Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 15, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ucklig AutomobilkstieL
IMcket gsadt er det, ast Von-en
hat Hat Grænse for, hvor stærk Furt
Auwntobiler maa køre mod insdcn
fOT MS Grænser og forbi Gen-de
hjsrner, og at »den fordren at Au
wmvmäiler sskal gennem bestes Fløjs
te lade høre fm fig, naar de com-mer
bagfka og vil forbi en Bagn. Men
uærlkgst og softe skæbndsvangert er
dest, naar Ihntonwbislkjtere osocrtræi
der Lovem oa det er i Ihsj Grad
llfovaarligt, Mr Politimasnsd und
lader at gøre den-s Pligt mod Hen
fyn til at fan sføidcsrswsc Automsobils
htete awholgdt sog bragt for Betten
Da jeg oft-e hat set Eksrmplcr paa,
ock Automobiskøwre overtrcvder Lo
ven, isdet jeq nde pasa Lug-Wie hat
siddrt vaa Vogms og fet, hvorlodcs
Antomiobtltsv mod ryggendse Fort
bxfede san hurtigt sorbi trden at
varfkis, at vi ikkis engang hin-do tagt
«dew·:s Thumucm san er det m.n Pligt
5am Prinatmawd ester min ringe
Ernte IT gøw nvqcst for at sinnt-IN
des-. Naar jeg gar, lwad feq kan,
og misdre vil last fiq ansporc til det
sum-me kaa vil sdet bcwe fin Virt
ning til idet bodre Vi kan da tale
til uswsiqrjqe Automobilkørere og
fortællcs idem, a-: vi vil melsdc stin,
om vi set dem iovertrasde Laden.
Den M. Oktober i Aar («lf)12)
kdrtic on Autmnobil lidt for stasrkt
M et Witwe i Fremont, Neb»
oq kam dowed til at drasbe en sswne,
der var henwd 52 Aar gamsmeL
Hun Var gifi og var Moder til flerc
Vom stillen Ulykke og voldsom
Sarg blev der ikke Vckltet over den
esierlevmde Mand mod sine Born
paa Grund af den uforsigtige oa
liewdertmsdcnde Automobilkørfol
Der soweit-, at :Ui’andeu, der kam-,
plejedc at vkvre M aanchs forsithg
Antiomobilkørercn mon sclv um han
er Me, saa overtmadtc han jo allj
gevcl Loben, da han kørjc farbi Ga
dehjørnot misd stasrkcre Fakt, end
han var tillassdt Han, en eucer
foriiqtiq Mund aøre fia fkylsdig i
Lovoveftrædelb 031 drrved komme til
at drasbe Mentrefken lwor wegen
mier Maske kan da ikke liaiszwbdige
ou Pan-de Autonmbilkørcre komme til
at foraarsaac ved Lscsvovekstrazdelse!l
IN Ort efier Loven alle J, des
kskek med Austomsobilen oa Ist-g sor,
at Wædere bliver anholsdt oas
st1·cks·fet, J Politimasnsd, og alle an-(
dre, Faun ebner det. Mad Lin-v stac(
man Land bygqe A. J. Dahin
Kotresixsizkxsp Ucc
spie-I »a. .. . -»» ·
New Liebt-m Wie-·
Vi havdc to sum lnskoii-dtqjort ourtj
Mtcssioncimødc jra Is. - LU. Okt.
Pafx Crikscik Nachts-, oq Past. Jo
hmrjen im Q51)t·ossl), Wäs. uidplte
Limstci Vrød for osJ i de Dom-. MI
dcst lsvzmndjc am III-Ins i Mcnikunss
dens— Stirn-, lmor Past. Jokmnsisxx
Ausbika over Jub. its, I« 22
om den lille Stund, set er givet
Meintest-It at bodre sig i til at, nnd-do
sin Mnd. Dur Misddagisn var der
Fassspifmsning i Prasstcboligech M
om «.-";·t.-rmjddacht taltc Past. Eris
fen ud jra Matth. 9, 1——8, hvor han
beten-soc at for a«t faa Syttdekens
Forlmwlse maatte der gaa et Møde
med Jesus forud, og det var kun
1 idet 7ønderknwste Hiertch Jesus vil
time B-olig, Derpaa talto Johan
fen lide nd fm Hos. 6, 1—6. Dei
er Jesus. ’·om saurer for Hist-n at las
ge den-, sont vil lade sig brhandlc af
hom, og Troen jtulde Mc- blot iusd
s Foritansden men insd i Diener
Post leiswd vHuttele deet ved at
M dm Ovdet Efaias 48, 18:
,,(·83isd du Vilsdc agte paa sminc Bud,
da fkulde din Frtsd vwre iom Floden
og sdin Reviærdiqixsd sont chts
Bllger«. Lørdaa Fsormisdidaa blev
Orsdcst igen kakvndt asf Past. Johan
fen usd fra Matvh. 9, 20s«22 som
Oel blodsottiqe spuviipdc Denkst-or
Alte Past. Eriksen Ird fm Bar. B·
Z, M: »Seit-er os vansage Vore Veje
og eftekspore idem og venlde om til
Demn«. Gan Marede imvd at
W M Gusd os talste om, shvor
mager-—an cder var sogfaa blawdt
M Hirn over Herwns Forel
set M W. Ost-W Themang
. W Past. Jchansen os paa Grund
of et Otdsfoxld i hons Bitt-Rebs
Smdag hab-de vi alt-san kun een
z. W Prwst iblatpdt os. Hatt
IMLovattaIeIanmevechvad
»Von W var imeqet IIng M. sSIns
ldag vak dek en swk Foksqmring af
Falk; trog-le var thmnen fka Adams
Go. Past. Mit-d har sin Anex
Wenig-Lied der. Og en Del var til
Gliede fra Wart-ens. Sangkowt fm
Flamme Stab glasdsede os med flcrc
Sange Smdag Foriniiddag begyniv
te vor Mtjeiteste med III-Trifte
mml Kl· 9:30. Siedet-s Præst
holdt Skkifttalen wd fm Sol. 100:
»Von-er Herren med Glasde.« En
stor Stute LICVUtieskscr var famlet um
Herrens Bord den Dag. Post Erit
fsen prazdikcde til Heime-Ase over
Mittw. BL, I--—U, sKvngesspnnens
leluu Don laglde Vasgt M ast
være fawdrue for Herren og ikbe
unsdsüjlkde fig, fom de gjorte, der var
indbnsdst til mwnstse Bisslem-. Om
iEstetsmsilosdagøn sholsdt Past. Thkftxsd
in Tale pcm Engel-ff over Luf. H,
ils-s II. »Hast Erika balle derpaa
Pan Tons-f nd fm L. Kur. lik, I, at
rmsiage og prøvis os "selv, lyvordasn
vi staat- i vort For-hold til »Der-rot
Bis-d Slutningsimødet Sondog Af
fen lagsdc Past» Erst-sen nugle fleu
inkdholidsrige Ord Ohcsn til Vorc Hier
tisr usd fm Au Nor. l. Kapitel Vor.
vgl-n Prasst fortalte et Par Trwk fm
disk virkclige Lin paa Engelsk naer
must ’ti«l de unge. Derined sluttckdei
dort Mach oa matttte fau, fom vi
sang: »Min lw with you Till we
meet again«. Ja, vor er det skøut.
at tmnke, at Guid er med os, til vi!
mode-J igm Mensngan Fornmnsd
usdtaslte ogsaa sin Glæde over Mädct
og Tckk til de frenmtede Præstcr.
Ia Tak til alle, som deltog i vort
Mode-.
Af Nyhoder er der ikke manch her
fm Gent-it Peter-sen og sttru og
lille Mildred shar vwret noqle Dank
i Wicht-a Wis. at bei-ge gauth bis
kistrdtc m Nonne-r fm Chicagsa Li
gelesdes hat Mrsx Lars Awderfen
»Um Paa Des-g i Racine, WITH
»og Mrs. Nioolai Hausen i Rinasthd,
Iowa, at bespge Slasgt og Nonnen
Alle var not glwde ved der-es Tur.
Tor er fo san wegst, der san glas
de vs Merkur-Wen blanidt sdet durde
fo og«aic1 dem- vmrc, at vi shar Guids
Qrd rigelig iblandt oss nu. Man
Herren wlfigne bot Arbefde, som bli
tnsr Mit-f the-r Ein-bis til Frcsl’«(s oa
Ghøds Vorn til Bostyrkclfe i Trom.
En knsrlxg Hilft-n fcsndcss bevor-d til
DPH Nedckkwr oa dons Lassen-.
Korr.
Lack, Wie-.
fis-a Rats Frclscrs zuspsrighcd «
Buck, Wis. .M, ekfichre Vor
Fer«.7««-3 UIPenigshod end-Izu hsrer je«1
noglc sm-, Haar de for Oss Links-:
Ja, ucc esr skmrt længe sidm »Da-:
Inn-« Aar haft Iwgcf birfm vor
:I.1«’n:z-Ji-.s-’-, mesn Grunde-: t· fifkcrt
i.·1. den« a: H er ukdsdøde —I.« ; Psn
wr, m ir Tosllevenst II :«-rlsejld(-t
gw- amths godt freund. naar vs
ums-c : kastraqming bis-i W, var
.!’c- ::.;««.«4· bar bestmwt "!". mua sinc
.s,«—'i- Nie-) sog Frclstsr TM at Ums
Cur »Hu-M sog Taa «f.)-«m«" ! igt i
He Flor in- «s.·vant, og faa Esset vi os
sc XCV- :tt(s lkm lädt ins-«- WO,
.· n Lin ror sdnsds JJrJtand ihn
:’:.1-: i·.-:«« nemlizx Pcscux W, L.·
«««-.:«c Jst Arn-, tat IT du ksssl
gut-« i Zum-us Entse- tsr jo m
its-Hut ward Jurdlsund m erlij I
umwli OU Wl Tom t?·s— ·«-1 »He-us
Muts »Er-« m· binde --E«-unp-:s«
cg »New-ZU men faar m Tau for-«
T mcn «-.-.-«’m«k"ct, foct UND-: den os
ikm W Mai-r god Ahn-Ki- Nan,
Ha Isi km sna mmtst at Furix1"llc, lmr
Last nimm- særlig gsode VII-der her
»poe- disse Egne i Sommers-us Leib
jbacidc Smrdaqssbolether og Miss
jsisonsnmder. men «det sit-ftp og vil
Eihaabe des bedftc af dem alle var just
afsholsdt her i Vor Fresser-s Menigs
Ihcds Kirke fra «"Iori·idag Aftcsn den
Zi. Oktober til Sønsdag Aften »den
J. November, hvok Præstcrne Carl
sm fm Saum-Loh Vonfon fm Clins
"to-n og ngsh fm Luck var til Stede
og Estcdets Brit-sc Pastsor Bonsdo,
en Dei af Wen; lcncsn dct var en
start Stank i vor Wde at vor kas
re PMMUmXislie mosde et Tele
grmn fsra ihm-www Rohr» Frei-ag
ai MU. Von-das Fader laa for DI
sden. De Inmtte saa fotlade os
Løvdag Morgen haade Mr. og M-rs.
Vorwo, og dog «fsoridamk jeg, sde iskke
timede VesdeimnelfesstedQ før alle
rede Duden var indtmccdst. Men
»Strlckge ere sde »de, sont Ed- i Her
Ten". Jog hat-de twtckt ast give nsos
get as et Referat fm wrj Mäde
bcgywdsbe denn-d Fwdag men som
Dykken var, «an maatte jeg være
Ibdhfcelpeslwg wd Besspisningen og
Hunde ssom samdan ikke følge alle
Møderne Jeg samlede dog nogle
!Stwuler, ssosm falsdt fra vor Herres
Vor-d. Tss følgcr ber:
Mødset aalmedcss sum s(1,.-.t Toer
dag :’ls"i.:,·1I:-)annkxn Laufen
taltc pkm Ewle og Pastor Bett
sen sslsutwde paa Dankt Fredag Uwr
zusn brummte Tau vort mme Mis
sdonsimødk hvox Basswi chnrsen
hobdt en Jnckdledningspkædiken over
Ein-net Omvendels e, som shwn
Nkildrcsde i tre Punkten l) Poe-m
tmme til OmvetrdelfeP L) Hmd
er Onwendelsekk Z) Hvorledcs flet.
Omvewdelspn ? !
Pnswr lefen fortiatte saa Eise-I
idag Eftenmdddag, hvor hasn inwan
wozu-f Um cu Bank, Tom vi shar i·
Sinn-stetem Ohivsoraf vi shar Rot til atl
dmgis lyvisr Das Bsi er megct more
end anlene m Lillicrney isom han
jo sørger for, stack-de han sikke meget
mere siørge for os, vi lidet troen·de?.
Sau Hinsdrinqei for Linden-helfe
Tor knnde mWnes mange, men han!
nimutis wrlig Ponge og Vennetxs
Vi skulsde trodtse Hindringer, Søa
mig, Tom J Mgcr det røde Guld;
sog sont ext, der shar Gulsdfcsbet Han
søger med Kraft, om ensd hans
Venner let wd «ham. Han forbløffesz
ikke, men arbejder dcsmcrc med
Kraft
I Tisrisftor sang MissJ Lwin en So
lo sfor sos Gen-de shavde vi nemlisg
onscm isblansdt oss i de Tegel Heu-des
Sang var: »Hm du irrt-et Rusm for
FOR-sus, Lsiiirslms .(e"onsgc«.-« -— Ven
.m-r, gib vi unmttxs have more Rusm
ifor Jesus i vore Hjerteh saa vi
Irrt-gnug kan mødis has-n ikke tut-d
zGru eller RædseL men mcd Halm-»
vkysdens Frydemab. Da kan vi figc
Inn-d Paulus-: ,.T-ksd, hvsor er din
!Bmasd, Helved, hvor er sdin Sier
Post Carchn bcmcrrkodsc ogsaa noget
isom et Zog, sfiom ftandch og san
Hin-im vi mod. Lwcrt Tskcnneske bar
Den AnlwdmämL mcsn innen Garanti
fur, nt disk give-s »Im-n met-e Im.
»F Tag er Naadens Tisd, i Ding er
Mud at fixrde«; men Zug-en Sie-der
stam- kscsr i M o men. -—— Pastsor
Ventfen flog mcgcst paa schsrteoms
.v(-nsd(slfe. Adrvomvmdelse oa Judas
)-o:immcsdelse, oa Tworledos vi skulsdc
hast-(- varnsdelsons qodc Frugtet
sähst-or ngh mwnte Kewdetegne
lWo omwnldte oq tmmvendte Mangc
Tom ifke Vil onmksnst Ug, andre ved.
im-, des tmaner til. Dumcndebscp
nasvntr faa w fsorfkcklige VrødreJ
msmliq den forlnrnis Inn osg shansx
Broder den førfte ødte alt sit Bindi-,
men fortwd «det, vente tilbagsc til 7in’
Fasder -og basd om Tilgsvelsm den
cui-den blw i Hin Rades-S BUT-, men«
hmde sdog ikke glasde sia unsd fin
Fabel- ovcr den gmfundne Zw. Pa
fwr Von-do gjorsde en Bemmrkning
Jst Onwcsnwlscsn or ttmq. Vor des
swlk er Time-, liqegyldichs. O, ans
Hier, lad osZ time Gud vaa bans Ord
sum Manasa szordc Ja, bag visd
Mk- Gindrsisnakr og alle Ilndsknlsdnins
»Im- fhmr Amme Satan og findt-:
De er msne, og er glad ved, at lmn
sonder find :!I4’u:1 tmqle nf Ast-, kkIIrtY
Unser-, Ek"1t!«»u zum-(- UII n-« dem, Toml
disn znxnlxs Ihnqu flugs lnn vvdl
oq minisr ad m smcrz In sur micU
jin kendpsi nnd disk Zutun lmr 7170 .
ret- Jcsfncs Rjendslalh km Vi hu illksl
vaer Von-Irr nwd brach nka vi»
ilmsdis den enc- og kslsle den milden
blive ims den cnks oq forlsadis den
san-den O, last-v Ven, bliv fim ved
IFan kmn vil sdiq Taa gerne onl
lfkwne Gisv ham Linn dertil Carlfon
Flutde med at msnsdis om dotto Ord:
»an(mer oq spr, at Herren er got-.
VI smwr alt for Tab at vaer mod
Krifti Y11iserliqibcd.«5o1n en Moder
taqer mod est omvendt Bat-n nwd
aasbne Arme, sank-does vil Gusd page
imod os, naar vi omvisnsder os: fa,
»om Symberine ensd var som Kann-o
ffn, blive sde som llbd, osm de vnre
sit-m Sbarlagvm skulde sde blive Ewi
-dc Tom Sm. Til Slut en Sang of
Misss Lwitn
»Ist-bis venter og bankcr paa Idln
DER
Wonnen Jesus baute-r oafm paa
vor-e Hiemdsre i disse mindean
Tage her i ank og alle Vean nd
over dort Dom-fund, War Gssrds Orsd
slvder M sos. Sau Tat til Ader, Pras
cktetz Dlsom var her og sfaaede jSsds
Ovds giode Sind, sog Taf til alle
oder, Tom com sog Um- med -os i sde
Watte Dage. Da les-d os laa from
!deles i Würd bade Herren vol
sigsne fin Gernkng hew isblansdt
os, hans Navn tisl Ære og Sjæle
til Frelsc Moongelccrlgse Hiler tdl
til Vcnntsr usd over
Vitldets
Samfundet sog(
stscve sog til .,’D-ans·leren«s
Redaktør ved Pders risnge Bruder i
LWFML P. K«
Tak.
:lc-clleman:«
slknnmm N
Vrorson Oøjskole aatmer isten »den
H. Rot-. 5in(I Toer for et nyt Huld
Eimer J Aar txt-du« sdot til, at Etu
lcn bliver «f111d.
Avlingen her runtdt Kenmare var
i Aar sævdeles gold: En bedre Heft
shms Uoloniisn næppe hast. Moden
givok Um Mogol fna 20 til 30 Vu
pr. Acke. Og selv om Priseme ftke
er ret hsje, ssaa ser Alcængsdsen Ides
sftøkre Sarden er godt gisnnemblødh
tm Vi Gar godc Udsigter for næfte
Anr. Her er endniu en Del utcerfket;
ttbi :’lvli1mcn var stsor og Arbejdss
kraftisn lillia Engl-atmen er giwaot
sop til »den nrinumsligie Høisdm fire
Dolslars om Dagen til en Mund og
fcls Dollars til pn Mond mod ct
Spand Beste Høstrsn loim sent i Aur,
Og fao var tder san stor on Mcvngtm
at Roma-me iklts ssnm Regel mentty
its lunde ittsdlssasde siq paa at ftakke
Ware-»dem mm lod dkt ftaa i Stoffe-,
isndtil dkt kundo lwsscs pau Vogne
sog Tores ttl Tærflomwsfinmt J Sep
temle qik Twrfkningen langfiomt
paa Nrunid af Neun-Ach sog hpn iL
Slutninqen af Okt· fakdt her sites
Tonkunst Zue, sbvilkcn begrawde s
flcris Ins-indes Amss Mir, der lsaaf
Pan Martern Suec-n svan-dt, og Falk
fik ansab um at mdsdc Hart-L men
san den 2. NO f.k vi lidt merk- Zue.
TM er oq«foa iomtwnt forsvunsden i
Don Oben G. Nov) og fsanr vi godck
Voir nsdon chfuld i omkring on
Ums, vil den ftørfte Pakt a·f Hørren
sblfvc i::-d«fmnlet ellor ten-steh Tot bo
der felvfkslgtsliqt tncgct for Knlos
nim, sosm vi faer bjemrt vor Lsøiz
De flcsftc kan gosdt trcrnge til at
faa sdcn med, da de to foreqaacsndse
Aar bar tagscst Matsdt paa ngses
pungm
Her bmmmcr at bltvc en Trl Han
sdel med Lsansdeivnsdsomme Jkkc san
faa Darm-e bar skiftet Seen-den Pri
serne er ogsfsaxa gaaet lädt i Mira
men vil gaa ydcrligere ou i Løsbcst
af et Aaks Tisd, niaor de uiilfredspi
fasar folgt og kosmmer Wo Vanidriith
Gen ansdet Ewd for at finde sia ei
Hme stvor der inqen —- cller kun
gonske faa —-- Ubelyagisligthder fin
sdcss. Bank-me oq Pscwmnmäidcnc
forløfer i Malen den Slaqs Folk
sog hinslwr dem cyf Sie-d. Men der
er da ogsaa Undtaaelspr fm dennsc
Rom-L En Minn«d, der bar vwret ref
fefwvdiq det fidsste Psar Aar-, lmxmer
Tiq on nn Lade i Aar-· Ffmn bar
gantfke qrnndig fomnsdnst fin Mis
ning om N. Tak.
Californiasokwen m- aonkkc fsors
sinnt-don- oq Montansafeberem fom
msode i Fior, men var hinstichsre
visit-t, bar okriaa lagst sin, Icm nu
ftansdskr Udvnnsdrinqcsn herka nok
for en Tib. Falk, Tom bar vasret
lmrtrrjfL bokwndor at komm-c til-hanc
Erik Fahnfosm Erik CrTsksom Willicmh
Ruder-sen m. fl. er kommen tilbiws
for at blkvis misd derrsks Familien
Tisn c. Nov» 1912.
J. J Kild7i21.·
J UL
Pædrelandet
Uennemzzaaenue Billeter til
Dan mark
Not-ge og
Sverrig
Vi- Hamburg
Achle ANDEN og TK DIE Kl.AssH.
lcsiiussrns Angusns Vwisrjxt
25«(«11)!«)IH·N()v,·’-« IUM p. m«
Pssysisiylvsmns --
s» lII».·p(O-It·)«-s Nos- «.O, lts.t.1n.
I--»-1·-I«ji IIUHO t sit-» Mut lO’-,11·«t.m.
Prsskstclossis Limsnh -
»Um-s lum. Nin-. 1I.O.21).1n.
Ansprtki 22 500 tmnk Nmu M. lU ihm
Juki-usu- —-1:s,.-'n)1«nns, Nuv«3«.21-. m.
?l’r·«-·i(1e-nt Gram
18.(m0k()I-8. l)(1.is.7.9 u. m.
Keil-»in Alten«-h- Vjvt,c-1·j-I —
LFW « tolle-. l)·«(·. 12. l» si. m.
lcilitstpmusr unstlciislps ps« l«’(--"X«n;xesn(l0.
imm- l«s«ist-1« xil insllnsfsufts all-« naives-n
(lim« l"(lfkif·ks«l« — Kost. lwgi »i: Heft-k
dring km New York til Biss(esmn»-lsess
Motiv-t
flamhurg American Line
Hamburg A nie-return Builclln m
(1- 45 Ums-Away NIYW YOMc (·lTY
s« Wolksns St Plsilmlislkphin Pis·
,(i7 noylstsm st. link-nun. i ans-' -
otjs sixth Ave-s- Pittslntrik. Fuss
k0W.K-y(10lkst. chicmxm Ill
’0«3 l Illve st. St. Louis. Mo«
m Punin st. sattl«’mnc1sris« NU
J j varme
Hygge
for nogle
kaa cents
am
IDagett
, Y- THE
—.I..sz;;; Fg Exzissexckkio
LHOKLLSDS
. III-, --
holder llj(-k11t11et varmt og hygsgeljgt pas Je k()ls
ilcste Dage. nam- den sæclvanlige Vurmu er uni
strækkksljgn Det kuster jkke st()rt, da den Drung
Glie, det billig-Ue af alt IZræn(isel.
Uundværlig i ethvert Hjem, hvor der er Bat-n
eller gamlc Fall-. Ethvert Hjem hat« Brug for den.
Den » lot at flyttes med. ssa Var-neu fast-i mun- ug hvur
(le«.11træsixzes. Fugu-l)illig--varjg. Ims handle-mik- iW Vksqno
sTANDARD 01L cOMPANY
Ebkebkulnj .
Ell( Horn High school
-x Of l) (,-!() L l - liJ (j FI
Eftctanrgtermincn bcgyndte den l. Oktober 1912.
Grundig Undervisning tilbydes i følgende Afdelinger:
Not-mal Contfe for llddannelse af »teachers« i »public Echoo15«.
Punkt-ist Cum-se for Uddannelfe til Lærergerning i. danske Reli
giondskoler.
Academie Coutfe fordert-der til llniverfi:e:cr.
Profit-tin Costse for-beredet til de andre Afdelingesr.
Eos-meist Dept giver praktisk Bogføring.
Astelitser for Bcgyudete i Engelf! qiver sasrlig Undervigning til
indoandredc unge Masnd og Kvinder.
Stole-n hat nye Byaninger opførte 1910, mode-me tndrettct
med Lys, Parme, Badeværelser etc.
Bctalinq er 81800 per 4 Ugcr.
Jndmeldelser modtaqes, og ncrrmeke Oplyzmng gives af
Forstandetcn A. P. Jus-h Eli Horn, Ja.
Katalog sendes frit paa Forlangende.
En ny danfk-amcrikansk Bog
Sommer i Adieu-does Bier-gest
— f-—
Metthea dathiesen
135 Zidcr i 7mukt Omsslag 75 Ets. deb. 81.()().
Bestillinger msodtages af
DUISE LUTEZRÄN PUBLISIIINC ll0ll8B,
BLAlL NTZL
l-)ampskibsbillett.e1«
cunardliniens storehuniseskibg
Saelges at
lMlell bUTlL PBUL HOUle
ist«-um den«
Lave Takstcr
paa gknncmgaakskdk Billettet discka sichs kommst
Notar ogsåvekkig med den nur
Norgc - Amerika - Mexico Linie-s
tre nyc Damperk
.,,Tcxas·, ,Norcs--na« og ,,:I.Iiericano«.
Taniih Luth. Publ. Haufe
Lokal j- Agentmy
Blair, Nebraska.