Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 29, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « -Z3anskeren«.
!
IWWMMQQPMZ
quwwk
l
« i I II e r s ! s.
obtka si«
VIII LCTT LWE. PUBL. EOU8s.
stott, III-by
Psis ok- Nat-Muts
De sen-med- Slater QHW ljblandet 82 M.
sit-bot betaleg i Fesfkud
hesilllnm Zeinling, Adressesoiscsvxma sgl
Inder anqaaende Vlnlsek obre-seng
THlell l«l"l’kl. PURI-. ROTHE
««« Blair Nebr. l
l
«IIUIe1-en« udqsat bvei Tim- Jg ogFredaJ
l
l
I
Redaktstt A. M. Indessen i
Mc Bidrqg til ,.S«onfkeken«g Indholls sz
Wdlinger. tfernst-entkommen m Dir-illa
II abvkt Att, Jedes abvvgserett
N. M. Altdorf-m Wem Lebt. (
Entemä zt Bleir Poe-« ssssscis g- Semnd
ektss matt-on
Advent-me Rgsss made known upon
sgpljemion
J Tillælbe as Metzelwasgsiqlsedet ved
Mit-gelten heb-s man kluge tsl det stedlige
Wie-L Zlnlde det like bit-lot set-es
Isu heuvende sig til ,,I«ansleren«s
Anton
Ism- wfeme dem-endet sitz til Felt, der
Wenisladet,enten lot at ksbe bos dem
Ist for at M Optimtiag Im set unstet-by
W De altid onnqu at De lau Avertissei
Wct i dette Blalr Der vil part til gen
cbis Nym
Dei fixwfke Bibolfelskab 100 Ams
minde prlge Aabo Domkqpitlets
Iowrdning blw der Smdugen den
10. November i alle Ærkesftifrvets
Mewighedek Chokdt Fornrisddagsgusdss
Weste i Anbodning af sde finfke Bi
bdllselfkwbs 100 Aars og Mist-IS
Ugiricvlas 400 Aors M. Og "
alle Æckeftiftets Kinder skulde del-,
Hm vidt ingen Hin-dringet reiste sig
W, sinde Kollekt kil Vi
belens UNer i Mewighedekne.
En af Nobelpræmjerne vil i Aar
goa her til Amerika Det er Dr
Aslkxis Exer en Frakkskmawd af
IsdseL men iom nu hat Tit Hjem i
New York, der er tilvensdt Ptisen.—
MderhatgjortDtCatrelbes
winkt og fortjenst er hans Web-ge
Qperwtjoner særlig i Retning af
Wsdsdpodnw vg det siges- crt
hun lpt vpfmtdet den Mt at kun
ne sbevare Liv i Why fom et
Mit fra idet Lege-ne, sde tilshskte Dr.
W avbejsder i »Men» Insti
nkt-« i Wo York.
St Oktf Gollegh Norvtyfjelkd
Minn» Den for-mode norfke Kivkeg
cævde Skale, ihm gjort Hellkg Olsafs
W: »me, from, Kristmmm
KorsmennP til s-j-t. Og at Spulen
paar frem, siiger »M.«, det visre
fig sidlstr 6. Mk Den hat-de
Do 516 Eli-Even et stsrre Amal end
wogen Sind-! spr. Og iden Dag fei
M Skolen en dobsbelt Fest. Den
komd-te sit 38· Am sog fik en ny
Mäng, Møhn Hall, iwdviet. Tet
er den 7. Bygning, Dom er ban
W i List-et af 13. Aar.
Angmende fensatiimelle Evange
Iisret striver Mr. W. W. Das-is i
»Th- Luthemn Obsewer«: »Im vor
sile Born-dem hat vi vceret von
tse til at freue alt, »der er æwcevdjigck
og helligt, i Forbindelse med Pur
stem Wen sog Prødfkefwlm«. Men
Ofot niogle arf de man-M Me
lster ..er Biibelen sWshen en
M.Mformllerfaaomeet2:ils
Me,hvvth-gemevarsmet
übt-ca est-Weben
ALTE-M fvten Use-Arbei
J Dunst Misfivnsblad fomlles
Wut-et »Nylig hist-de jeg i et Hjem
Mangel-is i Mig), how-W
Born-te, af ihvilke jagen ewdtm var
10 Am- gwmceb hmde W alle
Okwa i Kvngo og Kinn
og de Guwde ogfoq nævne mange
Taksigelfr.
Tet fmitusm at v. i wtte Land
sopfordregs aif vor hstjeste Grube-ds
mth eræfisdenteth og hvet Ist-at
asf im Guvemjr til paa en svis Das
shvert Aar at M og prife Herrenl
for sde Goder, vi nydet, dei er vasnd
at iægge Masrke tisL -
Leid vone, at Prwsidentcn og Gu
vcrnprerne umling udftedet fass-]
dan Opfer-dring, for-di des nat en
gang er bleven en SM, san hqr detl
aufgewa jin swre Wing. l
Ali-m- Iscnne natiomle Taksigeliess»
sdag —- i dette Lan-Id, hvor Rege
ringen jo«ellers slet ikke befastter sig
med Religion — prcager Nationen.
Der er ellers Fristelsfe nsok — og
maiaike Tærätg i sdette Lawd — til
m give Mussblig Dygtighsd og
Flsixd Æren ihm-de for en rig Hist
vg for Wde Resuer as de sor
strllige Vjvösomhedeu men san dom
mer Idenne Tatsigel(5csdag til Yds
mygekje lfor al mensnesckelig Dygtigs
hed og Stvldhed
Men detve at sigse Tat er as gam
msel Dam, og dot vil med andre Ord
sigse, at det er Lug-en Erfakång ellers
Ecken-Wiss man nyljg hat gjort at«
vi like selv tilltmvimr Æren for de
Ende-, vi when I
Den gamle Pagts Hunger Asefi
wfordten ,,Offer Gwd Tacksigelse ag«
W den weite din- Lpftekc ogs
Paulus: »Ziger altisd Gwd og Za
sderen Tat for alle Ung.«
Men at der Finale-des opfordte37
sit at mkke Gud for que Ung, detl
Istemsmer rigtig gvdt mod, two-d «
Apostel-zu Horch sigen »I« god Ga-!
veog al fubdkmnmen Gave er wen
l
fra og Kommer- ned fra Lyfencs Fa
den«
!
Det immer sig at tafke ham im
hvcsm al gsod Qwe kommen
Men et endet Spørgsmoal —
Ehwr wegen Dak og Pris mon Gud
faar paa Takfigelsesdagen7
Jesus holsere-de en Gang ti soe
bulsfske Mænd, imrn tun een wf dem
vendte tjlbage og gav Wmsd Æren
og raste-de Jemsx
Man fikulde bog ««ynes, at Zier
var Det ockbenbart, m dri var Jesus.
ldet tilkom Æwn for deldwdelsen
of dem alle« Juling takkms kmx
m of ti.
Utaksnesmwbighed befragte-s Iom en
Last, men — msnk selv wer, Lassen
bot We ider gar sig sfnlsdig i
Idenne Last.
Det M villig itrsdrømch asi
mennekkelsig Tygsttgåkkd oq Flisd bar
saure moget at gm med Tilvejes
bringelse af det, vj opsordres tjl
at Mke for, —- ensten der san kam
kes von Jordene LIMan Just-su
striens Wundqu eller Londrfred.
Men det mätc Spørgmtml bli
ver fau, Un vi ikke oaiaa Tfnlder
M Tat for Evnerne til at hmnc
W sdygtige og flkittige --— shan
givet Mde Forimwd og Krasfter oq
ophokder vor W·
Og ckwod vilsdeial vor Dogtigihed
og Fliid midn- ric wis kae Gud gav
qun og frugsbme Rder ctf Him
len?
Jo, der er crme rg-tjg:, shvrrd
Asvoftclen Jakob sigetz at al god
Gave og al hcbdkamnen Gave Vorm
imer ska Lyfesnes Fabel-·
Qg derfvr er det lige Isoa rigtigt,
at vi opfsordres til at takke og
prife Gusd for alle de Gavet og Go
-desr, vj mOdtager og nyder i et Aars
Lsx
Og erkencder du den-ne Sandhed,
fsaa vil du site nøjes med at ducke
og prife Herren een Dog om Aa
tet, nej, faa gsk du hvet Tag rill
enTaksigelsesdag, im du ewdsog tak
Her Gud for hvevt Maaltid, du nys
«der.
Vor Geld-« Afbetaliug.
Du vi for indeværewde Man-ds
aar san-WHng Jan goa usd fra
»den velsignsde Fontdsæth, at der
ingen Untderfmd vil blive i Skale
W, for-di vi nu tun bot Sam
MMM i Mr « We vor
MU— IIPEM
IIWI
blivc i de andre Zasxnfunds-Kvsier
s-—--7aa er dct eftkr vor Mening den
belejligc Tid at afvikle GEI
-den, der Ewilcr paa vor kære Prieste
skole og Darm Eollege baade for
Singend Skyld og fsor sde ca. 8800
vi aarlig maa We i Reuter —
Løn til en Laster more ved Skalen.
Gældm ma Skalen et 812,000.
sworfor ikkk møde from til det
innde Mars-mode i Rac.nc, Wis»
mvd Nr glasdc Budslabt Her er de
812000 til Mwldcns SIleng
ch dreier sig her tun om del-te
ems: Vil vi? thi vi kan, om vi vil.
Vil vi?
IN følet mig fsowisset om, at
der er Mge rude omkring i vor
Taste fort-nahe sdanske Kjrke, der fid
dex indcs med dkt Dude O, lad os
foa Gelden kostet as vor Samfundss
fkole — fidder inde mod del Spsrgss
manlz Er der ikke en ch, ad ihvkls
ten dem kan ske? Jo, vist et sder
M -·-- der er Villiens Vej — Mid
lernc et der,
Lad os ihet i den-ne Fovbiwdelse
førit lægge Mastke til en ældre
Ststets Otd ellek Stykke, sder
nnlig bat stoaet i Blodct »Umer
ren« om vor Gæld. Ists-it nvindsdc
Sdstercn os mu, ihvæd Herren bot
gsjsort imiod os : sden sidfte Menws
Waldes-, bacsde i timelig og atmdes
lig dsenfewldc og udbryder soc
flutvelig i sit lille dejligc SM:
»Der er fiel af Herren, og er unbet
lig fvr vors Øjne«l
Ja. kecke Sanffnkasvemter vg
Twssøkfende vi Thal vasre omttmt
blinsde M sbegge Øjne, shvis vi ice
kan se. at Herren bar stvr1:gen vels
fiignet os, limde mcd »dean til
Hieni, Skala Kirke og Msssivnsqrs
beide.
Ovor bar Herren været god imod
os!
Skal vi Tau ganstr rolig tmstr
osts misd Herrens Godlwd nwsd os,
usden at lckgge en hellig, inknemtnes
lig ngejstkinq sm- Dagen —- usden
at bringe Dem-n et ordenij Tak
offetP Sommer sdest sig fok os? Den
gamle Esster wem-r nei. Qg det me
ncr »Zum M alt-ne i Ord, men ogfaa
: Gern-ing.
Ali-Wen as »Wen« fsjede
til i en WWærbringt
Hnsn lwde 8500 til Gældens Asde
taxling — —- —
Drt er vol til at faa « mitand af.
List er et wdeligst Fingerpeg fmn
tkl Moden skke sandt? 24 kMttv af
sden Fling —— Ast slurede hele Su
gent de 812000
At »Im-Amme 24 Ssstke Tun-de fin
des, det twk jeg gmiswe besten-, am
bis wrsvnligj blev spurgLL men lud
nsu beli- Astte LIfIt blävse gsjvkt i en
fnld, glasd oq Fkivpllighedens Aanst
vers-or kom nu selv frem, Sritte og
Brod-m bar-de gamle og W —
kom uns-d en «fu«ld st GIVE
Her i »Kerl-hob nvgsle gode praktiske
sldink »so-« Sagms ltjkkelige Genus-m
TM:
1. Saslssikdtionästid sra nu af til
den fidfte Dag, Aarsmchet hol-des
i Vior Freksers Mensghed Not-ine,
Wiss-» 1913.
2. Sud-Wiesen er kun bjndens
de, Ianfwmt sde 312,000 blbck sub
skrdbewi til den Tid..
Z. Intet Ttyk lwgges pqa de en
kelte Manighodslmmven men til
Skolens Vemiek fiel det lyde —
med Velsignckse og Anspawi for
Øje —: »Mein tm og iubfkribet en
Huld Davids Gave —- liq Siftekem
sZ(-(), Ist-»o, 3200, sum, 850, M,
815 ellcr sm, cller merk og min
dre efter Gme·
1. Alle vore Pia-steh haober jeg,
vil med Glcvde viere Medhjælpetv i
denn-.- Sag — tale Zagen og toge
d Subster : de stedlige Me
MIN
5. Meddelelfe om Swstripstitm
san ogsaa MS direkte til mig —
Xun Substription —, Pengene et
Mr betet-bang efder det syttende
Oceer oq paa sden Betingelfe, at
lde 812,000 er matt
Kæke Trvsssstende og Venoner of
W ime Sag, lad oc nu reife
os Tom een M — W i Flok
ig handle stockt
"LadosnufotenGang-Ti Idol-d
M SMWWH Willkomme
Øet oq Mcqnsmsefbet Leid Kristi
Mich-D un Mge os i W
M til dette velsigmde Ljft s
M, »wi: Der or W at
M- men W at Unde- Ave-c de!
22000 III W, er acht-as
its Ia W
Og naas Oel-bei — shvillen Gliede
zog Jsubel fsor os alle! Det vil leerte
et Mædespmsg paa Aaksmsdet i
«.-llacinse. l
« Heer være Iaa Sagen lagst ben«
til alle Venner i M Mwn
i Lied mig nu There fra Venner
rundl atnkring i Landet «
I Med Kasrlighesdens Hilft-m «
! Eders Geng.
I m. V· Christianer.
I
P Z. wirke-usw hedes optuge
Idetje Styls-te
I Eftkkfkkifi. Da feg modtog Bre
Ivet med den affentliggjorte Mill
Ileka fra den gamle Wften fdod del
.for mig, at der buvde enges fat
III-den at vente paa en AarsmpdesBes
Islutning, ag jeg er glad ved, W
«smfsdets Formand hat taget »den
anmsle Lasters Tanse op.
Jlaae et Medlem as vor Mcke
Ifmmnek smdqn fkcm msd Mal
Irmg og T:I-,vwd hwrfok skulde faa
Iikke baade vedkouunende felv og alle
iligeiindede have en Anledning til atI
get-e en gvd Gewinst
i Elle den qamle Stfler Mel-de væreI
den eneste i SmnW, som menetz
vi gamle bot betale den GEW, vi
Ifw stinkt-— auch mii der var du
«f«or galt at teenke fig.
? Da den Tanke,h11n abhalte, at
sderfom vi ille betaler Geldm, san
lVil de unge Futte, at vi W hat M
fwr Pris paa Wirkens sog vor Sko
lks Virkfamshed, den flog mig.
-Deterfkkewleneomdetsrwmer
sig at efterlqde Swnfundsgæw men
deflndellen sdel vil have.
At vi san betale de 812,000 i
Aar s--—— dct er im fuldt nd cnia
mvd Fonnandcn osm Der er endoa
mangen Mond i Samsfunsdet som
lcst Tun-de got-e det alone
Jogbwdetmägikkemnoitføre
Bister for vor Evne derts«l: th de
koreliggkr i Oder-floh
Men om der et Villigbed —
ja det vfl jeg oqfaa hoch-, blot
man Her Bogens Swvhed
Der dar soa tidt væket betalt
Smnfundsgcklid og sagt at faq but
’de vi iska Ww km Gasw, og der
hatværetklagetoverden ofke gen
»taqne Mindsmnling.
j Det M Mes, at sdet er
sksedcktgst fmdan attet og after at sittl
Ile bemlk Samfuwdsgæld
) Men —- jeg M Ist-Irge- fom iea
kved flew Lejliaheder hat spurgtt
»Hu-Hm BIM GEM? Er M
lfm at der ihmqu for W? ellkr
fm, at der kommt-est for lädt sind?
Jeg er qf den Mminq, at Gepl
bden hats Ein Gnmd i det Witz
f Hmd gsr f. Ets. en Fauna-n
main shan kam- et ÆMHmat7
Stank-sm- ellier iwdekrænker han sin
Bedrist ellrr han bruger merk, end
Pan fvar ind? Vismok det «5idste.
»Folkclønnene mua han i bvert Fakd
Metale
x Smnfunsdet shar shvft for mmme
«Mi3vcekftmr — der er fixan for
Bdt jnd til Dei-isten as vort Sam
qunds Virkionvhedcr -- der-for GEI
iden.
) Dispt var Un-! at kluge uner, at
»von» Tit-wri- saar For »ung i wu,
iellcr Mr, at der oaa nogcn Maade
ødsles nie-d Benge.
l Odem vil san give-I
, Du gmnle, der hat ngme eller
TMj-dl(srne, du tcvnker tnaafle, at du
sfkol efterlode dine Vorn dem.
l Den gamle SMA- ·l)ar ogsaa Vorn:
Jvmen bun msnskcsr, at netou der-for
lmaa bun vcrrc tmsd nj botalc GEI
Yden for at Vatncne ier flal faa
Rief Jnsdtrvb at bun var saftig i
For-hold til Kirkens III-beide
l Det csr ikle Mit-c at der er on
kqod Llnbrinaelse of dinc Penge at
give Muc- Bvrn dem.
» l
) Din Kapital til at bcgynde met-J
ivar forwsodentlig et «l-1m:dt Legeme og
wen gsod Ovdkagelfe — vasnt til at
Fakheidc oq hat-de godt Hus med
chvod sdiu tjente.
PNuvel—jegtæn-kekitkepaaat
Tdifponere over tdine MIN: men der
eines-eh feiner- og iegvilde get
;ne, du Mde se det Somme.
)Jkgsek,atngesquiktetzsc
sie op. De ilcm Dies-be nagenme
for —- ckort sagst til m udsbrede Kri
ssri Evangelium spr.
Vi ælidres Liosdag er smrt til
Ende, og san gaslider del om, hvaid
Æydwing Dort Läv That haft til at
fanden-de den sowon Slmgt til
Livcts Kmim «
Nvget af dct allerbedste, vi Xan
eitel-lade os, er gode kristrllge Sko
lkr, Plantcskoler Rot Krsstewdoms
men. List er i den kristnc Kirlr og
R Tristne Stolen Iaudanne Kot-aw
rcr san vøntcs bannt-de foun vil vcrs
n- Tlxckkedsc til at Mc Klumpen op
ismosd sdcrch Tids Vanart og bläve
til Velsignelfe sfor Samfmrdet«
A. M4 Ruder-seit
W
Skandinavifk Fokening.
Studentet ved Nehan Statisti
vetiitet otganisems fig.
Ved Folketællingen i 1900 var
der m. 40,000 WNUM i Ne
braska Dei tukde del-for være of
aslmjwdeligc Interesse, at Statsunsls
verfitetet er velbefsgt as sinnt-ina
visfke Sinn-dienten For et Var Maa
smsdms lisdcn blev en Organisations
nglfe Tat i Gang. Dei blev be
flutchet at fammenlulde til et Msdr.
Et Pnk Dnsin Studente-r tmdfansdt
fig. Clmncellsor Ave-ty, der var ble
vcsn inercsssewt i Sagen, var til
Stodc og blev valxrt til smisdlertisdig
Ordswwn
Nektars-n jndledede mod nogle san
wlvalgte Ord. Hon III-kalte atSüasns
sdinaverne derhjemme formt som Le
dere ma mange Omraadet. Dct er
hasij godt on onst-t, at Skandinwers
ne ikke er for at overbere sig seh-.
Don-ed qmr en ftor Del of Werden
glsip af manak Ung, sum man der
har udrettri. Gan udtalte Ombet
ow, at Orgcmi7ationen Watte lyks
fes, og at vi qennom Arbeika selv
mnnttc unsre oa more fm Øfnene
im for sog fkckttse Wand-imva Beer
distz Vod Msdet blev nedscvt en
Kunde beste of Professor
Infoka Alex-is, Fräsen Agnes c -
muelsen og untre-Wede, hvilken
Komite M ndovbejsde en first Or
ganäwtionsplnn
Det nasfte Mvde blw eftek Ind
Ebvdtslse Wde i Nektar og Fru Ave
ws Hjom Omtrent 50 Deltagere
Ihm-de indsimsdet sin. Man blev fors
stiIlet Qmansiwivnsvlamn blev vedi
vagetct fort Progmm blas usdfsrt
Professor Dr. phil. Carl C. Eng
sbevg ckyoldt en Hort bumoristst Tale
Hnn for-Eiko de tilitcdevækmde
Stusdenter blandt awdct om, ack der
fmn de vilsde sorge for, at det sblev
ibwgt til Fakultät-Es Kund-Wab, at
de er mevdsinnven vilsde M fnari
bjcrlpe paa Koraktererne Eli-cis
Ums-beten udfsrve flete Sange. Og
endelig sfcmg »Ist-le Warnle
»Du qmnlch Du fris «, »Ja, vi
Mir-r« og »Der er et tmng Land«.
Det bør Gaum-M, at ReDwr Avery
sang kmftigt med. For vi still-es,
blev der sewewt Forfristningen M
gis Ihver til sit med fsotnyet W
osg Hengävenhed for vor demokratifke
Universivcstsmwfisdmt og hans Fute.
—
TanO tusig endnu at End-M et
Par varagmffer angaaeidde Fore
ningen,
Den tæller m. 50 Mdlomsey
Vorwort-di 10 Professoren W
de Esmbcfdsmænsd er Melan August
H. Matt-im For-umd, Osan
. Andcrfen, Næstfonnanid oq Ebnen
Hocsg Massen-er vg Sektetcer. Ho
vedssommalet er at samt-! Nun-disco
ver vod Universitvlvt om stossw
fikk Emner.
Den cllevte November hol-dirs set
fsøkstis regulwre Møde Professor
Alex-is havde insdlmdck til Msde i söt
Oft-m Howdnummeret paa sw
gmmmkt var en Tale ma Engl-Ist
af August O. Dahkstrøm over Em
mst »Ihr Viking Age«. W
var interessant og com-Hat Det var
særlig anlegt for Mrfkansksfjdte
fkandinrwiske Studencbrr. Men da
.,Dnnfkeren«s Las-km formt-demü«
er vol bcvmrdredc ideres Damnarkss
historis, vil jeg ikke trætte Idem Itsd
at stide Mmiget nwrmsetesms
»das den ansden Demnsber vil ist
via-site Mode sblfve Mr Ferse-iu
gen hnr fikwt fig Univers-iudi
stsrfte stfob The W« II
Awid Samt-elfen shar lovet m she
m MMMmdevholdnsing med IM
fm Eward Grim. J M käl
fælde, at dettc kosmsmkr Lasset-e i
WdeiTitdc,e1-dehede-0
budt Ekl at deltagL
N. H. Dei-et
«Th.mksgwiug.««
Takte-Morden er mt insbe,
stna mi stillt-, tasnk dig som,
MMkc da du hmde finde,
at alt qodt fm Hkmksn kon
Aslt fm Halm du hat modtagck
i des Aar, som 5nart gam- doch
hat dsu oasfoa Gud behaget
og hans Tjeners Wming gis-f
Se, da diskarkeme fttld fande.
det ihm du vel Ecke cile
nsgne de er nu og Vol-de
msen du Frugten hat W
O, da Bauten spät sbksd us.
Solens Wie var-me W
W altjnsg som en M. —
det tm Kunstm iktv mqale
Swdm blev i senden tagt
oq Ins-d fresnk(Ms Kraft at III;
both M bot det Alt NUM
giwr Nase-im selv hvet NOR
Ttsr blev tmvlt Tom ingen Oe
Hvet en llkruädtsplante Idle
for den godr Fragt m binde.
Og desn rent- Sasd fotadled.
Endelig Vom Wissen ind,
Dlag var lang i Esel og Held-,
Men du mod frimosdigt Sitd
ämked diuc Neu af »Im-de
Zan vil Herren oq eng-uns
san-te fine Neg demjcsmane
under W Og Fabel Saus —
qisd vi mod man den ssttsmme
O» Beet
! Evas-tue
. og
k llygge
for nogle
kaa ceuts
» » om
s- Pagen
f NZ THE
E s- «:s-: Ei C
. » If- Its .:.L'- S. ,
holde- Hjemmet vakmt o hyggeelikzt psm de kol
deste Dage, nost- den sksåvanlige VIII-mit er mil
stkæltksliz Dei kostet- ilkke stott, da den Magst
Olic, det billig-te as alt Brændsei. ;
Uuadvæklix i ethvekt Mut-, hvok der er Bir
ellet san-le Folh Ethvekt Mem tm- Bkug tot- den.
Don et lot at nytus mod. us Vukcyou tas- Iwn as Ism
dsn erst-com Psa—dillls-viskig. Ism- htzmllsnilo all Vogt-s
sTANDARD OIL cOMPW
Abs-tus- d)
O—
--»4--.- «,.«.—