Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 26, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . » - —
D..H "Tss.ss«
Z,- -
III ONlY L « ,7 -"sXM
hAleA NE- «","APII
Jus-Lock h s. A
lt is ovnod V
Mktn llultoel Dust-d Ins-.
Luth. Chlnd" » ·
und is pablishod by
Dunst- Lstlh Plbl Eos-C
—s—Uk sub-.
pmanskckcn
NR III-« f
Bla1r,Nevr., Titsdag den M November 1912
«DAIIIIIII « «
m der ermit- dsnsks Blsd (
Äms-näh dest- neigt-r
TO UANGPJ OM YWSN
adkivet If
Luth. Fahl
sich-, seht
Dswib Esau
Pksveaumtuek sende
1«1·jt »Hm Forli-«
.«- « s C. E
-- —-----——-j
21. Aufg.
Kuqupmgsk
Den tnkkifke Storvifik anfaa Vul
gakiens Ouvermre for umnlig.
Te allicredeo fidste Ftedss
bringen«-.
lindcrhaudliagetne genoptagct
Cficsr at Misbditmmus unguacnidc
Vatsmxsrigisn et Par Tage havde
lydt mo, m det- fm bog-us Zjdcr var
Valqt Wohnt-istqutLast-de ril at umdcrs
handle 0111 Fred, umgto chsdagizpoi
ston folgende-:
Konstantinme Bl. Not-. — mun
pku langg- Tchkunljoiviniim er gen
aptaget· xiawoniskingm gonasasbnedes
i Akten nie-d stor Kraft og san tide
delig høres Chor.
London, Zi. Nov. Formel
Hast-use of Krisen ". Øsstisn von-die
tun oesn Dag. Tyrkicst fsorkastede Bal
sam-Wes Odium-Nr for Thnbcwsttls
stand, ritfyneladisnsdr Mr do Weins-d
mmgtigcsdo fis Tiid iril at mode-J i
Hab-ek!1t·cni.
wann-il Poflw Etm«11mt·vn, crklass
ww, at de Aktiode Quocrmrc
com wwwwa chsnstillinqs var
«1mml«ig«. Hirn ordwde Odemenem
len til at forchrtto Komm-n »mod
den Alma-sting .L«jwlzs«, judnl rj
mplige og middomtr Msriichr for-o
Hans Dienste Atmer c Um sont m
virkeliq Ovekkaskelsir
Elkedeng Bulgaremes Vetingelser
—- BUIMU bales " de Alliowdes
-Rai«·st -·— M yäsrligwde idet
de for-drohe Asdrscmopelg og Stum
ris Odengle thue wage for
W ikasvdkgt tsfllige med at give
Asskirlsd ma hele Terrttioriet saa nan
spni en sitt-II Strtmvnrl ndrn om
Bonstaustbwpei. saa Trittede disfichs
tinaekkek fom Ouvertuke ellrr Juw
,chning.
Worten tog dem sum ist ll«l,t:«n1sa
tust-« og det ek machst- Ostlasnsdisni
gern-es Matt-de crt bcgvnde llnsdcrs
handlsnger paa, bequm-L ma at
faa Ffensden til vidcre at vife sin
Styx-Xa En Valkcmskinlonw i Lon
don Yackdet
»va er- Praktisk mit sifkcrn at
bete-J Ferse-stle vil risfnltrris I isn
num- afriv oa aninth Mensan
tagrlfe of Ffmdstliiqskksdcsrms. Ti- allj
ekedeTkoppek VII tm rfmcsliaviszs mer
te at for-handle med Tyrkicm iwdtil
de ist-mer i Stand til at diktssne mu
figt baner Mtiimeller i Sulta
neu-I vaedftæd.«
Tot inne-. sont di- inriiiko Um
bedsxsmsnd ikfe endim lisar iipqiwt
Handel sim, at Zim·1na-,i,-teme shl
komme dem til Redning og for-inn
at djktere et Winpwniis: nien i n
brktiike Udenrigsniinifiei·, Sie Ed
ward Gren, kuiidginrdc i Akten at
anterne end iksfe var aimet Tau
lmmt iom til nt arm-unsre sen al
nein-selig Ksoiiiisrence ein-r steigend
Zinmiim Der weite de tilimielas
dende er ensiae om, er at holde der-es
»das-dirs ofs«.
To midn- simvtler i Firmen be
rettes — et SIan usd for Varna
mellem den hirtiife Lin-oder Dami
die-b oq busmrike Tortsedoibandc sog.
Erst-keines Jst-hinweise m« Flmsina
Ved Briiddekien of Florinm der lia
aer Svd for Mmisaitir, bar Masker
ne iftlgse Mekdina im Athen ai
Waaret Tvrkemes Mon, en Hast
af 30,000, Tibbaqetsoaet im Monu
stir.
--—·.«,
De stdsftse Meisdinaer fm Zofiia
garn- ud paa, at Wankien fwdrer
MS Afstmekfe crf tdet dkkupewde
Wart udensfæ en Linie dra
qg fm Medic Mo Sorwswsdcn
, same-m Sewi og Tchorlu til Mur
"— MW Mund-km da W
; W W as Mincio-PUNI
- get Fuss W TM M en
ijigsfkadesskkrstatwing af Pl 1(),u00
IMM. — Aal-sagen til, at Vulgarien
lyar nedtfat sitt For-bring figrs at vir
’re den, ast det char stabt Trodksdelen
Jus -s;in Hasksmkkk paq 300,00()o1yemkd.
Der er atver vcssontlig Nso lnsngd
EBOOK-Iowan men xtusdsens
man venter km Udfaldet af swdss
Hinbeohawidlingerwe beredet man ig
Ima bog-ge Siider til ny Komp si dvt
Tilfwlids ost llnsderkmnsdlingmw ZW
dts spjtc
)
Uore Expræsidenter.
Catnegic optettet et Fand til Pen
F sion for dem og dcrco Enker.
New Bot-L 22. Nov. --- Frmni
cktdigc U. —Z-. Essstsrwjfdenber vi-l
blfve sat j Stand vil at oppcbww
en mutig Petri-Don of 825,000 En
V(«l"1ntnsing of »Cark1isk1ie Comer
tbon of New ;7)-or«k" i Aar bctinger
det. Ton-sen or at gørc det nnd-im
for de Mel-nd, »Er-m skyar lwklasdt Na!
tisoncns hist-feste T-illjds:sposst, at aim
Vrukj crf drres Jud-hu sog Erfarism
i offen-time Anfljamsmder til der m
nksncs Node Ikdcsn est føle Muniiærj
Zmnk Er liaan Vol-b skal tw
tnlcs til en Præsisdcsnthnkis Ton lustige
lnm lisver ugift
«B(-txfi-.stticsr-:1sts vil usdw visdcrc uij
tilbu;dt fortxistwasrcnst Prasssidisntisr
cllcr den-Z Entw, Am der dich-wes
ingen Anspgwim1. Pisagems ital Inn
m- W saa Arn-ge sont Rot-Wer
ne ikke er draqscst Qmiorg for af
Lande-Ists Reseran
r· Akwdckökirtr arm- kien Mode Be
ilutnsistm ist«-v tun-dger mmädde«1bart
oftm- Ksorpomtionens anbot Ame
møsdcy sum hol-dies i Andre-m Cor
nmicsrs »Sij og inwr bucklige one
Trnth iulwzx Fenc af divsks one
staat i End-Um for de fern antstitus
Rom-k- som er grucksdlsagt as Camo
qsi«-, wirkt-im Cum-wies FredsstäFtisLi
je, Eli-hu Noost For-mond: Isondsct
for llu-d(-m"s:snjtmcns Fremsme Hsni
ry »E. Mikrin Roman-R Cum-c
’z1-i(- Instikkm i W.1-"ik)ikk-,1:ou, Robert
IS Weimaan Famil-ausd: Heidesmrd
Kommisqu me) sit-de i Pi.tts5:
Jburgih Ghaklus L. Zahl-oh Fornmwd
säunt Carnmäc Justimtct i PMB
lmrgch misd Wian M. Fnsm sosm
Normand.
Iiszisc fis-n zlssusnsdixs Obernt gru
vlwr sclvsfrismkis Trustisise for Car
inom- Uurpoxxituu sos New lesurtI
HITN EIN-u as Ewm ist« dist« kris, sont
nDufmr ?
IVludrism E-.Iii«kki·.1ii-,Ii.»-iut ’l.,xsr.1:1f-J
.s«1 Jiakncs Bist-Instit Einmisqu otw
Rinstnudisris For disttis ndftmths ;le«
ist-Dis u? ti’«t’ Ulw Zidi TTW Zilt »So-It
;iexsrwmtiuncncs Maul m Bischof-de
k »Er Famtist Weh-is as Bis-Meinu
-««« i Täkrskiviwirisr isr hidH fian
Eint-i Komomstith i Justiz-NR Ton-k
L Nmiwis er m snsnmns di fsrskisllixr
Hm nsdcinwtaiusx« srf,«0·m:Ui’1-.Ei1rmsgic
lmr entom-L og fimmnms, Tsoskn Imn
»in-Mike find-i- dsot bistfigtrspnascssjq at
føiis til fsm Tid ri! awdvn
.,":Ui’r, Carmsgics wor, in bcm lim
imucst from mm bisdftis Monst- qui-O
dct foT Øfv at Ziff-I bot bedsfw mnlige
Ucdvalg af Tsrustocss for antkdisn
Ein-ferne jor sde navntse Jmätsiitujivi
nor mim nøldvisnddiqvis vaer høftftaas
isnsdis oq fwmmusmde Masnsd
»Ti! or lwmnnsdiiwsr !-il, Vod Vis
slufnism satt-et mit-d Ho deielstslsos
FlewaL at wwer eller sophcwts skwkls
»Am fsom helft Miso-n as Arbeits-st- M
estet W Wir Skøn fiwdrs Mk
at name nidtmvdim cller Txnfiqstsi
»Namida eller skwiö der vifer fig at
»Am-nie gut-es girvnliwre Anwale
af Pest-Jena«
Don vigcksMiIe S , som file-v ass
mämt Ei MM var Mfonspkanon
M Sowie Hur U. S. Exsw
wWEvser.DctWidensvfs
Wiens-Ismqu W
,.Wer er gemgvn idennk vapqriai
tjlssitmisr Un szsi tid
jtison truffet Forføjuiinsger til Pen
ksEimk fsur vix-Wer fwnttisdg ExiPræs
:'·i«-de-n.t oq hanc- Enke, ugift, stor
-326,000 com-Ug, saa lcengse form
Lande-Its Ncgkring kkke dragisr Osm
sum fior at Die kan fast-des si Statt-d til
at vie Reihen af dews Liv ckkl det
Øjomiod at vie offenckligse Asnliqasew
Mr og idet til-neue Bedste den-s wurd
cve W sog Erfariwg fki for Pe
t·nniasr(- Heils-am Disfe Pension-Er
vst Ums-:- blsinc tillnM Estrcrsidens
Min- vllcr sdcrcs Enkvtx san at der
Wie Mal tislxtrwnges kwgrn Sonnen
delse fm der-es Side«
Der molk-es fasmztiidig fra Wash
u:,1-tmk, at der « dir-tm Ilfkeninsger
«-om Garnegies Petriisonering af vor-e
Im i:i««1ssidp»k(sks. Prasspdmt Taft vix
fvreljbig M udtalse «fckg del-any ogs
Inn-due menety at knn faa Expmsstdens
ter svsil sbenyttie W die-raf. Misn - -
um« dcsr iffis sm- Nsinwssixrbcsd for, at
wert-i- Carnmjkssri Tillmd uil lede tksL
at ?)Tmo1-itmsm muss-amer Erier
Tidsenterms oq del-es ancstx
k
Stor PræricsanX
Im .n-is1nlntll, Nebr» Weide-J nnjj
det- 22. ds. otn en PerakriesBrand,;
»der onsmd i Bann-er Connky i Rast-!
Ein-den af Etatciammsen ng i kxsre
dazu sum lien over hol-e den not-die
Tel af Mmbiall Co. Jlsdm startedes
fra en Taskfkenmfkine, og Flammen
swe ist-wes from af en 50 Mks Bin-d
si Innen, faa Jlden fkke var til at»
Ldandfe Ved Aeftensk tid neean denf
sdsog at Unsre nnder Kommt for Mut
Edcrll Eos VedksotnUmsende « Saa;
visdt man ded, er intet Ilsennesske
Jotnwcnstwt men en Masngde Van
nikms:-henfe. Jtinildtn sZnstokke og
-xi-omftsafke er hemmt De: imr ikkis
l · . .- ,
«I«e-,1enet der 1 slere Wen nm Mmssi
set vnr menet fort.
V
!
(
.——-—- l
Fortkoldstallet inæfte Kongre ess. »
l
J Renrasselnantlntset vil Deine
kennst-ne rimelizwis san en Majoer
tet af 150 J Zenutet bliver Stemsz
merne »Wiwa Tigedelny men sua
iyar Riemsrassidsmten den ofgørenidse
;St-e1n«me, on phan sblivek Demokrat
Men Innsiaviss same Dmnsokratemse
en S a I Stemsmers Majoritet i Eies
natet ·.’l 11«,m-ae11de seen-1«-.1qensdeMa-nd,
Tom iskse blev aeimalx1t, fiaer Val
tinsore Inn fdecn.): »Roseva N.
Cannnn JsJIIn Ttxlsswll W. B. Mc
neinlsen Cnrnsri Il. Zullonmn on Ebe
ne« er J. issill vil fnvnesrst Sen-no E.
Banne on Same-I N. Mann vil feile
skia eiriottrtttse E Hirn-M rkeennere be
frenn usw-J Fæwlmkxdrofallet i Esset
"7nal«ede-T-: 289 Demokraten 131 Ne
mtblikmtere. 1 ongvessswe og R
TintvpfsoithINL J Sechsten 30 Demo
kmten lmisti Tiid ikke er ndløbsen 5
Tom allen-di, er vakat og fra Etat-er,
Imn Imr dentsokmäkfk Lieaifleatme vskl
Bette Tal rnnelimvis lklkve bot-met
t"l W. en wbsobnt Diesem-Wer
Socialistpartiets Vækft.
j J ists-z m Sm-iac.i-suwtikt—s Pska
Eisdenstskmtdvcht fmk omsrinq 2,(W)
Zttstsvcmsn i lsmss - 127,(55T«i: i
ROHR MRJZRR ker i Am "Mats
lwdtiOl qiort Omsrslaq 75«,W«. Alt
san mutwt fordulvlsvt sidcsn fidfus
Præfidvntmlg for 4 Am sisden« Dor
»Ifsom Psmstiot sblsiver vod at vost i det
«tst· Forikpo«l«d, vil idct sit-act Um from
M at fau Wwdning i vor national-e
»«l.do«lthik. Msm —— Partisots Weste
Mawd i nckwmrsMcw Ricbor L. Ber
aor fm Milwankæ sblw ilmwt ofter
,a«t W tjiem wn kennt-in Dem-f mir
Jvoskrlie Vlhide dien- Slutninq, trt sdser er
Zisnsgon Farc vin M cftonvkms for en
.«Soriwlift, fasa Tmngse der inacn Ri;
Intede er for, at ban Tun tma
ckt blinde vakat ;
Si
»3
, x
En ny Krigsfkf.
me Lan-dort mkbdes under 23.
IdsJ En ny Krigssky ihm plwdssekig
leis-ist s.g Wer Europa, ·Østrig, Tny
lawd og Russland itvdkalider dort-s
»Na-nd
I Ojtriqs DonouiFlsotflIlla s-— vto
Musncivorcty to Borpedoibaasde og fi
re Kanvnbawde — feil-er und-er fusbd
Dump nod ad Donau-Moden ri-! Vol
lgmd. Flsotilliensz Mission nisten-es M
fWsw Heu-Mig. Istrig bar en Hast
ckf tut-,WO i kmnrpdsyqttig SkaD
3()«,«»0 uf dem hen imud Zevbienss
Grasnfe
Honimod Mtkigg Grænfe strøsms
mer Tusinsder af Musiker-e faa hur
itigt fom de can des-andres Tct sof
Ifiricsllc Vlad Reichs5sp0si i Wie-n me
jwcr, at Cgamt poa Torssdag vil have
’cn snsnriist Oasrsfwrke der Pan LIM
nuu Man-d. oft-.
—
Einkommen i Pauik.
Fm Vivlsbwo Sonn-sen tweldcs un
der III. dic» at 50 Mensnsefkcm most;
VII-rn, Inmin Tag omöoim i isn pad
nijk Trasngsscsh sont onst-old si et j
»Mir-Ding Thema-« III-oder Des-O, at
der Nov raubt: BomodE Der gik JTsd
en ..,«xs«rlsm«, oq der-over blw Ope
1«a-I:71·.-n umwi- fsasa ban mecwa
memk soq dem Nsanb stärkij cns
vde Psmkiit ·
—
Julekatalog 1912.
Vorf- illuftrekede Julekatalog for?
1912 er nu feeng (
»Den sendes amtis til enhvksr M
Forlangende. I
Don Luth. Publ. Hause
Storm i Tokatsuki-ne (
l
PROan Z. D» 22. Nov. — Enlx
fklmjvliq Bin-H oa Sand-from hatt
ra7ct bek- lusle Tagen — en w do
l
qEste-koste Etnmmn man war et lwr i!
lang Tisd I
Famu, N. T» :·"2. Nov. -— En«
svasr Simswrm hiemføgtc North Dass
totn i Aften Pnsa nunmva todt-r faldt
der « Dann-ver Ernst l Ti.1.ccr«M;-ns
dre ensd en chvdedsel af Hveden is
dcsn visftvc Del af Staren ser tærslsest4
km qui-got liidt a«f Herren, sog SM-«
misn ’i Aftisn Vksl oberhqu fmssinskk
El disk-Hört
Berlin-; Zocisaldcnmkmter oiJ
Exorisp.mr.s1-nse. Wiss-lin, W. Nov.
Pan ist af For-minder af formt-deine
statzftfis Pjumri nimusr «. Etwle
län nfslwldt rlkkødk wohrgar-»z- csnsmm
:ui.»1 m Resolution i lwklktsn du«
protsstmsruis mvd on Jurdsltkaittsding Hm
Zwrmkmusmcss Eädc i Vulkan-Ins
den.
TM Usgddomxsks at udssondv Nopræs
Nummer til disk-n internationsale Zo
cialisitwngsz : Vsnsfsrl den Bl. Io
WIWH for nt uwwfirws mod sit-i
HEN
E Endväimw vcsdcmgscsz der Am Mo
IIIin at nflwsldcs et stort Folfcmøidscs
Fund-et trat-on Hismnusl for at prote
Htew waid en Judbbansding i inter
fnationalo Fowsiklimstm sdcr Ein-asia
;vi—:» Inn onst-an Tom Folg-o as Bal
k san-krisan
Etcmmcrct for Flvindcn
.x følmsniMl ti Etattksr Inn zwin
Um Este-innrem sidien Wdføiode Tidt
:Bs1Mni-m ndtsu 18t59,Colomdo
WITH Umb 184)l5,Jqd111h-o 18(39,
:L.Wv1binx1-ton 1910,Cnlifsomja 1910:
Wmsnde five fvdcsn Valqcet i derbe
HLDYanmt Abschime Kansas-, ON
won, A«ri.3sonn. J MEicIlriqan er IVnOds
lmaacr Asntatklet 2,810,173: i Cali
xfsortria 2,37’7,549: i Kansas l, MO
l949; i MEPHIon 1, 141,990. De
wßige netva Staider hat unsdm cu
Miit-lva debyaaeve hver. leikona
kmt 6»1356
—-!:
glorden rundt
—-«H«-- —- —
En Wams i Tasnkisg føtdstse Tomy
«ng sit 27. Bam- i lelkse Ilnslesdnsiwg
shun miodtog en Lykønfknsinig -fm
All-Fu- Willme
Nil-zieme i www-ach Pesinkch
Nuvomlmc TM -Ei11:l-fi«f«ke flieget-Fug
hal- lsftcr Forlndondc niedlsagt Pro
»t-csr mod den 1s1tsii««"fcmonkwlfke
;Omsrisns:s«l«utnsft.
Cn beriinsfk Lasgsch Tr. Tut-ger
isr ldllevcn ansljolsdt for Llcdvaxveri.
Pein nimmt-O- af en UrkMile olnh ask
-l)an lxwde W Am paa l Mil Mk
i Lsnhy slyak lmn fmnsauutl slsere
PH usw i alt lWI,««()Mc1rt·.
I
»Am sur-to sfsannidc Berlin, H.
Nein-jubeln Til »Im-»s. ;-’,«l-it.« bebe
grasen-»z- fm Wnr"clmn: Polickiset hiar
TM klequ on Annrkisstfsovenitm mod
Mwnslst »Den Tom- -x5m1sk·d«. Alle
·F·ot-on«1mcns ElIlsodlicmnusr m« arm-stie
pude
Musik-blicken www-ja J den eifri
fsasnfksc Nsekvervepuslflik Liberias fod
-.l«ig-ske swskbycn Gnan Basssa og
Moder Eises bar de defktdkc afoth
Oprøsr W Tyar pjiynsdret de tysfe
Handdlsrsshuse og inyndct dic- insdsfødtse
Funftisonmw sOprørcrmc hat aq
snsa lveskusdt og ownde Fivnmrt
Weisrnmnnsrs Handels-THIS i »Ur-enter
vile
, , I
!
Graskicsruc .1i1ika)atrdchs Jst-W.
Qonkdom LI. Nov. Et Telogrsaim fria
Eckvntstmttimwl tssl dtsj jøIdiTke Vbasd
»Ghrsonsiclc« Umstand ast die grcefke
SMsdnter i Sakonsiki shm plnntdricst
sdet jødiföe Kwrter i Vyism Ade-sagt
Synngsoqenw iog vortføvt kandernc
Tilstnndisn i Busen er for"fær"doliq, og
Dom-dmilsbirmsv i Zulouiki og Won
shantfnchkcsl numqu den friunfkis oq
den rnmstp Akmbassadur osnt Ve
fkvxktvlscc
I
S«
cis-nag- Finsanfer. Tsil »Bitte-«
mscslsdes fm Reff-zu at Mr, Gsrissp
Les-dicken asf der Mino-te Fäonsiurtinnh
dist- sssnldks ovcrmaics M finefiskcs
Lansm «er tuscsdsdolt dsvn kisnwfifkc Ro
;1-ct«insa. wt «b-;m Pan Ast-nnd as Val
kmffrigscsn i«kk-e for siq i Statt-d til at
fkaffc ndisrliqserp Prnqmnfdlet Ton
Finrfifke Nin-ausninIsfwr kmr dereftcr
ofsicicslt ausmade Zernmqststiskksrws
Dis-In sinkt-. nst wen-entsank wasmpdlitmsers
ni- mmascndr Loanet
TIERE-Istsllnssarsp Rkaadst OT«
øsnsr k« i—;1» f h- Tv l ou n ti n nci F-«k71«5«1m Und -
qu ifmr redme RlasndcslmNUM.
Türk-u :!Vi’mtl«inicco«l erklande Wo
asssscxinqustt Vimnv :1t«duttr(s-dsi·o nf
Utmmtiaii Its-ne -lsa1stilns ..Prjns?s
c1mcn« ,vilsdc lobe m Etsalnslcn den
M N Wut-miser sog dM sjtsrdo i Juli
imsstscs Anr. Lq bmt tilføjvsdkw J Ht
Triaimsm feu- fnr Iicslslisksct ndspillses
.«i vor-so Ncklmhansdix Dis-er dpt sit-q»
kmifkku stms Bemdtsng Ztridskræfs
term- kil Sksss W til Lands- bmc VI
man dserfims rmäun før dmst n· for
sent. Frist-m for anusinsaw af Er
smtnitmscsn for »MmmrchiMniITon Pan
ifff fckst tisdeiqck Umk.
Wkkfwldige i Ewlimldiorctt Mosk
W, M. Nov. As officin Jntdcbersets
ninmsor Muer sdet, ast Henfnbdens
»in-d kil Drik ser i sftcodig THE-muten
Man-di missika stcklseelmsver i Isl
noiwdicskiiwbcd oq d MEDIUM-Distrika i
ImpchM Dot basr vbst Was
90 pCck asf voksne,sson1 er henfallden
t.«l stasnke Drika fi? Sang dort-il da
dv gifk i Noli-, osg af 18,134 Sw
Tcsthge i Mdeven 8 til 13 Am her
H DREI-W Ihm 12,152, ellier 66
pEx.. unemde Mit-et us W
Iso)
fisighseden til at mij Russdrikke til
.-sterut-asa.l. Prioæntstallset lfsor Pigers
neI Vodskomimsensde stiller sig ikke
weg-et bedre —- 4,733 dritkfælsdige
«af 10,«104, iellior 15 pCt.
Den frmtsskse Schaf-T St. Wazaim
T. November-. Bad et Fesstmmätkd i
»Wirkan of Stabelafløbningms af
Supertiasdnvughtsen »Frau-TO
·-holdt Mscrriniemiwistser Telcasjse Im
'Tal-o, i slwsiltjen shan from-the de
IFpumiskkisdt, fmskrfk JEAN-sings
jkunst sog Skytsfasbrikation bar gijsortz
ide visllde ikke sfkussse wogen, der fckæns
fis-die dem Tilliid Frankrig «b«lw nuer
sog mer-c gennemtrasnsgt of sin Maa
Idses Vigckige Rolle og den-J virhout
«’m-(s Hjcklp, under en Kamp, »den
Eint-de blivie die-r Warnung-et till For
; bar for den umwle Jorsd FUan
ri-.1 vildics med Faspbod, er soiq Usdi
hndcsnslusd nisoiodisf nsdvide fin Maa
; DR
l
I I
Russland -og chongobiat J den
irnssixskssnmngiolsskk Oben-uswme M
.er Mem-n affluttset den Z. ds» til
issiger die-u russisfk Regcrsing Mon
asosliist iin Jtøtte til streislwbdclsfen
krf dsetsis Atetsowomi og Ldets Rot til
scrt hode en national Heer samt dets
L!»-it-«I1«1siwsi(sr for m hol-de kinesiföe
sc s Immer oq kiwfi kc Woan ister bortes
kfm dllkongsoliet Mnngsoilisets Negcving
»Weder de missika Untdsersoiavtcr bishols
dic- dersrst ihi!dEi-dsi,cye Privilegiier og
ldsiscssrtigshiodser smwd Honsyn til san-del
»on Ejmdomssbesiididelsse Stulde den
Ziiisonsavssfske Rinieran sinide det MS
Fvenidigt at afslustte en Overensøamst
lsinke-d Kisim eller imed tmgscn enden
(Msagst, smaa en saadcm ny Ovemnss
sont-ff i sintist Tilfækdsc svwre wttet
msod den russifksmsonasolfke QMrenss
' somit-Z Ithnomscslkset s«
v Ist-n tmcs Wirkka i Firiestiiania Stift.
ZtiftsprOVIst Jms Tanidbscsnx Tot er
.ift«e kommster Wenn-b ITer »Kr.
jszrleC at Ziftsksppovst fian Tand
«borg i Qristianin lmr Ewmlsist de flsiiitse
ak Prasser-nex- szomsmcsr onc fix-i til
ijnissftolcsn i dipiftiostria Stift.
J. Timsdbem, dser imder stur An
««-.«i-!’"c indean dscn not-Isc- Fdipfiy er
on Eøn af BiTosp i Kristinnstsfakids
Estift Zum-en Tau-Wem vgl født
III-IT
Eftisr at Dirne bleich toommfk
Fisanddsidat i 1875 var Zion-i Flori
Nsins Wucllan fsorfkcslligw demh Z
. 1898 bit-v ihn-I Sonnen-wir i Wem-m
1«.I( pf: Enngsmssl i Qriisiicniim fnmr
Ilmn MH ndsmwnkiss til Gustav
Jenseit-I Eitoriølxicr Tom Stifiss
immft
c
vallmuchnzx i Cukmtm Udmunlwh
Ame-Um SO. Nov· En Lundpoftkors r
nrjiiss Him- Um inwsr m as Dir Imm
ste .i Idol-e Vordem og sont iffc ksom
mer wil at von-de tillmgc thertfl for
Timeer til Forimrset in«dt1«mdse«r, vbl
qusv nd fm Esdmsmrtun Pan Mau
dnq. Im- dsm onfmnunv Kørrr sozu
mur tsclbnius im ,.:Wisdnnlssolisnsks
!.-s.111«d", Ew: iiaifiriiclt ot- Nutcsns En
dksmmsr i NursR vsl ilmn sur-Ue kommst
Psnsst Inmmo Mil indivnsur den urk
kEDTsV L5i"1«!"(»'l. TM Ol· et Lvd f den
fric Pufwitslwrim, simn klkiegicritmm
Iw- ivkssrksast Esesttlismv visl nn i
Inn-»Um Honnms til at spode ofter
Postlwcsmtndøwn og bans Huwdes
«sfme-d. Formdscsn sznst M Wider
limmsvojsfm tscm deanTsav Mute Post
fm nwmnsesftse Not-bo, Xkom oft-c- bor«
Ali-ne Hmvdwde Mikl :b-or.tse.
« Maistrscsmdc Vvevc Ifcmr Forum
xmd bwr det ngcder M kalksde Post
Mkenx dernwit folg-er Mmänkdsdlsisge
Brove offer M Dumm, de affen
bes· Mist-r Da Puber suwdkvgses Ass
Vg VOILM wf Here M W f
besng M 100 M » -