Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 19, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «Banskeren«
I M M on Orlog
W for M W soll
sinnt-UT
UND-stec
JAN DIP- LUTU. P!’BX.. HOUSJÄr
gkgk so»
O
·Dsn,ssesen« ub syst . ris: » csxetdck
lstiks Ze. Namen-s
’d III-new States il.50. III-: »w» IS
stehst betales i Forst
Wuimh Vttcliklg thesscsossxubtmi "-;
endet cngaaestde Blase- adZ Ists-.
OÄNYSH 7«I"TH, PURL HOLNE
Risik, Nebr.
Redaktstt A. M. Aal-erson
Ilje Nädrqg ki! reinstem-«- sent-hold.
Wnblinget ...-mk:sonvancet gq Animu
If thcr An, bedeß ask-siegt
SIL FIT. Anders-Ir· Blum Rest.
Psskekod at Wust Post-»fka as second
est-s mitten
Acvoktislvc RAE-- cui-Oe anown ijon
sppijssassosh
J Tiltmlde as Uregeimckksigbeber ved
sung-lieu bis-es mcm Plage ril bet stedhge
schuf-m Ehr-be bei ikke hie-lot bede
Uy henvende Erz-: ti! ,,F’onsI-ken«s
Mist
Ruck Weitres-.- benoendet IF til Futt, yet
Messen-Blaue entenTor a! ksbe hob dem
ists iIr It san Optosning vm bot avetsetede,
W De altid sum-le at De san You-titsc
mevm i dem Blei-. Pet ml wr- ril nen
fdsg Were
Dr. John R. Mott blev ved et
Mode, der holdtes i Mohonk Lake for
en Tid siden, genvalgt til For-wand
for den Enteknationale Focsættelsess
skomtte, fom VerdensiMissions-Kvns
set-enden i Edinburg vnlgte
»Er! DjavledanfeN var en af 75
voksne Personen Tom blev døbt af
en Missionær j Jdasyunkulmn, Syd
indietn Denne iamgme »Da-Minn
fer« tilbvder nu for egen Regning
at ihnng en Kirke nackt Byggegrund
san staffes Saaledes illustreres
Zwaan og swantiteten as hzns
duifke Omvendelser. bemærkcr »The
DAMAGE
Asrvingserne efter John Jakob As
M, Idek san-! i de sdybe Von-de sam
tnen msd Titanic moatte nylig be
Oale Os,150,000 i Awe7kat, sden
Mir Sum- ider et betht i Ame
stqt si New York. Den samlede Pan-di
qf Assbots Po var 877,000,000 og
of »dem-e Suim fi! Wingert
dinkent After, 867,000,000.
Fro Pompeii. Den senere Tde
Uldgravninqer j Pomoctj hat brxmt
for Tagen en Werde med Vasrtftedisr
wo begqe Sitzen rimeligvxg engen-J
en meget trovl Gabe J eet Værfs
sted fand-Les en stor Arm-Conn
Komsfur. ovenpaa hvjlken fandtes en
debersKedel med Vond I« Vilens
stabsmænd vernimm-, at Vandet bar
været i Kedlen siden der historsike
Udbkusd of Vefuv for tc TuTEnde
Aar sidsetL
Fka »Den danke ihrs-IV stoie
i Des Atome-L Ja, skrwer den-v For
stsanoer, Pakt Th. kadspn bl a
i »Dannev.«
»Vi hat 40 Elever nu i Ehe-mars
terminen Poa de forikellige Llfdklins
get-. Arbejsdet gaor godt, oq de: go
de Efteraarsvejr hierer jo kmj
Grad til, at det funde Humør hold-es
oppe over hele LinTen Nu nærmer
vj os snart December, og saa vil der
fo fkv en ftor Fomndrinq, da der
er Wösigck til en meaet stor Flok
Eleven Desvcerre staat jo Danebod
oq Nyfted (Høj’«kolen) lukket i Vin
sein«
erke Studenter fra ti ty
Ie Usniversitster des-Oe iflg.»Augst.«
Wlig Murg for der i Fel
W at fejke en Luther-Dass
Fest. Kurs-often of Saxe Weimar
W Sbtsgaarden til detes Rag
diselx Smukt Sang udfsrtes og
Mk holsdtes, W fMW i
W I Ost M W
Mk M W Luther-Monu
Oster-«tpvwinferne at devare den-s
Nationaslitet vaa er at blive staa
ende i den lutherske Kjrkex Scm
knart sde forener sig med den or
todokfe Kirke i Rusland (den gtæsk
katoljte), miscer de deres thdividuas
litet ssam Folc. Leiter-ne og Gauen-«
der-ne aysskyr sdset russifke Præssteskabj
paa Grund af deis Perdslighed ogi
Geergshed samt for dets Forføm-I
meikahed i sit Huld.
z Im Sanaxoriet i Vrush strer
Vaswr J Masdsen bl. a til os: »Ur
er kommen Gaver fra mange Verme
»freds"·e. Jeg ved da ikke heller, hvad
vi skulxde gen-, ihvis det ikke var sau;
thi det er virkeliq stoke M, der
ffilles til ist-Entbede J mange Mao
neder hat det ille væket under 860
pr Uge og ofte godt op i Halvfjerd
ferne MM alt er gaaet —- takket
viere Herren.
i Nu gaar det godt Eremad med den
mye Bygnlng Jeg haaber det fkke
Tkax vare længe fsr vi faar Taget
span«
ILuthers Inselde
s feires I Milwaukee.
l
j
Linde-s Hob-Away CZEpndag denI
1». Nov.) fcjredkt fkkm paa knoka
Hohdige Siedet i dctte Land i Aarp
’.snen moafke ncesppe noget Steds af«
en saa ftor Skare af Menneffer iosm
i Bilanqu En Ven i älszaupackxl
Mr. J. F. seiden, bar sendt os et
Udsklip as ,.leaukee Free Press«
af H. Nov» efter hvifket vi moddes
ler folgende
Alle de lutcherfke Meniabeder i
Poe-m has-de enge-We og mfkiy var
bleven enige om at feer Luthers
429 Aar-s Fsdselsdag i zorcning.
Der stote Fællesmøde holdtes i By
ens Auditorium Sendag Este-mid
daa. Mode-: vor bestemt til at be
gnnyde äl. L. og i Timevis denn-de
store Sinn-er paa, at Tjrene fkuslde
blive sahns-de 9,000 Mennefker op
tog Pfad-en i Jluditoried og lige
saa mange Tæmvede sprng med
Polztiet om at faa Abgang· Erim
vj forstsaar dest, fvldtes Solon to
Gange, san dr, der Sande ventet
udenfok, medens førite Tilhorerskare
var imde, fif Abgang, da de ssrjte
gik ud.
Over 400 Medlekmnet of Manns
korene fyldte den bageste Tel as
Stein-n- Et erester van 25 jndtoq
Fr«onssasderne. OATaa Vorm-ni- km
Ickrlsig reprwfentcrede i Zangen
Jom udelukkende vor tyst Tet ov
rige Progrwm var delviå ma TM
og Engelss.
Profka August Pieper sm
Wanwatosa Ihnes M have vasret Ho
wdtalewn« Han kaldte i sin Tale
sdist wirket-We kMoPke Pressa-This en
Wigere Twit en nogen Indu
striiTwit paa Gnmd of den Jud
Mkse« det wer over Medlemmeme
-af kam-M Wse
Sarg-s Tkxxsx :«-::« III
n: Cskerrs HA« scia has XVI-k- .-L u.:
WARRle smls km Zukfensxiflks
Is’r!.
Hi- Or ;:«ikI-m«" sxxrnrnsssn .« Ade III-If
kkts s-.--1:«i.-rf!"is TY:!77. Ti-) Huld-c- In:
’. f .. «—«.. I» "k. . . V"
«: l-! -. . sc« «r!.««.,1-.! ns me
Txksrprsjisrkx ng DER-n or 7::l:«
fmsxssij 1111;’-·C!«kc17th«7(- under Fian
Lan-c oq Erd-In To de kmolffe »Weij
liae vaastaan at de er Mudg kncske
chsxsmssmtontisr Un Jord og Zakms
mcntemes Fowulterky udmw de en
Mam, ·cm MenneWer skal bøje Tig
for der-es Ordn. Inn-di de lærer« at
Syndsforladelle kun kan erholt-ei
qepnem dem. der menes at væke
Formltere as Guds Rande, Tau
winqer de detes Tibhængsere til at
gøre bvasd de byder, idet disfe frygtek
for ellers at blive ekskommunereda
Dettse er en sitt-re Pris, end noget
af de store Monopoler fast den Dag
i Daa.«
W Prof. Piepek forllaredeMori
ten Luther-s Fast-hold til Folket, sag
de han, at Luther troede, at Krssti
sande Repræsentmrber paa Juden
var Fellet sclv oq ikke Ptæftetne
Elem, og at Synidsforladelle kun
Zh ssges uden Ptceftetnes Asfistans
ve· Hm ptkfte fertig Luihets frygts
ltfeWogtalsdtehmnensawd
vjfeiji i den i VZenigihesdsfkolekw
gar fonukderlig meget godt blandj
De unge, Tag-de han, og hatt dir-mun
tre-d- Lærerne til at blive ved mod
Undewisning i Vibelen og i Bibel
historie.
Ved Las-sinnig of Mustaaende
man v: huske paa. at diet er et
vmsdsligt Pfad, der hat refereret
eller formt Det er ikke sitter at
Bin-disk hat taget det med, 7om Ta
lerne agtede for det væsentliqsfte
iEllen- fynks vi, at der et Wi
juiden om det betydningsfukdeste i
Luthcsrs Gekning· —- Men ——s1ige
cheldige Moder og den Ospsigt, de
Ivækfer her blowdt Amerikanerne,
Fhak vissktig swk Bewdniug. De im
)poneker, de vinder Agielie for dort
)
lntshcrfke Kitte, blot det insdvuwsdne
xsaa mm scme os i Stand til swdses
fknere og mere ask blive Salt og Lysl
;i vore Omgivelset.
(
l
t
i
Akt-order ai den state Koncekt l
; (As X)
———— i
Forleden døde i ung Alder en»
Brust i Virginien Dei hat hændtk
for —-—- og det andet, her skal ncwneTI
Ihm og"an hændj for. Dog, derfokj
er dit ika mindre sorgeligt «
der er Tale om en Yngling mcd
Iscm rge yorudsætnjngcr. san lyse
Unsinn-L at mangen en enden hat
snsfcst Tig, ja, blost en Zierdedel der-·
inf, men sorge-ME-, og hat san maats
tet taae Summen op med den bittre
thsd og de junge Zur-m hvilket alt
ja visstnok ikke var det allerlysteligstes
i WORK-seh men som saa Tiden til
Irgcugwtd viifkc sig at have werdet
Sinsd og Tanke mod Blsdngtigshed.
Ja, denne anlings Jndtrosden
i Stolen var faa lys og lovende, im
betrygSC belknttet og iolbeikinnetk
Tom mites Tun-de. l
Tet er ikfe tilraadeliqt at have,
alt for meget Solskin paa noget;
Stadium nf Livets Vef. Som det
beer i Folkemunde at Forandrinq
fmder, kan det i sdenne Summen-Z
tman fonds Eiqeå at Formdrinn
gavner. «
Maasse var idet en ubevkdst FI
lese den-i fom dwg vor Yngsling
mod Fomnwdring Kun sprgeligt, at
Ema log End i forkert Retning «
Gan var kommen ind som twlos
txsf Ztndent ved eet of wrt store
Lands store llniversiteter. Ved disse
knasntäqk :)lnskalter, zwar Enkele
er som en Dmabe i Sten, findess
»der Innre wem-L
fom eqner sig til
at læqge
Snarer for den nnnes Fad,
TJIre
Its-del derimod,
sosm duer til at«
11Wknk.
fretk om rene, men use-fas
stcsde Ein-le Bot-te som han nu var
Im Kommst-»dem novnlig en hier
tenewelmenensdc men tillskge ofte me
ch iisikrfmndin Moders thu, Tknli
dc ban altsaa til at leere den via
tige Mi; moralst at ftaa paa
jean Ven.
T; Istsvskpdsløls san so Tigncs ved
-.k Ethik-— Fort one-r Zøell Tor mødsr
rle blos Modvind Imsn oqskla Mod
flrøm Rose-nor nu di- tvendc siq
mvd den føfarpndcy da holder del i
Esxrdlmd lmordt It andc Zrcm :il
TM «««!.(""fc-dc Manl
Zrm Tmm Milde im csnzjatm
eris csn Vnod im Enoghøj til winn
Igislssroml Tot natnrliae Instian ind
gov felvfølaeliq den Tand-, at nu
gjaldt det om at holde Bau-den direk«
te liae mod Mann-L Onkel, Tom
«gav mäg Lov til at holde Rote-t
JIsan strafs min Mening og sog-de:
!,,Ja, bliver du ved paa den Led,
kommer vi ikke til Konaebrofkoven
Hi Ding.« — »Jo, kam da ikke?«
—- »F·ordi Strpmmen vkl drive oS
mdensforDumaaboldemeqet
t
l
stferef
I Saadan med de mange Mutte
suanede Jndflydklfek i sdette von
HJordeliu Man san maaske mene fiq
jat holde llge Kurs mod ngebroen
Thekovenstit Ren dog san der være
lswdqune tithynede nswstrk at stkide
Mel-, lau, ftr man set lig om, shal
kdkevet eeu et godt Smo- mdqd, ud
of W.
Det var vor anlings Tllfcsbde
Firhcnvellmlede lig un- og uden
at W Moder anede det, var hm
L—L.F ROTHE
Sianaqrd
cypewmer
-—-.——-««
- w
Suaranteecll III
"l««i«. Niixw Mist-H Nu .-"i Rinxii nun-sk- i» zsuii with
tliis uiiisiinilitiiiiiiil giikirxiiitisc tlisit it will J» liigliisst grxiilis
We
Guaranteo
This- iso R »v-J i« t« lTnW
iis i-« I- «l Uw I ji«-s- FIOC III
iisiuii »Um-»i- isssl by the
mass MJ sahn-on M
can bit-. —- -
ds- «i mc i« so-- at u
W qusliiy lot s M
Ist-Im of ums sc st
i--ki- « upr i n
Any old-I lypeuuileh
sog-mäs- os pur-. I
simi nunm- gis-If
wurk lcir ii liiiigisr tiiiiis iit its-—- iililcusp expense- tliisii
iiiiicliiiiiss iiisiiixilly listed m Jl:51z-» sie-r cis-it liiglier iii prin-.
chi- Susrsntee l- Rein-W litt-thut to wes-v new Moses
Royal, just s- you see it in the Illustration.
likiik isl tliis gtiiiniiitcr iisi- ili(- ist-Hauch iiiiil esxlirrissiins «f tliis lzirgcst iiiisl
iiiiisi inipiirtxiiit t·i«pewrit(si· iiixiniifxictiiriiijz cum-rnit- iii tliek wiirliL llii Jst-u tliiiilsc wi
wniilcl dank iiiiikis su. li -i giiiirniittsis il we- cliil iiut lsuiiiw tliiit tlic- lknihxt lisis tliil sit-i
Islii·it·v ziiiil sliimliilitzv tu Hiitcliisii iiiiy istliisr machine-I
new model « ,
"l«iii-; Nim- Nii. Ii let-i .ii. Hatt-sit iiiiiilisl »l« iiiiy typiswritksr uii tlie iiiiii kcsti liiis tw»
(-»l«r rilil)(iii, txiliiilxitiin linck Ali-user Ziiiil xill tlies wiiktlpwliilis fisiitiinski Of tlii- liigliispt
Fucci-il niiitsliiiiejs——-Ycl sclls Iof Only 875.
Illustraml Booli Free
Writis sit »nu- fisr iiiir liiiiiilkiiiiiiis KLIMLE »Es-Miit Musik-« iiiiil List tli-- taktis- isliciut
this but vuili www-sites- in the wol-Is.
Royal cypewriier company,
IS Gast Muth Si»
Kansas ZW, Mo.
Til Txder ængstede en fahre-Stein«
me han« det ek jo netop, hvad Mo- »
der hat advaret dia imod, ftønt i
byllede Ven«dinger. Men hvaty gør
alle de andre det ikke ogsaa2 —- Bag
dette Skærinbrctsdt dceklede bonI-am
oittigheden og dens Manelser. ·
Og da han nu eftek sine zum-· l
J
dies Lnske stod ickrdig til at tagc
Jndviech fein en Arbeidet i
note Herres Vindgaard — ak, deg;
ilete vistnok med on Følelse af rysj
fremde llværd;gshed, men, tænkte hmH
nn er den vilde Sæd fasrdigwiaoct
bereitet vil jeg begynde et andet
Liv og kun drive en Plantnnig, sont
den Hsiefte ten-der got-, og sont er
min Stilling vasrdig«
Ak — og not en Gang ak!
Som der i Bogen ,,Gengangere«
iortaslles om et vrmftukkent
Steh das en ung Mand, just no
get iaaidant has-de hos denne unge
Præst for-met sig com en Folge as
sfit Liv. han havde levet, og det
Sebsskckb ihvis Omgqng han havde
Vlejeit bogstaveligj et orinsiuklent
Sied. For han del visdste detaf, fornam
»dem scia tydeliat, at hans Tit-, oin
spie Stund vilsde vasre omme, hans
Livsiilr slaa sit sidstc Flug, hans
Livsløb vcere tilendebkaat. Ja,
Zwisle Ak, og endnn en Gang
af! Eaa nng on faa fordæwetl —
Dn hat sagtens ofte Tet, Ven, hvors
ledes en ormstuklen Fkugck en fort
Tid lau behelde iin Tun-de, rsde
Knien smen iworledes Fokraadnelsen
saa i mrolig fort Tid san sprede
sig qennem sden lnndc Eirbftans oq
lwgge alt sde lder er for mig noqri
fmit-e vernodigt i Bette Beste-b: las g
ge ssde). Ja, saaledes sind den
sprgelige Opløsning hmn grandt for
Ofe, stakkels unge Mand. —- Fm
Stolen kendje shan hin Voq »Gen
ganqere«. san flog ovemwnte Sied
sop og bad iin Moder lasse det haft
»Den Rade-C tiliiod ban bendcn
»Er-m Osvalsd meine at have madras
get sig seh-, shar« jeg virkelig, ja,
bogstavelig, ved min eaen Letiindias
Held bragt over inTg. Aa, Moden
hvor er del rwdfomt at maatte an
W over sin Tilværelse denne
III-Miit: Est fvrivildt Liv! Dom-«
er det fwgkklkskst
Den rusfiske Admiral, Ossiwvit
7j Mokaroff, der under Ciriak-n med
Japon fle i Luften med sit Skle
var perionlig en meget dyqtig Mand,
der sdrev alvorlige, vdenTkobelige
Studien Men selv om han ogfoa«
ssk sin Ud7mdelse Tom OverefsbeL
safende over Flaadem i en stok
og progtfuld Mkirke blev speci
elt iwdviet, Halm-L fmukt oa velsigs
net i Aar-eng alletshsjefte Naswaswls
ie« ja, fer om ogiaa bang Flaafkib
bar Nat-net Momlovsk weder og
Paulus): de anders-We Mitten
sont Tom-s Bette satte nd, forstod
siq Mepaaaktdettr. Ogdeneni
Himleuf Ja, han vi! ktm tilliedes i
M og Sandhed, Mo pm awden
M Wen shvis Banns Pres
JW hin Das kunsde have kndlet
www en M i san-d og W, ’
W HW W, o..I.v,
og aldrig udjendst paa jin Dsdsfoktl
til Port Anhuks Fowansd i Pe-.
chjlstmsdet I
Ovor begrebåfotrykt i det hete:
at falde Firigsstibe og Fcesftninigck1
eftek Herr-eng Apostlcrl Sau-den mac
«dvt goa, hvw Vogftaven blivek altl
og Stauden intet. Tot er at give-BE
den tii et Sind, der duer inm. i
Fka New Zealand.
Fplgcnde er et Umog of ex Brev
jka lkasxor M. Cl)1«å;·1cns.s::, NemJ
Jemand Ti-: vi. v.f1 bljvc lass:
uns-d Interesse -
Palmerftom North New Roland
d. lT. Ecmlw 1912.
Fmsrcs Pakt-or J. M. Hausen!
Hub-J Brod og Hier-lenk- Tal for
Brevet af li. August Ja, Gud ske
Lle nu faar Vi Hjcrlp· Vi bar haft
Ver baade fxa Formanden i d. s.
Mit-ki- Paft Christianscsn Toovel som
Jsm Mc Bach. siqidct km Moukices
»vjlle er modmgot og vor Modhjcrb
per Denke-I mcd Lamgäsl Post. Bach
karev at Von agtede at holde Bryls
Jlulh før han forlod Amerika og vils
Lde dort-fiel- en Tut til Tanmarl,
sog fommer altsna fm Damika og
lwmver og ventes kyertil ; December-.
Nnd give bam en velskqnet Insdqang
Itil Jlrbejdet her! - -- Befolkningm i
rlslmkricisvällc er vclvjllia, og det
er vcl kon dcsn af alle vore Wenig-he
dcsr Tom bar bevoret melt of dej
biemjme Vmscp Ilorsagm er vel
nasrcnest iden, at ma lelve Pladkn
lsr Der inte: endet Flirkcfakufund,
»in .n-bej·kscr. Tot var jo min ssrste
Arbedemark paa N. Z. men det
er Ton mange Aar Ellboge. saa en
Inn Elcvgt er vokset op, svm svk mig
I
» in qodt som holt frommer-, me
din de fleste of de gamlc er gath
klusdur — Men Gern-n velligneBach
,«Jl. beide tll nmnchsks Frellel —
s Los mia form-He Dem lidt fra
Quem-Eiland Te visd Post ZATS
)vor i Vrisbanc: i stor var bcm her
»h« os pas Bei-g og vor-W
»vort Aargmsde: vi betalte han« Rei
skc — L 21, men vi forsstod alle, at
der var noget i Vefem ingen visdstei
bvasd Don var ligesom formtdtetJ
Rufst-L ——-——— Da han kenn tfllmge til
Bkisbane, stra- htm at han ikke
meke tun-de deute paa Hfælpem soml
vi lWer-! stolede paa ack faa tm
Amerika, han splte sig »Na-get til
at spge ijlp ansdet Sied, ban Tag
de ikke wor· For et Pat- Mannedet
siden losd htm os visde, at han ene«
havde fmet en Præst —- ML on
tager leg —- fta Missouri M:
han var indsat i heut M i Brit
bane, ognuresitehanhiem. Dauer
vel lau wärmt hie-mu- tm. — Ied
kommende PMt Tau me iale M,
Modus-anur
It sitt-e srttllettll »M
ten«,jaWD-uwdeisswi
liest-—- ALLE-M
»Ah-M is
gerne vil oveklade hom, og sag bli
vek der not fix-weh
Herkcsns Velsignclse over Deres
Hjem og Dei-es Gern-jagt Diene
lig Hilfe-n. Man jeg hsre im Dom
snakt.
Deres ringe Moder-beider
M. Christensen.
. O O
Eftcsrskrifu Maa jeg benytte
Aulednjngcn og spie et Por Otd til.
Zum Pastok Christensen anwdek, er
Postor Bach nu vaa Vej til New
Zoaland Han holm Vryllup fidste
Eftemar med Msz Sigrid Kund
Hrik Dotter af Praftholkene Kund
sen, Mresfovd, E. D» og ftraks det
efter reiste sde over Danmark til
New Zealand« Drt hele gik fckn stil
le Gans-; Offentligheden hoc-te tun
lidt om Bryllusppet og Askejien Pri
vat er det mtg meddelt, at Postok
Kwusdsens Menigihcder vidste Brude
porret wegen Veltagelse ved Bryls
law-ist« og tilkendegav due-d Inter
esse for Poftor Bach og Hain-us
Noch og Missionen ma New Zw
1and ved at give dem en rundhan
sdet Bmlluvsaave smin Oft-mittels
mand mentr at othe, at den del-b
fig til 111 Vollors Verdetal Det
fortjcner disse Mensikkhedek en sm
Tak fort
Vj fanr not at klare fra vore
:!I-’:gs·jm:ærcr, nnor disn lange Ref
sts til New Zealand er en·dt. —
Termed er Jan chayndelsen poa
Ton formt-di- akrkcs Migkion wo
Mem Zealand sinkt maatte Gud i
sin Jsaaidc velTigne den.
Un lillc Fortsastjclfe kon der dok;
ogsaa meldcsz ons. Mr. P Ligaard
dar i dette Esteraar begyndj iin
Zuldksnnger ved den teologiske As
pelina poa Trinitatis Seminarimm
Vlaik for at lade -fig uddanne til
at blive Drdet Forlynder i lamme
Mission hinsidcs det Stille Ema
Tet er at bande, at flere « daade
Prwftek on Studente-r —- vil melde
sig til Arbejdet paa New Roland
og Quem-Island
Men ,,dc-t hast«-r med Kanne-us
Ækinde«. Nu set sdet jo nd til at
den danske Magelighed og Sendmgs
right-d baadk der og i Fasdrelandet
hat- fpillet os Missionen blandt
Landsmænd i Qmenslqnd — ja
Lenkt l sendet-ne ma en syst
Missourianet Trog del vil for-haa
Wig tun være noget midlertidlgt
qud og haabe og bede om, at vi
lnart man faa en dansk lutherik
Pratst eller Missioncer at sent-e over
tlsl vore danske last-erste Brsdke oq
szm sdekovre, Tom mal-est »Kon!
over oa hlcrsp ost
JvakMatlus Haufen
Pan Thomas hofplth
Fu d- ysu Les-.
»Wer amctet du-« b les
»so lesersprslodtusane,«ttd
riet M tut-ones
what-non