Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 15, 1913, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
Ea falles tun-disk
Neutralitetserklceciuq.
Ksbenhavm 24. Dec. — J Gaar
udiendtes gcnnem R. B. folgende:
Eiter at den danike, den norike
og den ivenike Negering med dct
Formaal at faitfætte ensattede Neu
tralitetsreqler ftemmcnde med de i
Hang underteqnede traktotmæssige
Bestemmelier, hat indledetForhand
lingety fom hat fsrt til Enighcd
paa alle principelle Punkter. fau
ledes fom det frcmqaar af den vedsx
spjede Ickst til de af de respektivei
Regeriagek hver for fiq antagne
Negler.
og idet de kettelig vurdetcr Be
wdningen af, at den faa loskelig
bestanende Enighed ligeledes bevo
res i Fremtidem
et de kommen ovekens am, at
ingen of de tte Regeringet vil fere
tage nagen Ændting i de af dem
qodkendte Regt-r uden fokud at
have undrettet de to andre bekom«
i tillttctkkelig qod Tid til at mu
liggtre en Meningsudveksling om
Sagen
Tit Bester-stelle herqf hat de un
dekstrevne, behjkigt demyndigede
dertic as der-es RegeringeLJ under
strevet naswærende Deklaration og
soc-spukt den med derec SeqL
Slet i ire Efsemplakcr i Stock
»holm, den 21. December 1912.
O. T. Scavenius. J. Brunchhorst.
(L. S.) (L. S.)
Albett Ehrensværd.
(L. S.)
De ntkvnte Neutralitetskegler in
deholder en Rækle Besteimnelfcr for
fremmede krigsfsrende Stil-e i dan
fle Fort-ande.
De faltiges Jul.
Ell fmvk Jnlefest i Domlikkesi l
i starbst-. I
J »J1)ll. Pst.« af 24. Dec. stri
ves:
Aarhus Domkikke var fyldt til
fidste Plads ved Hsjtideligheden i
Aftes, og ille mindst de fattjge oq
der-es Vskn havde fulgt Jndbydeli
sen; Tilslutninqen var vel endnu
sum-e end i Fior, og Hundreder og
atter Hundreder af Bat-neter lystc
omkap med et mægtigt Juletrass
utallige Blas, lyste af Gliede oa
Overraslelse, mens Taarekne fandt
Vej ned over mangen furet Kind
Det blev den smukkeste Julefeft un
der Domkirkens mværdige Hvælvini
ger, og en Fest, der havde Bud til
gamle fom til unge.
Stiftspkovst Lindhardi auflas
K d " Is
Enlwet standinavist Familiei Amerika modtoq for en lort Tid fiden
»Garnicht-den om Enetbuiken« med et Udvalg of cneitaqeude Endrka i Va
ter af alle mulige Slqgt Hekved bekendtgsres, at de Special Tilbud,
»Hm-Mind« og Tilbud paa frie Præsentet, fom gjordes i ,,3andl)eden
om Enekbusien«, ftemdeles staat aabne for alle og enlwer og vil i Lighed
med det itoeattede Tilbud, som vi gst her nedmfor. fremdeles vasre gal
W« M iste muri-, 1915
sobald der-for «Saudheden om Enetbufketst og kaadspøkq den sam
me oq tillige vor state Bakgain Katalog, naar fom helft De bebt-ver noglc
Vater. Stall-e De have for t de e eller mai-sie ice modtaget dem,
Im indfend Dekes Navn oq diese til Lundin sc Co» 117-119 North
Elisabeth Stteeh chicago, Illinois, eller endnu hehre, antaci Tilbudet,
fom vi alt her nebenfim og De stal paa femme Tid faa modtage alle
pure Kataloger og Tilbud krit.
J lshct ai de føcsllommcnde 30 Tage
O
boctgives til cnlwkr Mund og Kvindc , Orlt
en ai visit ptcrgtigc Vintkr Trøier »
TM
Da vi hat haft Aulcdninq til at indtivbe sitze ist-sind
iaabanne Vimer Jst-sey sont her Bestrech og Afvildet,
til vitfelig Spotprig, hat vi beflutm oø til at horc
gw en Trjie gratis ti! Wer oq eu. sum be· ,
nomr sia as kms Estmä on Mist-der AWFM
Ilcmlllallllcc Ullpcll lU Us- ,
— Dios- Vsuter TtIier er til
vicfcde as mit, ftasrkt Garn nf
Gtåakulptx J Ist-semin- styrke
vg bcisgbuzhxd er de fnjdt paq
Iside nnd hemka Fuss-ZU Mit
icxges for Y5.W eller were
per Stylitn Dis-se Truier has
en fwr ug iyk fees-W Umw«
hu Petientordbmvper vg fkærkL
fvede stmphuh samt cn komme
vaa hoc-r fide. Mut iaa nasse-V
san Tkøien timmppes lige up
under Hagen. sontedeo sum den
mindstc Afbilsrsing de fide-!
yemi ruck, oq nagst-l oeuc oes w
holde sit Liebende og gode nd- - (
secure- Hpecielt Paq pknm Ijh »
AMI- kk M Twlp sont Muse man
»so-W og »musika my yver.
Ist Its im Vjsms Rom sei mlli
Ia dumm-. Ists-sc mit
If Its te sc satte Its-s oq sont
M« sc .« s l small-r lksscmwma stu
I III III de Mc m es dem eure Am
III- Isst III-sinkt
.I.c.i ’
can-.
III-nie
sp- es »Hm «
»Ist-iu
Int.«
- Aakfageu Ul, m vI vil boktgtve disk pmgiige twicc Noth-, Li· ML at US
passen at eithver standinavist Fantitic heki tcmdn jsxal vxirgc wu Man Mille-, thi de
erudmmskcc Tom Bart-dritte Tit enhver Lcrser, som amager dem T-."«"i-ud,vi1vi ch
uden sende vor nye ftprartede K t l over Vom- tu alle Stag. J
og absolut fkie »O a r g ein« a a o beim Unmiog mich an, sont
heb-ou i Hugholdningen ellek an Formen, og en Fasitic tun spare Hund«-der
of DIENS- hvis De ultib Web voran-r vor Nat(1!oq, mmr uogrc bri;-.u-.-s.
Uns-s stimmt Mut-Its II Ist lonkmlkekmi
sonnt-r Ist-Immu, es Ist tat ais-mich Inst ;
if hin-u sinnt-, III u sum u sticnisukmmm. I
I It n mit-km M en Im Ihm q Inso- fsn st- I
U l n sllktm is tsl is Muse ums m ea ver.
Isnsin II and-tm t tu »Mit Mike It kaum-·
.- mumm IIIIII set Ruhms-VIII suqu- km
Its-use Hm et M can-, lau willen ssa dem pai
Ism crust tm II nl lex matt-net stumme-w
Icktsdc Ulssqesie II III-list stiehlt-it Ism
. In IM- III. » moe stumm Mo Its-c
et is Deus-sum Dit- Itl It us n tum- use-,
Its si m its-mit niu i Im u n Ums- is
Its-d Ist beim-es Inn m Von-still ina
nmht minim- Itsusnussm i- mirs q III no
u vorm tm se ils-einst com Ins-o.
In » Im einsam-Isr- » u Inst-Inn
fsfstm »m. uratlss Ist-It II but-tte.et«lMII-lls
e It as Im lass-im- . ou finster-e ss ssm fu«
m Imok sinnt It Inso- et Dime. som et dem-Mast
II ums-must las um« 1 et sslsvkk sama-, stritt
um In tot-It sq » spat-It mtq Ins-ne s. Mem-use sit
sitt es tu e Qui-net tatst-« sen aus«-ask Ilse
Memsensr tot-, soc-value minimspa Use-lasset
del heut-Im Dei Ists Mundes status , at du Ul
fmäsuuln tauml III-I.
Ilsp Id het.
Kapvut Lumän 82 co., "’ "·kf.«.k-«sä"üf"’"s
Bernh-d vedlagges isl.ts«jo1tt fuld betuling sur tre tritt-r Lunmuø kon
cemkerede Extmtt for Maximwkyzy titstmktcliku for H Gall-mer Multdrikke.
Des et en coetenøkomst, at jeg been-den jcmr nun-ums en
..... .. Winter Twie for Dauer- kasmmcsL . .. ....wm.
........ HIUM TMTL Ist Heft-US Ortsstme . . . . . . . . . . . . . .tpm.
; Gjar et krydö (x) formt den Viums Troja fom De pnster.
For at kunne apgive det rigtige Bkystmnat, maal med et Maule
. band nmdt Bryftet og Ryggeu liqe under Armhnllenr.
Der er en »modeme at hvis ·ieg ei finder alt pceris iaadcm som her an
ivet, tilbagebemler De min tun-. Vinter Tksien erholt-er jeq naturligtvis
Zum en iri Brei-up »
muss-ost«tstsssssssite-IstIst-·-·-s-s·io«s«-s-sosss·
M»-·soooso»isoososossu-«»»»»·s«-»»so-onus-»
I-U.
Its I-«
III II GU
stkaki de rette Strenge, da han fom
Udgangspunkt for sin Tale tog de
fsrste Linier af en finik Sang: «Jeg
snskeh jeg var Born igen og faa
min Moder fmi1e, ak, Herre, jeg er
meget trast, ak, Herre, giv miq
Hvile«. Saadan gaar det de aller
flcste as os nsldm at vj lustiges ef
ter Ilkoderis Zur-L og jcsa iron ut
J, mine ka«re, fertige Broer og
Søsmu sont er kommen til at trun
pe more end vi andre-, føler den
imnmc LcmgfeL nanr J sammt-n
med oder-s Born immer de grile
Juli-sammt med de ejendommcligcs
Toner — faa kommt-r J til at tot-n
ie paa Bamdommcns glode Dom-.
Mlansen fra Bakndomgtidey er at
Imme- se en god Modcrs SnTiL Tet
te Smil er som et Lnsskasr, der
lægqcr fis over vokt Ansigt. Det!
kontmcr fra dcst indrc Los, der heds
uer Wusnncilcytertkls skærugyea Da
hat Livet fes-met iia aiiderledes, end
man drtmti oin i Bariidoinmens
Tage-, bat .nan lidt Scibbrud paa
sin Bametto under Kampen ined
Livets lolde Richtigle faa kaldcr
Juli-n paa Vatndomsmindcrne oa
vaskkisr Barth til Live. Denne Kal
den kommcr fra Gild. Han vil
hjaslpe as til at blive fom Born
ist-n
Sluttelig heitvendte Stiftprovs
sten fig til Bmmim Glem aldria
Moder-s Smil, men glem heller
ikle, at Guds Enalestare smiler til
jek i Julen. Oa J Fortder tag
Børncnc vod Haandcn og gaa i
Aanden med dem til Bethlehemx
der er alle lige, fattige og rige,
siore og imaa For Guds Kærligs
likd staat hsjt over Menncslets, og
vi ttamgcr alle til den state Juli
anve.
Den smukke, gribende Tale gjors
de et ftasrkt Jndtryk: bvorhen man
vendte fig, faa man fugtige Øjne.
Højtidelialiedtsm der indlededes
med Orgelprasludium af Doinorgai
nift Allin og mcd »Det limet nu
til Julefest« ag .,Julen bar bragt
veliignet Vud«, sluttcde nied »F
Sne staat Urt og Buske i Skjul«
og »Der staat et Slot i Vesierled«,
der blev fanget Solo as Lasgc
Frisch, og med ,,Dejlig er Jotden«,
lunaet af Menighedm Det blev
en ejendoinmelia, stemningsfuld Ju
lefest, den linukeste Afflntninacsn paa
llddelingem laa megct more soin
det atte- i Aar san lyde: J Aarhus
heb-ver jagen fattige at sulte ellrr
fryie i Julcdagene.
Eu nimmt Iscesæft Eftet 40
Ast-S Frauen-. sFor henved 40
Aar fide-n udvandkede et ungt Men
nrfkc im Egnen Sud for Sitte
borg til Amerika J Forstningen
sitt-v han jævnlig til sine For-ekler
men estersom Tiden streb, blev det
sjasldnere og til fidst ophtrte han
nie-d at strive. Nu var der gaaet
en halv Snes Aar, siden de hav
de hm fta hom, iaa de troede, han
fotlckngft var dsd og horte.
Fotleden Nat, fkrives der den
20. Dec» blev der imidlertid banket
paa de gamles Binduer, og daMans
den stod op for at horc, hvknn den
fdne Natiegasst vak, fis han til Sout
at det var en fremmcd Bands-insg
mand, der var faret vild i Nattens
Maske og bad om Husly for Matten
Eiter nagen Fortlaking lod Mem
dcn dcn ukendte Monds-person kom
me ind, og da han fortlarede, at
han var falten, stod Konen ifl.
»Silk. Av·« op og gav ham Spife
oq Dritte Da han var færdig med
Maaltidet, bsd han Konen Hann
dcn med Tilfsjende:
—- Tok for Mad og glædelig
Jul, For og Mor!
Der vlev en Itor v«51)t·1uumng yov
de to gamle. Faka da han nævs
nede dem ved Navn og med Taarer
i Øinene fortlarede dem, at han
var deres Ssn fra Amerika, kom
de qensidige Fotældres og Bat-ne
ifslelfer frem, en rigtig Genfynsi
Juleqcædr.
Dkonningeus Fjdielidas. J An
ledning af, at Dtonningens Fed
selsdaq, der hat været almindclig
Fridag i Skolerne, faldt poa den
24. Dec., Iom allercde var Fridag,
udtalte Kotigen Ønfke out, at der
i Siedet tillasgges Stola-ne en an
den Fridag, og i Ovetensstemmels
se hermed efter Kultusminiftetiets
Jndftilcing bifaldt, aL Valdamarss
dagen den 15. Juni fremtidig bli
vet almindelig Fridag i alle Lan
dets Stolen
Mbenhavm 24. Dec. Obs. Maj
Dronninqen fejrede i Dag sin Fsds
ielsdag i Stilhed. J Libet as For
middagen wdfandt its Medkonning
Louife web Blut M Print Ha
ratd og stinkt-se W i chri
stiau den M sal- m Ima
Gestet et indbudt, begiver Kotige
parret sig til Enkedronningem ljvor
der er arrangcret Juli-tun
Stsre Leqstein Den i disse Da
ge (20. Dec.) afdsde Landbrugsi
kandidat, Godsejet Jens Christian
Jenseit af Ftedekiksberg hat oprcti
tet store Legt-tm hvoraf tin-ones
l»»,000 Kr. til Hedcselfkabet til
zwi- og Drift af en Hedeplantage,
»100,000 Kr. til Fordcl for imm
gende Sanderjydcr samt andre spu
derjiidske Formoalx til Foreningcn"
for Turmes Beflyttelse, »Dein-us
Vækn« og »Svaleu« 50,000 Kr.
til hver, til »Um-Wende paa Fre
derilsberg« 15,0()0 Kr» til For
svarsiaqcsn 20,000 Kr» til Højres
Arbciders og Vaslgerforcnings Ko
bonliavns Amt-J i. Krebs til politi
fte Forinaal 20,000 Kr.
Eis ndplyndtet DansisAmetikauck.
En DansssAmeriknner, der« var
vendt bjem med et Julefkib med
Lonnnen fuld af Dollatsedler. blev
Iorsdag Aften den 19. Dec. i Ko
benbavn ndplyndket af to »Da
mek«, han var kommen i Selfkab
med. Han blev ftwrkt bekuset, oq
Inedeng de i Autotnobildrofke ksrte
Tut ud til Lundehuskrocm listede
»Dmncrne« bang Penge fra hatt-.
Juden de kam til Vyen igen,
Munde han dog ovdaget det og vor
resolut not til at give chaufsprcn
Ordre til at kjte til Østerbkos Po
litiftation, og her fremsatte han fin
Siqtelse mod de to Kvinder. Dis-se
bedyrede imidlertid deres Uskyldigs
bed, og da den lnsstjaalnecs lldfagn
var vollende, lod man de sjgtede
goa.
Senere havde disse imidlertid
paafaldende travlt med gennem Te
lefonapringning til Droikens Eejer
at faa fat paa vedkommende Ebenf
før. og da den eine-J »Kcereste« Fre
dag Aften traf ham paa Vesterbros
Tom foreslog han, at de stulde
dele en Del amerikanste Pengeieds
ler, der var at finde i Drosken.
Dette vilde Chafspren dog ikke,
og nu blev »Damekne" igcn unhold
te, og efter des-es Anvisning fandt
man ifølge ,,Natt.« i Rumtuet, som
Droikevinduerne ftydes ned i, Ame
rilanerenö Pengefedler i god Be
hold.
trug e srapdovalget i Dam
mmnu Herred. Estet de for-rüg
acsnde Ovlnsninger om Menighedss
raadsvalgene meddeler »Heru. Av.«
folgende Statistik
Ter ist i alt valgt 111 Medlcms
mer as 25 Mcninbedsraad
As digfk tillmrer eftcr Stan: 79
Jndre Mission, 27 er Giraut-wiss
(1ner(s, 2 Centrum, l Botnholmer,
k2 Socialiftetb
» J 15 Menigtwdskaad hat Jndrc
IMisiion FlettaL i 8 Halvdelen of
Stein-merkten i 2 er J. M. Mindre
dretul 9 Meniqbedsraad bestaar as
luttcr J. M.
J l Menighcdsraad hat Grundt
viqianernc Flertalz i 7 hat de Huld
delen as Medlrwmerne. J 6 Rand
bar de Mindre-ins pao I; i 2 Min
dre-tat pas 2.
Eu Hundkedaatig dtd. Ræstved,
23. December »Den kloge Kone« i
Ladby, Madam Düfterdich, fom nu
boede i Skudetløfe ved Haslev, er
afgamst ved Tode-n i en Aldet af
over 100 Aar. Hun var Ente ef
ter en fka Tyskland indvandkte Teg
værksakbejder og havde i mange
Aar haft en ftor Prakfis som »klog
Kone.«
als
D»døfald. anlage N. E. Mørnp
i Ocdcr cc jucledcn asquacc vod
Dødcm 71 Aar gammeL Han var
en Mand, hvis Navn hat cn Uod
Klang i Hab-I Herred, hvor han
gennem et halvt Aakhundkcde havdc
vundet sig en stor Ventrekred5. Hans
Dytlægcpraksis var mcgct outfats
ende, og indcnfor Landboforenin
gen gjorde han et ftort Arbeit-U
nogct offentligt Hoekv bar han ifl.
«Oddcr Demle aldrig beklædt, ikke
Hen Gang i Landboforeningenz i hans
liebste Aar var bang Tid for op
taget, og sent-te føltc han sig for
wag. ngaa for Odder Bys lldviki
ling vifte han paa forskelliq Maade
sin Interesse
Flyvuing i Mitte. Den sprin
Flyvning i Markc og tæt taage
foretoges mellem Kl. 414 og 434
Aftemsn den 23. Dec. af Flyveren
Ulrich Virch mcd Premierlsjtnant
Ullidtz sum Obfervatsr paaAewpla
net. Densigten var at ptsve Lan
ding under be mest ugunftige For
hold. Pan Mladfen var der an
braqt Lyqtu for at markeke Lan
Mladtetnr.
Eiter en Wiss i W 100
Ueteks csfds W II W Mel-s
M M, sc W
W M Da W imm
W W W heb
dis. Fotspgene vil blive gesitaget
fenere.
Medailleu for druknedes Red
nina mod Tilladelse til at bære
den er tildelt Frsknerne C. Ber
lemesNix og C. Fug.
Nicls Rufens Fædtcnehjem.
Kammer-beer Stiitomtmand Ste
nmnn bar used Judenrigsministes
riets Samtykke paa Facaden af
Stiftamtmandsboligcn i Nibe ladet
anbringe en af kgl. Bygningsinspeki
tør J. V. Peterfen og Billedskæker
S. Ssrenfen i Odenfe udsprt Min
dctavlc med folgende Jndskrift:
,,Niels R. Finsem Lysbehandlins
gens Opfinder, havde her sit Fee
drehjem 1884—1892«. Tavlens
fremtidige Vedligeholdelfe er ifl.
«Ribe Stiftst.« overtaget af Sta
kon.
l Dsdsfqld. Kaptajn J. J. Han
sen paa Damm-ten »H. P. Prior«
or den t9. Dec. afgaaet ved Døden »
paa Aarhus Amtösygehus, hvor ban
havde undergaaet en Operation for
Golde-sten. Den afdsde, der blev 58
Aar gnmmeL havde i ca. 24 Aar
oasret i D. F. D. S.s Tjenefte,
diskaf de sidste 8 Aar som Føter
for »Zampa« oq »H. P. Prior«.
Island og Daumen-L Forbuitdss
Spskgsmaalet. Reykjavik, 19. Dec.
»Eftrr sin Siemkomft sra Damnark
tanttedos Minister Haffstein forte
dcsn i Neyljavit Incd et større An
Ital Althingsmasnd til Drøftclfe as
Forfatningsforholdene.
Det som Resultat as de i Dan
nmrk førte Forhandlinger Udarbcjs
dedc Forslog om Forbundssagen or
nu blevct offentliggjort. Ministercsn
crklasrcr officiclt, at dct hverken
tan bctcgnes sont hans Forflag el
lcr est Tilbud fra dansk Side: mcn
det indebolder. hvad der sandfyns
liqvis vil kunne gennemsøres i
Don-vork. Det kommende Althinq
skal bestemme, om Forslaget skal
gjres til Genitand for en Folkeafi
stcsntning, cller om der fkal afhol
des not Altingsvalg.
Blodet ,.Jfafold« unser Fortla
aet for ganske Wageligt for Js
lcrndernc og uskikket til at vinde
almindclig Tilflutning. Bladet an
befaler at ophsre med Forhandlins
gerne om Forbundssagen sorelsbig
og betimod arber paa Landets
.Udviklina.
! Det yderliggaaende Partis Pres
lse Lager bestemt Isstand fra For
flaqet
i
Miltbtaad i Ølsod Der er kon
Jtateret Miltbrand i Kreatnrbefasts
ningcn hos en Gaardejer i Haalund
li Ølqod Sogn. Flere ai Kreaturers
ine er ftærkt anqkebne, og to Køer
ier dsde af Sygdommen. Der levei
ikes irre Mkka tit Mejecict km den
omhandlede Gaul-, og Besætningen
et ifl. »Rinqk. Ic. qul.« sat uns
der Dyrlasgens Kontrol. Der iaqts
tages alle Foriigtighedsreglen og
Dytlaaqut menek verfot ikke, at der
Her Grund til at lade Bespetningen
l«nedslac1.
Tilftaaet Jldspaafcttelir. J Ok
tober Maaned nedbrændte en Del
af Gaatdejer Chr. Richters Gaakd
i Vejlby ved Aarhus. En 17aaria ’
Tjeneftepiae, der tjente paa Gauk
den, bat nu overfor Statspolitiet
tilftaaet at have paasat Branden. ’
Pigen hat et Pat Gange fsr for
spgt at trende Jld paa Gaarden, og
Opdagellen skete ved, at hun attcr
for-state Braut-stiftend Som Motiv
angiver hun, at lnm er ked as Tie
ncften. Pigen er nu indsat i Ar
resten i Aarhug.
Gsdniug of Lava. Dct islandfke
Blad »Gallarl)orn« meddeler, at et
tyfk Selflab paatasnter at anlasggc
en Fabrik paa Sydlandet til eftcr
en italienst Opfindelfe at umdun
nc de gamle Lavastrømme til Ged
ning. Tyske Jugenisrer. der bar
nndcrspgt Lavan, er kommen til et
tilfrcdsftillcnde Resultat
Dom-e Viqamistcr. For nagen
Tid iidcn opdagedcs det, at et i Ok
tober Manne-d i After Snede ind
naaet Ægtcskqb var ugyldigt, idct
Vrudcn vel var lepareret fra fin
førfte Mand, men ilke havde faaet
endelig Sklltmiöse. Ved Narr-ang
sTjrrilb Gmel-ers Extraet er Bru
den nu idsmt 100 Daqeg oq Bru
gommen 50 Dages Fængsel paa»
lædvanlig Fangekoft Samtidig blev
ifl. »Beste U. fu« Brudgommens
Fadkr idtmt en Bsde til Ratsins
leu paa 50 st» fordi han uden at
Iende noget til W For-hold
hat-de W under M kalovetats
testen, W der W stulde
viere til stude- for W
Istdi
wwqu
i
De kan fan:
Raat Land i 10 Acres »Tracts«. Delvis opdytkede For-me mesd Ap
pcslsisxtrwcst i »full bearing«. For-ne for »Stockraifing« osv.
Der er Hjcmspgers Excutsionet til Florida
to Gange om Monat-den«
Tag m Zvjptitr lnsrnisd OA Mk Bekendtsknb mrd »Aus winter brand«
as Florida Klimm.
Lsplnisnmq om Land nq Forlmlchnc her i Kolonicm. Priscr o.f.v
faas bod.
P. H. Mille k, Roger-Eh Florida.
Lær Engelfk
Er du en Udlænding, der ønsker at naa frem i
Amerika, man du førft lære LandetO Spros, uden
Kundskaber derom vil du aldrig komme videte.
Derfor brng Tiden og btug den rigtigt.
Last Engelsk og lær cht grundigt under dngtige,
svcscjelt uddannede Lasters
Tag de nirste 3 Man-lebet pqa
Luther Collegc,
Norme, Wis.
KØB LAND
l WYOMING
lltks nagen Psktj sk Amerika krembydek boäte Lojljklssck til
It sinnt-, end det sydøstljge Wyoming W ejok os. M Ast-os
tt det bedste, irrigated band i Albnny Connty, knn 10 Iil
vers tm l«mn1ie, Wyoming (sotn er pas 10,000 lnshyssm).
Inn- hvsd Landbrngs-Mjnistek Wilson sjgek ons dem U
Dokes Penge anbrugte i dette Land et- siltrere end note-s M
Skkiv pu Danslk aller engelsk otn Oplysningok ok sitt-sc
PMB TM COIPM,
UU Imämsn of the World Blüt-, OM III-.
ues p« syst-.
st- Zibeloal og en kokt Bett-Stuh- M Lotse- cs Altes
dvek Dss l Aust· Udglvet i DIka If Koth-Ists sek
kumdel To smuklco smu Esset Py« I II-« Totsmst i Ins-Ist
Sokt ellck dnmt bjjeligt Liedes-bind. Runde sitt-M os M
saft.
l. sorge-Umst. II. Muts-en
« Regulæk Pri- 80 cont- hvek Dei
« « ,- spart-tm
Kasse vele Mut-man va tun ils-.
lustsll LUTL VIII-. sollst
A few of out
sllcblsll Bocks.
M. Ley- Sormons on thi- Gospels ................ . QIJI
M. loy- sermons on the Epintles .................... 2.50
s. P. Longx Prepare to Most Thy God ............. CI
tkokbekckinflx New Testament Conversioa ......... . LO
«;s-rl)oreiing: The Way of sslvation ................ LO
lssehm Bock of Family Ptayek LIC
Hammarstom Dain Moditations .................. II
Himb- Sumlay sohool Hande ................... IN
l« H. svhuhc Life’s Man-lag ...................... II
0. Klykkeng 0uk Bonn-s and Our childkeq .......... .7s
Herrn-n Fick: Like of Luther ...................... .O
P. A. Peter-: A History of the Weint-Institut .......... Js
Julio stuttekk A colko of Merey .................. U
Unnyam Pilgrims Progres- .. ............ Os, .40 III II
singt-hum: A Prince of the Boote of Divid M Ists II
Svhmickh sioghsrckus .......................... IO
Rims- Voiees .. » l-.
DAlell LUTIL Post-. sollst,
sitt-, seh-.
of Sagfører Olfen i Jydcrup iværki
fat Jndfamling der i Bnen til Fee
drclandets Fotfvar hat ifl. »idan
91v.« indtil nu indbragt 1076 Kr.
Vol-bot lmr Hr. Olsen tilstillet
Ktiqsminifteriet fom Bidrag til den
Sum, dot vil koste at reife det
manglendc Fort ved den flesvigste
Sten i Dorehaven Hvis Ministeriet
ikke vil modtage Belsbet paa den
Vetingelfe, er det Meningen, at Be
løbet stal tilstilleg den frivillige
Jndiamling til Fortst, fom nu er
under Forderedelfe i Oovedstaden
4 ssru i Livsfarr. Den 28. Dec.
,ved Middagstid apstod der Jld i en
Knistleillghed i Dannebtogsqade lsx
i sahn-. Da Otten- vae Mede»
og inqen kund- komme iud, var 4
Gutach-m i MW i M
fou- M do W ankom,
hovde en behjertet Wand resolut
slaaet Daten lud og faaet Jldeu
slukkct. Jlden, der stumm-de ira
m aabmftaaende Gashcme oq en
hcl Del Papir, er fandfyullgvis sor
aakfaget ved Ost-neues Les med
Beut-stiller- Modeteu var ist
himme.
Præsidenth elselutive Ordn
fom gik ud paa, at assisterendePosts
mestere i FarstellasfesiPosthuls
fkulde salde ind under Tit-illim
ften, annulletedes l Mandaqs l Io
præfentanthulet, idet man W
en Ændring i den Netning til VO
villlnqen tll Epolee-M 40
stemte for, If land. sei-usw
ne stemte ist De M blws W
iom at lade VIIW M
Ldeu Sas.
s