Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 22, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '«DANsIIL-s «
- IS
WI ONLY ssUI WEILY ’
ssAlekl IIISPAPIR
ishlisdsd II U. s. A
It is oft-ed by
«-·!’I«o United M Ists-.
Luth. III-nd«
und is nablisdod by
Dtnisb 1.4 PIhL scat,
sIt seh-.
Dangketen
.j.
Nrfsztj f III -
Blum Nebr» Frkdag den 22 November 1912
«DANsIsKII «
- er Jst enostes dsusko Blsd s?
Amerika, det- ndgstk
Po UANUH OM IYGZN
udjkivet If
Dtnjsh Lach. Publ. Hoku
slttt. Nebt
Prdvemummør gez-des
kat pfui Is« « »J
« 21. Aarng
Jllmlmslissjtstvktf
Irren-tue tagrr sitzt-»O Mund til
Jenae, dcrrblnndt tkc Mem-raten
Fordmsdlinger um Vanbenstilsmnd
gruopmgm
Zxkscsn sidst hat Eftecretningerne
fra Krigsffuepcadsm til Dels lydt
pag wishnde Held. Men det vore
de sdog tun oen Dag, at Udsigtcrne
ligcsotn blev lyjere fsor Tyrtget NE
stc Tsng melsdtes der atmr oni Ne
derlag, og del Paastodcis end-Filum
at MelMWHrnc fra tyrtiit liildk oni,
at Vulgnrerne ikulde have faakt tre
Vastterjisk ødelagt fomnsd Tchntaljas
Fortekmy var upim-lidelige.
J Tirsdsags Morges lasftes »der
faci:
London, 19. Nov. Hvad enrd
Tyrtiet san have haabet at opnaa
ved at fortscettc Wiin distte Hnab
blm sinkst ved Eftekretningon om,
ast Monastir var indtagcst Der tom
nomlig i Gaar Misldingk om, at den
ne its-ekle og oberst ngtigc Finst
ning havde set iig nødt til at over
give fig til Serbernv med hole sin
Gen-rissen Der var i Fwitiiingen tri
Pafchaen -deriblandt Floniiiiandoiis
trn Fethi Pa’nhn, m 5lum0 ManX
Fwiiiiingen shavde 17 Kanonen Ser
bvrne hor fault-des vnndcst den itørfte
Seit- af de like Mantos ioni nn fo
r» Hfrig med Tyrl et.
Monaspir er den nasst viqtigite
By i det europasiske anti. og naar
den nn er falden i Serbernes Hæni
dri« er derived Mcktodonsicn for
steht-e gaaet tobt for Butten-ein Tjet
er nie-net natur-liq, at Serberne er
stolte as den-s Sein idet endog over
qmir Jnsdtcmcsliisii of Sol-Umriss oa
man have en ftor invmslil Virfninq
pack Krigens vidcrc Minia.
Vielgmd ils. Noti. s- Ton wr
kifle III-sinnig Mönaftir overgav fig
i Nsank Estmniddaq til de scrbiike
Tromsen Title mindre end zunut
Mnnd tin-d tre Generalcr blisv gjort
til Fangen Da den icwiske Arme
undisk- Ksonnnnndo ai stronprins
Alexander indtog Haidmnx der be
heritser Monasftin fund-e Fassminncsn
itlc lcengere holde sich Rerln Busch-m
der bar vix-rot wrtikt kllciniitkr
Velnrnd. var en nf de ist-im dei· af
levercsde fit varsd Ved Vegyndels
holst-n af Krisen giorde han idcn
Beinærkningt »Vi Tkal snart indbyi
do nim- Venner til Middag i Vol
grad.«
Animus-L Tom ais fomd for Ind
tanpisen asf dlllonnftin varrdc -i to
Daqp Sorbcrnc havde iat Fig i
Middelsk of alle hsftliggende Punk
ter nordvest for Vyen De bragte
et start Antal Vattorier nie-d Felt
kannner, saivbitler og andre ftoke
Plan-starr i "Stilling, lwiltist satte
dein , Stand til at bringe det tor
kisle Artilleri til Tmislnsd Sidste
Lisng sit en ferbift Division Drer
til at storinie en Stillan Vest for
Boen Tonne Stilling Elev forwa
ket at 20,000 Tyrkcsrx der sbasvde 17
Kanonen Oberst NOTle der kom
manderede den ietsbiste Mai-wie
Æiom blev udseet til at tage
Stimmen
Det M tmidlertid et vantbeslTAt
Ist-eilte paa Grund as det sannst-de
Tierræm men sdct Mit-des beim at
hindre Tlanerncsv Ifon paa at
undkomme til Albmrien
Rslge Mittelle Opgsover milde
«) Saaan bereitet- Daqspwsscm
men dest passer ncvppe da Monasstir
er den fierde sfsvste By i Europr
Tyrki med -15,000 a 50,0()0 Jud
byggem mødens Salonfki shar 1()5
000 og er destsden en bewdelia
dato-deshal- paa Ægæetsbaveh Wori
cmsopei hat 80,000 a 85,000 Ind
bvgqere Red.
sde Tyrkerne 2000 dræbte og saure
de, deriblawdt flere ihsjere Officerer.
Anwede gjordcs Serbernes -l)øjke
Møj en omgaaewde Beocegelse ng
satte lsig i Vesrddelse af Vejon til
Tvlintzeog Gicwor osg saaledes af
fkar Tyrkernes Kmnsmunikationslinie
Unterne, som paa denn-e Mond-e var
blevet ommnget kcvmpsede med For
Wivlelfens Mod og man ankam-V
at det var Grcecernes Arme-, som
nasrmdde fig fra Syd, der gjorde
Osxwrzjivelsen uun«dgaaelckg.
Ester Ilion-aster Feld rettedoSuls
tanen atter Avpel til Stormagterne
’om at grjbc insd og qøre Ende Vaa
Ast-Mem
For øvrsigt Inder de skdfte Welt-in
zusr anm, at Bulgmsorne on de med
Vulqmien allierede antek Tasa vel
ssosm Tyrkiet bar kwvr fra fi-n Side
mle sbvfuildsmasqtiqode smn fskal un
ldorlmndle out Vawhensstrklssand og
muligt paaMgende Red.
Mqunreme synes at have neds
stemt Fordringeme en Smu1e, og
Tyrkonss Ztrfdiskmsftcr i Tchataljn
For-term- sM vasns ftasrkem ensd
man en Tid antqu Men sinnst-neu
hwrger flismt
Wange coegek arresterct
for ulovlig Vkug af Landets Post
versen.
Medeas der uner ZU d: mele
fra V Thingtam T. C. Din, at 173
Læger oq Apotpkisro vasscsnstlsiq skmttii
ldig er litt-von arm-steter as Postill
Ifwftsrer tun-dir om i Lakvdet forMsss
!«br1m of Posten til at søge kriminel
HForretniW vg for at assthte Medi
Dcimsr ou Jnstrnmenswr i zorbsindsels
tsc- med san-dort Farretniiw Inn las
sisci der im Osnmsba under El. ds.:
» .,Sa-n::idig «nti-d, at fødcmlcs Au
itoriteter arwiterisdc Doktorer i 72
IVyser i de Forenede Statt-r for at
Ein-Ue sendt uliovljgc Eimer gennmn
sPoftem Mev m- Lægmp Dr. W. A.
Vurkih Tr. Clauditte Tissbcm og
Dr. V. Prilmeuonn urwstrresdc shier
li Lytta-m Te ne Osmalnchegser var
jblonsdt de 173, fiom den fødcsraks
tssmndjury reist-e Amt-lage htnod i Ef
Hcsmsarist --- Tisres Knution fartes
jtil PLMW sinnst-. Irr-offen for de
Furslxrndplsor, di- ck anklaszm sor.
«ins(!rsti;1ek ifke .5.007) ihver ellcr
5 Aar i det føderale Tkodssfirixx1"7skl i
Lende-unerij Kansas«
. Den shele Lan-bei ontfartcnkc Ve
"vasgi(-l-f-c tog sin thmdtslfe i Som
Fmen Jnspisktørkr satte-H i Arbcfdis i
Ialle Land-ers stam- Vymd Pan for
Eikellig Mande- isndsiaxnlodo bis-e alt
Inkuliat Vovicsnmtcsrjaslix Der blw af
ihm fødisrale Mrandjum reist An
ikslnqe mod Lasndr alle Braue-, oa fom
IDmoen for de anklagedes Arrest
lmftemtes »den LU. November-. Dom-n
wronde on idet ncwntis AntoL 173
arresteredes.
Fka Cosuncil Vsluffs meldes om
on Apotekers Arn-station.
L
-.·.-—-— »O
Flimlfwth Jam; LU. Nov En
svær »Tida"l Wavc« fiqu prasktisk
kalt at skmve udslcttrt Vwme Samin
na la Mar mit Sodchftmsusn og
Lucca Wa Nordoeftskyskcsn af Jn
maim
42 Menncfkor omkom fil. Mel
Iding til Porst Auskonio i Tag, i en
Ockan som gisk over Montkgoins
M
Der er wu Endløben Stadfæswlsse
af, at «de er sket state Ødoliggcslsser
vod den Orkan, Fom fornylig gisk
wer »den veftrr Del of Dem Ovets
fvømgnelssen fom ledsaaedse Stormem
gjorde umaabekig Stabe et Hun
drede M siges at væw blæft nied.
Wegfwa Fovbiswdølle er fremde-los
afbrnN
I
Ovetfujmmelfe vaa Iamaim
I
I
« Kvindestemmerels Konvention.
Pyillasdieluhim Al. Nioa — Fbere
Huudrede Dolsegsater fra alsle Lan
dists Egne Kaum-des Eher i Tag for a:
dksistngc i ,,:7kat;onial Women Zuf
frage AssvciatioMs 44. aarligesKvns
vention, sosm awdncs Oher i Morgen.
»Ti- arvivermde Delegaster er begei
strede i den Tro, at der-es Sag vil
sejre, at »der vil blive givet Winden
Etumuoret ums-kalt i de Fowrrede
Stater.
Af Forenängens mäjonalse Eim
bedsmætkd, som er ankommen, Ja
mcsts See Lai«dlow, Sekt» Mifs Jen
nic Jlshlw siasserer. MrT Mary
Ware Tisntiett, Revis-or, og Miss
anmk Lxdnslser Fitzgcrald, proto
kolerewde Sekten-L J. E. Braley
nf Califomia Masndski Legt-, shvom
»der vises Ihen til fom »Fako til
w::misstwnstmsrctten i California««
im nf do Ca» ":11s.’ Ho T:".I,’c—er
:·I nottut-m J:ss:, XIV-. at UNDE
,ne i Gans »Ihr er overordessrscj
interesferede i den Kamp, foin Mai
Haar for fig i Osten i Fasoør as
Kvinsdcsns Zimmer Smt sont-)
’sagde, at de Vestræbeljen der agree
sur Zaum-J Notuwmsførvlscy u:l" in
den mange Aars Forli-b blivsk Inn-et
med Held.
: Rosenthalimordsrne
’ kendt Widng
! Im New York meldosrs undu- m
!-d—:.: »Was the Vlondh »Ah-n Loui«,
!»T.ms0 Frank« oq ,,Wl)iti-v« Lewis
ldrasbtk Spilleren Hei-man Rosen
Ikilml oft-Er chakleäs Bessers Tilens
delkch og fom sbmt skwl sde bødc mod
Isidor i den plektOisko Stol. Eis-wor
Inoritttem Tom bar børt Vidmssbyrdes
»m- imod sdo firs- Ttsaibsmthd, afgov
lEise-me Dom i Tag, fdet de sindlevmi
Fde stendolsssz inmd di- mtfiagedcx
YfknLdipg i Mon i førfte Grad.
L De firc Masnd ihørte Dommkns
I
vaksftsndislsc limsädsm Becken udvn
tileusladmdis at bevme
Tot figeiz- at Diommcr GUff den
mvste Tag viltde bestemme Daan
fosr Domnwnsks lldtwelse Men de
dømtes Snwførcr Wohle bekendtqiors
de stka at Damme-n vilde blfve
stpcslforpi. san disk mdelige i Za
.-;1(sn or iskkcs shørt
l —
Drøje Ord, men —- —
—
Ia Folka V. Kann-muss im Tod
Moåncs:s, fu. Ein-lehrst Osten ·:.1cho
E »j·-!:ssnmn’-:« Uan i Onmsm nm,«.?n
ckal GUTE« THAT-o Im bl. a: »Ist
MUan »der qifttsr ssq for at ummn
fix-M ?tillim1, for qudnm cllcsr for
est stort Sus- esr blut on kmalifisrvt
IPrnfdimttd m den muntern«n«jtli«1u
ITIIosdcr Im til Tags- opdmmsr Titu
III-me mod dcttc xllcnol TM emssio
Hiskkrnrchknb Txxttisren kendim or
I
en KanxdesAabnep Datteren Haus«-J
rftcsr do nwftsc Moder i Verchns most
uswdksliqo Stad, oq Ihun sen-des nd
paa Gadcsn for at finde siq on Mand.
Oa naar hnn san blivcr gift, kcnder
sum intet til at skabe et Hjem eller
til sink- Pliqktcr isom Huftru vg Mo
der· Hun visl aasa paa Gaben Af
tcn efter Akten sog finde Sie-Utah
kam hun ifke burdc kende Di- Mel-nd
sder vil gifte sig for Kasrliashod ou
fom Wer Sustmcm de fisnsdes ikkcs
Mo Girden ved Midnatstid.« Bibe
ve sagde Mr. Hast-jemand at ijer
tmderkaes sum de Tsina i Ver
den, Tom bot asskneQ
—,.
sdsiestrrotdom MientmtstenT
fkytter inaen inwd eller gliver no
aen Ret tisl Ovvrtrwdelse wf Gher
man AnstisTrust Lob-en. Dei er, hvad
U- S. Htfeftewi Mleden Cfoivtde
web sin lee i Sagen mod den
smäaM ,,bathztub must-(
Islandcdc Mrddclklsrr.
Forsdstælv Fka Wien City
met-des unider 19.ds. om et Jord
s"«k(klv, der varede i fire Minutter og
føsltes i stok Udstkcekning Den lidlle
Lin Tsimilpan blev væsenklig Ede
lackh og fleke Mennefkcr sigses ast
vix-re bloven dmsbt dek: i Vyen
-Misr»ico omkom t-o. 8 Smaabycr i
Braten Merico lob bistlequ Tinle
H .
I llnder en Hotelbtsand i Los-An
sqclesx Calif., den 19.ds. or mindft
irre Monefker omkominwn og tyve
Isbswm wwftht Jlden Mdngedes i
II Etaqcs oa spredtse sig saa shurtiat,
int mange ikke faa anden Mutkqshcsd
Ffor Nedninq Wd at fprina neöd fra
IVTndneme Tre sandte ssqer feint)
lflog sia ibsel svesd at springe nscsd vna
Moden
Im Männan Wis» wol-des, at
iKosrmnissfion paa fern Med1-em-mier,
Hfom dct var paalagt at undersøge
metm Schrank-s mentale Tikftansd,
Hlmr mpxmrteret. at han er vorwit
Jt g. Lasqscsrnos Erklcrrinq er on
JTtksmmim saa Mamdesn ikksc kan fast
tiss under Tiltale for sit Forføq
M, at myrde Nsookwelt Man mis
sper at ban vfl sblve anbmat mm ist
lEind«54s.·ngcsc1Malt for Livstisd
I
P Prassidont Takt tog forlkden Or
det i «Lotusiklubben« i NewYork for
en Grimdlosvsforsandrina derben, at
Prassidenton vaslacs for 6 Aar on
san kun for ecn chmirL J en
Tmnin af 6 Aar, smmer Taff, en
lPræsident kan faa genncmsført, slwad
FOder fast-W lægger basm paa Binde
Gast tut-Mc- ogsam at Kongrcssen
sburch aker noqcst Tor Landets Vice
11 m·si denkst-.
)
o
I Muvemør Wilson bar kamst Fe
Irie Im Hamiltom Bist-umba, mol
jdissjs under III. dJ, at den vorsdicsnsdc
’-Bra«sidcnt auf-um dcrtfl med Fa
,mi«1«io Tom-n fomkk Eis-m Svar
Zpsaa en Velkosmsttnlc sag-de han:
»Im ··nart, W fik at vide, at jeq
jvar bleven døsmt til fircs Asaks baarsdt
»Ar'bcsjdc, tasnktc im paa m Firrje
Ihm-. Vcsnskalmt mptlcm United
;3ta-t(ss og Ztorbritonien er en sbelt
matnrslixj Ihm Im fdem-help dek.
sifke vil basude noaet nnd-er min
:Aidminiftmtion, Rom lkaer fmssmrro
pde gode For-hold misllcsnt de to
! Lande«
i «
H Lm Zum-Duft its-mirs L. D- Vkale
xaf FUan C.:n, ridligeris Nisule
«nd-vnka: i xiasnsasrs vod Natiouasl
«chis1«(11ion af Nictai1 AUTOR-buntgan
Ivsentlion i Et. Lunis fiorlcsdisn Tag:
LVi Amlmer klimnisrrigets Historie
svcd disn Ti«d, disk baldt Urbanjsane
desbte ff-o·m, og der-Tom Pakkcpostcn
stillwdcs at lwcxsoa vil Susnasbycn
xne i Lasnidrt dø «bt-n, Lande-r vil grad
;v-iss gsaa til«bage og mdeliq gaa til
;Gru-ndse«. Foriamlingcsn var ruft-em
msg i sin Fonds-muer of Paste
Music-L
p
EVEN-XI M. Temle furtnstwiwns
do U P» Emamr isa In Name Nu
msmms i Rksomim dodr « sit .x5jeisk"
i Atlnnm Ga. fidstk Lin-dag.
Gnvisrnør Jmmss O. Bauch-V i
»Jda«ho bar udmwnt Tommcsr K J.
Pers-n i Voisis stisl at udssylsdsks Bahn
rcn Isftcr afdødts Senntor Sen-buntf
i Forenede Stsaters Senat. Det var
sellers Dank-en, at Numman fkulde
slnwe nsdlnqt W Embode for drin-f
tvr asf den tisl Guversngr whøfode
Wandern-r at Tade. sig uidnwvne
M U. S. Senator. Men dette an
"faa ban for faa gsodt som at uan
ne fisg «Helv, og det vide bmt doa Mc
l Horden rund-L
De nor-sk- Ztatsssskove shar i sidste
eliegnfkabsaar givet den norskeStatss
fasse en Zlåettoindtægt af 1,5—51,000
Kr.
Jtalietrcrnc i Trümle Tit Agens
zia Stein«-i telegraifereS sfra Tripoi
-lri-:s, at i Løbet af de fidste Tag-e Ihiar
over WW Arn-here undscsrkaftet fig.
Indobræurdte Cl)r"cs1iansstad, 4.
November. Ved enBrand her i Osm
cgncssi indsrwmsndte 3 Børn i ledes
Treu l- -5 Aar. Vørncnie var alone
«l)jemyu-, nccnss Forasldrene var paa
A 1 luste.
Llrwstcrct NeneraIlkonsnL Pan den
cui-Kiste Negcrings F-or-anl-odning er
spden russiske Genemkkonful i Frank
sfu1·t, BsaiinIg-arteti, chven arrestes
ret, sigtct fdr at have tislegnet sig
1()(),W» MI. af dioninlatctsz Pen
g(s. Han lim- allcrcde i flersc Manne
sdcts under falisk Raion ophiobdt iig
sue-d forsfvlsligse Baden-Oder
Glødnøden i Tystliand Eiter hoch
tyskc Vladi1 nieddclm hac- chatest
i Hamburg til Henfigt at anvende
t(n),()u() sur til at lindrc diødnødeth
Man vil indfoisc diansk Hornvvæg
og Juni-, siødist skal "«a-lges«:«s elf-Dam
bnrgstsZlagtcsrfasmmenslntning til
Jnld’tøts5prss. Foreløbig Vantænker
nmn at durch-c- seks Ilsd5a1g.
) .
i Scniation i Maniwba Winnipeg,
Man» IR. Nov. —-- Zir Redmotrd
Nod-lin, ktisanitobais "Premi(·rmini
ster, og dlhitnsist Roger-z som nylig
udniwntcs til Minister for osffents
lich Dir-beider . Canada, iigtes sum
FAvaesdsnmsnd i csn Itketdsnkp der kom
’mser som et EfterPil of di- fdrlcdcn
Psaistnnsdto Many Tot iiqeirs, at dser er
begaact gmvt Vrnid mod Cianadas
.Va!lglsovse i Mckonnld Tiitriftct
Netz-sagen Zum-r at blitnl den most
jopfigtsjsvastkcnde i Land-US politiske
Historie ma Grund as de bøjt
jiftimsendo Person-cis finn ci· indblans
lvdet.
Den rnsziistis thslarctsnisd rinn.
Ilrnnangislits l. Nimm-bist Ton russ
ii7fc Viccstvn71i1 i Troniizd tislsis,11««afe
rek: Lijtisrmninqcn uni, at den rus
sisfke Nordpolszvtzpisdjtion icndserLøfts
nnnt Lied-on Eint-de umro Drum-steh
isr iktc hidril lslovcsn betisasftct Der
»was nn Winter her inn, at Efcspcs
;ditionons:; Ztiti knn bar niisnst en
Eknnu Unsn vcsd Ojaslp ai sind Zicjl
«isi· anfoannnsn 11 xmiwn asf Nsnvoie
Tät-nile Ti«es:!1s’atis-»1"m- ital Umre inn
tosniinnsn
O
List tinosistke Limn Ledercn nf det
·private zionsortiinnh der sknldcs over
tagc det Find-into Lasam bar meddelt
den Hut-site k)icgeritig, at him. grim
det paa Balkankriqem its-te ier sig
i Stand til at ffaffe ydcrligere Pen
gisn1«i«d1·er. «
Finansiministieren bar dercjfter of
sfsicielt anniodet R :1)?cmts-sttrnppe-n
Um at aisiioptuqe Fordandlingscrnc
mmaarnde Lannet
rlicjssjmudliuq as Ase-Irre J« :)i:zm.?
NitslnnX hat« man nun c-: fm Afri
fn sdcrtil nnknsnunrt tin-leistet Zeil
sfiIb ondaqset ntwlims Väsbandlinaisn
Tom Fixwtasinon ng ide sitt-We Makro
fer him« qjort sia fkylidiqe i over 'sor
Neqkrin1c1-tro«7ist«iie om Vord. Een Nie
qor blw fund-et lwnket vi Kabsyttem
ihn-or slmn bavdcs quot M Time »die-n
at sim Rast-hu csn aniden Matrios
var undeweis spcm Grund as mle
ge Mishandilimiger sprunget i M«
og -drusknet. Hos five andre Regt-et
konstasteredses bloidunsderltbne chwelij
Ter over-alt spau Empme Rathde
stoben og den engelske Konsul has
vmret out Bsorsd paa Ski4b0t og Ohm
;vi«1·t Sagen til Domsstiolene Negrene
z er eng-Mike lln«derfaotter.
! I
4 En 3’t«i’1-5«1isfebegæring. Wien, 4.
zzlcion Ein-r mmd ,,Frontsden«bslatst«
Numqu IUI vclulwckkcktel ’VKOE,
Yer Prinifisssc Georg af Bayern
«indgi«v(-t Begærbng um, at den-des
Ægtseskaib ersklæres uqyldigt
; .
RuHIlausd og M«ongoliiet« Fra St.
Beim-Ohioer met-dess, at Russlands
srdiiespræsentant sKsoriostiovez, og den
"-mongolskie Regiering Mcmdag den
,!. d3. i Urga har unsderskwvet en
Osverensksomsst hvowed de russkske
.llndcrssaattcrs og den russisske Hau
dsels Nettiasbcstr j Mongoliiet fast
frkttcå
Luft- og Lmvulvfken Goers, Sie
November, Militærflyverem Stift
nunt Petrovics smrtodc i Aftes ned
fm m bekamelig Hefde og ble
·faa lmsardt kvassstcn at yun døde paa
zVejen til Osaspitalet
C’hartres, Z. Nov-einber. Militæri
«fll)V(-ren, llndiewfficer Mareclhal swrs
Tde «i Tag ved Houville ned fra
s150 Mist-ers ssøfsde og sdrcvbtes pua
Siedet
Roshcforjh 5. :k’osvem«ber.i Den
nurfkcs Lamm-r ..(5-va« ftøsdte i Nat
s Mastide of Øen A ixj sammt-n med
den spanka Damper »Areno«. Don
«nk- Imk fna «b1n·tsigt, at der kmt red
dkdes 8 Mund crf Vesætncknqen sont
spbesstsnd m« 25 Mund.
» O
Zfillinsgen i Mexico. Mexico Ci
ty 18. Nov. -—Regesringen ihm: godti
gjovt at den menste det almng
smed sin Trudfel om at befcklge sam
Ize Taktik, sosm Genera-l Nosblesgbei
nyttede med saa mscget Held i Sta
tcn Morscslns for noglie Maaneder
fiden. Krigsddepartementet mcddeler
»-.-ni1j,1, a-: Eim- Byer ou Laitsdssbyer
Bier-geni« i» Samt-a, kwvr Oprøs
m flog nd i Ins Luc, er ftukkest i
ansd af dc federal-.- Trsopper og
Fig-Her Z Affe
« Jkns kst Vidnsksstsbvrd ons, at M
guränacn Esms til Sen-im at oubude
spxlic muss-n- fnr at qensoprette Fred
Hm Ohnede anrfjold E Sydeu, er
zlhksdåclclsm onl, at 31100 Sold-mer
Tun im hold-m- Dil i Nov-den« Wesent
lig i Ebibnashnm Coalmila og Tu
rango, vil blivse fisndt mosd Odprøriers
thie i Ztotornc :V?mjico. VuisblaGuers
rpro oq Damm Asanin«i«fu«ationcsu
Enicr sie overtwisx um« n: den nu
For Zill nat-n smwidt viofsosm at man
4viil knnnp bring-c normale For-hold
Fiikslmqu Dis-I m: mindre Qrigsstyrke
·sp-aa Ton-we Jus-dort
k- Pfarde do afbmsnsdste Siedet var
Esset-o bkslsopt a7 Jndianere .
Jsiks Iva : Alberm Ednmtcmm
Illm., 19. )’011. — To Aötnmrsede on
vu oq tiva loml inmrovement di
: Ucc. i-«, fuli lldtlkn IN IWMODC
Lansd0mraade af Provinsen, Alberich
afviklede der-es Affasrer den 15 No
Z)L’I’lbt’l’, ON H! PH LUV YOl ITMWMUI
tust« nun Lan-disk tmndste i Kraft.
Lan-en 5.««:«:s wedtnussss asf den iidfte
iLcsqisslatut how-der intet tnsindre end
I n fnlsdftwndia Revision af »Wartet
Himm- sum-km mnd den komnnmale
iMrfatninq pim Landet ammnr
»s« Ekmdnkme wnnnnnet has fem
et ichs-Rot Sold-sinnt Ved Zweit sbers
af er der 110 Distrfkfen ’f-om give-s
»den insdkkrasnkede Mvndsiasfyed spm
»Um-de for vor tiIstaaet mindre -
mmnmuwr Nsominationek fiok
,,Co-11m!lsor:« fkal ins-holdes den 2.
December, Vaslget en sUge Teuern
Nomimtisosner og Valg hol-des si Ja
.mmr i Distrisber, sum ikke hat be
nsyttet sig of iden Aswlednkng, Leben
given Departementet for bottom-Male
zAnliggender visl i Mellemtdden hu
ve Ovsvnet smsed Nyordningens Ins-»