Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 15, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    stvzssaksss ! - «DMIIIZII«
, — j
« THE 01 ,0-· ZEIL WIIIY
lHNlh JOMISPAPIR
kiblishx --II U. s A
It u 0 ),e1 by
Th« nottut « l- Ists Ins-«
et del meist-)- dnnsks Blsd
Ameriks, der neigt-t
hat-L chi- ji«
TO GANUFJ OM PGBN
adkivekt If
« Dsaish Luth. Publ. Eos-in
Miit-, Isbt
Und is pabljshod by
VII-Oh Luth. Psbl llossq l’k-veanmcpek senden
DIE ssbL Wx - fklt plus Postng »Ah
Hi Als " « « f « Blum Nebr» Fredag den l.-·). Novcmbei 1912 IF 21 lass-n
Minder-les Des
i Michi.
Drinaingcn og Prinfcsfekne gaak i
Syst-fein
Im Yltsyen melch under W. —d—:4.:
Tronningcn og fjre »Im-sie Pt·in·"
sog-sen for wrigt alle des grassfeswinJ
Nr, Hirn-r on ftnr Dcl as .8k1«jgs.·sbi)r-J
den. I
For wägen med Turkjct csrklasrcss
dess, var Dronning Oiqa fravasrian
de pas H Vsesøg huc- C.3(1ren i Ihr-IF
lawd, og Krotwriufestsc Zophie følss
te bot iom sin Pligt at- tage Initiati-:
vet for at faa en Organisation if
Stand, der Hunde yde saosdan Vi-«
staut-, Tom kun Kvinsder san yde j]
Wzgisttd ,
skrontpklnlessen taldle de andre
Prinsesfek sammen til en Konfcrens
ce, og de var alle villige til at kom
me. J Flonseretlcexc dcltsosg Kwnsz
prinsesse Sophia der or slroaprinsl
coltftqntins Huftrn og en Softerl
af den wide Flejser. s— Prinfedke Ali- ·
ee as Baue-Mer Klang Georgs tresl
die Szn Andreas Hastru Konn«
Gent-g as Englawds Jl1ccc,ng Prin l
les-Te Helena Flong Goorgis Herde
Sen Nicholas Hain-u Czarcn af?
Ruslands Nim
D sie tre Prinsesscr laldtc Athens i
Flivjnder sammt-n, Bogen im Art-gen
erllcrwdes, osg Forsamlingen drøflesf
de. werd Del patriolifke minder
llulde lage i den fordtnaende Kons,
fljkL Wrmgsen var blwen vel for-i
symst mssd Midler til at udstyre Her
keer l70,000 Mund og udmfte en·
noqenlnnde moderne Krigsflaadc,
men Minder-ne var kommen uner
Vejr med, at dcn huntmnc Eidc
var bleven fes-mit ved allil Krigss4
fordert-helfen
Zoldatcrnls hcwde alle sum-r nyel
Klasder etc. og nycs Nisler. Tor var
opcht Anmmnition til en wider-»
fkuclig Kamp, og zlontstnisscrriatet«
var i Unskclig Orden. Marinefoldas
term- manglcsde inlct i thning af»
Fsde og Klwderx mit-n Krunprinsscsss
sen hcwde opdaget, at melden-I Near
tingcn var vel forbisrcdj til nimm
san var den tilde-les im fordert-di
paa at liwdte de Ade-Heu sont mind
gaaelja moatlk sper med Kompon,
—- Umsomcu for dsoc og makes-is
og Ljnsdring for de anilier, hvks
Fuss-men- ialdi i Krisen« Dei vak
dct sEli-beide fnr Land-ei, di- trePrin
Wi- gik i Spidicn for, oq Dwnnin
gen rotnmcsredc hurtigt im Russland
og tog Ledelien af dctte Arbeit-e --
Gen Wink-sie var iklo til Stede vcsd
Mast-teurem men hendes Hjekte var
der. Hun var den inægtigiie of alle
Prinicsfcsrim Mai-its Voneisarth
Kong liioomss anidcn Zøn Mem-AS
Hut-link Gan-Z» der er Admiral i den
arwfkrs Flor-de Da der tell-umsch
Ides til Prinlcssie Marie- i Paris
am lisoirferwiiem oq at man mang
lede Ædler til Opførelie af Scipi
taler etc sfor sde stng svarcsdc slmn
sjkblisikclig misd at telisgmferc Zim
000 oig sag-de at hnn oft-blsikkelig
forlod Paris for at komme hjem til
Nil-en —- Htm sog den-des Mond
regnet for at vasre Eier af Him
000,000 og oq We dc rigessie i A
then· s
Med Priniesie Maries Anwmft
til Athen var Oder fire Poiiisesscr asf
VII-bei og Dwnningem der lwede
deres personlige Ticnelte og megki
If MS materielle- Reiourier til
M, M Vom til at lide Nsd ved
dere- M Nimm
Mod dem formede iig, Hierre og
Hamb- en Forensing al are-sie Mu
dexz W- Prwibdent er WITH-Helena
-van, W eher General Grim
en as Miene-us Gelt-.
Te grckske Kvintders Forensings
Usdsviklång er vegfentlig Mden sann
men med de grasskc Mænds Fore
ninsg baadc i Bisd og Opgsave. J ti
Aar eller lasngisrc shar de gjort For
bckodclscr tii Sirig for at lyævde Na
tionisns Æ re sog Uasfkhængsith Den
ne Organisation shavde definevcde
Pligtmz og sdens Miedlemmer forstod
dem. De gis wd paa at thue Lan
dets Kvindclighod og at oparibejde
den sysjeste Patr.otisme og Tit-ne
inan Nobilitet til en Tit-, nam- Lan
dct kalkdtin Det var en god Grund
at bynge paa, og for at begyndo og
fortsasttc Misrningen bohosvedes der
kun Vesan E
Qq Pongscne kosm rast De er
strømnwt insd fra al’t over Grækens
lau-d og fra enchver kemdt Ver-dens
del, ji«-den Kronprinsessen udsendte’
-det fstfte Qpraab om Bisbmrd« ’
Svaret var forhavsendc baade«
med chsyn til Pronrpthisd og Nun-d
shaandevhed· Die Pl()(),()00, fom
Prinsesse Marie sendtc Per Belogmf
var fun ect Esset-met Ftronpr3c115qu
fett, Prinsesse Alicc sog Prlnfcizse
Heu-ne gov strafo PUNWOO til-anp
men. Zasmsme Tug, sont Krigen crp
klasrodeåy sen-de der en Gheck for«
stummo direkte til slrigirzminissfcrisn
fm Graskerc i L-k-6s"a. Der kaut
Ebers-J im alle Werden-:- ancn
Plan-txt antdcst shar det qræjte Mad.
Atlamis i New York mosdtsaget og
senbt til Kronpvinsesfen 827,0W.I
Au dcttc shak im de gut-sie zwan
i Stand tisl at optagc et stiort Arss
beide ved sman oq at sorge furj
de fmrede Soldaten Dom sent-esl
shjem Romtingen valgtes til-Les-l
der for Organckfationm Hun er km»
ved Froutcsn sog fsrer Tilsyn medj
prørelse of .c)o’pitalcr, des-es Ub-v
fwr og Transportatiousmiidler fsor’
de same-da Prinscsse Mir-c Zw- Til
fyn med Udstyrelsc of Ambulanccis
Vg. Prinsesse Helene fsrek lesy:1»
med Tmnsportation og Beklasdning
af de sum-J Prinscszse Marie shar
helligct Flkmdem som hendes Flfkansd
cotnsnumdcrcu fin Tit-niste. De SiOUs
000, sont hun gav, sblev efter hendcizi
Anmodmäng benmtet til at usw«er
det arti-sie Tanmskih Zonia smn
.sk-0«·pitaäfti-b for hat-we kllkakincsols
denkst-. Prinsrsisc Zomj c jun-staatl
Das-hu og asdsmsini.strercr firc store
Vygninch som hnn lmr ler uq
onkdanmst til Hospitaletx
Den spanjke p.enuertni11ifte1«
fnigmsrcet
Fka Madri-d meldcs under 12.
III-» at spannan Pkenncrnunistcr,
Jose Canalejas Y. Mondes, mmuc
Tag sblw drasbt of cn Ung Blum-fift
Lsckanucla Pardinaik Hatt var nylig
Tom-um« im Aue-mi- :Ilyre—3, og det
»j1)msi:», sum lmn ikke hat« staat-: i Zim
lsindcise med trugen Formitm eilt-r
Zantsncmiværgckfe. Der vides kun lisdt
om Monden og mjudre um Grunde-n
til shans Niddingsdand.
Tot var Mn Formdddagem efter
at Ministeren Jhavde vasret i Audiens
chus Monaten- at han gik ud paa
Gaben og stod sog Taa paa noglc
W gennem et Vin«du, at Sinig
nmvderen Vom wd af en Diør i Nav
hedem lsb op bog ved Wink-steten oq
assode firc Rud, crf tyoilke de tre
mate. Minister-en Mdt oa dødc
iwa godt fom sieht-Relig.
Da Sniqmsovdetm san, Wd Gan
ihadde todretted vendte shcm Revolves
rein msod spttspcht Vmst og affyrode et
M W, III-n da han blev bmgt
ROHR-sind vste M fig, at »der
var Liv i Wende-L
Der wies om at General Weylen
der sein Ursme wo Tuba
szblw kaldt ,.Slaqteven«, vil blisve
Mut M Premäer i den afdsdes
SM.
Fra Krigsstuepladien.
Stok Nld og Eleudighed berstet
blandt Tyrkerue.
Tyrken venter forgæves pqa Stun
fra Muster-ne
Von-don, Is, Nov. —— »Daily
Neu-RE- ziorreipotrdcut i Von-stan
tiwopel siger. at der uden fsor By
nnxrcnc sum-is at vasre en Fwart Mil
Lion Monats-Efeu Tom er ligse ved at
sfutte ihch Inffe Officerer Tiger, at
Tropperne descrtrrer pasa Mrunid asf
Zult, sog at Zoldator er oed at ds
as Hunqu i Forstmtthtitiger. Hvsors
lssdvsri dcst vit gan, niaar den forsults
no Hur-Da Tom kalsdcs en Arm-c, kom
mscr intd i Byem Gan bedre tasnkes
end lwfkrives. Zielv nu flaas Flogti
ungerne tue-d Sobdaternc am en
chandfuld vorn. Der gøreszs alt mu
liqt for at bringe Flyqtningcrne over
H Vlnatulia for at afwerge en for
fasrdclia stamslrofe.
Konstantin-wel, 12. Nov. —- Vul
giarerne begyndtc et Angreb paa de
fmnstudte tyvkdjkc Stillingek langs
Tclmmljswzssurtctne Sønidsag Efters
Iniddag. Kmupcsu fortsattcs i Galan-·
At dsmsmr fra det ist-are Antal san-.
todt-, Hain blivcr braut hertiL synops
Tusker-ne at lastte fig kraftigt til
Modvcrrge. Anmllet as de saurede
stiger i den Grad, at Flrigsdepancs
tin-met hat besluttet at sensde en Dek.
as dem over til Brussa i Lilleasicn.
Her i Hovedstaden gjreis alt muligt,
isor at sorge for sdc Iaarcde paa svodste
Maadc Flor-c Qplagsshnje,et1 Del
Tätrraksker og ansdre Bygninger ogå
tu skiore Hospitaler i zorskadm Rad-i
keni blev aabnct i Guar. Wley
sont til-harrt politislsc Klub-any der
er blevet lukket af Negcringem er
citnOamscst til LWEUZtalsev
List ci· officiclt oplost, at fra
Eøndaq tii Mande indtmf der sekJ
Imc siulemtilfasl de leandt 01 ygtniu
zunu. To endte med Dødcxi, Zern
lmnestaziuncrne og Miofkisernc shvor
isn nisnsdolsiq Masting Flygtnjnge Var
slaaot Xa med, er forfærdolig 5kidne.
Prasfekten etllærer, at det under
de nuværewdc Omstcrndigchedcr er
usmulig at lyolsde Gadcsrne rette. En
enden forng Ting er det stsore zwan
tum skmlvmoddcn FrugL Mit imlgcsis
H Zoldntcmc til de lavcstcs ’"k1«isl-:".
Eftcr lwwd der fortasllcs hat mässolcrs
on vle sig oqscm hlandt de lmlgarisskc
Zoldattst.
J Awa sen-du« Port-en Uslcgms
fill en Note til de tyrtislo Rom-as
scutanter i Udlatrdct med For-Lustg
sisn um« lmins taugt de var komme-n
med Hensyn til at opnaa lensns
stilstsand med Valkonstatcrne. Portcn
sbar cndnu Jle foact tin-get Svar Pan
sfn sendende til Magternc.
Poer 12 Nov « En zutre
iman til Uladet »Temp:«, Jst-an
Its-»wes sont er ankommen til Ums
stantinopel eftcsr et Opholsd paasktigiss
«fhteplad«fen, send-er en levensde Ve
«fkrivelse of den Elendigched, Tom
fiwdes blattdt de tot-Lille Sol-baten
og as den Oplssnsingstilltansd, hsvori
den tyckifke Heer befindet fig. Han
sllriver: -
«Vi »er oasret Vidne til, hvorlodes
Ihr-sen bar slaaet Fefl sie-m Sol-bat
Vi har set sham dø ckf Sult, laumo
fia nisd of T1«a-ts.lyed, lobe sin Bei
fm Flog-ot- Jim bar aldrig ’et ist
more ledewde Billede of miennefkci
lia Elendiqshod ensd det, sum dsisfcs
Mænd bar aivct mig, disfe ulykkcss
Elige Max-Mk sder er kostet «in-d i en af
die meft fdrfærdelige sKrigc dsistsoricsn
kensder. ndm Lwnetsmidlen uiden
Liege-tmka nassten uden Bomben
Oq i sRisdlm san im en Soldat Ohviis
sbøjre Amt var akfkwdt bade os om
at fcm Læaeibiwlu Den tiibasqevæs
wnde Ztum af Armen var der snøs
fest en Tmad mu, Mut ban Mi
spusllte forblxde fig.
Z Jeg faa lange Næksker asf udhungs
Jede Mmtiz fom kom til vort Zelt
·og bcvd om et Stoffe Brod, De gick
jslsingrenide sog klynckensde der-es Vei,
da vi sortalte dem, at vi ikke how-de
noget at give dem. Jeg ihar set Tu
sinder af Mit-nd efterlscrde sig Blods
spor, idet de flæbte sig hennnod
»Tckyorlsu. Jog saa Hunsdreder af an
dre fabde om ved Vejen, sdiøewde asf
ITrcethed og äf »der-es Saat-«
F Ussuly Tykkied 12. Nov. — Den
Hei-disk- Armes Fortmp hat naaet
Kmten af Asdriatevhavet Den smøsdte
Ihmen bevwbsnet Mvdfmnd under
Illknrsehen nenne-m Albanien. Men
det gik sent at komme from vaa
Grund af dnb Sue.
F Det fidste fra Krisfkuepladfcn.
lktIder ma, at Qriqen er endl. Tyr
jkiet bar intet Even modtaqet fm
TStwsInImkItirne na fcm bar del en
delia bestemt sia for at bisde i det
fure Æble —- at dennende fia direk
ite til anqarien, Oovedmagten blandt
Lde onst-rede De ffdste 24 Timer er
Oder skke sbørt om Kamv formt Tän
,talfa-Forterne, og Anklage-II der-til
stsersio g· man, er dels den, at der er
bemmdt ,ssredsun«devhandlinaer og
dels quten fsor Uwolemen
l J- Provineen Monaftir sunestam
den fremdeles at Ver-re i Gain Ferst
llasstse man om at Stnden Vonwftie
var mdbaget, dernceft at den for va
Eredes arf en thrka Geer paa 50, 000
»Manid og endelig at Sei-bete iog
kasker wkker ited osmkrinq den, on
der er kun aprevne Nester of en wr
sklfk Arme, som lkke er i Stand til
Fat byde neevnevævdig Wohlstand
Blandt Aar7aqerne, Tom Ibnr be
veeget Thesen t.l at bede om Vawbeni
stilltond lnnes en truerrde Hungers
: nsd ikke at- vwre den mindste.
s Dei gam- :«mi· »der est-er det ansmle
IOrsdfpant »Usden Mad nq Trilke
dnet Gelt-en ifke.« Tet- fomdsiges
Iendoasnn en sunaers nad i den øfts
Eliqe Tel nf eurovwisk kai. fom
)
Iman melwa Olmr kendt Magen til.
W. x AJOM-VW·.-x. WA-.-x
ivtandede Meddclellkr
l
i 8«0-Vx
I
- -w T--7-T: --x-xA-x
Lin :l’-’omenen den M. ds- Tiere
sen semeiia JemlsInenlnkle Ost-d Jn
IIZscmamplist7 Indiana, Wurm-d 15
TllleIuIelser draslIteski oq mange koim
alIwrlig til Flach :’liIt««««qu-!I var,
I: III LIremser imvde all-Im- .1t lnlfe
III .,ZInitch".
i støizks :I.Iccldinqcr fn lmadc Zo
-!«ja, Vulzmricn N ukjcs11,«s«sttsjq.
71701 Ifrria fdr Awnr lmnc blandct
jfiq nd j Los-nimm af Vulkan
mexjsnmach idist der Tasttcr sig
jankkix nt Zerhirn skas faa pn »Ja-v
nelm W leriatcrlm1nst, km disk Zy
ins-J, sIkss Jmlison holder misd Oslriq.
Oder ZU dank-se stack ffal have
tillmdst at kam- Tjeneftc wd den
senka Daer Zamtketsvassm eftcr
at M Isrbiske Wusulnt i s!-ø«t.tekrl)avn
Ihm-de rette provdring til Lasgerne
osm at ndis Hinser til de Time osg ina
rodks i Fett-en. Da i Christian-ja
:Icor«·1r. kmr mmmo »New Kors«
Søftw .tilbusdt den-s Tiencsstp vaa
striqsåsskwplasdfisn
V -—
Im sWasbitwon snvelides unider 12.
dirs» at den faWSe Ærkebkfdop Har
w that mbt en Sag for Hosestrrep
san Morde Krav wo Ejendomsret
for den fatolfskc Kirke til det ftmse
offen-füge Torv i Wicht-M spaa Filir
pknerne Hyfesteretten paa Filivpis
net-ne vade Mucnsdt Kommen den
ne Eiendmnsret og nsu hat U· S.
Hsfesterot til-Wirt denne Reis Dam.
Horden rund-L
toben J Tag er offentliggjsort et
Dokrct her, lwowod Tulai Lasma
genindssættcs i sin djdligsere Vasvdigs
heb
Det tlkfke Rade Korg udrusrcr to
Ekspoditionicr til Krignguepladsem
Islwrljolidsvfs Wa rurfisk ug paa ser
HDZsk Eisde.
l Kina sog Dhibet P«c«king, LU» Ok
Jtaljmö Vom-, Frsa Zum-a tseles
grnfek·cs5, at den indflodselsesrige
Sslnsjk over Bstmqila-3«mim1nen, Js
mnil Von Ouogmad nn bar Unber
knstot fis Italien-erste
J den sydmissiske Isy Iugsanst hsarl
man opdager en stsor. Bizwlyandlers
bande, der nassentlig ·drev Forreti
nrling med It send-c mnynsdige Piger
lBaku.
(
l
Psuuiet i Berti-n bar arrsefteret
18 Medlsmkmer af en stsor ug net-or
ganiseret Bande, »der i den sen-erej
Tid lhar ist-et en RæIkke Jnsdsbrud i:
Vorn-J ftørstsc Forsctniingmx
- 1
J sZofnsovicc i Russland er der
inidItrniftst et Itscvdvunliqt frwrkt Snesx
fal«d. Fra Nitsolajew tnekdes, at eni
Susestorm sbar bestadigct alle Nie-J
graflinicme undtagkn OdeswLåi
nam.
F«Englan«ds 20. Dreadnsouqhh KOM
YWJFibist »:I.Ikori:borioug—f)«, Or løbef
Taf Stadt-tm Tets Deplacoment er
«25,000 Zions: dtst fasar m Fort
kaf 22 smva sog nsdrustess uns-d ti
"1:I- Tint. stanonop
J Zin·stfj-.suostrct Dis-d :Il:st1ang(!lsk
»Ier der staat-r et owldigt Eng mel
Ilom Nonncrnc i Attksdning asf Val
get of en ny Asbbodlsfe. Psolitiet
omvinqsedc Klostercsh incn tuvde paa
»Er-und as dets F1·-k-dslyelliathd iskke
Etrasmc insd oq skille de kæmpensde.
Tcn wisse xironpnsiiz tilfkasdowms
men. T«a11;i41. ZU Oktober. Mir-ons
Prins Wilhelm or paa m Zagt i
«Nam« smrtht tue-d Gesten oq nat- dor
Wd imadragct sig en Bindudtrwki
ninq pcm lwfrc Arm, samt- forsfcls
lige mjttdrc Kvwstielskr i Hovvdsot
lKnmprinfen lvlisv braut til jin-Wille
Hi TinIHäq. Hans Bofinsdonde csr i
.«.«Jax1 tilfresdsstillcsndo
. .
Do mirssissc Sonach Tut rus
sifke Senat 1har 11esluttcj, at Mas
dunmcsnis Medlemmer skal vrms un
der-kamst ftmfftsrctlsa Isorfølacslse
for Taler i Summen ellor i 11dval
arme Tamt for Intewellationer til
Rmcrinaem sanfte-tut de drwcsd
skrwnker Stmssfeliovm Alle Stdn-f
feretsfager miod Dumomedlomsmer
benvisses til søfsefteret «s«elsv som sdri
Dreier sia nm en Privastklsaae
Strinsdsberqs Bo. Stiocsbholim W.
;-Okt·ober. Eksekntorernic i Strinsds
sbcsms Vso moddelen Da Ztvinsdbergs
Venmsr i shans lwcwde Liive band-e
iusdtxalt Ønfke «o«m at ouretkte est
zStvindsöergsMusmrm Ihar Strinds
jbem fsør Dis-den skænsket 20,000 Kr.
«til sdsette Forimaal Strinsdbergs
Unka Sckkiftek Vil ikke udkomime i
Edi- ncrmnefte Aar: hans Manuskript
fanklinq er endnn ikke genuemgaaet.
W man irre »ed, you-d »den sitt-expl
-dek.
I
!
s
!
l
I
!
Strkketumulter Ved Verlag-et gsf
en Kanal fra Msarieille M Rhone
er sder Irdbrnidt csn Stri?e, vg mel
zlcm de striksecrde og Aribejdsvillige
jkoan det forledcu til ialvorlige Um
Ilisgshesdeu Efter at Politiet havde
iarrefteret 11 Persomsr, forføgte de
arresberedcs kviwdcbige Puarørende
at stika Pioltitistationen i Brand, og
,-dct Tom Ihserveid til nye Samsmenstød.
jDa der Nblev affyret et SIde mod
jP«oli-ti-et, fvarede dette med en Sal
»vC-, hvowed en of Ide Risiken-de dræbs
fes og flerse sann-des
StsorfyvftsTronfslgerm »Dally
:ltc’ail« Von-spann at den russi«ke
ZtorsfyvstiTvonsfølgerH Zygidouh
Amor-am Pressfen for en Tid fßden
bragte ModdselelTey iskyldes et Atten
tat. Osm and pau »St-akrdavd« sikød
en Matt-os- paa sham mit-d en Brom
ningstiftol sog mmte bam L Unsderlis
vet; Kuglen trængte vdykrt ist-d. Lee
gerne simente dag, ast der site var
Livssfsarics. Gerningsmsansdsen lykkiedes
det at svømime i Lan-d og undksoms
me tisl U-dlansdet. Athentatet vibde
We tut-re sblevest bekensdt kwis Ger
ningsmanden ier selv havdie røbet
det.
Dset shele lyder idog alt unsdet ensd
sa-n-d-fyniisth.
Kinas Finansen Til R« B. dele
qrckfcsnss fra Poksing: De Ban'kicrer,
der staat bog Sexmogtsssotmeh bot
protesterset simod, at Jndtcvaterne af
Ssalkkfksa·tten, fsor san visdt »si- werstis
gcr 12 IJHlL Tsnselsx panttfæktes, da
Jkad-(s—:surftn"tni.ng fra Boxevopstvwden
ensdnu ikke er betale .
Esftevde »Bei-Lug Phily News«
misddekkn -watasnsker Finanssminkstes
riet at wdnscwne Niewæsientsanter for
Minisstcrict i solle Proviinser til ast
kontnollere -Prov·in«ernes Ftmtnser
sog intdfcsnsdse msaanedliqe Beretninqer
Um dissfth Dscnne Forbioldsirmcsl an
fcs for et Bevis paa Contmlrexkerins
qens Iwok""end»es Magt
O
Tyfklond oq Englan-d. L n-don,
IN Oft-oben Tkn cnqislikityske For
stawelfcsssKonsfemtce er i Fovmdddag
blcvvn ansbnot i Musikdsbiall as Lords
n1anor. Dennse udtaltc jin Ovcsrbks
visning -om, at en Krig mellem de
to blodsbeflcvgtodc Jsolk vsar 1mmlkq.
Terefter ovcrwg Sir Frau-cis La
fallics Forsde on ndtaltch at man
iffo nmnkth knntte for stinkt- For
vcntninaer til Konferencm men den
Kinde bidmsasc tsil at fix-me Missfiors
staaelfen der var den virkcliqscs Anr
,faa til den nuvmrcsnsdcs Mistw. Man
’macttt·e sblsot gøre Ha Forikellkqbps
des-ne mellvm die to Folkp7lsaq klar-,
snnsn disfo Finrikcslliqswdcsr var Jkke
Inforvnvliqo med Herrsidia Aatesie og
jTIillbd
I Norden Vennvtt VallnnsKnpspfs
lndspn Stuttgart, 25). Oktober Ton
Jrinmsixkkko Ballen ,.k)l3nrm«, Førcr
R· Müller, er lasnbcst glat ved W
·nias·lyofm. En anden foijeizisk Vul
lliissr,.(5cl110tia'«,fsøror LøittmntZorc1,
Elandvdo i War Eftmmidsdaia Fil. 5
Ii fromman Vofr,12 Kin. fm Dan
ög
Vallnnm ,.9ssstnrtcs« fra Østriq,
Fsøror C V. Zimmundi. Impdedis i
Eftsevmisddaa Kl. 5,21 ved Lamm-z
iesftcriqfk Soblcfiicsn Vallomsn Bus
.ley« fm Østrisp Føwr Wansme
ilanidvde Mandast Kl sk, 10 vesd Ma
kcs Nth for Pma. «
l Valilonisn »L!ibisa« fm Italien
«Fører Rino Picooli er lawdet ved
was Corzvoe si Posm
Endvsidisve er Mmckekers »Wel
igiisn« Kl. 121J2 z Nat landscst i Nirw
ckbeiden of Leichtpeter i Ksurlan-d,
!-Hmnskfurt« aføftriq Kl. MS i
Mist-ges ved Gmssloswiefkh Kern
flsitsttsrien i.« af TVMawd er Kl.
MS i Mars-ges landet heb Rast-iso
nkn Dukirscshy i Otto-M
Korn-a
l