Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 24, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « « DÄNSKBREN ' ’
I)ANIS" NIOJWRPAPER
Publishesl i.n IT. S. A.
lt is st.sed by
«The United Jud-m Eva-W
Luth. Cl. «-«-«,’1«
and is publih «-«h»v
Dusish Luth. Pub. Fousc, ,
Blaüz Naht-. «-»
THE ONLY schl -Wl«)EKl-Y :
Iangkeren
W
si- «
«DÄNsKBRE-N«
«c«r det eneste dansko Bis-J i
« Amerika, der- udgaar
TO GANGE OM UGHN
udgiwt ak
Danjsh Luth. Publ. Hause,
Bleir, Nebr.
Prøwsnummrsts sendes
krit paa Forlangende.
" Zöck.102. E« E "
Biiiikj Nsiitpsjiksdxig dcii24. December 19I2
21. Aarg.
Jsevzßousecencen
Tytkerue got Vtsvl paar-y.
De vil have Lov at tilfste de
belejtede i Adriauopcl Forplejningu
von-vom 21. Dok- -— Tykkikt;
spllcr sit gamle Spil —-— Forsinkels
se --- og hat ssomariaget videre Udi
Iættelsc af den insij fxvriinbede Fredsss
kimfmsnas der nu cfter en kortj
Session i Estekmnddag er wdat til
’Mnndog.
Det er iwdlysotkw at de tyrksiffc
Tpåmansr ist-over pasa at onna-a Not
til nst provianckeris Ilidrianopel vesd
at Munde Nmskvnlansd at tage Del
i zwnferencen De Allicsrede ønssker
misqu at san fremad ntcd llnjdcr
handlinqerne m har ladet klart for
stoa act dirs-se Forsinkelsser nma faa
Ende- »
J» Zugs Zeission var den vian I
fus. sit-m .ns-"«onfmenun toq sin Bisqnns
disiscj De! var førftcs (55mm, do mind-l
satstc Parstier Form til amorqu For
han—d.nm. Tit-L gfalidt den inneha-l
bigo Aswa auswade BosidddclsI
sen as AdrianopeL i
Ton »Nimm-grika- Erpronyicr :
Miit)1is·k«ovitck), fom prassixderey syntcsI
pas Grund af sit alvorligc og by-«
benbe Udseende at være den bedsw
Prcosident for en swkmende Session
Da bnn bivd Nechasd Pia-ihn fortro
iligt at meddcslc sdet "Zvar, han hcwde
miodmasct im FisoijtanstinopeL in«d-J
tmf der et Øjebljk as aonsdesps Ettl
ssdi .
Rischad Pavhsa vejfte sig og gasv et
Osmer wf Jn-stmkscrne, han havsde
wdfmoh og ide- gisk ud paa, at Tyr
öernse ikke fkulsdc forkhandle mIed
Gartenland bvilken Stat havde
c stillst fin »den for Forhansdlisrgcme
ved ikfe at slukte fig til Vawbenstili
statt-den MAX, til-fiska han, ida dc
wish-do ast vissc fig niodaørliqo ou
Horionlizw og tilliqe of Ratt-Ists for
Europa san var Tyrchst villigt til
at Handwle Pan den Mtijmcslscs, at
de Allsewde til Mengde tillwchr at
Fenforsyne Adviwiopel smcd Provi
mu.
Dritt-, Manskisdk ban, var ban
et Mmmm Forlanasmdm da dick
ved EIidcn of sde kriqksførmsde var
Mr 150,000 Mknnckksen der lod
as Manavl zum Nie-de M provinns
dens sdknine Fasstninq, armrmonstmsdcs
dem vildc ikke Horansdns Simatisntmh
iom sdennis var, da anbsonsrilstsani
den sflntkrdrå ved bvklsken Tid Vul
garersnts »Na-rede at de knnch tum
AsdpiinsnsowL War fom sbelft de an
fksesde ack Casttv Krasft von Tchatalja
Rcchad Passhas Usdtalislfk sum-ar
saaode cn sstcrrk Seivsatsisom og de
balfsanffe Deleqakcr Twiskede sbvemns
dve i Øret.
Den tyrsisfke Delegations Fior
Md fllkttode sin Jlluftmkion of
M otwnmnske Synspmckt ved at
hinde, ast sde vklde lind-re Kvigenö
Ultjkker sog Adel-set im smegset som
malng wd ast foufyne Wdrianopel
, med, hvad der var tmdvensdigt for
st the L ivet.
sKvwfereth vildc da vaer I
Stand til at fortsaskte sinc- For
lhandkinsaer i iden Awisdftlmd, at
thsn Me, lod ssithusrsnwd mons
Dcslmsntisme von-severde
Dr. Daneff, Lober-sen blaude de
butharfskk Mkttltmæqtiigødv, tikbaqei
vöfde med Msltalenibcsd da 'f-olkde Ak
gsusmentm det wrkiske Inn-flog Gan
« vom-ists at Vaabewhvilen var en
Wuttet Kendsgersnsinig oa var san
vol dehnen-L at Delegatsersne sikke
That-de Mag-c til at fomndre del-ded.
Deres Mission ven- begrænset M at
M Fmä W Gen-hu til Fved
var sderes Magst jedes-W, men
i iderses FUW bonmnsquede »dem
M M est MAY lhvad der aiTs
Ihr-de var owns-seh ellek Iwckd der
GLÆDELIG JUU
I Dass et lidet Bat-n er kød
le Bod for Verdens synd og Nød;
Det er den Horte Jesus Krist,
som Preise bringle os kor .vist.
0, vær velkommeu, ædlo GæstL
For syndres Skyld du kommen est
I Verdens Jammer ned til mjgl
Jeg aldrjg kan fuldtakke dig.
Pkis være Gud i sang og Bøu,
som skænked os sin egen sønl
saa vil vi glemme sorg og Savn
Og holde Jul i Jesu Navns
lau usdisnfor den Opgavc, der hav-;
de brogt dem til London. i
Osmian Nuzßmi forth-we Akkqu
irre-umringen for Tyrkiet og nscev:1.te«l
hifwvifke Dilfælöde shsvok der var4l
gfotxt lignensde derømmelfet !
Den gkwskc Pwmiek M. Wem-H
zielsos forsikrede, at det vilde beede«l
til stor Skadc fior sde Amt-rede, om;
But-rusc- prxmianverodeå Magstsenpaa;
de nlsodsatts Zider vilde blive for-!
ande i de bislejredes Interesse paa(
fmnsnw Ti«d fom «det vilde give de’
alfliercsdeis Alkiodstansdcsre Lcsjligshod tin
at spmcmsstincre ("«n-d1·a-tte til i Mord
Wn san lasnchs Ifsont der tagen-!
Fare var for, nt de lwlejrcsdc Zins-s
Der Huldi- kauitulcsrc l
Im chbkisfe Drltsqast M. Nova
fnmtch sosthn at dest wrfiskcs For
lon»gen·de kam nanssske wem-eh das
det alsdeles nwddifiærisde sdet Grund-;
lag, -lworpao Wahsnskwjlen vors
Mut-ket
Nednd Pian Morde- nyc Ind
vcswdinigscsn 1
Bo Gange forlod Delegatmsms de
resss Irr-der og smnledcs i Gruppe-r
for at sc-, om der hin-do finde-s nios
gen mung Vej Incsllem de for-IM
liase Aus-messen men for-W·
Ewdclsg fsorefsplog de Mommyfkc
Volk-unter at wdjournerc til MawdagI
for ast qive de itwfkelliqe Deleaias
thoncr Leitjsgchcsd til at fortwnidle
imsd Mr sin RegerinxL
J Melissus-or fm Londe Man
dsaq Moral-n ihr-d dest, at den Daa
ffuldie Ort um«-WI, nsm der skulsde bli
ve Jst-od, ellisr Krisen Walde fort-l
swttes. J Lug til Moral-n herritt-D
ha. ast de rllslliercsde bar forclagtT
Tvrkiist den-s For-dringen og sdcrl
er gsivet Tvrfjot Vetwnkwiinustisd til »
Lørdazl Te Lllliisrodcss Foridrinqer
lydcrt
kaiots Afflaaelsfe af alt Lond
mnmckde Rost for en Linie Øft for
ellodosto Dem MarmsomsMet til et
Pnsnkkt i Mnlntmbuaten paa Sor
Myomst indesluttesndc Bald-en Gal
lsiposlsi. Alb-ums Stahl-Z afasøres of
Maul-ernst
Ilflslnalslfe af Ferne i Ægcreuhw
vseh form Gmkcme under denms Kriq
bar Mat, ioq Dom Jlalienerne under
Wägen fornnlig bar Mat.
» Assslnaelfe til Grmkcsnslansd akf alle
Rettig-heiser paa Leu Kreta
. Spørgssmnalsest om Financiisl Er
.fmt-ninq tilckmmsbuldt de Aklissrissch til
Tot smer Mäde.
y Fstewd de asklierede frscsmsatte dr
Ives For-dringen kunsdqjorde sde tyri
skkfkc Deleantcm at den-s Reaktina
er slnsbavct Okm ot forksastte Fwdss
undevhansdlingerne og lade Swrgss
ntmlscst om at prstwicmstere Asdrsiaswos
vol sma ben Tom est Dis-kasin mel
lmt Tvrkiet soq Vulkmriem De iopgav
dort-s tät-liqu Fordrina om at pro
visxmtms Skutari og Janina
An sformelle Womit-kenn varede
kun et Ovarien Tyrkerne lvtstiede til
8Istscikbasmatitmusn af Ideres eursopasissske
Keisevdfnmtes wane udsen for-mel
le Roma-Minnen mvn sbasd om Wd
til at wewefis sdekes Modffawderes
Fvvdniimser iinsdtil Lørsdaa. J en ists
.f-omnsol Symbole mcd Beleg-kraus
Oder mvtsoa en Amtes Tib, fovsickvsbe
Idisfe at det var Itmnliaf at gaa ind
;tI-tm saswdsannr Ast-Ungeler msen en
W Meer-ins er uunsdaaaelsisg -i et
Msde of shen Kommst-, oa den Vom
kkkcs IWL
22 Sømænd dtuknet.
Fka St· Joshns, N. F» meldcs
tin-der 22. ds. om en Eva-luka der
hat skoftet 22 Menndsier Livet. Det
var Da-m!pskisbet Fborence of Fur
nofsiLiniem sder uwder en stærk
Norwesrstvrsm forliste pao Steure
ucms wd sfor St Scotts sisdfte Fre
sdag. Det lykkcdes Bessmtningem sder
bisswd af 27 Macde, at nasa Lan-d
nwn Klimvcme var fasa højse og stei
le der, iaa de ikke kunde ftisqe i
Band, og Kwptain Barr randcsde der
fior til at aan tilbaqc til qusct i
Himle om, at Bund-on vilde lasgge
si;1. san gav modftmsbcsnsdc Tiillas
del-is til, at nuschn Ztnmmnd Had
lov ou iins Man-d nie-d lismni sam
nd i en Baad. Dr Heile-de lsangs
xiswiwn og fande en Nonne i Klip
uisrmy sog iaalcsdess lnkkkch dsvt dem
sat lunsde Te cmerimttode i en forlsnsdt
Fissskershystte Da di- nwftse Msorigien
fis-site Tdet Sied, Uhu-or Zkibet lan
Imr Idvt invimmdet og en Tsel af
Lwdniinmsn iTon-Z ilnsde vaia Vandc
All-e der-PS Knmmenaten isom blev
wd Vmaot var iorsmmsdet i det
kwrørtc dav.
Tom-vers paa Spit.
Z«Uritmfiscld, Jll» 24. Dec. ----
Illnm «.Lmnmn«er« Wo Chicaqo Fe»
Alten Bau-In, der sknlde indksonvms
Eber Kl. 11,20 i Aste-»p, bliev stand
sset fort Mr Miidnat Wd Ztntisoncn
Jst-II, fire Msil Syd herfor.
Thusditwrw liøsgjovdv Lokomoti
Vet sog Eksprcsrssvognen fm Reiten asf
Tioqrt ou komm anmsiørcn og Fyrs
bodtsren stil at fon- frpnmd. UdfnkchtH
May at en Kamp opsftiod, i shtfilikew
on wf Newemk blw Thide
Millionbmnd i Eihrskstiasnäa Chri
stsianisa. 7. Teronslnsn Den ftørfte
Vrsan"d, Christian-in i lange Tsder
skmr haft tkdbrød i Nsock i Mansdals
gndcss Danke-ri. Jldcsn brcsdte Fig
ins-d stosr kalidfsomsbcsd oq Fabrikan
med sdisns fwre Traslaqcsr blesv f11-ld
stamde ødklcmt Man bar endnu in
qcsn Ovvrsiack over, Twor stor Ska
ben er: wen den anfloas forcsløbia
til 1 Mill. Kr.
; Tot medideles fm Wnsbkcmton at
szsfidesnt Taft Sande ist« bloven
·t«ilkbu·d-t ock Ihm mget inwd en Stil
,l’i1m» Eos-n Las-m- i Lsovknndiqslmd vdd
Pole Uniiverfitet Hain vil over-mai
Iden twe Post M Fort-san Sud-ret
pmssis Runde Linn Mc gsodt gen-op
ttagv bl. a. a·f kdon Gmwd, at Hain
ihm- udncwnt cde flestrs aøf Wer-ne
i Mecterettem vg therfsor Hunde shan
Mc fou- en Sag for sdewne Ret.
i Dampfkibsn atmet-.
,,.si-ll’ix1 sOsnv«, der ventes til
»Ner Bot-f Fussodnq, visl osstspile sdisrs
)fm sden 2· Jan. 1913 oq denkt-s »du
Im Ohr-Umwand den 12 -5. Md.
i »Unin !StMes,« der anskmn til
Mkristsiamäcmsd den 20. Dec» visl at
"ter Affeer iderfm den 8. Fessbr.,
1913, on venckes fnia til New York
sden 18. T. Md.
i — Efeu-dumme til Salg i alle
Dete If BVM Noale kan købes vaa
AMling Utrdlad ker at forhsre
Don nærmeve nmr De vil kibe et
Giem B. F. Haflcr.
L
Blaudedc Weddclelfen
WM
Den latmtruknc vSag i Jnfdisasni
Iawbiz Jst-ed» msod Jernasrbejsderne
for deres Dynamistekösplosfiiosner viil
·nu snari ewdeg, idet den vil bbive
owemivot til Juryen at sdmnime i.
Tr. Dunst »den bulgarsfke Par
lasmentH Prasfisdent shar usdstsalt, ast
dersioxn der iskal both-wes Mægler
mellom Tyrfkme og de Illliiercde
Lan bist United States Amerika helft
optsrasdc Tom Taadatu
« I
Im Nriand Fort-T North Dink»
welch under ZU ds» at en fol- I
fætchja Zum-staunt fromme Tag ra- I
Mk , North Dakota Binden havdeI
on Surtiqskydd of l) Mil i Tismiem
oq der faldst over on Fod Inse.
Prle5Hdcnt Inst fkal have lwdetI
Ensrtstaa skønit Ihn-n ikke bar usdtaJtI
siig vffsicsielt dem-Im at han visl gan!
med vaa Voldgsift i Panamakwnals
Boldspømsimmlet ThVIis EnglankdsI
« u. Ex- kaiugpr kkkk ad Viola-!
Umriss Vej kam komd-w tsl ForftaoelsI
»Di- mit-»Saan I
l
I
Kvinsdelig sLIsorgnmssftrn Fra War-s
ringwm Ort-» mekdes under 20. «ds.,1
at Miiss C lara Msonfon Qnsdag i
sisdftse Usgc um«-gross —kil Vyens Borg
xneftisr mod 16 Sitenrnmrs Majoritetl
Onn Imdrr den Ærie at vix-re sdrnI
sørftr wirtsdrliar Vormmssftcsr i Sta
trn Orkan-n i
Der bar ansæet Ord af, at Phili
njniocsmo qør stasrk Krcw pasa Selvi
ster Nu paasraor Ovlnsnsinsgskonpi
missionwrrm Dr, E. V. Papst is
Msmrsila, at »Mit-et paa Philipp-Eis
net-ne ikke lbar qfsort ssboke Fremskridts
i sdrt fsfsdsir 9l70srikmndresdsa og det er ·
kun den ioplnsfte Klasse, m. 5 pCt.,
drr ønsIkvr «S«rlvstnre. ;
- 1
klirprassrntatttil)117si«t -i Waffringtth
hat« tmlia mrd NR nmd 52 Stern-;
mrr vrdtnart VItrnrttstnrssaqet, der»
Itdsrluchsr Ismmiqmnten Tom er nvrr
its Am- xmsmilc m ikkr kun lasse sog
Ekrkdis tdrrssic Hist klskodrrssmaol Der
aøres en Ilndtmjrchs for saadansniv
Tom kmj bwrsscv at do bar forlnsdt
Irrt-s met Lnsnid vsna Grund of re
li·q-ik-5sr Rasseln-rissen
P « .
Tot lind-er til. m Rudeer Wil
»·-on, mmr skmn blisvrr Psrwsiidetrt, vil
giørr Eil-de spcm «an SM, at dest
-l)«i1511m«ir’ke ,,msst worki« fkasl stscm au
ibont for Modmsgisfsc af Miser, ssom
Wchsr at lfillfr Pan Præsidetrten
Wiläon immer-, at de, der Mi- ihar
nmgot snf Mkrindelig Interesse at
take mesd Præfidensten -o·m, ikkie that
Rist til sast lægge Bei-lag ipaa hours
Tib.
Vesd en Underføaelfc i Wasfshskngs
Von nif den fawbaldde Penmsth
Ihm-or miaa J. P; Morgen bar væs
keck inkdskalsdt »so-m Vi»dne, fkail det va
re sbrwat for Damm, at 180 Dir-Ok
tøresr i 18 Bank-r og TrsustsKoims
man-for i New York, Ghsimiqso oq
Rossi-on ianbiar 716 Dir-csktøvemsbe·der
«i 134 Winsstutisonen Trank-port
sekasatber og siukdusftriselle III-Wirtin
mdky fsosm mader over en Kapital
wf sezseämmma
f gdrdsnfrundts
T Selsma Lager-DIE nye Bsog ,,Kjø
resvensdseM er nylig udskoimsmesn paa
sGVltdesndalfke Formg.
J Tyskland ser der i sdet Pisdste Regin
7fbasbssaiar røget 98514 Mill. Eckng
vetter Eil en 'Værd1« wf 211 W.
M-k.
Czaren siges at have i alt ca.
30,()00 Funktisoncvrer at liønne De
scsr Wrcsdt paa bians Flotte og Gad
sisr i Ehele Kscsjfserrixwi.
Den ty«7ce Negvrisng hat bevilsget
100,000 Mk. Oil Træirinsg til de
nagst-e solysmpisske Leg-e, sder fknl fin
sde Sted i Berlin 1916.
Vankier Sigmund Springser, »der
mylsiig ikyar wgstet on Bsavonessie Raths
Obi"l«d, Dian at have fkcvnkot Vz Mil
lbon øtstsrigsskc Kwnser til -det øftrigsske
Näde Kors.
Fisnlnnsds Nussfifsicering SE. Pse
.t«(-rsissbom, 7. December. Finanssnrinis
steten lhiar i Mincistsprvaasdet fremssm
Fosiflnq WI, at qubnnkens Birk
fonnhcsd Ipdvidks til oqsaia at omsfatte
Nisus-fand «
-Døds;-ifal.d. London, 7. December.l
Sir Moor-ge Howard Dasrwsn PrioJ
chka i Astronsosmi oq Filvfofi ded·
Univerko i Einsttfbridacn en Sønk
af Ghoklsks Darwin, or afaacmt vsedk
Dwdon I
« !
!
TriiplpsAllsinncrn foriwet Berlin,
7. December-. Dist mislTlmn Suveræsx
nscsmc og Noacsritmkrne i wakliansdJ
Øftvrriqillnqarn oq Italien besten-i
ewde Trefosrsbusnsd er blcvon fommst
usan niosqesn Æntdrfnxx
.
Munan i Rom Rund 20. Denk
Dei it»1·ip»skks mmquissse Jckfkasz
Nuldsnmdalics blole owns-oft Nioalb
Ainnmchsn est-er ot strebt-an TM i
Nam. Inn-am im andre bøjtftancsnsde
Masnsd var M Stvdo nq vankmrte
Jmnsri Eskildrina af Ssndpolszsfævdon
nq dsvt visdisnsfwbcliao Udlmttcs dscsn
Emde bmgt
)
F-’ltw«csttlvkksc. Paris, 1. Decmnsben
En Mstaniker Immen«bacb, der i
Ganr sma Flnveplwdscsn ved Bill-c
Csondbslnsn forowq Fsokføg mit-d on
Flmscsmwfkinse mf nn Konsfthom
ftnricde Vlwdssplia n-c-d fm en Ist-whe
kia Föøstde oa førkes døetst tkl Hv
fpitalet.
sMTmansgel —i Russland. Sit. Pe
tersbosm Z. DemmGer. Pan est un
ider Forswa of «soin1dcstlssmini«fbere·n
aksihvlsdlt Miødcs «i Gnm sevklwrrde Mi
wisftowm sevt disk paia Gut-nd af »den
herfbewde mplsmsansqel Nil-de vasrse
Wirdiqst nwftie Am- sat køsbe 15 a
25 Mile Pusntd Knl i Usdlsansdet
Stsorfstwbersonfequscsrenx Til »Das
ln Msaiil« smicsldscs fm St, Pnterss
lbovsL nOt dem Busoni-ge Tronfølsaset
onsdnsu sliagw til Senqu «i Czarssiioje
Sehr Wot- nst Piackimten kain føres
stiil «Gagry, Tom Læqerne bar fsorci
»sksvevet, main idesr «fø·t-ft lnvses et set-r
TM Awamt »Im skal Wtte Hof
Vten oa dri wnsstre Ven.
DIE-n helliige Swadse. Sit. Peters
borg,borg, 6. December. Metropolls
ten i Mosskow Wladimsir er tran
fisl Metwcpsoldt i SE. Petersborg og
Praxis-dient for den Wlige Symde
Esn oslsbemsk Mission bestaaewdse asf
2 Mtdhamnmdaneve og 1 Katobiik shar
begsivet «ng tun-di til sde euvopcviske
Howddftæder for at take Alsbasniens
Sag.
.
Don nye Borg-wesher si Havana
Somka 2(). Dec. Den nsye Borg
smsoftser i Sardana, General Freyre
Ausdme er fast bestemt pasa at
Jsastte en Swapspcr for fremtitdige
qusollcsr og slyar vcd drsasstkfke Mi1d1er
visit, at han find-er desn nastionale
Usfkik fockastelig.
F-!-sa11skrsiqs Finansfen « mis, 6.
December-. TZI Dæöniing asf Usdgsiefi
tscrncs ved Lomsn osm Hærens Kasdrer
og deid Fochøjelsfson af Postfumbtisw
nwrernes, To-ldembodsmn-«dsenes og
Lasmstsnses Lønsninsaer til et smnlet
Velsøsb of 25 M«i-l-l. Franks forefliaar
Fiinswnsmsiusisster Filostz bsL a. at for
høfics quiftsen paa Mittersinger sog
lequiftscn si Til«fæltde, hvior Ame
lsasdosrisn efterlasder mindre esnsd R
Bøm
HonusruliesKammm Don-dem 7.
December Den irssksc Partfører Joihn
Redmowd halte ·i Don vaa et lihenth
M i Dailstsone J Begynddlsen
sblev shan foristsyrret sasf de tilswdevæs
wwde Mndeligse TiMyænigiere wavisni
demes Stemmeret lEn Geisftlig, sder
pwftevedie any-d den grove Bethonsdi
bin-a of diisIOse Kvinidkn »He-v simisdlt
11-d, ·:h1vomfstcr Ordenen blev gen-op
rettist RiMsotjsd ntdtmkcke Tisg den«-stet
Fon ast HomerulscsPrinrispvet maasbbe
Iblims almiwdeliq akcepterph oq Wo
Mtscsrodse mosd »den qsrunsdTøfe Paa
Ttsankx ack Pwsthfilanterne vil«d-e blsive
Imsdscsrstrvktv ved Loben.
Umst« Ida-n Masdnixmsfon Pardiy L
Tisusmststk Om est Worin der den
21.—25. November rast-de over den
nordwskliqsc Tsel af MasdaqiasTfan
msodsdsclest Pnsa Niosy Ve- blev Imme
anslwqenc sog manne Skibe stasrkt
besskasdigsdc 20 insssfødcksc cum-Rom
Man-ge Lanldssbyisr Glev ødesliaqt og
Kost-en tiläntetgisort J Ambislko Be
an Ommn sblwftc over 1000 of de
indifwdsths Susttcr out. Landslmvn
Jesan mod 100 Butter or fnldsstwni
diq for·-7Vns11?dscst. llvcsirscst bar liaeltsdks
saurem-f ftsnns INIWNOPTOT i Tit-km
m An—1fs!«ans, smor M insdfødstks mu
Boim Den fnmlodse Skndcs anfian
fis m MIIU Franks
«
Et fmnckrmdkndsc Mestm nf Be
fern-Hornes Fortstrinsq« Osme Manu
sol Amsnsdsm nflnast Vorxm«·m«ostmn
et BUT-m lpdsaqscst nsf Otto Knmmwmsv
tot-, sum Ihn-n siøqto ansbraqt i for
7kisl’siiqsv offcsntkiacs Sitillinmm An
drnucsnkdset ble cfslsnnet oa Vorm-r
mwftcsrsvn biswttodo Anlednismsen til
at subbide fsia over Votpmnscsmcss
Ettrslscssdsfsath mn on nwacsn inmifk
Msandr« Der Fulww et fkawt Orts-ska
t·cs. Dot fif ismidlwkikd ist Eftæsrspil
Hdesf Oberst-on Essensdckis kso Spknmdwrcsr
M Olnsdmde Densms belaust dem
nde visdcsrcs nmd Arrest m slwowdmde
denn Nat unsdcsr Laus on Lufkck Se
n-(-1·c- »Halt-(- Vsommestmsmh at bnd
Hvilsdc skmiasnddfmw Losvon miosd Dsnellek
xnddrn Sonan tsil Odi- Følwm set knins
»die ho.
The Blair Shoe Store hat liqe
faaet ind Efteraars og Biktters For
fyning af fsrste Klasfes FOR-L
Kam og fe. s
—- Jeg llycsr til Salg beendi- ftøms
oq mindre Farime i Nest-bedien saf
Mai-r Ligelodes smoa Jordstykker
kige usden for Bygkænfen Kom og
se. B· F. Heulen