Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 19, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    E- metkelig Erwerbs
(»Kr. DgebU af L, Not-J
Blasdet »zwvensysavn« udtaier i sit
Litdagsnmnmeu at det yuvde ventsey
et »Meiigst Landsforvund af wil«
variBegkebmedotafgaa veden
stille M.
Dei hat Po nu aus-ou vtsts fig, a:
Blodet shar taget fejL Be Bwslegth
Msforbuwdet hat givet fra fig ved
sit fidste Landsudvabgsmsde, er jo
ikke til æt tage fejsl af.
De Wolutioneh der den öl.
Mr udgik fm Worbundet,
Or W vakt ftor Glæde udover
Landet
Jkke mindft oed der-es klare Beto
mäg af der grundkrzftelige og det
wangetiistsluvhevikC dereis bestemte
Kkav um, at Presteløftet skal være
Mtydigt og klan, og dekes lige saa
heftet-we Krav om, at Fomrgelsen
fiernses sfka Kirken.
De llsotaleslfser i Biskap P. Madsens
Ertlæring, Zwarde diene fisdsste Krav
motiwres, er ikke faodan at komme
Mom, ,,K-hemhavn« can kun kom
uie tret-vom dem ved at befkære
Landsfsovbundets Resoiutison og ade
lqde Viskappens Udtalelser tue-d den
Mofivserfng. at disfse »ja-r bar va-·
rest gsenqspvne her i Vlasdet«.
En ejendommelig Erklæring usds
sen-die 10 Priester i Lordags gen
msm N. B« Taniydmttdw
llndethmiede Prasften der be
kensder siq til Twen Ocm Jesus Kri
st115, Nuds Jan og betragter det
trforsmotoriske Evnmislimn osm Gab-s
kkie Nat-de i Miit-us Tom Kirsens
MHteliae Skat erster i Ankednäng
of det kirkelige Landsfotsbnnds Er
klærina of i Gam- (31. Oktober) og
i Modfætninq til denne at udtale:
1)Vi anTet ewhver Stramning
asf Prwiteknes konfessionelle Fior
IIM for en Ulykke» Kot-setz og
Wtondelspns Evangelium skal Inw
he Isig i Frbhed, og Kräti Arm-d bar
Es blmsdet sin Vkrkfomhed til no
fen Bekendelfes Bogftuu
O Sack Iangt fra, at man skal
M after at bortfkære sdet i Kir
spu, der M kan crflægge en fulsdtvs
wide WANT-lacheer BekendelFe
Set- er i Vkldriede med enkeltse Lisd
isden Mtelifke Bekensdelse MTek vj
det for met-e ovevensftemmende med
Frist-i Amsd san vidst san-list at Icnnle
aist M til stell-es III-beide Tom be
kewder Kristi Navn i Troeft paa ham
fVM Herr-BUT og Fresser-m og sont
vic stor- vscm Reformationens Grimd
Forfamlcde fik Konvent i Vetters
lw, 1. November 1912. A. Arke
Ons Drei-Je L. P. L. Grothe Ehr-.
A. Hausen, Viggso Hattsem C. Jes
persen, J. C Koll, Krug-Wehen Fr.
Edh Luwdsszxaard, oq H. Marien
sen-Lotsen
Mast III ’7-.-, at er BEka F !
Madfens 97 LandsSerItnksistZ Erkfir
rnzx klar im msksfss In km: det
Tom-Isi- Ekkis NOT-— ):---.r·«!aaende
. I
Erklænng. «
TM Cl· :’.?.’.«- ::"::«·: It ;,«"!·’«t",
imnd Nr ·.,-. :.’- - -. « H
ErklcVTIHL Rsp CAN Ists fix
Modfastn tm :-L" VIIIZserIsundcsxsk
Mem-»J- dc!«, at » Indume s tu
Ilrbuscsrlinstnicifcnx Zwist- gsjcxnxxrk
jnsdenfor Oft-ferti
Nnar du« Eier Lmr Mike-Ost chine
Ekklæräm1. udtaien at Die ausser riet
for« Jacke overcsnsstemmende med
Kristi Aansd faa Mär mit i : g: at
san-de alt det til fælles III-beide, Tom
bekewder »Ur-W van T: Trunk No
hmn fom Herren og Zrcdlscsrem ug
W visl staa paa Iliefokmationensz
Grund«, ausser de det faa ogsaa over
enMetmnmde med Kristi Ilawd at
W smed Personen der deler
Standpunkt mgd AvbohRasmsusfem
M W Arbejdek
De tsklfsjet We vift fsrftgttgt
et »so-: vidt muri-PS merk sda »der er
den Mogols-, der Migger i Gen
Zorne-W - sdee spart
MHHWMO
gelses Tilstedevævelse« er »en Uvet
Mod og en Skam for vor Kirke«.
Heripaa that man Ret til at vente
et Hart og beftemt Ja ellek »Dei.
Ellers blisver de 10 Prasfteris Ek
klæring et Zog fktädstirndig nd H
Luftem »
Sturm og Suc. Mang- Telcgrafs
og Telefoufotftvttelfek. J Låbkt ckf
Ratten til Fort-day den l. Nov. shal
Nr vasret Sturm saa aodt fotn over
Beli- Lmth, bist og her forbuwdet
mcd ister Snefnld Flor-e stærke
Snebyger er gaaet over Hovedfmden
gg Osmwegn. List Ton-es at have ver
ret scerlig slemt pasa Roskilsdeisdaw
ten, book i Lober of fort Tisd Veje
og Marter fowandledes til Sue
lansdskwbet
Tidkig om Morgenen ncevnte Dag
mccrkede IMMlmrafm. at en Nasks
ke Linier var æfbrudt bacde M
Strcekninqen Købewbavn —- Roskilde
og vfdere Idekfra til Holbæk, hvors
over der er Forbiswdeslfe til Aarkms
m Strækningen Køqe——Næstved,
Tantedes at Forbindelfen med Tysks
land var ask-ruht ngaa mcllem
Rost-Höc- oa Zor- var der ftore For
!1«tnrelscr Kun Kybenbavn—Oden e
IForbindelTen var upaavirket For
sinke-Im- ma ad killige Tämisr sbar
virrvt THIqu
, Alt ·dissvonibelt Mandkkcxb var ade
«paa Linierne ior at tkdbisdke Ene
stormsikkcvden
Dahn pasa Mefonsesskabets Prio
vinsledninger the der sig en III-l
Fee-El sont Fong ckf Enesaldet og
Etwas-L mtmliq i Omexmkn Of
Rioskisde
Landstiugets cmdanaelfr. Ei
Sagtnndfkabens Tit-g· «..(i-n17 Reac
sringens Forsatninqsforflna lkmvr i
Folkctingetsks 11dmlq. lass disk f«c1r
inwntliq ifle Midi-. misncr »Er Tgbl "
iat oqsaa innre Jsdvcr angemde
Landstinqiets Zikmmenlwinsinq kom
tnisr til ere
Fette Tim, Triver Bleide san
»so niemlig tasnskissz sanmtknfat M
Wange Marsdeh men de flelte er
forlnmth misd Im main-re maktilke
Tanlkelialkcsdcsr, at dis bliwr omktJH
mit uigennemføriiqe
»Don-ff Folkestyw« bar i 1 me
gct lange Arttkler udofklet Ein Me
kning om, bunt-lex s Landstsingri kun
,dse sammonslættes »den at blive ist
l»G’llfo as Falk-kluger uden at blivsc
et Udtmk for Privilegier as vom-n
Ar: oq usden at blfve en now-winde
lig Bimbng for del flmidc Frem
fkridt.
Vle vil have Landstjnget mu
dannet til et Za,1ktctfdslebe:1s Tätig,
der Tun Mrlkw lxwe .,udsættmde Nei
pet« -— öffnen-in Veto. —
Tet Aste-Thus i del-te- chsmed nt
deli- Befolfningen i folgende 18
Valqgmvwr Wdfaa og Hv
vederslwew—:
H Ist-le V Skale, 33 For-spars
vassm l) Isorvaltning on Tomltsole
m m» 5J Enwdsbisdsvwkm m Kunst
soq Sitte-kamt T) Lawdbr11a. ORCH
nseri, 9) Stuhl-kug, »J) stleri.
Il) Damide og Industri, 12)
Handel, Is) Batkks og Forkikringsi
nassen. I« Landtransvort og Had
msvassenn Im Post-, Telegrafs og Te
sonvmlosk m Tyende oa 18)«Vlan
bebe Fug«.
Under disse Grtmper fkulde alt
faa alle mindre Fug -og Erijvew
·kunne Wsteå
ijitdstinget fksulde bätaa as 86
Mcdlotmner, isdet Landtags-It flulde
W LI, W og Jnskmftri
15, Handel-en 5, og sde wrige 15
M shvek 3 Repkæsenkmter.
»Alle sdiSle Web-WI- skulsde verl
Tges Wut-is ded Joch-»Wars
valg as de FokketinqwælgereHRk
Ewdvkdere fkulde Direktøwme og
EFokmkendene fior en Række vigtige
Statsinstitutisoner s— saafom Uni
verfktetet, Landbothstvlem Pisle
«qu Los-equivaer Kundstqkademiet
Avbejsdsgisverforeninwm de fortwir
kendse Faqforbund Landbrugdfokes
nimm Hsusimandssforeninger. Asd
stasdsforeninger. Grosfeverfocdeteted
siden danka Lagesprening My. —
vasve Telvstrevne Medlemmer af
Landstfngeh ldoq uden L-n. Endvii
dere all-e II- Folketingsmcmd der
iLO Aar km Wer-met den m
me W. «
Sau M Walde detde Lands
W M lhave Wittwe Bett-. Her
sm spwflaar deet dog ack give Sol
Undjugelseh idet Tinget fkckl have
absolut Veto owka Grundle
dringer og slet intet Veto ovevforj
Finan-: lovem -«der tun behandles alej
ne af Avlfetinget
Et sscmdant Linndsjing vilsde, me
ner nomine Mad, imidlertid blive
en mieget indviflet Mekanistne. Der
vkl blive yderit vasnskeligj at faa
der sammenfat sog selv om nu det
Hunde lykkes, siaa vil det blive en
JUerSenMion for san monae mod
stridetede Interessen at det er von
Tfeligt at se· lwad en fanden For
fasmlina Fkulde kunnt- blwe ettin
oin.
Korresponduucsx
Lnck, Wis
Mismesom Isdwds afholdt sit den
gerede Kredsmøde i Hutchinsotk
Minn. Mtidet vog Hin Begywdclsc
Tong Affen den 2-l. Oktober og
ssluttedes stdag Aften den 27.
Alle KTedsens Præfter og 13 Dele
gater var til Sie-de og tillige en
Oel tilwisendc, og da vi hat-de
færdeles finulst Vejk i disse Dage,
var Kirkvbesøget start hver Dag.
sog hat ifke noget Referat at gaa
eitel-, men Vil blot give nogle san
Vemærknxnger efM Hukommelsetu
rhi Kredit-us Sekretwr Vil nol frem
komsme smed fyldctsgormde Qplyss
ninger angoaerrde Mode-i og dctis
Fordanidlinger til vorc Bürde
De forilollige Esmncn sont sdrøftei
desi- var folgt-»Im jicksliigihisdcns Em
ne: ,Kpber den lsclcilige Tid« ble
indlisdct as Paitor Il. Hofilaurd.
Diredsensrs Entric: ,.Hville For-Nie
hat den littlx Kiste fremior atrdre
.siirk(-5ækirfttktd?«ljlkv ittdlcsdet afPaTt
N. Haus«-Im og Eintret: »D: gamlcsis
Liv og Gern-äng« indledes of Mist
sionasr P. Wanst-n Visd Zorn-:
ningsmødet Olw dct vedtqgisg at lu
de Fomars-Kredsmødet gm iæd o.-.
i Lied-est aiholsdc nogle flcsre Mis
sionsmsder i jin-dien. Hvad qwdct
der Sblesv fkmlmndcht Om- usdcsn videie
Bewan. Kasiereus Rom-stolz
blw oplæft og idet viste fig, at der
hat« Venge i wissen. Heime-d Tal«
til Pmäterne for det durcbake ou
Extivdbedåovd, Sinn blsev forkynsdt i
dissc Tage, im Tot til Menigiwdcw
for Vespsuing og TMdfrched (
Christian Jsrgenkem Medlem ctf
St. Peters MmigM- diide den ims-l
ste tliovcsmsbci citor længere Tisds
quslizklyed ou hen vod 4 Miets;
Sygeieie mkqfn .an var ssdt wol
Msem Don-mark, 1862 og efterlak
det· fig Sustrn og en absoptcret LIan
Afdøsdc blcsv under ftor Deltagelfe
siedet til stije ma Wenig-leass
Kirkmaiard den l. November »
Post. C. Krogxh reifer den 17. og
24. NOT-einher til Minn, til Mis
sion-Zinsbe. Vaiit H. Helvig, West
Demnarh sou- for fort Tiid ifden
M Familie kam tilbagk im jin
Dacrmarkizrejsa iljkttcsk til isrfte Blatt-.
til Taylor, Minn» Tom Lætek M
En Die-l Ejendomm her idet dan
fke Settlenmpt hat W Efere i
Sonn-ten men her er flere til Sala
iaa Tom blat, hvcm fom hat Købes
list menjklsft Falk, san interesserer
sig for Gusds Meniqbed.
J. J
Zell-, Del Rev, Calif.
Te as note Falk, Tom i Sommer
bar været i Atem er nu kommen
Adams - Hans Sausen og Hu
sttu, Mrs. Peter Jenseit og Mifs
Dom Ehristenkeyk
Vor Stat« man dog have nogen
Tkltraskningskmft vaa Folk Øft fra.
J et af vore ngL tiefre vi forleden
at der ffølge de fouskellige Bernha
wes Entdedsmænds Wagn nu i idtts
Oe Esset-am- mt kommen wer 50,000
Mennefter hertfl paa »der-es Exem
sionssTog. Der vil dog felvfjlgelig
en Dei Uf dem reife jicbaqe næste
For-act
Pastor Engholm befigte oz og
talte i vor Kirke, isten-d hatt reiste
til sit nye« »M, Portland, Oregon-.
Vi var glade vod bang Bei-g og st
ger ham Task derfor.
W Nielfen et valgst tisl at
være Menigsbedensdelegwt til Krebs-s
W X SMrancisQ
JMS INka hat tm i længerkl
Tib, da sdette sitiveh W W
spa, vg der er nok Mc ist-get M
om, at Jan Aber rast han«
Mr. Jens Lassen fka Ortscha
Nebr., er i denne Tid bekusde at fe
sig Mring med det i Tankcn at
besserte sig hemde og Faa for at be
ssøge siu -s·-c)ge Ren Jens Jenseit
dkiels Thomfen hat folgt sin Form
til Marias Peter-sen og tcrukcr paa
at reife tdl Danmart
Smutalempsderna som var fttawds
set i den trasvle og var-me Tib, hat
vi nu beqlmdt mod ist-m og man
famlcs san omkring i De forsfcslliqe
Hiern
Ncsstc Kvindemøde blivc Hm- i
Kiefean chos Mrs. Ole Olfcn
Thorsdsaxx den 21. November.
Vi soc-Mist m fua Missionssinsde
her offer Kredsmødct i Satt-Franck
co.
Sau blw vi da fasrdiae med den
travlc og for maan Vedkmntikewde
ætmftelige Rosin Hssh travl fordi
Rossi-lerne helft llal plus-fes saa
hurtig Tom muligt, korres, ital-les
oq takes til Pacht-set 5act :5nort,
somdcttmkladcsiggøre Da Tidem
jin-m slk flal Even-T ide, som Taslges
Pao Rvntrakt i Forlommmm gerne
kam-me for ticsdlig knn der blive stot
Trwllyed poa Edet sit-Its og faa da
Hast-, »der-sont Prifen ganr neb, som
den gjorde i Sommer: oa trug-stetig
kon man blive for-di vi ; den Tib,
sum Noslneme liqqer til Tot-ring
er usth for ast fcm ngm og det for
tæller ,.Pcclekne« os. at del » til
Zkadv Zin- »dem, oq dcrlom der er
UMigt til Regu, cllcsr vi faar Re
port, at del vil regne, bliver Edel
Travllwd mksd at san »dem starket
out alle Tossm lan. man lbfcvlmx til.
mtisn det Fasa or Nat ellcr Ta.1, oq
den rni- Nwlm Glaser den act-dem
nasar lnn 5cslv er blwm fmtsdiq.
Prifvn all ned : Sommer-, Tordi de
forslislliae Last-Oberki- ellrr Pia-fing
lmssswtmpagnkcr lslw ucnizje Der
var tmk »Mit-, ellcr fwrliq est Kom
isaktms siom ksbtc mmvt til en tem
s:I-.le;1 zwd Pris. on Taa klnldo lmn
Isndersmlgrs, dicrfor Smtlning as
«1!ri««i-rne. Er swmmgtrmw csnigcx
hold-sur de oalaa »Ber tusdtx Lan dct
see nd til, m disk » os Rat-more der
lumsmcr til at dein-le dcrcs indbmi
M lmsadv Vsnkkoli og Upcksikalx
Der er doa i sdet sidste Aarstisd en
ihm-acht- i Gan-J Tom, lwis det
ltsskes, og det er der ask-d Ilosigt til,
vil fette en Stopr for der-Dis Vil
kaarslighed: Der er as dygstiqe og
fortetningsmæssige Mamd gjort et
start Arbcjde for at famlk Fragt
ovlerne i en Fort-nim, for at deri
qsennem lkctl bin-de Muts-viere og faa
iwgenltmsde stadlkw Priser for deres
Produkten
jlirtebven disn 7. November
Eftckaakgtankcn
Nu Uan snart hvcrt Zwist og Blad
og Martern-: de grau-un
Zweit thglen for In Lust-ja Tad
km Wage-N siq i Tromme.
Vi erer Mc mer E.111,1.
naer Vi til Arbon ils
Vi Mast-L disk vor in den ««s-an;1.
unt-n nu er M i Izu-le
Euer hmdv der dqu its-num- on
Jg Löst-riet re! oplive
: m kws Sang paa Trich-is Ton-—
Hdn Fryd oq Wer-de trives
West saldne Lov sont satt-r om « (
Efok Binden alle Beque,
vi ved jo ei, worfm det kom
ins-ausfi- fm fix-me Cam
,.4 k- nu alle Tisng er syst
sdet er foa mai vg koldtt
mens Storm og Suec-n ta’r en Wi,
vi baa Kaminen sidder stott.
Da Sneen bredte Dugen txon
ida blw »der ogfaa Olcede
hvert Born hat fern-Hm Tib,
de fkal fo bruge Slwde
M hoc-ber, at igen det gem
fqa hart det bliver Morgen.
saa M alle mäss- M
og Sol M over Bergen.
N. Beet
sALBSMEN-'—T0 msasgs «
bis-ach in est-h anuntzx Our
good-I sold to karmcsm Bigs de
mand. Only investment required
is km- tosm, wagen, and est-—
vsssing ause. No experiskaee nec
!osssky. Free course in sales-tum
«ship. W Itllor Propttstsky Co»
ZW, Nein-.
(
l
Es De bleic- flst im it
Dassllir Bågkr er ilikk disse?
leg Man-te til siedet-staune
J Januar og Februar avertewde di 24 stinme Blatt ind
delt i s Posten og efter M stove Ansdal Bdstillingen som strjtmwes
de ind« hat m Lov til crt flatte, at man Cav OS tet i vor and
om, at dansöe ngek itke et dqre Nu hat vi set os til We «
bot-ist« at detve Mk blot geklde uindbunlme men ogha mdbundnt
VIII W fslgetrde Tilbuk
24 gode indbnndnc Boger for 89.00.
W Nr. s.
Dust Zettel-Only — We Sei-le.
l. ,,Zkedsfv1·fden« og »Im-folk«. To Somman Tf M
Eilet 192 Sisdek. Ptis 51 I W.
2. En ganmltlsdags Piqr. Wing for Ude El
Louise M. Alma Das engelstr Mai M kostet Ol.50. 350
Söhn- Bok Ptis 66 Sein-.
Z. Dtsnmmt Julefortælling qf den ver-W FAka
Wiss W. 159 Sidet Iris-m Tenn.
L. Den Orfs Perle. En fortrinlig Foxtaslling fta Ry Eng
MCIWM»MWOM', Mri M
W W. 222 Sätt- M 50 WH.
5. Dissens Dattel-. En yderst lpændende Fortællinq as das
gemalt emsksse W Sit- W Scott. 252 Säbel-. M 60c.
6. Fritz Reuters For-Winger. Ei gvdt Udvalg Es den be
k— W M Wpr. 222 Sider. Pris 50c.
Alle 6 Vsaet i Helfhirtingstd oq fleke as dem illustretedr.
meli tilfammen l:-:97 Sider god fund Falk-lassan kilbydei her
lamlsst for 8200 nett-o plus Pol-to 25 Cents
BM Nr. 6.
Geh pme kristelise Statut-stritt
I. W: Lov og Nat-de Mit-et asf Postor G. Münster
287 Biber M 65 M.
2. Den hellige Krig mellem Kam Shqddoi og Mlus om
Mdelleu of Verdens Hat-edited eller Tal-et og MW El
M Messefiæl As Jchn OW. 334 Sider. M 65 cis
s. Natidtmaktvrer. M Wim- SL E. L. ØtMinm.
218 Stdn-. Iris 70 Cents
4. Ansgars Lwned Ilf hanc Werk-lat- Biftap Rimbekt
Ned Noter ved Prof Ell-il 230 SN. Pkis 65 M.
5. Pan bellig Grund. Jllufttetkde Skildkfnger km dcc bslliqk
Landes Pest Ludvig Schneller 279 Sidet Pris 80 Cenu
IT. Augustins Bekendelsrr Med Form-d as Pest S. Münster
348 Stdn Pri- 65 Gent-.
Alle s- Bsgek i Shmitxqsbind mad Mildtqu med tilcmnwssn
1686 Sidely Im- 8225 new plus M 30 Cems
M M. 7.
Ses- ssde hist-Use Fimlisser.
1. Uwg Crit poa Ssdergaakd. Faktkelling fra »Warum Vi
ktle cf MW. Udkommen me Mcög Fomtings Festes
1906. 184 THE-der i fmukj W Bind. Ptis 90 W.
L. Gud et nrin Frel7e As Cum-nie v. Mitzlaff. Frq Wk
ved Olga Udkommen under De unges Libido-P 1898. 808
Biber Iris 80 Centz
s. Johwiga Fortælling fra Ruslawd as Eis-M Schritt 155
Sidclc Pris 50 WI.
4 J hans Lsaand Form-Hing om Stank-stern- af W
Strettvn Fw Engelss ved Aga. 212 Sidek Hmth konwcmeret
Bind. Kjæks For-lag. Vkis 80 Gurts
Z. Gans-km Sie-rette Jud-w og the Lin stildret as Howiia
th Sorqu ved Postok G. Münster 528 Sider. Nedfai Iris Il.
6 Los i Mtrket Fortælling fw den tyfskifmnfke Kkiq As
Amsr Lukas med Form-d of Hentiettn Muth For-stand for K. F.
U K. F T·:mmark. 272 EIN-, Tät-is 65 Sen-ts.
Lille 63 Gage-r »Formen-n «')59 Sidet, alle End-bunan til en
ksulst sogladkvtis of ZHLZ for tun 8250 plus vor-to Im W.
Bogpckfe Nr. s.
Isset til hvett Restes If III-illa
l Senats-m et Staate-je En atmet-set Zortælling If Hesisa
Statt-a- Særdelei fmukt its-Wunden 377 Sider. Pris 80 Cent[
2. Bild-Im Mlts Luna-. Das M thizsionasrs
Wogmfi. Oveksat es Past. GwvesRaOmusIm 288 Biber
Iris 60 Gent-.
s. Dir-konntet i Hist-net En BtWtille as Post. Dem-o
Usskns, 236 Stdn-. Speeisl net-fast Pri- 60 W.
4. Leb ·W Why-um« Fort-singst for Bjrn oq unse
Isf Jkida von Mk Ovekfæt cf Nr J. Don-a 101 sidet
Iris 40 M.
Z. Msiismwstr NW over M Mtian IX.
fes-nied- asf Neuheit K. Musik-sen 287 Sider. kat m M Pa«
vie es M W. 10 Jlltqtmtionec Smust Ihm-inqin
used Titel os Most-ei M. Brit 81.00.
s. Fm M Kegel-U ca Mssk Mldniaqs Dose
IISless Wfor owns-du« 289 Mosca-»so
Iqasg Mist-. Mscpir. Sei-dete- klat Tut MUM
75 t.
Alles W Mälsanmkn 1578 Ader- W M spk
itso plus set-to ss M.
W
II- 4 sauer ---- 24 inan Vsqet ss M tMW 6820
Sidek qod oq fund daan Lein-ins M 89.00 plus Fuss-IMM
W, de- i de M- Tmcuv vix m- vet ist-www W
Bis-me sendet M Weh-.
Tit most-send- Imsdam for Wiss-er es Wust-«
Miste s-— UNMMWJMIAMIU
W.
Tat-M terms M W M den M Iris
M LM M Qui-.
Ili- Ut.