Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 22, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -. sw- Ists-I
Dun Kulle
Politik.
Grundlovsforslaget.
Este-r »Tonmm«t ihjcmme og ude.«
Den 23. Oktober-, Aaksdagen for
den grunsdlovgivcnde Nigsforsasms
litng Aabning 18—18, forelagde Kon
sejlpmssisdent K· Verntsen det Zor
slag til en Grundlovsrcvifiom »der,
fom han fclv sagde, er fkrevet i Jusl
nisGrundlovens Aand Vi vil oms
tak- de vigtiqstc Wust-ringen Rege
ringen Infkcde ikke at gaa til en ol
mindelig Grundlovsrovisiom For
Iflaget iomfatter kun de Pomgmffer,
der er af særiigj polLtifk Jndsholsd
For Folketingets Vedkonhmende
for-Maas: ,,Valgret til Folketinget
hat enshver ubcrygtet Man-d ogKvini
de, som shar Jndfødsret, hat syldt
sit 25. Aar og shar Ivhaft sfait Ophold
i Valgkrodsen, mcsd mindre vedkoiits
wende:
o) nyder cller hat ntjdt Unsdcrs
stattelse of Futtigvasscnet, sont ikkc
er enten eftemivet oller tilhagebcs
falt,
b) er ude as Naadigshed over sit
Bo. Mandens Raqdighed over zwi
lesboet bringet ikke Hustruen ind
under denne Undtagelse.«
Den ordentling Ændring her er
Valarettens Urdvidelse til Kvindernc
og Valgretsalsderens Nesdiasttelsc til
25 Aar.
Alle valqbckettigede tll Falte-tin
gel er sogfaa valabare til denne For
samlntg. Tollet ipaa zolketinacsmasnd
faltfcettes v. Lovt men det maa like
overstige 132 xlkedTene 5«kal have
onltrent fmnme Størkelse oa forde
les unsdersensynmqen til Vaslnestal
oa Befoltningstckthed. Regel-innen
san ikke tiltrwde Forholdstalcsvalnet,
da man anfet Van i Enkeltmandss
kredle for at vcere lanat more heu
synsfulsdt mold Befolkningen Tenno
Valamaasde tmr s;n bistocifle Rot
fm 1819 til nu on onsaa fin poli
ttfte Net. Denn-d sitt-es det naer
Baand intellem Foltetingsmændene
og Baslgeme i en Grad,v smn ved
tagen enden Valmnaaw »Da v.
Untier ikke at overskæte Baandet
mellesn Bett-Uninan on Folletinass
Mdene«. Dog kan der fokhandles
onl, htsmäidt -det er mutigt at forene
Vala i Enteltmansdstwdse med Fior
holdsstalsvala De lata-le Jnteresser
bit Man reprcksenteres, og Basl
qerne bar ikle winaeö insd under et
altfor stærtt Paktibaand «
Interessen santler sig sasrlmt oln
Sammeniwtninaen as Lands-sinnen
,,sltegeringen fastholden at· Testam
mersystemet bar optetsholdeT da del
er of stor statin for en fragt
brinaende Lovaivninkp at Sagerne
belnles saa alslidsigt iom muliqt, for
et Lovforslag Wilh-fes til LovLandssl
tinnet bot sderfok ikte vcrke et ab
solut Etlo as Folketinqet iog Balg-»
man-den til Landstinaet smaa «·om
Falge shekas væce forstellig fraValai
Mden til Folketinget. !
Ter tunde tun vcrre Tale otn en-!
ten at fastsætte en Albas-grasan H
Efs 35 eller lll Aar, eller fcklge
den Vei, Junigrnndloven anvsser.
ved at lade ·I««ogne« og bykommunale
Rand vkque Landstinget ,,Negerin-i
gen fan itle tcenke sig nagen Sam-»
fundsinstitutionssfltepmssentatkon, »
fom man med starre Trthed turde
betw et Taa stort on omfattende Til
liidshvew som det at vrrlge Lands
tingets Medlemmer.«
Som hfsdtil ssal Vol-whoan og
Fast-erni- hver uæigc et Medlom
Reiten af Londet deles i 3 Kred
f(-, Kbbvm Frederifsberg og Gentofs
ti- Kxomimuner udgør l. «Kreds, -det
øvrige Land Øst for Lille Bæbt,
med Unsdtagelse af Bornhobm og
III-merkte L. Kreds og Jylland B.
Krebs. Forslaget om Valget lytder
sau:
Det Tal Lnnsdstingsnmdlmtmer.
sont tilfaldcr Ists Krebs-, vælgos af
en Vaquorfaittlitm, but bestaar af
fasmtliqcs Vorgerrepræskntanter i Ka
benshnvn og saa mange Medlemmer
af de kmnmunale Naad for Fredes
riksber og Gentsofte Konsumver, som
i Forbold til Jndbvggertallet i KObh.
oq i de fortmsvncke Kommqu kan M
fnlde Mr of dem» Dei Antal Balg
mwnd, ssom tmert af Komnnmalraas
dene ihm at væ1ge, fastsættes of Ne
geringen forud for bvert Balg.
« J de andre to Landstingskredfe
og von Vornhofm Vælgcs Lawdstins
gots Medlwnmer paa følgende Maa
-de: J Londkiommuncrne vaslger shvekt
Sogneraad i Kommuner, der tæller
-«)0 Jnsdvyggere og der-under, efter
Forholdstalsvalq 2 as sine Med
lemmcr oq i stsrre Kommuner et
Medlem for bvcsrt yderligere paabes
gmidt Antal af 100 Jntdbyggcsre i
Sognkkommunm Te sauledeg of
Sommmndoms ud as dercsMidckc valgs
te :!Ikedlescniixcsr, Tom feg vil beteqne
med Navmst Scndmtænd. irrt-der
derefter samtnen amtsraadskredsvis
og vaslqer blandt sig en Valgmand
sor Ikwert masbegynsdt Tal af 1200
Jndbvggeke inden for den bangæb
dende Amtsraasdskreds. Da de sog
nekommnnale Rand inden for twer
Amtskreds lhatt manqe fælles Inter
esse-r vaa det kommunale Omraadc
oa ofte pleier Samt-and inden for
de stedliqe Sognemadsfsoreningen
that man onset det for ·hensigts:-tnass
Hat at Sendemasndcnc tmsder säm
men amtsmadskredsvis og vælger
dct for Amtsmadskredesn beftemtis
Tal Valamcrnd J- Bycme Devlges
en Pola-wand for shver 1,200 Jnsdi
byggere
Te Taste-des of Sognci og Byraad
valgte Valgsmænd trwder dereftcr
samtnen km vælqer i Foreninq, ligci
lede oftm- Fovholdstalsvalg, det for
Landstinaskrisdfkn beste-mu- Antal
Landstinasmcdlmnmctx
To Volgonis as Zendomwnd ou
Valqnmsnd Ekel sonstan af og
blandt Kommtxnalbefwrelsornes egne
Mcdlommer, kan det Tilfæbde ind
trwde, at »der tilfalder et kommunalt
iNaad flms Vulqmasnd eller Sendcss
met-nd, end Naaidkt tæller Medic-m
-mer· Dette For-hold maa da udligs
nes enten den-ed, at vedkommendc
Naads Medlemstal for-ges, eller
tderved, at der tssdcles de vedkoms
wende Kommunalbefwrelser dct An
tal Stern-mer, sosm efter do fastfatte
Ncqler vil tilfnlde dom.
Dei Tal Landstingsmedlmnmer,
der vil ttlsalde hver af de 3 Lands
tiimskredse, fastflaas i Grund-Inven,
men befmnmes i Balgloven eftrr
»Ist-duldet mellem Tollet af Falke
Finqskredse i samtlige Z Landstingss
krcdse oq bver enkelt af dem
I Tesnden vælges Swdfortmsdeke
Roger-innen fort-sika at 1. Krods
som- !0, Z. Krebs 19 og Z« Krebs
Oplys Deresi Køkken med en
Mo Væglampe.
Undektiden trusnger man —- ikkcs mindnt i Ksjklimust — til en
hsmpe Miit Ame-, hvor Bømene ilkkse lmu mi- cleu, ug Mor
fks den ksn koste Lys over liele stueu
,.Rayo" Vusglampen passer nett-ji til den Brug. Um isr en iif
den bekømto »R«y0« Psmjljo —- de l)(«(lste Lampe-« l Ver-du«
mitt, Its-jäh Itsdikt Lyt. Let ut kam-km- til VII-Sze. lkke clyr
It lksiba Billig at l)mge. Mondes mecl Glas og Kappe-l pau.
Davo- i klare Meinst-se hvets til sin Brug.
Paas hos alle bandlende
ITMDAIW OIL COMANL
Nehmt-) M.
23 Landstingssmænd Bisse vcels
ges paa 8 Aar. Vcd Forholsdstalsi
valg vælger disfe 54 Medleinnker
inisn 12 Medlomsmcr. Ved denne Be-«
»iti-n1sm-el·e online-s der Abgang for
;«de valgics Med-le«1n-nter til at fxup
plcnc Fig inwd Personen fom man
ssærl isg miser at have til Medlemmer
as Tinget, og ved denne Vestemcneb
»so lnmber man ydcsrligere at sjikke
TIan al ønflelig Saglnndfkab De
imgnsldondxs 12 Medic-mutet dehn
’«c.- irre tidtigeke at have haft Sek
ics i Rigsdagen
T« sblsiver altsaa i alt 66 Lands
tingsmcend ligeiom nu.
As vraktifke Grunde foreilaas
Folketingcis anqperiwde forlængei
til 4 Aar.
zlskinisteren locn dernæft til den
lsmmitis § 25, ProvisoriernesGrund-s
lag. Som belendt forelagdes de pro
":-iiorille Love i Landstingei, der
lau gern-te dem i et Udvalg. For at
bindre dette, foreslaar Regeringen
m Tilinjelie til Paragraf 25 om,
at de provisoriikc Love straks fkal
irrelægges den førit iamsmenlrædens
Je Nigsdag, og at de borlfalder,
ncmr Nigsdagrn ika bekræfter Lo
iinnen Koniejlsprasfidenlen udtalte:
»A·f den grundlovgivcndc Rigsdags
jzrrhondlinger vil det fes, at dette
ogsaa var Grundlovsfædrenes Op
! fllftelsk «
» Naar Falles og Landstinget ist«
san blive enige om Finansloven og
lTI levgzbw. llingslovem traIder beg
»ac Ting samtnen til en forenet Rigsi
’:).:.., ioin tmsffer Afnørelsen Verni
:sc:k nsdmltc derma: »I; over chens
»i-eslealdek, fta 1870 til Udgangen
ini det lli Jlanhnndrede gavSpørgss
Jirscmlct om Forstaaelsen af Forfat
»1-inge-n Anledning til bitte, sog til
Tidcsr, voldiomsme »Kann-e i vort
Jisnlt.«
Nu da de politjske Lin-inne er for
lJi, »du da Forivarsspørgsmanlct
er braut t.l on Afslittnina, ligesiom
der or tilrcsjebraat Balance mellem
Statens lldgiftrr og Jnsdtmgter, maa
vi qaa til en Løisnina of Forfats
ningsipørgsinaah et san-dont
Spørgsmaal Wes bedre i Mags
vejr end i Kn-mpti·der, oq laavel Mi
nisteriet iom det Venitre, der itstter
det, er efier moden Ovewejelie ene· l
des osm, at Grundlovsiagen nu blri
ovdnes paa en Gang. « s
l
J Flirslaget er spendet i Juni-Grund«
Ilovens Aand, »der sie-mer al vrivileik
qeret Valgret til LandNingeL deli
Fombyttcsr de 12 kongevalgte med 12
ilkcsdlomsmcsn som de ckf Kommunesi
maödenis valgte Landstingsmedlem·«
mer selv Vælger, og det gaar videris
end Grundlsovcn of 5. Juni 1849,s
idet det owbncr Valgret for Ivinxder
og nedfasttor Valarctsaldercn til det
25. Aar.
Med Ønsket MU, at Rigsdagirnid
Mesdlanmer vgd Bshandlingen nk
denne for vort Falk Taa store og be
wdningsfulsde Sag mere maa Mo
sig iom Nationens Repræsentnnter
end som Partigængere, og i Haa-,
bet mu, at en saadan Grundlovsæns«
Zdring maa blive til VelTiqnislse for
vort Falk og Land, anbefaler ieg
For-Hagel til det ibøje Tings Vels
villics.«
I nikkkcigt Lundsspkcmud
Landsusdvalgetg Mode
Ved Lutvdsndvalgsknødct, sont-Kir
kisiixn Land-:«foribund of 1911 of
—l)nidt die-n II. Oktober, vedtoges ifl.
·,J1)11. Mt.« folgende to skiriolns
-tioner:
l.
l) Saafrcmt Foraudringcr iPrcrs
steløftet fkal finde Steh, bør man«
unidgaa wetydige og utlare For-nu
Ileringer
ZI immer om Troskab mod den
quoftoliske Trosbekewdelfe og vor
IFolkcskiIkU cvniigelifk-lurherfke Be
»Dendelfe8ikrifter man i en eventuel
Iny Form for Præstelsftet frantræs·
I nmd iisvwkket Maer
! Il.
I Siden de tke spare rikketige Lands-«
sit-der »den 24. November 1911 ad
talte W Misbilligelse ckf »den i
SkibftediSagen trufne Ahnele er
nu endelig Ecklæringi Sagen blei
ven ossentliggjott Af denne frem-:
gaar ·det:
l) d Sjællands Bissop ihm- how-,
-idet det fom »·Kir-kens wirst-MAY
-·Kmv«, at «der— Mwmt W MS
Iser blas enig mdd Wpen i Vi-«
I
I Moder n-dtalet:
denne Sags ,,Afgørelse insdeholider
de messt insdgribende firselige Kon
setvenser.«
22 at Pastor :)lI-ilsoe-Rasmussen
vcd iine Udtalelfer — hvoraf han
sont bekcstvdt intet hat taget tilbagse
—--— naibcnbarer en »Grundanfh1selse,
der sikfe blot mangler sdet lutherjke,
mit-n M fjrkelige Prwg« og »i·kke
blot bekæmpcr Kircens Jogmer, men
Ebens- Trosgrundlog«, hvorfor Sjasl
landiz BIkop Inaa ndtnle, at ,,et Kur
Tesamfunsd, »der shyldier det niye Te
stamentes Kristendsom og findet idsen
udtrykt i det aspostoliske Symbol sog
i den evangelisblutherske Grundan
"I«kIn-l«·e, gør jia selv til Spot og
undtsrgnwer siq felv, hvis det Maler
at Prnsfler Ii nasdenbart Brud mesd
den-J Prassteløfte qør fig til Tals
masnd for en saa væsensforskelliII
Betraqtning«; ·
3) og at scvmsme Prwst ved jin
St llina til Kirkens Ritualer ausbeu
barer en ,,Tivetydthed af en soa al
vorliq llrt at den bawde fra et alk
imindeliqt moralsk og fra et religi-;
øst Snnspunkt maa fteIIt-ples somi
gnnste fortastefig, ligesom den iogU
saa notwending maa vcekke almins'
sdelig kyorargelsef i
s-- Efter at dizse Udtaleker afi
den donske Fiirkes III-it ansete, nu
bortkaldte Førfto-Viskop er affenj
Tiggjorte blandt vor Kirkes offi-!
cielle Aktstykkcy synses Forakgelsenk
O
stasrkere end nsogen Stude. !
I
Vi føler denne Forars
gelscis T«ilstvdeværel«se«
soim en Uret mod og en;
Skam for vor .siirke, «og;
vi anmoder derfor vore;
k·i:·fc-liqe Mnndigheder
om at drage Omsorq for,«
at Forax«geler1 fjernes.
Dis-sc Resolutioner forelcegges de
kommende sStiftsmøder.
Ct For-flog tisl Love for Lands
«forbundct vedtoges, dog saaledes,
at de Tkal revidereg iniden Usdlijbet
of Z Aar. ·
Juden 15. December vEl der bli
ve afhobdt Ztiftsmøder, paa shvilke
der vælges Stiftsudvalg. Dis-se sam
mentrmder indcn II. Januar for at
vaslqe den endelige Beftyrclse
For-list i Limfjotden. Eu Kvinde
og et Bat-u dachtet Aalborg, ö.
November En holltmdsk (53alease,
,,Gee»tje«, Kaptajn Kramer, paa Rejs
se sra Lemvig til Aalborg, er i
Haar forldst i Livø Bredning. Sti
bet blcro flaaet over paa Siden og
sank i Løbet af faa Mimttter·
Kaptajnen og Besætningem 2
Mand, sprang jjeblkkkelig over-Vord,
mode-us Ztyrmanden gsjorsde Vaadcn
klar. De to Masnd sblev sat i Land
paa Livø, Inesdens siaptajnen sog
Ztyrmanden feilede til Was-on
Finptajnsens Huftru ou uk III-g Aar
sammelt Baru, der tusfandt sig i
Fiahyttem gik til Busde med SIE-»
bet og durftde On. Dykker fra
Løgftør lmr i Gan-!- oclsret ude fort
at heute Ligene l
II
Skoleforhald i Stank-ersah End
ilskvdidelcsr til »Mir An« berettenk
Da Stolen i Standcruv var gast
Inel un t:«mg, wusch Sogneraasdetk
"i sin TIO om at inngi en nn, ogs
Nesultatcst blev da ogfaa, at der kejsj
steks m, sosm de havdc Ære af, cns
Ananian der er kidssvnrcnide i alle
ndrcs Oenfwndcn For faa vidt var
N altikm andr. Mm da der kom on
nn Førftelckrer, den ntwasrende ncsmsl
liq on ban foretrak Valgmcnjghiodss
Drwsmn for Sognepmsstem var Fre
den forbi, fnsrlig ester at Lasten-n
lmvde løst Eognebaand. Sonneer
5tscsns kirkeliqe Tibbnanere trusedk
med at time deriss Vorn nsd asf den
nyc Skole oq optistto en Frifkole
oa de qiovde Alvor af Truslcsn As
de osmtrent 100 Vørn blev ca. den
ibalve Dcl wdmeldt as Kommisncssksoi
lcsn on fensdt Eben i FriFkolenz fosm
holdes i den smle tfdliqere kas
ferede Skolebygning, der er bleven
sat i Stand J Kommunefkolen er
der Me en Gang 50 Born til to
Lærere, medens »der er 50 til een
Laster i Friskcklem shvor der altfaa
kun holdes halb Skolegswnq, isdet
Etwa-ne deles i w Klassen
Og fliqu Ismene er delt i to
Leite, haledes er Forækdrene Idet
oasam oa Modsfætninaeme er nok
rot Wen-pe. Heller Mc er IMME
reren KirkefangerL M han jo ellers
er Ialsdet til Focholsdet tilMUes
niemng i den Grad M Saum-prev
sten nasgtede sham at synqe bvorsfiok
Laster-en ved en Wdelse til
WW er Ueven Tritt-gen
for MIWIL
Mayek Ilmmrbilt Ali-» s«k..:· " kzspsf i stil ug or util
nmkmet i Kvalit,(-j.. 10 IAIUUZLHIH «?« « its M;iyu«ll()no1«—
hilt slco (3·«·11)s«lut Lst :i«i.s-1. J "Z :-—«;:1:m1s-»-. Per lism
i11g(.-11anej!«(s 1"!2;:.-:I«- « -’ -’--«
Lædek og god lkdkørelse gjør üotte mutig. Hvls De
ønskek den besdste Slioværdi for Der-es Menge-. da tot
lang Honorbilt sko. Ilvls Der-es Handlende lkke Um
Skatke dem. da skrjv til os.
AIWARSBL—89 oft-or at Nov-set Kluft-t
08 Fabrik-merkt- timltss pas sagte-h (
Vl kahrlkemr Mayor Honor-but sko l alle Nat-o
ver for Mævd, Kunder og Børn; Yekma Cushjou
sko, Martha Washington Komtokt sko og '«Dry
Sox" sko for der Lustige Vejr. «
THAT-Sonst Nin-n ok: Achse ku- nk on Ihmllonde
sum lklm um«-est- Msustsr »arm«-m sk« »j- vi vil
spnele Opm krit »j: I:)--rt»h(-v s« » n skk· H Ril
lerie as Heut-ge Wumjsxxslsssk Ihr-who lTszLCL
Blut-yet- Boot 87 slmp (·0., kskwaukusm Wis.
:
- —. Ahn-—
Attention Public!
You are invjted to notice that there has been a
business change ot gTeat moment to Cedar Falls
and vioinjty. Mr. El. M. Brom, for years a promi
nent turniture clealer and nndertalker here has de
ojded to open an
BXCLIJSIVB UNDBRTÄKING
BsTÄZLIsIIMBNZk
in the Odd Pellow Bujlding. The latest and host
in everything will he shown. Moder-n ideas will
be inoorporated in makjng the hast establishment
west ot Chioago. Phone 161 Blaelt.
ZLAIK MMIL
Bitotamtermjnen begyndtc den 1. Oktober-.
san-It bsllggende. Lyse todt-ind- Vergl-en
cevtksl VII-me. Elektrjsk Holz-owns
sund kristeljg lndflydelse.
Iflkuals tut-Ins tübydsu
Gold-ge- Klsssjsk --— vjdensksbeligt
Pto-Semjncry: Pjreucrigt Porhekeder til Adgusg
til Trinjtotis sentjdaristm.
Aussen-y- svakende til »Publj(s lligh school".
Norm-L Udstedet »Er-at and Siscond Grad-— Ferti
ücatos".
Routinesa- Bogkøring og Stank-kraft
Music: Pius-o. Orgel og Stretsgejnstrumcnter
tot Widersinan Kost og Værolss —- 818.00 pr. 4 VIII-.
ludmoldelser modtages og Possespørgslek bosvtres sk
For-tausend
DAM Ochs-Eos i
Z
F
I
Z
c. x. HÄNSIUN Klub-, seht-.
Luther
Tasse-ge
Ikiusissts VI? istsotsuith
T» Ullncketvisnjng i alle Ulmindef
like Stoleksg
»spociolt Kur-us i Bogkøring.
j spociolt Kur-us i stenografH
; og Motiv-krist
- Vogel-L kok Indvandrede·
E (ch og Akten Kinqu
H Musik.
! (Violju, Pisno os« ScogJ
).’"--i»:«.u·«dk ’l’egujns.
Akten Kann-)
Prsdetsvjsnjng i Glis-lot
Undexsvisning i til-M Spio
og bitter-man
Poredrcg St IWOUI II
ten-Su.
Gymnmilt.
Skalen-rot asbnodos den Z. septombæ
Undekvisning er km 8200 til 8600 for üto Use-n
Kost og Vom-esse er 81400 kor Ave Use-:
Luther Oollege er en kristelig Skole og sl III-dot
visniag er gmndig og møder Tidous Kris.
For vidoro 0plysning, skriv til
LUM COLLICL Rad-V fis.
ska FAUST-·