Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 29, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    G 1
»Danskeren«
I—
Fredag den 29. November 1912.
·..
Visit, Nebr.
Ewiwdcforcnmgscn tmr Deo-et sis
Mdniu en Gang m non-who Op
Wærssomslwdcn ma den-:- sur-«
stnomde Bufar Mk 12'-, Las sont
tidisigere sagt er der ForeninqsenT
Hanf-M at min- dette Froreslagcndc.
M en Saite-es ; cum-ver denkt-euch
sq Den snskisr fasrlig bonum-ket, at
Avstrmgelsen gælder Afdetaling as
en M Dei af Gælden poa Wenig
hedens Præstsehus, og ligesaa ønssstscr
den aplysh at Mr tål Bazarcn
Im Wes til ersten Mrs· Lan-g
elet MS. :K-j-ller.
—- Ejewdocmne til Salg i alle
Dcke If Byen. Nogle tan tsbes paa
Ocle. Unde tkke at forth-m
Don Wen-, staat De vil købe et
Hiern. B. F Holler
— J Søndags vie-v L-illevor11ps:·.
vor Bogbsistvders, Familie bohagelig
abermka Der var MAX Lille
tomps Feldes-dag, og det var en
kelite af ldeves Vennrr kommen un
der Bei-r med, og im havde die jin-d
budt awdve tsl at viere mied og af
1apgge anilien et uvewtet Besen
Der var godck iog vel esn Snes Gas
ster til ME, og de mærkede, at
det var qsodt for Venner act bonnne
Murren og vise htnawden Demsel
fe Vi shar for-stauen axt Mrs. Lille
wmps esiter Bei-get var en Gm
gdwl rigere ewd spr.
— Jeg Jhar til Salg bar-de starke
oa mindre Farime i Ncerheden af
Blaic Ligeledes smaa JordePker
lige nden for Bygrwnfen Tom og
se. VII-Hauen
— Dunst Dr. Miso-d kiosm i Tirss
MS tibbage fra Lu«elansd, Safh.,
Ema-da, og ban er nu rede til at
genopstage fsin Tentisstszorretning.
Horn var dienen deroppe i Nord
W, end chan ventede, paaGmnd
af Hsrhøften Frosten ksom sent
Aar, og erren holdt sig grøn onn
kving en aned lasngere ensd fav
Mig.
— e III-Un ä sam- kok Fut
nim, Zug-, Piave-. Undene-k
iag s W.
—- Vi for-stach at vor populæke
sanfte AMlider J. P. sent-en
hat ksbt Hjjmebygsnisngen weiss
over sfor Posihufet i Best, og ctt
hasn agter ust opfske en »S« streben
i »den gmnle Vygnings Sted i en
Este fjern Franc-bit
The Blair Shoe Stute hat lige
faaet ind Esteraars og Bittan For
fyning af fskste Klasfes Fodtsj.
Kam og Ie.
Undektegnede anbefcler Tig med
alt til Fuget henhørende. Tre Bar
berer. Huktig Ekspedition Firfte
Hasses Arbede
' Peter Ssrenfem
Barbers og Frifsrfalon.
L. Dir Ost for Nebr. Tel. Office·
—- Efter i et Aarstid at bade
lisdt quteljgt af .,:«nltk:»1«.s fklem
J
usw-Tme « situ
Guditiesestet etc.
Bleir, Mk.
Studagsfkole Kl. 9,15.
Hsjmessegudstjeneste Kl. 10,30
mcd Skriftmnaal .(U. M
Aftengudsxisnestc Kl. 7,30.
xivi1rdxsfnrctkEijstsnmzs Ins-:- Mrii
Bot-f M, 2,57« Jud-M i Hast Ilge
Zaumns Tag-J Jlflm sil. Hin Ta
Lumfsgnsnjtcznitiiusdc ins-J O. J. Hau
fcek
Konfirmationsundervisning Ltks
dag Formiddag Kl. 10.
Aft, vil Gud.
L : um: Gudstjeneste Fortsids
dag Kl. 10,3:«1; fskfte og tradie Stu
dsa i hvet Manfred Sindassskole
doer Sondag Kl. 9,30.
Keimqu Rein-.
Gudstfeneste 1. og s. Stadas i
does Max-weh Formiddag m. 10,30.
Ungdomsmsde (paa Engelss) hvek
2. og 4. Sindag i hvet Wonned,
Effermiddag Kl. 2,80.
Esndagsikole hver Studag For-»
mkddag Kl. 10.
-.-··is« (en Sslags Mlse af Ner
vesystesmet, forftmr vi) døde Miss;
Asda Mvn en Ida-tret af Jud-ges
Jackme «s1·sdq«ve Dorf-das Vi for-E
smar. at Faderen spenderede alt
2tyvatd Thau ejede for at hjælpc Im
perem men til ingcn Abt-te Mi7s
Jacka bla) 37 Aar, og da den-des
Fodser Aar tilbsakre var Evanan
Tom-met var Emn hans Datum
Ficke Mit-nd end Kviudet yaa
Jud-dem
Man bar VII-til altid trock, at
sder er Here zwindcr ensd
Mæwd; dem sym- rjsmeljxwis
vgsaa vceret Tilfaslsdeu men csftek
two-d et Mk Blad meddscch bar de
ieneste deerssøigelsser givet det mod
fcwte Resultat
Der er — net-km med For-delikt
smellem Anwlet af Kvindcr sog
Mcenid svr Øje — ban foretagset
Wgelsiqe Tcelliwget i alle civili
Jerede Lan-de og fauvidt nurligt vg
fm i sde ucivilisekode. Man ans-law
mt Jovdens fmnlede Befolkning til
1700 Mit Menneföet, og af bis-e
hvr man Mem-et konstatiere Sachet
det met-kein Mænd og Kvinsder for
1038 Mjllioners Vedkommende Tet
hat nu vist fig, at for wer 1000
Mem-d er sdser aisnnemfniitlig hin
990 Kvinden smcsn Iwchobdet er
rigtignok i heff Grad variwbelt for
de forskelljge Vevdensdele og fvr
de mtkelte Lan-de. For Mr 1000
Mænsd er Eder fauledes i Europa
1027 Kvinsden i Afvicka 1015 Kvins
der- Z Ameka 964 Kvinder. i
Wien 961 Ihm-der sog i Australien
Ins swinsdekr Dei Lan-d,
iwor der sitt-des iocholdiksvs ils-Ist
Hin-MS er Ugondcx «kI-vor der er
1167 Kjiindek for hver 1000
q---s--v-vv---ssvssf- -
HOLlDAY 0PENING
kam-w AND sATunoAY, Nov. 29—30.
sANTA cLAle HEADOUARTERS
We: Wisls f-« »Hm-um ts- z»-»pl« in Mun- HUJ Apistiij
that »m- Ussljciiix lissplsz » n«w ««cnpl»t·s. nnd k-« im- mi
djany jnvjtissi t» zifVHmä -(«« Uposnjnkz lVriiliU Hin-i Sittlsnlnxz
Nov 29th and LZOtIL
Our Gift- Omnis ari- »Hs- th-- npwosssst nnd Mast si«-l«-cst(ssl
from the-« pick »1v matin l·"«·-t,»t-j»isi and it uiH n »wir sm
you to mak» nur stun- ks Visit at this tin-s
sPEclAL FOR 0PEMNC DAYs
Wo to Cäc- Dtssscd and Kleichody Voll- Choioo. . . .39(-.
Pine litte- nf Xmas Hut-Ums mit-sinkt
« THE BLAIR RACKET sTORE
---—---4-- A---.----4- -—-—----4------.-- -«----.- L- ----
=
Mænsd; forihobdsvis færreft er Kvins
deme i AMDa og MalassMerne,
kwor der for hver 1000 Mæwd kun
or shenhokdsvis 391 sog 389 zwin
der.
Yanmarkn
Paatænkt stommunedeliug. Fra
on Dcl Vaslgere i Voller-up Sogn
kr der freut-Tat Ønsbe om at fna
Vilgskredfen delt, og i den Anleds
ning bar Singnemadet udarbejsdetz
thqvcsdtasgtrn »Um er godkendt af
:»l«1n«tet· Dollekup Sogn udgpt cher
csftcsr en Valgcreds for sig mod Balg
sie-d i Voller-un og Fiwderup Rat-n
smm Sogne danner en Valgetredz
med Vaslgsted ffiftwis i Finsderup
og kiiatmstkup
Fm awden dee er der i Folge
»Vib St. Folkebl.« fwmksonunen
Länka osm at faa Music-n delt
smledes, at Dollerwp bliver en og
Fikidmisprrwnstrup en awden Kom
munis, og herom ml der i en nasr
metid blive afhobdt Zognemøden
—
40 the Draht-ten
Dunst Traktatselskahs
Udgqven
Sælges i 4 Pakket paq 100 W
tater hvet faaledes Jst-betet at Der
szke indeholdet 10 forskelljge Num
re og 10 Stykkek af hvert Nummer
Traktatpakke Nr. 1 25 Ets.
Traktatpakke Nr. 2 25 Ets.
Traktatpakke Nr. I 25 Cis.
’Trakdatpakke Nr. 4 25 Cis.
Netto-Pottofrit.
Alle Traktatfekskabets fremüdige
Kann-e vjl væte at faa has as pag
komme Vilkaar.
Dan. Luth. Publ. cause.
B.stkudtgøtklsct«
Bekendkgttelsr.
Kirkeraaxdet aff)olsder, om Gud
vis, Mode i Blatt. den —1-—5 De
cember, 1912. Msdested paa Sko
lm Mø-detid Kl. 10 fwrcniddag.
J broderlig Ærbødighed,
G. B. Christianseth
Fellesmivkiousuudr. 7
for Neenah og Oihkosh Menigsheder
afkyoldes fra 24. Nov. til Iste Dec.
begge We indbefattede. Mødet he
gyndcr i Not-nah Ein-bog den 24.
ds. og flutter Qnssdag i iamsme llge.
J Othofh begyndcr Moder Taksigels
sesidag om Aftencn og flutter den
efterfslgende EIN-bog
Venneiz Tom aniker at bei-ge os i
de Tags-. bedes melde deres Komme
i god Tid til en of undertegmsde
Enhver er velkommen
C. C. Kloth. W, JohanfenY
Missiousmtdr.
Tor bliver Missiongmøde : Erkan
ton, Ja» im den di. ----- s. Dec. 1912.
Vi onsfer ot nogle vi! komm? cg
beiøge os i Bisse Tage, og at de«
iom vil, vil lade os de: vide. scm vi
Lan fasa Hast-um for dem, og mo
de dem ved di- komsmende Ton.
A. Kirkegaakd.
Missionsmsde og falle
Ungdomsmjde
afizoides i Vor Freiscrs Menighed i
Conncil Bluffs fra 28. Nov. til 1.
December-. Mødet begytrder med Tak
iigeliesgudsckjenestc Toksdag Afer
den 28. Nov.
Vespgende beides melde dicke-s Kom
me i gvd Tib.
Pan Menigshedens Begne
J. Gertfen.
Mission-mid
Alle velkmnmne.
Jst-tief C. Pein-sen
Archiv-da
Parifie Krebs of Den for. dqnst
ev.·luth. Mike afholder —- vil sub
— Stettin-de i Art-gar hauste M
San Franck«-, Tal» i Das-te W.
og so. Nov-aber og l. Wen
Emner til Dust-III
» l. Intsens Grundvolsd og III-.
usuasmiejdet paa den l Kor. s
10F115.’
W«I»hdld til den Wiss
NUM.
« M ums-E Mr
IT PIinfem Kreuformanx
Uns-at NEW- Sen Franck«-;
co indbyder herved hjettelig tilKredsi
mtde Deltagerne bede- melde qu
helft inden Sö. Nov. til en af un
detkgnede
’ Pan Menighedens Begne
A. H. Jensem Breit
152 Charch St
C. Knudsen, Sek»
1778 Haight St.
Jule-Deklamqtiouek lI.
Vi v:l atter i Aar udgive en Title
Samling Digste og Stykkek passen
de for Deklamation ved Juletkæfes
ster i Smdagssboler og Hjem
Prfsen bliver som i Zjok 10 Cis.
15 Ess. for 81.00
Juledøklamatimter l og II tilsmns
men (oltfaa Udgcwen 1911 og Uds
gaven 1912) 15 Cis. eller 10 Eis-.
af hver for 81.00.
Alle NMOsIBortofrit
Dan. Luth. Publ. Dense.
Hus til Salt-.
G 6 Vækelfers Has, sbeliggende
en Block fm Nazawis Menigheds
nye Kitte, tret ved Stole, Sporvogn
og Farretningskvarter. Pladsen er
bevlasntset med 14 fiorikellige Flugs
sine Frung over 10 Aar og
mange Flugs Frugtbuske Ny Stald
og Form-. M Vrønsdvanid Band
lkdwinq udmfor. Kcm kobes bfllsm
hon Handel ckcm fke spart senden
delle til Eier-en P. C N ielsem
803 Bluffss St»
Cedar Falls, Ja.
Form til Salg cller Butte.
Pan Grund af Omstæwdigheder
ønfker sog at smlge min Favm i Ofe
andrc, Fwsno Eman Calif.. Far
mcn er 31 Arres- swr 16 Acres
Frugjtmsen 4 Art-es Rofinsbuste og
11 Arres Alfalfa, imukt beliggeinde
misd gode Vygninger miidt i en ftor
don«k .Q««oloni, net-r baade Kirke og
Zfole,, riqriig Band fra Jkrsimäiionsi
skanolrrne og egen Vandonlæq i Hus
og vadsllladå
Tilfkriv »Ztor Fruiit and Vin
Vard«, Oleasndcsn Calif., N l, Box
me·
Land ved Btorfou og Siduey, ;
Motten-L H
Flere gode Sections End s8 i’
alt) i det dankte Settlement vedI
Brot-fon, og ncer Sidney, Montana.’
spk Satg tic kimetige Pkiiek og mai
lille Vikaac Beliggesssde km 5 til»
10 Mit fsa Bauen· Kan købes i et’
Heke III-er i bele cller halvc See
tionQ
For nærmere Osplysning sktiv
paa Enqclsi ellek Dunst til Former-s
Zwte Bank, Sidney, Montana.
»Ihr Stuf-sw
LEU Elags sowng « olwcssde II !
fsres efter Tidens nome Marthen
Glegunte NEUng Rimeligs
Prsirr A. (5 Datum
En Reife grauem de notdifke Lande·
25 vDatums lolorerisde importekede
Alte-sofort mcd Prolvoltcr fra Dan
:narl, Nomc Sverräg og Finland
samt Ficmkurx fra hoer of mwme
Lande« Svert Eæt i m net Balle
mcd mmkt Linnea- Vkig InCEs
:’- Basler for SUW
Tanish Lulhercn Publ« QouTe
Maik, Nebr.
Oklahoma og Texas Land.
Vi lælgcr .,impkoved Janus« og
Prairieland i Cimarkon og Tean
Co.. Oklahoma, samt i Don-few
og Shetman Co» Texas.
For fuldftændige Oplysninqet
lkrivc til
Oler Land Compauy,
GoodwelL M
. Gode billi
Lands-mete.M » M
ges i EWeW, 90 Nil
word fot St. Paul Mr W
og Mc trives bebst Pris fw
40-——60 Dollati per Acke. Dunst
Kiste og Prsst .
For nærmere llnideruth
fix-in til
I. J. Jst-biet
ellet
h. A. Hase-,
Bot-plus R. J, Nin-h
Mele- i Ost-net Hund.
MarkussEvangeliet udlagt i 136 Smaustyktek til pagng Bi
bellkrsning for Born ved
qutok C. Asschenfeldtshufem
Lenne lille Bog et fremkommen fom en Fkuqt of Forjm
terens Vibellæsning med sine Konfikmander. Stykkerne er tot-te
og affattede i et interessantletsfatteligt Eprog Tamtidig med, at
de ktsftelige Grundfandhedet fremholdes klakt og med Alver.
Ost) Zidek i et tiltalende Omsiag med Tegning i Jordans
Pri- 20 cui-.
Denkst Luth. Publ. Ostse.
WW
»J,
WMIWOINIOCI
ZU
Mosi
Vi oyskcr Der-es Hat-»ich
lksrtur er riet us sum mugtpaulikkmsnus «
sklge von sure-· til Dasein lade-te vom-lag
ng mtsd ils-r Summe losem-. Dem
he- ben-ie. tm time- I han«-law
Er Di- ckkes alle-rede- esn us vore fast-« mutig-« Kunde-r -I..- ists-kli
dssl glsuli »s. »in Di- vil ask-Ums- ns et tin-»g.
ÅAA Vl KÄN S«l’Al)l-««BS«!"F. IIVAU Vl lIÄR SACZT
sAsSKos.
WW
— s- —
W — WW IV f
STYLlSH— DEPENDASLE
» FOOTWEAR
For The Whole Famil
SHOE REPAIRINC
JUMWZMWGY
xp
Naak dct zurlder des
gale kæke Tanmark.
da buss paa, at oi 1 Im Am bat befotbret
Pacfagetet mcd l( dunste, raste oa engelske
Linien og staat mmdeieß nl Uns-sinnst
aue Stedet hen og alxsd biutgst. VI tagcr
mvv vore Passe-Hirn vau etnnonen og
hat«-ver dem »inne. Stnv til bei Eldqmw
le, betend-te Fixnia
Martiner E cruc. hauste Agenke:.
Ists W wur- :-1v-. Eisequ
»ja-r Cal. Av. overfor Pack-m
!
- k« VII CAILI k1.41)s. —
II Ast l Ists-Its Oi kais-Mol.
Ied Tuk M Veann og Mel-I
fst den svsmckvo TM ludlpydes Ue
Ist-list til at konnt-o »- often
vsn sum-reach kulastkmäiss l«
k tust szclo sitzt J m: k ydekst
kfs Mk fordutscjsit med flink o
ml Its-mässig
joss new-tim
M
« ’ « N . s (
Lunzens Stute Bank
Gamnnsond Mosis-o Atm. Bantvoktetnmx
säume Lamer paa Tand Ig Los-ske.
Iluotsnusger pai-« beuge sy: Jud- og Umar
mxges til sagen-z mit-gn- jun-S.
F. h Mitwirka U. Mattipeiem
Bundeva wire-Pest idem
TIT- Ysspws!-.E,s1!hxs,sx
W4M«-«- Eis-h HI- —-.- Wr s-« H
IT
; P.Rosenma(1t. nk Med· T
Prsksjs chlskrnsnkcet til :
DIÄGNOSB OG KIRURGl Z
X I«Jqujt8!)!ss lud-g.
Des Musik«-V - la. ;
T
«- HAVE-XII FAM- BRÄHNJXAT ZWÅMAMIOLJ
DR. c. R. MEAD
nehm-r
III-s Is displ- sollst-s
VIII
che Blan- national han«
s II- j-—1««-H; .
Atti-thut sxg txnu xi « s.i«os
L. Hunklmssstrjs «: «- s-! Zis«h«!-d!3’s
iiy UeMHIIM JOHN-L
c. A scHMlDT, cashim
»gut«-L zum-.
Wagner
Kulhandel
8«-n kjftekfolger til Fusan
Ftwk Lc Nlolson vll jog bereit-or
taro c» velussomkct Lager at til
Hass- lsyggamatskiale samt Kul.
Brit-näh Vogt-o, Musttimrj os
Avlsredskabixr
Landstnd todt-yam- M at ot
tErso mino Vaka og got-o sig bo
kskudt mos mitn- Frisch
Wink sg met Beben-jung gu
kaut-onst
llaas J. Nielsoa.«
s1
i
Väij ; »Hu-»
. . TUT
1-.ss is- ssss . · :.---.,- -.7o
sey-»J- 70
Hi- shi-? äu
’»» FOR-ne- « U
: s «.-4
IIh Ho
ENT J 10
»Zw- . «- m
« U- « « .
I« .s.-«"-«- '« · »Es-VI
V ihn-»- F« —·«-.·- si2 7.50
Isvsss 7 ie-- m
I Lin-, XE
Uns-je W. Nt..«!:uc.l- .--i- .-!7
bveds sp. Nk. 2 not-C — — s-- so -- III
Aus-shva A 2- -- -- - n M
VII-f- s-- -- « « .I
Kar tolle-( ).. Jst-— .52
Stule lchnice Hokus-cis -— - « -5.Ø IUC
svin ——————— -— s-— — 77«-- 7045
)300000000OIOIOOOOOOOIOOOIIC
-
»- n- e- k t- -
. one am org .
: ist« et kamst-mit t Ls ck If sl :
. Hin slslecchsl lNF lisko F .
. H- BIMATITIHAIJL lNDLI .
. NLNC us VAUHHAPIYAIATZ .
: fu« is W II W. :
. 81,Alk.NFAR .
.
t-— »
JRMLS H. PLRTZ
ISAL ESTATL FAII UAII Asli
Isslllssck
Amss thslssinismsnmslinissx —!·«rsI1-«-·sl«.
Js s. Hin-las- t.un(- »- Huml isygltnlesk
NOTAIY PUsLlf BLAlIL IEsI
ImeLL Ums-E -
AND sie-km oo :
Jus-I-- »ung- w si-!u«s--»s«rsk41 -«.- :
.s«r w -H«- Him- ismcwr , Rys .
.s;--««x · . «- H« J
s-- - Rot-» Hil« tin-. «-»s«» :
. I- W «. «.J««. P-»
« »Ist-N «
til-AUT, Its-I
S t- sisss nw II
I M . Eis-Is- H
J m u It n
. UMIIU
.- III
—
GUARANTEED
HOSIERY—--.
6 Pair- Ccukantoed to wom- 6
month-.
Childrens size pr. Pair loc.
Mu« cuck Maus löc pr. Post-,
2 pr. tot LIC.
Aslk to no our Merk- 1oc and
Ida sillc Nsckwear.
W sBLL MCKINLBY
100 MUSIC.
BLAlR RAchET sTME
.