Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 01, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Wl
Fu Fortvstniugsthfkoleu i Nord-l
Ists. Der fkkives fra Idoodborg til
«Dybbsl-Psostsen« :
Det ital i de sitz-sie Dage Ul.
Okt) væve lykkodes at fao et Par
Eli-ver til zortyfkuingsszhøjjkolem
man fortællek i det mindste, at der
tm spal være indmekdt lu. Dei man
bkiive et msuntert le for 10 ungse
Mundes-kei- at fast-desi- i en Tau stsor
Umring, hois det i de: Oele taget
passen at der nu er insle saa
man-ge
Falk dar travlt med Mawd og
M Welle-m at fort-flac, hvad
Stolen nu W omdannes til, hvis
H Ue stukde lykbes at faa et Stole
DVÆ En vil have den omdanmst til
Præparawdasnftalt, en anden vsil lave
en Kadetanstalst af den, sen ice-die
et stenrt for .sivgeskole, og saa er der
dom, der msenen at den jo ogfaa
vil kutme bruges ticl Zygchus. En
delig er der dem, disk meney at hvis
man blos Eil en anstn For-standen
fkulde det nka gaa Mon Bissryrelsen
ogsaa Tuldse l)æ1"dc til den Athfuelsks
Nu gaak dkt tyfke Rige til Grun
de. Der ty-«ke Rsige er rystet i Txnse
Grundvolde, skriver »Modersmaalet
of H. Okt. 5pydigt, thi efter kwad
Fortyfknsinsggbladene wrmfnsysetrde
meddeder, hat et Kmftfsoderssclskab
i Hamburg udfewdt et Pan Taktik
Effekte-r Prospekt til nordslessviqske
Lan«dmwnd. Ved normer Eftersmi
dirs-er der Tjg ioven i when at hole
Hei!vons)ei’e:1 er trykt paa danne
brogfarvet og -tegn«et Musik«
Der er jfle Tvivi om, at del mske
Ring End-c er klirr, war sljgt can
ch usirdjfct J del mian tyder
Scktmleeti Fiortyfikningsprcssen paa,
at man Tun deute dset værfte Vi«
gruer ligisfrem ved Tanken om Freil-i
qerne. 4
l
Sinn-heb Et Effetmkklr. chro
fendt til ».':!Ik-m' . Narren molkanI
Lørduzx ug Eønsdicu Iksdc qsmnlc Ani«
Sofise Zorensen af Hunde-Hase ist-D
Skærbæk paa Zogohuset : Mram
Med bonI-c csr Hm at EIqu den IZIIIC
Reprwfeutasnt for M Irldgamic Ein-:
leri her Paga Egmsn quaiet Vort.
Ganske vkdst visd nmn It IIIIIIH
let-ist mkcl tr- Zusdu Ir III-) at komimk
pqo Mode- quII Mon war Inn-II :
U imed den gmnle Um Det, »in-Te
hun Dem Ema-bist
Dei er kun for TIJE7.1:-JI«U
og lidt Bskllkri. saqu bIIII Im rig
tige Kniplingskunft san kun III-reis
som Born
XII-It til «-r Eidsre v«a«d den gmnle
Don-e krIIrIIlHEi Ins-) sit III-up zis :":-!
tret Jst :I-.Tr ZEIT-Ists Ijthisf E. .
tasllk ssxxII Inn-Lu- .-II-—c« -«.1 sIIIxIthII
hontiss Enslt mIstrlkOcsix E ZEIT kxgj
om de ! ro Im: III-III- , Zum kund-e ECIVI
fra Anw: In foin ksr Dririesnørgklisrt
ttl btsndse vftisr IIIIII III-W« l
(
l
I
skal Du Kessel-I
Ewdatænkotpustmsssss
M sannst-Ortes sllot M M -
stegtntnga us kombihlx It fl l I
Iskks at Ast hat sotgt Im sus
Inl nagen autlsv MM m
Mcago. 71 sauget Kuh-tm p- —
O Mat- os W W Os —
vm net-satte M i m
Ils- oksm W Atti-l
ist-Isc. Psugs volkst- os wes-III
Wlst kjøbos o- Ists-.
Wer tus- vos W I·
Its UCVMW
O M W —
HZZ FOR-to ! Ave» Cincika lU
Z
II
Tonkutusea
H sollstobslc for skksanink
IN U F F
« II--IIIU-·.«
SWHIWN s-« «
« Vl CARANTSIII
tot It »sama«-IN Saus It oz list Iid
W hole-trakti- kon.
Kvit m Icehsndlok ilekc Mk esse skjl
II smä Vom du r.post m den Ihm-Ido
lkso Pris, s R en indtil Dis-s- kor
Msk situi- sum-risse Mus
7 Copiqhssock«st Vorho- W stim
0 IIIJAIOIIW WIIUF
guts-Ich Io- Its-h
l 1
1
Mou der gav ikke swke Immeng
Og dog har hun wd ijsonched
forstuaet at Waffe Ber fsrft til
sig selv og sin Man-d, der var sog
og arbefdsudygtig i 16 Aar og nu
sent-re i de 15 Aar, bun hat været
Enke.
Oun ejede imtdlernd noget, der
var met-e værd en Guid og GodgL
wetan et tilfreds Sind. Heu-des
lMansd var Veteran fm Tranks-Eri
gen Han hat-de blansdt ander været
smed ved Fredericia.
Den afsdsde havde gode Evner.
Hun fulgte godt med ved Læswing
og Meressewde fig ogfm sue-get fvr
den natiomle Kamp. Eingang i Kil
Wusjgtemanfrawkaideack
true hende til at tide en
Fu«lsdmagt, som hun havde givet en
dansk Mand; men hun losd sig ikke
Eue.
Hun maatte lisde W, for hun
disk-e; men hun var meget tilfreds
med den Pleje, hun mid paa Gram
Enge-has Hvek Ganz hun fix Ve
søg, koste hun den gode Bohandlkisng
Herr-des lyke Sind fornægckede sjg
sifke til det fisdste, oig hun var vel
tilfreds med at d-. Hun blev 82
Aar sammel.
Med densde gvar atter bot-L en as
de gamLe »der hat kendt Vyen oq
dens erhokd i tidligere Tiber-« Det
er alckiid Vemodigt at ftaa ved en Tan
dcm Baute Var hun ensd kun en
fasttisg Almueskone, var hun dog til
Gengæld en ret betydelig Kvinde
Wes-im vesd STkkrrbwk den G. Okt.
1912. H. J. Ieise-n
Hat-erstem Gtmmel Hader-stets
Kikkr. Eimdag den G. Okt« furc
tscsgscs i Gammel Haderle ilirfcn
der ffke Not er blevet former mcd
et stort not Taum, men rillige bot
choet to not- ciloffvr Zorn-den den
qamle og et not Orle, Jndvieisen
as diITe vie-d en Gudstjenesm Tom
hol-dies m· Eomwts warum-arise
PEWIL Pairer Prahl.
Jsrdviekesfeften Wort-»die med Sal
ment »Den-ne er Bogen Tom Der-«
ren har giert«. hvsorpaa Paswr
Prwhl korrekte-de Aslgtertjeneften
Eiter nogle Zalmevets as »Kät
Ven den er et gammelt Jus-« talte
Paswr Prahl fm Koridøren i Til
knytnjng til Pauli I· Brev til de
sKsoviItthker 13. qcmpitgel 13. Vers:
Sack bliver Lda Tro, M og Flasr
lisgshea Bisse tre: men størst Wanst
disk-e er Herrling
Ptæsten begytsdte med at tolke det«
ssom i Tag fkucde fylde Menighedens
Hier-te for M fkømie Taum, Kir-l
ken havdc facet, nemlig hiertelsigl
Meedk iosg Tat samt m kudekkxq Van
Førft tatskede han alle dem, der«
havde vix-Fest med ved, ask Fiirken havJ
de sagst Tat-met am ikkc alt-ne var
en Prydelfe for Ftirfen og Byen,«
men for hele Osmsegnsew .
Derofter frankom Prassten med en"
fort historiszk Oderin over den 800i
Aar gamle St. Severinkirke Kirij
Xesckibet er det samme, Tom blev bygs
net for 800 Aar fide-m og Taarnet
er reist paa de ddgamle Graf-wol
de. Rede-gefieler og Qplysxttingeri
nse am Kirlen nkd gewnsem Tideme
var fasvdeles interessant
Til skdst pvaede Post-It PMOl den
ma, at Tmnæt Var et Symbol paa
Its-Dem Klakferne paa schadet og
quelet naa Kærl Ugheden
Eer Talen sang Prcesten og he
le Mensigheden ftaaende: »Na takker
alle Gut-d« og til Slntning de sisds
ste Vers af Sah-new »A! Ptis og
Lov og Rief
— Trodii den ubelisjljge Tiid for
den danske (5uds1jencste, Filokcen 11
sz - den w7ke bit-V aflxoldt Klokken 9
—- vat der mødck omtrent saa mange
fom Kirkcn hat Sidldepladser ti"l.
Lm Eftermsiddagen blev der give-:
w Zionusrt i Kirkem hvotved blandl
ansdct det ny Orgel blev spillet af
Musiklærewn ved Ziolejærersemänas
»riet, Or. Hubh, der ogfaa spLllede
vod Gudstjisnscsternse om Motgenen
Ksoncerten havde sum-let Taa man-ge
ssoim Kirken Lande tumme.
; Hieran-up Desneiudfættelfr.
»sS-ndag Form-ide, den 6. Okto
,tpek, Amen-m m Guvgijmstem
Glev Degn Bank substit- -i sit nye
;W-hek i wir-Im Paswk Clau
;sen fm Wuup vom en dort Ind
iiæitelfestale ud fra Pauki 2. Brev
161 Wu- 2,15, thri M bed
Edeks »ng Find paa m Meine dig
»Mi- ern for M, en Arbejder.
sont M lieh-ver act skmnm fig, seen
Wissen deckt W Ord«
g
—
Mgsn Wie er en img Mand.
Hcm er fva Habersle on var sidst
cher i Hskkclbjcrg.
Dybbst Tærfkningoresultatetue
her im Sognet er gennemgawewde
vet rilfredssstilliewde for Landanæwdsei
ne. Gaardejcr Jens- Staadken paa
Dvbbøl Mark bar saoledcs af 20
Ost-Etat Land, Korn var tilfaaet med
Hame, Hvodc og Bog, avlet Halt
726 Ton-der Korn, alt-Tau gcnsnems
strittig gisdt 36 Ton-der pr. Hektor
(Mpst.)
Bot-. Kirkeus Fortyfkuiug. (z-1.Av.)
J en Mkddclelsk fm Von ttsl »Ist-us
burgcr Nachrichtvn'« siges: »Der val
rsige Bei-g ved den danskc Hssdprws
diken viser rigtig, at der bot mange
dan7kfinidedc i vori Sogn.«
Der er en Omffrivning af, ack
Vov Zogn hat en dansktalmde Be
fokkninq. Tit Trods her-for er dkns
LIEVdcrsmaal Ilskcpot idet der kun
Prasdikes Tansf isen Zondag am
Manne-dem M viscr riqstig, hvors
sdan Forthrsinsqen Tkal fmnmcs paa
Bekostning af det Mkeliae L·v.
Sommetftcd. Dtdeu paa Stin
ukrue. Fl. Av.) En Pisa sder
Munde-g den 7. Ott. skulde fsres til
Magdrlvnestjftclsisn j .83a1:1bokg, wen
i Nasrhcsden as Wrist i Lsocksten
spraan nd af Bin-Mist og durchs
Wo Rede-L var i Følge en Blut-med
deleke fra S-otnmerfted. Pigen var
undvegkn fka den nasmtte Tficdnängszi
anstalt for falsdnc andcr og var
flvgstct til .8dson,w:—jqct, kmor bun blw
pmgmlxsn i .(io:sdin,1. denkst-s Läg
blev i Etmsborn bragt nd asf Zog-est
og Ajle tisl Politik-r
(
Lftet Lindet Guldbkylltw Men
tier, tidligrrc Gemme-ich Oluf Do
ycr osg Jusmt her i Byen tun-de denv
Li. Oktober frjre der-es GuldbryllupJ
»Es-yet er 78 Aar og hans Huftru 5l
Aar yngw Begge er end-m for
holdsvis mcact mikr, baadc ocmdes
Fig og leg-ewig l
Oluf sit-Mr ist en trsofcrft danfsk
Mand, fkvivet, M.1n.« .der i Bsdcns
Løb hat beklade en Rækfe Tillidsii
poster baudc i disk økonsomifte kam-·
munalch nationale og kirkcsligis wa
og hcm hat tøgtet dem alle mm Jnsds
sigt og Scnwirrighedsfuldhed Hansl
Navn er iderfor sogsaga baade ten-di og
antet langt ad over Vyens og Sog
msth Grænset
For nogIe Aar stden afswd han
Gaarden til sin Dotter og Zvigerssn
og skøbxhe fein ei pcent Ule Hus i
Neu-heben
1
Fels. Til Hsfmlsdc Zion-OF
den ED. Oft i Icle .,Lansdlmbjem« vor
der modt en kalng F.1rfas:k1i211g. I
PMB-ej aaxnwkics ifU ,,;I.Ic’m.«'1
mcd at syngis Zcktmen »Tybl her-Dur
Llnrist i sin '«'-.1ikg«, Lmsrzscm Wir-Irrt
Lust-c fra Nsddjng mite. Adam de-»
tun-Ich at sieer Ze: Huld-: new st:
Lskssnnøde imvfxc Jan twnkt ut mliY
vm den Und-e Zjdnmgyvä List hin-«
de Zog Wis, at den JZUT sum Im
er tiiisndxdrpgb lkar hjxchst stimme
til at fe, hvor Isdt vi umgicr m «
scslv. Tit Fortæiiingm om idøvedgi
mandcn i smoc »aus-u know-IV him
Faa sin Tale. Vj moder has denn-:
Høocsdszmand en Eis-a fand ;’)dmyghed.
fom det viirw vaer gebt, osm v; kun
de fcm den jszd i Dort Liv; tlyi bei
vasrris er en rigrig dle ;1)kmnml)ed
en sjcridcn Von-.
« Taksrm ncwnte ogkosa Mænd fra
sont-ri- Lidcsr. sont Iluguskänuå og Bi
lskop P. K, Fiierkegoarid, dissc var
jogfaa besjælcde as en dyb og saan
Ydmyghsd
Sencre oplccstes en Fortælling.
Das drvjede sig om on ung Mand,
»der var kommen dort fra fin Vorne
tw og nu of demw Grund ogsaa
havde brudt med sin Ungdomslxrud
for-di husn var m troensde Kvinde
Han bliev fast-et paa et hæavdt Enge
-1«eje, ida shan bedredes lkdt, var det
IJUL Psm Hoxpitatct, hwc W
M, blw der esse-a si hans Stut
tænidt et cille Juletwr. Ved at se
pacdettiefaahansinRing,5mnh-1n
i W Zywde kostet bott, hænge
waenGren. Himwikisigfelu
M pm skn fromm-e etde Moder
I —
HiemstavusvcerusDaufketttodc.
Efter hoc-d Byens Blad moddelen
vil den Mike Fownings Jammerw
Dr. Hahn List-das den LU. Otto
bcr komme til Hadctslev og i »Vor
gerfvreningen«s Lokale tale om Em
net: ,,Hjm1stavtIsva-rn ——. Dmrsskci
twds«, ffriver »Mm.« af 9. Oktober
soq fortsastter:.
Damm vil bellere end vi Dunste
Arme om vor chmstavm dct vil
isigc om Hus og Guard, Hjem og
Jord, nedowct Livsførelfc, og hvad
Ideruf folget-, nomiiq Kcrrlighed til
I.«s.’--·pr-:m og Æt, Wdhængrn ved gam
le Siedet og Slkikkr og førit sog frem
EMcst wd den modfødke Raum-kannst
I Vi gaar cnsdog saa vidt i vor gode
Mitm- tit m muss om dissc Gover,
at vi ikke fkwr en haard Karpr for
den«-J Bwarcfe mod fremmodc og
uforstasiwudc Mag-ten der sniger iig
iinld ma vom Esncmasrker atka og
fuger Ha fast her for at trwnge os
til Zide ved List og Lemmy ved
Haarde og Thom.
Men jo mew disse tilflytckisde Rock
af M nnsdcn Narr og of en ansden
Kultur saer at brede sfg lyos os,
des mew gaar det sap fsor den insb
fsdte Befolkning, bvor vigstigt det cr
yat fasttse aklc Evncr iwd paa et oms
i To ttcsndr Ofemftavnsvasrtr
f M hat tznisdlcsrtid pcm Forum
mcslscsm at den bolftche Tom-net
der er en qf de fromme-de, som ikke
ejer Gran af Forftaaelfe for vore
For-hold, nctop vil opfotte denne
vor Modstan-d, sdck er san berettiget
og sorivariig i alle senkend-er
«fom Tat:s·kektrods.
Han vTal da vidse, at ingcn mere
shor været med til at fromme denne
Its-»des, end lmn few Tbi ju meke
man Vrasdiskisr Tvimg og Tryk mod
vor medsødw Dunstle sde mere
vil vi trod7e disfe Vestræbel-7cr og
MU- at gøre dem ynkeligt til Stam
me.
Dei er vor iwderksige Ovcrbwiss
ning, at New-n vil seer i Fremtidcn
Tom hitniL Og Tr. Hanle Neu
politisäs Ekwbne gemmn denwa en
imw lllkcnxksskcsaldcr or det lvcsdste Ve
visJ sor, at Amen nstmffvt stal for
gribe Fig pan ot FULL-Tage- medwa
Himtsstavnskærlitfkksä og kwad der
er den natur-Wie Fcklqe demf.
.-.- « .«.-——- —
'Lidt om mit Vkspg
i Danmatk.
—
Gottsat fra Side ZU
Og jeg san km fluttk sum-d at Tchh
at Imor W mt tasnkcr posa Tun-m
som i alle Aha-disk gis Inmet hel
Edigt for mig, jaa can im sing at
jkg vilde msdig have und-vaer dist«
Wes-IS i Ich-Mart For um Tcl
:r.-:!:;11-.1-1!e det m undkrliq ok; no
gcst røkende Falk-W a-: ins-desi- nie-o
dssc jasvnalcrcndc frisnns Votum-, Tom
fmn im kund-c von-NO Nimm-n mcd
i sncin Umsaan og som LUDUU var
i Live. Vj bonI-i- jo tkad »Ur LA
swric :jLTa:1-,1ncn«, sont en klug Tum
krr i vor Tid hat udtrukt dist. For
udm »Wer under lmscu DE hast den
»Stil«-wic- Tnnmxksm at vi j Viere unge
cg Wer T.:,u- dem-He vasrcst Gen
stakzsd scrr sue-gen Forsxnasdelch Boot
»so-g Tinter for JOTU sznri Zkyld.
Og nu er det ex Gang fanden, at
hvor man hat dælt u Zatnliv nie-d
fællcs Glas-Ehe og fwlles Lidclcy du
kkommer dct kviftne Emnfundgbaand
Iztil at gaa nogct dybcsrc og bl.ver
Inoget more holdbart end hvor dct
hele ikkis kommek meget lcvnqcsrcs end
itil ct sit-des og stildes og vessle et
Ord vod given ijlighcd. De
Vasawd» der her knyttes, er fjaslden
xaf stor Vasredd og de bar mt ocrfaa
gerne let ved at brifdc Nu, fes
kyavbr swr Glæde as at gen-Te diöse
M Banner og at blive beben-di
mch midre Og vi fkiltes faa sogkaa
med den Forstaoklse og Fællesbetens
idesse, at stulle vi kkke often faa
;Qefbigshed M persvnlig at msdez san
kund- vi dog i Aanidens Fællesssab
og i Bin mjdes for deens Treue
;Oq san Mvi ogfaa paa, at »Se
«Hk M more heknede unGer M
Matt-tag, i dethore Wgetckæde
Wdes vi paa Hemns Dag.« Da
derbe M man og üm io im gæls
knabfomecpmdenBeL th
siUtc TM skal blive W, ret Use
O M Zions Slot.« Ja ban- M
hat W demte Bei VI sitt di isnd
M den« W Ihk es W og
YM was-von for sit MS Styx-m
f
I
E
I
s
!
-
trittst-lus
til Japanmissiosent
Fsr kvitteret, se Mil. Nr. 43 ......................
s1233.49
Saxeville, Wis» til Kirken i Japan, Mary Jensen W; Au
gufta Jensen st; Myrtle Jenseit 85 ..............
Hat-lan, Ja» en unævnt ..........................
New Dienmark, N. B» Canada Christiane Bertelfen . · .
West Branch, Ja» Mg.h., ........................
Mks. E. C. thistensen ...........................
Tilfmmnen .
Teil Jndianermissionem
For wittert-t, se KbL Nr. 43 ......................
Sake-Why Wis» Myrtle Jenien ..................
N. P. Jener til Nil-ten ..........................
Albert Lea, Minn., Mrs. L. P, Jenseit til Flirten
Ratten Nebr» til Kirken, Mrs Mai-en Peterieii ------
Albekt Lea, Minn , til Kirketh afdøde Mrs L P. Jenseit
Salg af Sondagsæg .. . ......................
Fresno, Calif., til Kirken, Jørgen Pan en .........
Oleander og Enstom Calif, til Kitten (alle Mrsx
Carrie Pilegaard, Sophie Sørenfem Marie Probe-tim
Earsolsine Jensem Leanhart Peteriem Marie Kinn-dien,
Ili. Ili(slseii.·Qi-te Berg, H C Honienx H P F. Han
ien, H. Jeppsesen, Elfe Meilen, Jesper Jeniem Julia
Enghalm Chr Nieliem R. Jeppesen Dom Jensem
Maja Jenseit J Pederiem P. Pilegaard, A. Peter sen
J. O. Il. Johaniem Ehristiane Andetien, Lona Ander
9.U0
2.00
2,00
19.00
. .72
5126621
s782.85
5.00
6.00
2·25
5.00
8.00
25.00
sen, Meisbukger, Margrethe Ganz S. Berl, N. P. Ras
mussem .K"rogl), Hans Haniem F. D. iKlyvety P. K.
Kreftofferien, Kai. Ponliem Christine Peter-sen, N.
Morteniem P. Hamnwnd, P. A. Sinidt, Thos Hans-en
C Nieliem P. Jenseit, Ellen Jener, ho. 50c: Jens
Peter-en st; Peter Christ-einen 75c; J M Jenseit,
Thus Mpllth shv. 25c. .. ..............
Russla, Nebr» til litt-leih Vor-jenes Offer ved Mission-s
itt-det. . . . ........................
Ztalilehurst Nebr» til Kirken, Sandagsikolen PLUZ
Menigheden 82134 .. .. . ..............
,C0ulter, Ja, til Mitleid Bin-nettes Ofier ved Missions
modet .. .. .. .. ..........
Elmdalch Minn» til .Kiri"eii, lwindeforeningen ........
Kiowo, Colo» Søiidagssfolen .. » .. ..............
Til fmmncsn ...... 892 i . 77
Tit JnOtemissiinem
For witteked se Abl. Nr· 13 .. · ............ s1075 26
Blair,)2ebr,1,«z of Offeret ved Missionmødet ........ 21 050
Hmchi1170n, Minn» Offer i Menighcdcn ............ 22.85
Dank-Muth N. Tak» Offer i Mgsh. d. 13. Oft ........... tHO
Minnesom Krebs vcd P. Clausen .................. 3521
Westhnch, Jo.,Mgh. .. .. ·. .. .. .. 10.00
Staplehurft, Nebr» Sandaqsskolcn 82.02: Mah. 82135 23.37
Beresford, S. Dok» en uncwnt .. .. ............ 10.()0
Tilfmnmcn .......... 5120969
Tit Mormonmisssisnem
Fsr wittert-L se Köl. Nr. 42 ...................... Liszt-»so
Zaxcvilkh Wis« Myrtlc Jenseit .................. NO
Albert Lea,:l)ci11n., Mrs. Jakob Nie-Nett, H. A. Tarp, P.
P Jenseit, Ware Thidcsnmtm lhhy. Ist ............ 400
Forli-m, Za. en unasvm .. .. . .. ............ I,«0
Tälsmnmen.... smz m
Eil Stolekatfem
For witteret, sc Obl. Nr. 43 .................... 8899.85
Eltndale, Minn, Ftvindeforeningen .- -- .......... tut-)
Tflsammen ; ..... 890985
Tit Post-r Bachs Reise.
Fsr kvitteret, se ji«-bl. Nr. 43 ...................... 835.75
Albert Lea, Minn» P. Clauken .................. 2.s)0
Tilfanmten. . 83775
Jubilæumsgavem
For kvittcrri, se KbL Nr. 13 ..» .................. 8190451.545
Tknmart Wis» Art-hur- C. Larksn ................ 400
Fressw, Ca!if., same-n Hause-n .. .. .. ............ 5000
« Tilsammen«.8191 15 56
Blum Ncbr den 25 Oktobers 1912
Otto Haufen,
Kass. for d. foke. daane ev.-1ut·h. Kirke i Am.
IIRKEAARBT ! IIIZWZTI
se öjrnepostills as Rom III-singt
kjn hol Aus-sue ksxrtes 1"r)--s2ikenssr stilist s:-«rli.- til cis-m
mcu com vol ksn tjeue til Ophygeesise kut- Illo i iljcmmot
stoke og sma·
DR sieht-. Inn 40 sont-.
Dmskl LUTIL FULL EOUsB, Blatt-. seht-.
A IIW MLRlACZ CBRTIPICATI
To meet In ever increasing demand for s certikicste ihn
os- bs wsdily wesen-ed nnd yet tut-nich Ia appkopristo soc
sktistic setting for the cdnrchly sitt-est, we now site- stu- sev
POLDING WARRAle CBRTIPlCATB NO. ZU.
This csnikicats is printed with us exquisite bot-det- do
slsts of kloml wruth taki wedding hellt ja C edlen ca ex
oeptionslly toagh bei-til bonI-d thut is ospsbls of koläitg with
out Muth Whon epcsed the certisiostos tue-sure 77sz111y2
ital-sc They us not-used in the fis-Ist Chwmslithomphy.
sub ksldscl in so omsmoatsl ssvslopo of sttrs Its-os
qulity.
PAGA-sinkt- eopy 15 Cis-, 1 Dos. BILD, 100 upios II
Ist fast-Isid
DAN PM. PUBL. EOUSB
sich-, Nod-.