Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 15, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
W M M es III
fiqnelie for stotfcm Glis-ils Hans
sinds vil ikte let kunne Miit-. Vi
et nieset kede af, at hcm tejier, men
lau han blive til mere Velfiqnelfe
es Nytte for Missionem faa vil
di tie oq fige: Ske Herren-Z Villie
(Np. G. 21, 14.).
Paitor Hjoktsvang, der betjencr
Menighcdekne ved Von-bells, Flas
tim oq Zion, hoc ogfaa opfagt iin
Geming dek. Give Gut-, at de rette
Mænd niaa findes og faus.
Den 4., 5. oq 6. Jan. holdes dct
her paa Stolen og i Kirer Mis
Iikmsmsdr.
Foreningen Libanon afholdt et
Msde samtnen med« N. Tak, Krebs-«
Bedningcmissionforening. Vi ven
ier en Veiiignelfc Guds Folt og
alle Mennester alle Begne Inskcs ct
velfignet Nytaar i Herren.
J e n s D i x e n.
For Jan i Fiedel
Rogets, Fla» 6. Jan. 1913.
En Jul i Solslin og Sommer
vatiiie er vol noget ejendommeligt
for os Dunste-, iotu er vant til at
le Jlden brænde lustigt i Hallel
ovnen ved Juletid, og dekfor var
dst vel oglaa, at den rette Jnles
winning havde iaa ivasrt ved at
Münd- iig. ilsnt vi var lise op til
Julem sog dag. da Juleaften koni,
og Juletkaset Var pt)ntet, og Lug
teu lra Stegen i Knlcenet trwngte
lud i Stuen, var det iom alle sure
qaaende Juleaftenerz vi tasnkte tun
paa et, det er Juli-often
Vi var 20 Danile i alt, fom
iejtcde Juli-alten samtnen i Mk.
Niller og Hagens Has, og Afte
nen forlsb i glad Jnlefteiiiiii1m.
Paftor Satensen let-sie Juli-evange
liet og holdt en lille Prcediten for
os, hvorcfter m lang alle de aode
danile Julelalnier, foin faar saa
mange Minder til at dutle frem.
Det var over Midnat, fsr vi stil
tec-« nien udenfok lkinnede Manne-m
og Lasten var mild sont en Som
mctnat i Norden Ined Dugperler i
Gtæslet
Zskftc Juli-dan. havde ui beileint,
stulde vie-J Formel-ne Det er for
bleven onitalt liernede ira, at der
liggek et Fasnglel tust ved Koloniem
lau ieg ital ilte naskinere lonnne
ind paa at bestkive dem-, inen blot
fortcklle lidt oin vort Modes For
lsb. Vi havde faaet Lov as Kap
tainen i Faanlelet til at holde Jul
for Fanqetnr. loni vi ielv vilde
Afteneu var iuldfiasndig givet
oS til «Naadiglied, da det beimttede
vi osz lelvsplgelig as Vi vilde give
Fangeknc en riatiq Jul ined Juli
trrk oq prøoe von at fao dein til en
lille Stand at zilenmie derecs Om
qivelfer im Ztilliim ou lmaneMins
dei- ireni. iom de tnnde als-des
ved
J Morliiiinmi, til. l,:t« tin-te
ni no nden for Pia-imsel-:—imrteu, oa
efteis at Unsre kommen ind ziit vi
sicut-:- t Mann nied Dort Arlseide
Kvindetne dceltede Bord for Fan
getne i den-s Sollt-lal, oa niedencs
de var i Lag med dereci Jnlemaab
tid, fil vi tmvlt nied at minn- Irrt-et
nied dansle og miterilansle qug,
Los oq andet, lom list-er nied til
at slabe et pænt Tra-, og da Fan
gekne lum iilbage sta Aftensboks
det, blev Uniene tnsndt, ou Mødet
bog-Judith Vi havde leert en liel Del
flerstemmige Sange baade danlte
og engellle, og Paftor Ssteiisen
havde stillet sit Orgel til Raadighed,
lau nu begyndte Mitdet mkd Zang.
Postur Ist-knien lmldt herein-r
en Prasdjkm ou ui fortfams used
Eöangc, on skaugeknc synteo itto at
kunne btive trænc af ut hørc og
Da Msdtst var ist-Wink dtst von-de
21sz Time, kmn nasfltsn alle- Jsan
gerne den og tatkcdc od, og dct var
iklc komme Ord. Den-S lldswndcs
viste tydeliat not, at ogiaa i en
Forbkyders Hirt-te findt-s en blød
PM. fom nch lidt Kwklighcd kan
blive stark-. Ja, book qlode lnsus
ikke den-g Anstatt-L da Paftor Is
tenscns 7 aorths Hob-no tmadtc
freut ou haft og tydctiqt øcrikcdc
dem alle- cn glasdelia Jul.
Dotte er i ol Kot-web en Br
striuclscs m vor Julcs Fort-b lust
nede i Aar, og ntmr ieg tasukcr
paa vot Jul i Fjor. da vi alk- var
famlede i en goamtel forladt Ne
qerhyttc, (ui com hetned i Nov.
og hat-de ikke faaet bygget end-m)
og basier, hvotledes vi maatte lægs
ge en Dir paa Verbot, hver Gang
vi spiste, for at bot kunde bis-e
stort not, faa et her io stet stock
Fremstridt i det fort-due Aar; Im
hrUIÆÄMLUÆVCOO,
Landes .,fencet« ind og delvis tydi
des og hat gebe Vettnqelser for at
Mc M qdd M M For-Mist- »
If IM- kmt few-«an nt vi
IGHMMttkäsiMIMcWM
SWIMUNMMUMWED
Its- fsissztstmiw Ap- fonr hat
- — Ist l schuf-m jenska
L syst-Ic- sssstskst «- »s
-":.. , ’,-'; .«s ..«J k·
at M di HO- M im som
mer ind af hans Land til en Kitte,
og hait hat tillige givet s as ob
her i Kolonien Kontrast paa at
kyddc og »fence« og dyrke Landet.
Vildc taste, at dette Ets. paa Jn
trrccife for Kolonien maatte virte
smittende vaa nogle of alle dem,
fom hat ksbt Land fernem-, saa at
vi, naar Anret er nimm-, kan se
endnu ftstke Fremfckidt, end vi hat-z
haft i det forspbne Aar-.
Med Hilfe-n
Villnlm Lucien !
l
l
!
Kirkklige Fokhold
pqa Fett-erne.
Af Missionttk H· P. Htlvts s
i »Kr. ngl.« !
Der levek paa Faswerne ca·
18,000 Mennefker. Der er 82
stsrre os mindre Byqder og «
Ritter-. Kerne er delt i 7 Præstes
ausld, nten Prasfterne er 9 i Tal,
idet Provften, der jo er Landstinqss
mand og derfor en ftor Del af Aa
ret maa opholde sig i Kahenhavm
holder Kapellam og JudeesMissions
Udsendin9, Pastor Axel Fr. Moe i
Baug, et dkdineret Medhjtelper has
Sogneprwsten paa Inder-. For
uden arbejder cand. phil. Ryvingi
Jensen i Thotshavn i K. F. U. MS
og JndresMissions Tjeneste.
Regnet efter danike Fothold sknls
de det jo fnnecs, Faringerne hat end
ogsaa meaet tilsttaskkelig kirkelig Ve
tjeniim, og dog et det faulede5, at
der i lnpj Grad er Mangel paa Guds
Rigesz Arbeidere deroppe. Ihi selv
ocn Priester-ne hat den allerbedfte
Villie til at naa omkring til Befolks
ningen i de vidtstrakte Pkæftegæld
- og det bar de iifkect saa er
det, grnndet paa Landetcs Namer
staffentnd allmenel ganske nmnliat
at vedliaeholde et stadiat Arbejde
paa de enkelte Pladser.
Hei-til kommen at Prasnegaari
dene paa flere Stedek bar en llsjst
uneldig Beliggenned i en Udkant af
Priestegwldet
Saale-des bor Sognepmssten paa
Ender- i zwale onntent faa lanat
i Nord, sont han san konnne Han
but-de natnklimnss bo vaa Tveraa
ITranquvaaqL sont länger nagen
lnnde rentkalt da er den notice
Plads.
Paa Liter- bor Prasften Akt-onst
Peter-sen) vaa Zudfvidsen af Len,
men Præsteqaardett bin-de liqae i en
af Vyaderne paa Mit-ten af Sen
La paa Vorder-erste bot Zon
nenmsnen i Videkejde, den norliqs
ne Bund naa bele kaverne, en
Pfade-, lwokpaa der ftadia staat
Vrasndinnx ban bnkde lm i Mak
svin! - -
Nan, Inen I qansle Dane. da den
ernina blen benenn, tasntte nIan
vift tnete nna Jorden end paa Hier
den.
Men det er jo given de naauene
de Forlmld end nderliqere man be
svnsrllnnare Arbeit-et
Iaaek ntan et Fast-Meist for sia
oa betraater de 18 fmaa Irr-, innes
det bele at vasre faa let over-komme
liatx nten hat nmn førft Ist-met at
reife derowe, vil man snart faa en
anden Menina Zeiladsen ntellem
Ferne er beim-klin, ja nndertiden
1nnnlt·«1, da Fieldet er not faa drøit
at klatte over-.
Drr bot derior nistelte-.- 2 n ts
Vmssiisismbisdisr tin-ri- ozi nnfasttcsss
inmi-, nrbisidsonnnis Nin-nd Den
tnnuftrnskns nki iiisldrnns Enden-,
imn for link vix-rot ist stiriisstisgnsld
blinkt Im delt i 2, fault-disk at Von
disrno Bann Paer oq Einnbø sinnt
ist Var Snnmiilodfisr konntin til ni
ndqøns dcst noc- Vrasiusansld Pras
stcn fcmr Volizi i Varia, on cn stor
Dei ni Visboerne i di- ndssiltr Sonne
linr indfisndt Vmwrina om at fao
Pnswr Mois til Sonneprwii
Misn iorndisn Lin-eiteln as uni
Prassitsrmbcdisr tilimancsg inmet
ifiicifinncrrtsrg Arm-ibi- .,.0«irki-li91
Fureninn for indns Mission i Don
nmrk« hin-, sont Wit, isn Missionin
i Thorsbmnu en Mand, sont fornds
isn at hcm for-beredet iig tii teoloaifk
Einlnsdsvkimnem ask est aodi Ar
lnsidis i K. F. U. M., visd imentliais
Iliiicsiinnsmødcm nun Sanatoriri ofv
Don-I Arlusidcs disk » nieset wimm
diai i den sinn- Vn mvd sinr 2000
Jndlnmamk
Mrn pna andre fioris Pladfer but
de der oqiao vwre Missionærcr.
Sankt-des i Tranqisvaaa, i Vesi
mannhavn og i Klaksvig. J Tran
aisvcmq sial nu brian en Hann,
oa manqsoldige Arbkidetc vil sit-m
me til den i Foweien folleriqe Byqd.
Hvilken herkig Arbeidsmcsck der vil
vme for en erfassen Miwnær. dei
vil urbeidei Mist-nd ogquftl
Cg de state W seit-unn
havn oq Its-MS Wir m- Min
dke -'—k« s» »si« - - -
gtltDoc, muss-M det me for me
s« m sei-: M at instance s
Use Its-ihm M CAN-: W
TM Ecke-Of HI
W- se MUW most-M
til Arbejdeu deeoppe end paa
mangfoldige Stedef Wede, hvor
man er ved at gaa til i hat« Msdet
Derfor vil jeg indtrtengende hea
ftille til Beftyrellen for »Mrkelig
Forming for indte Mission i Dan
mark«, at den tager under Overvejs
elfe, om ikke der her nede fta Mo
derlondet kan undvoeres et Pok dygi
tige Folk til Færingerne Demu
Tanke et ikke alene min egen, men
fra mangfoldige Sider blev der
sagt til miq paa min Reise demn
pe: »Sig bog til de lebende Mut-nd
demede, vi trænger iaa umaadelig
meget til at faa Missionsarbejdere
her opt«
Og hvorfor? Fotdi der pao
Færoerne er en auben Der for Ev
angeliet, lont kun meget faa Ste
der i vort Land. »
Præsterne hat da den Glasde i»
deres Ettsomhed deroppe paa de
baklke Ler, at Folk vil here Ordets
Sau stmrt den lille Kirleklokke kalq
der samtnen til Gudstjenefte, gorz
deckneg Mcknd og Kvindek sigs
færdige til at komme i Gnds Husyl
alle, som i noqu Munde kan kom
me of Sted Ost de katt kotnme nted
kort Varlel Da jeg samtnen med
Missiomer thingsJenlen en Af
tettftuttd kom til en Vygd og fknls
de holde Gudstjenefte, var der in
gen i Bygden, der vidste, der fknlde
vaske Kirlegang. Vi sit san fat
naa et Par Dkenge on sende dem
omlring i Hjemnten med Befked
en Time-Z Tid, for Modet skulde be
qnnde To vi kont til Kirken, var
den fttld of Falk, jen tasnker L
300 Mettttesket.
Og det var ikke blot, fokdi de mt
havde Bei-g af en fremtned, men
fault-des san det ogsaa lke til dem
liq. Men neop derive —-« fordi
Oerelnften er faa stor — er det saa
meget mere setgeligh at der er lau
san til at bringe Evangeliet.
Jeg bavde den Glasde at bilse
paa alle Prassterne deroppe. land
toqen Pechflut- som var nede). De
viste mlg wegen Venliqbed, oa alle
Vegne ftod Kittel-ne til min Noa
diabed. Im lmr Jndtrnk af. at
Missionæret her nede fra Vil fin
de Forstaaelse bog Priester-m og nt
de vil besokdre del-es Arbejde Li
aeledeg er iea siller paa, Vefollnin
aen vil stille liq forsloaende oa ven
lig over-for Jahre Missions Art-ej
dere.
J san Henfeende uil eventuelle
nye Arbejdere fcm qode Kam- i Sam
ntenlignina med alt det. Missioueno
føkste lldfenditme nmmte inennene
Tn Volun- Moe for n« suark «
Ausfiden lqu del-ou mødte lmn tue
gen Ulsksdsmnd ou Mis:-m-nlsu«tl)ed.
klcoqle troediz lmn nur Bamistn
andre neunte, hun Var en Einen-ten
der wilde fnrlmide en un Unsre
J de fnmo Wunden lnmr der tun
er lidt unt at drein-, sank Zladderen
let Bett at gaa Una. Te wildeer
Muster bleu sat I Lsttløb ou
mange troede dem. Zaa sent sont
m- um- der en sammel. vantko
Mand, der i suldefte Alvor sagdc
til mig: »Fall« iiqety Wiftor Moe
staat op om Ratten ou qaar nd til
P. for at holde Mode samtnen Ined
Vaptifterne.« --
Jsasr var et lille Mad, sont mer
mesc er Organ for Zelvsmreumsnde
ne, meget artig von Missionasrek
ne, og sanune lille Blad bar vist sin
store Elnld i, at Navigationsfkoleu
i That-bann, sum NyvingsJenlen op
rjndelig lom op for at lede, ille
lnnde una. Vladet qjordcn lwad
det kunde for at nedfætte Stolen i
Offentlighedens Omdsmme og fra
taadede de unge Ismasnd ,,at give
sig ind under Miglie-jene- merke
Regimente·«
Nu or Rot-holdem- citidcsrltsdesz.
kllhssionasnsrne tsr refmstusnsde ou af
huldte. Folk bar foritam-1, do Inn
nil drin dct bedin-.
Icsttis brtndtsr en nahm-f Tor!
Du der tsr achtu- Tøns for dcst
trnktr er vcm Fnsrøisnns
»Im-ask Kirkctidcsnd0«. sont nde
ums-J as Paftnk Moo, tsr m kasr
masss i Ismsmfuldims Oft-In Da
Vuftur Nielsm i Kviviu »dann-r ist
Minle llnqdocusrsblad sont nahm
hnr qod Indunnm snsrlia iblandt
lltmdomnsrn. Blau Nord fis nn
en Mcrngde nne Adonnentkk til Vlnn
Kurs Blum-L oa »Kristeliat Dou
blad« kom ind i 10 chsm merk-.
Pastor Moe folgte engang i en
Ausd, hvor han var nagen Tid for
at missidnere, for ikke mindre end
400 Ok. kristelige BsgeD og nu gik
der Blau Kot-s Skkister for flere
Hundrede Kronen Rastatt-U vi
uddelte, blos mediuqu med Taknems
melighedx « »
II; Zwinger-te et et læselystent
Fals, M M hare den rette Lass
ning bringet dem.
W MGTMUMIU faqde M
mis. at nsssiwsnciiitestth
i---x-FnY-k«53« -«« Insk III HEFT-f- s «
.M Hm M m W
Ststte deroppe sta. Falk qivet
gerne, naax Gerte-ne bliver op
vatmt J Baug, hvor jeg talte
nogle Aftener i Trost og hvor vi
havde den Glæde, at Mennester blev
vakte og omvendte, gav Menigheden
mig 175 Kr. til Redningsarbejdet
blandt Drankere Saa kunde Mis
sioucn i Tro til Herren-z Forjætteli
for fondc nogle Arbejdcre op — en
tcsn for at bo der til Stadighed eller
for li det sprfte Aar) at arbejde der
i et Pac Efteraarömaaneder —- lkuls
de Gud ogfaa nok give det daglige
Bt-d.
Mcn Kongens Akt-indes bar Haft!
Fastingernc lever i flcre Maa
der i en Quergangstid Den gamle
stilsasrdige Tro er paa manqe Ste
der ved at flippe op. De gamle
fromme gaar dort, oq den opvols
lendc Slasgt gaak ille i deres Spor.
Den tagt-s af den inodcsrne Vantro
cller indlmlles i Ligeqyldighedens
Tannen Dei-for er der netop nu
Missionstid paa Fast-Ferne Om 10
Aar ist« store Dclc af Follet maoske
beinan as Materialismens og Van
irocns Eiland, detfom en nandclig
Vaslkelle ikke kommek til at gaa hen
over Øekne
Nu qlwder man fiq i lirkelige oq
valic Kredsc til nu til Sommer at
faa Bei-g of vor Billop dekoppe.
Visinok den fsrste proteftantifle Bi
llet-, der bar bei-at Fee-erne.
Maatte san oalaa dette Bei-g bli
ue til Fremnie of Guds Rige oq
fmidt Kirkeliv paa de ffernc —- i
nandelia Hieniede forløintes—donsi
slcs Øerl
spiixethnväiic r
cleandey Cal.
i
i
l
J sildigfte Alder med inclwide
Dom-.
Naar Lioskrnften sinnder. oq nedad
det quat
Mit Falk skal eriare min Zucht-d
for dein:
Zorn Horden sit Luni vil jeg viere
dein hieni
JsiL saudan knnde ui snnge tier
ude i Oleandek den sidsie Tag i
Anker tätig da innn sainledes for at
ieire Bediieinoder Pedersens Fødi
sen-dag. Vi fang ikke det: Inen vi
fang nmnge andre dejlige Banner
lassce lidt og bad tillige. Zangen
pag-set euer-I san sinnst til en trosl
ende »Ein-II fein og l)nlvfjerfindsti)ve!
Aar-s Fødselsdngfestx thi nnnr nmn
link nunet de Fi-!tioglic1ltijcer. faa
er dlst sille, ifkc sandt? sim Anat
det nednd nied Lin-straften og du
er det godt at linke til Wth Falk s
alt-d gudt inen ikmineji da at feste
Herren-:- Linan liuefoni mnjnnsne
en liner eneite Tug, nnar ninn
seln llliinsr lijirlpeløsk ou trasnuer
jun nieget til Statu- un til at blive
set Puu tin-d Linlped Dei er da en
til-eng fwrnrttelfe at mde dem-:
»Zum Horden sit Linn vil jeg biete
dein lije1n!« Huilketherligt Ord det
te for en fortcøstningsinld Ein-L
itle en gannnel »Ein-L nej en nng
Ein-l c et gannnelt Legt-ine, en hi
gende lasngfelgfnldt freinadslnende
Einst, lnnlende sont Lonnnet i Frei
serensts ernteg itle den gnnmie, nl
tsd niiisiornmede Tilvaskelfih for
di man itte lasngre ielv kan vaske
nusu 1 uneris Manto oq clrtm nusn
Ircdfuldts Zagt-. Tln del flul sit-,
at ucd Vlitcucitld flal der være Frcd
Hut-m unstet IM- at se sit Ulvo Sol
gaa utsd 1 tst Ulyldcuskam sum Him
ltsuci Sol iasnlcr im lnsrude nod
lqu do ftusdnsttc Vjeme Wd allt
Htsmsnszs truendc small-, ou inw
nusd, numtte san en saadnn Ulvsafi
ten. »Ja tlns days of nn) Uoutlh
J rotncmlnsnsd um Nod and lle lmth
not forgottcn my age«, junger Dia
tmsm ou disttc almo, fiqer han, er
lssruudrik lwurfot lmns Aldcrdomis
dum· er fredluldc ou flillo. Tot er
ilkts altid, at del quer tin-d Sang tm
Halleluja ud af Livct llndcrtidcsn
or der Grund ug Instituer NuldfeL
for Sjuslen frles im sit jordislc
Panltm, faadc en Prasst en Gang i
sitt Tale. Al ja, dct er vlst sandt
unl: Syndcn lmr lmndlct jldks nusd
o-;- alles, dun: Den Ejal sont i Iwi
en hat Jesus til Frev, Slul Lsndi
sløalnsno Haer ej aim- Forum-it
Vor Horte den fkasrmtsr som dort-str
Skat, dcn aldrig, ncj aldriq lkal
vokde fokladt. Dette faar vix-ro
not; vi sann del gamlts Aar nd
tilfammen i Ort-cum chr takkct
o Gud, for Aarel« lom kom og for
fvandt paa dlt But-« Saa drak vi
Kasse, og dereftet gis bvcr til sit.
Pl lavnede lau ellers lkmt det, lom
vi lo tm sum-f HEXEN-Z Naabe lgcn
lkal sin, en Leder en Horde. Nu
glædellg Nutaar til ,,Dwiskeren"« ,
gib desl man W llg ttusöf sin
Miene- »
!- « · ist HLI ' Its n
M L. Dit.
Den 81. Deo-, 1912
Hin Redaktsr Andersen, med det
samme jeg sendet Betaling for
«Dansteten« i 1913 tillader jeq
mig at meddele lidt hersra denne
Plads. Lasngc er det siden, der er
meddelt noget hersta, hvad jeg sy
nes er mærkeligt, da her dog cr
baade Præst og Degn og mange
slere stemtagende Mænd, sont kan
læse og skrive bedre end jeg. Her
hat i det svundne Aar været meget
at melde om, da her er gfort tin-gen
Frcmgang. Her er bygqot noglc
nye Stuehuse og slerc nye Stalch
Vi hat haft Bessg as en Dcl as
Samsundcts Præster, og Missionær
IJens Dixcn hak besøgt os slere
Gange i det svundne Aar. J Som
merserien blev her asholdt dansk
Religionsskole i vor Kitte, og dcns
Lærerinde var en Miss Frei sra
Nebraska Stolen sluttedc med en
Fest med rt riat Program, som
vnndt stort Visald. Vor 4. Juli var
ikke meget besagt, fordi det var et
dcjligt Regnvcsjr en Del as Dazu-it
Hosten hat vwret god her poa
disse Egne, ja vi har Grund til at
sryde os. Alt er bleven tærsket i
Arn-. Her var 4 Maskinor paa von
Osmia i Sesttlisnusntet i slcre Ilacsr
Pløjninatsn er ika blcvcn til rct
tin-got, sordi nmnacs ikke kundcs san
Ojaslts til at staka, og de nmatto san
bin-loc- livekandre at sørc Neu til
Maskincnm
Vejene liar vasret gode i Aar.
Zne bar vi nassten inqu af endnn.
Vejret lmr efter Llarstiden vasret
nieget mildt. Settlementct er i det
spundne Aar for-get med en Tel
smaa Piaer oq Trennt-. Til Lnkke
med dem alle-!
Hvad Helbreden angeln-, saa liar
den vastet god paa nogle faa Und
taaelsek imst. Peter Henningfens
Sustrn lmr vier-et meget sna i man-— »
ge Monat-den men er nn lidt bedro. «
Sonn fasdvonliq er der en Del as ’
de singe pcm Stolen i Kenmare i
Visiten Vott Meniqliedsarbejde«
acmr sin jievne Gang, doq med en
Tel Forliindrinaer. Vor Kirle er
for lille, oa vi vilde gerne byqqe en
nn ou en tidszarende Kirke i en
mer Fremtid, men de Betrat-, ja de
Penqe reget-er Vordem on vi er vel
omtrent alle mer eller mindre i:
Nale endnn. ou vi er jo heller ikke »
ret nmime om faadmit et Vogaeior
retaqende Tet vil maafke blimH
en Kapital paa nasrved to Tusinde
TMan Tet er ikke med Bekom
ritm, jeg striver disse Linien Hat
vi blot Viltien ou Enialied, san nun-J
Mmilet nol, tlii Euigbed Mr suec
En anied luster Vi er lovet
Jernlmne liernd i Zommeren mitk,
oa lier siliecx at der er kølit Viwlmsts
« Mil nord ior Tuneville
Kikkeorbeidet blev paabeunndt i
Eiter-sinnst im Ambrose Her er
nafna nnmelt noqle, sum vil komme
oa lmliette siq lier til Inmaret Te
inwi- kmfket Velkonnnen alle i vGuab
uni, at de tsil vasre med til at for
mere vort Meniqlied oq bifma i Nek
ninq. Et qudt on velsimiet Nntmir
øiisless vor Ali-daher Vladetss Nr
beider-e km alle Vlndetik Lassen-!
TIErbødiqit
Ole Jenseit
20 Ast-es Land til Snlq nitt ved
Blair.
Emn tldllnete meddell efterlnd
nfdøde Ounci C. Finder-sen nlle sine
jnrdilke Ejendele til Znnntoriel i
ernflL Cole. Onlel lnsr i Fresswnt
er folgt. oq nlt.det nndet, lnn snart
lunnne l Orden Tet Elnkke Land
vilde in nn gerne lmve spqu san
snnrt sont Innliat. De Knbenn fcnn
lndtll lmr nIeldt sin, lmr bndt for
laut. Laudet er klebt. del er indllea
net, ncen nden Vnnninaer of neuen
SICH-In TM HMWT m. Ist Nkll
im vor daner Kirle ou Stolen
Oplnsninqer nimnaende Landet vil
kunne fans gennem Tan· Luth.
Publ. Hause. Plain-, Nebr. Mr. C.
C. Pollan Fremont, Nebr» er
Adntiniftmtor, on lmn nlene lmr
Ret til at scelae Luni-set nnsn oin
noaen lsellere vil lienvende sia til
min. er jeq nltid til Dieneer Der
lmr lwrel forlmmt Im Toll-Iris
per Arre, men det vil villnok nn
viere at faa for m. 8100 pr. Ame
Pan »Sanatoriets3« Veqne
M. Tl1.Jenlen,
danfk lntb. Priest,
515 E. 4tl1. Str..
Fremont, Nebr.
Bekendtgstelfer
Ungdomsaarsselt
attwtdegy vic Gad, i·Beth-miq danske
ev Uluth Ungdomsforenln, Donner-.
Colv. Sindag den Ill.
En hjmelkg Indbbdelle til alle,
sum vll fäin med oM gnlednings
M ømsforeninqens Beque.
»Es-l Vi. anleg
Js.
l
DAM can-Eos
ILAD M
Mist-missen bemitt- dia l. Ohr-bot
stinkt beugend-. Lyss tosUuIcks VII-bist
Gomit-l VII-Is. stehn-ist- Bot-spin
suud Miit Isckklydolss.
IM III-It Mysti
Oollske: Klusisk —- videasksbsljkt.
Pisa-solidaer- Pikoukixt Kot-beredet til Ast-us
til Trinitstis send-rinn
Amäomyg Svsreade til »Panjc lljgb schno!«.
Not-Inl- Udttsdek »Es-It and second Grstle Gottf
Costa-C
Dividen- Bogkskins og Stoaostski.
Umso: Pia-o, oksel og streugeiastkumeater.
kot- llsckmlsvhs, tut o- Vstolu — UND pr· 4 III-.
ludtuolckslsot modtssos os Porespørsslsk besvskss sc
com-admi
C. I. EMSIIL Blatt-. ssbt
UMWW--«««-p- ----.- Wu---- -
---«««.--«« «-««-«-««s--I «W---I-ss-I-I
Lær Dansk
Tu sum or jødt herner us dunka Forusldnn Mist
du djno Iman Ehny kondor du djt TlIkudksr—:—nnml,
kcnder du Tmmmrtss Historie hva Im, san lust
det.
Visd du, m for at est Akktsllnksffo sful knnms fonds im
few, umn lmn Eørft vidc lmorfm ou lnmml lmn imm
Vi bcqyndesr un et Kurfuci i Dunst m un unwi
sjtptis nddnnncst daan Last-et
Jadmcld dig nu.
Luther Collcgc,
Maria« Wis.
Aktier til Salgs.
The Standard Coal and Devclopment Company, Ltd. of
Standard, All-erra, Canada, vil scrlge de første Aktier til 25 Cts.
Par value 81.00for en kort Tid kun, og kun I)0,000vil blive
folgt til den Pris. Tctte er et Dansk Foretagende og der vil
bljve sat Prie paa, om mutig at faa not danskKapitaL For
ncrrmere Oplycinmg ssrw til
The Standard Goal ö: Dcvclopmknt Co» Lib»
Standort-, Alberich Mundu
l)amp8kiij)sbilletter
cunardliniens storehurlisaskibo
wolka Hi
lMlelI l«l"l’ll. Hilft-. ll0les,
l'-I.«H!Z. WH
U Miso-se Vol-. tu arme-til Ins-C costs-.
l. IJMII III-l Tkue·
I- 004 Isopsth Wut-»s
I. M comksth act Aj- own.
c. Ä M M Resuan
s. TIO Lord Will Ray-H
I. The Wsys of Gott
7· Instit-. M Psnmsa
I. Dis-statis
c. Tand-il into sey.
Ic. Nod-b III-b III-»
Il. Ihn-, s lsvs h III-L
II. A Cass- q- Sss Doij
IIQ sollt-e vol-Ma- them U pag-s of gwa »so-He kaum-g ritt
s M pp lllasmuon is edler-.
sm- pet six nly tue Ist II MI
thwuss IIMDUJ ICZOOL Umk. !
ä
I
(
(
I
pur-Y- umx tust-. sont-, tut-. stu- ·
»Im-k« f ichs-I DIE-H Jllz UM;E- M