Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 22, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fäuderjyllanp
Judre Mission.
Formanden for spujrkekig Fore
asing for Zum-e Misskon", Pastor
konnt-sen « Hoptrup bar f« Jndre
Missions Vennet udkcndt et Folge
Ilad til ,,Sædekornet«, date-set den
29. Oktober-, Ewig Jud-hold lyder
paledeT
Drevne as den zanke, at Guds
Riges Sag i vort Land, i Soekdeless
heb Jndre Mission, Hednzngemiss
M og Didkoniem ikce moa lide
darin Skade ved sden advaqelige Kir
teftrid, vi er konnte ind i, hat mange
If wte mest trofsfte Venner bande
Mig og striftlig udtalt det Øns
sie, at der dog smrt maatte findes
en Asslutning Wer-ne hat outsi
iek W en Wre Form og
feestmet sig til et Forle om en
soldgiftsdomstoh der flukde dannes
If 3 Prcriter og 4 Lægmænd, new
lig faaledes, at bvet ckf Ptæflseme
heitemte 1 Vrmft og 2 Liegde og
disk-se 5 vaslsgte en Prcest som Op
wand En Halt-del fkulde vælges
as de 12 Puglien den anden Hold
del af den Jndre Missions ArbedeJ
okgnner. Denne Kommission skuli
de under-lege hele Sagen faa grun
digt fiom muligt og derpoa offents
Ijggsre en Volsdgiftskendelie
Dem Forsng har vi ikke vovet
at afvile, men i Dag under-kostet en
indgaaende Drsftelse i vor Beim
velie Bd kan fkke ncegte at ind
hiflede nkonomiTke Spørgsmaal i
stimme Tilfcelde bedre kan anders
Its of en mindre Kommission af
Ulgie Tillidsmænd end af et tol
tigx Jntercsfentskasb Tet iamme
maatte iism vel ogsoa kunne føre til
et Resultat i en aandelig Konflikt
Aling Mr vi ikke vovet at tage
Wig Stilling til Fokflaget, uden
Ist-it at forelasgge det for Samfuns
dene i hele Lan-det. Der gar vi
herved V: öoder Zanifnndene i
Dert Sogn og om nntljgt i Einer
VII at drofte det under Von og Her
rns Padalsdelse og meddele vix-«
detes Sksn inden den 10. November
Vi bedet Samfundene om at let-a
se l. Kor. 6, 1——8 til Grund for
bete-Z Dmfdelfe og beimke os fol
gende Spttgsnmai.
j. Herei- Offentliqsbeden og Tags
Messen i vor Tid ikke net-on til den
stags Mtole, iom Apoftlen ad
dmer de Hellige for-?
L. Bilde det sderfor ikke vasre incod
des Ord, lwis nu oqfoa Devis
materialet i det ivævende Mellemi
wende forelægges for den -Ängs
Mit-le?
s. Vilsde en Kommission of 7 tro
ensde Tillin ikke netop spare til
Apoiklens Kran, »-at Vrodre ikal dele
mellem Brsdre«?
i. Vil Somältndene ikke anbesale
male Mænd Tom eftpr deres Me
ning vilde væke ikikkede til dette
M?
Juli-te Mission og Bteklutn· J
«L«e«km·dnl« ifriveszs
Ester hvad der er blevet meddseliz
es — udcn at vi dog kan formuliere«
der og indestaa for Rigtigheden ais
des — Paar Vreklum over Halvdeleni
cf de Gover, deck stunk-tagen fra Nord-!
flestig Summen of de famlede
Gavek her-b sig i 1911 tisi over 245,
000 Mark Efter det for-staat man«
spot- meget Ider ten-r tconomist stam]
m Spil for Breklunnnisfionen
Politiet og de kristesigk Modus
Ton 28 Okt. afholsdt Frismsnigi
hedsprcgst Jst-gen ErikTisrL Sten
derup, et krsssteligt Mode ": Maasvig
Kro paa 'Knjnæs. Der var mødt
ta. 100 Deltagere. Da Mädet skuls
de hegt-näh spurgcke Gent-armen fra
III-by, om Msdet vor anmeldt.
Der blw spat-et Nei. Ja, faa skuis
de der takes Tny paa Mødet det
M den ny LandraUd i Smders
barg givset Orer til.
Pasfwk Grifer gjvrde nu Gendars
men opmærkfom paa, at det var et
kristeligt Wide, som ikke var anmel
Wigtigt, det var der lige fal
Ien Dom om i FlenWorg. Det
Wie Seitdean Intet am Erit
lsen act- faa Gewdakmen Mget
Mllem at Winde Msdeck eller nd
JcttesigforenBespæring Gent-ar
men ums-de at for-lade Mist-eh
m Im M M woget Fuss-g
Ia at M, at Ider Mde Me
III IN MI- fot Im vibt
Fielstrup. P. H. Wittf- Jude
færd. Et særdeles start Filge kan
ledes i Gam- Midsdags paa Goarden
,,Bygvma« for at lob-sage asfdsde
Peder Hausen Wiuff til hans sildsste
Hvilestgd paa Fjelfmkp Kirfegm1rd,
fkriver ,.,Mm« af l. Nov. Der var
nusdt Folk lang-tust fra, hielt fra den
anden Side Brette-h men Fast fra
Zognene word og fyd for Fjiordem
flest dog fra selve Sognet Osfaa
fra Haderslw var der kam-met man
ge Tssltagcsre ligeledes saas i Sorge
ETarsen vor Landsdels Reprwsens
tatst i det tyfke Folkeraad, Rigss
dagsimand H« P. Hans-sen fra Aa
M
Vesd Totiden samledes man mn
»den med talrige Kmnse smykkede
;.Eiste, deriblandt mange med fig
inekede Bann-d, t. E-.cs fka aniIiem
-fra ..Hadetslw Amts Buhl-viere
ning«, hvis hele Bestyrelse davde
givet Msdr. fra Btyggeriet Heus
borg, frsa ,,Swrekasfen for Habers
lw Byes Omegw og stere.
Ssrgchsjtideligheden i Himmet
inle med Salmen »Ur-its naar
engang den Taage er forfvunden«,
shvorpaa Sogneprwstem Pastok Fi
scher, bad en Bin for den hensovtsde
og hans Slasgt Han fluttede med
Feder-vor og Velsignelss og derpaa
fang man: »Zuan er mig en
Hyrde VII
Kisten bares dewfter ud vaa Ligs
vognen af Slægj og Bannen oa
den store Sorgesfare, 5om taslte mel
lem 50 og 60 Wagne, satte sig i
Melse mod den gamle Zognes
Zirke, Der syde til sit-sie Plads. as
thenved 400 Personen
Her fang man sprit: »Im levcsr
— og veed hwr Iængc sahn-ist«
oss Post-or Fischer kalte over den
afdøde i Tilknntning til Qrdet i Pro
feten Jetemias 29 Kam-liess 11.
Vers: »T!si jeg kewder de Trinker
fom jeg tænker angaaende Oder, fi
aer Herren, Tanker om Fred og ifkc
om Ulysse, fsor at give esder en
Frismtid da et Haab.«
Prceften fkildrcdse først dc Taufe-n
som var fremkmnncs vsed dette Dsdss
fJid i dort Zogn sog i vor-: Folk og
derefter Vordern-if- Tnnkcr. Men
nesfkers Tanker om os Lan være Tigr
gnldige. naar Vorbei-re tænker Jodck
am os. -« - -
Vi mindess nn den bendvedis Tom
en Ver«ii1n1ixrk)ed, der ftod i vor
Midto Incsd et fast oq beste-sitt Prwqt
ban forfvindser ikke i Mængdvm da
Thon var en Karakter. der sik Ve
mdnnm i den ftoro Kredi- Vq i Jan-;
Hjenn det amnlc on bot nis; Hm
var en helft-St Karthen disk Did
sm kwad han vflde: men som soo
dan ogsoa sbavdc sine Kante-r og
Kunden Nu kan vi bedro værds
fastte Zwad Von var.
»Don hie-v tidlig uasnnet tåä Athen
de on bar tcdført c-: Etort Ilrbejch
Verse-r kundi- Lmn og5.m Tale usm
Arlwsters Betst-di Mcn han arbei
dede ifke blot for sit isgek og for
Penges Værdi. tnen tog oftc til Or
die U qicsrdcs en Jllmengcrninq til
Fremme for sit zoll.
Ilgtet og ask-et i fIn used- gik han
bnrt i fin bedste Akt-kr, Edist Inn ikte
kirrte Aldcrdmnmenszs Zitøbeligheder
at Tende: Oan var rant og sumndstäg
til del sit-ste. Hans Ønsfe onl, at
han ikke gerne vildsx blåve Jmnrnish
har Vorherre opfyidh non fik en
god Alderdom og gik til sine Zw
dre med Frei-.
Haavde Prweiser hat han maats
tet giaa igennencz men nu hsrer vore
Junker som ham op, og Vorberres
Junker begynder. Vorn Zenker Ihm
saa lidt at Tige; vi glatt-mes, andre
kommen-, og vort Spor nettes· M
det kommer an paa, er, Ihvad Vorher
re faar ud af os og de Gewer, han
bar skænsket os. Wenenes Kost-läg
chedss og Mnemmeiighedstanker hat
Verdi: men Gut-s Tanter er de
Wte, thi ide khast- Evigizedsværs
szdi. Heu vil Fredens Junker med
"vi,sb-1«e wrt Hier-te og Sind til siq.
) Pan sit Lidelses Leje lærte han
at W sit M og sin Taufe til
sm Gmel-set Og Fräsen han bad
kam den Leder-se- Wse, ide
fttet M Seit
I wes-e Fischer-s nimm-M og
W Tale TM med en VIII
m,atPorherreho-inlvæki
titsapnkcheaeweemke Sap
Usemeeiogfsros allesamt-neu
GENUde
W Vg- os Mut-se M
W: »Mu, Gab M
W. WW nun-d og fan
skedcs i aniliegtwem medenö 5
fmaa Dkenge, Pedek Wiufsfs Vit
nobøkm gik nævmest effer Kbswm
Ewcsr bærcnde en Vlomstcrdekomtton.
Vod Graden forrettede Pastsor Fi
scher Jordpaakostelsfem men fsr det
ftore Fslge skiktes. fang man: »Her
wns Venner ingen Sinde mtdes
skal for sidfte Ganq«.
Pedet Haner Winff.
Gemme paa Byavrao ou Zillerups
AM
have-d med Ort-der dsu Stank-m
lisved dia ind i Bondomands Kam
villig fra Vuggcn til Graveu.
hasdrod din SIægt Tau vde du kom,
vcer og med Vklje den iastmne,
Boot-den ewd List-ten vendte sig ow.
akdriq dog swg du bin Stamme.
Tak, Pedet Wirt-ff, for Ære og Tro,
mcrc maafke, end Du visdfte
Tot-, hvor de evige Spiwr gro.
Dsden er alIdrig det Wic
Dek, hvasd der end stmcss daane og
d
Snelag kcm dslge og fjaslcsc
Blonssterssmil sdtckker fwm i To,
Wnrkcrrkcn kommisr M Madlcx
Ver end Vinteren barst og streng
Lune vi bar ved vor Amo,
Inn-en sum blmtder i Mark og i
Eng
ilet ikke ildc er same
ijdvimek vel san vix-re osI Mard,
mcdens dog Solon fer Den-den
og mens vi længesJ sog vorm-r paa.
Vom
Zolen i Ejælen den lawsde
Motten Eskcssfcsm
i »Min.«.
Horn-im Guldbkyllnp. Et ag
Jtet oig asret Ægtepar kunde kflg.j
fouN den T. November fvjre de-»
res Wlldbryllmn nemlig Hans Kiker,
sog Oustru paa Flcrrgaard visd va
itrup. ;
l
I Ker giftede fis sprit, da hon var
FIZ Aar qui-d sin noget nngre Hu
Istru sag er nu Turm de 92 Aar-.
ist-just bar endnu til Tofo 5elv bes!
sstyrej Ein ikkc faa lillc Ganrdss Drfft.
Hcm er endnu nogenlunde rast oq
rsrig, Ovarimod hans Hustru i det
sidste halbe Aar hat været lannnet
pao Beneve. Ægtepakret hat knu
een Dotter-, sont er ugift, og fom
er til giod Sei-ne For sine For-www
Ickfwr shot altid verket en Mond,
Pman Lunde stole paa i enhver Hen
»«eendse, og hvor dct gasldcr det Na
biiomlh holder hckn siq ikke tilde-ge
jDette vifte sig ved fidfte Rigsdagss
Jvalg, da ftyede den-Maori« Mond
Lille den lange Vci til Bodum Kro
Ifot at ckfgive sin Stern-ne paa Rigsi
fdogssmond O P. Hans-km
F Meist-u Gunst-wann Mor
sleejek N. P. Voyien oq Huth paa
»Beste-TM vor iflg. .,Mm.« i Anleh
Ining af der-es Asuldbrylluv den 29.
Oft. Nennen-d For nie-gen Optimer
somthed fm fjern og non-. Blandt
sendet met-takes der ved Veftyrelsen
for ,.Zporefosjen fsor Hasdcrslev By
es Omeqn« Guldbrudeparrct et
snmkt Mnspri as Terning Mølle nd
ssrt of Malercn Agrrsth For
weist fejredes Festen indenfor Fa
milieus sncwre Namme
Lang og tto Tienestr. Metal
drejer Georg kehrt har uafbrudr i
30 Aar arbefdet sum Esset-Adreer
paa »Geberle Mafkinfabrik«. JT
den Ilnlcsdnina bar Londmaden den«
JA. Ost ovcrroft lmm deersteqs.
net for lang og tko Tjenefte. HrJ
Fahrt der er spdt s Linden i Don-»
kmver i 1853, kam til Daherle
i 1882 aa hat vastet en flittig ng
dyqtig Metaldkejer. der nyder fact
vel sine Foresattes Tom Kollegerö
Tillid og Aglelse J 23 Aar shor
Or. Schrt sisddet i Beftyrelfen for
Tszyens Sygekasxe —a— i ,,M-m.«
Morast-org Pludcelsgt Dtdsfals.
Ratten til Simde den 27. Okt.
jbortkaldtes ved en vludselig Dle
Gierielansmelfd Fabrikant Tr. Pe
terlen, Medindehavet as Firmaet
Budach F: Peterlen i Aabenraagade,
56 Aar qomsmel Den afdsde vili
de, inden har- gkk til Sangs, tage
sig et vavmt Bad og mmtes her as
Swdotmnem Isrst nogle Timer fe
nere schnede bang quMY der var
paart til Senat- sden gib-da Man
sandt ham liggende bevidstlss og
ftt hasm bmgt Eil SengQ bvok hmt
faslsdt til Ro. Men ved Femtiden
fandt man thom lom Sig.
Den Wiss var kftlge ,,Flenpborg
Apis« en W og aiholdt Man-d
Hatt »vor blandt windet Mehle-n af
Lassdbofnreniuqen for Mensborg og
Dem-km
cl)
- ROYJIL
Standqra
cypewmer
Suaranteeclt
Tit-; Npstu Munle Nis. ;«) Ruf-u- (-«n«-si t« yuu with
tlns um««n(lillunul guxnuntms tlmt it will il» higher-It Erst-li
O
Guamnteo
Mc P- li--vsl ' - Oel-us Typsvotse
a »so- sl n-- fu«-ims- sssh »I«
sey-Es Us- s«·-.«s cis-l lsy tho
-7.« - «- .O-l » Hin-n money
U« t,-.--,
Us- » -.n it» vak- gs Its
LIUJ tzuslisy los I uggkk
lsnssn us time ss Dot
spxm « «pr man
si-» ask- types-mal
»Ist-thut s« ims- .-·
Au WNTI III-II
work sur a bangt-r tlnns at los-—- upkcscsp pxlwnkm tlnsn
muchimss usually listed sit 3313 per vesnt higher ln prin-.
This Susmniee is Rein-W Hirsches to evew new Mouel
Royal. just us Von see it in the Illustration.
lkxkli ul tltiesi Luni-kultu- uns llns ressnuruss untl e-xp·sc«ic-«(-«- »l· fli« birgt-J All-l
muss-f important typcwritisr munulmsturinzx runmsrnki in tlItP w()rl(l. l)» fyuu tlslnk w«
wuultl dare- nmkis kin» lI « gtsismntrr il wo (lj(l nul knisxx tlml llns lcus H, hin-: tlI-· »list
pliplty mnl Juritldility l» unltslinis ;n1»x· utlnsr nlm«lI1·n(-«
new Moses
"l"I«-; Nliw Nu. II lcux .U. Hals-sit ni«(l·-l nf Any t)"z)c«wrjt(«r un tlns marktin link-I tw«
(-«li-r rililmn. tuliulcstnr«. l-;i(-l( spart-r und zsll this w(srtli-wlsil·- Natur«-S ul tlns lnlensesl
pricpil mmslllnes.«4«——ch scIIO IOP Onlv 8750
Illustraiecl Book Free
ertos ut ·-n(-e- lut- ««r li;m(lk-««1n«— 552 ji«-»He ·-lx'«x V l-«-k" act-l Lust th« mil— sklwnl
W- vesi vuili iwewmer in the world.
Royal cvpewkiter Zompamy
IS Sau Muth Si» Kansas Sitz-. Mo.
Mitte-ringen
Til Japanmissionem
Jst w:tteret sc KbL Nr. 46 ...................... summl
Gilfjllam Minn., Ungdomsforeningen .............. 5.t)()
Posten Nebr» En unævnt .. .. .................. 3·00
Ucinktea1101i6, Minn» Z. P Sittenan .............. UIU
Zinsmanuels Mgl).s zwi. .. . . .. .............. »Um
Von-bells, N Taf Tom Jenscn .................. 5,()U
Hutodinsiom Mim1.,11ngdomsf .. . .......... 25.«)0
Temnsr Eislo.,tj1 de unges Missionæy Anna Paulsen äw
Titsammen .......... Stil-örle
Til Indianermitiionem
For knurrt-L je KbL Nr. »I« ...................... Bis-Mistg
(,Szilfillau, Minn» Unqdomsf. .. .. ................ 500
Partei-, Nebr» En unamnt .................. » . · .. zw)
Minneapolis, Minn., S. P. Sprcnscn .. .. .. I·uu
Jmmanuels Mgh.s Windesorening .............. Im
Fredcriksborg, Nebr.,1il Kier Ssndagsfkolen ...... 12.:3s)
Frau-nnd Nein-» Den dankte lukh. Judas-Stole ...... Im
Cokdwa, Nein-» Vor kykclsets Ilkglk Bsrneneii szfek tit
Kiste-n .. .. .. . ........... . ........ .. .. :3..Iu
Tklfmnmen sm: Um
til Jndkemissionem
Zst winkte-L Te Mil. Nr. 46 ........................ 81371 72
Dannebrog, Nein-» Overfkud ved Missionssjwdet ...... 12.U0
Dry Eteok, Nebr» Odeka vesd Misssonsmsdet ........ 5.00
Atlantic, Za» Kollekt ved Missionsmødet ............ 35.0«’-9
Cordovo, Nein-» hfk af karfhxsddet vesd Missionsmødet i
Vor FrelTers Mah. .. .. .. .................... 8·97
Tilfxxmmen 1423.:?Q
Tit Mormonmiisiionem
For kvitteret, se Fibl Nr. 46 ...................... sitt-Js
Potter, Nebr» En unasvnt .· .. .. ............. ... tmu
Minneopolis, Minn., S. P. Sirensen .............. Um
Lack, Wis» Et. Peter-s Mgixs HKVH ................ 5-.0«
Tilsammen ........ 81 II l«
Eil Stolekusfem
Fsr kvittcret,1«e Khi. Nr. li; ...................... sit)2«i,:3.'»
Pottrkz Nebr» m Imasvnt .. .. .. .. ...... »..... LUW
Minnmpoli—:—, Minn» E. P Zoremen .............. .·, un
Mandis,:11-’ch., fra Sol-Uns Mah. .. .. .. ·.....·.·. LI«
Tilskanuneck . . . 8103785
Jubilwumsgavem
For kvrtteret feKivl Nr. H .. .. .. .·..............819115.5(i
Pottmy Nebr» en unasvnt .. . . Um
Nat-ins Wis» Jmmonuels Mgh Joh. Chr Zenit-n sä;
Mrs Fred Due sl .. .. .. .. . . 600
Tklfammen ........ 819121 m-,
Tit Post-r Bachs Reff-.
Fsr Wad,seM.Nr.-14 ...................... ss7.75
McNllbfY VII» PCIWI H P. ssscde ................ Z,00
Tilsannnen. . 84275
stdemisiionent
Fsr witmet ise TM Nr. 41 .................... 825·uu
Von-bells, N. M» Dom Jenfen ......... . ......... 3.00
Tilsmnmen ........ 82800
Dunst Kinn-mission
r wittert-t- se Abl. Nr. 37 ...................... 89.00
,Nwr.,enumwnt .. .. .. .. » ........ 2.00
Mannen-. 11.00
Missionen i Indien
Pottet,Mt, enuncwnt . 82.00
Maik, Nobr.,den15 Nov» 1912
Lin-Hausen
Kastspkdfow wisse-Wirth Millm
»Mit Du Reiscks
Zmåawuketpustmsss
O cannot-oder euer sen-s M -
Rastatt-go- O IMIM It II I .
cui-k- ut Au dar wisse Im M
ists vagen Msn W — I
Messe. VI mästet M ps- -
to mit-to og haust-s Unt- CC —
vors Bei-emi- M i W
Atem skotka W UM Mk -
umge. Psvgs vol-su- os tust-—
Etat-mala- Usbss cs M D
Aas-mager suec M W I
m lldvmtmgsrww -«
s w W —
IRS Mit-tot- Avosp llhjcsxa lu.
MANLS PAAUDTLISS N f
OUNARD LIIE
IUILEKST 1840
stund-es Hutte If kl»-si»u»
III-suspe- ocz Umxdeslsks chpr —
Alle u«.!g«-I» n.--J Iysmjlöt ist«-Und »s,
,.- -"-ss -- s- III-aus«
IIgfls TM »h- f-usk )- »Mit-LI
dundmsvstD L k » Li- F--.-:
TJZTXJJJÆMTL
flunisstc muss-kurze i Versen
FRANCONIA.LÅCOMA»Es-«
625 Tod Istsgs,ls.150 Tot-.
stossw. Umriss-etc Danks-exper iJ BMJ »n
» Uc( Ujemmtoyo Kurliqc Post-Sätt
cAMPAWi ZZTZFIMF -.
Elsas-It- HunigSY-« PLYJJO k- Rsnnon
J
Do Kolosssls Nys Ists-Unsrer
Ojua Und-schle- Flyslnstn HuteljeU
cARONlA og cARIMNlA
070 soc Ist-Is. 20.000 Ton Og
To si so stät-m i Vorder-.
book « .
IVIRIIA,8AXUIIA, 14428 III«
Anschan ins tm uslminiskhse Stabe-!
now-m Anmut-. auusu um«-,
- I
W can-cis sofort-sing
CONTRLAL«OUISLC«LONDON
Um um«-N stunk-»s- Hmpscy ins)
«Asc»dl« Mis. ÅUSOMA
ONIUO Dmpslsib i cui-J- Roms
III IN llscs sc IIIMI IUIII
fu- Itctf un Ists-m
so rs A I s k ·:« ll
Tceckixolclsucten siveeaqcårsisfedeu »Z:
Only-Majas aus-sen- s e ommcnuo
stot- Julp knien-nume
Tlsiic OUNAID s· s. co. l·u!..
des-vom Ins Insole hu» chlcscc ]
sltl u .
copENaAGEF
soustobsk for staunst-H
i
VI (SAl(-LN«l’s-«ICIU
im U "c-«f»-,nhscs-«" hrsus or w mk
vssspvt tut-l »Unm- »in
Hva Dis-»I- Fufhsndlsk Hskfs hds Ist-s v f
vi tsmis Dsm del r. I«(·sstki!s1i:.s- tun
lics Pris. s csnt Mien. ins-Eil Links-» .«.
handle-r tut dist. anwksr ins-Musen
«covsnnqsn" It Vorm-n- szus Ums-« .
Tobak. l
O WHYIANssIMfDN OAIPA N I, »
sc lJaloIt Stint-V Nov Ists- l
W