Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 22, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«
Frsedog den W. November 1912.
Miit-, Reh-.
Migelsesdagem isom tfstge Pras
stdmtens og Ztatens Guvernørzs
Proklamatisonvr i Hm Senior-IN
fakder paa Torweg i nasste Uge
(28. November) agtes fisjret wf Dan
sksekne her i Byen for det for-sie ved
Gubstjoneste i Hirten Formjddag
FU. 10,30, og fsor de: ander ved en
fällig Sommenkomst, Tom main-de
foreningsn indbyder til om Afte
nen Kl. 7.30 i Kjrfens Kkypt Dek»
loves et gosdt Program for den-ne
AM, bestaaewde af Taler, Saktg
af sforfskesllige Sangkkcefter i Menigs
heben og ved Stolen og —- ikke at
sorgle — fri Sewerinsg af For
frisfktringsev At nyde af Guds giode
Gabe-r samtnen, det passe-r fo gsodt
ssor en Taksigselsessdcxsg, Bad-Wes vel
Wen and-en ansdbydelse ewd at sink,
at alle er vekkomimenk
— Ejmdsomeme til Salg i alle
Oele af Byem Nogle kan kobes poa
RGO-ins Undlad ikke at forhøre
Dan nærmere naar De vil ksbe et
chm B. F. Hallen
—- Matpdag Akten i næste lng
Kl. 7,:30 holder Mewigheden sit re
gvlmæsTigc Kvartalsstenäghedzmøs
de.
— Mrs. Louis« Lsansen fkaHampi
von, Nebr» Mrs. Prof. N. T. Lunds
Mvder. hat væwt sher i Beføq den
Tisdfte Ugsestid Hun agtedse· at :«ef’«e
hjem i Goal-.
« Jeq bar tl Salg baade ftsrke
og mindre Form-e i Rast-bedien of
Plain Lkgelesdes smcm Jordftykker
lige usden for Bygrænfett. Korn 094
se. B. F. Hallen
—- J Afwn Kl. 7,30 Greng Af
ten den 22. Not-J holdes der Fore
dwg i Melkyodistkikken impd Mor-.
nwnsemes Propaganda bot i Lan-,
det. Dei-VII fkkkekt Min . sur-mö
fsit M for alle as von dan- «
ske Folkk fom er ist«-Ortes isde i vorI
WMOU 4
— see Bplia ä Ssms kot- Puls-!
sit-Its Zug-, Piave-. Hader-taki
ins s Nisus -
—Somdetvislfesasfcsn Befendbg
Ist-ekle andststrds i Bladet er Dr. ·
Ren-se A. Nieltm kommen til-boge-?
km sit Bei-g i Fcodkermdet og ers
M M ckt Mtkme sfn Lægepmbs
sic. ;
The quik Shpe Stets hat Iigel
faaet ind Esteraaks og Winters For-h
fyning af fsrfte Aas-es Fodtsj. i
Kam og se. !
—- Her tidliqere paa Eftekaakets
Ws der Tale om, a: vi markka
ingen »·J::i)ianer-Sommer « fis .Y
Aar. Nu derimoid synos Alle at messs
sk, at vi absolut ingen Grund hat-;
M at kkage i Tau Henseende Efterk
W hat været næftän eksem-«
plnrisb TM: Regsn til at gske Jers
den i Fod Stand tif at gaa Winte
ren i Mist-c og m: ? Jasngerc Tid
km vf haft do: dejiigsxc Niver
CIIM eit.
Blatt, Mk
Søndagsfkole Kl. 9,15.
Hsjmesfegudstjeneste Kl. 10,30
mcd Skkifjmmal JU, 1««-.
Aftengudstjcrxeste Kl. 7,30.
KonfirmntionssundewisnLng Lyt
dag Formiddag Kl. 10.
Alt, vil Gub.
L- kum: Gudstjenefte M
jdag Kl. 10,30 ftkste og tredie Stu
;Osg i hver Magnet-. Sindassskole
Iwer Stadt-g Kl. 9,30.
Kett-card, Nebr.
Gudstfencftp t. og s. W i
bver Mai-web For-midng Kl. 1030
Ungdomsmsde spca Emde M
2. og 4. Studag i hver Mai-Ied,
Eftermiddag Kl. 2,80.
Sindagsfkole lwek Sindaq For
middag KI. m.
Tøwejr —- udmcerket for Jndbjergs
ningen af Waffen
-- Dr. Max-sie A. Nielsen er nu
kommt-rot fra Ein Ettrovasslirjse og
,;e::opt.mer Ein Lægegeming Kon
tgr Time-r km Kl. 10 til 12 For
.nidsdok1 m Gl. 2 til 1 Eftcrmiddag.
TI. Bedale Ne7idence paa Eolfax
.
«
(V
Underteqnede awbefalek iig med
zxt ti! Faget henhsrende Tke Bat
berer. Huktig Efspedition Foka
Maske-J Säbede
Peter Streniem
Bat-ber- og Iris-Haken
L. Dir Ost for Nebr. Tel. Office
Dunste Voget er Mk vore.
6 Bsgek i Shikkiugslsisd q 50 Cis-.
Co re: Etla r: desfyrften .50
z r :tz Re ute r: Fortællinget .50
Il. L. D· E: Hamlds Hufttu .50
Christean Robert . .50
HaraldJenjem Stormcmdöo
Anfer: Smoasrykker .50
Tre for sl.25 portofkit.
sue set-s for säw plus Zusatz-die
12 Bisck a Cis-. Sau-it iudb.
:)iimbert: Ansgars Lkvnet .65
Angusth Besen-delikt .66
Bunyom En Pilgrims Vawdking .65
Regt-disk Krisri Efterfslgelse .65
iwdet:Bibe1ste Mudier I. .65
« " ll .65
Anme Lukas: Lys E Msrket .65
Eggiestsom J Kampens Vuldek .65
thsstert Mut-das Julogave .65
Wetter Scott: Læqens Dotter .65
Alton: En qanmteldags Pige .65
Hamld Ton-Drum Ficke-n i Jord
kær. .65
Tre sok 81.50 plus Porti- 20c.
Alle torvspk 8500 plus Ferse-odele
5 gode LIan a 80 Ets. Alle ins-.
chbt Naomi .80
Pan-Im Eiter Rded .80
Kingslevt Titus, sc skorietsFælle .80
Dickens: Oliver Twist .80
Zugancmm Landsbybøknene .80
TO for 8150 wrtofrk:. Alle fem
Erst 8300 plus Rossen-Mk
Zkräv efter gmts Fortegnclse over
starb-inI og Zur-fort
Tan. Luth. Publ. Hause.
sÄNTA cLAUS HEADOUARTERS
ANNOUNCEMENT
IwiWhtannunccth Isaaaxhllgraexmkmy
HEADQUT RTERS
THE BLAIR RACKET sTORE
MY HOLIDAY OPENING
will be some time next wechs and it personally interests
aksallgil nosadby naadmmm anadppas to viitourstore
at tba t ti.me WATCH FORS THE OPEIH lNG DATE«
sru,tly
sANTA cLAUs
,,l)ANslcERl.-IN« 06 »NORl)l-JN«.
,,Dsnskoren" — per Ausgang 8150
»Nun-den« — per Aargang 8125
Dogge Binde tilscmmea 8225
Bekcndtaøreliet
Freilksmisfiousmtdr.
for Nov-nah og Oshkosh Liceniqheder
aflpldcs fra Lil. :kov. til lste Uc.
beggc Tage indbejatteda Miidet be
gycrder i Not-nah Zøndag de LL
ds. og slkrttcsk Onikdag i samme lng
J Dishkofh bogyndcr Mode-: Taksigcb
fes-bog om Aftcmsn og fluttcsr den
efverfslgende Smdog.
Vcnuetz fom ønslcr at bcsøgä os :
de Tage-, vedes melde deres Komme
i god Tid til en af underlegnedc
Ewlyver er velbotmmetk
C. E. Kloth. W. zoshanien
Missiossmjdr.
Der blivek Æssionsmøde ; Stran
toth Ja» fm den 6.—8. Dec. 1912.
Vi imser ot nogle vil komme og
bei-ge os i disse,Tag(-, og at de
som vil, vil lade os dist vide, fass oi
tun fav Husrugm for dom, og me
de sdkm vcd de kommende Bog.
A. Kirkegaard.
Missiousmsde og fællks
ngdomsmsde
afholdes i Vor Fräser-I Monighed 1
Cvuncil Bluffsis fra BR. Nov. til 1.
December All-disk lksxmnder med Tak
kizwlseisgndsthnefte Totsng Aften
Nil 28. NO.
Vesøgcnde bebe-: mode del-es Kom
me i god Bd.
Pan M en i g heb-(- n 5 Vcsgne
J. Nertfem
I Missiousmtde
If Ehele Jo« din Lt Nov.
Alle velkomnuko
Janus-:- E. Petersen.
Kredsmtdr.
Pacific Krebs of Den for. haust
ev..-luth Kirke afholdek —- vil End
I— Aaksmøde i Ansgak danike Kiste,
ISan Francisco, Cal« i Dagene 29.
sog Zo. November og l· December
Emner til Droftelfu
1. erlsens Gkktndvold og Pyg-l
ningsarbejdet poa den 1 Kot.3,1
10-—15.ä
2 Port For-hold til den helligeH
Nat-ver
. Gud versigue Its-nett
I
A. O. JensetL Kredsformandz
...t
I Ansgak Menighed, Sau Zraneisi
Ico indbyder hewed hjettelig til-Drehs
Ins-de Deltagekne bedes melde sig
»dem inden 25 Nov. til en as un
Idertegnede
) Pan Menighedens Begn
A. H. Jensem Prasst.
» 152 That-eh St
) C. Knudsekh Sek«
) 1778 Haight St»
) l
) Julcskaliunmiuuck li.
I .- H s Iss .11)«.- m TA
’«-s s T . is Pius p-« sp
" - ., In » rfcs
Fuss « E ’ »k!
Erim Dr W III
Fast-dif- LUtiLl : usr
Inzodmwszi m:
! Insledrxhtesrssr f IT Il VII-» .
Itsm mktsns U Juckt JIIH ZU Ub
mvss1 Wiss !. ists stllcsr m Ast-.
Ist - Pf «
E —"!-- 7’ Its II »Ier
.- TAZI L«111:! Buhl-FOUN
I .
szgunnmwnin Amssißsjsx— Uns-us
JULs «XKURSl()NlZl-Z
ais-m im Nev. York
III-il
de hurtiggaaende dobbelt
skkue Dampgkide
vscar
s dens. Dec.
Ess- ss
Liszt
s IS
: gis-II
z den10. Der-.
Passagekis rni- Eis-sur ftp-( hing-» t» Un
ge titlligpris most genmsmquaemle Tog
Reserven- hmly i Inrs Klinke-nu- sur
. L, s »F O« Passagerkr
; Fo- nskmeke pl Intnsnenvendes ais-I
ists til Arsntjlnav an Amctium Umon
att-kniest bot- Co Ase-it eller M
A E JOHN50«3 sc CO.
(’i«-n’1 R UT Pius-Ue snts
us w. leis-is sc., cum txt-.
M Mit An I. Inhaltes-, XII-.
s
sak
LIwa ·
ON
Hui til Osts.
Ei 6 Mkfers Has. Miggetrdes
;en Mock fka Nazawts Mensgheds
Izme Wirke, tast ved Skale, Sporvogn
og Fokretnjngskvarter. Pladfcn er
bist-lautet med H forskelligc Flugs
Isince Inmiter over 10 Aar oa
mango Mag-J Fru-qt«knts«ke» Ny Stald
oq For-Von M Brønsdvand. Band
lisdming udknsfot Kan køsbes bMZikL
has-isa Sande-l kan ske spart- Heime-n
delfe til Efeu-n P. C N jenen.
803 Bluffs Its
Cedok Rllsy Jn.
Til Sulg.
80 Arke Form i et stort dawisf H
Settlenænt nær ved By sog JembasI
ne, Godt Band, funsdt Minia, fris
(Hrcksgong, gode Avliuger, laugz
Saiiion vol egnet til Zumva Jn
aen Ncgve ellcr Myg. Sommer-en
lang og jkske for bed, Vinteren mild
sog fort. Formen lan faas fsor 81700,
om Handel kan fke insden 25. Dec.
Om nasrmere Oplysning bei-a.
eller ffriv til
F. R. Christiansem
R. 2, Trunks-Ta- Ridge Tenn.
Form til Sols eller Lytta
Pan Grund of Omstændiqhedck
ønsker jeg at icelgc min Faun i Oles
awdm Fwsno Col-um Califs Far
men er 34 Akt-es stor 16 Acres
Frugttrwer, 4 Arke-s Nosinlmske og
It Acres Alfcklfa, Tmult beliggende
mesd gode Bygningsrr midt i en itor
das-Mk Aloloni. nasr baadc K:rke oq
Einle» rigvlig Voctd im Jrvixxætionss
Idmmlrrnc og men Vanwnlæg i Qus
log Mvdskjlads.
Tililriv Etat Fruit and Vin
rmd«, Ascariden Calii., Ni, Vox
160
Skaudinavet
i Amerika, indsend eders Adresse
til mig, og jeg sonder sttaks gratis
Prospekt Um en Sog, iom bar Bad
til enlwer Etanoinav i Udlandet.
est Brevkort et not
E. R. Schar-both
Miterbrogade H, Kindean B»
kaum-sc
Land ver Brotiou og Siden
Moskau.
Flere gode Sections Land is i
alt) i det danice Settlement ved
Brot-fon, og nær Eidam, Montana,
for Salg til kimelige Priier og paa
lille Bist-act Beliggessde fta 5 til
10 Mil i-: Bauen. Kan ksbcs i et
Hefe ellcsr i hele eller halve Zisc
tin-ts
For neu-merk Oplysning fkkiv
vaa Engelik eller Danil til Former-s
Stute Bank, Sidney, Montana
»Th- Studie«
311 Flugs fange-Hi Arber »k
Tores efter Tidens nqeste Matt-den
Elegmm Brut-M —-— Rimeligs
Prifc A. C. Dass-.
Eis Reife grauem de uotdiske Land-.
25 imukfe kaloretede importerede
Brcokort med Prospektek fm Dan
:nars, Name Syerrjg og Finlcwd
samt Fiagkort fra bver af ncwnte
Lan-Xa Ser Erst i en net Passe
mcsd man-oft cmflaa Brig 50Ct3.
13 Wasser for JUKL
Tanish Sucher-cr- Publ« Hacke
Mai-L Mehr
Oklahoma og Texas Land.
Vi fælger ..impraved Fami« og
Brairieland E Eimarkon ag Teva
Eo» Oklahoma, samt i Honsfatd
og Shekman Ca» Texas.
For fuldstændige Vplysniuget
Wi- til
Oliea Land Gamasus-,
Sud-pell. Okla.
O « . Gode og billi
Landiøgerc. » RW M
ges i Elnvdalesjkinwiotm 90 Mit
not-d for St. Paul hvor Klsvet
og Ws trives bedst. Pric km
40-—«60 Dollmö ver Art-. Tansk
Miste og Papst
For ncermere Univerng
ffriv til
J. J. Jakober
eller
H. I. Haufe-,
Bau-LUS, :’-i i, Minn
Bibel-I i Oft-eu- onst-.
MarkusEvangeliet udlagt i 136 Smaaftvtkek til daglig W
bellcksning for Born ved ·
Psftok T. Asscheufeldisdustm
Tenne- lille Bog ek fremtommen fvia en Fragt af FOUN
tetens Bibellæsning med fine Konfirnmnder. Stykkekne et korte
og affattede i et interessantletsfatteligt Sproq famtidig med, at
de kristelige Grundfandhedek fremholdes klort og med Alver.
60 Sidet i et tiltqlende Omflaq med Tag-sing i Famil-VI
Prii 20 cui-.
Dmäsh Luth. Bisc. pas-.
Vi oyskcr Der-es Haydcl,
Dust-r H« wir us alt-d Inugtpnslijkgismhs zu
wlge von umset- tll vagen- lsvuie note-sing
ug med det samme- lwens lksm
bei des-ie. em- Iitusei s Maul-leih
Er Ue- ikkes allen-des isn sit sure-. fast-« mutig- Icnn(l(-r» i« du«-Is
dsss Ist-des »s. um l)·- Hl aus«-Ins us H liess-sc
—A! Yl KARL NTAU .?·’«s"l«l·«« llV.de Vl UAlc NUU
sAanos.
STYLlSH -- DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Whole Family
sHOE REPAlklNC
HZWJZIWO Es
M H
Naar dkt gældkt det
gamlr, kære Tanmatk.
da hast paa, arm k km Aar bar betotocet
Passageket med 14 demse, tysie oq engelsie
Linie-U og smar frimdelec til T erei- steueer
alle Siedet den og altid billigt: VI tagn
mod oore Passe-gern vaa Itanoneu ok!
hielt-et dem titmsr. Lknv til du Tät-gam
te, beten-m zmna
Mott utm sc Eteok, dankte Amme
2818 W North Ave Thus-wo
mass Cal. so oveksot Paumx
- I« VII cAILI III-Alls —
U Ast i III-It os tatst-used
Kerl Ttk til Vpnner og «md--k
sit dot- svundas Tid ludbydes Us
vsulikss tik in komme J- seh-nos
M usw-keusc- fuiutttnsiste Li«
k- xsmt ayde gottt d vor- ydokst
70 Niet- iokbubich tut-d flink CI
teil seh-Wiss
, joss MllUle
Citizeng Stute Bank
German-end III-M. Alm. Baums-returns
Penge lacneg paa Lan« og Ljs ste.
dumm«-mer pack Penge so: Hand og Udlom
steige-z txt Lage-is billigiu Kuts.
F. h IIIUUIML I. satt Men,
set-Ident. site-Bri- idem.
D. ZspMthttLuashis-.«
P. Konnt-Mk, Ut. Med.
Pmksis iudserisnket til
DUCNOSZ OG muss-I
Bquitsble Bläs»
Des Momen, —- - Is.
DR. c. K. MEÄU
est-»Ist
lis- Ia sus- sinds-O
« s- I
che Blair national Bank
L » I«1«u·«!·1««t«1’
Aulis-Wiss sxzs run- i·:7 l »Nimm
( ist«-htmer- sz «-««ss DICHny
- bis-»Hm- Fuss-L
c Z STIMMka cashiec
»Hu-» ANH
Magnet
Kulhanclel
sism Ekwkkolgek sit Fikmsst
Flut-l G Furt-on vll jog bereit-or
tote gst velwrwkist Lager at at
Nags lkyxsomstsklsls kamt Kul.
Brandt-, Vosmx Musik«-H as
Avlsmäsksder
Laudsammi todt-Wes M u st
renge mins Vorst- bkk guts sls bo
tenckt tue-: minie Frist-r
Fllnk -s kosl Bohstlus gn
todt-stos
Haus J. Nielsou. Z
l
»J
W
L
Use-karess,
sv1""·"«-——-— -s —-—. 776 »
Uvsrik -U’Is-9-I-I , Ez: "-S!:p’ , 70
-- »Ist-»u. ........·- « TO
XII-ist ’sdel.l » «
( estslh sie-L . - U
U-..««s’ . ZU
tss ...... . .'0
Un J .«I
sun . " ks
Aus «I « -·.«· I.
Ris«-«s:ssck.e-(ss's'·, EIN-VII
L«I1Mcs- kodispsk 57 II
sym» 7s0 7M
( HICAIHJ
siwflc W. N-. Als-J — - s s- —- .-I- As
species-» Ni. stund- -— — —- — O I
strich-n d L- — — s- —- - - :- II
bis-is —- — -— - - .i- C
Isctoflekc )... is -- II
Since (Ci««o«s e (t-tn«.st1) — — — -- .·.’5 «1- hs
- M
Thoue 82 Parasit-Esn
wka et fuldstkr ndl t l·« est If IX
Mk- s Ists-Nichts« Fle klek OI
Ost-MAle ist«-ht
XX ski at HAVle All Pius-Anss
Vad- is W «- W.
lsLAllsL bis-Mist
JmskEs H. Pusszv
Mi- Mtflä kus Ussf III
lswuscc
Acri-Ums lmm entity-Unles- sie-« kaum
dri- clmsoltss i in us Nin-II utslmtesu
scfAlf MUT MIs. III-«
... w. s
j onowkzdxtgvshziki
Um cum op.
Fultlscssmifxt o- kobmktsked L
yosk uf ujlp Ists-(- «lpnum-.r us Zys
-nn--a-sns«-ks, Akt isfl ssmsm
« « Eck-. XII-» IM- Zorn-»n»
m Ida-»u- dqmtss Pri
ILÄUL IIII
«-.- .
»N
ID. AMICI-·
m u II u : III-)
GUARANTEED
ll0leRY--..
6 Pairs Osakaan to wom- 6
month-.
Clledrons sjze pr. Pajr Wo.
Wiss nnd Nenn's 150 pr. Pair,
2 Inn-for 25c.
Aslk to see out Uns-MS 10c and
löo silh Not-kamst
WB ZZLL McKlNLBY
100 Mllslc
BLAlR RAclcET sTORE
!
!
! —