Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 01, 1913, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . J et Brev fra Nord
Brig til ,,Jtzehoer Nachrichten«
seges det over, at der indenfot
sammt-l Hader-Klet- Eogn knn as
Hvldes 17 tyskc Madistjcncster om
I Iatet J Tilknutning dorti! from
Ixtter Brenskrivereu den Nimm-Um
It Tallet af tyfke Gudistjenefter i
M hele taget er alt for riuge her
Ippe. Don strivcr wundes-:
»De! er en chtdsgcrning, at
-Iet herster en Icsdstilsmna Tor
five-H- omkring ved 30 Eugw sum
Ue hat en enestc tysk (35ud—::tjmc«·tc.
Cac- er der noglks, hour der ushol
des tysk Gudistjccusstc tu Wange
ike Gange set-J Wange wlu Man
Ie, senkten Gange, Indrkl lxzxu matt
se paa hvert Ema-g. Men man
Prasft og ingen Lasgmand rezicr
sg for at hcnmfc til denne Nod-k
Hlftand Tot set ud, sum om ct be
Zrcensest Antal Besogendc er nct1
gaak den tysfe Unqdom og do Tusk:
Mende Ums-I mrd L ---1.-«) Wird-:
tjokusftisn faa kau Durster Der
sgsaa. stot- dcr or tnsf Numsskjksixu
Ich man den uxxsua usimldeis ! et
slsvurcsnde Arnal, cnten saa Tand
If de »Bei-Mondsc- er lillo ellcr Eier:
Maasse faat en Prassc engaim mo.
m Provstifmmde cllxsr Nu Rasch-ic
Iwodcn Lejliqbcd til nt Damme du«
ne Sag paa Tale.«
Pertil vemærker . ,.:l-iool-l--:smuui
ktC Saaledecs betjcncis altsaa dui
hste Presse sydpaa, og nu dank-solt
is Holsten da atter Grund til m
htmgeT Er dct da iktc usjiaa ior
kalt, at Tyskernc kun l? man-il
Cn Aatet can komme i durft- i
Sammet Haderkslcv Zog-i Vi lmr
seligen- liørt Landraad Tr. Nun
fied Tmandisr klako olusr drisc
For-hold Men ret belet et al sila
se aldeles Uden szenunel Et. Eos
J derjn Sogn er en Tel of Habt-ris
IV Kjbftad, og Vor-us Vesollllmg
- Ovid-r fig nu engang ikke til Zog
iszjegrwnfctne men gaat i den Nir
III-« hvor de findet Forkyndclfen
, Heft tiltalende. Tcrfor tun man til
- M. Sondag Formlddag under den
Dsts Heime-Eise i Frue Kirte se Ska
It af Wesegmdc fra Vyens Cent
M begive sig ikke blot til Frimei
Ædskirkem meti ogsaa til den
We Gudstjeneste iom Pastor
,l afholder i Gammel Habers
Og i Haderslev Kebstad set som
",: W, stotter det sandelig ikke
f Ia Gudstjeneftck i det tyske Sptog.
Tier afhocdes hoc-r eneste Feudag
get igennem 3 —1 tyfke Wid:
fhenester De Tylktalende dar nltsau
M. Lejlighed til at lwrc en
Zstkyndelse Paa den-E exin Ehre-g.
f , Der-imle er Det en Fie:id-:sk;lsrn:n«:.
Ha indwmmes fra alle Zions uti
tyfktalende er tin-get fiasldwstsas ;
i i Guds Hug. Hviss man Wirker
det, kan det let stadiasstoid fraE
sie-Zonen sont er uliildcde Mens
Wes miværendc lsscneralsulur
Mem Petersen, den tidligcri
, i Haderelev hande— et for :
Cis daarligt Bei-g til den
Gubstjeuesle i Frllefirkts, imm«
M paa den most beleiliqto Tid
J Mem hat san-me Kirke til.
M MMI til Tiden stifmo
,ZIZ« behmtdlede danfke Gudstje
Q, Sectde eftcr Zendag Vaer
l
l
l
Kese i Holsteth book ingen ten
Forholdene, kan man stille
-« -««- en paa Hovedet, men diHle
Alt-« W Kot kan ftamme fro
W kirceligsindet Person, hi
Basis-un Fjokdlyolm folgt htan
Caatdcjcr Echlmcf uua Manard-J
m for nunle Aar üben nlflultets
tyfker tusde fm Eucsmk har lebt.
kaboganrden Fjurdsmlm as Land-.l
stmd Momme Berg sum for nn«
Ig overtog sfm Fødeganrd as N.
: Antzem der i sin de købte den
Myespjgsk Finsditsuruth
Gier-sooft« nævmsk
Jst Ktbesnmmcm nie-n form-tust at
«- .Sch1inkk vil drive den samtnen
sin egen Guard. Allen
da Momme Berg ksbte Gauk
bkev der foktalt, at He
WEMIIMCWMIQ
Damm-i is de sie-ftp MS
Mtysterne for-langer, at anmakk
uden videre skal tage imod de hieni
lssc. Mk man fra daan Side girls
dendc, at de hjemlsfe Nord-sieva
gere, der af cgen fri Villie konuner
over (Ssrænse11, skal væte velkonpz
ne, meu det kan ikke vaIte Dem-!
umrks Lpgave at lette de moussi
fke Mundigheders Fotfslgelscr as
de Mondeka Preuser bør, skrichtsz
»Hamburger Fremdenblatt«, lade J
De Meint-se blive boende i Irr-CI
naar de sanfte-r at blivc her. »MmU
durde glasdv fig over dette fortrins
liqe Fulkeclcmentss Vcdhængou ved
Hjemstavnen.«
sstrtil bcnmsrkcr Apistik-aber Ta-;
geblatt«: »Hu-is Tanmark oil have-s
M fortrinligc »Rolkc-elemcnt«, vaer
saa godk Vi Nurdflesvigerc hats
mzwn Trmmttlat skuffo oe nuqu
Tusmdc Modsmudrw flensp
Hmik de: gingst dene: Vi geoxM
ilcemgorck Moder-I Nod-after er nom-;
W en - indncmdret HolstemstZ !
Oliv-up Eftctmælr. Fredag den;
39. Nov. jordedes paa Dsstrup Kir
kegaard under stot Deltagelse fras
,sjesrn og mpr afdøde Miller Jakob
Hausen fm anum Msller Haner
sik for Hort Tid sidcn pludsclig en
Jdksjetmsblødnina og dsde faa Tage-l
dorefter "
F Vælgcrforcningen og Stolz-Tore- !
jniugcn hat i hanc mistet der es!
Jmangeaatiga virksomme og pligtif
:opfyldende Tillidsmand i Kom- ·
Imunem Jakob Haufen var en Marias
ldet aldrig lagdc Skjul paa sit Ein I
belag. Geist at der er cn ny Elasgts
til at fyldc Hallen-ne efter de aum i
Ele. der gaar hort: ogsaa eftor Mauer
Haufen er der Sonnen fom soli:
»in-r Faden-us Ein-r skrchstfrlmisii
Einst-g Akti:
F
!
» Ali-. En Vereint-. (H1nd.) Ten»
123. November døde en Veteran im4
:1.864, Arbejdsmand Hans Niolfenj
Toft i Sei-beten Hans Nie-lieu (
Takt var født 1840 i Kongsbjerg
ved Tonden Som 22soarig blas-:
ban indkuldt iom Soldat oa giordcsl
senkte Krisen i 1864 med vcd los
sngimeut da var hans fjrfte Konk·
!allerede d-d. Unbei- Krigen laa den
FOUN- igdwcrteret i Sei-beten og
her leerte hml sin emden Mistw
Marie fsdt Strenfem at kende. i
As LEgteparketS O- Bskn er to i
Auusrika
J 18637 blcn den afdødks indkaldx
til preuszsisk Zoldatertjkncfm og If
2870 maaue han med i den fkonskrz
jin-m Lan laa i Metz og var se
cusrrk tut-d vrd Orleansts on i et Tom-ro
m- Tage-z Elem. J alt bavdc bang
Dass-et med i M Flug. nie-n var sinkt-J
Den helffindft fka de flehe Kunz
ved Jndtagelsen of Mets name-:
kzan, idet tmn fik vt Ztrcisssud arger
Tri- Fingke meiden-:- de laa i Ha
Esset-no oq fkgd Lamme Tag miscedks
hart fin Komm-tat Jenfcn im
Skovbm der drasan as en fmnst
Kugce.
Flugs-borg. sitt-list Samfund
for Flut-barg Ia Omgu holdt sil.
.-zslensbotg AViH« chdaig Akten
sit Aaksmgde under Leise-Ue af
Næftformanben, Bankdireftør P.
Thomsm
LA-lh"s III-II MU« I i-,T ’ fu« L
Flur ss-:!- Moman .:rf.-1 :«»-.- Jl
:«-:.-tms1s·«- us i«su::»·tx !«-ii-—:-:«s·is Ei-r. ·
,.l· Unl« WHAT EINHlHLUAchH--« UJTU (
.1«««·o:»I:-.s. End-merk or Dur ltlcxssj
»Am-it W« Mark Mir Jitlkszz-.-s:-rr-;
til zur-Wende Enden for ZamiunH
detz Mcdlemmet Moden-:- unless
lxgt Samfund tidligcre hat ydct ets
Eriuilligt narligt Bidrag m· ZU Z
Mark til Dunst Kirfes Redliin-hol ««
helft-, lmr Kirkisforsmnderskabkst For ]
Vor Frue Eogn i Aar usfmsvct,.
det 100 Mark til dette FunnaaL UT
Beløb, der i Fremtiden vil blive1
ovkrckvet bvert Aar.
Som Mehle-n af- Bistyrelfen gen
valgtes Or. P. Thomer enstems
zuigx J Steigen for Grosjcrek J.
C. Pattffew der Var Ost-et Sam- ;
fqndets Sektetcer siden dets Oprets
teler,v men fom nu anskede at fra
træha valgtes Laster emer. P.
PM,«LTndealle 7, ved Knarinq.
Ligeledes ved Kaaring valgtes Spo- -
Wohls-r- -H. Jener ttlMeds »
Fest IT WMLNM IsCtedetfvt VII
IOIUI L. Lieb-« der Mde lasset -
si, mir-« M indes ko
—
l I
Jes.
U M og f , ;
W Mitte-s wes III-s- B
ieresfr. — J Mutes-M W III
der maafke hlive W et odele
Fotedma
— Mcigt cis-refund vil i M
til Jul after lade uddele 300 Mark
i J:clegaver. Bestyrelfen bar tagct
under Ovcrvcjclse at sage Med
lcmsitallet for-met vcd et energisk
Agitationsarbcjde.
Hammklm Nfdsd Bett-tunc Lor
dnq den ZU Novunlnsr er attct cn
as de gamlcs Von-kamst ftm den fid
ftc flesnigfke Ktia nuact dort, umc
lkg gmnle Ebbe Ghin-sen fra Ham
molk-U Han dolth i Foksvatet as
Als, var med i Jylland og flcrc
andre Tut-immer- Nmnlc Ehhe
scn var en trofast dunst Mund
sum ika sorfmnte at mode Vcd Vol
gurnmz lpan talus oftcs og mod
Forkærligbcd om jmc Minder sra
Arm-Junker
To sxdsus 2 Flor tmr Chlnsscn ow
n-: sonach-L ug ostcr fin Oustruis
Tod for III-. Aar ficht bar lmn
oplwldt im hoss sen Tom-r oa Em
usrfon ith1111111e1cv Lmn modtoa
den danske Hader-Baade- vor Veto-m
net-.
Ullekup. Guldbtvllup. End-Jst
Lørdag den ZU Nov. fein-bis Eke
inaacr Ehr Elvriswnfen og Hain-n
i llllenm den«-J Nuldbrx)llm!. Brud
aummcn er 750 Aal-, uchens Bru
dksn or L Aar nimm Vemus do zum
le er endnu kafkc og rørixuc
Christenan kan mduu sen-em
fjt Haandvasrb sum ban bar drcvet
sidcn WILL llndur Krian ä Hut
bluv Christenfcn indknldt til Rai-.
der-J. mcn used i sclms Krisen Var
bun ikkcx J lHTH ums-almost- tmn
til LIMIDML mcn tuned-· hell-or
iffr in kommt- mcd til Frankrixt
Sau bar i Aitlednmkx us Kräjm
sauer forfkcsllmr Hader-stunk
Christenscni III-sm- kmr msrist
Jordisnmchr i Uumw e l« Am- H
modtog, da cnm for en Tcl Aar
fiden nedlagdc dem Hin-ne m Im
bilnsmnsmedaillo
Te gamle var : Tancnszs Llnlcd
ninq Genftmtd for Lvnmsrfismmsd
fm flier Eidcsr
—Pltdselig Did. sTblms Hand
nor og Man-r Jes- Andnssrn i Atm
PIL der skdcsn midt L Zumtwrcn
bar sagt Limcbjaslp mod en ind
Vendig andotn og nu var t Be
drinq. blev Irr-bog den SO. Nov
kamt as ist Scagtiifældo osg faldt
dsd ow. Andre-sen var List-H Am
Sammet
-.----—
Fka Livkts Styggrfiddk.
lft lillc er om Mknighedsplejrn.
htqarimss Jtsitsstjdthdr D I
i
!
«
ins-ad Mutinlwdsriplisjisn str. 331
spmrledkc Mk uirfisk Or nkmzc ge ;
»du- :«s :!I-’(-!2!.1ispäisvkcmu csr
Eunsgikisnjizxtnicm as Mindest
Tät-nd Tief-) sissgndcsk Lmj indes
Dr Zwei-: Kitkosogn over en Miti
sdasrligbcdsgszrng vcd at hfælch
tlnkkcligt stilledr Memnsikrr i Zum-«
Hundcstz de sum strider Tilvmrelsenis
mai-de Zmd for at holde Hoden
me udon offcntlixx Hjclslzsx cnfum
m-. fongc THE-mitle, Enge, Enkkr og
orludtr ulnffcslims Dusmusr used
man Beim Hemmt-. fort-mini
Mandgs userfoqu Familien der
nsl jffc mjndft for-thust vor do
wits klUtsdlidenbrd on Medfølrlscx
a, alle de ftakfclgs ulykfcljge Mosis
reitet-, der mudeligt og lege-aliud
Ied egen ellet andres Styld er
dmmet part Livets Skyggeside og
sk iunket mete- cller mindre whi
nen Tom vil og san fehl-es M
«r den Opgave, Mmighedsplcien
kar sa: fig. Mangt et gvdh cille
dient vllde ved megen og langw
ig Styng værc W delvis M
Im ikce m Haandskstsinq var ble
sex w dem tu Mira-WI- «
Zinses Mste M sc out it
Iekætkig MMMFI sc W
fing til at holde nd hat-de Mist
sdt M opet Tit-stellen ins
disk-H
F mange nnan Mem er »unm
mklp ou Tiqacsri betragtet sont en
For-Iebtele og de Forældkc, fom
wldor den«- Ver-i det for Tie
Toktjener i fasrlig Grad Menigbedss
Jlejcsnis meærkfombcd, tbi sam
tte net-w saadanne Born dervcd
tote Muligheder for engang at bli
)e Samfnndets gode Stettin-. Saa
Ian en lillev Dxeng eller Piqe truster
sit fin Moder i de tunge Time-:
ned et «Vent blot til jeg blivet
Ists essynetktm,dekeriaasor
VÆ M Æ M W
Ich Hanf sind-S fass West et,
ice-Fest Los dau. W paar etde
W Er de W ice til-end
at fe, hvorledes Mjolk ktm dickl
oe hinundem fom f. ZU nam- Fa
milien paa Miste-I deler det fid
stcs Brod og en lille Rest Kul med
Familie-u i Kælderen
Ovorfor er det da hu sum-: at
ffaffe de fornødnc Midlcr til Vejo
til Zwtte for en faa god Sog. nag
tct Kredsziforscandckne bedende goat
im TM til Dor? Jo, Folk vil san
wdigt zum- sig den lllcjligth at
fastte fig ind i Sagen, bmder sig it
kc out at tun-c og vide noget betont
Da ved de cndclig vom-L vier dot
sig ostc at Vaer ganfke fokkisrtc Forts
ftilliimcsr og Lpfattclfetx Nogle
mein-r i. Eisd, at Kredcsfotfmndrmc
Um szx m ltllc Bibl-thust dennde
Q- Oste Lan man tut-W den Anta
Hie. at disse, lwcr pcm sin Manns
hu stoltc ou valu- mcd de indkmni
ne Penng TVIAkIDPrDIttinJortus m
rnsr tust drt bvdstc Zum-. !
Te :I.I?«.-mussser. der tin-d issmltqz
Korsumclsc must mod Unsdiisuksmn ;
deren og nusd Glasdcs ydcr dort-s VI
drag. sinkst dcnno Frist Mod til ut
i:.m M nasstc Tor, som »musfo fu«
«-·«Il-ws:s for lutrtiast mulmz at Nin-»
»nur M i men, bog Nun-r du- nn !
Komm-n Plaka for m Genick-funqu
.-1n, at »der Anm- Tnu Inmmis Tm ;
von-O pl liqu.
)
Inst et dot, at adskllligr mslsul i
lede Menneftctz naat Visiten-n unsr— H
tut-r liq. hlivcsk overfkildet as en!
Ulndfkslig Zparlanmcclstlsisdistkmm H
nusd Omdlik pcm Vimcsrcnis mathuss
imm. og da begnndcr med Futen atj
sormmdsse eilt-r ble at inddkaac den
Zk.1-ru. sont scm lnmrdt Ninus-messi
slksnusren er io den TM dot- af W
tmis Mermer ins-defec- mcsp den
ji«-ins Mkmnritm
Jst-, der pr main-m Maxer m lm »
n- Ukmk ;
Erz Des-Um Etdc as Einen Dr Nil
m san lltsiudorms tål at interessier
Ha Eis-r den Munde det l«1kk(»s:,i
wildes meinst Mer mmdu :lIs’nn-ch-«
Wunder loyal-r as minnt-Pl Bindi
alt Ilnfhrs over un Elllascm-,;—
Tot er fin: nomt gg nimm-Um psu
hin Maus-· at holde Oferwdcru
lilict VI :: der i ismnchs im
Pl nnnch ZMEUIU ·-—:II ml ris« «
Mit-zur ex Stürmen bar den Ehr-w
Jan-krister Nri. mine asnsdcs Di
mer« Jtl sslrktet ov, oa des vll ·-m
ne fsr brok lldt der lkal ffl for at
lyle op l et sattigt Elem, maxim
dcst mldc vix-n- tilstrsrftclim. fon
Vimsrw usu- tcmkplgst Taster Zion
AND der nltid manftcs lnsllcz at krU
engend Nef- logt: Jan-let des tzl
owrxäsligmus Inn-list at lau-: isikz
insLLI
All-O Js- disk im mod Almen-di .:s«
ps- Mcmt lnmst on lmkmrk om Eur
Issm m Edel- lpr, til-M paa -’--.s
Mr liddixc lwur Bindi-III barle link
do sing-Or fia ind genas-m Tore ME
.’T!nd:kgsr. Ha lom tun lmr In kcsldj
Unkkislovu til Trsfn lmok »Moko
nsnii igkszse Innkc om Momxmsx er
disk-: tmcirdan ital its-g i Tag Its-ki
mine Roms asngstriigcs Zwmsumnl
Haar de oaagnct op as Sonne-m
»Mot- fcmr vi Vred i Dag?«
Jele lmr Mo let en fonds-m Mut i
dvb Taknemlighed loslc og vclxszj
ne Bwcht oq twkkc dct til sit Hu
tt-, for sum delte dkt ud til de man
us, fultncs Ema-a- lwls Lim- l den
asenkte Lamm-s Etru- tindkesde H
Fwd og lpwndt Fowentning om m
Ina, bund de laa haardt mengte til
Ft las-dank Sqn kau aldkio glom
:m-«-«. Da splei man Sandheden
If, at M er letteke at give end at.
lag-. Wegen agent-selig Fort-rings
sutdhed vil ved den rette Forli-»Wil
Dekal lallte dort of sig few- Livet
Eines We at läss- dll der-Alp
cnere Ma- i det, man tmäet
M·
I
i
i
i
En Tma til vslde im um arme
flno til Lnd for: Giv aslnat
Z si til Medslorltondercm ellet løa
Oplnssnina bos dennc om, lwor bot
bebst can anvendesl
Nin ikkf TIiet til de vkofeslionkli
li- Tiqgere. lom lkilter med den-is
Pfalter oa sitter dist gode Tøi
bort til Trik oa anden Daotligbed.
Der er beldiavis mange Mada-,
lom ester endt Dagsarbcjde »den-«
for Mem-net gerne after Natte
lsvn for at holde Tsjet lammen, oa
lom med Tak modtoaet og med Flid
og Omhu unwider- bvad man mont
ke wide dem as bruqte Medusan
ftyseu Mc alm- sot m start-me
We mod Kuchen, men mit-a
MPpnseud oftgenhclthse
sd Wen user five-, at mindre
few man itke Mc bekendx et givey
og i Sxedet vilde am fkg den Ulejs
lighed at lade vedkomntmde Tig
gek legitimeke sig vilde de meget
let immng at de Masnd, unge og
Mer mer euer mindre Nanirkcdc
as Epmtnik sum wd Morkisth From
brud, ja lnngt nd Wa Mit-new un
der Adern-I ..ianig k)ü-jsettdc" got
Tramwk og Wange usikrkn oftcft er
Auen-I cum- Masnd, der cum demu
vrfvcmme Mande sMr Mtdlek til at
MU« Rusm san kunmlkm sum lmn
ønskisk dist, Enden nun vcndcr hjnn
til Familie-L Ton Flug-J Nod
kwkcnhcd got ichs Menmlsirnd umkme
prmms leitet-c m lose, men must
per tun die-sc Wonneer lde hum
get-e md under Rattikxiursorxusiscn.;
Inst-.- dcst im- Hnnsr dist. der er tut-r
m LU Inst-m er dct fna disk nmn
LWMUI ? ,
Til Slut oft jeg act-m- attcr
tmmiscs til Aarcsbcskcmingokmu der
tydeligft oplofkst om Vikssonmcdcn.
As ovenanførte Eise-nistet paa Jolks
fcjlogtige stattelscr vil bot for
smas. at mangc fclo Bidmxwdctty
forfgntmcr at studcrc dem ngjmn
manste de naspms not lasse-s det
samka Form-X tzvotmcd Paitor
anbv. For-standen for th Pan-le
Fugu-J Misniglwdstsplcjo lcdsagcr iin
Betst-sinkt oa bvoki lmn stodiu qen
tager sin Von um den Ojaslu der
er scm notwendig for at holde den
warum-, Meniglwdcsvlvjen : Ect.
Paul-;- quu virccr naitmsngjg as
Hjcrlpctasssr km andre offmtligo Ju
fmntiuncsr. »Im-I derior de, iom
sam- Ltarcslwremingkssh wilde sk- Ita
tusts unanan vilde do htde m dct
er m fortmldsviis ringt- me do
705 zitcsdsisnrimndctr tun samks ind.
kredit- det. at Eos-Trick cimåatter do
non-. klom- sntartmst Tot Wer
fiil MKA m Unfug Arlnsjidcskimuchn
er nie-get staer kommst-merkt i demu
Bydel. Kan man vol form-nü- dcm i,
at ogfaa de Tiger nd, lzvok di- km
bo Miste frjfk og frit tue-d dort-O
Born end indv i Born-·- smwrc Wo
disk og stimme stule ubmmrquc
Baggaatdc Fette for-get Mcnig
licdxzplksjcsns Akbejdc I betndcliq
Grad
s ! ! ’ «
. » H.
’ «s
- s «e « .i
) El "(, .1 y. 1
»s
-
.
« s
.
»
«
Zl
s
.- »
d- R
TM ou Reises
D
11 man-Max onst ouIst-so II- -
sllegmwgy O tot-ON U .
Its-like U Axt lot-o tatst III H
041 acce- M W— A
mcagm VI Ists-I W ps- -
h stim- os W W CI —
singe. Pan-s vol-— es U—
Moos-Ost Uthss es III- — ;
primus-r tust sit M .
W
muss
IMM
MS Inllinos An. Ohio-so W l
Hcopkuuaeka
! sauste-holt tos- stets-unlink
. s.««·«-.-,—· -·772 - »
s Os--0---0
Hi MiAULN YX
Nu F «
·«s- s
« !.I---f-v····
-««-« Esssy
WXICAUAIISIII
los It sind « Mike us- II
INUG kru. « «
U IOCQ
n Fu- s Zur-ist
EIN-«
Japanmisfionen.
Fin- kvitteret, se Kbl. RI-. 52 .. .. .’. .. ...... 81811.40
Blau-, Nebr, Sondagsstocm. » ...... 10.00
Dss MoIIIes, Ja, Vethesda May-s 5cs Fotming ...... 10.00
Demut-Ist Wis» Mrs P. Anderfem Hans Hausen, .
Marthe Haus«-II lIv 82 Hans Dlsen 81 ·. Um
CcsIIIIsIl VII-Hin Ja» 5—øIIdIIII:- stolcn .. .. ti.:35
Wcssllswob Maine, III IIIrkIIIIIIIlchI I OIIPIIII llIIIIdIIIIIsJ I" IIMIU
cIIIIeIII«. Lth til DIdIIIsIIIIdIIIIIIIIcII, Mr-: . Hans VIIIIIIIIIII lule
EIIIIHIIIIV WI·:., Chrics VII-lieu .. .. . ...... :I«»II
Colle-Wen III, til inrtIIIIIrldcsIh Allsm J. Hausen TIW
Eo. WIIIDIIIIIII. Mc PIstIs EIIIidt .. .. . IIIIU
Tau-) VIIllIIII,:II-’IIIII., Rufs-» JIP.JIIIIfIs-I og IIIIIIIIIV III 7.·««)«
(Ier-I-III«-IllI-, LITIIlI.,tI1 NIrkIslIIIqIIIIIIIIIII "I Hich, QIIII .. 5.U«
lIIs."kfIIIIIIillII, III, RIII .. . . ...... FIUU
WIIIIII.II"II. WI-:s., Vor sIrIlIIsriz Mal-S UIIIIIIYIIIII IIIIIIIIIIIII 5.U«
NIIITIIL Nebr, VIII-: PssItIrIIIII ISLL Il) ChrI-: VIII-it IsII 83 I W
' Tilfammcn . 81951.25
Judianekmisiionen.
For Loittcret se KbL Nr 52 .. « » .. .......... 81311.89
Maik, -cebk., Sondagsstolcn .. .. .......... 10.00
Dsss Maincs, Ja, Bethesda Mghs 5csFotenmg ...... 10.00
Denn-ask Wiss-, Hans Oliv-! sl KEny anrlige Liver
siltd85.. . .. .. O.UU
Snpcstior. Wis»Ch1-is Nicl sen .. .. .. .. .. ...... 2.00
Brot-fon, Mont. Eøndogsskolen .. .. .. .. .. ...... 1.75
Andubon, Fa , Alfrcd qkndrrscn .. .. . . .. .. ...... - .15
Sc Windham, Me» Peter Landt. 2.50
Dane- Valley, Mont» til Fiitkm Kvs. Pö, N. P Jenseit
og Huftku 8250. .. ................ 7.50
Lake Wills, Fia» Nil-Li- J M. Iapager » .. ........ 5.00
Jactsonville, Ja» swf .. .. .. . .. .. .. 5.00 '
Rnssim Nebr- Lorcs Tut-verfu! .. .. .. .. .. ...... 2.00
Tilsmnnwn PIZCZZILJ
Jndromiissmnen
For koittcsret,sc8wl.:1cr.5«. .. » .. .. .. SIEBEL-Es
So Wink-dann Me. Peter Enndt .. .. ........ 5.00
Tons Innern Mont, N. P. Jenseit og Ouftru .. .. .. Löc
Jactsonmlla Ja. Fuss .. .. . .. .. .. .. 5.W
Zusammen .......... 822311
Morkttonmisfionen
For Witten-: sc Kbl Nr 52 .. . .......... ZUZIILJJ
Des Mai-Ich Ju, Vethesda Malt-Z öc- Roten-un . 1».»0
Triumqu Wid, Mks P Andern-m Hans Haufen im
Js: Marthe Hausen ZU .. .. .................. 7.()U
Eollssudeiz Jn» zwi. .. .. .. .. .. .. .............. 5.Uu
Rom-m N. Tat» Fins. ·. .. .. .. .. ............ . lxmn
Tikl Ren. CARL Pelia Mys. .. » .. .. .. .. .. 1550
So Wink-Dann Me» Peter Znndt .. . . .. .. . 250
Tone Ballen Mom» Kni. .. .. .. . .. « .. ».... 5,()0
Jackfmwillc Ja Los .. . . ...... 5.W
Russin. Liebk. Lin-is- Pensionsk- Mr Z Clpkistcnicnsl 300
Iilsmnnnsn . . . IIIEOTLI
Judilasumsgavcn
Lust »Einem se »bl. Nr Zl .. « .. .............. Wenig-Dis
Lukk Wts ., Et. Pener Matny va .· « .. ...... f IWM
Llndnlmn du« Chri-: Andtrsrn on Hain-lu- .. .. .. .. MU
Itssannwn 81711«51.!Ii
Stolckaszsrst
Ztt Instit-Eh se Mal, Mr 52 .. .......... 817:.««.1.3
Audutmn Ja» Ebeuczet Malu Peter Andeksm 0 B
Hat-gw- H. E. Hausen, Rev· G B.Cl)kistiansec1,Cl)ri
tmn Jenseit, Hans Meist-m Ludvig Wintkpen Elnnsmsr
Na.-Isutssen, N. C. N Ecymidt, ho. SI: Peter Hen
nspm Heut-if N Erfinndt Hatt-Js- N. Sünd-L H. C
Ilcisssctk L; P. Mndstn Laut-in Petri-sub Mel-:- J.
Gassen tm Tät Chri: J. stund-sen stu: J. J. Hem
mtsmstsct tskielcssmudsisn Mut-n Votcksmh Lndmsrnsmt
Merk- 3ctmtidt, Rom tssastsnmszseth Missi- Mut-c
Efmudn Otto Jenseit Elst« Echmidt, bät-isten Wut
than-. Tbnms TdyggcsnL tm. its-L; Music-u Imme
Euren Emmidt Eduu Wen-rieth Ida Hemmmgsem
Damm Zutun-du »Im-J Pelor Ranuncu, hu Js; Ber
tlmfxms(snt«s32:isl.. .. .. ·. .« .. ......
Cotntiil leuftsz sin» E- s- Las .. .
cum-sc erum Akt-L Hatt-; Virtosscn
Zwist-Zor- Wis» Ums-J Jurist-n ..
Visttmeiin szth Ward Co» N. Tok» H. H. Dunst-m
Martin Peter-sen, Jst-gen Haus«-m Adolph Itasinussmk
Pmk M. Wen-rieth Arm-oh Hansmh P. M. Pein-Heu
Bisse-r Chrjjunnsm, Froh Jsssmspm Chr-is Thier, Peter
K. Hause-m Jakob Petksricn Im M; Log-at Pistrrsrn IM
Jmnmit, Minn» Et. Pius-am- Mgb.: Cher Ein-un Pci
tcr sonst-n tm st: Mel-J sorge-users Axt-l Niclsem
Lin-:- Cnssmstsm tm Spt Postor M. L. Block M:
Jan-: Casmrsen Z-. » . . ......
Not-um Is Dak» man-: Man R. O Rose-Wahl s;·; A.
P, Andersem Minnix Ray-Lunis sen tm W; Chris- beur
sen Stoffen Jenseit. R H. Moos- Amt-tin H zuwink
bu 232 A Rosende Fritz-P Mort(-n,:lI-’a:!m1:"i Cim
ftcnsen, D. Z.P. Lund,Cb1-i5 Ruderstw Innre-J Clm
Johannes Jensrm L. Port-r Hausen, Jota-:- ksiufcudobL
Peter Messe-m Christen Messen sm. sl
Gteeiwillcc Mich» St. Petier Mgh.: J. P Las-seu· dsg:
Oli! Henuningscn, Juba Jolmnscsm Niels P. Peter-i
sons«n, N. Larsem Jene- Audcksen ho. Si: Chr. Son
dtup ksocx Wm Vidstrup 25c .. ..
Wenian Wis» Vor Fressen-g May litsassnisfotkssnssistdn
Rufst-» Nebe» Chris Peter-sen 81:Lars Jesperseu PS 50
Tochtde Mont» Emaus Meh. Pastor C C Menge-T
82: FL Sturm PFcldt, Mir-T Rielsen, CJensom Chr-is
Moosaaard JMAndersen J..Melsen, Peter Tom-ne
etw- Beter Ruder-sen, tet Offen, L. P. Peter-sen
hv cl: Irederik Men, Lmäi IndersemN Th.
Nietsenthwe«». .
102 50
5 U«
»an
»Um
I Z IIU
Izu-)
3000
14.50
Tilsammen. .81957.70
Blutk, Nest-» den 27. Dec» 1912.
Otto Hausen,
Kas. s. den soc-e- d. ev.-luth. Kiste iAnL
To NYI ZØCZK Pol soll-U
As E. P. Inn-on
Reduktioauekketnsk vecl »An-Lobi l)skblsd«
l. Don coel- Ist-cis
j Zilleder us Tekst 22 Sidsr i smakt Omlss
Pri- 10 sen-.
s. Inn-illim- blamit Prof-tots
komlt tot Mka Stra. 32 sidsk and Bill-der
i illa-tratst cis-Ils
Pkls U Ost-.
VIII LW Mist-III W
Im III
vassvøwwu s- sv . —