Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 08, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4« ssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIII Isssssssssssslsss «
q--——--—-—
« IPIIssssssIIIIIIIIIIII-IIsslssslssssssssllls f
THE-UNle nzmm
DAMSH M
WANCUJCAL
Lunis-w
CWRLH . . «
INW , ·
. Nr. 2. llv ' , Blale Ncbc., Otlsdllg dkll s. Jllmlak I9f13. . , . » . n ) Zä Autng
csl IOXOZOFOAOLOÄOLKÄQOZÆ I O- I O»«-».-»--s«« « »O I ;«·I « »O-«"«OM OJY JMO Ic
Fredskonferencen
fortiættes.
Tytketne blivek Ied at udhqle
Fskhsudliuseur.
De festen Meldiuset tydet paa, at
de til side Iil give eftkr.
Tykkiets Delegation hat gema
Ieude paastaaet, at den hat givct
siu sibste Jndrsnmwlfe over for de
Mietedes Fordtingek, og disie fid
fte Jndtsmmelfet gik ud paa, at
Tyrkiet skuldc bcholdc Adrianopcl
og hele det astlige curovasistc Tyr
ki samt Kerne i Æqaserhacht ou
Kreta vilde det blive staacndc i det
qmule Fort-old til. Mcn saa under
Sessionen i Frcdaqs gav det en
Vendinq i Forbmtdlingctnc
Ligc cftcr at Protokolle-c over for
tige Mode var oplcrst ou godtendt as
erdskonfrrcsnfew anniodedc Mijus
skovtch, sont prassidcskcdc Nechad
Pascha om at aim- Konfekenccn be
kendt mcd Inrkicts mu- Frcdsiop
flag. Paschacn sum-eben at band
Regt-rings havdcs qjvet do Inititasrc
og tot-risse Fusan-nd sont var
knnttet til Tclcgationen Fuldmagt
til m drum- don mu- Mrwnsclinie
mellmt Ins-tief on de- ollimsdcs Maa
tot oao Karten ou tmn stuldcs imm
qsre Kunst-komm bckcndt tut-d den.
Hast oplasfus fau. tmad ban kaldtr
del vcdste Forstan- Inrkjet knndo
give. Dem- Forflukx ask ud paa
fschndc: Kreta staat under Sulta
uens Lcnsoverbojbed, men nydck
i Virteligbeden Englands, Rag
lands, Frankrigs oq Italiens Ve
stvttelfe. og diska Maatcr maa os
gpre Gen-;- Skasbnr. da de lmk An
svatet for dkns Adcninistrath fast
läg for den-J Finanspt Voltti ou
Rettemang.
Tykkiet besboldok sme List Tot
san ikse assnm dem, dcst limusr uwr
vcd Torhanetlerniy surdi de ist und
vcndiar for at iunuc hoff-mi- Stras
dei, sont for-er til KunstaiitinomsL
ellck Vossunrnirsf under lwilbst Navn
des or bede Imm. Heller jlkc tmi
Tuscier aifmn Leu-v lustwer fnd
von, for-di do mämsr en inttsqrisrcudis
Tot as Annwle
Gkasnsm mellmt Turkitst ou Vul
gar-im i Trnkien steil mwmth Sud
for Senat, der knlhrcs »Ur-n August-,
i Kamgatchsthmmh ou zum Iursusn
petpcndikkslwkt nordma
Dette For-flog vilde ikkc achte la·
de Tot-term- bcslmldo AdrianoptsL
wen oqsan lule Rnftlinim lang-J
del Iortts Haku der nu or i
Bulgariens Vesiddelfe, til Jndfmsn
Decke-, bog hvillen Bucgnnsrnc end
uu ikke hat naact Tonne Kystlinics
et 80 Mil lang i ligc Linie Vod
W of Idrianopel vilde Tyrkiet
sei-m behptde Byeme Mut-apho
Mlisfeb og hele den Strass
ninq, hvot Trompean nn befindet
HI.
De- Allnskcsdecs Raunmsnd lmr km
net ud, at Tyrkiet ein-r den-te Heu
stilling vilde bclsolde over .-"-0()«
Kvadmtmil tut-m end lwad do al
lierede Mngtet csr villia til at give
det. Formændcne for hoc-r as dc
site Deleaationet »Hu-rede at Tyr
kiets Fredsforflaq vor unntagelia
og infisistcrcde ma, nt Torkicst Huldi
antage di- allieredcs Mann-re For
ilaq til Fied.
Lazor Mijnssovitm ndtaltis da,
lwad nmu anscm for sna qodt iom
et Ultinmtmn, msmliq at disk Im var
al Grund for de allicrcde Muster
til at afbrnde Forhandlinqernc, men
for dog at vise, at de mente dct al
vorligt mod Ftedsforhaitdlingerne.
vilde de give de. tyrkiste Delegater
cis til at formuliere et mit For
stw, som kunde antages af de Ill
liekede. Dette Mag maatte ver
ke MUC til M. 4 cstermiddag
ist-Wende Uns-das
W fremMe im ei Nob
fcIMII, da- qik ud pas splgendet
W steil fkcflm tin Net til pre
kth N set Moder M de qui-rede
M d Wut-le met vol-som
F«
I
anende Stokmagtcr om Øens frem
tidige Skæbne. Tykkiet stal uden
’videre asstaa alle sine Øer i Ægæers
’havet, deriblandt ogfaa dem, foin
nu holdes besat af Italien. De al
’licscrdc Manier snfkcr en Gen-nic
dek give-r Balgarerne Adrianopel.
Montisncgtinkrcn beugte en ina
dan Tom-, da hau afgav denne Er
klwring, at det hele smagte af et
Ultimutuni. Alle Delegater havdc
den Forstaaelse, oqfaa Rechad Pa
scha, fom fokspgte at taqc Broddcn
af Mijitfkovitches Erklcrring vcd
at fige, at ban trat-de, at han Lor
dag knndc gtsuovtmus Diskussionen
um erdszvetinqelsekne. De Allicres
does Tclmatek havdcs intet derimod,
oq Fortsasttelfcn as Forlmndlinqers
no blev udfnt til Mandaa Ein-r
nriddaq.
Und-It Mandagcs Dato ntcldciz san
where-, at man mener. at Buckin
er fasrdia tin-d at vente paa, at Maa
ternc ital qribe ind i dets Faust-.
Unden Penge og med en demo
raliserct Hast indscr Tyrkicts States
mænd, at Nigct ikke or i Stand til
at grnaptage chndtligbedeknc med
rinqesie Udsigt til Hold. Tyrfictizs
chtæsentanter hat derfor gjort
Ich Jndrømnuslsen bl. a. at den-s
Regcking vil give slip paa Kreta.
ilntte Mmsnsvn i Trakien lustige-re
Einma, mon mdnn forspaor man at
holde una Adrjonopel. Tot synes
dog at kunne fokitdfes, at Tyrkiet
ssr opqivek baade Adrianopel og
Herni- i Æqcrerlmvc end dct am
oummsr Konnte-n mod de Miit-rede
Vintcten kom
Det- meldeø Im Uveik over hele
Landen
Fiel-ten Mcnnefkct umkomm.
Psm New Yorf hcddor bot under
i. dH.:
Ton forsns brmdclmc Ewnu i
des mu- Ams meins-mir Aclnnterlmnsts
kosten i Nimr. JUM Umsjr i Vin
nsr har somarsaqrt san stons Ejtsn
dont-statt fom drnnc Zion-L Tor incl
disiss samtidia um bestim- Jtormc i
Indien« Molleuunsitou on lnngs Stil
lehxuiskufusn Telosun ou Trlmmfs
tcsdnitmrr lim- lidt nmnuc Ztodrr
To Zion-Im nur Wo sit Aufritt-, mr
der fun sont Lcdnnmrr molk-m
New York og Chimkw i bnmlmr
Stund. Alles Imadc End for At
lnnm mi- ubnmrlims. «
Ton voldfomnus Sndmsswind, fom
hasmede Statt-me uaa Plastik-Wans
kyftm fticnode as ud paa Ratten,
mvn lwor ftous Ldelægaeliet den
bar foraarfaaet, vcd man kun lidt
om endnu. Sau vidt vides, or disk
«qu ingen Menscestcst umkommen i
den paa LandiordekL - — Newport
News, Nokfolk oq Rirhmond, Va»
Eramtes baqrdt as Staunen vaa dis
se Egnr. Flere Fort-fer, Iom ven
tes til disk Darm-, immer man
Anders-Mag fra.
» th- m Isltlnmisrlmnstislnnmsng in
Ein-, sum liamsr i Wennmrt EIN-Ins.
Mundt- dmss Veso-ais thd at hol
Idts Ankekfortøjninarrms
! Der indle tmadløs Meldism til
iNtsw York ons, of ll Z Fyrfkib
misd Tinmund Sclnmlci »den for
FForbitsmrt Gott«-ras. N C. handl
slidt Hin les-J on var Iomnust i Drist
Inn-d et Dusin Mond m» Vord. Ze
nker nusldetes doa, at des bavdts
Hundes Ankervlads on handede at
fnnne klem- fig
Mellem Richmond, Va., oq At
landq, Ga» antoq Stormen miten
agtig Katakter. og man versteht at
Eiendomgskaden vaa de Kanter vit
de andrese Millionen —— Hærens
Flnvepcads ved stuqusta led sinnt
flm Hangatek nebst-ste« og Flo
vemcstinee bla- delvii Wanst-et
Binsen M hat Co Nil pack
Florida- ANY
J vduadchhis stets-ade- pu tre
Mets WWM, i lwilken
Inen de kom alle ud i Behold
Mellem New York og Chicago
qjorde Stormen stsrst Skade i oq
omkting Vuffalo Forbindeliekne
mellem denne By og Erie blev af
brudt.
Der meldes om fvasre Sneftor
thu- i Statekne Washington og Orc
xgon paa Veftkyften, og i Montana
sog Wyoming og lasngcre herindad i
jLandet
Fra Newport News konnnek un
Hder si. des. den sprgelige Melding,
at Daumskibet ,,Julia Luckcubacl)«,
der var paa Reise fra Port Tom
pa til Voltinwre. samnw Dank-—
Morgen sank i Cl)csapoakeiVugt(-n,
efter at dot vor ftødt sannnen nch
et bkitisk Dampsfib, on lsl Menne -
ster, deriblondt Kam-tin oq hausi«
Onfmn umkom. 8 kcddedes as den
dnnfke Band »Pbiladelpl)ia« oq’
bkontksirs ind til Newport Nong
Endnn ital vi tilføje noqlc Tom
wsmtnnncdlinncr Mandnq Aften.
Folgende Tal inencr under Hiero:
Amor-illa Tex» 2 Gr. Bist-tatst E.
T» 20x ConcokdikU Kas» Z: Du
kon, S. D» is; North Platte-, Neb»
10; Rapid City, S. D» 22; St.
Paul, Minn» CZ; Charleszs City, Ja»
2; Devils Lake-, N. T. U: TInlntlL
Minn, li; Mooklpcnd Minn» 26:
Otnalm, Nishi-» »I; Zionr Cttn, Ja»
S; Williston, N· D., 24.
Samtidiq meldes frn Loc- Anm
les, Cal» at man i sandte Califor
nia hat koldere Vejr end i de fidftc
30 Aar, og Sondog Afton stam
ch Tnfinder as Fnr for nt holde
Frugtbcwekne ski for Frost
llnder i Gans-J Tnto betone-J vi
dens sen »Luz- Anlzcles om simxjsxh
000 Tab Pan Appelsiner on For-ske
ncsr nod Frost »Ist-n Los Anat-les til
Jan Vernardino er onlnnsr Acri- as
:’l1)11el1·i11(-r on Rot-flunk- hoc-stan
Ist-öder dct Ins-innen sfnmdqinnsl
surtfnsttkssx nnsn nmn nnsmstri at tunl;
en Irednsdel nf anntnvlksn knn nsd .
diss. :
manqc Mennester var befkæftigede;
I
Autonmvilbandittcrnc
iChikugo
Nive- ved lwilucs Dass.
Latini-keimt spukt-so ad as
Mnfkincn og sann-o as kk Eind
Nurawlllndtst »dann « us l; dsp
jin-um«
:’lnun-Inb-llunksnmtnh fu«- ( on
lutm Im hur wer en Ekrnst nic«
allt- Butsu-i Juwelen-. ndsørlr 1 Num
Eflcmnddcm den nnwlmflc Visdrjft
del-es lange Nastte as Forbmdcslfrr
er t Stand til nt opuisu
J m stjunlrt Automobcl tot-te de
»so Iidcnfor Bist-um« nnd Stein
.Jtcmslerforrrtnin», mi? Norm Clark
It, kaufte thdsnst ou ftjal for
ISILUU as do nditillede Neustandc
Poljtwjtsmnt Culsmnc oq Bett-k
tiv McGuikc harte Lydcsn of den
music- Nudr ou sprang eilt-r Anto
’1nobilen, fon- fursvuudt ind i Hut-on
ZEI» nie-dem un Nenn as Revoluti
Iskssd fuldt fm bcszmss Biber Bau
kdittcnus kortis Vidvrc quian Loop
Ldiftriktkm til de kom til Hierin-: as
IWnlmih Arn-um- on Monrw Etrcrt
Lka bit-v de fmndief as Patrolmnnd,
IFka Strich-m sont nuidcsudo mu,
EIN-km lmu lmvdv for sin, urteilen-di
dcm ins-di Lauter-norm- itkcs var i
Erde-L ou quv Clmufførcn errcs til
at kørc til PolitiftationmL Bandit
tcrne adl-d, oq tin-d Politimanden
vcd Süden of Chaufsørcn bar det
as Stssd — for to ellcr tte Char
taler. Pan Hjtmct af Monroe
Stteet oq sth Avenue sprang den
ene af Mverne ud, meu II W
hat-de tre tilbage at passe paa
maatte han lade ham libe. Ei
Var Hieblkkke ester flog den ene
L
iendte den Z. ham en Kugle, som blev
fiddende i Benet. Derpaa sprang
de to as og fokspandt i en Allem
medendz Shauffsten køktc til Hist
nct as 5th Avenne og South Watcr
Street, hvot han forlod Mastinm
Dette hasndtc Kl. 5 om Eftermids
vagen. Der blev jagen Artestatios
nor fort-mach og Politiet bar intet
Spur of Jordan-eure
Automobilen var kort i Forvcsjen
blevct stjaalct udenfor Royal Jn
iurance Building, 160 West Jack
son Boulcvakd. Da Juvclerforkct«
ningcn blev plyndren var der fuldt
af Menneskcr i Gaben. Kun den rni
ns Judel)avcme, Arlhnr Stein, op
lmldt sig i Forkclninacsm og indcsn
lmn foni fiq facwidt nf Forstkaskkeb
ch, at han kunde gøkc Animu
lmvde Røvcrnc allen-de wmt Vin
dnct og var paa Vci tillmgc til An
tocsn)bichi. Tonne var on as de
altnindelige. Den hade Pladci til
fire Personer og var forsynct nusd
en Elags Flaccsche of Unsrrtstr In
Culnanr oq Mclsuikc sokfnlate den
nna Ojørmst of Hnwn St., sprang
den em- af Vanditternc as ou nnd
nodc Mastimsns »Mnfflcs«, san den
lslcv jndlwllet i on Ein nf Tnsnp,
nnsdcnss do tre andre fkar Hnl i Unsr
rcd(-t, sont dwkkedc SIlutoknoviltsnii
Vagfidr. for bodre at ktmnc lum
Vtug af Revolvernc.
Der opboldt fig ligclcdcis en lusl
Dcl Meinst-stei- i Madem da Stricko
blcv kostet ud af Automobilcn. Et
us Øjcnvidnerne, L. F. Eck. for
twller, at han var vqa Vejen frn
Security Building, hvor han er an
sah til Hsibanestationm for at tage
et Aurora, Elqu og Elyicaao Tau
hie-m, da han iaa -(-11«Politimand
»Nim- kastet ,ud ,af Hex Immobil
som kartc for fuld Fakt, og blev
lizmmdu En Person i Auwmobilcn
fumnq i samme- Ljislslik nd von
Trinbnrttct, fort-Hier han, on las
ntsde to Stud; Sticka droa Zige
lcsdtsss en slkevolner m Wd i limxcndr
Etilljim Eis-n Eind, us lnsjlfc innen
traf. En us stumm-no gis i Vro
iusmsncs un sprung dcsrfm ind sonnt-m
Muts-net i M. Ihn-Hund Kaiser-thr
nstniim, TM South Im Ave-man
TH- lnsrskedc ftor Ophidfelse i de
lssadnx gmnem tmilkcs Rom-mi- var
flimm, uns-als jmnltsdc sig i Tusinds
Visi. llrom umwin- Mndifon Einset.
idot Antumobilcn naacdv Hjørmst
Tmfiknolitinmudcsn qjorch imidlrri
sid intot Forspq uua at ftandfc Ma
fkimsn, on sorst ein-r at den lmvch
most-rot Nudokrndstsnhmcn, tun lmn
Assnsns oq Uiordcs est formt-Wiss For
sog pkm at indlnsnte den«
Tcn nfdsdc Print-regen
oq slntoliciomcn
Tot nur tm- altid Unsrtst jun nun
sti- list sur den kndødc Witz-old m
Bauern ujncnslt at holde Volum-(
mcllmn sims kntolftc oq protojmn
tfskr Ustdcrfunttcn der ( Untat vor
holder fia som H til 2.
J en Ink- WIU insd Grund-iustiti
nodlnsmuslfrn til m Uirfc i Balsam-:
ftedet Altøttitm, hum- dc vom-ritt
stonutsrixi Mem-r Hishi-unrei- i unld
m- smuslen ist tmn Eknld for at
nnsns Haku-I san nuwst over Gras-schn,
at han iknldcs imm- ndtalt, at hnn
..nltjd var tmndt i Ist-unten sur
den katolstc Religion fordi lmn var
norrbrvist ocn, nt dmnc erjuion
nur den ein-su- fnndts oq um«-C
Tonne Liceddrlolscs nnkto sur-M
Nan- i Vom-rn. nie-n bit-n nldrm
zofficiclt beweint-at
’ To Aar cftrr Inodificrkedc Prin
nsqrntrn vod Jndviclien as den inni
Inc Kirke de Udtalclfer, der var
tillagt hats-, on udtalte, at Bayern
var et Land, hvor alle Konfessioner
njd den ftørft nmligc Frilusd, on
at han sont Medlem us Konnt-tm
iet gjorde Fordring paa den sammt
Frihed iom enhver as hans Unber
fattet til at We sig fom Katolfl
Dei preuzsiste Msmtniftettum
hat Hält To nye LUWM«C
M WEBER-M U et bi
IOIMIWM , . «
.-.· . -1.«-T
Ymerikmxlyt
, Mild Viuter. Selv saa langt
htordfra fom Medova, N. D» mel
Idcs der under 2.ds. om mild Vin
thr. Sneen, som faldt i Oktober,
er fmeltet for lcenge fide-n, og im
siden 1890 hat man kendt en san
mild Vintek som i Aar.
I
Maska (8’)rnl)rr product-rede iM
m- Meldina im Washington T. C»
of Z.dsI. for 821,850,000 i Wis,
lmomf 81«5,«5(),000 i Huld. Vlln
ita-(85r«lusrmss:i famlcde Ajkafminzk
fidcn Triften as dem lnsgyndtc i
IMU anqu til .22·.«,t»)»,»»«.
Der meldcs um nne Fund as lnm
de- Gnld on Kot-bot i Alaska
I
Landlsnmsuuniftcr Wilsun mitn
iuler smn et Middol imin do lmjts
Prifcr paa Livsfornødenbcden at
Inmiter flam« fiq sammt-n for at
sendcs derei- Produkter til Mut
MO. ou nt Fokbkugcrr ligefun flam
iia sammt-u for nt Mre direkte Jud
file Eikkprt Ist Rand, der Wam- i
den rimims Netttinq.
.
Ons United States Milits fiaer
sxtrmndmeneml Millis i sin Aar-J
mmmrt, at den, da fidsns Jnspektion
wertvqu talte 9,H:Z Officerer og
112,710 Meniget den vor forøaet’
nnsd Zwöl. on knme den-I Organis«
fationer on dens foicerer fandtes’
bedte end nagen Sinde tidliaere. !
!
Fru Valtincoke, Md., bercttesrs,
at en Stllvpokab fom Generalvoft
Ineftvr Hitclnuck zum Posmnssnsren
i New York var det forfnn der blev
ftsndt sum ’l«"nkk1’1msk her i Baum-L
Denne Poknk indviede sank-des Tit
neften.
.
Ervrwfidettt of Venemello. Euer
ano Castro, var ifølqe Meldinq fm
Lein York paa Elliføcsn Nntaarsdoa.
Inscn du nun ersah-du at der rindisde
surrte Tssinl uns Nr tjlmndelme i
at give hanc Endqu til Landm, lu
flntttsde lnm fin til n« reife Itilsmw
til Euroer
.
Lin Mikkenosien iiaests Nein-mi
nosnnefter Hitcbkork at lmve ndtalt,
at unt det end er for tidliq at for
scds(-. Wilhin Linan den ml mu,
an var tmn nnd nun-.- llnderiøqelse
af Sauen bleven klar over. nt Bat
kcsnnnen wilde san fu«-rn- nmktiss
Vetndnina for Folk end nonet an
det, sont Restes-innen bar fort nd
i Livet de sidste 50 Anr.
Det fortælles fra Philadelphia,
Pu» nt den lnskendte Wnnanmtrr i
RAE-, da lmn var Neneralvosnnes
ster, toq Ordrt for Pnkkepofn on nn
tnsnnttede non sin as Posttfenestens
Fnye Ast-en til at fende Pkwfident
Luft en For-erring, bestaaende af
»58 Stern vaa bvilke Navnene von
LLandets 48 Statet oq dvts Øbesidi
Idelser var indaraveket. Der hold
ites okvenniq Fest as Nepmsenmu
;ter for An oq Land ved Assondelfm
Trinokmttsr ou THWAHUJsims i New
Gnmvfbiros Lmilotnr floa im den
’2.d-s sann-Im Um nt naslsus Nun-r
lAmt-. Dcst dismokmtissts Pan-»F nun
III-Nat Eununsl T. Feld-r iik 222
JEttIInnusri Rmublifmnsrmssi Ihn-di
kdut fif lsdl Ettsnsmor Valxust um«
lusnlnnt til Lvaisslatimsn ns den
itsmmd at mqu af Kandidntksnus fik
Yan notwendige Maioritest vcd Val
Ilqet i November-.
If
l
Dame-r i Wilions Kabinet? Fm
7 ·«ston, N. J. meldes under 3.ds..
at to Wer hat været braut i
For-flog fom Medlemmer af Pras
sidcsut Willens Kabinet: fastlig In
stet man; at en Dame stal »verfass
W of Msdepartcmentet
sM W at Mäuse-I vak, as
. det suche were i Irgend Interesse
Kronprinscn af Grækenland har
udlovet en Belonning paa 10, 000
Drakmerf for Paagribelfen af Ban
ditten Batigs Aga, der for nagen
ITid siden myrdcde Pistome of
mrevcna
, Horden raubt-.
i
.
Elektricitgværket i Vorn Achern
i Baden ncdbrasndte surleden Nat
suldstasndigt Tot forsmnsdc 70
Landstycr i Quegnctk og dissc
tnaa un favue Lys ug Kraft.
d
Sturm ved Rich. Rich, Hi. Te
cember. Den sidsw Etorm hat an
rcttot stor Skadc i annm og flerc
Zkibe er stumm mode-no andre or
drcsvnc til Eøix Manne fobc lmr
lidt Honori.
i
Tot alntindclixus Arbcjdcrsokbund
I Frankriq lmvdo betreten-l en 21
Tilluer Domonstmtiousftrejkc mod
Mqueit, nnsn Streifen Imndt kun
rinqc Tilslnttiing. -
Votlm tmde tilbach Kapitadcih
H. December Premierniiniftet, Ge
neral Botlja cr paa Grund of Unver
ensåsftisnnnclsc nie-d drt radikale Bot-r
parti, lmisz Fort-r csr General Olcrts
zog, traadt Minin
is
Finlmid Witiom, lis. December-.
J Dag blcv ndisrligm 5 Mist-com
nnsr af Wibom Oufret overførte til
Et. Peter-IMM.
Hos- en Jonrnalist Vattoln blev
der foretaget Husutiderføqelse, hvors
efter han blev arrefteret oq linde
dcis fort til St. PetiOrgliom
Roald Amnndscsn Paris» in. Te
cisnilnsr. Prassident Fallnsnsss har i
Jurinidknm inodmnist Nonld Aninnd
inn, der lisdsnmsdtssrs ni Den norfkc
chandt sont iirassisntsjrrdis :«linnnd
sen inr Fniliiskisc«. Prasfidisnusn nd
nasnnxxs tnsd Mino Lksjlintnsd dilinnnd
Tun til Ztoroiiiccsr nf «’ljn-Ili-k1ioinni.
Cn form-tin Etrniiditni. Eliristin
kein, sti. December-. J Umn- sorlifns
un trcinafnst Zinmnsrt im Hirnqisrø
ndior Bronit Tot lnlkochs i maar
tnn at reddc l Mund as Befirtnin
non. Da Inan i Momeis pcmnn nim
.-di- nd til Efitnsh inndt nmn H
Mond dein-. sinn l. Etsmnnnd var
i Live.
f
Ton tnsfks Somin Wolfrrlinzi or
idøint 15 Islarss Tinitl)n«:«. llditødksl
fis as sum-n- Tnli m vorm-rinn- Rot
tialnsdrr. Stillina nnder Politiois
inn on isn Beide nun 15,««() Mark
for at lmvr folgt Inilitasre Oeninns
liqbedcr til Russland-. Dosnden or
koniifkmst TIWW Man as Weilin
linnsri Fortuna-.
i
Tmioliii Traktatcsn Rom, li. Dis
rinnt-en Eis-must luslmndlodis i Tini
Frisdcitmktatcn ni Lanfannis ou ved
toii isnftcnnnigt en Dimcsordrin i
livilkon Rom-ringen takkcs for Gen
ncmfsrelfen as Krisen i Tripoli8.
iTcrcftcr insdtoq Scnatct vod hemmt
.lia Afitcmninn Frisdstmfmnsn nnsd
i -- —
»in-I Stein-net inod 2.
.
d15171ItIricsrms i Russland Et. Po
»tc·rL-hnm, ID. Disc. Eiter lnmd In
dmrmLinnnislvkicst icusddtslcst«. » im
»I. Immun- lIMT til l. klcomsmlnsr
,l«.Il-.’ i Nin-status Nimmst TZHJIUE
Tut-Huld lnmnnsd ITW Euch-des
»Hm-nd ou RWT primus Person-»- n·
litt-von drasbt ou LlW Wilde
suasnd og 3717 private Person«-r
blcvcsn innre-dir
Pmssichnskiftot i Famil-txt Pa
ris, l4. December-. De socialiftiskcs
Ncpublikanorcs Gruppe bar Wint
tct at opfordre Lcsou Voukgcois til
at stille sia vcd Præsidentvalmst
Den Deputeredo Painlcvc med
delrr ,,Figaro«, at Leim Bourgeois
ovekfor Kam bar erklimh at hanf
Helbredstilstqnd absolut forbvdei
ham at medium Kandde ti.
-
Præsidentposten. Bottrgeois’ Befluts
ning er urokkelig.
Flsjet over Middelhavet. Paler
mo, 18. December-. Flyveren Gar
ros er cfter at Vasre gaaet op i Tu
nis efter en heldig Flugt over Mid
delhavet ved Middogszitid tandet i
Marsala
Garrocs aik ned her paa Grund
as et Motoruheid men steg senere
attck op ou passe-rede Kl. 2 i Efters
middaq Trapani i nordøstlig Ret
Hing. J Nasrlyeden af Trapani gis
lmn den-an neb.
I Onn unter at forth-m Monum
fgen i Momen.
I
. Den russiske Ironie-lara »Mit
stin« bringet folgende Senfation fra
sZr Netersslmmt Ema-no unsjus
Himde Storinrfk Ilfciclmel Atem-Is
xdrowitsch lmr ju givet Afkuld pcm
Hden rucsfjsfts Trunk sciui Folge af sit
Miitemnml Hieb Tmt Wollust-L us
i Tilfasldcnaf den lilch syge Stol
’fyrft-Tronfølxuer Død vilde Tronen
derefter qua over til Ztorfnrfc Vla
idhniris Ein-at Oele denne Ein-m
Her intidlertid ildc lidt» og derfor
matnsnkes der en Ændritm i Tron
følaen. Man tror, at vida at Um
rean Fasttcn Etorsnrft Timitri Pan
lovitfch nil bler ndnasvnt til Tron
følqer. ,
Te« twjde Elumstmudel Tet en
uelffe Politiszi Enemi. Rusvpe var
den nye Lov angaaende den hvide
Elnvelmndel traadt i Kraft, før det
engelske Politi var i fnld Birk
somhed med at bringe den i Birk
smnljed sktiveis der under 17. Dec.
Menge af dem, fom Loven er
reitet imod, bar allerede gjort sig
uiimljkce ved at flnme dort ira Eng
land, mrn London-Z Politi vil faa
iuere end nut« at non- med de fiue
Etublissenusnusr i Weil End, Lmor
de mesi fnu tmr dere-: Tnlmldissjted
Zum tjdliqere Ineddel:, skräver
»Ur THEle nil anlesemisen ji«
de en ndixmkt Anwndelse over for
Alfunferj Pifk ist« del Umste, dissfc
feij- Xlkerfdner bar Respekt for.
sc
Bald Punlseno Tmudløsu J det
ennelste llimer!«·u-;-" Marckmi Ud
nule Tlllnde Tor-idem den U. Tec.
Ins-alte :’!s·..k-r-·1tien—:s Flieprestsntnnt i
Quid-du« Eit· Uswme Neid, at lmuszi
Regerinq fru sprer Fast-d lmude
-vist Uvillie ovcrfor lecarwujåel
skabet oq absolut lltillsøjelighed til
--:.t judtkw im med det. Han mcnte,
at Unitlseis Selskobets Tilbud bukde
men- tnuet under wie Overvejelfe,
set siemmkten med Marconi af
slnttede—:-. Den· australske Negering
lmdde vennkndiuet ham til at udtale,
sat Australien nantede at akceptere
Kommt-ten med Marconi og agtede
at usslesxme et auftmlsk System for
tnmdløsrs Telegrafi. der stulde have
Juntsbindelse med det britiske Ver
Idengsuftem
. annfrikas Repræsentant, SirRis
;(lmrd Eolinom meddelte, at hans
lNeqerinq havde tilttaadt Kontrol
iten, for-di den mente, at Marconi
Ihavde sprer Erfaring med Henfyn
til Telequerina over lange Diftcms
lcklc
I
XIkidousfalusliq EkLspcsdition til Nu
.(85uinm. Ton norske Opdaaclfissnsi
Wende Carl Lutnboltz bar ifl. R. V.
planlaat on Forskninqcsnsjso til Nu
Wsimsn, lnmr sw- fjndocs ist Lands-In
raubt-. sont nasst disk kmmrsmlss ««1«
»Bist jtørsns cndnu ufsndtc Jurdsmm
Ein-l Onmimllx er stsln Etwqu
»Hu ;;oolog, ou Inst er lmnis Plan nk
Einedtaar to »nur norskv Vidcnskabxss
Zum-nd, en Botaniser ou csn Ost-Muth
FEkLspeditionrn vil vare 172 Aar.
E Nedcrlandsk awamfiss Scslskals s
lesterdam det kal. geoqrafifkeSeis
jfkab i London og det norske geong
fiske Selfkab hat hver bidraget
1000 Kr. til Ekspedttionen.
« Not-it aeoarafifk Srlssabs Beiw
klrelfe bar Uftenen den s. dec. udsendt
« et Optaab om at yde Bildt-c VII-H
smqu er bl. q. MMt-an;2,.s
«bios Nansen anp- ld IW
« :: E »T- Jst -TI"
s