Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 08, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    del-g »Na-Eins Hinmrelfart« lö.
Aug. — Denne Fest Vom-mer kru rig
ttgiwk silesmt i Sstrisd med Aug-instins
Leere im Vegyuldelsen af ö. Aarh.,
»O Maria dee«, men han hast for
mioldentlig itle vvdst, at Maria bist
til Himmels, og da hun ilte mere
var pasa soc-den, muckte hun jko selvs
fslgelig vaer M, efter hans Tan
Ie, mon i 7. Aar-Iz. vegd man bezw-.
Livgger man nu hertil alle de Jst-ster
svsn Fowene Mc for deres »Ma
le Helgener«, saa fkulsde man fyn-cs,
der wankte være thtdage nol.
M er nu Dom-wen mä til 8.
Arn-isA af Mitten-s Besinne-n og hur
lde saalodes petite, at finde ianO og
laden-de swistendmn udfolde sig med
en Kraft siom aldcig førz knien hoc-d
sei vi? Vi fer Folkene, de Fiollc
fom for ihm stimet med missen-dom
mcns dejlsige Glorie, nediunken i
Reale Vantw iog Ajgudsdyrlelse
Oq disk-til lmr siirten Værct en may
v.g Hinsipcr, iidrt Even hat paaliudt
Alkiisitfostek sog Dislbedelse af Engli
og Mennefket Vti san folge den
gradvtsc Dalen eilt-r Tilbachunzx
Den begynsder imed Fest for Apost
lcno Peter og Paulus» sont jso hav
de udrettet islvre Ting fsor Guid-Z
Rige, dersestrk Englena Jamka
Maria og ssna endclig ciitelte Panor,
Maule-, Noli-nist- oI·»v., oft-. Men kan
Man unsdns sig must, at ist gis jau
lelch, naor nmn liva om Hirten-Z
Binde-dein on man nilde from til
Palnssmchh folv mn chen git over
Modiiandisrmss Lisz. Sau lau nmn
for Reiten heller itte andre sig mer«
at siirlvn i del 15. Ilaplx var fun
ken sasa dnlm m den tun-de vaslge
en Zørisvcsr til Pavo leolmn Xxlll
1 H» 1 115).
Tw var Iru um«-mi- zeftdagc og
smange Lwlgemsn Tor stule tilde-dess,
sog sum Blut-stehen Wo lkelcs drnne
Hemmbngning Hier dottc Afgusdss
komm-l malsydses da mnfring Aar
sW ,,Ail(·l)olqmsdoa« -. Nu hav
sdcs man jo nsok imange Helgewdage
cllcsr Festen mcn for nn at vaer
rikxtig zsikken nma der en »Alle-hel
gcsnisdag« tu, ster saa alle-, Tom jfkc
var aptaget Pac- Hclacnlisfkm brnsde
komme i Machtinm tbi man kun
de have Clomt W ekle-r ein-dem fom
not kunde mit-c Forerij No at
sbljvo bekam-kroan og med den
Magi, man Willsqu Geige-nenns
var Idet istka Spøg at gilt-m
mc nogrm derfor fremkom »Alle
hclgmisdmsi som en Flugs Stckeri
hob-Muth kworigmmem man saa
kosd schenkt-ne vasskrex tlyi der var
Plods not, sqold om dei- v.1r glmtt
al«drig Los-a manch
Ei
...’llielxs;«l,U-:i-:sdag« itnar aärtaa jous
der "jds-«i(- Lob i csn lau-I lldsvkkljim
fmmmn kgcsdnd Nim- im WirsdiÅnr
del-X- til Afgiidisdvrfciic Tot er viit
værd at Itiasrkis iig, at det er paa
Karl den Spore-Z Tid RUO s812),
at denms Fritdazi frismkonmien Paa
hoffen Tag i Aar-et wd im ikke,
wen Pave Gregor den Fiordis WZT
- HI- lxsimmimisr Aar LZI »Alle
Tyspäapnxdaq til l. Nov Im or ai:«-"«-.a,
ommsiiz midt i Pamsdmnimcti Lis
gaiiaisxid. nt Tagen froiutmnnnsix
Demu- Tid beqnndtcs tin-d Gregor
den Rai-sie EIN-tit- —-—--(;()h og vix-dik
Misd Adskillrlien mellvm den sit-wiss
og den winkt-We Kirke ved Mist-et
i Inspifikken i Finnstmitiiwwl 105ts
Altfim fsauttidig med, at Pan-en
og (s«-i«;stii;1i)cdcsn tjlrmwr siq Mem
sog -Ls-crrcsdon1inic, msdsynker Folket
i 11vidisand, Vantro im Afmidsidnr
kechy og sdeimis Stigudeddyrkelie er
endda xmbuidt af Baden oq Meist
lighodisii icle Hvisizkisn forfasnwlia
Mission er sdet don, der udgaar
im Rom! M Ums-alde er dog den
Mission, 7osm »s- begnnidt of Kriimsy
og fort-Tat of Hans Nin-file » blev
fowanskeh -—s-- kommst-ist fra at vaer
en Mission, Idcr vinsdcsr Sfaslc for
Osmimtslem til at vix-w en Mission i
Oigshed mod idc Zfriftfilomss oq Fari
sasemes, fom onitales i Matth. 23,
15. .,".l(llche"lamissda-q« ftaar i Kir
Iens og Misiiomsns Historie sont on
Fragt as fden Klinke-steh Dicwelrn
sauede i Was schriebt-agier- Matt-h
is, 24 -—30.
2.
Orden san-de Bett-Mino og MS
falske Atmen-dank sderaf. »Allohcl
»M« er et OW, fmnmenfack af
tre andre, nie-artig af ,,akle, heltige
vg Dag« —- agltkm slsig »alle -l)clsliges
Mk Dei et M fade Bcwds
mäng, wen da erng ic en Dag til
Winde vom M Wde W
Vtm Dei se ichche Roms Wing,
Hi Mit-Pse- MW
Leute helligeg Dag« pcpa nogsle usdi
Evalgte fom altfaa i Roms Øjwe M
ver-re sdc eneste yelligel Ordet »hel
Ilig« menes udsledet af det sammel
;nsorldisk(s »He-P lin: Frelse, Sunsds
lshod osv., men cgcnklig bemdcr det
Lsdet gutdi.n«dviede, euer sdet, der ital
lese oft-es stiI Guid. Der wurde ist
Es Mose·b. l, S; 3, l; 4,28. 32; oer
»du-Ue usdon Lyde, sdest fkulde Mu
sihctt frisk km ski for sue ijt Au
Fssaa Ofrenie skixlsde vasre hielkige, dct
jvic sige fuisdkmnuc -o;«v. Meu mak»
jldeh jom sfskullde oft-es til Gard, Ikusllde
We helligt, sda maa det fo bestemt
fomdsættses, at Gusd er hellin Spørsl
Iger vi da sdsen hellige Skvift, out.
Guid er Ihellig, san spart-B: »Ba-rkr·»
shellige, rhi jeg er hellig (3 Mosis-b.
Il, 45): sog Josva feiger-: »He-treu er
en helng Gudss Eos-m 24, w, vgl
Daviid sinkst-: »Du er helqu, du,l
sont bor iOlmIdt Israel-Z stasn.gc«
(Saslim» 22, —1): »Im Herren Ebers
Gud er lwlliz1« l3 Mofeh m, 2,).
Mm mud er irre til-or this i sxgs
seh-, shan vil oglaa helliggøves i sinej
Tjsoncre l3 Mir-seh m, « J die-t
Ny Teftommnte mle Jesus »Gut-s
lxllige« Ullasrt l, ZU. Dei er den
urenie Rand, sont her taler til haml
oq i (Jul. 6, 69) figer Vetter: »M
Ihm erkenidt og troet, at «du er Gast
shclllms«. J Joh. 17, 11 kolder Je
sus Gud sin Fnsder og Wer, himt
isr lkclliq llwlllqu FadeU
(Sluttes.)
Olietræet og dets Greise. .
Rom. Il, 17· 18.
Er idu an paa Olietræets Imman
yRsos dig ej; thi Stummen basrer dig«
EIN-virus Neun-d ej Hemimod vi!l
opanmny
Vedre da, m sdn udsmyggcr dig.
Tsu var v;l’-d, misn er af dee wdet
Jnsd i Etat-innen Edel: Jesus «.(i-rift!
Disrfkm Mem bot-f Ined til HovxusoU
böt
Ellcrs ber du m visit-n JwijL
I
i
i
Tonmmn er: Te Drob-ei- asf og bunt-·
des
J den Jl—d, ssom aldrig Unkka nd. I
Heu iyver Amtdsons Jlid i OjcrtktT
tæwdes,
Sastthr Trosm alti.d frsiske Stud. l
Ydmvgsthd sig sønmtrr for en vadch
Zum or wmttest von i Jesu Blind. l
«Ordet--—«.Vlansdcsn altsd os forwndet,
At wkt Lin i Kristus stqu sin Nod. H
(
l
(
Udm hanc du kan ej bære Frugtcty
Som er velbcslmgclig for Gusiu
Zsom et Aar-Hist stinkt-r sdsu oq ltcgter,
Du pag Kreisen-:- Ordon hat gjort
s Brud.
l
l
B1.v i Ztuiimncn under Rande-us
Mele
EM til Jesus mistus al din Lib.
g vol for Zelotjllxdens Veic
Rad
Lksujt d
BHIg nnsd Fryqt ogx THwa
deng Tit-.
Trag af Zilmnmen asl hin Blond-:
Erim-ring.
Fliv l Wu,
Fiemcr du
Fast-am
Lq det sit-r use-d
Hm bliver ban i dch.
Dia, iuma du dø af
Eamnsji List oq SMA.
O, txt-var os im Hovmsodelis Saurer
TwsuLQ lasr os nith paa dit äml.d,
At vi alsdrig Aandcns Vaabcu fparisr
Mod os selv, vi stunk loa let for
ZEIT
F·E. Kisllcst
W-—
»Hm vote kristelige Opgaver«
scr Titlm von on lillc Vog US Si
sdbrl nf flyv. Laster O· T. Offen
853 Alldine Ave» Chiron-a
Don sum-r at onfpore til ack hol
lde fost wd svort danllsc Ssprsog oq
give vol-c Bis-m tilbørlig Kriitms
domscuwdskah Drei-den spger Den
at sticne til Opbvggclle ved nsogsle
Sinmbetmgmingcr og krfsdelige Zor
tot-klingen
Bogen er trykt i dort Publ. Hort-la
Bleir- Nebr., og erholt-es vod Hen
venldekse til Forfatterm Det for
venvode Muts er llltosndt vore
Mission-sen
W O. 2 Nov 1912.
L. Pederlew
Cedar Falls, Ja.
Jsrgen Ell-nation, ældste Søn Wf
afsdøsde J. Clmtfem sont de sidtsw to
Aar hat ophsokdt sig i Psortlrmsd
Orman, er her i Byen i denn-e Tjid
for at lsissoge sine do Vrsdre Chr.
og Marinsri Elaufsem
For ist Pm Ugier siden indviesdes
m vaninst Tom Vethlcslzem Wen-ig
-lpcsd shm mM sorsføre von Gi. .1f
Stckte og 15. Tit. Tot er soist
Hensigtm at »Wie Bygning sskal
benytkvs for Wmnastik -oq Isinge
Ihr-retten sog Ida famsme er usdswret
med on Same fom i et rigtigck
Ihr-may vkl der jo twk blßve »Es
blot til Ltfft.«
En fwr Del af be gsræfke Arbei
-dms. isosm var Mkasstimst her i Byew
bar fulat here-S Vrødrses Exempel og
mmU antU wwskwmk FOMO
lanid for at dsgl-sage i Krisng itmosd
Toffel-ne i
Torsdagen .d« 24. Oktbr. Kl. 21
Estemsiididag sdwdk Mks. MsspktikJ
Womdaskyl Onn bat-de vmret «li-J
ihm-de samstrnck fire Manns-der of enY
-sjemcs·«vq-dosm vq bklw opekerest het«
i Vom for m. -svv nng sit-en. Ef-«
tisr Opomfmmsn var der Dage, bwr’
det fm Isid, Rom der kimde Vwrej
Heda-b om shmdes Schrei-della mknj
ha, ikwr i »den fisdstse Uge hnn lovess
st, blev knm mm syq for bvcsr Dag,·
oa »die sisdste Dame var hnn »den Bis-«
viidstsbcsd VO;1-mvel’sen fort-ask sta«
Nazareth Kirkc i Seinsdoqå book
Psan E. Perspn sog Paftor II
P. Christi-trink im Au-d1tlwu. J-n.,:
takti- ved Obendes Backe Hun blw
M Aar qmmmsl ng oftisrlwdser fin
Mond oq on Hatten link-Todes bensdcs
asmMe Faden fom book hob dem, sog
Trv Esftre on ms dercs, som alle
bor slnsr i Iowa nnsdtnnm Zions
Jvksim dscr book i Ksamsas. Der
vor m mpmst fwr For7nmtling M
EGMKI rwd sdpnnp SVearaVeUe, fmm
visd den-s Svmmthi oxx Deltaqcke
icsdviftcs, i bvor ftor Ynsdvst den afdøtde
Mrssmwfidm-NnM-VMMMMA
her i Thwn
Pia-spat J. P C hri-stio«11.«7kn fm
Jludnlvmt Im» fosm tillizmmod hinns
Knirps-Hi- vnr til Jtode her i An
Iscsdninq 07 lmsns Evigeriwdtss, Mer
M. Tlmmsdabls Vcsqrcwcch pur-di
kedr i Nazareth KIIMU wd Højmsisss
smusikitjencstmt i Eisndogå Hmt «
ins-w md sm W Ord: ,..smd wk-’
kes Eber om Kr-«rft1:s'«, im i en Flor
on nnd Prmdikcsn wdlakkdsv lnn Vis
mdminqm fsvr oks nf vor Frvlsers
NesIHng under Inn-Z medriim shcri
vix-de ma Tom-don. Tom Guids Jan oq
sum Mtmncsfkvmes Son.
Tr.Tvbnmw,fmn m«m1:mer
lia Vm as Nososwelt takti- i Opera
bnst Mr i Lørdasxxs Afths, ou lvaEH
vi kan Nin-me oftcsr den Vieacjstsrim»
»der vistscs fig, da Nonsens-IRS Nava
Nov mwmä mscm Inn sbcwo many-(
Mnmsr biet- i Vom Dei UT fo
NR ssai mäw Uga
J dmmis Ums or Pnsffor Cz Prcwpns
km oq Hustny C. Jwblog Husink
on O. Mmu on Huftru tilliqisnusd
florr andre reift til Msisfisonssmødic
i Apberst Lea, Minn.
Korr.
klkuitim Nebr.
—
»- Tist er vist Ums-m Erden vi Mr km
jklhrkfjn hat« out-must Pladci i »Don
IskrrrMis Zmlruj Livet Haar vol
ftwk im wfflisnsdc Hang her san vol
170111 inwrs Eise-Nr ina der tundis
»mka ndskjliqt at meddolcu tin-n
Usmmdcn til Tatze-heben or not sdisns
ch: Vi nmnachr on Pontia Wenn-ei
Iføvec
Vi Inwde fom bekonsdtgjort Mis
siixnsttwde i Dionen-in fra den Mll
til sden 20. Oktober. Af Gwds Orfo-IF
Swwmwwd var modi: Paer P. L.;
C. Haufen, Minderu, Nebr» Pafdoc
L. Podersem Chirwgo, og Paftor
Gott«-Um Plaitwiem Nebr. Tse 1-od
Mr Vafsunen give iwdisliq Lndz
hwr umnms der san biswdtsc M til
Krig, void Herren Gisd de førgsmtsdsc
lmmtte faa Fresd soig Guid-S Bøms
Isclsliqaørelsse maatte mms tkltaac
UND-derm- vak gioidt besagt alte m
iDasge saskkig Smdaa. Moqu mensc,
itder var —- Wm meistean — tast
ved 600. Der »vor sogfasa en Des
rislrejfendm to af vors teologksikse
Smdenter var -mødt, Theodsor Hum
«M osg Nwe. De gav et lille wwdt
Vidvaig til Mode-is Ovbyggdlk Føl
gsewde fm Elk Horn, Ja.: Mr. og
Mrs. S. C. Wederer Og Mr. soa
MED. N. Mel-sen Fva Jackfmwille,
Ja« Mk. pg W Heut-Men. STIM
smwnlse Familie htev nieste Swdags
»wer, og i Iden Uge beWte de gmnle
iVenncsr og stiftode uy Bekensdtslkasb
omkring l Mmigsbcsdcn Tak sm- Be
øqkt til Oder alle, Prcrster saa Oel
sie-m Lcegfvlkl J qjopdc vol at J(
koni. Tet scr n-,nk mm m Psrwstl
imde i Donmmkt Ti-: or uplnmac l
ligt for Guids Born at toimsnus imm
unt-n ca dele Zum-er og Würd-m oq
vaiid Wir-k- . TM m Hob-h at Brei
drc bo tilsasmimem Sul· IR, l. Zasa
mm idot oaIsasa værsc qsosdck at sbeføge
Ilnwanldm Jeg skrivser det smn en
Ovmuntring til Gwds Falk omkving
i Snmfimldsot Vær ilkke bannte fsor
at reife wd ril Missionssmøider, sog
vasr en Vscslsfsignischy Lan blivesr du
felv vekflkrnet Vi trænger til weg-est
met-e af Samfnsmdrts Enlbed for at
vindcs Sjasle for Jesus-: ban qjsovde
en dnr Neij for at Vinsdcs ruciq sog
dig.
:llckrs3. Csbris leen blew kann-most
«i den ense Ssiide i August Msaanesd.
mm ist« bog vist liidt lskldrm mcn
shun maa stasdig bilsims bjemsmtcs fm
Kirke, «s«o.m lkyim stimdsiq «føqite fsøt
Vi har Idog Ort Hasel-b, scTt knm konder
sig srlv Tom en fortale S)n-d-er. im
Tau vkl Gusds Nun-do ikke ver-re for
giwcs ilmod lden-Eva
Mr. Nassmus Larscn er Wd at
lopføre et nyt Stimbus pan den
Farin, han købte i Mor.
!
l
l
De flseste ist Im i Gang Inst-d nt
plnkkv TIIk(1js--L’«renc: »Im var fisn t«:·lL
at keimt Vi bicwdcs lsjcdt chn i For-?
sommserisn oa mmsist i Eftrrfsmmsmtss
rou, W vi lmr and Mist iog Enge-n
Grund til at knurr(-, faster Tak
Fig-Mc
Augustde Dort klssoniqlusdsrsarbtsfi
dc Tan vi im- umle: Wo Dom nil
roIs sm, mä- Fig i Herren. Dog kan
di glasdo osrs Mein at vor stow dir-«
Te or fnlsd af Prof-f lmor EøndmL
nmr seit-ist tillnidscsr dot. Mamtis
tn.1n.»1c as deut, der sum-r Herren-J
er l-I»Ev(s tman I
Nimrod Oilksen til Vennernse rnnsdst
Uns - Zmnftmsdct oa »T(1n1·k.csrisn«s
Rodnktgm Cn Meddoler
RALIOSMEN : -— To manuge
brmmh in »ich mith. Our
Louds sold to kannter Big des
mund. Only insostment required
is for tonm, wagen, nnd can
vassinsx case. No exporience nee
esssry. Free course in Wiegman
ship. The Keller Proprjetary Co»
Hain Naht-.
J UL
Fædrelanclet
Cenncmgaaemle liillcter til
Dan mark
Not-ge og
Sverrisg
Wes Hamburg
lTORs«l·. ANIUEN 02 EIN I li. Kl.Assl7.
IKxUsmnu Äsusts «-«x ·—c«;x.
TH-4.I«(I!s! 's «» ansp OF. :·I H Pf »l
PNHN x —:« .
. 1:«’P'«« !«’ «s. N W. U. I« ««. !«
Preis-rn- I Ums H» TM 1s««:k»,»»»
l'»«.s—:(l·«ii11..:«s-»;
.—« Hil«z,«.« F Jv ZH H- l) U,
«"«" Hks T—««—,-·7«'« 3«««. XLL ZU tust-Zu
zlsurHsH I.k,«.»« OHH y..»· ;«,·,. 3 « sp
,l««««j«’io«h"- Ui H:
E IHJHHHH , ins-s Tv CI ;·, I««
KJIIIWHIO XtiLjix-:«.- YI·7»ZH
. :«»«Hj»1:-.«II-·s» 1»»)«l-1-,, in
ilcikioshsnsu s--s-(l·!-s«««« I-- l«"-s Ums-with
’«H.-i«- l'- —--s- H. «nlhi«I.-Hss «lI«« www-n
EJlch Isi-!t«««1 I(«Ni« I·-Uj ·-;s Hof-if
thing l’1·1 fis-n X suk k!’ H« I·-!«!1:·«ls·-»
Mode-L
Ittambu rjx American Line
Nun-Links Ans- nsks «-n lsuiltlsn
Q« 45nktxis4hsit1" NO XV YI Dis KI«I«1·Y«
III-« Iannus SI. l’hil;--1--lphin. Pu.
Ost-? Ruylsstisn H «»-—ks-«, Nin-.
JAP- Histh Axt-. Psttsdlsurkn H-.
leI IV. Nutz-lass di. ("l«1!«-1;;».lll.
· ImiZUllwk Ni. di Luni-. Flu
110n Pius-un RI. Snnanm fu«-J -sl.
100
Post-. Ihnlwmz ;
’sl(riv cfter «wh0lesale"
iPrisen De bchøvek ikke
kat berate. for Tømmeret
;er aflæsset og fundet til
fkedsstillencie.
cADY LUMB--R c0. !
SUUTH tztll sT . UMAELM MAY-:
Eu
beleven
Mællctnanck
slcriver til os, at han awar
mer sin Mælkvogn pas- kolde
Dage med en Perkootion 0i1
lieh-ter
Denno Miszlkmand bar ta
get det kortrjnlige Apparat
i sin egen Porretuings He
USSZQ
w
FREESE-ON
W
Lust suec Makel Beil-s over
staat euer blas — emailleket
Untier-lag smuk, billig, vorig
Let at flytte fra sted til steck
Beäste Resultat opaaas ved at
bruge Perfection 0il.
De er maaske ikke Mai-Uc
lcuslc, man der give-s utallige
andre Maader, hvorpaa dot
te Apparat kan bringe Dem
IIng og velvære. Do kan
udnytto den oft-er Dekes egct
specjelle Behov.
Hos handlende alle Vegne.
sTANDARD OlL cOMPANY
NEBRASKA OMAHA
En( Haku High set-vol
kx D l) ( k( ) I« l « l(j(-i« FJ
Efternnwtckmineu bcgyndte den l. Oktober l912.
Nrundxg llndekvisning tilbydes i ftlgende Afdelinsett
Not-til Covrfe for Uddannelse of »teacl)erg« i »publir Stimle
Pakt-hist Couksk for Uddannelse til Lærergerning i hauste Reli
gionslkoler.
Academie Conrfe for-beredet til llniverfiteter
Print-ter Curse for-beredet til de andre Afdeiinger.
Contmetkisl Dust givek proktisk Bogføring.
Asteliuser for Vegyudetc i Engelfk giver jætlig Undervizning til
indvnndrcsde unge Mænd og Kvindcr.
Zlolen hat nye Vygninger opførte 191(), modekne judreåtej
med Lys, Parme, Badkværelsek etc.
Betaling er slkmll per l llger.
Jndmeldelser modtagez og ncrrmscre Oplnsning gives af«
Forstandercn A. P. Iuhh Ell Horn, Ja.
Katalog sendes ftät paa Forlangende.
En ny danfk-amcrikanfk Bog
Sommer i Aditoudack Bin-gest
.--. of --
Mettbea Mathiesen.
135 Eider i smukt Omflag 75 Ets. Jndh 8100
Bestillingek modtages af
DMUE LUTEBRÄN PUBLISEINC IIOUSE.
ILUX IIIL
Dam1«)skjbsbilletter
cunardliniens storehuniseskide
saslgcss at
lQAlell LUTIL Hile IIUINFL
til-Mk du«
Lave Takstcr
paa gknncmgaacssdr Billkttct tät-km m Jammka
Notar uns-»Form« used im- sank
Norgc - Amerika - Mexico Linics
irr nyc Dummste
»Am-ZU »Norcgua« og »Merimno«
Tuilifh Luth. Publ. Haufe
Lokal - Eigenint,
Blatt, Nebraska.