Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 01, 1913, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dei heilige Bejt hat varet ved
W Julm Muse til mageligt
is Weltqt Julevejr helt igennem
Wen kan næppe nagen min
U
—- cjmdomme töl Zeig i alle
Va- sf spen. Nogre kau til-es tm
Ists-link delad M at forhske
DI- næunere, nac- De vil lobe et
M B. F. Hallen
Mö. Christiansen, hvis Sygdom
IT onst-Ue i fidste Uge, dode Nat
ten mellem Lsrdag og Søndag. Hun
W W lidende det fidste Par
Int, men first kort fst Jul munt
te hun holde Sengen til Stadighed,
Ia heut-es Dotter-, Mrs. Andersm
knien efter Hans Anderiem plejede
sende til det sidfte. Mrs. Christian
ien esterladet sin Mond og flere
Bim. Hun blev begravet fra Hiern
met ber i Gaar. Prasstcn vcd St.
Pauli Menigbed, Drum, bvilken
Mensghed Familien tilhgrtc lededcs
Begravelfen
The Blait Shoe Stute bat lige
sauer ind Efteraaks og Winters For
an of firste Klasses Hebt-j.
Kinn osg fe.
-— Jeg hat t.! qug has-de stam
iq mindre For-me i Nun-heben as
sloitr Ligelodes fmaa Rerkket
Eg- nden for Bygrwnfen Korn og
I. B.F.Hatler.
—- see Bplin C- Ssms tok Pak
sime, Zug-. Pius-os. codes-tak
hs s Wicht
. a
Gndstfenefter.
Blaitt Widstjcmssns i Tag For
Ilfddag KI IWW Pan Zøndaq til
fcsdvanlige Tiber Formiddaa ou
Akten
Bsnnemødes hvor Aftm i llaen
fra 5 til H January lwor den
cvangelifke Alliankes Forslnsp som
Etod at lasse- i ..Tfk.«-;·- Julen11mmer,
Punktes sont Ledetraad vedMødcsssc
Les-Ird: Sondagsskole med Kon
fitmandlæsning lmcr Zøndaa Fin.
Kl. M. Dansk Gndistivnefte l. og
Z. Sindag i lmesr Mann-ed. Ung
domsmsde paa Engelsk 2. og 4.
Stndag i hver Magnet-.
-cwsc: Gubstjenefte l. og Z.
Sind-IS i bvet Maoned. Kl. 10.30
Formiddag
Den grundtvigsie Rettung
øg Heduinquissiouem
»w«
CFottsat fra Side 4J
Pan bin storc Hebel-one
himmelvendt vaa Trocnis Grund
icedfasl under Korsets Feine-,
Wieklædt i allen Stund
vor Forgænaer du et blcvet,
hat og Bauen klntt besktevet,
It i Aandens Middagslysf
willek han synger til den siequni
lige Missionsmenigbed, den angel
Msiskseugslfket
M om Dsbeten det loder
M om dfg til Tjd oq Sted
Ijst i Wen,sBaneb1-nder,
Kot Profet og Enng med
M, Beda, Villibrorde,
Dich-d Ænpin entstwis,
M Apis i Klostergaarde
MS vidt om Land med Pris. . .
Aue Munke gennem Veran
Eil-s s- tyste de Gad- Fee-d
»Als ved Rhin pag Dovekfjældet:
WIJMW
UDebmdeRod oft-It
Og bvem hat talt ou sunqet faa
ksnt sont ban on! Augustin, Pau
ltn og de andre Musik«-, der braqtc
Evangeliet til England, eller um
Ansgcm Norden-?- Apostels
Hvad nu bans Tisciple ankumr.
man vi gøre omnærkfom paa, at i
J. F. Jenaer-I Lvtoqnplfksr om
M fydvestsswllandske Bruder-kon
pcnt (1887—54) sigcr han: »Der
CI to Ansggenden sont meget bat
besterstigei voke Konventety sksnt de
Tom osteft hat foranlediget færskilte
IM: det ene er Sognebaans
.kets Ljsning, og det andet
It Visfionsgfagem da vi na
W nasses-neu er Vitesster
OgvelblevdekftaDr. L Hel
vegs Side paa deet fremsat nag
le Batænkelighedet ved Sagen, men
andre Mænd af grundtvigst Retning
delte dem ikke.
Dr. Helveg fremhævede, at da
han fik Øje og Sind for Krifteni
dummen, fluttede han fig stkaks til
Missionsbestræbelsernez men tm saa
hau noget andetledes paa det. Der
stal vcere Sandhed i vor Fætd, ved
Floskler opnaas intet, og as Fussk
lcr bar der von-et for mange i Mis
sionssagen. Mangen Gang kommer
den frem i iaa lsse Ildtryk som, at
naar vi er Kristne, maa vi virke
for Zagen. Det ligger san nask for
Iden, sont er vaagnet of sin Einm
mek, at talc am, lwad der er fores
Haupt i hans Jndre: nu fkal hatt
stkatss forknnde Hedninqernc det;
men det er ikke fault-des at Gewin
qen fkal gstes. Det er et godt Okd
af en erfaren Mand, at ingcn ikal
prædike, som er Hm i Trom, og det
gaslder ikke mindft Missionasrer En
Missioncer maa have et v i tk c- lig
alvorligt overvejet Kald
til fin Gemiug. Og naat en saadan
Mond er der, soa kan han sent-es
ud, og saa maa og fkal Pengcne
not komme.
Men det er dagvendt at begynde
nnsd at snmlr Pcnac sammt-n »
Tcszudm muu et Missionöarbejdo
vix-ri- sorbercdt i det FolL
hvot man vi! missioncrc sum Jor
den man berech. for Zasdcn lasg
Hex- — - Tot gam- ikfc hurtim med
Lköjszfiutmsasrkotz bot krasvcr lnnq
Forberedelsu J UWD Aar blevfszrols
set-Ins Kommi- tjl Jordm fortw
jrcdt
Kelch-I Vom-nkulighcdor dlev
dclvisz inmdmnaet nf K F Vibnrm
J. Z Brandt J. V. Bluth, Kur
Insliusz Pkstcrscn ua Nem- Durst-n
(3ktaspocnboms. Tslllcs disscs mundt
IJikjfke Jasnd anbosalede at man
tog fat paa est Missionsatbejde.
Dct befluttpdess da. at mim vildes
ovrette en Missioniiskole oa til
dens Forstander valsxtes en mer
qrnndtvigss Last-d. Tr, Etat Ner
dam.
Et Vidnesbnrd onn, at den mundt
vigfke Retning ikke bat ftaaet liacs
cwldsg over for Missionssagem et
dvselvstændiqcsMisfionss
hinter der esr ovstamsde indesns
kfor den· de væte san mer etlisr min
ler klan ug udkøriiqc
l Tet er bekcndt. at Jørgcsn Vik
tm- Vlocb (1812ss92) ried Studi
um af Johannes Aabenbaring var
kommen til den O11erbcvisning, at
den arasskc N dansfcs sicordisked
Menigbvd mrmms hovp et 5;I««kc’gist
swllcstz Mission-IMM: disk at for
kzmde Kristenbom blandt Madam
mvdanorne —-- Hnn mente msd
Ntundwim at des endet as de- 7
Prove- j Anbmbarjmwdomsn. dist.
der henveder sig til Menigheden i
Summe-, et est vtofetisk Vrcv til
den arassko Folkemeniahed oa for
stod Ordian om den Besonnt-Ue com
dennc Mcniabed fkuldis lidr as dem
der stand at de er Faden men ifke
er det, er derimod as Satans Stole-.
fom et Vorsel om, bvad den gmssc
Folkemeniabed stulde Ade as Mus
hammedanetne Da naak det san
beddet til den 6. Meniahed »s— i
Filadelfia —: »Se, jeg givet dig
noqu af Satans Stole, fom sigetn
de er Jideh og jkke er det, wen lo
vet,« san var him sikker paa, at den
tiqu Neuighed Horn ban med
Ewig sonst i Filadelsia. fkuls
de san Lytt- fil en Mission Wanst
dessmecitet,dktsiga,deessti
del-, Mahoms Bstm meu iom
kendeliq uok "er den mest M
M as ve- same. mais-ded
Was-« der Elle bil fW
Wut Komme og Cassius-Ists
DIE-W M eget fom Juki
Blncb hasvdede med Grundtvia
at denne fom enbver onden Mission
skukde finde Sxed pas almettkirkes
liq Grund oq i Tidm blive et fast
leg Arbejde for de fokfkellige Kir
kesamfnnd Hcm fcm det fanledes,
Meniabeden i sit store Kirkeaak
bat-de kendt baade en Juletjd, e»
Fasse-— oa en Paaiketid, og at di m
mit-mode os,Pinfetiben, »bvoti de
s. Trosattikec stulde Isiennemteves
tskzx k- foes H
sont W is W.
Det er like not mean- M C
Missionæren bar Kerlighed til Hed
ningerne; ban maa væte usvigelig
sikker paa sit Kald vertil, elleks vil
han tidlig eller sent bukke under
for Anfasgtelsc og TvivL
La Missionasrcsn fkal buste M
at Herrens Ord (,Matth. 28, 19) cy
der paa, at Apostlene skal gaa ud
og kristne alle Folkeslag.
Opgaven man dekfor væke at
plante Kriin Kirkc midt i et Hed
ningefolk sank-des at den uden
Stotte udefra can ftaa fast og blive
nnmtjg til sont en Zukdcja txt-gen
nmntmsnae del hole Falk. Og faa
kom dct til at sma for bam fom
Ihans Kald at gaa til Hinblick-ne
Edoåte gamle Kulturfolk med gam
mcl Tannelfe og et rigt udvitlct
Iowa Kunde de vindes for Kri
Tstendimtmen. vilde de have en ftok
sOuguve sum Missionasrek for de
sandte Folkeslag i det fjernc Osten
s Men vaa Missionsfkolcn iii lmn
en Tag saf Tr. KalckciU diltesm
folgende-: »Nutiden6 Mission hat
kim Liet kettet paa de enkelte og vil
ikle nagen Folkcomvendelsex den
vondisk dtsrved tilbagc til det apoftos
liskcs Forbilledc««. --s Denne Bett-agi
ning tande- Osvemhal ikke deli-:
lian mente som sagt, at Missionen
hat den Opgavc at arbeidc for del
hole Foll sum Fall betragtet. Miss
sionæten flal dcrfok agte og lege at
iorimci Folkets Tmikcgnng. Hin-te
lag, Eil-d og Elit oa licm flal illc
sit-beide ior at gan- dcm til Ein-us
pæere famtidig med. at de blinkt
HKrifkmb Tet » asiatiin m rmc dem
’lns« im den-H hicmlizus Inkdbund
JTokiok fkal man illr iaa iiicqri
Hgive dem den qamle Kriiirnlwdks
iSalmer i Ovetiættclics inm søqc at
Tirtsmlalde Sangeke i Kollet Mo,
disk kmi fungi- Herrcn en nn Zeitm
ikke give de dsbtcs Hedningcbsrn
bit-risse ellisk ciiroucrislc Nonne
Kristendommen llal fort sagt ilics
Tau tin-act min- rn im Planming i
den hedcnilc Juki-bund lon- m Vo
Fisfmit der bringet den Vildis Einm
.me til at bæte god og heftig Fragt
, Demu- Lpiaitelsis fimch Mic«
iionstsfelitabct ils-I gaa ind ouo og
wilde perfor- ise udsmde stcnwal
Gan blev faa i Sommer-en 1871
efter en bsitidelig Gubstjeneste paa
Peter Lotsen Sktævvenborggs
Nwrdssolads i Tons ved flolding
- ists Muhstieneiie sonst vi. der var
til Stein-. sent vil qlemmr -- nd
zfsnssi us on Ilsicsiiixiliedsktedsc lmoti
Z-? E Geisen tun-nich var Zjirleci
sog gjotde Hovcdpartem til ban as
,lsstes of M. I. S. Land i Bin-in
der nu hat overladt Forrctningcsia
Tellen til P. Riemann i Falsch
. Tot vil osisaci mindes. at der i
Adalvfierdierne kam Bad liek til
Uandet um en Mission, der var br
andt oa iortfat vaa en laadan Maa
dr, at drt limde Mannes-. at Herren
selv W med deri. at der baade var
betvein Jordbund og fromme, for
staudige Merid- da vi med an
dre Lied iik Sie paa Mieiioncn
blau-di Santoleme, do var disk faa
langt fra, at Grundtvigg Vennek
lioldt iig tilbage, at det vcl not m
ssiges at de, i alt Feld til en Tib
vat i iskiie Linie blaudi dem. der
aiweialvde og fismde dem- velsigs
nede Arbeitse, hvorfor ogsaa V. Bir
kedal var den first- Iormand for
den danlke Mist-site
Oq paa ligumde We bat man
fra mai-trägst Sid- xaed im Op
mærxfomhed og Deut-geli- fuilgt vg
alt-du fis over Profeon L. P·
Leu-ists Mag i Indieth itle
mindst over hmts klare Forstaaelie
of det Falls Liv, blaudt W M
zsq des gkzxindifxe Mah:
1) En nærmete Samumiflummq
cis de Kristne i Indien
21 Miste Selvftasndiqbed hos de
mdisse Krifme
3) Vedke Udqutet til at faa de
kmest udruftede oa bebst uddanncde
Mir-nd i Indiens Kirsek til at vie
deres Liv til Arbejdet for Gudt
Rigr.
Heller ikke vil vel nagen vaaftaa
at Grundtvigs Venner hat siddet
med Meine i Sksdet, naak Tale-n
var om at række en hjælpende
Haand til Ordets Forsyndelle blandt
stmre Lande hinsideg det store
Hav ellet use-user Dannmrks mum
mde Sternse. —- M den dunst
aelir. nm W, « M
kamt Moskle Stift- og Md
Helveg betegnet som et alvoklig
ovetvejet Kalb til Gen-aimen- Og
de mente vist besage, at det paa bin
Tid ikke bled kamst alvokkigt nok
hemed.
Tilligc fordtvde Grundwikh for
at han skuldc tko das et Mission-?
arbejchi Velsignclscc Bckvemhed til
at prwdikc von dcst Falk-I Modus
nan man qik til. Emw til at tale
amtchth mn sit met Modersmaal
on Euialnsd om dct grundkristcliqc
At prasdikcs paa et Folks Moder-I
maal er ifko alone- dct, at man kon
Mrc sig nogenlundc forstaaclig i
Zpkoget, tut-n at man lpak lenkt fiq
fauledcsss ind deri. at man can bruae
der-I Vilusdcr. Ordsvrm ou eint
Fdonnneljms deinarr. dct vjl Weh
at man or fortrolia unsd det ann
:’-c!ixu- Om. for Wicht Eure-act er
hist lovendr Udtrnk. »Form« ist et
Lands Sjæl,« hat Baum-sen en
Mann set-n
Det nat dot. disk bl. a. ndmasrs
kcdc Kikko-J ftørftes Missionwr.
Paulus, at hcm bar-de levet sia ind
i sit met Fole Armde iao han
for Alvok kimdr tale aandeliat pac
sit Moder-Jnan og ikke mindre
var hatt fortrolig mvd det grwsttk
Falls Modersmaal, Billcdspkoq oa
Tand-gang.
Vi ded, hvad Komplegenc «
sikkliq de olymviste oa istmifkts —
lmvde at beinde for Grackerne bvili
ten Löst-der dtst var at biembrinac
en Jeirskmns frafVasddcløbcne ol
let KMUVIMVUP des-. Tot et for-kalt
at m qammol Perser i Xerrch Hase
esstcsr at Imm- kwrt en sangen Gm
kc-k-:- »Na-strich der-as ndbrskn »L
Mordonitis, bvad bar du aiort »
ifstt osj Kamv mod est FolL der kun
Ebeaasrcr Kranfe til LIM«
i Da der or sonach at da en Gang
zto Vrsdte hnvde windet bmst sin
Franks vcsd de olnmpisso Lege, mcn
san satte dem vaa detes Fahrt-s
Dom-d raubte Juckt-sinken til den
mss »Da nu. Diaaokacsi tbi noaet
sum-(- kan du Mc- ovlevr«. La lsan
habe virkrlia of Hürde
Hrntndninget til disk- Gewiss-arg
Kann-lege Mksses tidt i Pauli To
let og chvc J den Akskedstalh
kmn i Milet holdt til do Ell-fu- fta
Efesus, fiqu han: YJeg qgtcr ikke
mit Lin tun-d at tast- ozn for qu
Ekeltr for at im san fukdeudts mit
Lib Oa den Time-sie Tom im bat
sagst as Herren Jesus, at vidnc
om Gads Naades Evangelium«.
« J ! Kot- 0. ST- -27: «Ved J
’ikke, at de, fom lobe-r Avaa Baum
lab» des alle, mcsn tun ern sam
Etsirsurijen Løb fault-des. at J
Lan ist-non den! Da rnhver. sont
gaar til Kampfe-m er quoldendc i
alt; bitte for at faa «en for-kram
kclig Kraus, men vi ipr en use-t
ktænkeligz Satt lebet-Ton da sum
en. der ikfe lebet packv dct müsse-:
sen Ilanr fom en. disk jkkc Mater i
Luktm o.s.v.«
»der pil vi lasgqe Mast-k- tiL at
hau ikke blof liamsr Kräfte-achtet
ved et Lapi-b. rat-n msaa medio
get Bisedet as Nasvefanmm on m
ban imutj unt-endet kdtsn »Im-ftp
Stil, at Doltagerne i Oampleaene i
9 Was-oder sorud hast-bebe sig
dottil ved at afholdezsig sta alle
Zions Nydellet.) «
. IX Knl L W siinsr lmn Jus-un
This-J- eder for Ziskrskmnspnsp
ZLA l III TH. 12 H: »Ich nt IN
allen-de bar disk snt oller allen-di- »
fuldkommett mm im Imm- dmss
ter. om im doa kundc aribc det.
efterdi jeg oafna et arvbpt as Kri
fttts. —-- Brodes-. jm tumm- jkkc om
mia selv, at im bar gkebct dot, men
ert gis jen: glommde det. fom er
baa min, rckkket im frem cfttsk det,
fom et fortw. oa scatedrs higrr
im mod Maulet til Skjtsptifen for
muds nqtd hkkksvmsia i misms
Jofus«. —- Oa endeng i l. Tim.
EI. 12: »Strid Troens aode Strid
og qrib det evige Liv, hvortil du
er kalt-etl« Sankt: D. Tim 4, 7
HE- »Den qode quv bar feq
kasnwet Lobet bar iea fulde
Troen bar jeq bevakeL J svriat
er Retfætdiabedens Qrang henlagt
til miq: den fkal Härten, den ret
færdige Darunter-, give miq Wo hin
Dag«.
M vil tillige mit-Hex at ban i
den store Tale i Uhu Gr. Set.
ist JO- acs Mist -, ,
alt for ace, om han bog kunde din
de nogle -— Jsderne forlanget
Tegm figcr ban. oq Graskekue Vis
dom; men han fokkyndcr Jesus
Gnds Kraft (for JsdeO og Guds
Bis-dont iiot Grafen-R
Dct er ogiaa. lwad vi bsrer om
IGrcqot den Storc, at ban unbefa
lcsr Augustin og do andre Missionw
rrk blnndt Angelschnur-, at de it
»kc ssol ødclasgae de Lande der et
Folktst kirrc im gammcl Tid, mcn
give dem cn tm Jndviolic at de.
Wort sagt. ikkesf ital soklangc et
Ivoldfomt Btud mod det, der bar
Eva-rot Folkot kasrt im annimel Tib.
Js Tetiok var det ogfaa et Misgrcb,
Jnaar Frisctneg Missionasr sum-ede
Jsdong Radbod, da dennc stod rede
Itil at blive dsbt oq spumtc out five
Fotiasdre, at de var i Hclvedc has
andre- iordømtc Oedninzwr Lg vi
andre-J mentlia ikke over, at Kon
aen iagdr. at saa vilde han oqiaa
til Golde-da da hcm sotetrak finc
Fasdrcs Selssab for noglo fknldrde
Maul-es
—
Tet basnaet samtnen med Grundt
Vigsz lnsle historilke Betragminq. at
han nmatte mone, at en lristelia
Mission tan - om jeg maa bruae
det Mikrfo - komme for tidlikL Tet
gik 4000 Aar as Menneslelzedensrs
·0istksrie«ttied til at den-de Fressen
for Follems og Folkene for Irrli
lm fon- Oelvm drum-kleins: Jot
den maatte forbekedes, inden »Ja-den
kunde nedlcmaes:«. Det er ogsaa i
dm Anklang vor Hei-te Jesusk- pegei
de i Lignelsen um Arbeit-erste i Vin
gaatden. Gan kalder disfe Arbei
dere til sorslcllige Tiber vaa Tagen.
man han lejer kun dem, der er le
dich vaa Tonset.
Jede-me til EksmweL bat-de haft
;et Hjemnwarbejde med den-Es Lev
»som ic- udtrnkler Guds Taufe um
en fnldlotmnen Kasrliatnsd til Mnd
on Mennesser sMatth. LI, :Z7- tm
dct var Jdeach fom de skulde far
søae at tadellos-ne Da der var vol
mange, der askliat msvede paa det:
men jo irrllaeke dk arbejdede, des
llakere forstod de, at Menneslets
essne Masster like sttakte til; og fo
meet de erkeudte Petg eaen Ufer
Foejættellekne, og des merk M
Fertienhtinaen om hanc, der skulde
kanns-e »Da aims alting godt. Der
Ism- n nurliqvisrs dem. der bvekken taq
del alvorljgt used Lov eller For-fast
telfk, men strebte sig en Gebt-lebs
thsasrdigbed, ..Farilasernes oa de
lltiftkloges Reisen-Malde der laa i
Qveriladcn as alle Spskgsmaal »den
tat have med Die-net at qjke lMattb.
st, 28 -ts). var Zlin uden Kraft.
Ved Kristi Fødsels Tld holdt de fle
ste sia til denno, sont var nimmt-st
men de dyhe Naturer, sont havde lslt
bande, hvad Laden lautet-O on
lwad de lunde ode, llamrede sig
der-for til Farjceitelsmte, »ventede
Jeraels Trsft", hatt-, der sittlde gpte
altltm geht« bvem alle Profetet hav
de vakllet onl, oa alle Forbilledet
peget paa. Men alle var de i Grun
den ..ledige paa Ton-etc og det var
paa Tilgt-, at ban kam og teil-de
Han kom, oa de sit Lufte om en
Penning d. v. l. den Retsmdialjed,
fom Laden hat-de leg-let og lom
ikle de; men hast havde seht-owed
Hedningekne, der blev lejede ved
lenkte Mem-steh sit ikle Leste am
nagen bestemt Len: de havde jo if
le Jdealet laaledes teanet lot dem.
I J Øsustland hnvde man iorsmnct
Idct sont Moor-J Owaoe at foa most
Ekel mellem Los oq Mist-te Wir-tx
Gud var alt det goves Donau ou
fra Msrkets Fyrste fmmmedc alt
ondt. J Beiden var nu Los og Mar
ke blendet-s men Livcts Formaal
nat fom faat at udfkille Mskkct as
sit Sind oq as Norden Dorfm· fkal
man kasmvis mod Lsan, Vankundiai
lnsd oa alt anbet, der trives bebst i
Marie- Oq da sfenscmlia »Bist
ou Livrt er Tvillinaer holde«, maa
man clske og fromme Livet i alle
dets asdle Stifkeller. — Det gis
natur-ling fault-des, at mange toa
ovetfladist paa alt dette og tun-le
de i stsv Ticbedelfe for Sol, Maa
ne oa Stimme Andre derimod
tog det dabei-e og forstrd efterhaans
den, at tun en Stfme fra bei
haft-, endnu aldtig set wa W;
kunde sprede stritt Osfap de m
»Ni» m ten-CI og M lebte
JStier-sen dem M W. -«
Wollt-ek- lass-irrende direkt
in Uskknouhlkchm. Most
otns bono-C pu kont- Ruh-l
M Cis Musik«-M Publi
kum M Prim. sci- konstade
ndonth nis- M Onk
dcvb M solvs st VII- allo
Postcoist aus« Nun Atti-ists
«MM(M WI
q- nfns spsmktsi :
«va f!--w
Vi oyskcr Dei-es Haydc1,
Dei-tot er set o- Iltld anmutig-onus- at
ist-e me III-es- III hist-n sue-te not-kin
og ins-d riet samme- levm Dom
bei des-ie, sei- Ilmles l samt-leih
Er Uc- tkkts allen-cis- osn M vort« fast-- mungc Ruhm-L du Kuh-«
disk Iris-de- cks. um l«- nl Mist-gei- nn H liegt-F
wxj Vl KAN NTAIH »Icis HVAU VI tLUT SMFI
sAs Bnos.
Mist-W
i
»,ss-«.
STYLISH DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Wbole Famil
i II CAN-NR- IS
sHoE REPAIRtNG ;
Etat-Am ib,c Y
Naat dct get-W
gole kære Daumen-.
da hast paa, at m i su Aar hin Mord-et
Busequ meb H haust-. tqske og kngelstk
Lim» og m. in nemdeles til Tereksjmesie
alle Siedet qen oq alm« hume Vi tuge:
mod vor -1!a-Ds"nqn« pa-: stammen og
tot-wer dem »mus. Ihm m del Ell-gam
«t, betet-du pknma
Mars-nickt s- cropt, hauste Agnus-.
Ists W Month Ave» Ibtmqo
sum Cas. Av. out-nor Baden
- P« III Gut-I PLADQ —
U Ast l Akt-st- os Ists-Insel
Its-sei Tsk til Von-Ist cg Hund«
ist- des Ins-tm Tid tadlsyeju Ut
7ssllsst til It Los-mu- os oft-m
UM strvskende Takt-Umrisse l«
ust »de- kodt sc vof «- Fior
vo Mus- sorhumiu used flink o
ml seh-activ
JOII IOUAIM
W ·
. « « · - —
. I
n cui-Jus Otate baut
ssa mm one- Inn-»O sum. Basihoktktnn1,
Reime man-s vns Land o !- ste.
Itnvtsiungek pag Umg- fo 9110 Wut-Lu
NTlpes M Tatze-is but-m- Hirs.
F. h Manneer s. Marthen-,
1 komm-: sc re Brand-ne
T. Z Wams-ten Costa-c
k. Rosenblsdt Dr Med.
Prskmn icmäskmsnket til
DUCNOSI OC IMMCI
Bquitsble Blds .
u. ;
Zins-»L- «- »s-) isMsr Erst-W
F
ibes Most-es —- —
.G. R. Meacl
or«l)intisi
Koomi in Male smalan
III-one 70.
che slalr national sank
U. « l« tsnsnpizj
Ältls hin-! -«k ««s-« »I’
H lieh-H »si- -. s. .
- u( besten-U- VII-am
C. A SCHMIDT, Cashiet
731«Al3.. Nljl’.!·
ist«
,
«« ·’--·ts .! «
,.The Studio « l
As Lan-J sisthUkJ Essde III-;
Hspkks efter Iidens nyeste Max-der J
J Eleganus Billet-er Mittelng
ZEer U. E. Hun.
Lands-man M- Os W
ge Fest-me sel
ges i EltndaleMinnefom, 90 Mit
nord for Et. Paul hvor Klsver
s og Majs trives bebst. Vris fra
m M Voller-« per Acke. Dunst
Ist-se og Prcsss
For nennt-re lindcrketnssm
striv til
J. J. Jakober
ellek
D· I- dissen
Bowins. R. l, Minu.
1
Vers-am De tnfket dekre- cller Dun
gedmgtek, Bellædningsanikler. Hat«
Huz shelt Scet Masse elle- Tq·"
sitt-, bedaler det sig at kche til billige
og beste-tue Prijer hoc- T
Ed. Matthiciem »
Mai-, Reh-. ;
JRMES H. PLRTZ
IIAL Ists-. III UAII Als
III-tsc
Asent h- s Usm III-stinkt Certhlsadt
elend-»mit- Un e o- Hakusan-Unles
IUUI W MI. III
Et Ieise sei-ein de undiske List-H
Thoae s- Fskabekg
set-et et luHsukmjl t l.« » gis s!
dls s lslsNKRAU. les lclck o
NA «HRPIATF«R1AI«R txt-lässt
NlXG at VAthAPPAIATkI
fut- II Miss- - syst-hist
Ist Ath- Nin-k
CZOWILL Lmss
Am UDCZAM Co
Fusdsupndtm ox solansunskku i
qpr If all« sit-I- 10nimkr »F Hyg
nIncsmmsssss-·1ss. Um »F ("»s·-ntx
Noikii XII-s- am- komd-»Ist
us Dogm- »Jur- Pns
ILAIL vis
Wagner
Kalhandel
rs su. lssktkrfolskpr Hi Hume
Fluch C Nuilsmn vtl Jisg h« isissosr
fort- ssl ssoshwnskprs « l .«--sk »- us
Elujzk Hygqossmføxj « zip-. Ku;
Hat-um« klug-- . Its-stumm »g
Aviskwh..c« r
Lande«-und usw«-les sit M ri
Usmc min« X .-.s·«- un »or- zng
ist«-N sm- mI-»« Pr. .
HUII -c Nil l-- hqu1«-»
nimms
llans J. Nielsou.
Alfalfa Mkietifakmr.
Zog Om- til Ealg i der sum-s dan
Tte Setklcsmcut vod Z-«r-decy, ra. 1W0
tllcrtss of »i:·rigatcd« Lond, i Awa
Tcsr est» Uebel-eng Lnlkex Linndel
mucr fix ndsmcrrfcst for Illfalfa,
act-r vcd vort nvc EIN-much nasr
ned Jembamy Zlole ou donsl Kirsc.
Elkiv til
Peter Audetloth
»New Montana
» sm. ums
« «T« For-l- ike-un lslcs
C-- Superiot Blieb so
llt-U- lap- lncl sk- oko s U ku
n loksilmsk Des- pa ; ls tkt IIIka
befl. LI-. Pllte o- kmuc
.Pcl. He skel TO. Nin-ile List-a sui
th- not-IF via-iu- von-Isl
IICnis- Hnt Nu H list-It
scscs s
Im UU
Land vet Brot-la is Sinsh
Muts-«
Flere sodc Sections Land ls l
alt) i det dunkle Settlemem ved
Bist-fon, oq nær Sidmz Mondens,
for Salg til kimelige Pcifer oq m
list Bi« Lam- Basses-de ltq b til
20 Nil sta Baues-, Amt libe- let
Oele elle! i hele ellet halt-e See.
W.
th net-merk Sphva striv
m Engelsi ellet Dunst til Formen
We Bank. Stdn-I- Montana
Otto Funkkeg Sttiftek
til Its-i sedcsm Bisse-.
Trennt Bei-dem fst QUDO Ins Do
Des Kristnts Liv, ist.81.30, us Do
Viert-nd Tsrft, fsk I1.30, us Do
Wenblomftek, ftt Q1.30, un .00
Brjd oq Sond, fsk BUT us N
Gliede, Adelh Itseidexststy sc
Ic- Uejiefod, fst i1.80, un U
Wliusem Westqu
Jst IMM- mt Otto
»Es-m » »t« - TM s- «-;!,)3« lk««st-I"«----"