Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 12, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « -«. — « —.»-—.— .. —«
'DANIIZUI«
- IS ..
THIS ONI Y skTIl III-Ele
Ny« less NZISPA PIR
::«««I«»Ihsd is U S. A
Dangkeren
ssoutsksusss T
er det eacste dsosko Blsd ( !
Arn-Früh der neigt-t- «
TO GANGR OM IYGBN j
)
( ovnod by « ndgivet sk «
»Is» va. es out-h Ins-« Dunst- Lum Pan Aas-»F
but-h Tit-IM« sitt-, lobt «
«"d n 91. «-,’hod w CHOR-Jammer sende
DMD Tät-:- N :u· som’ y« « frit pas i(’u«":».-:i.s TH
, . t» M NO»
» -» - — - — — -- ——««—- - UT ««—"—-sp «
Ni- W sI Plain Nebr» Titsdag den l2.".iovembc1 1912 sg 21Aam.
Kulßmkjicigm
Tykkkkue lider det ene Nebst-lag ef
det ander.
—
Gttkkekne hat indtaget Salouiki.
Leu skorittsodnånkh ,,T-1)e Qutlook«
udstalte, at Tykkerne :fl. flog Ztrates
gi traf sig filsbage for at narre Fjens
derne Tau langt Tom muliat fm de
res Forsyninqsebasis on ird paa flet
Mark, bvor Tyrsen var Ein Fjende
overlmem shar un tjlflmskkeliqt vift
iig ikke at sicut-nu- med Virkeligches
den. Reh anken isr virkeiig sa:
Kaki-. Alte Brwmiimcr tyder paa.
It de eilten-de Valtanncagter besei
rer ankprnc paa alle Hold. Vul
garcrne er mod Øst naaet from til
Adamle Tyrkernes si«dste Forfvar
for KvnstantinopeL Og der gam
Rygter om, at Adrianopel skal være
indtaget Crf Bulgarertm men at dis
«·e holder Begivenhedcu hetmnelig,
soc at Zwmmzxtemc ifke sknl faa
Ausdruan til at grxlsis Ind. stark-nd
vatktmkmwpcl Man er jnd:.xgot.
Ziaadxm telmmsxsrer Clparlissks E.
Hands, Londonblndskj ,,«Lailn Maäl«cs
sirigsfprrespondcnt i Michawst
J Fwdags. lød Bevormuwa
Hain Tyrkcmc var vcd at satte nyt
Mod, og at de fkke vikde W om
endet end Wgens Fortfcetteltse Men
nceste Das Vom der Melding om, at
Solonka det gamle ijalcmitwsavsx
Rest-usw« ved Vugten af smmnse Navn, ’
var W Of Gut-ferne Sol-Miit
er en Stqsd mod ca. 1()5,Us)0 Jnsds
byggcke den stsrste Itad i det curio
vcei7kc Tyrki nceft estcsr Konstantinos
Url. l
J en Mdeing fm Athen af U. dis,
heer det: »di1. UZU i Mut-ges var
disk ikke mudtagct officicllo Detail
lrr angaakndc Zalmfkis smlkx Icer
desto mindre fein-is Lkogivenhcdcn
Vyen er 1llumincret, der xr sunget
.,te deum«, og en Processiou med«
Vorgmestcren i Zpidson er paa Vej
for at lobtan Pwmieren augaaetth
den grcefke Sejtx Der holdtGS Lon-·
prisningssTjenefter i flere Kirker.
Mller angaaensdc Slaget vesd
Denk-die, mvdtaget her fm Volu, vi
fen a: 3(),()0() tyrkae Sommer tog
Del i Slaget Aman smd Am i
Msorqcsntimemc og end-te til Gunst
for Mira-komm as hville w Divisio
ner anng Tyvkerne bagfra og bis
virkede en afgjort Vending i Singen
jwng Georg modtsog Kronpmii
Conitcmtms Telegranh der kunsdgjois
sde Ealowikis Falsd, i Ghent og as
refste Øjeblikbelig msd Etstratog tl
den inddtugne Stad. Wdftadcns
Gadek var ftflde af FOU, som sang
idet de ivingede med Faner og Mis
stse Kronprins Consiantin og Hærm
Jmtiswminister Ruttivom er bleven
udnasvnt vil Gut-ernst i Saloniki.
Tor opfordkecs til heilig Mit-.
Constantinsoch R. Nov. —— Scheit
ulstlam. Hitsrarkicts Overhoved i
Tyrkicst, Umsde i Tag folgen-de Op-»
fordrwa til heilig »Hm »J sden
Hensigt at opildnc ou opmumre
Fjeudernces Soldaten-, Tom omgivferw
os, arbcjsdet del-es Prasfnsr -11i-dKors’
i Haansd i Hæwns Raskketc Det som
mer sig Me, at vor Ulcnm’)
Wlide forssmme deførelfen af en’
lignewde Pligt «
For at den Seit og Herlighed
fom den Mmægvige shar lovet, maa
blive den cito-natier Herr til Del
usden Ocholsty iaa er det nwvenidigt
at den Wisse Uslema organitferer
M ANY Saat-an en belliq Krig
er TM blevet en Foruligtelse, naar
de MW Sokdater Mod, »der
«) Ulsma bot-oder i Zyttiet Geist
ligWg og de retslævdes Sam
found.
lallesammen ec- Helte, trænger til:
at blive swcket
; Ulemaer, som solch at de er stif
kede og i Vcsbddele af Styrske til:
sat tage Tisl i Løsnsingen crf den vigss
ytige Opgavcy indbvdes til øjvbliks«
ikelig at mobde ssig lon Sckwikiuls
ERST-lautem sont vil Tende dem, »der
ludvaslges tjl Arme-m«
I Der melsdes fremde-ich om mrfiskes
»Massakrer, og nu melsdes der tle
»lige om, at der er udbrudt Koleer
»eller en liqnerrde Sysdom blan«dt
faaresde tyrkikke Sol-bitter i Konstan
»tin-opel.
s
l
l
I
Sidfte fra Krigsfkucvladfen. H
London. m. Nov. —— Bulgasverst
nei- Itngreb paa Tchatalja fortsætves«
»den Vamvhjert.g«hed. Eiter hvnd en
Fiorkespondent beretter fm Frsonhems
er flere tiyrkiske Srillinger insdtaget,«
zur-n ifl thgakernesz Plan — ol-?
drig ast give Fjewden Opliysning om'
Stillingen —- angives sderes Beliqs
genhed Ecke.
En Melbing, som imsidlertLd ier
er sie-dürften fiqcm at Monoftir or
insdtaact Dem og Jnsdtageiw aff
Dis-ra- en bewdclig Staid i Albas
niem indtaget as Zerberus efter enj
know stamp, tksdgør Krigsbmitmst
NOer as Vetndnäng Tiidm i Leu-.
dass. «
Ep. Jdc o::! den Itcdf.ndc::de »Trist
Mber san imsn den-ne sig fra det
W, at Untat-Dei af dsde, saure
«de og fangne met Mike Sider iisdsen
Krigens qumrdelfc anslnas til MO
00. Den tyrkkfke Regieer hat af
Cfsort ilke swkt M som ax kmme
holde TchotaliasLiniien Afsewdelfcns
af 100 lilemaer stil Fronten for at
ovflasmsnns wliqiøs Fastmtisssmcs i Hir
ren mdcss 7om on Fortvvlclicns For
Issold Ia M. ;
E: ismte onl, at Tyrkiet link-disk
Janus imlsmst ilnsdkrlxasndlinaer med de
anferon er ikkc blwcn itad«iasit(st.
Tyrkicts Sisniigt for chsbliftct iu
nes at verri- at via-de Tid i Haalsj
u-n, at Flaum-strikten molk-m Maqtors
ne sknl bringe nsoget i Mit-leih
Dei figed, ast Sultanen hat be
flmtet iffis at fly im Konstantinos
pel; shan iynes at hande, a-! lmn ved
at blsve ital winqe Zwrnkagterne,
til at handle kdet han mein-tu at des
vil stattc bonI. Men allerede under«
ID« ds. shcd det, m Konstantime
File kunde Mute-Z chitiin nam· sum
helft. Belejterne bar faaet Forstwrki
ning af frifke ferbifke Trommii
Pm Athen moldeiks under M»
Nur-« at fide-i Saionikis Rald shorl
de mass-te Tropper vasret fussellattvi
mesd crt vol-Da Lein- for 25,00 tyk.·
fiske Immer-. Oele Amme-n nnsdcr
Kronprins Konstantins Adel-e holdt
Jnsdtoq i Vneu i Zondaas og mar-,
eben-do direkte tsl St. Sophiailiir-«
len. i
TaksigelsesProtlomation
Prassfdcnt Inst hin- den T. «d—·:s.«
Isdcktodt sin Takfigcslfcss Vroklamsatmn, i
der i Overfasrtrlfe lvder T.mlesch:
»E» .,«,1wdfrt)gti;1« Nation sont »vor« ,
fkybder s.t titcsdfødte ozj amortiqe Bis-»
greb om moralfk Pligt at aflwgskch
Visdnesbyrd om sin oprigtiqe Tak
nemmeligbed mod alle Akde Majer
Giver for de umllige Ase-den den
stim« Wdt. J mange Aar hat sdet
W Mik, at den nationace Eksiss
kntiv mosd Ameis» Slutnsina ofvfsok-"
Oper Ist Laixsdsmasnsd til at vrife
og Mke Gab for sde mangts Slags
Gott-en hcm hat velfignet dem med;
: det svunsdne Aar, og vdmingt bede«
iham som at fortsætte sin VclsiqnelsseJ
Tvt Aar-, der tm met-mer sig fin»
Anhäng, ihm været i fækliq Gmd
gunsstigt for wrt lvkkeltige Lan-L
Det hat nydt Fredens Reisig-steifer
bat-de mdadtil og wdadth og det
Chor vævet fri for Ukoliahedek oa
Musen sont hat« mmt ansdre Fort
Der hat faaet en Høft Iaa rig, og
detss Jntmsstrrr bar vix-rot Tau pro
duktive, at vor Velstands Overflod
er com-met sden hele Verden til Go
de. Folfet shar trofaft varetnget den
Frihedens og Zelvstyrets Aw, som
dct msodtog fra fine vise Forfcsdre,
og det er fast belluttet paa at lade
disse Goder ubellaareh heller forde
·drc-t ved xwd Brug, aaa i Am til
vore Bsørn og Børnebørn. Folket i
den-e Lan-d ·l)sar stor Grunsd til at
være mknemmeligt.
Terfor opfordrer jeg, Willjam O.
Tast, de Forenode Zraters Præfisdent
i Qverensstemsmelfe med gammel
stk og ifølge der amerikan«5·ke Folkg
Ønske« alle mine Landsmasnsd, hwr
die md maatte befinde fig, til Tots
dag den 28, November at faxene sia
i «ø!ntnclig Lovurisnjng til Gud for
alle de Gode1·, han shar ladet os nyi
de, og i ydnkyg Von out. at hans
ftsnre ilkiflundlnsd Email US masa ded
blivch
Skandiiuvifk Kunftudstilling
c Amerika.
—
Etsttcs af de tre ffandiuavifke
Nigkts Kongcr.
—
Furtstsrcsdelserne for den tidligere
mnmltr ffandjnavifkp mtnsnvdsfvili
fing her : Axnsrika er txt-. txt-»st;
fix-lustwan Mr. John A. Gabe-T
der er Formemd for »Am-erw-»
Smwdinavian Bosheit-« sont hat-I
fumnftnltist Udstillingcsm bar for en
halv SUCH Dam- siden cito-braust
Notits fra den bewirkte sveane Bin-I
tersdkmsdffabI-Maäc: Gustan Adolf
Rimsmd at Inn er gaact in·d ma!
a: Terms R Ilssnslcsrier til den ffansj
dfnavffke justtspndfsillina on at be
llws unter-fordre Kunstqallerwt Mr.
Christian Brjutom den nnnsrj't«an5ko
anftkritiker. der udarbejchr Kata
lkn Mist llksftillinmsm 5and-es sonny
lig i et Jntcrvicm um FAmstadts
»Es-un er die-n ftørste levende Ene-«
L«-c1k1d5knl1s-Maler« Hans Arbejdcs ier
af Karakter dekorativ. Det bar mit-T
Isiqvis lamtt lkdt fra det fadenfko
nron or Mo desto mindrse udprægeh
svenTk og natisonalt on bar en egekH
Jndivkdualitkt chvfmds SnefcenerT
asotst ist dnbt Indtmk ved en lldsY
ftfllFm i Rom fornvlia.« i
Fiasfmsd ndmwrkcsr siq baade fom
leblet oq Malen Dei Fasktum at
ban er en fxsrsteklassos Stein-In
!n-r, » nmn7ke Grunde til, at kmn
ferer bar valat Js oq Zno sum
Zweinlikrt for fin Mtnft
M- Und-is sw- mrnst i Wsshänss
sms for nt Infmsspns de tre IMM
fms f» Eis-Erim Zauman oq Nos
qcs ; mmnhs Musihrdftillinm km Mi
ansr Ekmmrtsn im Zwist-im Msrsifhsr
Vrmm km Dmmmrk nq Minissisr
sllrnn fm Nomis bar allHmnmon
lovcst at Zelt-emi- 5 Ncmstionon f den
nmcsrikmsike Kunfmallcsr7 i New Not-f
den m. Der oa formt-It Mbms nd
ftillitmen i der-es respektive Sorte-Tas
msrs Norm
Da Mr. Masdcs stho Sommer be
Tøafscs de Tknndinavisse Links-. Hm
ban modtamst i Ausdions af Koan
Gustav af Stdn-M Mona Christian
af Don-Mark oa Konsa Sankon as
Name oa fik Løfto as ikwor of dort-.
at sde Mde ffna Tom MTUVWP for
Usdstillfnaen Monq Gustav com-de
sdetzndm vaa sin deer Mmämswn
Prsns Erman Nonne at dennk vilde
taktsaqse i Urdstillinasen Plan-bit de
Landssabsmasprien Idee- csr vaa Visf
til New Rock, er nsmle af Prinfisn.
IMM- mkwvasssk Skik vil sde tri
Mknsstm blitch fort kamst-Im Wolle-E
erne Mr nsoavn M sdp andre tmqude
Wider sam- Æasrrna. oa sbver nf
MiniMErene vss faa mbms sit Lan-fis
Afdäcknq X sin Overherreg Nasen
Mr. Gabe vil wide ossseiel Dtmter
til MWW, ioq Male Wand-inwi
fke For-answer vil vaa Wden Marsch
kae Msnsstrense des-es Paaskmnislsfe
leandcde Mcddclktlen
I Jsowm sum valgte demokratifske
O-l-esktore5, iynes at have valgt re
publikansk Guvernøx· J Rappm af
s. ds. hoc George W. Clarke, den
repuhliksanske Kansdidat, heiwesd Z, 000
l-tcmmer flere ensd Dunm den de
intsokmti er Kansdisdat
F J Oklahoma fteintes der oed Val
gct vl. a, oiu ,,3tate priial«s
Beliggeioheld. sder falsdt ifl. officiel
Optall ng i 47 ud af 77 Gouwtyek
:·2,»00 Stemmer i Fasvør af, at
Oklahoma City vedvliver at være
Skalen-:- Hovedftwd« Guthrie var den
ne Vys Opponent
.
Te virsptctligiftis Farnnsdringer i
Vaigrcsuliarcd sont De sidsie Mel
Dingor Diskr, cr, at Illinois er Unn
oci af LIan i Siedet for us Rou
scvislh incu til Gewile musi- Cali
fornia at vcere gacket fra Wilfon til
kliooieveli Sau har Wilson 424
Eleftsoralstcninter, Rsoofevelt 89 og
Taft 12. Wyoming med l Stem
snisr staat fsor iig sclv Tom rvivlsoin.
O
stlge Melding fra San Fran
cisco, Cal» a«f «8. ds. hat :)ioofwe1t
Haar-r 731 Zstenmtch Pluramet i
Gabisfornia Der var ensdnu ·79
Balgdsistrikter at harte fra. Den demo
W Centralbmmätse fslser sig san
fkuffet over Onkflasget til For-del
for Rousevelt, ast den shar udlovcst
85,0()0 for enshvetz der kan give
Wger defr Leder til Dverbeviss
sung osm zorfolskmng i Optasllingem
.
Im Nod-www Califor., nnslsdses
unsder R. ds. out et Forsøsg ma at
Plyndris et Zog. To Bawditter var
Inegist ssig paa Tisgeh mcns der bog
Von-d vsed Tislattx sog det kakedcs
dont tin-der Trick-I at statt-dic- Time-L
Men en mosdig BremTer Tau Lcjligs
shed til at fktjde den ene Røver,
«kyoor.smsod den anan forsuansdt med
en III-l anbefacht Post
J Kansas 5er man fig wungcn
til at forctage officie1- thasllmg af.
Zwinmerne for at Afgørch hvem der
er valgt til ("5uvcrnør enten Neun
blikaneren Capper eller Demokra
ten Hodges. J Førftninqcn monot
tensdesks denn-c Stett i Roofevclts Fa
den-, mon der svncsks nu, at fmad Valg
»for- slstnrsjdcsnk ankmatx da IM- Wil
sun akgiurt seit-ex
.
John Jakob Man-, Miss. Mode
l::«« si. Nin-H Title Zøn. Lilfcsndtcss
den R. d:. uf kommst-r Fiumlcr
JEAN j asarlig lInd-(-I-støttlee, ind
til lmn blinkt lt Aar, og lmns MO
«der. dscr selv noliq Var namst Myns
digbcsdssalidwcm udnwvntcss til hatt-Z
»Num«-dion«.
Tor wie-I allow-W um un täsd läg
Ekftraseidfon af anrsesskcnt txt at
reving T«olsd1-ovcn. Vmsfjsdscsnt Taft
lmr IMalt det Sand, at faadant if
tIe um« ske- sasa de net-wirkende
Mode- Tisdier kan fortfasttes san lasnge
sont mulikIL mm ledendcs Demokra
ttsr dksiucr pcm i modfm »Viel-tin«g.
Will-on tier.
Tursgdag Aften i fisdste Ugc holsdt
Win. J« Vman en Tale fsor 5000
Lærere oq Lærcrinsder i Duca-hu om
»Bist-muss Tran«. Han smij bl.
a» at der var forfkelljge Slsaas Rie
«for111morcr og tve Klasse-n ssont iskke
vat- Risfsommtorcrz den one Klasse
ser dem, sdets iksfse forfta-ar, at nogeck
san Wö, en ansden dem, der
fonftaar bet, men er lsigeqsnbdiase der
for, en tredie Klasse ier dem der
dmger For-del of do Onder, der
but-de sie-mes- Han mente bog, at
Refovmsadoverne var i FlertvL
F glorden rundt.
· Englands Gefandt i Kicksbenhwvm
«»Gveet1(-, er usdnasvnt til Amvassadør
;i Tokio.
O
s J Bryssel aabnedes den 21. Okt.
siden internationale Konfcvence til Be
ikcomspsefe af Pigehasnsdelen.
« Den Irren-Este ug den norske Re
zgering hnr usdftodt Erklæringcr omJ
at sde under Balkankrigen vil jagtta-’
.-gse fulsdstaskrdig Nseutrialitet
Dr. Sbefanfon hsar meddelt i Pen-.
Iryklubben i NewYork, at han vil fo-«
kretage en m) Ekspedition til de lwidsel
,C«sficmo(sri:i Land. 1
H Un Flodbølqsc fortc Man-Ich den«
i-.?l. Okt. en Jngpniør og 11 Arshejs
ist«-, der var ansatte ved Hei-Unmu
slasgone i Nijon sEpanisek11, ud i
Fchet
L «
To Fineffsfe Mund ;1-l)edet· bar nd-,
stedt en Forordnjng out, at Befolksv
ruhigen skal holde fast ved den gam
»le, kiniesiske Nati-onaldragt. I
! ' l
k -F1yveu1yrke. Varus-, 2i.s. Ok:.. Ta«
Flle vack Pwrmosi i Tot-Idng
Aftes befawdt lsig over Byen Cor
bM, Wriede han pbusdselig ned og
blev livsforligt Most-et
Marokko Paris, W. Oktober.
».·Ag(-nce Havas meddeler, at den forw
,skse og den spanfske Regering nu er
blevon ewige om alle Punkte-r i Ma
i!1·i-nfko chsrvnskomiftwm
Lohn-Der cirjgssstold Dct tsyrkiTkeT
»;Vkinistcrmad bar besluttsst at noch
«ms den i Anledning Af Krigcn med.
Italien indførtso Irrt-lich Tal-d af
100 post. Wo italicnske Vom-. I
Dosmsældth Nimm-. Helsimzfors,
»U. Oktober kukodlkmsmer af Wi
borg Muqistmt Faqerftmm1. Palm
roth o; Lagvrkrantz er i Gaar ble
vcn Domi- TI Umanesders Krug-fes
jlwen Auf-agent hat-de ncdlagt Paa
Hfmnd om Lunens strwngseste Straf,
,1s3 Maaneders Feengset I
i ' T
F Tot tsisniosifkc Bonn «"«iotjsdokt, 7. E
tsosv Tot wlnstc· Z llndcrlmset i·
IS'-am, at Kina band-e qcnoptuget
fmmlmnsdlimwrncs med den Guippe
jaf Bankkr, sosm repr(r5c11t(srer De
Modde Braten England Tyfklansd,
FFrnnkisixL Russland og Japan angesa
tmdc Etat-richme Rissfmndlinqseri
ian førtvcs i Bis-fixi.
s l
i
f
1
L
L
)
I Cl Luftstgat. Berlin, Aj· Ok-!
stoben Tot officivlle :U«’ilita-rorgan
zoffenttiqgør i Tag en fest-Um whi
Entstsmdve ncd bvikfcsn du af on fra
spricht Erde ts-i1vcjebmgt Kapita Wo
100,000 Mark oprettes en Isond til
Unsdisrftøtticlse af forulnfkedks »lrweres.
og Luftskimmrs k-frr!«lndtis. (
. (
4
Tyjklmm og Englaka Berlin»
IT Ohms-im J Folge ,,V-o!ss3. Zeitl
an«k-omm·isr sflseve frunmgendo Mod-(
com-mer af det engelfke Ovechus is
April Maansed skycrtil for at Haufe-.
rot-e med lcdmde Personer hser ogx
fokelægge et For-Tag som, lworlsodeSI
et vcnskaboligt For-hold mellem vaks
latid og Englansd kan lade stg virkes
ligigøre ad økonomi7k-s(slfM1-elig VeH
(
i
l
De enchikc cimhjrnboarbejsdere
Paa et Man-das den LI. Okt· i Lon
ldon »Willst Mode mellem Repræsens
tanter for Mtlgvubsoejerne og Grube
aobejsdernse i sde fsorenede enges-sie
Kulsdiftrsfkster Vesdtog man en 5 pCtL
meovbøfckfa —- en Fomnstaltnäng,
lder vil komme 400,0()0 Kulavbejsdere
,i Mond Wales og Ensglansd til M
iog for Grubeejerne bei-oder en mask
ilig Merusdgift af ca. l Mill. Bd.
»Sterl. ’
Te norfke Storthjngsvalg. Cinci
ftsiaitiu, 15,- Oft-oben Ressukdarerne
af Vsalgset f-orcl-i(gger nsu. Definitin
Dahn er 38 Wettstre, 15 Højre og
Frissisnidesde og 9 Sociabdgnwkrater.
Det enestse Parti, »der hidtil hat gjvrt
Ewbvingcn er Wettstre, fom har
taiget 9 Plasdfeiz alle fm Højve og
Frisinidede. J 61 Kwdse skal der
forebages Omvalg, som finsdser Stab
den -1. eller 11. November
.
Czarcn oq Soldaten For niogens
Tid fiiden traasdte unsder en Weiser
parasdc i Moskwa en Soldat af SO
fiasNegimentet «frem fomn Franken
zur-d sit Nenn-r i Dann-den for at
overrække Czarcsn et Bønskrift
Straks est-er Ineddseltes det, at all-e
Soldaten-s ove-ror«dn-csdcs, fra Kaptajs
neu nq ou til meem Var bleven
kdsmt forskellig Strasse: men um
selsvie Sokdatens Skæbne hørtes der
invest. Nu msedsdelsessfdeh ast basn af
den militæve Domftol i Smolenkk
er blwen sdømt tTl lsivsvarigt Zaum-H
arbcsfde
I
Mitddel mokd Tier-ing. Berlin, 7.
Nov. Dr. Friederich F. W
only-ftp pwa et Møkde a«f sden losge
vkdenskwbelisgse Forewing i Berlin,
at Ihn-n Ihm-die ovdagot hvad than
troede var et Miit-del mod etchwr
III-n ask Twrmz Hemd- M
tsbodp hoff-um« i at indfnrøjte leinen
dscs TuberkuslofisEbacsillien der lmr gen
ncsmganet en Transformatisom i Pa
tienten. Sau «fwm·-ftillede Falk ffom
Im- blovist shvlbrcsdet oa Hrklæreds
at lmn bade bobsnndlot 692 Eil-ekl
kcs used tilf!"(s«di.«s««lsllensd(s Resultat en
tm snm fnldstmnsdig helbrededse eller
sum væmrde i qod Vsedrinq. Ande
Lwacr bekrwftsede Friodmamis Paa
fmnd vcsd at aufs-m- det Held de
bewdv haft vcd at nnd-onst idcnne
Essnrmcsthvidix i
Vronsthstis Regel-eng og .ka-d-ns-J«den.
J dscn urseusissifke Land-day bekoarede
Ministerpræsisdent v. Betkymannsöols
wegwa on af de Nationalliberale Mk
list Foresvømsel om Qødnødon med
at usdtalcs bl. a. folgende:
Den ovonsrdsontlims Søfda html-til
Kødpri7serne var sie-get- haka ujort
dcst til csn Pliqt for Negcrinqon smt
trcrffks Forboldsrcqlpr berimoidz men
dksn bar Tamtidia maatto same Sor,
at sizrsunsdlagcst for dsen indenlands
W fmdvrnsdsuktion ikke blev rokket:
vbi Toffsands nnßkmmigse Verdiens
maqtsstilling fkod f den nøfefte Sam
MEUEHWUA wes-d disk-I Ckonamsske Uafs
hasnaigtbsed
Af senfnn til Tyskliands metid
maatte Gan indtrænsgknsde advare msosd
ewbsvvr Foribokdsveac der Inn-de alb
fastbe Qnsdbmgd for Fare
Den hvidcs Slsavehanidel ’ ed den
Konnte-: der i dis7 c Tage (2 5. Okt.)
afholdes i Vryssel for at drei-te det
limsnsdsisndis Spornsmasalt »Den knzisde
Slsnvebandel«, or den parifiske Po
litimasfcskt Louinscs ouan til Ave-de.
Lepine bar flnaet itærkt til Lyd
for at Ider as fockale Gran-de strich
euer-gilt insd msod Slavohondelen oq
«7wrlsiq fett-s sen fkarp Kontvol med
To«In-Uf’kilieti-cs.
Tor like-v iasrlsia aiort opmærklom
pas-i sdet from-. Anml fawnike Minder-,
der blscsv fort rundt til de forfsellige
Lan-des Ksoleniev
Der bliev stillet Forslag ani, at sdek
lDque aniættes Minder —- Tadel-is
Mit-ne Kvinlder — til at msosdaM
den fkæwdiae Ttafilc lom den Twidc
STAWhanidel er
N