 894·00
Froid Mont.. Jngvakd Knudsen og Huftru » .. .. .. 1.00
Eugcmr. Oregon, Kni. .. .. 7.00
Audubon. Ja» Ebcnkzer Mah. Anton K. Peitetfen 5.00
Tilsammen . 810700
Jubilasumsaavcn
Ist keines-M sc Abl. Nr. 4 .. .. .. .. .. ........ st9200.16
Froid, Mont» Mkes Jng. Kundfcn en Bank .. .. .. .. 3.00
Ttlsamtnm. .31920k3.16
Jndkcmisfionen
For lvitteret, sc Abl. Nr. 1 .. .. .. .. .82101 50
Wanpaca, Wis» Var Fresser-: Man »r. Ebristcnscn . . . . 2.00
Andulon, Ja., Pastok C. P. Christianfcn og Hufttu 610
Elsmezct Mgh., Anton K. Peitsrfcn s5.... .. .. 15·00
Tilfannnen . . 824 1850
Motmonmixsiionen
Jst wittert-h so Abl. Nr. 4 .. .. .. .. .. .. ZEISij
Mark-all, N Tak. Vetbessda Maus swf .. .. ·. 5·00
Ofljknfh, Wis» va. .. .. . .. .. ·. 10.00
Ogdmisburg, Wis. , Mifs Edith Jenseit . . .. . . . . , 2.00
Audubon, Ja, Ebene-ze- Mah. Anton K. Peitekscn 2.00
Bot-Ing, Nebr» Mts. C. E· Andeksm .. .. .. .. i·00
Tilsammm . . . 8873159
Skolckassen
Fsk kmtterct, sc KbL Nr. 4 .. .. .. » .. » 82173.70
Paln1-, Cal» Kvs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.00
Ell Horn. Ja, Mcnigbedrn ., .. ............ 100.00
Andnbom Ja» Ebene-set Mgb Anton K. Peiterscn :Z.00
Tilsammcn. . 2286570
Plain Nrbk., den Zik. Jan. III-L
Otto Hausen,
Kas. f. den fort-. d. ev.-luth. Kirkc iAm
Gam- til Pensions- og Entekasfem
sjska Mcniglseden c Jemle Ja» 82
Med Tat konisch
A L. J. Sahst-m
Kasfercr for Pensions- og Encekasfem
Royal, Ja.
Kvitteriug fin- Gavrr til Indiauetbskaeuks Zuletka llll2.
Modtaget fra Nile Niclfms Bahn Franz Mont» sslllä Sim
daqulalen i Staplehurfl, Nebr» Bill Ziloams Mild. Grimm-,
Jll . sä. Nazareth Wall-J Zaudaqdllolcy Ecdak Falls-, Ja» sti. Tri
ttitat."5 Mgh.s floh Kmmakch N. Tat-, sä. Mts. J. Simonie-n og
Sylväa Simanlen st· Kvindcf. i Hutchinfon, Minn» Hö. Hetty og
Ewita Nieliety Elinlon, Wis» st. Anf. i Daumwa Nebr» sb.
Strasdder P. Weder-few Northfield, Minn., Si. Kvi iWcstbkook,
Me» sb. Mads Nie-lieu lamme Steh Hö. Jsrgen Smilh iamme
Sted PL, Nicls Smith sä. Mrs. S. schalem Frei-no, Cal» st.
va. paa Fremont Basler, Ncbt., sb. Mes. Marias Beck, Blair.
Naht-» Is. Stadagsstolen i Daselwa Minn» Os. Hans Nil-Ums
Smasxpigers Sparebjsle i Bibl-km S. Das» sb· En Kasse mcd Le
gettj og andre gode Saget til Uddelina ved Julettaset fka vor
Fallser Mal-J Missionsiotening i Racine, Wis. En lille Passe
fta Anders Niecfeth Selma, Cal. Tal fak disle Gavck, Vcsnnetz
der bfev manqe gjort glade den-ed Der var not en 150 Bitn til
Siede. Oqlaa Tal til Vennet lom tasnlte paa as med et Vkev og
Kett oq en enlelt privat Gove. tat til Venner i Calif. for ea
Kaslc Fragt, iom lom läge tll Jul. Herren lkal have Tat for alt
Hillen til alle Givete as Tal . Ebers
N. L. Niellem Dass, Okla.
Miseltjuder. Nu lau det viere
noli For-leben SIndag Aste-n var
der Generalprsve paa »Was-loos
Tante« i Fotiamlingshulet Ei
unqt og taknemmeligt Publikum
fyldte Salen og var llge ved at
krybe op pag See-neu og ned i Sus
slskkasfew Rede i Szlen sah en
lille Pakt paa 5——6 Aar ved Si
den of Mode-ren, medens Fahnen
var en as de rollehavendr. J ttedic
Akt vendte Purken fis iftlge»Fle-Vs
botg Apis-« pludselig til Nod-pas
iog udbrtde
Nu tykket ce, te For hat fu«-sc ·
not deropvel