Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 22, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sskZanikerenQ i
I Wiss dei m ww
W fo- dst koste sen k
Oftteklla.
Denn-m t-U-kg.Pm31«. sonst-. g
s!sf?. IHsp g
«Dtnsieken« ais-nat brer Ti:g»s.;5 r-.;5!ek-2-: H
ME-! m Anregan «
VI Dimede Specsek II H« Unrat-: II
Bsadot betet-C : Eis-ish
chllljmh Betnfing »Musik«-U - E-;:.« sc
Indes Nummer-de Taube-.- ad!- Psescd
JUNGE Pfer P1·s:;-.. Here-z
THE-. Web-:
ABC-HO» N M «’ls·2-»5e".
Ille sqibkqa ti! kansperen J Ams- «
Issmbhmet smfvcxtdancet M Ehqu
IF either-r Akk, b;-’ » -."«-siszseret:
TI. M. Wahn-km Hat-« Redi.
" i
skxtpisnd XI Ni.-sr1’oamff«scsi- as gar-or « «
W »Hm-r
· s
heiser-things RGO-sc s«»d(1(-I(«0w!i UND i
sppilmssnn ;
I
- —.—. .——--—·--—».- —
I Tilstelde m megetmæanbedec ved
Muttgelfen Inbeg- man klagt til set strdlige «
Pshæfem Ost-we der ille hielt-c bedesl
M henvende sia til ,Tanskeken«sl
sum-. ·
km Les-me heut-endet siq til Ist-, der i«
unmkniBlavc enten vor at ksbe hrg dem «
sIet for at faa Oplysainq om der named-,
des-es De altib omtqle, at De saa sen-ist«
Mm i dette Mal-. Dei M verre til am- J
(
W NIUC (
(
Det betettes ifl. »The L-u»th.«, at;
der i Ægypcken finsdes et teologifk
Seminar, hvis Fakultet Iæller 319·
Professorer og Lærere, og det hat
12,000 Studenten Men deres Deo-.
cogi er mwhmnedansh og Graduensq
Kerne derfra bliver Miskisonæter for:
Jslmn Er cder ier i bette, TPgrgerj
mwnte Blod, et Trompetkald til H
vore me Mænd om at forberede i
W til at prasdike Evangeliet og
gaa wd som Korfets Mi«Es-«iosnc:erer?i
Blatt-Industrien sher i Amerika
regnes for den 6. as de 6 ktsrfte
Denne Jnsdustri rwrcesentet en Kn
pftol af 8738,000,000 og beskceftigek
352,500 Mcend sog Kvinder, tisl hvesn
der mrkig betales 8268,000,000 i
Lin Der udgives 2,600 Dagblai
de, 250 Ssndaggbladh 15,00() Ugei
Rade og 2,500 Maunedsblades
17,700 ek politika 1,250 ketigisse,’
685 Tommerciellc 419 udgives il
Log-ers eller Wassers Interes
ses-, 340 er litten-re Tidgfskrifiek
J »Lu1ihemneren« as 13. Nov
fkriven »Was Bitt-land, der nnliq
reiste El Kian fkriven Den l. Dec.
den-m- jeg, om Gud vil, at mode
Post Lillegaard i Zhanxkhaj for da
W med ihn-n at rejse 600 Mil
op ckd Vangtsfefloden ril Hantom
Med sdenne By som Udgangspunkt
agiek jeg at anders-ge Focholbene
H Miit-ferne Wan, Huspeh Og
Cis-non Den 1. Tec. er det føtite
Sttwag i Advent Jeg vil gerne
bebe un, at man rundt am i vort
Samflmd (den forenode norskiluth.
M) baade «i Kirke og Hjem oua
denne Marets Nytaarsdag sm
Iig vil fremlrsgge Kinas 400 Mil
Rsoner og vort fremtidige Virke der
i alwrlig Bin for Nacdens Trone.«
I
Paft N Rasmuslen ledsagcr sinl
Artikel »Den nbcfmittkde Un hn ;
gelse fSide 2s med folgende erj
til Ncsdoktionent s
»Ist-g hat tænkt at strich en Ar-;
Mel om Farber Crowlen’s not-i
Bog »Nomani:sm, A Menace to rhc»
Nation«, tyvori ihan vifen shvorlchi
sdes Rsom ved Trujler, Bestikkelser
o. lign. bar fordæwet Politikkemi
og lhvorledes Rom Wer at under
grave vore Its-heben men jcg vilde
fom en Forberedelfe dertil fsrfts
strive cmedfslgensde Artikel om Roms-;
W Leere Jeg er perfonTigt ten-di
med Mr Crowley. Han Wor
dter Rom til at madbevife- hvad
Im figu- og lover 810,000 tu deu,
san can gm det.
— l
W i wpksdetsen As ps!
firiel Statistik stWm, at Wer-l
sehe-it Jan istsactiqstutiej
Use-»Da J M m dek.
1,w4,;400 iwsimssgwss im«
ksq841,;se7 straft-altes um
» dem-m 9,942,M. seid-Its
WW:JMMC,,110
vis; thJMM inw
988; i Holland 105,968: i Frankrig
tæt ved 100,000: i Italien 52,115.
Der er Hexe Jødet i NewYork end
i nogen enden By i Ver-dem nemlig
1,062,000. Næst efter kommer War
saw i rufisfe Polen msed 204,712.
J Jerusalem er der 53,000. - — Saa
Iedäs vor Kirde. Meu zhvowidt Da·
leuc- cr mijagtiga kan vi ikke akgsre
Sammenstællsingen af de Tal, der
er kmgivet for de forstellige Verdenss
drie overstiger i hvert Fald Totals
toller med over 800,000.
Kris, Krigl
sichs hour staat dette Ord bog for
n·ogc: frygteligt noget » Blodsuds
gydelse, Drob af Mennestec som
Fluer — i Tufindvi5, de faaredes
fryglelxge Lidelset, Jst-den i de faldi
snes Familie-: og Sie-m fkke at tole
’om Ødeloeggelse af umaadelige chr
dies
E Jo, Krig er frygtel g!
Un Kristen kan ikle andet end
være me-§ til at arbejde den imod
Krigs Afskaffelse, Umuliggsrelse
Det er absolut Kristesndommens
»Moal at aflkaffe zirig.
l Les hkot Skkistskcsdek sei-m disse
,,Hans Nasen (Zresierens.-) stal kol
des . . . Fresdssyrste, for at Ehr-sten
dsmsmet man blide stott, og at der
imaa blive Fred uden Ende over
Davids Trone og over hanö Rige,
lkkl at befasfte det og opholde del ved
Reck og Retfærdkgshed« (Es. 9, 7.
TML Kap. 11, 6—8).
Og de Fkulle omlmede deres
Svasrd til Wer og deres Spyd
til .öavelnive, et Zoll skal Elle løfte
Svasrd imod et anbet. og de Mille
ikke ydermerc we Fig i Kria« lMich
4, s.)
Ftedsfochold sont dem, der peges
paa i de anførte Ord, er Kristendoms
mens absolutte Maul
Men at neta MaaletY -— del er
del store Spørgssmoal
Ter er mange Luder i Verden
Tonkden Kris.
Det er onsdt at I«kulle her-we Men
nesiek deres Frist-ed indefpærre dem
i et uhyggeligt FangseL winge dem
til at arbekde old ofv.,
Vcerre er del endnu at lkulle an
htinge Mennefker paa Skafottet el
ler i den elektrilke Stol for at bei
rwe dem LIM.
Twnk videre Ema de Tusinder of
Volittbetfente med Stabe og Re
volvere E de ftore Vom-!
Alt dette leder Tanlcn den pag
Onder. der ligger -bagved, On«drr,
Tom maa kues 7or Znniundets
SM.
Tet er Kristentdsommenss Maal at
afllafse alle dlsle Sude-L oq lim
losa asgj-ort, Tom det et Krisssendomi
mens Maal at overflødiagøre
SUCH-, Kanon, og Geoam
liqe lau asfgjort er det dens Maul
at werilsdiggjre Einst-Her
Fasngiler og Politi.
Hva som« Kwrer Tit Ris, habet
sin Son, siriver Visimanden Okdsp.
13, 24.
Der hat vi det igen —— Niset
mit-de ogsaa weiss-Magnet
Men alle disle Ung —- Miet
PolitZet Fænqslerne, Leidsfo «
peger Gen Pan Onsdeh Tom maa
Ines og W.
L Men Krig sda? —- — leder den
ikke Tanken hen ma Orts-» Toan c
(!:«-:rn Tasis
LIE« tnsnkisr fmr We Um kmrkmrkske
Ernlsrinasskriqa der er Max-frommes
Nøvmoc men von Qriae fis-m 7
Cis U« Ss Frksbedskkiq, Vorm-r
krigen, Krigen for a: sri Kubo m
nu BalkMsKrigen
Dei-te Lan-ds- FrThdes eller Unf
hængighedskrig Wer hen til de Unst
færdiqbeder, Kolonierne var Gen
ftond for fra Regt-ringen i Moder
lawdet Borgerkriqen windet- om
Negerflaveriet Sidstnwnte Krig om
Knbas Befrielse fta Sipcmiens Ach
—- tænsk her særlig paa Niden i de
Moll-te ,,eoncentrado ermng
Og im Wen mod Tyrseme —
denmindetjomdetTymnwi,Tyl-s
sen hat met mod W under
htms Mast i Hund-redet etf Aar —
Lænk sætlig paa Masse-Treue i Ar
men-lett for M Aar Mien.
M W maa M i Bei-ragt
Ukvw m U Halet an Wi
M us Ma- W.
prig um set under Mk
ist of en W AM.
IM- isssk W Mit-«
U X W tIIt M Is- III-(
— — . « — —
Saadan et der nu tasget Bonn-d
fast wo Tyrken.
Forud for Krigserklæringen ga
ves der Dom Anledning til at Iytte
’ti1 Kræv om rimelige Reformet,
men Jan lagde del dsvse Øte til og
foretrak Krigm »
Nu Time-I det. Tom hon er ble-«
von vixlig til at lytte til, hvad on
dre bar at Tige. og der cr jo allere
de start-.
» Tct europasilke Djplomati forsøgte
ff lange Tide at ovdrage THE-few
men kmn Vedblesv at vckre Tyrk —
der skulde Order-nagt til, »Ur hasn
va Mist cor resiasrdiae käm-v.
I Altfaa —- vi er absolut imod
!Kkig. me» vi ek ikkv drin-d for, at
Eder giveö endmi ststke Onder, og
Ist Kkig kcm vtive notwendig tic at
’-ve en hijeke Polititjeneste.
" Shl Krigcsn overflødiggsres, san
luma de Ort-der, der stemkalder den
MHafer ud as Berden
E Der-for er Besen tl Kring Af
kstaffelse —- at werflsdiggsre den
ved at ovewinde de nndekliggensde
Onder. Dei er Kristendommensts
de at arbejde paa hen imod Maolett
Ormcsns Asskaffelse
Ton her fremiboldte Tanke findet
Stodfwitclse i Jesu egne Ord.
I Dem kom for at ftifte III-ed verre
Fredsfyöm Tom der var sonnt-L han
Milde chro, og bon Tagde til Tim
«Dis·ch(s: «Fred ladet im eher, min
"Frcsd aivcsr jeq oder« osv sJoh. H,
SN).
Z Mssn ifkcs desto mindre kcmde han
ved irrt-den Lefligbed: »Men« ikke
at im er kommen at bringe Fred
Pan Jordem jea er ikke kommen for
«nt brirme Kred, men SMd.««sMM.
HO. ZU
I Masdäss set er her Modsigeli
Te, misn denne Modfiaelfe ovløfer sin
for M dnbercs Vlsk i den Konnefte
Vermont
7 Jesus fom set stifte- Kred. oq blondt
ibons Difciple bliver der Fred, der
zikdvides Frei-strikten men »von Jok
desn" bliver der ikke Fred »den esteri
hanndem Tom Fredsriaets Gen-user
udvidvä
Noqle Bemækkninget til
Vasior J. C. Aabetgs
Artikel
i ,,Tfk.« Nr. 91.
LIEka Jlabcrgis Amsel er as
saxm : en sjøn Tone Og lad væm
at Artjflen jføige Hin Natur mid
UJIJTIZUUO Umkmc 5!«emkoimnc : en
fkkm Teniy sog or Den Gestirn-beise,
Past. Klame dem-d sinnig imgger
irr Tozwm aäirgcch vasrd at sastte
LTksx .-«.:.:. soc- :m-,u-1 men- som To
ikks H Tefsx Uc- .:lt:D pas-Ti- sam
mcn, hsvad der mcd en ka Kot vsl
.«:,«".-..: Tat-. Miso-J gaddxsnde : nass
vmende Sag.
Jeq Tal ikke gna jnd : noan
rscsmri.crcr UndesogelFe euer Frem
EIsEIskH as TM personltqe cller ufors
Evnrirsqc j, at der ci"si«51chr to danskc
Kirfesasntfund i iIltmsrika Mm det
er sasri .1 disj first-Ums Arbede Te-.
flim. im act-ne vil sie-re noqlc Iso
,7nærkningek All. »
Bad-sk- Jlabisrg følcsr skg Die beL
sum .-:s«, a: Dort Jolk i Tit-ishr eri
,delt i to firieliqe Lein-. Dis fori
»e: isvenmelt Zcmiarbisjdc oq den go-’
»de- Forsmnelses Eckvld frcmsætter
»dem en Regel —- der natttkiågvis·
Jan have sine Undtagelfer — der
gaar ud paa, at det Saum-nd derI
hat ..meft Tag i Arbejdet« ma de
forskellige Steder ogfna oveklndes
Oft-beider alene Tonne Neqel er vst
LMk- Eaa ils-e nagtet »Tag i Arbejsl
det« on Hes fra forskellige Biber-«
Postor Aabekg kommer oqsaa i For-«
"hindet-sse derived tic at sum-le den!
Besrutning, Ja. Kredg tog paa sit?
»Wie Krebs-made i Nimm-. Fort
»we, Aabekg see det sahe-ihm no-!
ngt underligt nd, at Kredsen des-lut
tede at anscktte en Missionspræst i
tiight medens den sagbe NVfTII
Hin andre Rad-seh Sport-if ider ans-g-«
Hieb om Ststdeg Nu er der shertil at
IMM, at Kredfent Arbefde i
Dwight er as Ekdte M: Kredfen
hat W et III-beide der i flerk
Har, og allen-de i Flor Its-W
sen en Mississippi-ff til W,
Ojebläkket jkte magien den er kun
iille
Postor Ølaberg klarer jin egen
Enlling over for en slig Detmg af
Jlrbejdet, jdet han crklceter »at om«
»den Tanne Kiste-« g-« uoget tigJ
nende, saa er jeg i høfeste Grad imod«
det, og selv vsilde jeg aldrig tagt-«
imok hndan Plnds«. Jeg kon med-«
dele, at et Llarstfd for jeg til-Hym
de Arbejdet her, begvndte Prccster·
af »den donsfe Kiefe« et Arbejdc
sinktråstmösmsnville »Der findes vist vg
Tam sian Pnswr Aaberll Itnwner, ntk
Tilävldel er i Diwigckyt en 5 a Cz«
Familien der betjenes af »den den-«
Tke .n·irke«. Hvor nær dette VærkY
»Im or ,,1jgnende« det Arbcjdcy Jll.
Krebs over i Dwiktht ssol jeq intet
Fige un; men Pastor Aaberg vil
Te, at der er Pkwfter i »den demka
K«irke«, der vEl gske et ,,"lignen «
Archde Jeg tilstaar, det er hat-Lob
uforsmaeligt, at Prasster vfl rejse
Onnsdreder af Mile for at got-e fan
dant Urbejded der i bedste Tilfcklde
Efke vil have nonen gltmrendeFreiw
Eid. Men uforstaaeligt et det vrl
don. at Mennekker kan bso i Inniddeli
bar Naser nsf dnnsb lutherfke Kir
ker. iwor de knnde deltage i Gsndss
tjenesten hvek Zank-an og det hole
Mengihedsliv —- uforftaneligj er
dot. at san sonst Monds Ord Inder
hole-des, at Syndere kan finde Vej
til Fressen i Kristns on i det hele
finde Nming for et anndeligt Lfv
— nlligevcl kan vcere san beklage
lig nøjsomme at de nsjes med een
Windstjencste om Magra-dem ellek
Tom det nn kon bnde Tig. En enefte
Munde et der vel bog at knnne for-s
staa faadant Jeg Inkker med Pan
Andern at den Flags kirkelige Its-I
reteelsser ifke sandte-T og en Sam
«ntensku1ninq af Käckekatnfunbene vilsz
»He is ogiaa minka deu, ellek dka
Haive den en anden og forhaabentlinI
Hmaleligete Form. Men noar Post
Aabem saa kam-mer til den Flut
.ning, at Forfkellen mellem Oe to
HKHckesaznfund er ikke san stor, ati
Wen beseitiger en Adsiillesie — han
Nur nemliq owner-Garn paa, at.
klleniaiknsden dreier jin fkke otn
;(«8’suds er indes-holdes
IViberm sue-heim as mig) —
Isaa er jeg bange, M Lager fele
Tchi book meget er den Ueninbed
von-d for os? Udtrnkket er jo Tau
Tiber-alt oa let at komme til M
Knien m det siuIsbe undre mig, iznnI
jfkke alle Arboe-anmusner kun-de.
spaa med wo det. Men den lukherske
Mit-te bar jo altid inget Asstand
Ifta forblommede og ubefdemde Ud-.
tryt der-for hat den He alene er-.
Tende at Guds Ord er i Vibelem
men at Bibelen er Gudg
Ord. Og det er feg for min Del
·forvis«7et den-at en Sammenslms
nan ester Herrens Villie muntte
bennnde med den aabne Wer-ringt
Bibelen et Gnsds Ord.
Greenville, den Is. Nov.
W. C. Nielsen
Af Skitfebogen.
I IAf XJ
I
s
)
I
Misan nye Mosis-mer fandtes
nylig : e: udewlandsk Blasd
- Jo mindre man ved, des
more mener man.
. « En Time er lang, et Wedss
»U) fort
T -- Gode Raad er dnre, daarljge
kostet csndnu mete.
—- Naar i det offcntlige Liv den
ene Hat-nd vasker den enden. endet
det i Neglen med, at begge bliver
fomdfige
— Den derartige Smag veksler
med W, den gode W med
Aar-handw
— Ærligphed var-er længstx nwn
fordi den VM M lkdtf
—— Sygdonh Dorttvhed og Dank
fkab er immean Sundhed, Be
Wd og Visdom dewækre
M
, I I O
s Hvis du forfmar den Kunst: naar
dine gode, foriroslige ag, som du
san-tag, oprigtige Vennet viket siq
cfalste, du da Mles ikke blot san
Jmile til dem sthi det ydre Smil
ket nu san fom fau), men sbevqre din
Sjæls Lin-DOM, kaa ingen Bitter-«
hed mod dem faat Lot- til act mad-l
dke bit Hiertedyb da et du i Sand-«
heb, for ramme Alvot en Musen
»et! UWHC W: thi i hele Ver-«
is W « W O W- der
taqu den W M
-
!
ndcn slrlsms og yans .«s)e11iqcmttd.ll
Naturen leerer idet visselig iktas
lsljd dog slcsre M sig paa denl
imme l
I « « « .
s ":lllenne«ffet set til det, som er for
IØjnene. Saaidan er Menneslej nu
-engana. Vi lan fo egentlfg Me
solv kuw for dist, tlri sdot er Inadan
en ltmdfødt Nach
LIm disnnc bilxcslske Fastning min
dedes leg engmm Ewrdelcs lwende
kund» et Vrikm lws en Mtrcns Tie
·u-cr M began os efter Maaltid irr-d
.p-aa bang Zindereværelse. Som dej
zvel vilde vasre ganet mhvek Bogorsm,
akk sdet mig: im blev straks owan
fom ma en Nackte mussin i solide
ILwderbind holt-te Vom-n der shade
Illdleendk of at knnne holde adfkillis
sqc Hundde Aar, lelsv om de brugs
Ites lkmppigt Jst-g sagde til mig seh-:
lLullhers samlede Skriftvkl — og
til »Um-sten: ,Noa, saa De er, iom
jea sei-, soe- lysielig at befidde vor
Lasrefaders Vcrkkerl « — Hm, hin,
nei, det var da ier Tilfælldet. —
»Jlske? Sna vel KlasTikvrnc da?«
—- Hm nei, bei var da ej heller
dom. -- Noa, ja, saa maattv man
io til at fomnstalte en llnderspgeli
se af, bvod det da vak: khi at her
var Tale osm noget færliqt, noget
Immerer derfor botgede bog-den
grnnsdsigr Jndbinsdinq og de mange
ens store Folionter.
Ja, oa qæt Tau« hvasd det vatl
M er utroliqt men del er sandt:
det var Rest-toter fra Konnt-essen
.·)llcxmrts« fra forfkellige Aqerbrugsi
Hdavo da Foritinftistuter —- af den
lSTogs, som ingen. ingen spskger
Yom cllck nogcn Sinde studerer eller
Haser i. Mcn imvonerensde iaa de
ljo ad, fanden i Bedo-holdem alle
idissk sum-k- Vinsd med Titel i wald.
iji Menncskene set til det, der et
lfor Give-ne
, Allortrn Luer Tiger om et meget
Zomskkisdj Eis-ne iaa1edes: »Ich hatte
es gar nichck mit dem-m die nur
Iauf eine Sprache alles geben und
alle anderen verracheen«. Jeg hol
ider aldeleg ikke med dem, der giver
alt i sblot ect Sprog og foragtet
alle um«-.
lldcn nu m gøre vldere Kommen
tar, uden at tækfke Langhalm vaa
Gunst-, til-ladet Meddeleren flg her
»heillo: m lwnftille om jkke i Grun
vden disse LIMer Ood bin-de We
Weste-me tu at we en ganske vigng
Mission blandt adskilliqe gode dan
ch IIle og Windes
. I .
Engelske Militæringenisrek op
,fcmdt for nogle Aar siden en Kug
lle, iokn er bleven ten-di under Nav
,nc-t Tmndumismqlen Den er fau
don konstkuckot, at naar den M
skn Furt staat imod nvget shaakdt
ff. Ess. Ven i del mennesielige Le
geme), fort-der den til mange Gan
ge- ««in ovrindelige Ztøkrelfe og kan
sank-des qonske rigtig (det var jo
juftement oqlaa Meninaen) anrette
Enmwliq Rom-ask
il Tor er i denne Ver-den Mennes
Fiel-, I·om shak en tthygaelig Evne
Jtil vod deres Dvd og Bemærkninqer
Tom andre at kunne saake Bisses
Sind lige foa oprivenide, som Durst-;
Mmkuglen saurer Lateiner Aal
l
diese incrrkelige bitte Ord, de hat
ogsaa en Art Dumdumsckgenfkah
Ebers Tale, siger Apostlen værel
altisd nndelig, ktydret med« — ja,
med ihmde Me imed Gddike, Peber
ellet Alls-hob nsen med «Salt«.
-««cme-kis Udtrnk Tom Omvendels
sc og Genftdelse but-de shelt und
mncs csg Qirtetienrithn aøres fort,
interessant og opmuntrende, paa det
v·0rnuftiat tmnkknde Qriftne Hunde
finde sig lige saa tilfredse j Kirken
sont pao Vallet oa i Komedien
"« Don-d om han kunde reife Howdet
over Mulde, den gamle Waisen og
ved at qsre en lille Runde i en
-af vore Mtæder overbwise sig
out, book fmutt man «i Natiden ind
retter fig est-er hans For-flag, saa
at fornuftigt Wende Mtne ms
vikkelig mangsoldige Siedet er ak
kurat liae saa fklsftedse i Dicken tom
i Medien —- fordi sde wende mi
’er noqøt mkr Msse
« Men hon Wide, Gud vake lwet
»ttllige strde, at den W M
staat som Bolvæck oq VW
Tun-d We Dendenset til Werts
Mlkggtvekk
Mr M et W, If
kristmm da lisder des vist mod alle
Tätig-J Evide·
I . .
Der er si det sit-sie Huwdrodaar
jfødt faa mange originale Tænkem
Tale-re og Forsfartcke, at det mt nær
singt er ugørligt at tænke, WE, stri
Jve ungest, der ikke alt hoc verriet Arn-M
Hast og skrwet. Man san smene sig
at have Adtænkt noget sprian
— kwis man imidlertid havde lært
tilsimsfkcligt, vilde man lerngft ho
vis fundet de sank-me Tanker itedlogt
i manqe Bogen Tankerne goar igen
-- og igm Tshi de Kamme Taufe-r et
jo nye for chvert nyt Sichde Sau
laws de do frem for llnzidommen
i nye Vogt-r og Bladc med nyi
Init, mit Papik, nye Typer, og Ung
idosmmen hrnrives dewed fom for
dum Fee-breite Men naak Ungdoms
misn san trcrngcr viderc frem. cllet
tilsbage « tflbaqe til de gamle VI
ger og jin-der de jamme« send-te Ide
er, omend i aflagte Beut-imst
imvet liidt anderledes og udckwkt
more ensoldigt, fa, should tænker saa
Ungdosmmen dede —- Med Tiden
vil den vel tmnkc, at sausdrer er tm
engang Verdens Gang: alt aaak i
Krebs.
Da nu used Heu-Fort til Praxdikes
net-. Tolrims erftcr holder de Tom
me Prcrdikcsner Aar offer Aar hofft
mai-sie med lidck Hoved og Hals
foratidrina, og de fleste as Tilhøreb
ne er for optagne af andet til at
Islmsse disscs Taler fra Aar til Aar.
Dei Rinde værc i shøj Grad interes
sant at vide chvor man-te Preis-stet
Idet findes, som eqenilig holder der-es
eancs Prwdikener. Ten, der hat leert
tilitrækkcliqj vil vidcs, at en absolut
original Prasdilen er en mein-L me
aet ifaslden Von-, baade hos beit
Ifindet-ist oa middelmaadigt ikddans
Enede Pwiter. Men sdet et io en Trsit
at naar en Prasdiken er vaskentliq
tm for Tillbøremch iaa er derived en
hvek billig Fordrinq tilfredsftillet.
Dei er Tandh ot Herrens- Ord er
altid det samme. Men sdet stal jo
forhmdcs for Menneiker vod Mit-une
sler. Naar da en Taler i Mit-Ort
W Fug. der Gang wo Gang ov
Vartirr mdd de fmnme Wer-. sam
me Ord, iommc Vendinger for den
lonmte Tilhsrerlreds et umulig,
lworfor fkulde saa ikke den, der to
ler om sdd heil-sie i Lin-L disk stor
ste i Ver-dem beslitte sig nac- doa
noan Afsvckslina i lldhsnksmmde
oa Bchandlinq nf Tesst i For-toll
ningen of M evigt itfotondkrligk
Wd
l »Es-bin es Gang vil jeg feste
Jnl i Norden«, iagde Fristij til
Bjsrn eftck i mange Aar at have
flakket am paa Verdenshavene Det
Haut-ne Tiger ogsaa stnangen en Daan
Fslmerikancp som hat apholdt fig
Leu Aarrckkce i :lmerika, naar han
mindes de ftemninqsfulde Feste-r fra
lmnis Bornhom i Melondet
Vamdoms oq Ungdoms Minder
u.Wner med fokdoblet Styrke idem
set for sit indre Mist Bamdomss
dient-met mcd det festligt 7myckede
Juli-botto, han set fig felv i de kas
res Kredsz han hsker Juleklokkemes
Kinn-n: han set iin Hjemdns M
der oppe pasa Hofe-h hvok han san
smangen Gang hat met med til
Wtieneste. Han betænker sig
ikke lcenge. Han Wer fin Kasse-et
og gsr fasrdig til Reisen, og for at
Gunst Wem-need skal forityrre hanc
Julesmnninm rejier Tyan med
,,"Scandinavian-Ametikan Lim«.
Boot- han er sikker Wo Selskab med
Hitwdreder of Landend, der kri
fer i femme Ærinsde Tom han.
Denne Linies Juleekskuriioner af
qaak fm New W cIm fslqerk
»C. F. Meigen« 28. Nin-» »U
car den Anben s. Dec. og »Ur-M
IM« 10. Dec.
Se Selstabets Annonee mdet
Stadt i Mal-et
Julekatalog 1912.
Vort flüchtete-de Jttlekadaloq for
1912 er nu sind-is
Den W amtis til etchver vaq
Forlangewde
Don Luth. Publ. Haufe
IUUIIAAONAL les Rock
Mpds TIOU
Nov so to Doc. J.
U. s. Im AND IIIchTI
cxkoskklos o
Nov II to dec. s.
cMcACC lu
Don«t kais- thtmo two Ost susqsl
sen-att- Tslec Mvsnta MEDI: s lot-M
nähn-onin profits Mig
s
eisum- sppiy s« ask-Ihr time-F