Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 26, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ·· Gunskerensn
IMWV da Ortss
IW for d- M svkk
Ist-erstem
LIMIle T-UM. PUBL. UOUSL
Auft, Nebr
MMIW udgszas does tusde og Jus-U
Iris pr. Warum-.
h kaede Steuer 81 III Isuaqdks Izu-J
Dieb-f betaleg : zqkshzd
Woa. Beratung Ellbregsesomssk ims. A
Cadet autzaaende Wade- abresims
BAUER 1.7"T" PURI« HOHOF
Matt sei-Im
Mdaktskt A. M. Indessen
Ill- Vsidrqa fis . Ifn»fkereti«·g ansolo
Ifhimdlinqeh ..-m5vonde!ncet pq Ist-km
I« pgdp-r An. bed.« tdrkGevk
I. M. Its-dessem Plan, Nil-L
FI! fes-ed at WHY Pmsnftick m- Kam-J
Ost-s matt-or
Åqfcfthissg nnd-OR Wisse XJ Ists Apoll
Mlle sinn.
J Tuscle m tlreaelwesssgbebek ved
Mittagessen bedez man singe m der siedliqe
III-essen eh im- vek im Esaus-, hede
M Use-wende sie s:!.,I’-.1n«keten««g
Zotten
Rock »Es-Nu beut-endet Tip, til Fon, d»
uvemrnissladeyemen m at Isbe has dem
tset for as faa Optyining um bei armes-ede,
sites De altid Urmate- at De faa spottwe
Imlttt i dette Blas. Ist vil Dekr- m Im
M Mitte
Bot Daub.
Fokrige Sendag overvækede jeg
en noget mærkelig Wahshandling i
Kenner-d
Det var en Repræsentacu for,
hvad man talder »Zw! Sleepers«
—- few tat-der de sig »The True
Ghukch of God« — der havde prces
diket der, iom jeg forftod, en Ugess
tid og vxmdet we Pwielhttet, hvislke
saq skulde dsbes Smdag Efvermxzx
edaig Kl. 2·
Handlingen finng i ,The Chri
tian Cshuroh«, Tom hasr ftaaet wm i
flere Aar.
Do jeg harte orn den forestmmde
Daabshandlsmg, osg Tiden ftod til
min Raodigshed, tænskde jeg, act det
gerne kunde have Wwinsg at
W denne Mc
Der var W Hug.
Monden W en Iæwgere Tale
komd for MWWSM.
Frist halte hon lfcetslig nd fra
Jesu Ord til Dsbsken Mes:
»Seid-lebet sammt det fig for os
d fuhde dl Mævdighed« om
W Ntdvmdighed
Sirt-en føgcke bon nd ftv lde gras
Ie Osd »Es-www sog »Im-to« on
Mlig vod Msning til Rom A
Oktheatktwetudenuwdesrs
W var M.
Wg forllarede han, ifdet thn1
MistetLlAp. Gr. 2, 38098, 87,
et hans Statt-fund dckbte kun i Jesj
Nu Navn og ifle i den treenisj
g e Guds Nat-n »
Under Assyngelsen af en Salsme1
sternde Predan fig, fvr at faa
Hut lange Gunnnsstwier paa ogI
Ost Migst kftve stg Hin WJ
og Dachska tke MderJ
hiengst wers over et Hin-ne of Kik
sen.
Sau foregik Tsnabsshansdlingvn If
det stope Dabekar i Kisten, idetl
Daabsfandbdaterne traadte et VAJ
Treppen-in msd i Korn-t, oa Petri-H
Lauten Dagde dem een for eisn bnxJ
over oq dvkksede dem ned i Lande«
im det Tutkede sig over dem. l
M jeg hsrte og Taa, bestemtel
mig til at udbale mig om det.
Sagenerdematsligck gewesen
gste Jnldtryk paa og fowirrv en
N gewagt-da Erlige Metmesserx
detcharvijoBevisfmaleweiden
Eilends-Jemin at Monden havde
mmäet Proselyttec
Her er mämsligvis ikke Mader
for en Wtftig, lærd STIMME
Prwdtfarrw gav kkke blo: Jndtryk
as Away men Mläge af et Oder
nmal as Zelvsikkerhed. Det syntes
sitke at være ham nær saa nieset om
EsatgøreacksøgeSawdhedeniBibe
len, som at stwdfwste sine Beng
»Im-d Mem Mem-da
Hm( Tkykdtde alle dem, der disbte
uden Underdykkelse for at mangle
!91-1vor, og at de brugte en ansden
ITøbsmaaide for Nemhods Skyld.
« Ilkesn — ital vi agte dem for al
jvorlige Mennefker, sosa bar jeg det
man Fest-Ilsen, at jeg ewd meke skyls
»der msmc sowede og Læreke og d
’-det hole taget mit Wesamspnds
Lasset-e sum-me Agtelse
s Man-den fod- med at kensdeGrunds
tfprogen men vor egen Kirke mang
’«1er ikke dygtige, alt-erlng fromme
sog ærlige Mcvnkd med Kendfbab til
FMbelens Grundfpwg.
Ogsscsamegetkwderjogtildet
nve Testanwntes Gruwdsspkog, at
jfeg tor pack-stau, m ingm kan fin
de Ovdet »bccvtizo« eller »Um-«
brugc i det nye Testamente til at
Ostegsne llnderdykkelse.
I Og Mingen om Jesu Daab
.(Ma9tth, Z, 13———1f5. MI. 1, 8——10
og LI. 3, 21.——22) givet vel Fore
»st?lliwg ow, at Johannes og Jesus
var i Band-eh men slet ikfe an, at
vadet gkk over Jesus, du Jchassn
fnes dsbte hom
- For Reften er de: en bekendt Sag,
at Baptistek i det hele taget, nam- de
skal føre Bwis for Underdykkelse,
ligesosm szdikcmtm her, met til
Udtnjkket Rom. 6, 4: ,.bcsgraone
med W vod Dunst-en til Toben«
Men det uheslsdige ved at henvise
til Jer Begravelfe for at finde Ve
vis for wardyklelse er, m Jeiu
va ikke var nvd i Jwrdem men
ind i Ziden af en Ifivpe (Ma:trh.
A- k-»
YOU-.
Skal denne Begravelfe altkm
bruges Tom Mynsster for Daabsjshcknds
litt-gen, san man man have irr-breitet
et Mr med TM- pasa Siden og
san have Vanidet til at staa lodret
op og putte Kandfdcrten End i dct
im Siden af, og idet ihm- -hE-dtisl Mc
Tit-met lade sig Stre. J
Og shvorfor kunde man ffke finde
ma, ast linksan Its-us var tre Tage
»i vaem Medes TfuLdk den, der
W, W tre Tage tin-der Von-»
bot! erfok? »
Nej sog atter nej — de: er iffeT
War-dem Pmtlus paa sdcsttel
M M undewsise om eller lcmgeks
Vasgt paa, men det er at do man-«
läg det gamie Metmefkel med Wi
stus for ogfoaatopftoa medslsam
og vawdte i est nn: chuex
Ethveri wrliqst fordctmkrit Essen
neske v«l føge Sorgcwess i bete des
nye Testkrmsenjk am eet mitk- Stad
hoor sder usirdewises am eller Ist-Wes
færlig Vægst Paa Dwemawdem
eller Man-den at anvende deet
M i M.
M —- vi fmckaster ifke en
M, der er fovevaqet ved Nsds
Wlse eller Undevdykkellfe, men
Mieter jin-ad at bit-ode- denne
stemaasde Tom den ene nigsrigc
Qg eror mon Man-den delt
Was Jqu Mäng: »Es-set as-.
le FoMlagene til« mine DER-let
WINMiFCdetMssogSMs
wens og den Helligokmds Nava« Je
ssu egen Wing mw dog vcere 61
Mist-d med Heu-Ihn til Dauben
A.M.Ansdek1«en. 1l
f (
Kiktkn oa zisiktekiendommem «
J Tag en Meddelelse ruf vor Fing-«
set-er Taalydendez »Der er nu Md-«.
kommen 8510 til jucken blandt Jn
djamxme og det var jo blot 8500,.
vor stiomr bad om sq
hvad nu2« Ja, hvad nu? Fsrit
en hiertelig TM til Vetmerne for al«
Kam-Mc Fern-n og Ststte tin
den nye Kirke og Missionen i del
hele mget blandt Jud-W. Kir
ken vil altjaa bkive sbygget gældfri.
Pris og Tat til Herren dekforl
Men, Bonatti Wirkuij i
JW er Ue fki for M enden-:
»der-for lud os We standfe msd von
»Geh-, M vi fast Kirwejendomi
man i W Wi. Det er W
øm at Male Dame Gæld (81200),;
og »Bei usnge MO« vil Wert
signet wvt begvndte Mission-arbei
dicicyapam davil viblive fyldteaf
Glæde og Taf og videve Offewflligs
hod til denne herlige Gernim bet
Okt.
Dei var Herren, der gav os denn-e
leige Mission med de mäne Por
ve ind til Vyen og Omegwen wd
Kamme pm Kyhchm Japan sog de
wabnc Hjettet Og det vor W
der gav os M Jsordsttjkke just i rette
Tib.
Shtlde vi kvbe dkt nu ville det
komme tisl at koste en god Oel mete.
Bau-de Missionen sdewvre og Mig
fionsejendonamn er en dee fta
Herren. O, Betmecz hvor et det
skøm n vi moa vkrre med at bringe
M glade W nd til Hedningets
»ne — — diet seist-Im uforlignelige Jules
bidfkaxk
; ,,Eder er i Tag en
Frislfer født!«
Mcn nu kun «dette: Lad vore ex
tra Govek nu flydc rigclig sind til
Kirkeeicndonnnen i Japan.
s Vc hilfst shisnandm med dette Ord:
Nun-c vi Aste det Tode, da lad vs
He blive freute-: thi vi fkulle hast-:
i sisn Tid, "mfm1rt Vi ikke for-sage«
(Gal. 6 9)
J bwderlsig Ærbødiqhed,
G. B. Christiansen.
Et Juledigt.
M H. C. erderikseu.
»An er Digt og ngt er Lw«, er
der sagt. Kan gerne være« at der
er noget i det. Thi hvad er mät
vix-ketng Liv, enten det, man Das
efter Tag tasn:ker. owner, dummer-,
digter — Felv om man aldrig fktdet
en Linie —- eller den Zmu1e, man
faar gis-n Og dersom et Diqt steil
due noget, man det vcere sprungen
ud af Livest Tom en Blomst as Von
rens Sind, og de: bligoer attet Liv
bsvor det tj«legnes.
Tone Digt hat jeg irr-it adfkillige
Gange-. Tet er fao velfignet ftit for
Avner. Wen-me er dynget paa Kret
nc Eaa net, at der knap bliver PMB
for en Zitmtle Pusten i Men. Og
Farren gaar ikke just ad jkwm mage
ljig Zusamt-L
Ten Zlagsz ngtning blivet man
ssfe overtendt umd. For der et
lang: Mem dem. Sau ligstil ja
ger den en med sin ine, enfoldige
Its-not Zio, for alwrligt et det,
Tun seine Aver. Jus-en Besten
Jngen Vlomfteritrsen over Hulde
«den. En M:
Tet nur-ries, at Aar-et helder
stwrkt nwld sin« stde Dass
Fklvktem fosm Timerne meldet
flaar Tnnrt sit sit-sie STW
kais-der til Regnsffoh
Vor Du, hvor Voabnem synge,
Sack Du dit esset sloa Gnister,
sick Tu lag: Even i din Slynge
og medte den stoke Filister —
Fokfenes Zkkæk og TyngseP
Zig: fis Du Vcbler i Heer-derive —
sdin Jord var vel ward ot pl-je?
Stod Du nistet til Tantieme
og fjck Du M over Lændeme
as al din Jvet og Mise?
«Iw0 Tu Ins -c«-(·«z i va cller Entfan
offer : Rodssqankj san hande,
Haue Zu Moolkt Ved Ilwrmkfde Evjna
ritt-r vers Nordens Ende
)(-t mr bog vasrdt at sende.
anr c-! dir Fodspsr at finde
banod for niogen TM Vei
staar det som sikkert Minde
om Kraft-en, der fvulmed i Tqu
Hvot mange Stett hat Tu bacmsts
trodsod Du Vind og Beit?
Hvor mangen Gang blev Du vhart-:
i Kaum-en for dem, Du hat Lan-?
Fi? Du Tig skaam en -C5yrdefmv,
oghvemhatDuvogtetmed den;
Wrer den Plet,shvo:· Du stod og
gO
Dig selv og sdist kckwite ben?
Hvor mange Saat forbawdt Du: -——
Ost Du de M hier-n —
Vor manqe Stalle- fmdi Du
og W as M frank-)
Davilnwisesige:»JMer
derjoinqenJuHNeLOetetder
M. KOCH-Umwäler
handel, Cedar Falls. Fang i Dem
zsh Luth. Publ. Hause, Bleir, Nebr.
Kost-er 25 Cas. i Omsl og 50 Ets.
«jndb. Kt.«Anke1-.
M—M
« Luther College.
l Vi lasset bl. o. folgende otn Lu
«tk)er Col-lege i »New-me Journal-(
News«:
Forbedringerne i den ienere Tid
'otnsfatter der mest moderne Udstyr
«af Forretningsdepawvmentet Nye
«Etmmnbss35rivcpulte, nye SkriveU
«ma5kiner, en Sonunsentællingssnmstii
ne og Usdstyr for repræfentactiv
Bænks og Forretiiingsfsrelse.
Hushdlidningsdepatmnencket findcs
·i Skoslens Ilwderbygning sog drives
·i Mindelse med Stolens W.
-·Den Laster-, der undewifer i Has
bolsdning, hat ogswa Overopsyn i
Acker-at og —Spssefalem, medens
lau-de M for-stack mWsen
of Moden.
stets er i det shele tagd gjorst Flor
Mdringet ved Skalen til et Kostende
as 82,700, særlisg til Udsltyk of For
retntmgss og Hushosldnsingssdepartei
menterne
Nr spraes ogsaa for Elevernes
Mägsittfe Wohnt-, dels asf Skolens
Lerer og dels as de dansk lutherfke"
Prwitrr i Vym Det fovdres af alle
Eli-verne- eustm de bor ma Stolen
eller j Bven, crt de anvemdet Initrdst
sen Time om Ugen til Bibelfmdis
um, og der holdes Akt-dass hveF
Morgen for alle Eleverne. «
Der gives Sprognndervisning i
Engelss, Dansk og Ty5k.
For Midtsen af donne Maaned
var der indiffer omkring 80 Ele
ver. mm man ventcsde, at del-te An
tqsl vilsde blive betydelig for-get fsr
Maanedens lldgana, ligesom man
W venter. at dette Aar-s
Elevcmtal vil ovekftige fortigr
Ams, do der alt i alt var inkdskres
Vest 150. ——- Der er fsor Bilde-n 9 Læs
rere eller Jusmcktøret
Den ubefmittcde
Undfangelsr.
As Past. N. Rasmussem I
« Verfailles, Ind.
(Sluttet.)
· Nu ikulde man deme, at zur-ma
kul·isterne kunde vaske tklfredjc siden
Alexander Vll hat-de swppet Mun
llden paa dates thidem men
lmcm havde dog end-km i Bodens Kir
kke Wo til m have m enden Me
Ining, stasdigst uwder Forudsæming af,
,at man ikke var ubefckeden not til at
udMe den. kant den ubeismtttede
iUndfangelse nu var officiel Leere :
jsdomtsrijrkrm var det dosg endnu iffe
jagt. at den var nødvendig til Eo
kigshcd Der ffulsde end-an vare onu
ztrem to Hundwde Aar, insden Roma
fArke-n nmede denne fvimlmde Haj
sde af Frækhed og Gudsbespottklse
I J December 1708 beidede M
EClenvens XL alle at fcjre Festen of
«8. December Her er dct fkke blot
ITalefkkhedem men Zauwiuigstxst
Ifrihodem der antafteå Tot er rot
-ende at fe, hvorlodes ask-läge chele i
Iden msslgewde Tid sage at kive sigl
l »E- - -- E
uo of thsdfavetfm Men de ere un
der Filisfterausget Dei-es Somson
er blind. MkkixDen hat stukket
Øjnene nd ma inm. Hm goal- i
Ttasdomøucw O, at Guds M
dog sinnt-Ue We over og visö
Port-m at Peteer illet ikkd
stam- bedre fast end Sjjleme i Asso
Overtwen og Sommer-set bredte
fig: stasdigt var der nogskn som saa
Sysner og fik Aabenbanngen En
Nimm i Paris saa ict Syn Jome
Maria mod usdsbredtte Arme. Om
kring Ihende stsod smod gyldne Bog
staver: »O, Maria, und-fangen uden
Synd, bed for os, at vi mua tage vor
Tilflugt til dig«. Man maatte lave
en Medaille estrr dette Martin-U en
Stamm- havde erklætet, at entwer,
som bar en Saaqu Medaille, vibde
foa rig Rande sra Maria. Og man
prwgsebe vxwkolsigck isommeven 1832
m fanden Medasillc, der ligefom
Patentmedicisn viiftc fig at mu
virssom mod alt muliat, mod Spind
sot og Bands-d, Mindqmllkab og
Protesmmismel
Den 16. Juni 18-16 befth Pius
Oc. Mkolm Undfwngelseslæron
vor shans Mdlinaslm. Den 8.
December 1854 erllcrredc htm ien
fbor Forsmnling as Vifkappek, at
Læren om den ubcssmittvde Und
fange!«sc er en Twsursttkeh hvsis For
kam-W smwføwr evtg Jena-bellst
Nasuve var de sidstv Ord ndstalck, far
ewd Engelsboms Kwtoner tordnede,
og Roms Kloster begyndtv at lyde.
Jo, saaTedes lade-r man Twsari
eitler i Ronwrkivkm De fremmede
Bifkapper reiste bjem med riqeliai
Aflnd oq Markmnedniller of au
sth Muld. Pius IX· lotd opfkette
m «R«ill(-d5tgttv osf Maria i Rom for
at minst Esterszlmgstrn om hans
Ztsc1rbedrs«ft· Der staat hun, en
vwkdiq Bwnzvffahm og straskker sine
Gern-der velfianende nd over den wi
ac Stab Mariabillodet blw ftsdst i
Rom: M man stober kitn dem-list
i Rom, oq faa fkk Billedstøtten ved
sS--t«-lsninaen en Wig Redne, san
man sit-en med fwr Miso og Befvast
M usdfnlde Smn Villedstøttem
san den nye Trosarbifel
Fior- nu at bringe Gudstjestten
i Owrisnsftwnmclsc med den nye
Troisanitel Wid, Pomt udavbejsde
Listukgsien as 1863. Ballen as 1854
og Litergien asf 1863 er to bitte
Immer fm VUdfarelfesns Tra-. Vi
hat fet, hwrledes Sack-an Mode Zw
den, hvorledes en Spirch on Mante
et Treu sit-d fran; Trwet udsbrcdtr
sink Greue, blomftwde og bar Fragt
Swden er MarieforgudelFM, Spiven
vr Festkn ctf 8. Demut-en Plan-W
et Ssoties Lasse, fom blev tiil et ftort
Tra« i »der loOmTke Fkvartek i Paris.
Tcrfra udsth cheet sine Grene
over Basel, Madvjsd og endelxg over
Rom. J Rom bar det Blomstet,
Asemnderblowiter mod saa stcerk en
Jus-L at de naiwn walte Dominiku
neme Da ksom Sommerens Hebe,
dts kwidc Binde falsdt af, og ider hat
J Fruqternc Ballen og Litukgåetr
Hvoksledes vil nu Mit-me bedi
ics den-s- nne Lan-ec- De fmr en del
Tisf Fonmsftsgnmde i Matten, f.
Eis-. Gnd kunde bware M fra
lchsywdeIh Ort er højst sandspnljsgd
Hat Ida-n vilde dej —- oq sm Unt
,tser de, at lhan shar gfort deck. Jo
iGul- kunde have givrt nmnqe
Ding for Jomfru Marie, f. Eis.
fritaget Ihmde fra Arme-d Og fW
Fltyten til ÆMM hqn Bunde
have gsivet hemdeetPalwdsat bo i
ligesom Pavens i Rom; mm i sin
Visdom hat hasn nu ongang kfke
gjovt det
; At tro den nye Leere skal være
kamshvd Men lad vs alsdrig glom
smc at der er en falsk me-hod, en
Fwtnjkxsd, der ikke er estrr Guids
IDka Eu Gudstjeneste, som Guid
,ikk(s ihm irfolet, er salst og fvrfæns
«gclig. It var en falsk mehed at
willi- ofw til Paulus og BnrnæbaDJ
"dc’t var en falsi Miene-We fvm
Max-ab og Adihu formt-rede
Z Pius IX. mem, at Mike-we ta
Krksti SEND at Maria var nden
-vad. Mcn hvorfor iqa ikke vg
-sm Ihcms Bedstemoder. Oldunoder og
zans W Forsde Jesus Kei.
Iftus felv has-festset, hvad der tfes
iner tisl Gans Ære, og hvorledes han
vil ask-es. Haen hat ladet sit Slmqti
rogkfder tkykke, og der findet vi
»Mir-nd iom Juba on-»David, der be
1afk ngo Sonder, og Kvinder fom
Tbmnnr. Rai-hab oq Bat-Heda
.,"T(st samnmdc fig« «-- »Im-nickt og
Billiabed fordre-de det«, siger Pape-L
Men disse iog tnfinde andreme
Stunde som djsse bristet som Stube
bobler for Drdets Sjokmvejn
.»Msinks Tonset- ere ikke eders Tan
Ikeh og oders Veje ere ikke mine Brie,
sigcr Herren«· »Thi hw hast kendt
-.semsns Sind, elle kwo var band
spawdxtiverW Alle Pawns Fornuftsi
lgrunde drives bott Tom Avmsr for
fViwdm Lad dem flva. Spttsg Mk
»mu, Tyvad der er fromj, ihvad der er
skandsynsligh hmd der spannt-de fig,
jun-n sporg om, Iwad Gusds Ord fi
«(m. For Himmels-n og Jorden fktsl
M o-; singst-is Um Frist-r
paa Der-S komme
Te kan spare 25 p(5t. derka
og enddajaa bedke Vater
end De plcjek at fau.
De heialcr site- for Var-tue
er movtagkt ou vesundet at
vatc iom angibt-h
fl. F. cADY LUMBER c0.
OMAHA NHBRL
cODENtlAGEN
, saustobslc los- Augustin-.
eäs«".«. .
UPLNHADENi
.»8NUFF
.
N III-IIII..·» »,»?,’
MIMI
It (-· LIT ,XN"-Ill III
( s se "C-:k«·nhacs-n« srus er c-« to
v I »Er lukdslssnsjic »er
H- is Uns-z k- »hs-.1!e« «- knnmss !
viscns«sl)emdi-( List-W Ums-n -
lxss Pns 5 csnl sksn inottl Den-s r c
!s- cIdlerionsc10(. Prtmssrluxsmndmgism
TO c-( Nov-Wen st Vordem beknu- Luna-.
U
OWIT YIIANJIIVTCI MIPANF.
sc llnlon Nisus-h III York
. ---. —- ·-...-—-.
know-r
Siandqrä
cypewnsier
0
Wo
Guaranteo
fl- u- k«,«1 cui-nd Typus-«
- M us m- tust-it kssk »
den-!- Ovmzuo W by mi
ss-- W Ist-Inst- mit-s
m via-.
ds- u mu O- M at u
Isjl quslssy fo- s II
tt sm- « I ts
M lo- upwp M
Its oft- types-»et·
sqasou (- »I
VIL NM Os.
Suaranteedt
Tini th Mut-Ich Nu. 5 let-hu- cmnm t» you with
Illi« ut1(««mlltim«ml guamnttsts tlmt it will il« lsjgltcst gmiles
worl- lur a los-gest time nt les-s- upkecji tsxpttnses tlnsu
met-hintre usually listul at Jlällzz pesr sont lsicllcr in präte
chti Inst-ante- ti sein-W Inseln-l to mkv new moset
Nov-h iuit u You see it In the Illustration
Bmk of tliis guamntetk Ase tlses resourctss mul expckienccs ul tlns las-gehst mal
mai-I important tykpewkiter nmnufmsturing concean in the- wnkch llu you tlsiulc we
would dun- mnke suc l1 A gunmnteste if we (li(l not lcnnw that the R()Y«« hzzz th« Hm
pliclty aml dumbility t» uutclass any other machine-?
ltm wettet
Tit-; Nicw No. 5 ROYAL tlgttest model of any typesleer on the market) lms tw».
coluk rit)l)«n. what-non l)aclc-Spki(-er ansl all the North-while fes-takes of tlse lügt-est
priusd milchweiss-Yes UIIH Ick OIIIV III.
illa-traust book Free
Wkite sit »nu- fur nur lsumlsumis 32 page «lck0·«u. Bomc« nnd get the- inrts about
me but vutlt Mem-ite- In the spornt
Royal cwewriter contra-m
ts tönt Muth st» Ihn-u Silv. Mo.
------------------------------------ «--- - ----«---- —«.--«--«- --- - - — » -. -