Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 19, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «DAISIIUI«
TM ONLY sEMl —Wm7
hAlell IIISPAPIR
Das-listed is U. S. is«
It u ovmod by
vix Th- llaltod Dust-h Ins-.
s-« List-. quasi-«
S- m is par-ums by
Dangkerenq
Dish-1«Ith.kshl. sons,
» « Jud 4«s—.!: —«»—»—— NJWAx-,
.,.
Nr 92 ; Blair Nebr» Tirsdag den 19. November 1912
«DANIIIIII«
es sie-c engste dsnski Blsd «
Amerika. det- Itdgsu
TO OANGB OM UUEN
udgivet If
Dis-nist- Lnth. Publ
slttk, sidt
som
Ptssvisvnmmek sende
fkjt pxm !«’!»« DIE-: j
j
Haakde
Frcdsbetingelfet
Men Tyrken fyuks at unsre lianbs
lsft bragt paa sum-.
Ftygieljg stamp am Adkinnoch
den siges at mer iudmget
.sison·"ii1iitiiiovel, ii Nun — - Alt
Adrianimcl ist« faldcm disk cr, kyvasd
man Termsllisr list Eben Middog i
Gaar fmr den trmdløiks Forbindelse
med- den Mein-de End flanscst feil.
Hindiiidiil inn- Dcn tyrkiike Nis
gerinn Erim-n llnderretninq moquet
sont Evur ma dkns Abenden-belie- til
Sozihin oni Vaabenstilstand. Derfor
er »Dir-met mit, at en sondan var op
nnnisd uqrundet.
Jndtil i Tag hxik der innen Kamp
fnndesi Sie-d langs Tchaiaija Linien
Wi : Zøiisdags, da Vulgakerne an
ansd w Pderforiok Dei tyrkiske
Kr·?nksskjå Tut-Eint riicsist ins-mumi
dør zireidkr ismidlcitisd nt linn ill.
8 i Esiermiddag lnsnibarderede Anl«
anisssrne i Nord for Tisrkosiøcsn An
tvsiicsieme ims- pn.i-ftm1r, nt Tilitnns
den Jana-:- TrlmialinsLinicn isr til
fredsstillende, on at man er i Tasrd
nie-« nt opsprss on Juden For-vors
linäc Te trdenlnndiko Ilskilitasmttn
check er reist til Fronton
Ihrigen-tue indtnzi kliudoitm en
VI In kllkm·iiim·aissm, i »Har. Ei
not-: Jlnmsl KolmisPatienicr er ble
vcskx forfiryttet til forsfcslliqe Lafai
Usan Der-Js- iltsns Tilinsldo blnndt
do End-sehe
Band-on, H. Nov — Tyrkirt bat
tm Rsxndlt sendendt fig til Varian
rien og anboldt om Irr-d, Edet det
M Runde venje lastmkrc ma Zwr
fm Meisterin-. Men »der tsr iffo end
mx ovncmet Vkmbenstilfiand Dct Ti
ges. M Bulaaricn fordrtm at 91dri-—
anwes» Shttari og Mmmfter rom
meski Tom Tsptingislfe for Vaabcnssils
stand. Jmkdlerttd forth-Ethik Unsdcrs
handlfngerne.
Tor wes fremdeles fmmq Cen
iur, faa det er vemskeliat at faa nøjs
actiq deertstning om den m.litasxcs
Stillsng —- Der mclsdes fm tin-am
wrkich vg set-bissi- Knide at Adris
ais-wol ers feil-den, men Nyatest er
Use stadfæstet.
Gn tin-den Mel-hing siger, at Vul
qarcsmr shar iwdtaget Hadosttekeums
kun 21 Mil Tra Konstantin-»pol. Er
det Tilfcelsdet, TM et det en vigsth
Etobring, da Byen var HovedkvaI·-s
ttsr for Nazim Po«7sl)ns Stab.
London, 15. Nov· Bisnnvt
Vurleigh befler i en Depeche fru
Masse-Uhu Pafha til »Daily Tele
grcmb« skmnpen omkring Adrianos
pel- Bau Tiger:
Port Arm-Irr onnistc iiwn inm
stiomrxct cer f1«1)g«teljgere Effekt end
ansbardoiktcstc«tet3øn«dapx’lsten. Hun
dkeder as Bomber sprang i samme
Øjplek wer ou omkrinq Abt-imm
poL stammt-:- aj nich Ztørrclscr og
Slags tkdajorde ksn flmnsnwndc og
braten-de Inferno, sbvis Vi«brerkn«
man maa shavcs følt flerc ILIkile langs
Valkanbjcmcne Tut-term- smtv ack
Ist-Evan- Jldcn, men var fImri over
mansdede as CHORer Artillcsriss
Styx-ke, Enerin og velrettede Stud«
Kotrefpotrdenten bestrivm Ihvori
Isdes Bucgarerne bestommde Fort-er
ne paa Nord- og Oftfidcn fammis Af
ten.. Han sigerc «B-ulgaretnes stor
mende Bataiklotm var førit tilGusdss
Hengste Sau Miede de den-s Anp
pek oq al overflødig Bagqage i LI
beqmvense. Wer-ne forcgwb Sa
. gen ved at forspge et nsdfas1d, cisdct
anan hvad ider ventode deut. Der
var Tom en Tordewstomn asf Amt-In
ild poa beggse Sisder, «da stormede
Butng from mod Bajonkvtseme.
Der ftpd en vidlssd oq frygtselihz Kamp,
og ingcn mscke at give efter. Ewdelig
flyede de Tyrken som kutrsde fer
smon de efterlod et gsyseligt Zpor
aq· sdøde og døende paa Slagmakken.
Slagct von-de i flere Timer i øsens
isde Rscgnveth
Misn trodss Beim Haar den lmlgarfkc
Trantzoort sm Gang, iog jeg bar
somkring Andrianopel set i Tim
«insdv«s as Faar og Fækrmturer for
iusdon month Xnmntiteter af frisk
Hält-ad til Føsde for ZoldaterneJ des
usdrn san Kolonialmrer, Begetcrbler
a-f alle Zlogs Taa vel fom Brasnds
hvide Vinc- og Tobak faas.«
l älorrissponsdenten jilfsjer. at Vei
nst er klar-est af, km angarerne dra
msr nasmnew Gan bautlwde at vwre
i Lolwamvismn nam- Filtsftniimisn
:faldt. Han slufter sue-d at sige, at
Trinvpcrncs i Andriansopcl er velfoks
sonst-do med Fødisvaren men den ci
«·vile Befolkning lidrr Hmmerssnød.
London, »Z. Nov. --— Vulqaricns
Vctingrllkr for at ilmte Fer med
jTMicst indebolder ifl. Mklsdina til
Wien følqende 6 Bester-Wellen
! l. Telmwlchschns Obst-Ahnle
.—ox1 den-Z llnsddraxuslfe under Vulgas
kernes Bwogtning.
· L. Alt Thrkeme rmnmer Adrinnoi
vol, Zhitari. Ykonaslir ou Famina
Z, Belalina of KrigssSkadisk Er
smmätm.
l. At Inn-fiel give Allem mm bist
«erobrede Lsandoinrackde.
" 5. Ksottslantinovel internatiunnlis
sei-es
si, TardanelsZirwdet aqbnes, og
"Saloni·ki not-es til on Friliami
i Qorresponsdenden «bemcki«tlsr, at da
Vulgavernis allorede hat erklckret
Mk triwa tisl at sit-di- Måäjkw -«af-«
Ums Koniimitinovcls og Tokdancls
list-nec- Eiatiis. icm iiiiicss di- iisditc
to Bestemmelser uden Bewdning.
»Tai-m Telmmth Ksorresspons
dont iigcsn »qu for-ladet Konstan
tin-Und im reisisr til Trilmtalja Linien
for at ldlivc Vädne til fidiw Illft i
lDranmsetiTursiisis asrelsie lldganq
im Cum-km eftcr loss- Ellarlmndwdcs
Votiihlrc, Risi«iølaelie, inrfmntc An
sledningkr og womit-reich Stagnation
En thsssiimiiasre af dlieignution
over for lelniisnix ubønliørligc For
drinq lim- lmit Tiq over sde tyrkiike
militasrc og civilc Mynsdiglyeden De
funes alle at vasrc udc as Zion-d til
at Aste videre for at rcddc Statuts«
at være foriedgrebne af den Jede, at
der im itiiar ist«-ever i Zlcrlnwnsk
Vog, at Ziatcn ital fix-liess
Europa-ist Tyrki, omfaitende Ru
ncelia, bistmgteks som lmablksft tabt,
Og det mein-, iom den mrkisfis W
mktek ensduu er i Zion-d til. er at
»in-We nsogle vilde Tom-er miser den
:!.Is’nli;ile-d, at der endog san komme
til ckt smisitc en Tisl cis Konstantin-o
pel.
.---. . —,.-» —
En Udtalelie om Roofcvelt
effek Valzet
tsBofton Jsonrkml s.
steodokcs dlkuosisvclt staat i Iqu
Ermufnr nogcsn Zinde sum den stor
fte mtlwmde Asmcrifancm med en
kbidkovd qs Oenaivelsc fior sit Lands
san-de Anton-Essen usovcsrtmffcsn asf
nogen Matpd i Kapløbet. Jntet W
Mel i hans stkivasrk insdtsholdcr n
nere og nohlisrse Bevis end det, chr
ligc er endt Vvlvidende fm Begon
dcslsen af, »wer shcftja on Mai-stand
M Mlde Inde Miede hatt fis ind
og overioq Lobi-Ren af den-m- Kamp
for Folkct »den Henfyn tkl eqon
Skæbne ellkr Fvenrtfd, med en Til
sidefættelfc asf Sclvhcnfym der er
fwmrkct, oa med en inspivewnsde
W, der Ifavner sin Lige endoq i
sbans eaen Recovd Som en Følae
demf er Nationen shan vakt op og
sbmqi Anfiqt til Ansixft med det
lebende »Arie« fom alkdria spr.
Det er Mwet qisvet Thasm at reprcvs
fenterts dette Lantds alvorlige Mænds
«sog Kvinders Herab, der-es Ønjke og
yøjc Ett«tlyufiai:s1ne, Cin Agt det er
Iat lmdre Livisvilkaarene. Stadig shar
Ema-c af en zitvmpevepubliL troens
Pde paa klierfasrdigslysdens Sasdcn reali
szserensde Ulsisnncskets Bruder-Mk lryst
fsor ham
! Han lyar vakt dxst hielt- Folk til at
sich at Zolitifkcsn can bringe-Z tTl at
tjene gönmanitzetisn og Retfærdcqhss
Msc1·.««3(sle Bonægislfen shar bkdragct
;til at Lin-M- vort Fnlfs Samviktigs
.l)t-d. Zions en chneste for Fall-st
Brust-Haar hans sydsns Mesrning ondog,
Ist-ad hatt opnasasede i De fnv Aar,
Cmn var PTWIWCUL
Det gaak los med Slag igen.
llnsdcsr Isi. ds. melde over Lon
don, at anxmrerncs pamm havde
bmundt Anqnsb mn TclyataljasFors
terms, satntxdig over We Linien, og
at de ist« rllkeldinq fm Eofin allere
Dsc UND-c Ajvst noacn Roma-IF
Uns-ist« IT. di-. lasse-J Tau vidmb
ogkaa fra London:
., Ruheplle ingmsnc angaoende
Vonben-?tilsjtand csr flaaet feil, oq
Lhrlkmnsrnso aasbmsde « Tag Augreb
paa Tyrkrmv lang-S hole Toimtaliei
Lin-im. Un Eva-r simmnsTnel bar
mret fortfat gennism Tagen.
Im sont-:- nt vasre en Forberodels
se fra anqarernes Zisde vaa et Jn
«fm1tc-rianqr(sb. Ton tyrkifke Floade
sdeltoq i Zlaaest baadcs Hm Mannaras
«·øe«n Oq Zortolknmt«. Disn tyrkii
sie Overkommansdcrmde, NazimPas
»Op- iiger . en ,Me«l,d"gkg Stuf-ag
Jffnsm at de bar tilbngsessagset Vul
aansrnes Angreb osg Hdelaax tri- buls
garchs Batterim«. For erqt bar
man i London intcst hart om Usds
faldrt af Slaget der sluttede ved
Ilstsvnsstid
Taft udtalek fig
om Valgudfaldet.
WnUInkkItink Ti. C» H. Nov
’1«·cn·f:msnt Ta-: ndmite im i Ihn-J
Du Psuhtittug m Will-UND Panier
Tct var imnis for-sie usixsxtttigc Ho
:-.Ilulf(- unsre-« Puls-U Vmssmcsmisn
Wdu häundt san-den »Ja-g must-Nu
Um- min Order-Tisian Umwde Oel,
.1 stasrft Oktals kur, at JIicsultytxet
mide lsixsmst anwrjksdcck qu bit-u
fkuslmvfcsl imst- Mp Nkawa Inn
ch, Tannncnlignet tue-d den regulaer
nmubljhmsko Vatqlästx Kost var im
tnrlmniis Wo Nin-d For den Heim-:
qcminzL at Zwist— man tcmer en Ma
iurixkst oq Mut den i to, M den
kcmwm Mmorinst Cdist demokrat
fsu Parti- lwscjw bch de Partei-.
modmindrcs den sislittedcs :1.Ic’ujm-ätu1
var tut-act ftmy og disk var ifsc wr.
Saaledes qik dest ogkna Zkønt jcx
itwrede gth Hand om at gaa af
tin-d Zissnsth var jeg dog jkkc i den
Eindsstexnsniiw at ist Neiderlag stuf
fcsde mia sundcrlisp sog nu sonstqu
mer cht mig. sum jeg ialdrig havdc
nennst nsokust andct Meinst-tm end det,
sum inidtmf.« ·
Anqsaaendc det We Pan-cis Luci
tagelse af Regt-ringen sag-de Priest
dentmn »He VanIskcligheden jsea fin
der -i de nswasrende progressive PM
-ssomtcr, sor, at sde paatager sig at
sinds-re sdet uimuligc De f—orud··irttcr,
at Losvaivnisna fnn udrettc alt, sbaas
Ide Eise over fsor Jndividet og Sam
funstt sog faalsedes om"1·ka«"be Verdcn
sit-den at heb-De at iomfkabe de eu
Tselte deitoisdor. slyvorckf Ver-den bes
stanr. Gj hesller tager sde sdeu Vets
ewng, fom fiwder Ssted Man-d
iog Msæwd fing-Hern- mekz i Bett-akt
-ning. Man sovftislsler en Præmäe for
Tibhasngerne asf denne Retcising, ssom
er smmMg at echolide.
Meuswdethayikre wad citat
Mit-e Hig til-en Klasse MARny
i Emnsfunsdet end swakfasbvere gisk
"inödcn Lægeftawden. Det vilde være
altfor voveligt for Samfunidsleges
smcst.«
stetig-e denne lbdtalielse karakteris
sen-r Prassistutisn (85»uv.Wilson og de
mit-mi- detnsnkmtkftse Lxedere fomxiwaks
Faun-re — fanr se.
d
Ider Mk fortjcner nogen Ihøjere Rang
Blaudkdr Ulkddctklskv
I Woodrsow Wislfon erklcerede Frcdag
Aften i New York, at han visl sam
smcnstakde Kongresscn i Esstrasfesfison
for at revisdere Toldlsoven ikke jsenere
end 15. Asprisl naser Aar.
I ritt-geringen i Washington er ble
visn enia mod dsen rusIsiTke Regiering
otn en -LVt1«del»;-itr«kat-k1t, sont skasl
trasde i Siedet for den af 1838,
soim ikfe wider lasngcre end til det
Its Ihrs lldlølx Ton nye Traktats
Jammle er M endnn offcntliggiort.
Ist-a sztroit :I.Ik.cl)., nie-Idee- un
chr H. ds» at Lake Onron Tagen
»Und bientsøgtes af en af de duld:
ssonxsw Fromm man slmr sendt i
lmangcs Aar. Tisn ftærke Vind, 50
tMH i T«i-Inm, lvdfaqodes af Nenn
Hm Elnd Der »in-ros- dog isfo om
san-link Ulnkfcr fm Zvoknnsn
.
De sidstc Vilgsttusbdiit.1cr fra Ca
z
ils-fonds jivor Hooseuclt et Stemmsos
isanml as sitz now Wilfon Men Den
ges Vesmwr -men(·r, at der er begnaet
Valgfufc faia sde trat-r mod aHade
,Sogkn,qx1a ist«-U Gran-Sen For
der endetisq int aifqøressx
I
owtxnosterw i V—(-1·css·fsord, Eo.
jDaL C. A. Roms-dell, blw forliedcn
;brmfdt ihjel under jin Atttom«obil.
Eis-an slmsvde virrct en an i Ziiontj
Fall-:- og Vaslredcy da hatt Horte Alba
ch. En andun Mand, l·om korn- sam
Jmcsn into-) Posfksmostorin kom godt
fm Oct, mcn nun var fkkc i Stand
»1il at vor-di- Nonne-.
I
Tot form-liest- i ·.Zt·.m-D.«. a: en
Jung zllcand ved Niwn Wily Cla
j«bln-ugsl), der hat« sit »Dir-in i Rasch-oben
Taf :’1nn0n,r, Zo. Dak» hat« plnffet
og ihiemført l:!« BUT-hole Mai-I i
"IU Tinte-n i tre Las-Z, sog det var for
lmtn Tun et a’1-111111-dclig«t Logöartmjs
»de. J trsc llger hat« lkan nenne-unun
sl«ig ulnkkot W Vuflyelci oni Tagw.
Ton unlmxgle Nimmt-It Osmia
krcm Zur :Ii’cln«ast«u, Jus-im H. Marc
XWC surtaltc Cunnnchl Club i
Osmmlya furledscn ".Ilfton, at tmn von
»1(sr ikfss at blive Mauern-r Længerc
’end : tu Islmn »Im-i agter nctnlig ot
»k1cuiwmfm«e et Var Nie-formen Tom
Lvil got-c has-u numlig for ««n-mmlg.
jSom den me disk-form antydudc hxm
Anveusdelsc af Ztrasffanger til at
Jforlnsdrc Statean Lan-demje.
L I
I Fxovtmrct mmuaensde Dywtitiskss
»stafi«omsrms fortsasttesz fremden-H i
ansdicIstcwk)liH, og disk er ganstesmørs
skc Afskøkiugck Oktio Es. Meiseanigai
Hasgzwr for Dazu-tu fast-tin sda an
«x1m!(sttd(s Raums V. tlskmlknnmras
Vesdrffthr ou Forum-den for Bw og
Fernwlesderfsorbunsdet, Franc M.
Rymt. sfal soqsaa basvc Oceret fulsdt
Didode am og bislliget Ekspliosisoners
L Mk
, Fra Ziwbana Was-b» meldcs Un
.sder H. -ds., at Rat-more fra nmngc
Staren fom er fasmliet der til »Nu
tiouasl Nranch Konvention, ft«alæq
»Hu-r siq Antfvaret fior deckij Priser
Ima Livsfornodenshoden De Mr
at Famueven sfoar kun 30 a 40 Pro
»cent qu, Wd PrMerne Iosster
Iorsbrugsercw « Der awbefalies Marte
sder, shvor Fovbrugcren Pan købe di
rMe fra Merm.
Horden rundt .
J sen ægvptifk Pyramide ftsccl der
være fnnsdet en uwkmrig Licdsdeduks
ske, Ver kasn skrige.
Pan et wapistal i Rom er Sta
liens wlidsste Kvinde afgsaaet ved Døs
sden i en Aslsder af 110 Aar
Vinhøswn i Fran«t"rig. Paris-, 2.
Niovcmber. Efter hvad »Mon·rteur
IViinch meddelkh er Vimhøstens
Verrdi si Frankrig i Aar Lö» PET.
sphøjm end s Fjsor.
!
:!c«00elprwmich. Stockholm L. No
svmubmx ..3tockk)o!mi:i Tidningcn«
sitveddsclim at Nobelsmwmien i Lsittei
mtur est-er al Zaudsynlighod vkl
Ebslivo tilsdislt Anatole ancu
Llrrcstcrscst Prasst Den not-sie Pa
stsor Halvorfsem soim ogsaa bar gen
nonmlojcsr Tmmmsif mod Foredrag
imn skrriigshseT er i Eksjø i Svers
rig blasen arrostcret for Faust-Ug
:heds3·f»oi«sbn)del«s·e.
Te fmnsfke Eucjaljter vedwg den
:ä. dis. ma der-es Hongresz en, Tags
orden anzmaensdse IIIø-dmsnsdigiheden
of ALWY lldenrigszpolith der
dog mim sieere befluttet psaa at fsors
ssvare sdenfzfnationabe llafsl)æ11gigshed.
s
i! O«
Fomlvkket Psolarekwesdktdom Ar
ekynngelstj 1. Non. Danmeren »Pe
novka«, der er ankommt-: hertil fm
Niome meddelen at Danwepen».ßels
lig Pstoka«, der den 27. August af
gtf her-im rappxstseretz at zimytajn
Eedoms Polarefesvesdition er fornlyks
ket. Der er« dog ibke indløbet Be
kmsfjeise im anden Jude.
England og To·7«fla11sd. London,
l. November-. Den toffxengeldke For
smaelsesxistxeomference bar i Dag af
tboldt sit Zlutninqsntøde Man veds
tm en Nesosmiom i lwilken Txilveies
brikmelsen as et bedre For-hold mel
iem de te Lande e1«·t««l(I-1·edes:i nødvens
«dig. Eftek Ast de tyffe Teleaerede
hade udtalt en Taf for Weitem-I
ffnbet slnttesde Konserencem
Hmnemle J der engelffe Unber
ljuss meddelte Premievminister As
auivh furleden under Debatten om
qurettelsen of et ier Senat, at hicm
sag-rede at feil-le tustndelzqe Ænsdrins
ger til det sovriuideliqe Forslag Ef
:e1- derte fkasl Senatct besftaa af m
Medletnitner, sder usdnwvnes of Mus
nsgeritmen J Tilfaslde af Asfgang
jfuslsde sde «ledige Plnsdfer befreite-I af
den irske Negerinzx Pvemieeminii
fferen fsore7laar tm, at eventuelle
vakonte Medic-r fkul befættes ved
Fonhokdstialssvala. Debatten blev Ird
fat Efor at give Dir-set de tisl sat sætte
fsig insd i det nve Forfscm
Zvonsk Jndvsanoriim til Euer-rig.
Don Muske- Sstats statistiskc Bnrmn
bar usdarbefdct cn interessant Ova
sisat over-, lwilken skatisnnialiret de
7752 Pers-Uner- tl«kbørto, sont i 1911
lkosm fm Udlnnsdot og tog Bome i
Ssverrixx
Dri Vispr fsiq da, at ca. 72 pCt.
af smnttiae Isndvnndwrc var æf
sichant Nsationsalitset oa Jkun ca. 28
uCt. var holst-des ieqentlig For-stand
from-nnde Tor-es Asntasl var 2183,
og ca. en Fievdedel af »dem var
fra Fitticde iscrsefter fulgte i An
taT Mm Amerika-new (d. v. f.
Arten-sker som sbavide erihbervet ame
Zritanssf Ztntglwrgerrey og Dunst-ers
·af shvislke der inidvandretde JU.
Bald. Poiilssens Traadløe Lon
ist. Oktober. (Fra en sævlig Kor
"respondent til »szll. Pst.«). J Un
dephuisets lldvnlq til deerføgelse
saf Kontrakten med MareoniSelleas
Zlnst fremlaxrde Lord Robert Ewil
si Dag en Rapport over Poitlsfensi
System for trmdløs Tselegrwfi. Ind
avbiekdet af Psosftvcesnets og Mut-inse
Hniniiteriets Tieknitere der deri cr
klærede, at sman med Poirliens Sy
stem kan ask-beide msed Stoerkstrøm
over en Distsance af 900 »mile3«,
ou sot sdc til Trods fsor, at Poiulsens
lZselfkab insimglede Pseugemisdleu og.
der fasvnedes Erfarinq for, at »der
tin-d Stirsikitrøm kimsde telsegmferes
»so-Ver 2000 »smile-Is«. var ovenbevsiste
Tom at Pouliens Opfindelse hsviilede
paa et sundt System og fuibdtud
Var i Stand til at We den Opgiwe,
»der ønfkeides W ved det britioke
traasdlefe Projekt
i Lord Robert Cwir rwbkkidode
Positiminiftoriet at denne Newport
sysnes at viere bleven hemsmeligtholdt
Der oplvstes ensdvkidem at den
liritssiiko die-gering ibar sen-bit to Sag
fvnsdiae til Sau Mantis-to for at
nsfqivp Nappiort om Ponlfens Virt
sonnbcsd disk. Ninus-Arten flial afqives
flmth
i En Vulqsarfk UODtsnslselfe om status
nun-. Dot office-Ue Vliad »Mir« fkris
»der «i en leben-de Artikel bl. a. fol
lqensdet —'-, k» , , »
LWZs dcst canVVWFTV Diploanati
isomsiqtigt ønfkvr oft-er Krigken at getr
Fourcskte Frseden pcm Bakkawthvøen
zsdckinitivt smsasa det for-most aiive
kAfklad ma Ovrettholsdelsen ch status
«mm, thsi sdennes Oprekibolsdolisv or
sum-»Im After de bindigcs Ofre, Bal
skmvsbaferne hiar bringt, og de be
ztsømmeliqe Erim den-s japw Ar
imieer bar svundet Kriqsen har rasdii
ikalt fomudwi Situationen, vg der
j»f-or maia Woran-dringen E dsen poli
,ti«·ke Stisllinsg ogfcm sblive af radi
·kal Art. Den We Ordnsing man
sum i Forshold til di- fnplvxtt1sdttc Ar
:I::("i-!·-Z Seins, M dcst nidqvnsdfc Vlod
uq de ftorie materielle Oer
(
.
l En klimle lldlalislic om Q""rigoii.
sMinilxrr Clmwliilk linldt den AK
i Mffield en Tale, i lwils
sfcsn slmu udtaltc sGan-list mit, at all-e
zNatiomsr cftcr Kriqons 9l’filutninq
kliildis Vaer onisz ons, at de Zwmss
"maal, der lmvdo for-volsdt den nnvæi
zrmde Eli-ig, iklis csn Gang til lim·
«kunne vasw Aner til en Kriq Alle
stllisskusrinasrr uhsisn lludtagvlsis er W
Irssqtiq lwfhswlst im- nr finde on Jst
;k:iul, chr lau lade de kriasfmwsdc
svisdorinrcsks fllctiivrqutbed oa Værsp til
Gast-n for de i Konflikten indvsiklodcs
Falle-flink Kriqen er »dme nied
sen vwlsdiq Eksploiions msasxittigu
Kraft Give-m vilch nn over for en
Tand-m Villicsntriim drilto isiq til
Int Wall-am at Zwrlcsn cilsdrig kun
ich vaer et quscinisdch cllcsr thue-ins
vilsdo vaer nsopriqtia nsok til at er
·-,klær(- at Erim-riski- Inder ilsko kan
:’lvillo nsoacn viwl Rolle i lundk sog
cerelkære Nationers Liv, isllcsr ihm-m
enldelig vislsde væve taabelig nolk til
at tro, ast en Asntaqonisctne, der spr
klares qenmm Historie-i sog Aben
!Ian udjævnes qemwm Politikews oq
sDivlomaberg lMtwner, der jso
sdosq Tun sbliver paa Overfbasdenf
Swrbritsmmiien maa Oærc ruftet for
kaer Tit-Wiss Dei » qodt wos- at
»in-n- tnscrlmodsisg, betcenklom og M
«ckfkendc, men M er Me use-K M mo
fault-des Hutte-die Ghiwchill iogslaa
Wltteckh fukde ckf Wllkd og
ensga