Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 01, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .-- ..--... ..s«.·4«.. »3Mii-FIL
Am
ississis Isc: Danmark.
VII-.- .i«-.s·-.- sah-W
w ,
T ? .
tDKW"
Danmatk og Bald. Paulscas System.
»Kr. IIIle fer jig i Stand til
at inoddele følgensde Oplysninger
angaaienckde klladioisslfkabets nye
Planet, isdct vi fra anden Ssisdc har
faori konstatcvct, at der dreier sig
om mmet vldtrasklensde Planet smed
Henssyn til Tanmsarsts Optogelse i den
Plonlagte Bald. Poullenlc Ver-dens
ring.
Det paagælidende Projekt gaar nd
paa at skabe en traadløs Telegraf
forlnnsdelsc Inellom Danmiark og Ame
riisa over Gkønlmvd
Man regnet nomllg med, at den
direkte For-bindelse mellegn England
og Cainada vil faa not at bostille
med den engelsbamerikankse Korre
spowdanoe, og det ital da ver-ne Hen
sigtcn at lade »den dansle Smtionss
rælle tjcnie Tom erbindelse ncellem
Asmerida sog Skandlnavien sonnt Rus
lansd og tillige kosm Reserve-foer
Vollejm «den dxrcfte Amerika-Eng
Und-Linie
Forhaabentlig vil Antori.tvtsernc
im der hjemme visse den geniale Op
finider Tau wegen Paafkønnelsc at
man modtager den-ne Plain mcd »den
paakrawde Interesse
Brandevinsdtama i Holmcnsgadr.
stbcnhavn, It. Oktober Noglc
Mennrsken som i Nat kom op i
Ejendsonuncn Lwlnusnszkmdc 17, fmtdt
en swiusde liggensde lsivlos pasa Imp
pen En llnidcsrkøgclse vism ost hnn
vor dad, shvorfor Lpgct bragtcs til
St. Johannes Stiftvlscns Liqhus
Dri s1)nes, fom om den disde
Kvnvde er falde sont Offer i est
Brwndcsvinsdanna Hun boedc i den
nava Ejendom og var en tidlsigere
pwitttueret Kvinde ved Navn Anan
fva Hanan J Mam- havdc hun
M est Del Brwndeviw fsom hnn
drak sammen mcd nagte andre Be
sser-e i W. En af Bei-arme —
Kreatnrtrwkkcr E. V. Mel-sen, der
i mange Aar hat vasrct bekendt med
Augusta Aussen føltc fig under
Trifft-riet fornasrmeL og senkte hit
te man, ost han pmglede hende, Tau
hun skren hoff. Jngen tog imiidlsers
tid Notits drmi. før man fandt
den-de ded.
Tri vil nu vod Obduktivnen blivc
undersng om hun er død smn Isl
ge as oderde Nvdelsc ack Brændcs
vin ellek Tom Folge af Misshandbisnsg.
(Senerc): Obduktionen of Li
get hat gsivet ti’l Resultat, at Asugustn
Hanfen iskke er dsd af den Overlwft,
hun bar kidt vesd Mach men at
Dødcn antagelig fkyldes over-drehen
Nytvlfc af Alkohol
Eu stot Gove.
Den kgi. Pokcdllasnsfobric hat
Mandag den H· Okt. over-ruft Fis
benhuvno diouvmuimlbcfmwlse trc
storc monumcntale Vase-r fom en
Gavc t.1 Købcnilmvnsz :Ikaadk)us, De
er malade i zubritcns blau Farvse
under Was-our og basrer paa Laagck
ne en Humortrone Lcn store Midv
wie has sont Motiv wbcsnhavm set
fm k)iasadh115-et; Laagct og Hanfene
er danme af blomftrensdcs Kasraniet
Te w mindre Vase-w Motivcr er heu
ttsde sm Hovnen og fra Zøerne, og
sdisfe Vase-w Lang er Boge- og Ege
blade. Der har i«F-lgc ,.V T.«
taget m. si Aar at fresmstille Verset
ne, og der-es Værdi er va. 10,()00
Kr. Hodedvakn er ca. 1 Meter høi
og sdc to andre Vase-r ca. 2,-;, Meter.
Et Stykke Fortid forfvinder. »Bei
le Amsts Folkeblad« iortæller: De
fidfte Studi- i Givikusd Sogn er nu
folgte, og med dem forfvmder et
Swske of Sognets Forti-d. For ca.
20 Aar siden hat-de over Wvdclcn
af Svgnets Bcboeve Stube fom
Trækkraft De nøifvmme Trwpdyr
var gode paa den futtige, nyplsjesde
daheim-d men mt er da passe-Möge af
M forsmmdem oq de sidfte Stude
er erstattet-e med de ssmm vowre
kusstfke Heft-.
Es vidmcdetlig Revis-. Da Ber
WW Fug-das Akten den
U. M Mit-U msd W fw
M ist W, W sc Gas
isssh W W
W
fm Maribo over Bord, ulden at blive
hemmt-let fm Fast-gen Helsdigvis var
han en dajgdig Zvøsnnner, og del
lykfedes hasm at fao Overfraslke sog
Jacse af og hol-de sin- appe. Hans
Nødraab høries af den følgende
Færge, og i allemdevste Øjeblik blev
han ester 20 Minutters Oplyolid s.
Von-del tngest op af Fast-genä- Red
n’ingsbaad.
Umgtige Fort-grossen En Blau-km
Pers-on ved klüwn Niels Clerii-men
fen er ved Rette-n i Aalborg blwen
sidømt en Bilde pasa 200 Kr. for at
lbasoe Isolgst ntnqtige Fotogrwjjen Don
havde ii Folge ,,Nm«"djyll.« i Sep
tember Mauned i Flor for en Pris
of 7 Kr. tsll en TNarkedsrejsende folgt
100 Sstkt i M Grwd utugtige Fo
togmsier. som han i FAge sln egen
Fortlarinsq hovde løbt af Søfolk i
Aalborg Havn Clemmenfen hat ap
pelleret Dommen til Oder-retten
En flink Politihund. En yngre
velklmdt Fyr stjal forledsen en Cykle
i Ølhondler Wissens Gaul-d i Grenm
og folgte den til Cyklehanidler Jensen
for 20 Kr. Lebt senere tilvendte han
slg Væver Nørlems Cylle, men »du
lmn lendte en celdre Mond lyen til
Enklelmnidler senken med den, blev
lden genlendt sog Politjei o«lar1neret.
IFyren var imidlerlid forfvuwden ad
!,,Lykkesl)olm« til, og Politibetjent
Jensen i Trnftrup Edroa sent um As
Stenen sderud med sin Psolitiihnnsd
« Tot-ask
»Im-ass« wm i Folge »Hm-nun
FolkcthA ftraks paa Eporet, galon
Jnswdc acwncm Havew ind i ENDme
Lober en Bist-man og ind i en an
dcu Efeu Jmscsn fulgstsc eftcr san
but-tm- han kunidkh og da hatt niaacdc
Hunden, deckst-de den gøensde ruwdt
ont m uniq Mond Og det vor net-W
TM.
Daqu Krieg til Russland Pac
Fomnlodmäng af Proprietasr P. Nie-l
scn til -Tk)orslundegaard Pr. Tan
srruv er kejferliq russsisk Staldmeftcr,
General Pan-wle ou Smtsksottütlettt
Grinstasin fra St. Petersborg an
komme til Danmark for hsos de bed
ste Oudrættew of rssdh dame Molke
Bvasq at usdsøge sig en starre Sam
linq Avlsdyr. faavel Ter ssom Mer,
til delesmmelfe i de kejscrlige rus
Wc Kvægbesætmänger.
Dldsfald.
Rande-ts- Vys ældfte Nehmen-d
Ankcrstjerne, er dipd i en Alsder of
71 Aar. Ton sind-da der den M.
Oktober i Aar runde have fejret 50
Aaer sublcrum sont Wkgcr i Ran
ders, drev i nmnae Aar swbmandgss
forrctning paa Vestemrave, mesn gis
i N sent-re Aar fuldjtasnsdig op i fin
ret betydebige Ægkxportforretning.
Han var i Filqe »Nun-d. A. Av.«
en elfwævdig sog stilfcrrdig Mund.
der ved sin hinderligse Livszvandcl
h-avde skaffet sig mange Venner. J
dct ofscutque Liv dcltog you-We
—-— Boghansdtler Auge Dass i Aar
hus er sont Moment-n død paa Amts
fyqehufcst estrsr en Operation for en
leasrelisdelse Den afdøde blev tun
ca. m Am- gammel sog harte faaledcs
til den yngre STægt of Aarhus Bys
Forretnjngsmætrd Don nrbejdede
først kyos Voghandler Køfteh men
fbcwdc nu i en god balv Inst-s Aar
mit-d bewdclin Dyatsigshod sclv drcvet
Forreining i Bamnsgasde. Han M
virössom Tel si Velgørknshodss og
Illkmiahodsarbejsdet paa Fmderiskz
bjcrg.
—-— Este-r længere Tids Eva-gelin
»hcd er ObdennanIden fsor ijerlous
last, J· P. Schelhafh afgaaet ved
W 61 Aar Fl. Gan hwvdc i
Følac ,,Natt.« væwt Oldermmud i
11 Aar: han var anfet for en dygs
tig Fastnacht-, Og hans Fovhansds
likmswne oa Jmødesbommenhed gjors
de sham sbitket til Mellemmansd ved
Fonhowdlinaer iwdenfor selve Fagct
sog quellt-m »dem- sog asnsdw Jag.
—- Nesdadkm M. PerWaakd ved
,..soliba«k Amts VenstwblaN i Ny
købing S. er Nat-ten til 14. Okt.
afsgaaet veb Dsden paa der dewasrens
sdc Sygehus efder on Mindtarms
OWN.
— Dis-echte Moskiwius Oker i
Aar-has er ofgaaet ved Dsden paa
MUMMM. Den M.
Isi- i W Das- m su mai
og ovvr hele Jyllwnsd statt-et Bise
fanger, iopvettedse fsor en halv Snes
Aar fiden Vavieteen ,,Ka·sinoo« i Aiars
hnsz og drev sdcn inditil tderte Forum-,
sdu hasn muntre "sa-lgc dien, sanktisdsig
nmd at hnn bkev angtebet af Gen
K«t«c1-ftlisdclfc, der nu har taget haus
Liv.
Djdsfald. Købsmasnsd Johannes i
skkzrisnnn er forleden nfgasari ved Døs
«don pasa It Joseph-Z Hsofpsital i Kis
«licnb·avn, hsvor han for G Ugcr siden
sbod sig insdlccgge wo Grund af en
vdditforgrenet Aareforkalkning. Den
afsdødse, der havde været Købsmaiwd i
Grmaa ssidm 1870, wertog i 1874
Ikdfalget for Vestt F- Wesfeh og han
var ifL »Er-onna Folketid« den
ælidffis blatM Lederne of dette Fir
«m-n.3 m. lsm Filisaler. Købmnnsd
Johaan Jømsenfem der var en
deprwget Højwmansd med omfasts
tendde ofMigse Jmeres "scsr, fwd i
fin Tsisd i 14——16 Aar i Grenm
Jvasnid Iichom han en Qwrgana
faid i Befwrelsrn for "dse fsatviges
«Kasfe.
—- Jttstitst H. S. Blitzwa
i Visborg er »den 7. Okt. afgaaet ved
Weiden, 76 Aar Hammel. Den cis-ds
de havde i en lænsgerie Aarrække
chst Ekspcsdsstwnschef i Kwdickfores
ningen wf sydste Lasmdejendomsbei
siidtdem Han via-r Nsiidvdicsr af Obg.
· -—— Enbefrtt Hoffmann og ljewdses
« Zon, Pmnicrløjtnsant Hoffmann, der
zfsor nsogrn Tsisd Eidcn rcjsve ti-? de ka
,n·aris"ke -Øcr, er ifL »Natt.« fsor m.
fesm Ugcr fisden afgmcst ved Dis-den
der mod fan Tage-s Mellesnirmn.
l
Te lovbcfalcde Smsrbcdommclfer.
»J den U. lovbcfalede Smørbesdømi
wol-se deldog 96 Mejcricr. hvis Mikr
ker i Genuesmspit havde et Band-ind
slyuld af ll,t31 pEt. J 11 Masrckkr
var Vandindlmldct 15,1—--1f;,() pEt.
og i 4 Mærkcr 16,1——17,0 pCt.
; J iden bedstc Trodiedel kom fsls
gen-de Mojerier i Jyllonsdt lGold,
Viwdum og Kallestnw i Bild-org Amt;
Durst-um og Godtihxmb i Rawders
—:)l»m«t: Søndagczkwile og Ølcmsd -i
Hiørrina Amt: Verkgmrd Nanmn og
Voftorvanq i Aalborq Amt: Gyl
,lm1 uq Nørrevang i Aarhus Amst;
»Bbohiolsm og bestisd i Thisted Amt:
Vanqu i Beile Amt: Fabierg i
Rings-lahm Amt
s i
En heftig Brand bar den 16.
.th. rast-i pasa Carl Luwds Fabrik
»ker. Jliden otvftod si et Mit-lerneer
,stod Pan 2· Sal iog bwdte sig til 3.
TSal og Togedagem Frcdevisksberg
«Brandvasfen mde med Dampspkøjte,
sog Fløbcsnbovns Vransdvæsen kom vg
saa til Assifmnce Skaden auflams
til va. 30,000 Kr. Fabrng Drift
Irrt-UND dag.
ZEvcufksdanfk Fodboldkamu Aal
jbsorq, si. Oktavme Den s. Schwian
»Ist-nasche Vt Gold af Gøteborg Rod
-oa dem- Hokd th da oan Revan
Jcsbp over-for er fombinrristsnld afAnli
Log Mr of pflnmnt Nedcrth Dvtte
ifunsdis kskøkslmmcsmk Mc qodt lade
zsbkrdv mn si«1, da de tidilixwrcs, qnnskcs
«vi’s·t Tut-h p! ande Gold, fefrode bscsr
Tssrfor misdtts Ebenssernc i Log mcsd
et Sold af Ømryttcs Jsdmthelsknlt
sog bist-ti- Ksold toq da oasasa af Aal
fbom Vsofdfvilklub oq Aalborg Fsods
ilmldflnh J sørstc Salvlm fik Svcsn
»Ist-km- M engste MaasL der blcsv
"afo!«t, oq i ans-Sen Holvleq 2 Mnnl
kam-d O.
I
I
I
Anonyme Smtkdebrevr. En Mond
i Wldinq Hm for nsoaen Tid sisdth
dømt for at basve skrevet wronva
Anwwa osm on Dame. Stracks
Heft» forsvmisdt Monden fra BycnU
W for-ff siokleden vendje ihan i nl
Hemmt-ling tilbcme til Tit Sie-m i
Sonn-de Politik-E havde imidlcrtfdJ
fmwt et Vimä sog om Aftenen kom’
m Vetimck til bang Mem for »F
anhade sham Den estkrspgte var’
sdoq i sit-see øjeblik mwm ade
Hm sda Vetfenten traadte insd ad en«
Ost-, sinutwde han ist. »Kole. Av.«I
usd ad en ansden og skfultv siq i das!
ven, Ved Hiælp af en elektrisk Lomj
quele htev dem www fu«-des
sog derer-der ewiteka 4
s l
Rosborgs Udgravuing. Sbm Urdq
sending fka Nackivnalmusæt anskom
Asfisstmt Arkskdest Schmädst forledenl
MMMWWmmwAdil
innin Orluf usd til Rosborgiledfent
for at tasge den i Øiesyn oq maule
W op. Da PWM pm Grund Of
M M W «W Ehr M
nMig hat« mer-et sovetfvømmet, vilde H
en Wincasaling sdiog have verriet for
bundeck med for store Von-fieligshederl
i Lieblikkeh on det bleO derfor if-l·j
»Beste A. Av.« besternt at opiastte
den til Foraaret.
En eiendommelig Samliug. Mass
sksisnsniester DineTen i sisorsør er i Ve-.
sisddelse of en mrerkelig vg fikkertj
eneimnensde Sasnilsiimx den bestaar afj
Iifie mindre end 1-4—1500 TænsdsI
stikassfesEtiketten fisom hnn shar sasmsi
· . .. . . i
let ihn-a sin nmnge Rener til sresms
inne-de Lande. Te iapanfke og kinefvfke
icskiketpk ek ist ,n-oksøk Aus- dami-;
nemisde i Sanislingsem smen der er
oqu Ediiketter fm Gib-Mem Bra-I
sili«en, Joka osq andre Lande«
Flyvninqen Einbenhavn —— Stock-«
dolim Preinierløitnsant UssLng fores
bog Eftermiddng »den 8 Okt et For
Døq posa at starke til Fltwningen Kn
ben-hnvn—«St-orkholsm. Et Par Mi
mstter efier at lnm var gaaet oip,
gik Maskinens Motor i Staa, og
Massinen landede i et Mvrwds, -hvor
fra 50 Mand maintte bierge den. Da
det viste im, at Mo kinen ingen Ska
de bavde fooet, erklærede Ussing,?
at ban vilde forsøqe at starrte Oqu
lnet-sie Dog til Morgen :
! Hist Sabroes Saget Folketinsgss.
nmnd P Snbroe bslev den 8. Okt.«
frifuwdet i en Jniurieiag, anlagst
Inn-d bwm nf en Zyerskse P. P., for
Thvis halvvocsne sSøn Sabrioe er Til
««st)nesvæme. Sabwe havde til For
xftnnsdeeen fsor det Hieni, hvor Søns
inen er anbmgt, framadet, at Søn·«
nen vom pasa Bei-g has Modeven,
du »Nuan løie Fugle« eller »pr-o
stitnerede Nin-der" hol-di til -der.å
Reiten fand-t, at Sabwe ikke havde
"ovet·tmadt den Y«tringsfeihed, Ider
maatte tiklkcmnne hmn iom Tiliynss
W. UdtaIelserm blev sdog snwrtis
fioerede og Sagens -Onvkoitninger«
Jsophævedes.
i
s
! i
Roald Nimmt-few Modtagelfen i.
Aar-bus. ziaptajn Roald A-1nuwdfen
ankam den 7. ds» Frsa alle Skibene
i Namen og Bygnsingcrne i Ncers
beiden wie-de worske og daane Flag.
Sitte om Side. 4——50()0 Mensnsekkser
havde smnlest s.g paa Havneplasdsan
Ved Ankomsstcn qik Borgmcftvr
Mohch idsen nokfkie KonfUl Chr.
G. Hawscsn sog Toatserbcftyrclfrns
Formmvd Etatsmad Futenbsom oim
Bord for at ibyde Asmuwdsen vol-v
kormnen Ved Lan-Wangen disk-v der
usde et mod rang-onst Harm
raab besvaret Lebe for Eydpsolens
Opdagen
Snnnne Tags Aftwa imldt Roald
Asnnmdscsn Immer : Teaterfalen
Efter Foredrnqux famlscsdcö pas-a
Vispewwet »den sur T.oatret, 8—"
»Um-) :!I«’c-nn(ss.cr, men ved en for
trsinlig Politjafszssasrritm lykkcsdes M
at fcm vt m. Is-» Mond stort Fakkscsls
tog ført ist-stumm uden Uheld Et
Levc for :)ioal.d Amundsen beba
risdseik nf Fulkcmængden med begei
ftret J!äf(1l«d, og et Mufifkorps spillcs
di- »J«a, vi elfker del-te Lan-Mk
Annmdsen trifft-de denn-get for den
C«nld(-ft, der var vift han« oa nd
tnlto, at han alsdrig vildcs glomme
den Modstaqelsa bcm havde samt
i Jnllcmds .Wdftad. s
ssanamsvtun Amt-nottu- ljnignsj
Dobbeltskkuesoampskibe
afgaar kra New York
Torsclag den 21. Nov.
Derpuu folgen
JukExIcuKstoNEKz
mod
c. P. TlETGIsJN . .. d. 28. Nov.
OSCA N ll. ................. (1.5. hoc-.
UNlTlsJD sTATs ......... il. 10. Doc
llsths satt-c Mkdllli VllL
12.000 ku. »
Ists-sm- sssssk fr- chlcoso 2 osge tsclligen
l Io- mstmete Opl Inst-m henvemlek nist
III til seit-Motiv In - Ametlcsm Unions ’
not-most wende Ase-c elle- M
A. E. JOHNSON ä c0.l
cenll West. VII-. Atem-. «
m v. Its-ist- st» meteo. txt-U
M III-It Ass. I« Mystik II
For sitt-ach
lich-disk og
Bart-.
esse-own
Mayer Ennorbilt Sko er Ledere i Stil,
Komfort og 1)urabjlitet. Det vil vmre
nmulig at finde Sko ak lignendc gode
Udseende, der er saa paalidelige for
Bk11g1)-1rhed. Bedste Sort Ixmder bkuges i
Honor-bitt sk0. De m- gjort til at var-e i lang
Tid og beholde det gode Udseende til det sidste.
Uuyek Uonokhllt Also et- «liysxgset pag EIN III-IS Do
yaslcok stll og Its-nistet uiloa extra Udlazgp da tor
lang llonokbllt stin. llvls do like Lan txt-holdes
cla sktlv til os·
AIWA KARL-sc- oftms ist Nov-not Alt-yet
0s5 l«’al)kflimueri0 titulcs puu san-leih
v! fnhrlkonsr Mkkzspr Ilnnnrhilt Sk» I alle knconek tot
Musncl, lcvlnilisis »k? Hart-: Yormn Cushlon stro,
Als-»Im Wusliinmun lcutukurt sku og «l)1"ys()-" tot
sub-list spitz
l(’1i1'l’---Spn«1 Nin-n ne mirs-Ine- nk en Nani
ltknclm Nisu- ilcliss Hast-» May-sc- llunorlillt sk0,
»F H vil set-de los-In, krlt »p- Imrtolnstult. et
vktkktsrk Unless-e sit Hin-Um Wisshlugtun. styiks
kelsc 13x20.
k. Masse- lzoot O Shoc co» justus-Isido, Wh.
DAM coLchS
Ihm — Natur«
Biteraarsterminon begyvcite den I. Oktober
Z smukt beliggende. Lyse t0-Ms.nds VIII-eben
E Oentral Verme. Elektrisk Reh-saftig
sand kristalig lsdflydelse.
Ist-nd- Iunus tühychm
Colle-ge: Klassjsk —- vidensktbeljst·
Pro-semjnar»v: Finsaurigt Pol-beredet til Adgms
z til Trinitatis Scmjnarjum·
; Academy: Svarende til »Puble Eigh school«.
s' Not-Incl- Udsteder »Im-at and second Gnde Osts
ücstes".
Zunftwes- Bogføring og Stenograki.
Music: Piano, Orgel og Strengeinstrumenten
Rvaamisuiuz Kost og væksxss — sum pr. 4 use-.
« lndmeldolser modtages og Forespørgslek besvtkes It
For-student
C. x. EIN-ZU IM, Rohr.
E Luther
lkussi In-. VO Unions-in
, »
l Unmlokvjsniug i alle sind-»le
lisc skolekcg.
Espccielt Kaki-us i Zog-using
species-it Kur-us i stenogksafi
og Mukjnskrikt.
Dugclsk kot- Indvondre(1(-.
(l)ag og Akten Kur-auss
Musik
(Vi01ia. Piano og sang.)
Moskkmisk Tegning.
·(«xkten InnusJ
I·11(l(«1«visnjng j Rauch-.
iYntIieersnjllg j Jst-I spkss
»L- bitten-tun
Nin-Time ak slmjsdelis Js
for-esse
Hymnastik
skoleaaret aabnedes den Z. september.
Undekvisning er Ha PLOU til 8600 kok Aro Ukskh
Kost og Vikrelse esr P14.00 for öre Uger.
Luther College et- en kristeljg Skole og II UsdoIU
visniog er grundig og umde Tidons Kur
Pot- videre 0plysnjng, skkjv til
LUTIIIK EBCDIC-BGB Ewige-, Wis.
!
I
!
)
!
!
!
!
Ell( Horn High school
«-X.N I) ( X )I«I«lc(i IT
Eftcmnrstctmiucn begundtc den I. Oktober 1912.
Grundjg Ilndcrvisning tilbydes i folgende Afdelinset:
Not-mal Cum-se for Uddannelse of ,,tcsachers« i ,,publie Scheel-K
Psachisl Courfe for Uddannelfe til Lærergerning i sauste Reli
givnsskoler.
Besten-it Cum-se fordereder til Universiteter.
Papa-tut Einst for-beredet til de andre List-klingen
Cismetcial Dept givek praktisk Voafsring.
Astelisset for Begyndere i Engelfk giver fcrrlig Undewitniug til
indvandrede unge Mænd og Kvinder.
Stolen shar nye Bygninger ovførte 191(), moderne iner
med LUS, Verme, Badeværelser etc.
Betaling er 818.00 per 4 Uget.
Jndmeldelfer modtages, og nærmere Oplysning W tf
Forftansderen A. P. Jus-h Ell Horn, Ja.
Weg sendet ftit pas Forlangendr.