Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 08, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Es Ins-KEPLER
II Wiaeickigt Mdss og Oplys
Mch Ist M M soc
i III »Ist
cui-ei «
hANlUH l LIM. PUPL EDUle
slahs .s.-:
«Inmimn« Ida-im »wer i srssw sngkedU
Ptis pr. start-any
II Manche States sum. Elend-. ISJTO
Bist-Of berste-: : klertksxk
Eis-Mag, Vetalinm ähreäiewm way og
Inder angaakvse Weder ask-Ue e «
TLXNRR !sI"l’R PURL HUsz "
NEU- Hi
KDDclktIF M. U Ida-im
Its stkqg til Cz ans-sten« N Kuhh« .»
UTCYIqur. Ucixseivwdnucet ozs III-Mit
if mävc : Akt seseg ....-czs.-s«2
YL i.Ic. KmäesChL Plan-. Nob:
-..
Its-Preis at Klost- Isostomck Is-« sei-nnd
W wuscka
Advprfsssssss J: I- --«; Te its-Iowa nan
twlisisk cri
J Tilfcklde ;- kinpeic Essigthex xed
YOU-SEND hswk MW kasae til des siedsjige
Indus-m Hex-Eis ds: im Ums-, Mk
M bknvends : l. «".’s«-·!"Y7-kkh«9
tum.
Jst-st- -'Hc s» Eis-spendet J ·j’ END Jet
spektereh THJJH knien Iot us kzbe des des
Ists « U ":-:ss5ning rim Hist zarter-by
Its-s De elksd org-tate. in De san Styx-stufe
MIM i heitre YOan- Det II! vikre nl sm
Tådiq ississe
Den nyse Fortælljng, vi hegen-der
i destte Nummer, «A3del«hsejd og Ba
sanen i Beatrice« er fkkkvet af en
Kvinde i en of wre Menighseder.
As dsen Grund vi«1 vi fastng den-ledig
vore Lasseres Opmærkjomhed paa
den og hubesale den til opmasrksom
Geniremlæsnisng og faa —- fsor Hv
rigj hett overlade tixl Les-ferne selv at
heb-arme dien
Fremmgende i Missionsarbejde
J det svsenskse leod »Augustano«
lese-H »Ved sdcn i Stockholm Svers
täg, si September hold-te Mission-s
koktference fremgick det, at Evenig
sandte-get tm en af de allerfremfte
Pwdfer blandt Verdens mirs-stotte
kende Nationet Det regnet en
Missiomvt for hver 13,000 Jndvaas
m, vg Ede garIFIe III-gika til Mis
M Framne del-her sig tkl
1,271,000 Mr.
Med Herrsyn til Lmtebod »in-;
sk«olc, Lolch Minn» meddeicr PaIJL
Hain-den Heime-; «. jjdfle Nr. us
»T-am:ev.«: »Bes) et Mode i Tyler
den ZL Okt» biev vi entge om jkkc
at oule siarleswle 1 Winter. Ton
Meescioisa dick furnyjig fandrcs i
»Danncvcrtc« win, at jeg havoc sagt
Adej til Etilljngen ssosm Forftander
for Tanebod Højfkole, var kun til
Dels rigtjg. Jeg meme af for-fel
-l.ge Grund-e iktc at kunne sige Ja
stran —- Nu er dct en beste-mit Af
Tale mscllem Tylerkredsen og mig,
at jeg begynsder Pigcsfalen en af
de første Tage i April 1913.«
J »llngdsosm«, Tom vi nyljg Var
begywdit at nmdtagk i Bytte for
,,Di"··f.«, sskrch fm Bruh Colo» bl.
a.: »Det faa ikke gosdt ud for os,
am de (gifte Falk) bLev harte fra
Msderne Vi smaa j«o felv staa for
det bele, idet Vi favner det leben-de :
de fleste Forenixnger, tueng dostds
tdensde Præst fra dort Ssamfund.
Præsnen hier er jo fra Den forenes
tde Kiste Nu hat vi bog faaet
Kredsbetfening fra dort Saul-fund
idet Past. Hat-d kommer nd til sos
en Gang am Manne-dem og shan ta
Iler san ved vort Ungdosmsmsde
Smdag Eftewnkddag.«
»Nun-icon Fedetation of Sex
M« berettek om forfkellige as
dort Lands farbige Udgifspoften
Eil Wsigst Arbejde insdewlawdö
M,000,000; til Dedningmässion
812,000,000; men til Konfckt og
Wh- Dritse oq lmh Mk
M,000. Det er s71,000,000 more
M der mäig se, 000, 000, 000;
El W U,200,000,000; tiI Jn
IpLde 25 AarsianilM for Ny
strsd Høj kosle netop pæa et IMMEka
da Llrdekdec er gaaet i Sma, vsg sdset
var ice wdsen Ængsvelse, at Nysted
Menighed with-d til Festen Men de
w Dages W formede fig ikke
blsot fom en smuk Mindefest for det,
«der er udrettet, men de viste Wian
ætNyftedfolkene ikke er trættey men«
hat« baasde Lyst Vg Villie oq Kærligs
syed nosk til at fortscetbh sclv om de
ikckie i Øjeblikkket øjsner nogen Uds
vej Nicht-U
Eu Logikus-seit J Slutnmgen ask
Art. »Eu Skildring af Mokmonernes
Tempelceremonier« i Nr. 86 er Ider
kommen et forkert Bogstcw indiet
Ord, saa der staat: «Gud vil ikke
have Forceldre i sit Rige.« Tag 1’et
bort og sckt r i Sie-det, saa staat
sdser Forrædere ? Siedet for
»Forækdw«, og det er, tyvasd der skuls
de staa.
Balkan-.8skttgkn.
Tenm THE-»Um v! vå lade »Th-:
L-n:i"cxsk" :a.c:
III-ek- er Inn-Tagen til Falk-antri
i J Sinsrskxsr zuk- Lknlzxakerne ind
;ta-.jct Vchu Fiärkwi.iesexs -,,F-:)!«rc
»Um-c seirze!."«,:s. sog . 11«(r;:.,1csr
de in ins cimkimg »arm« »or
di Torfmt formt var uxtdsscktrnkt
Bxkkanftaterne: Bxskaur , ?.erljc:1,
Lisomcnepw Og Wassesåand « Zwit
mwa Nemäig ;k«e ex-. BalfonstIL
men med i Tallet Hund«-de
jin-der of bislgarxka s«1x, Imme
ne,12.:ike cg gcæske shjsikrsc work i
Tot-Hei Te Zwar Eiedsc m M 1 nnd-s
strykiky U E »An Tau-sc Tkki kr san-,
Ldredsr gis Ecin .c·.i imwkcfrcdc
kaiskx E.1:".:-«s«17ser:ws:söarmis er it·ksc
«re::e: jmod Instit-: »dika Nu gasLDer
»das-Ja Fu ists-site eurem-ist« for
Ysrcedserske Täkslakgmrj J 18787 1m-"
derben de euroowiske Mogter , med
Hubu Pack et Lpgør of der bal
tanske Energznmsj Heriiuek Trak
LtaiekL Tenne- Inkrka Art :.·3 bis
fiunte Totkkgsegerjug zisch uzthmkt
Selnfmre fsor De kyrfitke «Jsrsoz)å:1««er.
Tyrfier hat« trods der-J gefte aldkjg
Takt denne Artikel-·- Bestismmelse
straft, og Magterne bar nassemlizx
Bka i Tyrkäew Undertkyfdelscr
—- af Frygt for, at thdlylcknding
fund-e tydes Tom et fsrüe Zkridt den
imijd Opfyldelsesn as derei- selvjsce
vg ikke der-es melv ske Jjemed Tyr
öiet og Magterne hat ogfaky og ikke
form-wes, regnet med den Neu-MAD
«dcr holst de bat-sanfte syokk im
ihm-rauser Nu Lan de imidixertisd
kkke regne sauledes. foedsj Vulkan
ftdterne fsor fsrftc Gan-g sidcn Irrt-S
Frigørele fra Lyrkiez ved Berliner
W hat visf Evne til at end-e
bei-es Uenighcd og tiTl at lade fig be
vtsge asf den m Zank-, at dem-:
BrOre i Tyrkiet ved Nace og Reli
gion et durchm, ikke til Ieise-editin
met, af Zwile de er llnderfaamr.
men til de forftellige Statt-r paa Idcn
enden Side af cden Miste Grænse
Dei-te er sden stvte mennesielige
Gumd til ane Krig. Og
sdet er det, Der km mujiggjvrt de
Seer der allen-de er vuntdne asf de
fire Anneer — of Marien si dets
Framnarch M Asdrpmwpeh as
Sei-been «i det wcksiske Distrikt, MJ
taki-es »So-are Sirt-keu« as Man-s
Mgriweme vod at redde de all-an
Wie Kristne, og erwelig af Mer
Island ved act Jap- W den be
EIN-II Sie-M M Ipt W me
!
get Im de tn of Baandenc —- Rate
Vog Religion —- som knytter de knist
ne i Tyckjct og i Balkanstaterne
.smmnen. Men vi hat ikke hørt
Inn-get osm et tredsie Baond -— Tradi
tion. Vi vil ri.meljgvis hørc me-;
re dismm Zwist-me pegcr nu paa
hvilken Inspiration det maa være
for den jerbiske Hast at .ndmge
Lan-bei umkng Zinsfon hvor det
serbifke KeiTerdsmsme i 1389 gis
uwdek i Djdskaimpcsn med Tyrkers
ne. Dei dtages i Minde, at der
igennem de ferbifke Folkefange ly-»
der en Profeti, at efter at fem«
Aarhunsdvede er forlsbne, viLde Ser«
betmatdetgaaistrigogvindedes
res M tilbage En lgnende Tra
dition Weder Balgerertm nam- de
ten-Her paa der-es Czar Simwns
gamle hulgqrfse Mvamh der
ftmkte sie Wides Pietng
getman hvkkse de nu ttænger fwm
M de W Mc Mem
M et M M We M
M, W W met-e da Ue med«
W, Ist sich-n as Inn-«
»Ist-Is- sitt-»U
i
ge, Øen Lemnos smed dens Msini
der am Menelaus og Agamenmon
og selve Olympusbjergetl Men alt
dette vjl faa et gkovt Its-d Tyckers
ne har i Virkeiigheden nceppe be
gysnsdt at kcempc, tvodsz de alwrs
lige Tad, de hor lidt er W
helft, det var muligt, har Tyrkerne!
hist deres gamXe Taktik —- mesterligt
Tilbagctog for at drage derei- Fjens
der soa langt som muligj fra de-»
reg- Forsyningåämsis og for at famle
dcres Erntfo x ais-den Tasmsn W
des-es Taktik ex Modsmndekues wer-!
legen. Dei-te er flog MilitærsStrasL
thi. llhelsdigvis er det . nogle Til
fælde, Tærlig ved den graesse og denjl
serbiske Grunde bleven fnlgt af feli
ve det, der ledte tril næwætewdej
Krig — Maölakrering af Kräme
TI skajvdechn as Lkefsolkningkn i eusj
ropæifk Tycki er kristem og da flere
Millionek Grcekere er fpredt gen-nein
asiatksk Tyrkj, fmgter mangc for
en almindelig MassakeL Dienste
Person« you-ver v» ex« ugruns
dek, men i lwert Feld er det de krist
ne LICagters matrcengende Mist at
goke Den wishfke .)iegering kendt
met) Das-rei- Føchre den Sag angaas
ende.
Lszr for sirtiflenszs sidste Oel vil
vi gøke o;)tn:.vrksoni pag, at det et
The-okt, Eizr Je sidfte jiriqizbegkvens
Ins-us vsnr nagst :i. Rinier-jin
- W—s -
Eu Missiosts-Vetk1au.
ists Wink LI. L:’—H-E.:sjus:s, Qdisnfej
Un Hans Ekel-Den Franken-web er
det, at en HsedninqemiEssjksnasr Lan
hol-de ZU klar-:- Jndmeum ude paa
den s.:nsme VIII-kundzuan Liwor
hnn bar nedlagt helc sit LlrbejN i
im Licanzsdsouss Kraft Texte er imids
Iertid i Aar Dämmer med en as
der rhänskse Lskjsssimxcifezskaisg dvgi
:i,:!«tc on mest Eucken-Its Akkiksidnæren
Las-Vgl Jngwer NoncimenTeIL
J Sommer 18022 lansdede Missio
uasr :?Lin17i;nc·nsisxt ihr-a Esumxttra for
at taqe Teä i net Arbejde, som
Ins: riyinsfe åskiisimnszsefkab hovde
smabmyndt et Aar-I Tisd føk blandt
Batakerna J 1859 var dem « »s
’sjui:s:sicl""kabs:s Missionasr ncmliq
Dzwet fsuidstasnsdig standiede i deres
Gern-Zug paa Vom-ed ved et blodigt
Las-Ir, Tom udbrød deriovrez en Tcl
of Missimiærerne imvnlisg af de
fvitkdckslige blw dræbt, Nesten blcv
Sordrwet og den hollansdfke Kvlds
nnkltegering turde site lade dem bo
Tsastte Tig paa Bot-neu igen'as Frygck
sprecwtw 2a blev der
chittjce Missionsfelfiabs Opmærki
Wache-d vod noget sont mqnge vil
kalsde en Tilfældighed mvdre en
Guds Swrelse, ledet shen paa Ba
taierne paa Samt-tm Selfkabets
Jsäpcktør i Europa san nanlig i
Sols-and i et Ventevækelfe, Epor
htm kkukde Silbe-inne et IMM, en
Bibel paa Bujakemes Spuk-m han
Ein-kre, at detve Folsk paa en halv
jMilldon Metmeiber var W ahe
.rtct of den kristne Mission, men i
Fare for at blive opflugj af Alam
vg Ihm sdm shjemxige Beitr-reife og
Miåfimtrekeme blev saa enige som»
at Lage des-te nye Arbejde op
xilm foa u« quzådenis Miss
fmi:k:»re:« Imr tun-m iswsfe Tod« Und-»
slicTnLLixtlsr VIII SmalleZell-meet J
de somian Jlor or TM- trods alle
Länifkcliqlnsber og til Trousi for en
forditret llmnp fm J «1mns3 ZideJl
smnvolset en Menighed paa onst-r·
1««,««« Medlenuuerx disk csr blomsj
strenlde Stole-L Missionsbospitalcmi
mange insdfsdte Llrbejderc, og .-clli I
mal-t- de mere højtliqgek ldc Tele nf
Imnatra er illke usunsdt .
Missioncrr Nommenfcn hat faaetl
Lov til at sk hole denne rigc nd
vjklirng med fine egne Links og, til
atredeenswk Delafdemskemipt’
beliwdigt og roligt Spor. Han vors
We af dem, der fsrst 5kulde blive
Missionær ved at reer over et Ver-l
Oenshov. Han har, lige fm ung hassts
en sjæbden Evne til at udwe en
dybtgaaende Mdelig Jndslydelse,
Whansun JsinFsdoegsni
Ditmcwssn gw han Settdet til en
Mfe, W hcm wilde uld, ogi
man hat Betevninger om, MS
en slang Smttaie msd ham We
en W M Soldat til
Wie
Mut sin egentlige Mdomsaers
ning sum M tkl alt the
Menge Gang-e Hvævede Pan i den
swrfte Livsfare En Gang hat-de
saalodes en of hasns Fjender listet
sig iwd og skaaket den Skwk over,l
smn hobdck Thng i NWU
sensWWn,iHoabo-n,at’
Taget om Ratten Exil-de stykte cis-d
osg knuse Mistnæwn. Dame kom
shjem og Miste sin Afvensmckd uden
at one umget; Jnen ins-den than gik til
Ro, mwrbokv km en leitete Jord
rystclfe — woget smn tidt indstræfs
ser paa Stätte-tm — og hatt skmfdte
sig da ud i M friie -
Et Øjebkit efter sztede Hufej
smnmem men Nommensen var
ussædt
En ans-den Gang blaswdode en Ba
tak Gift i Nosmnwnsens Mad; Mis
sionasren spifte Moden uden at tage
den misnsdste Bist-de «deraf, hvad der
gjuide et Taa stærkt Jnsdtryk paa Hed
ningkty at shcm senere kom og til
fwd fin Synd og bad om Dauben.
Han fik Navnet Nikodemus og blesv
en wrigtig Kräften. — J Acker
18034 var der en ftor shedensk Fest,
hvor Tufinsdcr as Bilde Bat-akt- var
fmulcdw der Var det Moninaism m
ntnn skukdc fomnftaite ej LIkcnnvskes
its-es Ia i Tummeien og Forvirrins
gen drale Normncsnchr Tonne vor
blcvist advansn mm kmn vilde ifke
EIan Gan-Ists one ug nämchsbnet
gsf kmn med til Festen. og i et
m:.-·;-.:t Liebxäk stod Inn op ma
c· Dr Etext us Ostia-rede ntcsd hisj
Rost met-for dcs jorbigffcsdie Jud
fctstix It dct Ins-am- vcrrc Lksgnensts
Izu-steh Ljasvelem Her drev dscm til
m Speis-e Tastdanne sildc Festen wos
dic espdogfoa ffuldis drctsbscl m oft-e
klssmmssfcr of desto-Z met wkd «
VIII En saedan Luna-den ftred
jo LIanffe mod Wind-J V.in-e, oq
Hart sfildrcsde hakt for dem Wust
frislscnde Qasmgkxsd anen lag-de
Sack-nd Psaa bean, og Festen kndte i
Irr-d.
Affe aitid vor M just hasin Liv
Isct gjnldU men dcrfor kunde you al
ligmrl biive m paa hier Bre
vcr, hvor en thuglgg lltimlmosdighcd
vålde have nvddrudt hatt-J Jud-sm
dssclsc Ohde de Judfsdta Eva-Todes
»san- der en Tag tidlig mn Morge
nen 6 Mond for rigtig at drillc
Kam. Dr hlw slyos ham hole Tagen,
og Ronunenspn maatte fortælle Hi
szkier for dem Mc dem sit Ur og
randre Wende-le fpille Harmonika
for sdiksm og Oivc dem baasde Mild
.-d-agsmad og Wiensan Te ap
’f-ktk sig tic Geugasid fortwderig
iuforfkanmkct og fpyttode Wmelig
rod Vewlsaft tundj sum paa Gulv
MAX-Her Men Roman-kamen var
Tige ufsorftyrrelig og erklærede blot
sagtmodig wd Mkdmtstsid at nu
Bunde shan Dicke mete, men montte
have iidt Sam. Mckndene gis sdog
III-Te for det, smen lagde fig uden
videke ned paa Gulvet i hims Stues
men shvor fsorbavset blev de We, do
ide wag-jede tisdlig am Morgenen og
fau, at Nonmvensen an Ratten var
staacit vv og gansfkc stille bavde tagt
et ulsdem Treppe over hver of dem
for at sfkærme idem mod Kukdefu De
blev saa befkastmneda san de bLot
stilfærdigt lag-de Tæpspetne sam
men sog Hürde bott. Senkt-e blev
de alle 6 Kristnc
Man fcm km c! Jkitdtmf as Rom
1:!r117cn»3 men imraftcr Ucd at Its.
lmjfkcs Jsordrinqcr ban stiller til an
drc Missionaswn Tet var i Jlarct
1f«)3, at Bataksmssionen maarto
udvide sit Arbcjde til en im, von
5selig Gan. To site-v Jtmnmcnfcn
hie-m: ,,Vi trwnger her til de Fing-»
tigste Falk, ikke altfor iltw Naht-J
ret, men tasalmodiqe, venlige, ov-;
ofwnsdc kasrligekyedsfnkde Mamd; if-«
Te Swnningssmcnnesken som i dist
me Lipblik csr jchlende lnsnryktsc ug"
i det nasfte Øjeblk bedrcwet ladet»
Howdet beuge Mr mem Fiortrazsdcsd
ligheder. Dei maa være FOU, som«
. i
tagte-r Gud paa Ovdet, Iom regnet
mcsd Gwds Ord fom med Tal vgl
wd Kamme Vegynsdeise allen-del
qlæder fig til Seiten".
J disse Ord hqr han sikkert gis·
vet en tkæffensde Sindng as sig
seh-·
M faa as den krisme Missions
Arbeit-we er der bleven foan i
den Grad fom Nern few at
se W ckf sit AND-XVIII has-.
jv sooft-weiss Mt Tot W for
vmwlc W spt five Øfncs M hat
fet, W Mut-en hat under
W M M uoäjilkferede
Ew;hanhnrfstssitkeefterwe
res- His W sc W
Its-s M I W M sie-·
dmske Leter sog hm hat H
csksrätewdonnnen sholrde sit Jnidkbog "
Zwsinder af Menneskchferter. Nin-;
turlsigvjs hat shsan oplmet tttalljge«
Skuffelfer sog ijet mange Frafale;
sitzen dog shckr faa Menneiker heftet
saa rig Velsignelfe fra Gud som
han
Ogsaa ydre Anerkendelse er klemm.
Icozimtetrfen til Del i rigt Man-L
Hatt er i 1904 dienen udnccvnt til
Asteku wd et wsi llniverfitet,
og da hatt ; 1W5 var hjenrwe i Eu
ropa, Inmde Holland-s Dnmning
W i en AudienD der date-de flere
Häfnet-, sog den hollandfke Koloniab1
.M«mifter sagdc i Parlamentet om
Vom »Aha jeg bar twdt den!
DICH- at se Illkissivmrr Nvmmensem -
isog jeg Ikdtaler her nein Glasdej
»so-Ver at Ihave qjort sdenne Edle Ol-»
dings Bekensdtsfah han, ssom siden’
1862 shar levot blandt Bamkeme,
dg fesm nu efter et fort Opholsd
hienmte trockds sitt heje JUder (73l
Aar) after føler fig dmgcst til at«
gen des-nd«
Der er mmmk Udlawdinge, som i
Aar tasnker med kcrkliqe Tankek paa
den gmnle kräftan Kasmpe dcrude
pasa Zumatm: men ogsaa for as
Verdian Am det mrre en Domini
trkng at fix lmor Herren san vels
sizmc ers miko ilkimds Liv og Ger
nimm
sVed O, J» Ist-Tim)
— ysjwsk --
P. Mndfcm
Tcn krtstciåzn Troglæm
»Q: LVZ:::?«-sp:nas:tc« leide-r sond.
räuml. U. Umkran i Fonalcn den
llzqkwx af P gixmijsnis Tugnmth
Tier kiii sr bezw-Ist a: nkoin-ne paa
is5.:«s.- Fixi:«1ag, »iktc Lust et Milch
»so-m ins-r bot«t,1a:iz11:c Lin-eri- Person
!Zg:)i-D-, Un edle lmnss TäTciplc stat
l:c:-si«, Inscn Linkij u .I.’«".::Ir-;siicas1«kcs i
»O(11iff Rolang .—-I’-Ekt:»1:-.s um us Zog
nmiif, sum bar haft faa sun- Bis
mdkiing for et Wt Zlasthcd as
dunkle T0010,u-r.««
Udgkvchcn vil bljvie hilft mcd me
gen Mit-de tilmcd da den er bcsprget
vmed 7aa nie-gen Truftab og Ærbøs
dighod oMrfOr den afdsdes Arbei
Ide.
« J Zionuneren Ifle ferekpurgte
,B«ifkop Mader Sand. Bergnmnn,
Vom hatt Und-c vckre ham behjælpes
läg med lldgiveljem
»Hast forilarede,« meddeler Gaud.
Bermnanm »in det dkejede sig om
l» »ct kritjst Smnarbefde«. Jeg skuli
di- genmsm e shcms Forelassni1m, dass
:de den med ham Afsnit for Afmit,
hjæslpe sham med Udarbejdelsen af
det littetærc Avpamt og særligt w
ferere den nyefte dogmatkfke Bitte
mtuh fom hatt-Z Tid ikke tillood ham
selv at gennemgaa, men fom han
bog gerne wentuelt vivde hmne tage
Mlling til. Da jeg fpurgte, om
han ifkke opfatbede det Tom en Hind
Ikiskg so- et Mut Samarhejide, at
mine Mike Aus-heller ingen-»
kamt-e qlkiiid san-i W med you-,
Hvawde han: »Sa- mcget merk vert
»difu1sd vil Derei- Bisticmd vier-, da
De saa vil have siakveke Bli? for de
wage M i min Frau-stillha« ·
z— et Spar, der Wet- at hans sdyth
YOfcrftede Kotkfervatitme ffle Oess
-11ckkede Fordemsfrihed og Rummeij
Rahde s
Dotte- Iamarbcjdk blov imisdlcrtkd
til Fels umuliganrt vcd Bist-Ip
pens Optaqethod og fenere Sygdom
og Dad, man naacde hin at fast
slan Primipperne for Arbefdet og
sdrsfte den førfte Paragarf.
Dei blw ovevdmgkst Professor
Fwderik Tonn, Provft Erik Chri
stensen og Gent-. Berqmann at tret-f
fe Vespemmelse angaaensde Udgkoels
fon, oq Midquer blw Tau atter
sagt i Tand Bergwanns Wh,
faalodcs at de to andre lyver bot
lasst en Korrektur-. ;
Besten er ihelt igennem Mfkop
Madfens, eher hems sidfte Forelæss
ninqsmanuskrsipt, smnmenholdt med
et Tillyørermcmnstript Deritwd er
der Eil Professor Akme egne An
mærbtinger wider Sollten Met m
Række Mkdchetwisninget og Angi
veRe af nyere Lttderawh der væs
Mist W quivetm
Dei er tm en 36 Aar, sbden Poe-«
sei-or M vom si« kirrte Fore
Iæsning am Twslmm den via-de
og Wie W hasn 1907-————1908·
M M W og Sam
W DOM, at M
M W II M- III-u M
paa ny gennomarbefdedse siu Fore
læisning.
Gen-nein man-ge Aar er Met
atter og atter kommen from am at
faa P. Madskns Dogmatik udqivet
i Trosten
Det vil blive hilft med megen
Mkan at sden nu ensdelig foreligget
i en let tilgængelig Form.
Den hat været til Vejledning sfok
mangc i de fvuiwdne Tiber oq for
tjener at vasre det ask-Tau for den nu
Ievetrdc Slægt. »Kr. ngU
—--.«.-.——«—
zrwn i Hase-)
Stomten jag,
og Regsnen flog,
og Sæden gik i Leie:
lagde fig langs Joxdetk lan,
Ehekt vmtsfikeligt at meis«
Skyen veg
og Neg ved Neg
Omfkder site-d i Trave
Da der skulde køres ind
kom attcr axtsaf Lade.
Dem paa Tag
mcd Tordenbrag
der pisker ned og Kollet-;
— bktjd dokj frem, du kcrre Sal
og rcd den rige Mal-disk
Banden Haar
med Honl i Haar,
mcnii Hjcrtet i hanc Tukferx
fltmck paa do vaadc Akt-,
oq kund Vorderrc music «
Iltkz M Man-d
stam- Imlm i Band
af. kncwst Vil der Widng
Man-it H Vaanii ums- 1s3esås op,
oq mangt ex NN man WILL-is
nie-d liden Brist
der læsriscsss kan og kares;
Vlasft sog Sol gør fasllcs Saa.
og alle »Ja-»der rotes.
Fulsde chs
im- højis Hass,
alt under Sang og Italiens
Rivon Haar i Mai-dawid
til lustig Piffeknaldm
Men am Land
fro Mond jil Mond "
sdet gam- mkd Wrystem
W sit vi vel i Hug
men wnfkelig var Histenl
Ehr. Richardt
«) Gotte skønne Digt var W
sderhjemme for flere Aar fidem og
Focholdem hat kaldt det ice-m i Aar
igew Dei vil vgsaa let-fes med Jn
tercsse her selp af dem, sdcr hat slæft
M fik. .,DJ.«O Red.
««I.«.ushjon« sko
Horømme Fciddcsr
.. ,, v
J-.«;«s: «ui-,«- .. .---1 ««u
, 1«Y-:««--,«le. »
! -!«1««-!7 s-«« .--s « Hut «
--«! «««I?:I.«1Issls s- Z« siJ « E’
slw »F stLnsUstc -Z:s1«
-«I’E»«js1s«t s-."’« r 5«---««· tm . --»s«.
J ji:"»« P I«·.«"«:« 1.«, .
frssclsstiHssr i«:1!«IU-;--1.II,«. lsss
puclssnsgtizris «(«11—LI««" « «
lisr ist« Isksxisspssst insl i FI« ,s «-,-»
H-1-11(:(1(-s hisl«i--s i 1'l;-»li.
sowoevtåssco
Tor Max-ich -—««I Cis-i c-« Lim.
May-q- ’1’(-mm(’u:hiim Sh» Hi
nsg nu Izu-Hm Zutun-: hinule
«(«·uk«.1«j»n" sk» 1iua Urunit us i1«
n-« u(’,In-"1·rk-s(le SijL links-fu« »k
1";11«l-,-11-s(!. l)(- lsisnlszørrr til Max-T
Nun-ist«le lilnssesn us skm hul
!"k. ·l’ Gilkfth Its-« J· Its Umh
sznlikisL Hvis nuzit f--11-«r hie
1··«s Fenlilssr 014 1)«- zinskssr sum
k·!—--nili;:E—i-I-:1-«rk,4mlsrug May-st
scrnm Cnshjuu Sko
ADYIICNICIPRII III- n( Fassva III-sey
03 lnhcleJrhts Umir- pim Rauh-h
VI subtilissrssr Muv«r11»r«-:shilt
Slm l sitt-«- 1«’-s(-»n·-r sm- hin-Ich
Kunst-T »H: Imrnx Yssmiu
Hishi-m S!;-), Mut-Um Wash
ington Kommrt sk» og ·'L«s1;.--'
sox", Co act
mmrkmie sko
kot- tusust Vett.
f. UMMOIIV
samt-II
OÆO
, -
YMLE
scscIIIcI
PIJIIMIMIU
laws Its-I
— M »Ist-·
— This-l