Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 08, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestaans
Äss vvssvvvsssv ssssvs
Vor Gut-s L rd bist taak evmdelig, H
x f- E U. s-.
Kkifü Kuts.
—
FIEL ), IS-—-IH. (Læs).
Kristi Kors —- —— del vlev i fin
Tisd rejft paa Golga:a, Howdpans
deswdets —- —— fiden er der rejst
Kotö paa Kirketaame i Tusindvis.
Og ers fabnkeres i will-d dog has
tes af Mill: oner af Mennesker sum
en Pwdelfe
Og det er Kristi Kors, der er
Wædnisnsgsen for alle bis-le Kors;
uden dettes Oprejsning Paa Gol
gata Vilsde ingen have funsdet paaz
at reife ellek bære disse. !
J Føritningen var Kot-set For-»
Handelsms Trce, fide-n er det blevetl
Ml M »den størfte VelsjsgnelfeJ
Du Jesus, Verdens Frelser, blev’
hænsgt paa links-et for der at dø-j
du var Korer hvasd Galgen ec nul
Og det er Mc mange Aar, fiden
VI lcefte am en beqsavet og ftolt
Wugekvinde shvis Mund vart
ileven omvendt til Kristus, at hunj
stod imoid sog sag-de: »Al-drig vil jeg·
tilde-de en wrsfoeftet Herre.« Kot-«
set tm -hensde, fom
se paa Pauli TRI, en Forargelfesp
—- Hlm Kam dog til at bøje sig for!
Ogtilbede ja end og til at henfive
stg til og ofre. -it an i den forsch
kosde Heckes Tjeneste s
Joa, det cr uwderligt, fom det ek’
somit msd Kkssti Kors; Omstaget il
Forholdet til det er ligefrem mirakus !
lpft. (
Tet er rein i Verden, og saaf
langt, fiwn erfsets Evangelium
prwdiles, vil Mennefsler blive enten
Kot-stets Vensner eller decks- Fjensder
Paulus Tlrirver vil Mensjglwdeu
i Filipoit »Man-ge Inmer Tom Zog
ifve hat sagt eben men nu ogfac
Fig-er mod Tiaarer. sont Kristt kas
les ijder.«
Saaledes altfaa sdengang»
Og det timgefte i dette Ud7agn
et næften det Ovd »":mm1-ge thi
Hemmt-ge fawdshes rsneligvis bbawdt
dem, cdergikfotackvcereKrhme
Dst Tsnnerv af, at her er Tale
im at være Apostelens Efteklsigne
trog
sen«
Im.
i det hele taget som »Von-drin
, der iskke svatedse til Bedenk-el
Men san man vt jo med Nod-ven
«diqsk)od komme til den Zl1m1ing, at
Eier var »m(mge«, Tom beme fig
iil sirdstus og alljng var serjstj
sorss Fjewdet
Mit-n var det Tilfælidet dengang.
im er der Mul.ghed for, at ielv
de Mennekak, der hjælper til at
sætte Kot-TM poa Kirketaarne, eller
som basrcsr vors Daa Brysted allj
gevel kcm Vckxe Fjendcr asf sirjfxi
Kors.
Da for warm-: hsm FäriTti Kurs
en enden Betydning end dest »dem-S
Ikkisftus dødsr Dan. Zwixe kalte, For
hau blev has-nat pwa Festset, til Eine
Disciule om at taqc »Mit-set up .«-g
splge DAM.
Det er nsok Kot-U j den Veto-)
nisng, Paulus Tkrtver am M Wenig
Des-den i Filippi.
Jesus sang j-o sent u-d: »Den
fsom kae tager sit Kurs ug Eølgor
mig, er mig ikse værd.«
Den Mag-Z Kot-s caldes ogsaa«
Mti MS, for-di det er Pia-Wang
iwget, sder lcegger sig paa wer-J af
vor Vei, mar vi vil folge Kr-.stu5.
GId sdog alle, der hjrklper til at
reife Kot-s paa Kirketaarm ellek fom
fomles moder- et fowdant Kurs-, eller
sum bester Kurs paa Bryfdet, ogsaa
mattv være vilslsigie til at tagse Kot-set
op i Kristi Ebers-helfe
Dog — tkr vi M, vdet staat
Wfll ivorTid,ewd-dadetbes
W Orld sbiev til: .,Kristus hat
nmge REM, men faa Eftets
fpi Esterftlgelse ists giver Lsfter
am ftvre jsovdifke Ting ellek Bellen-,
net, jkøm Jesus dog hoc bsaagde lo
vet dan, der siger Guds Rige vg
hans Retfærdsighed førsh at lægge
ide jovdiske Foruwenheder tiL vg
lært skne Diskipsle at bade om »das-l
ligt Brod«
Og med Hensyn til Følgen af;
at were Krisri ers«s ijder sinkst-·
Paulus. at deres Ende er For
tavelsky og det bør maa7ke ogsaa
tageiz med her, It han sägt-r, at dens
Ære er i deres Skændset «
Men saa Krifdi Kot-TI- Wenner
Baums regnet sig selv med blandti
dem, og med Rette; thi han var·
ikke bange for at tage sit Kors-l
op, da hatt kom til Troen paa Kri-;
stusx «
Og faa vTiger han om sig selv oq
tmdre Venner af Kristi Kors: »Von«
Vorgcrskab er i H«Em-1ense, hvvrfm vi’
vasaa fowencke«den Irre Jesus Kri
stus, der fkvsl fvrvandle vor: Form
idrislfessLegeme til at blivc ligedans
net med hans HerligshedzLegemeAs
Det er noget mvdet end det, derj
venckvr Kot-feis- Fjensder. ;
Krisis Kors’s Venncr — Kristij
Kot-IRS Ffender. Borgeerab i Hirn-F
lene — Formndling til Herkighed
hog Gad. Fokiqberskx Twnk sm
disse Ding Vg spøkg san dig felv,
sam du ikke vil være en Ven af
Krifti Kors.
l
l
(
l
Mod Motmonekues »
Propaganda. j
Nogle Udtqlelfet af !
Vaftot FrimodtsMsllcr.
s».iik. Tgiu.« as Is. Okt. I
Swrgsimaalet um den momwnU
ske Propaganda blw ved Menighedss
konvenvetg Mode den IT. Ott. bragts
frem af F13-c1-swr FrmrodtsMsller. den
iishirtsdcigse Miasma-r of Ilion-midnig
jmens ,,wlsig;ø’se Svhsdel.«
) Forhaabcntlig vil der isom Resul
Jsat deraf i Dag komme m Refo
lutkon fm iskenigthedstwmtrh der
vil opfordre Autoritetemp til en
kmftig Tythridcn for m hindre
Momwncrnes Propagawda
Hewil vil det sikkert oqfaa hisdms
ge, at Post-or Horai-d Zenit-n Kent er
verde hie-m fra Utah sog ai Sei-v
syn kam gøre Rede for Moment-ri
nes PrakTis : Momnonkmcs Ldjsems
stam.
Z;»ør-1:111««m:ct Um m ’::)sf!«rd-c::
mnsrfor Morast tret :-:— ;.i’lx:.1::«": man
være ämljg lsx«1-ndi-n«-i « nimm nu. ED.
der Invin m mchst TIOH .«:«i1;j)c .:-"
Mormmchnthr inn- i Land-et
Pack-Or Frjxnxdt Wnil r· schnsur
at Nr E Aarcst 19011 itxdkxjrxdnns KL
Dormmchnjer IW : LJJICIL Nr
Jvkrior fmdiq quis «·a«: mrnns jsisknlc
ledstk
’ J Lisisct 07 sammt- Am Miste-Z der
i Tat1711»1rf 2113 n-« .!7c’«««nn;n(sr:s.c-, i
Lobrt of der fidfte Tour or der nd
Imndnst 2 is ZUW Ta::«"so til Umks
Ilsknmmncsmc anvenchr mjnth
EIN-«- sirkmsjr om Aar-It r«1 m Om
Disndis k«-«Uk’m!k-Tsu Inst- : Tanne-Mk
TW .-!-: konismisn
Jka er dick Ewrbchmmc : c. 1« Am
nrbistst umd- :I.I?nrmonjs:nw, 021 dis
sr i Lob-It n- fis-Eise tis EIN-Mo m·
m dmsik Ofrfc i Utah isfe engang
bleven instcht san misqeL Tom
Mormoneme bnmer til den-s Aa
tastisnn berbsomme i ect muckte Jlars !)
J tidli.qere Tider kunsde man
maasfe se wie-d nsoget mildere Øfne
von Motmonisnæn Man kunde
undertiden ver-re i TvivL om dest var
M eller Bei-markirt der
havde Ohrring-et
Men fide-n Aaret 1904 er det
Hart og sienstynligt at Bedmgkriet
bar W
J det Aar hat Mynwonfamfundri
vg dets lebende Mæntd offier isig
IV poa en fand-km Monde, at Be
drageriet ligger aubent for Daqen
Mi1904,ogderekWerf-g
WMW Side paa
meten i skerpse de dedrejdede W,
at han, der bar Amstean i
Mommnsnsmfundet, lebe-de i Ulydigi
heid based-e mod Landcts og mod
Guds W.
En saadan Kett-dsgerning, skulst
man syncs, vor not til at kunnei
stawdse LICormonerwss Mrka
Dest er let not at afsltre Mvr
Wnes W, men dettc er ifke
tilfrmskkeligt til at behm de mmynH
dige tmod dem. «
I
Post-or FrjmodtsMøller kan for
tælle meve end eet Efsaapel poch
hwrledes Mormonagenterne lwer
eller lusler sig fla slmdsgeminyersi
ne.
Og lnn hat sikkert Ret i, alt Titdss
mmktet er kommen til, at der tkæfs
fes Foarnstalmsing fm Amor-item
nes Side til at forbyde Mem-onu
genterne m virke her i Lande-L
J de jenere Am bringet man den
Treff at sen-de gcmske unge Masnsd
usd fom Ase-met Ase føger da at
fcm unge Psiger til at forelske sig i
Dem, de fleste of dem er bleven gffte
i Umh, men ovtrcvder hershjemme
som ufotlovede.
Ter vildc viwdes meget ved. at dis
se unge Masnd blev hindwde i at
rejse Landet kundi
Og det maa bftrdres i Fjlge
Gnmsdlovens § 76.
Flerkoneti hsrek med til Monmo
nernes Reldgivm det kaldes stfyli
hellen af et guddmmneligt Bud
Ptcefidetwem der felv hat fem
Fixmer oiq nvgle og fort-W Bim
mamte tilsma i Mut, at dse most
fwmrageswdc Medlennner i New-·
samtfmkdet lmr shaft more end een
.8311s1m.
Usdenfor »den mgelfttsalende Ver
den et der intet Falk, hour Mord-no
nigmen hat gjort en saadan Haft
fmn i det dunste.
En ftor Del af dem-se Hsst er kom
men fm Mennelkeh der i Fowejen
var kommen iird i Ecktvasfew men
en ftsor Tel er kommen fra Felix-kir
ken.
s Tidswmftet er kommen, da Ante-!
eitel-erste Man gribe til alwrli gel
Forholdsteqler mvb denne religws
se SviwdeL läg-kam mod al can-den
Mk« udtaler FrimodtsMsllet
Oa hcm hat Meist Ret· »
Nu W vi fett at Te.
»wir-. Lgl)j.« N. Okt:
Mensighedskonvenusts Forhaudilns3
gar sum ;I.Ik·nr1ni0msrnisi· Ulgttation re
sulterdde i nedenstaaende Resolu
tion, der blw ensvenrmg vedtaget og
iikkcsrt vil Im sjn storc Vetytming
Tom en Udtalclfe fm en Forsmns
ij1:,1, Tier nimmer atte Ilfshjqningcsr
indenfor dankt Kirteiiv
For «’ics;«11motns:15 Bodmgclse gsuv
Hand-I fwnicn sit-m nogle nærmcre
Lumiicrxw.-1«, am Mommncrneg
Nunmng 1I1«.11·’3:-:«, den-s Taafaldte
,,coelestiiale ÆCtefkaM og main-rede
..—iw«rdc Zlaveimnde1«, deres gudsbcs
soorttsime Mudsbcgrelh mmnsmu as
deåmis ng løqnasgt su- Tmifeqang og
sonan og blasfenthke »Zkriftbevi-I«.
Tijimst visdtogrk Nr alt,saa som
sagt, en
Resolution mod Mormonetnev
Propaganda.
l.
Irr rettes Hmvendelsk til Auto
riustscmis For at heulede spuker
zxmhodcn nao de from-mode :!.’«··c-r
monagsmters Virvahcd her i Las
det. Iimfct osm de errkrite af dem
pers» Jigt ofFisntligt forkmrder Flet
inneriærcn hcr i Damnark ist«
,ät1·e, m de alxid Udfendjnge for c!
ESam-:n«d, fiom leerer sine Tibhcms
gen-, at Flestrneri er et guddmmnts
Un Buch af fuwdamental Betydning
og evicz Gylidighcsd J Kraft as det
ie mrl old mm lwmdtmgene bedønsi
wes Tom Agenter for et uuscodelitt
Santh d og detes Vitksomhed an
- fes for en reel Krænkelse af Landets
Gr- ...k oo (s 76).
) II·
!
k Der Wes von dst hefting
atstprtgdetslvbeide somwesaf
H
disk- Uidvasbget for Umhmissfionen vgl
»Den fvwncdse dansce evangelisc
luthekske Kirbe i Amerika«, jom i
Fasllesfkab dkLVer Wkisfionsvirkmns
hod i Utah, den sbesdskmulige SW
i denne Sag
Tia sdet er af afgørende Bcwds
ning fsor Arbejdet Insod MonmomässI
men hechjemme sein i Utah, a-: den
for m. 10 Aar siidscn pacabegywdtc
sfkirkobygningssag ist-es til en knar-«
lig Llfklutning bedingt-s det at ftp-ts
te Utawvissionsudvalgset i dets pao
tænkte Bestkasbelsek for at opnan
Tilladelfe til en Landsmng til
Kirkcsbygningsssægons ensdelige Gen-.
newføreUL
J- der kt unge!
Haanid og Dickme J der jin-des »
der, hvor Lskvctizs Sti Tkal tret-des,
Arbejdsidcmisns vae stack ---.
Ungse Sin hat unge Taufe-L
bar soa mange Hat-b, der banker
veod faa store Man M nan.
Vwm J kun, J varme Geer
Beweis hjje Alterkærtcr,
Haabet hører llmdom til. »
Trøm hin Dauan ftolte Drømmc
Tab bog nldrig Viljens TWe
Sean sam- hm den, der vil.
Mungen unsg med Sang i Sinde
drozx i Qampen for m vinde
Drømmens Zlot i Zolguldfkast
Ak, Iaa saare tkdt det hast«-die
at den ftoltc Udfart endte
i m usscl Zitman-ds:—fasrsd.
Mm jsq Vrd on Trot drn bvdfte
Tom ta’r Vmbnere i Fswim
ungv Masnd i Jungens Guard
Der er Zted, bin-or Evner Urwes,
Viljtsn vorer, Ton-den wes,
Manddomcsdnad i Ungdomsaar.
J haust- Hind er stort at sen-de
alt, hmld Ifasrt oa Wut san tmnsde
unge Hinter bøjc i Boot
Der or Sol for nnge Tunker
Vasfst for alt. der Viljm ranker
tmod Niiddcrsiagetss Maul.
Og shan fatf jer Tau sams,
som J met-M Jær i Geer-de
og fuar Twikabslsgtrt sagt
Don vil Mk de unme M,
Horn bar Sjckl og Øjne blank-,
tiI sin Tysknings Ihmng
Flo? for rrostigt am hans Man-se
Der er foftwt Mem-per surrte
» wusæ mmmt et plettet Stint-d.
I Hi- din haft-du Dime, den heute
Miv jcr triftigt hom i Mit-,
al jer nnqe Ttv i Both
Mods Nitslsett
Allkhelgensdags Bemduiug
i Wirkens ig Missioneng
. Historie.
lZsokkdtag, yoldt i Triuinnics Semi
uakiumo Heduingemisfionsfores
ging Lstdag den 2. Nov.
I 1912 af Stud. tcoL
f Chr. Evtcnfen.
Vi- skal i Listen lum- osm Lille
»hclgensdags Lksrydnmg 1 Wirken-:
Historie Tot isr fm wen E de set
-et vanskeljgt Cmne at dehnt-NR phi
Idet er megist Tvært m jin-de Stuf
kdcrtih Tage-r man et Letzikmh da
Maria-Her dvt tun, at Illlclxslgencss
Mag blev ansordsnct cjrfa Aar 800
poq Karl den Swres Tit-, iom
Helgenfisfl i den rwnerske Kirsc.
Men der er et saure intereLEant Em
ne, et Emmy vi fom lutberske Krist
ne vismok trchger til at unsdersøge
wogt-! wicke, est-d l).dtii er sket
i hvert Fabd af de fleste Jeg tpk
istke paasmm at alt, hvasd jeg her
ihar at fmnsøm vil blive til Opbygs
gelse: thi ikke alt, hvatd vi moa have
med at gere, er til Oubyggelfe.
lsdok.10, 28. Men fes hat ostr
erfaret, at der sitt-des lustherske Krist
ne, «ivm hat en hel Del til overs
for sdisfe gemie, M NEM
dagr. Dei-for vil jeg i Blinme
til Wtorien oq i Lyset asf Gnds
M, hwr Idet bebst-e Mater-öde fiw
des til Belyönsbng af »den-e Same.
Mc shmd der Tid eflpt enden
sk W i min Danke Gesan
M, for om musligj at mhbryde
M Kristnes Ærefrygt for de
Kun for en Gang til Inten.
Et Herrc cllcr Dame Guid Uhr
Seudes Dem for en Gang ved Modtagelien as «
sum
Bartes i dscsse Mr- er
I- V e rft Ansatz-Durst
imsscsuniat, Wo æme
Jud-hin ils-c Øfitl on
tunc Lesen« trete-r
MS stutzt-. wurde oq
tnjislmdr. V II « m
Mem-et Sonst Find-L
chksks m smW ! «:1
Stil-m Gewinne-DR
hol-« seinen Ist-.
Nimm-ne er de san-«
cnldie »Hm-Ema -"s'aic".1
Jst vil Use-« LCJC mm
lmde I- - on Es .»
s; «I. «:—- .1 ’." Ists-I
muten-. Lss ." I » M
Mk: :«"::«s sc ais-un
U U " s: « C.
fsmiei m Ins-txt. Lang-ne et snt og Mogwidt grast
mm hu osa Imago-»He kniet- stle pimlsscm » us streckt
»Mit Wes-« ist«-L Jst-zuckt at tin-are sit mik- -(:-e for en
Tjs as sitt-Mk 20 km- «i!sls-f.1ud" Denker m ’- isM
tm Ins-e for Guts Zkhke ou lim- ki fu«-sue ask-b (
«ßsts-vmtev". bot-set III-»Man tin ist-Knauf is ( »
wes-va- ct ande- ms.«at. «ujolosnu-a« Wer-i «- ,.ss sk den Meu
um. Stamm Otto-m met-lauer bspst i· «c c-; :. irr-Ma- ins
grasmtj Las-um essen-lieu kisiuwsc ustc sc « r-- -- ist«-« seh«
kommende Ro. IS. Isme- kr den sur-II tissrsvrxstr. m . Hemmt »
ossin II den meå beknurr- cm cis-sc- isssi . i. ·
.-.—...-.- —
Holler som helft af bis-Es Uhr-« sc. I,c. :::-.«.»«r almindelige Foryoldc til Pnser
fm Ist-YOU til å:15.(-: pr. Ziyk!). IS !«ll)1;·-skrhcrveo et of diese Heu-e Guld
Ul)re cllck Dame Gkrid Eile ikl cxi :";-·:«5 »F As m Pr. -:tl;kkc. Og jarlanger vi
itkc cttgang. at De skal Male dem-«- lu . Pfg-, indess De har overvcvisl Dem nen.
at Uyrel Te vaigcr er til Tecm fulbe Tilfscdshcd. De bchgscr km at finde os
81.00, og stal vi fein-o Tcsn Uhr t, in at Te Lan sc og underspgc det. Hut-Z Lc
cr is fxeds mkd det, Vikan Te oe leitetqu 8c5.00. Hms Te ei er m ch,
mzcr vi Ulzrct ji«-me Ha rsjr Lsstsofkninxh og De faar Dere-: Dollar ti-baqcs.
Vlariagcn l·l, J rå Ics pf-: disse lll).e tl en san yderft lav Prisz og hell m
holdem paa wr R -ii."o, er hu, at VI trot, at jaazwdtsom enhucir Læscr aj dcxme
Avnz gnster siq csc smt ca qsdc Und Uhr, da del kan has-z til en fcm lau
Pries. Pan muss Menidx Im; vi modtage lufindlalsz Navnc vg Adregscr pau
Vk1·szkk- M hVIm Of sowi- Fisatolo over Vater vg dengzcuncn LI:
dsgl san sende vor Nyc Frie g flasse os mangc nin Lande«
Vu- dmmäog out-samt Mr blot Uhre og andre Jnvclcr Artiktm mcn ogiaa
Elle-den Modus-, list-verriet etc» mrd et Ord, alt sum bchøveø i en Familie euer
sum cn Farin. Delikte storarlede Kamng ndbydek alle oisfe svrftjeuige Eleka
Vater til vcrlrligc Godlkjøvspriser, hvilket itzdbefparer Dem en hel Del Ums-.
Striv Der-S Adresse pag denn- Kiumt sg feuI den til is un isle
«’.up VI III
von met-Zu- « onst-m Zuv.
KU Un
CÆLDBNDB TIL DZN 30. NOVZMBBIL
LUNDlII s- cc.· ll7 N. Elizsbeth St.. chicagm Ill.
Hei-nich vcd..r-qch SU« Jfomc Lisftc send miq for Ihm-timele lpmd
jeg Indeman Var nun-M for mcd et Mmdsz (x). Tot er m Lucrcnsztmiuh
at yujss Icg ifkc blir tuswa mcd Uhu-t, tilde-gesunder De mju Hum.
. . . .Hm«e Guldttlsk . . . .Dam Gulduhk
str et sinnig- (x) for du Uhr, iom Te aussen Stalde Te unsic- begge
to- ittdfcnd SEND m brika llhr M btixse Tcm tiljcndt for Einstij
Sinn Im- quu og Inst-se tm- mncnfok. Ovid dct Wir-e islde Dem ahelemqt in cum-It III-ev
Order tust at »rein-nennen Bin-m send da m oq neun Douai Sedm ans drum tumm. It steu
mck. at sum kommst as ngngt Muts-« how du » Ihn-sent ul os.
Navn sosocsOIOOUIOOOOIIOsssts-·0««iissssssssssssoossossdss·
kAdresse .. ........
Sinn-e de Inst-. at U tun sent-n Dem Iok mit Mc seist-m fu« Is- De est-s keimt-e
denn- suvon oq tin-M- sttre n Krisis-s l Amomen der fort-. ss Ist-man ml ist«-L
matu Um Tm ins-as- sm, icon- vemu as as.
This-m ndoism schimm- eilkk von Mit des-, faul-wes at befiqe Imm- s cis Lokal-h 117 it
Mn st» set seit-um« tue-» dank de m- tea ie se now-ehe Mike ins-mai se sam- It M
« « N-u.
— Ists II Uns —
Gud og hans Ovid ved at mjnsde ow
hwd Gud hat sagt og gjort i
illodürtnjng bil, hvad Paven og
bank- Medhjælpere has l"(Igt sog qjon
Tier-til, jror jeg, dette Emne vil vass
rcs fast-Beleg- tjcnligt
Vi gnar da over til at lieu-sagte
vort Wune under folgen-de Punkten
l. :’lllol)elgønsdags Opriwdcltsc.
2. Ordets sande Vetydnimz, ou
Tllsomcsrkirkcns falfkc Anvewdelse »dek
as.
.:« Ton wangclifksluthetlle Mis
sions Ovrinsdelsc lldvikling ogFrsems
Tit-.
l
Allelzelgensdags Opkiwdelse Zor
at tman forstaa denne Tags Op
rtndelie maa vi gaa hel: tilvage til
den krisn1k«8lsirle3 Oldtbd og se,
hvorlodes Fisirleaaket da var iwddclt
Z Begmrdeksen var Paasten de Krist
ucs største Hsjtikx Dei var vift
sanfte naturligt, at den blw det,
Ida llriftus »Mit-bog vzstle Fig for
pfier Vetmcr som den opstandne, sejs
jrenide le"fer.:11le·n ·det var vift lige
san Mut-list at Kitkeaw com
ltil at bcgynde med denne Haftlä»
HSencre blw det fvrondret til at be-!
qmvde owed Fasten, atbek senere med
Julem og endelig i Begyndelsen af
Nach smed Ast-vent, faalodes fom vi
that det nu.
Julev km Ue W M
bestem-c fsr ca. 386, og omtrent
somtddiæ M W Miste- M
de Man W at Wigholde Kri
sti MERMIva Fflslse W
ester Muse Elw mange Wer fei
tet sum Mathilden-s IM, og med
Helligtrksonqetsdog S. Mk, m
san i alt Wie FelW
færbigt
«var im disse Gemisch der stgte
at gøre sig gasldetrde ved at afhjæls
je Mangksn paa fvsftdage· Allen-de
i 4. Aale frankvm der j Rom en
Fskst for Apoftlene Peter og Paulus-,
29. Justi, og j 5. Aarh. holdes Fest
ka Æckoengkn MUocL 29. Zept.
Jota-im Maria faar weget tids
ulig en utilbstlig freudide Plads
i M. Hun bliver oel ikke Hac
frcstn tilbcsdt «i chyndrisem doq er
du« nieget tjdlig bistragtet sum Hel
m-» Liphanasiuiz j :«1«lcmndria :’-7;5,
Ost-Wer ficht-es wigo ancirndom
hun er Forbillcde for aim- som
fruelige Wink-. Ambrosi115, Vi
M i W, 897, set i Maria
IOkle Dydkrs Fuldkmnmecstz Au
Imkstim diid Wi, fom Viswp i Hip
w i Nord-Afrika, havdrr, at Nara
var syndfri. Og bawde Augustin sag
lAnvbvosius tillasgger den-de Belag
;tighed i Foklssninqsværke!. Tor
Hfandtrs vol ogsw Mænd, fom heftig
bekunpede denne Matiafomudselss,
Tcmledes den rosmisrskcs Lan-nimm
Oelvisdins og Munfen Jovi
nianuT men baaide Aecc·1)rosius,
Hieromjmts og Augustin anng
M von det hefting vg Augustin
hcwdode spaa -de-t bestemteste, at Ma
ria var Famfru da htm undfanges
de, Jwtfm Ida hun fødth og Fomfrm
Ida thun Dude! Da after Syst-oben i
Oft-sus, hvor det hcwdeQ ,,Mari-a er
M Moder«, san man gaa wd fra,
ast htm er III-sen UNan tikbsdt
fom Men.
J 4. Auth. hwde man i Jerusa
Ian fein-i «Matia Renselsesfest, 2.
Money-L og straft blw dem-e
den-we FM Mswelig over-alt J
7. M. W di om Festen fom
»Um-ins Mit-MS Lö. Marks,
»Am-Oa- W«, s. Sept. og at
M stutde man nu gsre med
den ansden Halt-del af Aaret? stut
de man da flet innen Fester have
i den? Jo, der var gode Rand for
Get. Chor noget et i sin Vor-den
et der altisd lny Hovedet noc, der
et rede med Raad og Beil-Mitm
faaledes ogfaa sher. Der frenrkom
itidlcisg Wh, oq sollte W
W W for MW Dei
’) Die-um- Fest blev i Voxmndols
sen W M Rinde um M Hist
stillinsg i Tem«plet, men blw kmrj
Wirt fm Jesus til Maria. Att
saa:Detgoarcher1wnfcapft-idm.
ne Verwen, ast det, der tillyskek M,
jenes fw M 09 M M M
Or. c. C