Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 01, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VI UUIMIUIIII"""TWIIIFIIIIII s
« MVXZDX
s
« www
W
anåkekign
Nr. l. w II Blain Nebt . Lufsdfng dka l. Januar 1913. » f — » u , 22. Aarg.
-A» « ,
Kalb-ta
spiikgsmuulel
De tyrkifsc Telegatkt kvikr siq ved
at tagt imod det nundgaaelige.
Dem- Modfmndkte fslet sig fikke
i dkkco Sag.
Stein der bit-v muri do mrkiilks
Befuldnumtjwdc mdtil wedng m
overchtn on- dc mldr Aaa lud Wo
de Alljcreche Rurdrmmm var man
alligrvrl iør den Tld set lädt out,
hvad der er formamst 1 Londan Te
wettka Tolmrrcdo liqucr,deke—:s
SlasgL sum um« lisnder den Im
Adlkaka Title-r »Tr- stiman at bl
maa Ima lud Wo dr- opitillcdc W
titmclsctt drrimn de ml have Inn-d
Wen ksc lnsimttlsr alle dinlonmtifkc
sls snr u: tmsllr Ekmlsn nd. La
Jrhssc Brei-sc staut den- trulm
Don figek f. Eli-, einst lnmd
Jusldiss im Monstantjnuml m
Psgmmns or du Mr scndt til
f- for nt lwcm Flslmtmrd«.
at nun md Wo do Allu
» dringt-r hemmte-O sm tur
Uic Dido sum Spinnrad-. Tot er
jo rigtimml oasua at nisma Land
ommndu sou- Turfmt lmr tust-im
over : m spi-« Ihn
Lr Tlllljlsrpdc uslcr im IM- desto
nnmärcs slm iikrc Wu, m chdut ml
blwc slntgist mn Numle as do
Bettnmslscn de lim- smnlaut at di
allerede Time-:- at unsre enmc om
Dclnmrn as Vom-t- Albmrien ital
blivtsv sclvjtasndigd on del-J Gen-user
et offtnkket fault-des:
Tet· drum-:- en Lmir lnnqsts Flo
dcsn Triuss Ums-re Biw- men fan
cedcs—:s. m den give-r Montemer en
Strinnmsl Land langes Flodcsn der
udnok den out-fu- Ves TM Lmtdrtsrs
Inan til Kinn-! Lin-m lohn- aft
pna til der Punkt. bwr hnjdr m
forth Trm lot-er sum-um km dnmusr
Normen-nnt Limmnscn dunmssz
af Vnndsfrllot imsllpm Zerlsien ou
Albmtixsn fault-M, at Ecsrlsim sum
baade Pricrcn on Mmmstjr. End
gewissen damit-is as on Linie-. der
versme Muse i ligcs Rismina im
Cyd Jtalana til Vandfkcllct. Gras
Ienland faor Vor-n Embrrkistw - —
Gmsnsen mellom Tlickxiisttscnsgm ou
Scrbien iknl lwidc Drin uquer
Ida Montrnmw sank Tjakkmm ou
Vidcsrr til Risiwky lmorsm den i ret
Linie gcmr til Finden Lim, der san
fkal tin-me- det fidfus Smssts as
Grænfm Vorn Flcvlic tilfoldcr
Moment-am List-no i Man-erha
yet skal tilfalde Grasfenland Tot
stemmcr baodcs mcd den-H Bestia
qenbcd oa den«-J Besollnitm, der
spvedfagelig er qktksl Mcn den mas
ste Regering forpligter sia til at
kive alle Magie-r Handelsfrihed
pqq disfe Tot-. Valgarerne ausser-,
M sit nasan at den-s Landgut-nie
ist-d Tytkiet fkaf viere en Linie
cstutRolsosto paa Manne-rain
Jst til Midia von Sortehavetz
m man wettet-, at Konq Indi
Md oq bang Regt-eina, hvis det
EW vil qaa ind paa, at Garn
feu·ques fka cnos paa Use-er
- W ftlger Maritzafloden til et
M Syd for Kucelu Burqas ca
TM tiqe istpqa sit Midia.
Eis Jag, fon- voldcr unsri- M
Imnrimk end Mw Jorlvcsldist smsls
lcm Valkansmtmus uq Instit-L »
Mirqu Holdninsp ritt-r at dot ish
lasnaisns bar Etrid tut-d Ecsrbicn
Under W. Tor nusldtss im Lon
don, at det, at Alt-ja ikkis sendet
sim Trovvrr bimL vwkkek Um bos
alle, Iom det Icerlia vedkommek De
,montenegrinste Deleqater er be
"kvmkebe, fordi de bar biet at Ostriq
» ester at have opnaaet af Sahst-w
TM det lasset-O nu inster enten
U hindre Amte-regte i at tmse
W k Wdelfe ved at iudlems
m We Vy i Manto-I euer os
b Hi W svm WML Ist M
Wen-malte i Umonst-Ost
Elim- sin sur-tiefre- KrigshavIL —- Den
Entontqurinsse Den-got Mijustovitch
Hagde til alle Ambassadsrer i Lons
xdom at Montenegro helle-re vildc
Ilade sig udflctte af Staternes Tal,
send det vilde mich Bin-get Sowe
Ibcn etlka give Ascald pao Skutati.
E»Dt·t er natnrligvis abftxtd," sagdc
han, »for Montenegro at tale om
zzirjg med Lin-ist« Men hvis Rege
-rinmsn i Wien aqter at geweme
jflmc Heusigtcr. man farst hver ems
jsus Mcmusstc i Montencgro dræbeg.«·
— Man tue-nor imidlertid, at Rus
stand jage-Mundt- tilladet, at Istrig
Holler nugen auden Magt opflugck
kdct lillc Komm-ich sont i Aarhuus
Jdrcsder har vikrct den slavistc Rate-s
Fiasko Vom ved Adrmterl)avet. Rus
sland vcdvliocr oqsaa i Stint og
EZtilthd at rustc siq til Krüg.
De senkte Meldinqck
im Frcdsrstoktfekcnccn tudtr nasrmeft
Wu. at Fredöforføgene vil fix-ander
on singe-n ml blivc for-Nat
Tot var i Bart-aus« Inksict sittl
de spare paa de Allicrcdes Betäu
mslscc De giordcs der ogfaa, cllcr
Tot-Hex ignorcrcde egcntlig holt dis
»sc- Befängt-tin og imnkom Amme-m
del-J Sendung-nd used holt nue Ve
tnmclser. sont fort sont ais nd paa:
»l. Provinicn Adkianopel for-bli
msk under direkte tin-Mk Abt-mus
stration.
Z. Mcikisdonusn used Saluniti som
Huvrdimd ital »du-m- et For-sten
dInunu der sinke-:- af on urotefmni
tist Prins sum ILIaltanftatcrne
mslger sra en Inst-ital Stat, og
Zultancn nominrrct tmm under
tot-Mk Overlnskkcdmumr (5u,zcsrain
tm.
sk. Albauien ital blivc iclvscyrcni
de under tyrkiik Overtmjhed izovcr
rinnt-U os; regen-s of en Prins of
Don kksjicsrliqc ottotnanske Familie
Hatt skal onslqtss for en Terms-I as
?- Anr used Mnlmlmd for UmwalzL
i. Alle Jst-Ink- i Idmusrlmurt ffnl
furbtims under Torhei
5« Ewmcsnuml um »Um-tu ital
t.:-.n.ut flcl kith iurlmudky da
Bist or en Zug nusllcsm Tortict ug
s entom-like Stortnagtck.«
To Vlllicsrcch siksumsfcntanter
kundi- jtfis Among holde inde most-Z
Rrchad Paslm uplasitr donne- Hm
ftilling.
,.-L«morfor fasschddcs vi da
»Hvad er Vcdcrlnqct for vort
Sein-P«
»Im-Heim ikke di- «)0.00» brum
Soldaters Vlodcsisdaydelsp en enden
:!It·løtlnina?«
»Im w Ewt oq Mc en alvoklia
Kunst-konse« vor noglc of de
fkakpe Udgydelscr. sont csd i St.
Jana-es Paladsvt
Zins-Nonen how-des til Mandata
oq eftcsr at den var bcrvet, blcv
Samtalen end mere animeret. En
as de bulgatste Delcgatcr sagt-e til
tykternex
»Di- mag wisse-. at de Alcicrcdes
Tropper endnu ligger soc-an Tchas
taljasisæstningm Mel-mindre De er
villige til at for-handle paa Grund
lag af det europæiike thkis Sin
derlemmelle, er det unvttist at dis
IstntereX
Minim- 1jqnmdts lldtalcslfvr faldt
fm de Miit-fest flüsvmsfontantcn
ou Nvchad Post-a Hunde nt ofter
Wen Vendinaom Diskussionen hats
;de kam-h vildcs lmn after sonst-ren
nst-d im Rom-rian
Tot ciusstck der fault-des sonsløbij
I» i deiat. tsr Valmst inwllcm Im
Tchrtmlum csllcsr Flaume-IS Neunu
Imzuslch Man mer«-tu at ankicst
«snstndclrs bkmbmz at Magie-me skal
luszme sia intellism ou met-gle.
i Stot Stille i Ner York.
New Vork, 30. Dek. -— Heime-d
4000 Klædningsfabrikket staatsfe
sesherwidchekvedqtca 125,W
mandlige oq Mitm- Arbeit-esse
tide IMM. De fordre- Stils
vors-Lege as W Mast- 45 FI-«
WW et M X M CI
Mistwa- W W M
ZDom i Bombesugesk
38 of de 40 anllagede kended
« ilnldigr.
Knn to as »Zum-national Jton
Worte-»so Embedsmcrnd gaar fri.
Jttdianapoli5, Jud» 28. Dec. s
Fast ou beftcmt toq United Stute-:
Rksgcrinq i Tag W nf Arbcjderunis
sonnt-J Embrdsmasnd, der var over
lnsnist om Zumittenfuusmclse for at
fromme Eksplosioner intod Jkkcs
Unions Arbcsjdc ovemlt i Landoh (
Forum-ing. De lmvde bistaaet i den
iEbrsplriicin i Uuss Anat-losz, Enlif.,
tmorvcd san nunws Monat-sm- mn
Will, on harret tin-d at Ums et
»Zkrasklwrnsdmnun-«. disk ksk udon
Zidcstukkc i Landrtszs Historie-.
Vlimdt de Lks dmnte » »san«-m
«tiotml Association us Briqu and
Jtmctnml Jrun Worfcr:« FOrnmnd
frer M. Norm oq Icckstformmtd
Jolm T. Vulch De or milder fkuli
djms i at luszws Planet ior Vom
lnsspmsngninxustx us lwilke 100 Til
faslde er konnmsn for Wirt under
Forlmrene i Judimmuolis
Do dømtc »Um-nd vandnsdo mod
Jvrn Dac- Hnsndcrne Janus-en misd
Ton-Moor nennt-mIndianmmlj-:s Na
drr til Fasimfltst - Ton-:- Etms
ml blivis TM 091 LE- Aarss Raanstsl
sur lwekx eilt-r Donnncnsn vil bi
fwnums lmek Termin.
Te to. fom Jnkmsn frifcsidti·. var
Daniel Bin-Um Rock Island, Jll’·:s«
on Kommst N. Zeisser Milnnmfm
Wis.
TW Familka Dr Vlrvctl Col-U, og
de dsmtes Huftkucr umd- da dr
rest- Masnd føkfisg til Fast-giltst
Mris. Darm J. Oixminii fra Vin
sum bespichdtu da Tut-nur« for-kund
nses over lusndecs Mund.
»Zum Wortes-»Es Foreniim bar
nu knn to Embchnmsnd. sum er
nun fri Rud.
Ton-Hin Willmm J Wurst-I fimstc
nt lmn or ritt-r Mth fon- staat
sndnu Wim- tsnd de dømtu
Samuel Routiner vil ikkc ndtalcs
sH um kommt-n howka nn esller
sidm
Frauk M klinan tillkmqess Uma
lxslsetu »Am-n- lesasnd end ui bar
tut-rot fastmiltst J anmlc Time
bnmtcs nmn at ofskasns wrliaks
’!:’u-sth Ører.«
Zidm Forli-onst lus,-·.1nihte, den !
Ost-, or R anklagt-de W Cum sei
Jud ns den Aar-sau, nt Antliva
iniod dem sandte-I at matle Grund
Ortic E. McManigaL disk lus
fcndte fiq sinldia i Dmtantitfprcmm
Immer na bit-v Rouerinarns form-m
ste Mdmn idcst kmn nasvntcs stets-,
der bat-de biftaact hinn, on Edward
Etat-L der besondre-, at ban imvdc
sum-nat en Vro i Dayton, Ohio,
bar ikke endnu faaet den-s Dom.
Clark vil kimcsligvis inart faa sin
Dom, medens McManiqaL der hat
vom-et holdt i Jndianapolis under
Devuty Marions tm Los Angelg
Caliis Vevogtning sont et ·»Laau«
til Regerinqem menes at ville blive
ssrt tillme til Caciforuia for der at
nicht«-Hin Dom for Sprænaninqm
as Amen-n Jron Worts.
—--·
Der vil blivts ajort Forlsm pnn
at san Jauche mud do dømlts up til
Im Vlsllmldling ou følmsliu oqllm
sssm nt san flier nf dlsm lndt nd
mud Kantion ntldllsrlldiq
Tot fldlw der siutscs om Mlshlllnn
ilml er, at lmn rjsmslizwlsrs nil blink
-!l kaf Momin
Juleveir i Østen
Fm New York titeldes, at Juli
alten kam med Storm on Tyknlna
over Men. J Byen facdt der 12
komme- Sne, og Binden licwa IS
sit l M. W Fort-let cel
im of M; en U M as
IWW W Mei
til Mc O upon M My M
M list-b Miso-nd If W
liggcudc i Karantæne. Ogsan Jem
banrtmftkkcsn forstyrredes as Uvejs
ret. .
Julcdags Aftrn blev 75 Passa
gcrer og 18 Mond af Befastningen
pcm United Fruit Companys Dam
uor ,,Turriulba« landfat isNew York
as Naserinqeng Toldkutter »Gene
m«. Turrialba var lsbet paa Grund
Juli-often nd for New Jerseys
Kost. Seneka var bleven tilkaldt pr.
tra(1dløs. Julcdagcs Morgen Kl. 9
Vande chrct laut fig, sau Dort-sprin
gen fra dct em- Skib til det andct
knndes sorctmussrs »den større Vanka
lighed.
; Snestorm i Nocdvestm
iDeu vkkrstr ,,Vliz..mrd« pun qnve
Aas-.
Ztsattllh Wash» Eil-. Tut
En fkygtrlm Euch-Treu mirs I
Wachudv Moment-. Et Fraqttom der
fvar Paa Bei Ost paa smer Cbixazkkn
Tllkilnmnkns un Puqet Tit-und Bann-I
lag ladet med orientalslo Vansr m
Neuen fnldstwndia knust m« e Zur
llnsd Lokomotin sit-del etsvlu
den-du oq Z Mmld bltsv lud-Itzt
lwoms 2 snisdsnnligvis dødohsgt
Tet vil van slcrc Tage, føt XVI-W
att» er anbot-.
lä danltie sämtinn
T nsthuel
De ovetlevende bereitet sm
frngteliqc Lilie-sur
London. st. Tec. Lrs owns
Hsnms Inn-und tm disk dcmftksj
Tunquin Ruhm-n disk small-des ol
j on nahen Bund 50 Mit mHH
fndvksst sur Ward ou landfurwsxs of«
ut Fislrrsnrtm i Wem wnn i Umr.
ist-rettu- nm mmtclikus Hin-voller
Vol-Im- iorlims I. Turzdukxcs un
Ort m Zxorm sont rnfvdr j den
cnqclssxs zumal «
Läsfkrmnwsn surlksd lelwh ug ens
uf Manchm- nusd ·.- kllkuud unt E
Nord, knldfksjlksdc, on alle de Sii
Illkund drulmsdth s
TM nndm Rund l lwilkm Ihm-!
tajncn uq do ønrjms 7 Masnd nar.
lmldt sig isnod »Komm Inrn de lnw "
do inan Linn-r intet Bund km um
udls of Stand til at san Mammon-r
im den lusttastns Beholdev
Føkftcs Just-nim- dødc. og en ausz
den Lsficer ist«-v 1u1nnittiu. Han
iokssmtls at limer Kaptajneu
Eftcrlmandcn dødc alle cller blei
st1)ll(-t over Bord lnm Kaptajmsnv
ou ist-n Mond Ida-k. Te blev ogfaos
Kollet nd of Banden flcre Claan
ntcn dct lnkkedtss dem at klatrr tilsz
Eidam-. De drev for Binden til List-;
daa Morgen on lcd frygtelige Kvaii
let as Tsrft ou Fotkommethed. Dcl
Evar i Band omtrent til Hallen ou!
Itabte Vevidfthcdm medens de flieh-;
Etat qennem Ssen oq ov i des-H
FVaatL der steler dem. !
Pkcvsidenten i Panamazonen.
Im Tunnnm nnsddtslw Itudkr Z«
»s. at Prassfjdmttsn nnsd Mitm- un
knu- tjl LInlon Jnlmfnnrdna nsd
Mriqcsikibet ,,Arknnfa«:s«, ou i Julr
doqenc blev der aivct manms Fest
ljglusdcr til lmncs Æns
Prassidtsnt Tnft link tillmdt Oberst
NoctlmlT disk fokcstimr Vnaninqtsn
us Konntest. Posten sont Moll-Mu
votnør over Kanalzonm
» Femtcn Minutter often at Pras
Widenten Juli-dass Affen hat-de pas-.
feret Siedet, blev en Kiost paa
Tentral Ave. sprængt i Lasten med;
Dynawtt. Flere Irreftationer foresl
togeQ .
Mmmm«Dc-Mem«nu-oq
fnsdmsuys M msd M
Was -
k; .s HAT .I«-«·--sc
»J- :·
W
Horden rundt.
--—
www »
J Berlin findes der uu 306
Kommuneskoler med 224,1ö7 Ele
ver, og ct Lasterpersonalc poa 5·585
Personen
Fra Tuniiy Nordafrisa, nu-ldes:-,
at Flyveren Narrn-:- Dngdag den ll.
Desc. uaaede en Heide as 5800 Mc
»tc-t og dcrnusd lmr flaact alle trib
Ttidige Høidcsrckokdoc
O
Erkong Manna-L Berlin, Il. Te
mubor. Ofan Mann-pl or i Tiku
many blcvcsn mudtaucst as miser
Wilhelm pcm Zlnttot tust
.
Tcsn tuska Max-das Vermi, H.
Deren-hör Ring-sagen lmk lusuväsx
Lovsorflngct um Petkolenmsrs Munu
vol til et lldvnlq Wo II Mcd
kommen
.
Noli-kam- sinnstantinoch Is.
December-. J Haar er disk tonsm
usrcst 57 Tilfwlde as Nocera oq W
Tødsfald of sotmms Ztmdons.
I
War-schau -- , Rugsisk Poles-,
Imr on Komiker tmktmst nusd solv
luvct Brwitdevin af Oslasdc over en;
winden Process Hatt fclv oq 4 Was-H
sm- dødcs nf Foruistninkk
.
500 epileptiffc Born findt-es der i
London. som bidtil ingen Undvr-«
visning hat faaet. Grcvsknbszmn
det hat uu bcsluttm at oprctte cus
Stole for disfe Bam. «
I !
MEer Willst-km kundi- inmittka
fisms sit 40 Aar-J Jasmsrjubilasums
Lmn Var i de I« Aar ncdlimt 70,-E
CI Its-km- Lsditdt der-If ca isxmoj
san-r un -.«a. :3·«-,(«)0 wohnt-L ;
.
Opdagcde Falskntøntnisrv. Verlith
ID. December-. Til »Verl. Toz1cbl.«E
tolmraserrsk im Altona: PolitirtT
tnsr hat kmdcmkst et Falsknmnnnsr
Ost-Musk- na mtlwldt trc Falsfmøut «
non-. Tor sandth storc Oplna afE
fulka chnnnarkfmkkcsc
c
Ztokt Vervlfalfkucri. Berlin, 5
Zwei-then Til Momcsnlslachno mcl
usH fm Wilnn Rusland,: En lust—
Mkde ftøms Jndustrfdriurndvsz
Eøn er blcswn nmssusret for Vcsrels
Enlfkuoriek til ist Vcløv m· BRUNO
Rublcr. T
O
Prasfidcnwalg i Schweiz Berlin,
12. December Forbundcsforsmnlin
gen bar valgt den hidtidigo Vice
Urassidont for Forlmndcsraadrt, Miit
list-, til Formmdcivrwfidont for limi»
Tit Vircpkwfidrnt nalatcsi Moden-«
af Fotbundsraadrt Hoffmann Vm
m- et radikale-.
O
I
Entom-r i Politik-drunt- Fur IIqu »
h- Tazus jiden reiste tr(- Ahnuner
Im Wirtin-m til Zumlmr Un ni
Nun-lernt- sonskont en Lffiast dor;
fnd i sammt- Vogm sttidtijsisfislia, aus
han somnlcsdinodo del-for, m lum;
Nov any-im Tot visw ji« du, uklj
do tns Nomusr var fortlade nsis »
fifkc Zvjonor
O !
?(-k»r1-s:sfcfk(s »Nunij En sum T
unsc- ns nwfiskks Mkstalindnstridrimsn J
do, der fordde nfbuldtisci i Clmr -
ww, anfloa Produktionen nf Nun (
jasm i 19153 til 211,(;()«.()0» PWM
Ovid drttc viser sia at flaa til, vil
man dermed bot-e naacst den lsidtili
Etnrsns Anrsvrodnktiou i
I
En smuk Prisftiqninq. Paris, H.
December-. Ved en mtnftauktion kob
tc en Amerikanerinde i Gom- et Vil
lede as Jmntesstonisten Draus,
»Balletdanferiuder Bart-Mc for
450.000 Fros. Da sman meddelte
M seit-« Mehr hcm sollst:
Dst er WWM: ieg hat
I »- sechs-W W kpk wo
. »F
«
TJ
Følgende: Nogle Blade har udtalt,
at Treforbundet (Tyskland, Østrig
og Jtalieu) er blevet sornyet paa
12 Aar. Dotte er utigtigt Vi ser
oS i Stand til at meddele, at For
nyclscn af Treforbundet or iket paa
7 Aar.
I
Engelske Marinculicsld London,
10. December-. Til Devonport or
der indløbet traadløst Tolmrmu om,
at Slaglkibet ,,l)lntnrion«, der i
Haar seiledo nd paa en Prøvotur.
er kollideret med en ukcndt Damm-it
Damm-ten sank, mode-is »Centu
rion« blev besikadiact i Wovon Kri; »J
ikibet er im pcm Tilbmusveiisn til
Dcsvonport
O
Periim Til Et. Petersbom Tele
iimmlmrmu iisoldcss im Tebel-am
Ton pisriiffcs Nisqrriitg bar meddcslt
den mirsiiiko Gesandt, at Forstwi
ninqm af den vorfifkc Kosakliriim
di- fm lTsW til 1500 Mund von
Hirt-nd of Pcsnaisnmnaol ika kon
acmustnfønssks nu. Im 1913 af vil
disk imidlcsktid blivo mnwndt MO
Msl Tonmnvr til Vrigadrn
i
Kulinmmlisn i Russland Et. Pis
torslmrzL R, Tot-. Til St. Peters
bom Telmrcmibnremi misldosjs im
Oboe-sti: Pan Forvipørgscl fra Han
dvlsminiiterrn lmr Voracrmvftorcsn
i Odcssfa spart-L at Kuliorraadone
kim or tilftmskkeliac til Januar, og
at kun toldfri Jndføricl fra UdlanE
dct kan afvendc en trncudc Krise«
--«-«-:Sk -., .
Kinn bøicsr fin. London. 12. Dis-:
ssomlnsv Iil Routier Buroan tells-I
grasen-s fm Pcskinat Scxmagts
Nutan lmr aiilnttet on ionslølsigi
Olnswnskomst med Kinn om eti
Etntslann von 25 Mill. Pd Sm
liim inod Zikkvrlwd i Saltskottisii
chfm 12 Discisiiilwi En danik
Ic"old(-1iibcsdk nmnd i Timtiin iknl We
us lslisiicraldircktmr for det Eknsns
dispakiomisnL lnmmndor Eultikutiisn
ilal forter
i
i
i
I
I
Jmljmsf Nravwn Tkst italienika
Voliti er umqu nf ist imsft Jud ?
brnd, der bar snndcst Etod i disti
konnt-likij Nxmufnsd Nd anin !
Tcsk ist« den for et chsrdinguars
sidksn nsdøde Hortnqindr nf Genuas-.
Grav, det or atmet nd over. KAqu
er lslcvon opbrndt tu Liqtst l1l. a
Plyndrct for to Pestlcørmriuzus af
man-f ftor Vasrdi
Tot bar øjrnfnnliq vasrot Roms
ten-I Honsiqt oasna at plnndns de
øvriqc kaum-läge Gram mon dori
» do Nonen forhindrct
.
Den smmskcs Flaadcn !Vi’adrid, li.
Deren-bot Flaum-ni- :Z. Eskadrtn
bvig Vtmuiua or planlagt, vil konc
nu- til at bestem af Z Pauserskilw
Una 26,()00 Tom-, 2 Krndsprc paa
si,000 Tons, 3 llndcrvandslmadc ou
84 Torpcdojagercs. Jesuiten vil Ar
sisnalet i Endo blive rcomaniscrct.
im der vil i Cartagena blims lum
qet on Dok, stor. nok til at unterm
Skibc paa ·30,000 Ton-» Forslaa
om de to sidftnwvntr Projektisr vil
i den nasrmeste Fremtid af Mariae
miuisteteu blive forelaqt Minister
madet.
Te smnssp Ntltjntiltlnristisr Pms
Zotten for Tisxsnrtmusnttst Zimmer
hnr fmmmst den focjaltstjsfsn Vom
mein-r i VII-oft kllkcsirismr Politinmn
Naht-Mk Tsn lmn inumsch fiq nisd
nt forlmdv csn anmniljtmsistiss TO
monstmtion Zønknm Funniddaa d.
H Sept« førte Meissnn Fsurfasdist I
en Fotsamlinq af 2000 Bot-müssen
det- vedtoq csn Resolution mod Kri
qen Den paatænktcs Gabe Deman
stmtion blov imidlertid bindwt af
en stwkk Afdeling Gendarmcri.
Eftsr Anmodning as Krigsminii
steten bar den franste Undsrstatss
sektetæt for PW Merkw
ai svme met- mimmmiw es
royalististe Propaganda-Wes UT
Militærvtrfoner M mo- MI
diss- «
"..I«- «·..-..’-s
Nobelprwmierne Stockholm, U.
December. De tre videnfkabelige
Nobtslpmsmietaqere hat i Tag i Vi-.
denskaberness Akadcmi holdt der-es i
Ztntnterne foreskrevne Taler. J
Formiddag holdt Dr. Catrel fra
New York for eu stor Forfamling et
Fort-drum belnft med Lysbilleder,
um LmunTransplantationen. Sc
nere pun Tagen talte Professor
anmtier fm Tuntouse om sin Hu
in·eri11;1-31netliode og derefter Pro
fessur Nriunard fm Raum
Eiter Reimen-J Middcm i Tag
nun det kongeliae Elot for Aarets
famtlige Nubelprasmietagere lmr
Zvenss Forsntterforenitm indlindt
til en Fest paa Grund Dotel RonaL
VI
Priucsreqent Luitpold ded. Mün
chen, U Dei-. (R. B- Prinssregent
Lititpold as Bauern er i Momes
Kl. »1,.s«)i) nimmer ved Doden
Berlin. li. December-. Ved Be
gnndelsen as kliigsdnaensi Mode i
Tau nnndedesz Fonmmden, Mjnmß
i nenne er Princsreqent Witwle
sxi Bauern Pan Formondensd For
slkm nedtonecs det at lmsve Mødet
on lade Rigszidagens Jnleferie be
mntde med det sammt-.
Lnfau i del ureugsifke Leuten-ret
fknnmer heldt Forumnden en Min
detale ever den asdøde Priitsreqent
Mintclsen, l-.). December. Keifetne
Jskilsveltn un Franz Joseph lmr fendt
lyierteliqe Kondolencetelmrammer.
Prinsregentens Lin er i Don bis
vet balfameret.
;
J
s is
Tronning Maud opererot. Chri
stiauia, O. December. Tronning
Mund er under sit Ophold i Eng
land blevon sog. Kong Haakon hat
i Tag fra den cum-like Lang Sit
anassx Laking modtaaet skriftlia
klsckcsddislelscs mn Trounjngcus Til
smnd. Ast-euch der er dateret den
6. December, lyder i Overfasttelsc
fouledes: ·
Dronning Mund bar ikke vasret
rask i lcrngcre Iid; nun hat haft
Inn-rieth nam- lnm bona-gebe sig el
lksr swd lasnxun en lokal Jnflamnm
tion l1myndtcs, og Drouningcn hat
mwt nth til at holde Zeugen i
m Ham- nusd akute Smertcr og
Adelan der hat« fomatfagtst en Upd
:n«t«t Ejnddfusnmism ou daarligt
Almenbcfindrndr i dot bele.
Man fandt det tilraadeligt at fo
rotage ou Operation, og denne blev
ndført af en frcmkagende Kirser
med dot lmdsus Resultat Dronnins
qun or nu befrivt for Smorter.. og —
Alnusulnssindmdot er bedro.
Christinnim 1(). December-. Dran
ninqksns Befindcndc et ein-r Om
smsndialnsdmw tilftedsftillondr J
Følao Morqonbladenc vil Kotigen
fandfnnliavid i Morgen reife til
Gualand
UT Hvedesort
Landbruqssdksmrtuucntct i Wash—
inuton hat indført on Im Sort af
»Tumm« Horch der sont-S at fkuls
« Nin-c m« smr Votydniim for Hut
dednrktsre i Nordvcsten. Den or ind
ført fm dct fudøstligo Russland -
chschIIslwok), lwor den ist ovdvrkist
paa den rissfiskc Regcrings For
føggfarm ank N. Mem-r opdaao
de den nvc Hvedefort under Reise-n
i Aficsn i Fjor Sommer. Den bar
faart Navnvt Feifkaia oa fkal vasns
tin-got hours-In
Eu Adam-wwwan