Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 25, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --.-k--(—;z - Yakknakk. - DIE-—- H
Rigvdagens Aabniug.
Privattelcgram til ,,Jyll, Pst.«
swbenshavm 7. Oktober
Guhstjeuestem
Gudstjenesten i Anledning af
Rigsdagens Aabning pleer at finde
Stcd Kl. H, en Time før selve
Aobnsingsmødct i zolketingskalech
Af utendtk Grunde var den imidlcrs
tid i Dag onsat til Kl. 10, og deri
man vel idaes Grunden til, at den
ovcrvasrodes af forholdssvis faa Rigss
dagsmcen-d: enkelte kom sprit, da det
hece var forbi, i Tillid til, at Klot
keilettet var det sædsvanlige. J føvfte
Stolerække til venstre faas iamtlige
Ministre i ’dagl-ig Dragt, niedens
Rigsdagens to Formænd, Gehejmc
konferenskaad Goos og Hr. J. C.
Christen-few galckklcrdte ihm-de taget
Plads i spka Stolerækbe til Hiser
ngaa de fleste af de mpdte Rigss
dessem-nd af hvilke mange havde
taget Damer med, var golatlasdte.
J Ivtigt var Mitten fyldt af Til
hoc-ere.
Gubstjenesten indlededes mchals
wen »Bidunderljgsst af alt panord
er Jesu Kristi Rige«, efter hvilken
Bislop Ostenseld taltc over Bkevet
til Fllixppenfekns 4. Kapitel, 6.-—7.
Vers-: »Da-rot ille belmnrcsde for
nogct, men ladet i alle Ting edel-s
Vegeringer komme fkem for Gwd i
Vøn og Paalaldelse osv.« Bislops
pen utwillede pna Grundlag hemf
i meget almindelige Ord, hvorlcdes
Arbefdet bar gøres under Von og
Paalaldelse i Samliv med Gud,
hvis det flal føre til et godt Resul
tat, og Tluttede mod at nedbcde
Guds Velsignelie over det Arbede
fom Follrts kam-ne Mænd nu gaat
ind til. Maatte det blivc til Montie
slelylle, men fremfor alt til Mut-s
Akte.
Med Zalmcsn »Ah staat i Guds
FaderhaanN sluttede derpaa Gabs
tjcneften
Aabniugsmldet.
I Rigsdagsbygningen var der
truffet omfattcndc Forbekedellfer til
Aabninatsmsdeh der flulde finde
Stcd . Foltctingsfalen Kl. 12. J
fclms Zalen var Formondss og Ec
kretasrpladscmc afløst af en mcd rødt
Fløjl betmktct Platform med Trin.
Paa det Wetste Trin var Tronstos
len henstillet, sdæklct as den Hernie
lins Kroningslaabe, og paa hock»
Side af den var henstillet to Tal-u
kctter til de kongolige Prinser.»
Platformen htdkatmnedes as Mont-.
fterdetorationcr. liqefom Pult-stro
den af anelogcn bog Platformen
var Morcret med Grsnt Langs
Salens nordre Væg var der dcrnasst
bygget en lav Tribnne til det diplo
matiske Kot-ps. Ministerbordene var
fjcrrnet oq Medlemsbordene trukket
tikbage, san at lder mellem dem og
Iliongeplatformen blw Plads til Sto
le for Landstingetö Medlcmmcst
Ovor Jndgangen fra Bredgckde
til Nigsdsagslmven var der rejst en!
Valdatin, der fortsattcs gcnncmHas
vefi med en overdasklct Gang til den
for Fonnændene og Ministrcne fast
lig relewerede Jndgang·
J Predigt-de hvor disk lxavde lam
let fig en meaet tolrig Tilfkuerslas
re, som Politiet dog med Lethed
holdst ; Orden, opmarcherede en Snes
Minuttser før Atl. 12 et Æreskow
pagnsi af Livgarden med Bataillos
non-i Musikkorps under ziaptajn
Jvou Carstensens Wmnmndo, iog
jamtrdig begyudte usoingefsamisliens
Medlemmck, Ministrcne samt tdct
sdwlomatiskc zisorps med Damer at
iudfiude iig ad dienne Vei.
Medens Ministrene begav fig til
deres særligc Værelfer og Diplos
materne — alle i Uniform og med
store Ordener — førtes ind i Folkes
thingøsalem famches skvngefwmii
liens Medslemmer med Følge i Fol
·ketl)ingsformandens Værelse og sdcn
sdertil hørende Vestibule.
Efterwrgslen efter Billettek til
Tilhørerpladscrne i Folkethingsfalmt
hande, fsosm det kunde Mutes-, nee
wt meget stor, og allerede fra Kl.
1 bogtyndte de heldige Jndehavere af
IAdgangskort at indfinde fig, san at
Logcrne fnart var overfyldte. Der
til bidrog det ogsaa fin Del, at der
til adskillige Pladfey var ndstedet
dobbeltc Villetter.
J den Voge, der elleks er forde
hojsdt Landsthingets Medlcmn1er,
saaeg Jstands Minister, Hr. Hannes
Hofsteim i wrig Samtale med Fru
Marie- Lassen, mcn ellcrs var der
kun faa more- rrwarkable Zähnen-.
Zelve Nigsksdagsmasndrne var mødt i
stort AnmL de fleste i Gala. Selv
blondt Socialdemokraterue smer et
Ficke-it howt Sli.ps, niedens der
jblandt de Ncrdifale kuu fauch et eller
fto forte.
, Et Minut for Klsokken flog tolv,("
itraadte samtlige Mjniftre i UniiformT
»med dmiske Drdener ind i Solon ogi
»tog Plads paa højre Zide af Kon
«gc-Platformen, ou umiddelsbart dek
efter troadte —— nie-dens- alle rejfte
fiq — · Hds. Maj. Dronningen, fiorti
slwdt og med Elefantordcneng
»«chtatid, ind i skongelogew Inman
gen ledhgedes of sironprins Fredcs
rik og Prins sent-d samt Prinsessers
ne Helena-, Thyra og Dagmar.
Zoa tkaadtc den fangelige Pro
cession ind i Solan: først Asdjumms
stach, bereitet KahinetsEckretærcm
Cercmsonimesuszt og Hofmarskals
lon, dxsrnasst HI. Maj· siongm i Liv
gardeniz rede Uniform mcd Elefant
ordenens blau Baand paa Brysstet og
cwdelig Prinssrrne Valdeman Harald
oq Gustav.
Normen traadte op foran Tron
stolen og bsjede sig hilft-usw wd mod
injgsdagsmændenc Psaa «tyans hoer
Sidc stod Prinferne Valdemar og
Herold, lpaa hans venftke Prins
Gustav og til Venstre for Platfor
sit-en hclc den uniformerede Saite
Jan tret-der Or. Maus Berntscn
ihen fomn Kongen, ducke-r sdybt og
overmskkcr Mafestasten en Mappe
Medic-us Hr.»Verntsc-n atter traeder
til Side, aabner Ksongcn Mappen oa
bcgyndcr med shøj Stcnune Oplassi
usinqen af Trontalem kwis dehold
Var folgende:
Danfke Mænd,
Folkets Repræfcsntanteri
Nuar jeg i Dag staat for Deml
Paa dcttc Sied, ikal min forste Obl
fen til Dem værct Vol mødt paa
Thingel Og dernæft en Tak for vort
Mode i Foraaket under de tunge
Vogt-, vi i Fællessiab gennemleves
de — et Mitbe, jeg aldrig skal glom-l
me
Arbejdet for Danmsarks Vol hat«
kaldet Dem, og til Udførelseu af
dettse Arbejde ønsker jcg Dem alti
God·t, san at Fællesivirten maa blink(
til Ærc, Zrcsmgang og Lykke for
Land og Falk.
Det er mig en Glasde at imme
fastslaa, at vi staar i venfkabeligt
og godt Forhold til alle fremmcde
Magter, og det er min fafte Villie
, som jm ogsaa vcd det er Riss
dagens —, at fortsckttc vor hidtisdige
apartiske Holdning udadtiL
For yderligere at styrke det go
de Venikabsforhol-d, er det min Agst
at aflæqge Besøg hos forskellige
Landes Suvemsner.
Der vil i den foreftaaensde Sam
ling blive sbillet Nigsdagen en Reck
ke betydningsfulde Lovgivningsops
qaver. Den vigtikkste af disse er
ubeftrisdkliq den Forfotningsforans
dring, om shvillen min Regering i
de nasrmeste Tage agtcr at forelasgs
qe Forslaq for Rigsdagrm lworved
dist tmvuliq tilsigtcs3, at gøre fsoavel
Folkethinsgset som Laticdsthinqet til
et, hvcsrt Pan sin Vis, mere fuldi
qylsdigt Udtryk for Vefollningem
end dcst tm san siges at være Til
fældist
Det er mit Hand at Nigsdasgen
i wie Samarbcjde med mit Ministe
rium vil bidragse, hvad den formaar,
til at bringe dennc store Sag til en
lwldiq Las-nim.
Efter at sdct er lyktedcs gennem
de to sidsth Aar-J Arbeij at tilvejes
bringe Ligevwgt mellem Statt-us
Jndtwgter og ltdgifteu vil Rigss
dang med Tftørre Trvghed end for
hcn lnnncs gaa til sit Arbejde, idet
Finanserncs Tilstand ved fort-at
Jngttagelfe af god Itmwm paa al
lcs Jtatskyusljoldnsingeniz Ommader
nu vil kunne tillodc en videre Udi
vikling af den Lovgivning til Frem
mc af fkuomiskc sociale og kul
turclle Formoai. som i de foregaas
onst Aar allerede bar fnt faa qode
Frimtetk
Blandt de Lovforsl·ag, som Rege
rxngen i den tm foreftaaensde Sam
licm vil frcmfættcs for Rigsdagen,
fle jcg scrrlig fremhave faadanne,
der tklfigtcr en vidcre Udvikling af
vor hmncme ngivning, nemlia
Forflag til Lov om Underststtelfe
til Vorn of ubemidlede Enker og
Ectlemæt1d, samt Forklag am en
Revision af de nugasldendc sociale
Lole Endvildcre Fortlag til Lov om
Vankfelskasbey om Spare- og Laune
tasser. om Præfternes LønniUHL om
Ordninq af Læges og Apothekeri
Dass-net, om en lldviklinq af Sam
firrdsislsforlwldvnc og Undanks-·
ningsvæsnet paa Færøerne samt
Luvforjlaa sigtende til Gennemføsl
relse of den vedtagne Retsreforml
Maatte sdet paa disse og andre via-.
tiqc Ommoder lykkes Dem at nan
til Nesultater. der kunne være til
Gavn for Land og FolTl
Jsdet jeg heer erllcerer Nigss
Ihrigen-Z ordenstligc Samling for anb
net ug opfordrer Thingene til at
for-sale siq under Aldorsformæns
dem-s Lobi-Um ndbaler jeg til Sluts
ning Ønsket om, at Guds Velsigmslsl
Te maa folge Dem -i Tores Arbede,
oq im gør min høftcllkede Faders
Opd til mincs ved at udtale, at Do
nltid ihos Ksonqen vil finde et aas
beut Øre fsor alt, hvad der tjencr
til Gavn for Folket og Mai-L
Dermed Gud befaletl
Netop Arbejde
I H C ;«;.«·.s"««,:«:
gitslclssl nl pljsjts Wink-« pl
losr ist Zum Hub-n. Ins-ils-. txt-»Ri-, »Vor
ri«l·-, fltøffoe sinkst-« Las-. Hort-. V(-j;srhe«sj«ls
bis-ro Uns-näh »Ist-r Inn-il ils-l konnt-ts
ns-«-, um osr ils-n punlitlpligntss Arlnsttsk
Hmlne on
I H C Kerosene
Gasoline Tractor
sksl dar stbejdtis over Title-m blivek den lleke
tmtz er bis-tust tun-w su- hsk tsn l ll O Rest-mi
ser-it nole. Et- Akbojtlet Its-ves- og stinkt, kun sann-·
set ins-en skmlo sit-s Jst-. Don bist-» sln essen For
syning as III-machst Den kaa stu. tust vecl tm statt
mit-n Panz III-okka sag end Waden blasses-, og nie-d
alle disse Fort-sitt ksn den gske Ins-n- Atbejds l kor
tske TM nagen akuten Untat-, Do tmn Miso-. net et
m bevislig kendsgomsngn
Git- Dem beksadt meet Tksctokslksrmlng Mot
bevis Dis-n am Faust-lett vecj It bkugo on l. kl. C
Tksustor. syst-g Den-«- cgea hsndlomlcn llsn vil sit-e
Dem opmwklcnom pas das-is mange- Fortrin ug formle
Dom om alle de foktmsffelige Akte-r as Cis-Solln og
Kern-in Tractors —- 12, lö, 20, 25. ng 45 R. P. stille
stuende og bessres-Ilng lukts eller vatulltølssh LAPij
ham eller skkiv Liter- Katalog.
lNTIIsATWNAL UUVMIK co. Of AU.
(lncokpok-W)
chicssth U. S. Ä.
l c ll Oplysaiass Zutun
Honsigton meet dotto Bart-ou isr at Ilusie
stil Voje og udbmäs Oplysnin am forbocltede
Metoder for Fug-lag- Dsnom o hat- uoget wr
litzt sppkgsmssl sugtuisndo JokdbunC Avh Ovar
tislin , donin o. s. v. m blot til I K c Sek
vice Sake-m ist«-stei- Zlåg., Ohio-sey Ill. «
—--—.
Sau snart Oplæsningen er stut
tet, udbringer Hin J. C. Christen
scn et »New-en lesvc!« Det besvares
med Hurraraab, og dermed er Højs
tidclighedcn forbi. Kotigen bukker
for Rpgsdagscsn og foklader Falkn
fulgt of Prinserne og Følgrt, Kon
gelogcn tømmes osg lidt efter lidt de
vorige Tilhørerlsogcr, meiden-Z Snsesds
ferne og Nongøringskonerne kom
mer ind i Eulen for at fjærnc, hvad
der minder om »den thøjtidelfgse Anb
nsin«g, og da Klokkvn er halvto er
dette vom-L Tinaene kan holde de
res konstitueronde Møder.
Poulfens Traadltfr.
Ei engelsk Selskab
dannet
London, 8. Oktober· Officielt med
«deles, at Komm-treu mellem Selslas
bct for Poulsens traadløfe Telegraf
og det enge-life Zyndikat i Dag er;
bleven nnderslrevet ,,Univerfal Rasi
sdio Ins-diente« er dereftek dannetl
med m Aktiekapitsal pasa 2 Mill.
Kronen i
Selfkalsetg foreløbige Opgave bli
ver at etablerc en Forbindele mel
lem England og Konada efter P-oul-«
ikus System Name dette er stet, vi19
der blive dannet et Selfkab med en!
stok Aktiekapith Vag Syndikatetk
staat flere betydselige Firmaek, i!
Cim.
Hele den videre Udvilling bevor«
nu paa i hvor høj Grad det lylkes
at gennemføre den foreløbigc Side
af Opgaven. Naar Forbinsdelsenk
mellem England og Kanada er til-H
fredsftillende eta·bleret, er Selikabets
Fremtid sikret.
London, 9. Oktober. J Beftyrel-.
ien for det nydannede RadiosSynsI
djkat sit-der bl. A. A. S. Baxendalhl
der hidtil hat vceret Direktor for:
Statistelcsgmfforbinsdelfen mellem .
K"-anada og Australien, men nu over
tager den merkantile Ledelfe af det
nyo Zelfknb, Tnnfkeken GandiL H.
A. Barmi, der er lnyttet til Finanss
hinset, Montqmnern s- Fitzgerald,
og Mr. Nonnnei. der er knyttet til
det iydasrikanike Firma Wem-her
Beit sc Eo. Vald Poulfen.anloms
mer i den næmiefte Tid til London
for at for-handle ostn fsorfbellige tel
nifke Spimsmaal
Eu Bifkops jævnc Opmedctr. J
»Mors Foslkeblad« meddeles:
Bifkop Chr. Møllek er i denne
Tid paa Visitatsrejfe paa Morg.
Zøndaa Eftevmiddag (29. Eispt.)«
lyolsdt Vifkoppen Mode i Iliodsted
Kirke Mde aabnedes nnd en
Zang, iljvoreftcr Bislopmsm is I·
"okt leomat, altfoa ikkcs BifpeH
dragt, traadcke frem i simaabningenj
og talte tl Forfamtmqen
Kirkens Stoleftuchx var fyldte til
sidfte PladJ og Knien fmukt psyntct
med Blomfter.
AUTOWCU lnsxxyiidte mcd at sich,
at Um havdsts unstet dette Møde med
:lIccnighc-den, surdi den skulde vidc,
at det iffu var blot fom Embodst
111anden, tmn sum for at føre Til
fyn med PrwiteiI og Last-erne, men
ngsan sum distr, sder gerne vildc tale
cst er j al Jwvnhcd med Mensgsths
den-I Medlemnwr. Hatt fremhasvede
dereftcr Bctydnitmsen nf de foreftuas
wide Monighedcsvalg, kalte om Mar
tlm og Marie- og flutth1 med at be
tone Kristendommens folkeopdragcns
»de deflydelfc
! Dm Aftenen var Biskoppen sam
men med Egnens Præster og Lasrcre
Rædiumsfonden. Landskomitcen
for Oprettclien of en Radiumfond
hat den T. ds. afholdt Mode. Tot
oplysstes bl, a., at desamlingen
til Dato med iwdgaaede og anmeld
te Bisdtag hat givet 109,202 Kr«
og at sden første Portion Radivm
vil knnne ventes i Løbet of Okto
ber Mnaned. Dei vedtoges ydcrlis
gerc at indkøbe for 50,000 Fres.
Radium
Fanden W at kunwe træde i
Vircfomhed i Begyndelsen af næste
Aar. Jn-d7anrlingen fortsættes sha
sdig, og Komiteen html-er at naa et
saa gunftigt Resultat- at Radimnss
Wdlingen vgfaa kan finde Steh
i.Provinserne. Dei nehmqu at ret
te Heimendelse til Ktæft Kosmiteen
om Samvirken paa idet Omraade,
shvot de to Widders Virksonvhed
man siges at »Ehe pas-Welt
f ARBEIDSSKO som vAREIL T
Maym IIquIbil f Arbsjdssko m« gjort foI at holde
sig i lmiudt Arstm Mk Mixtorjulot (1 udvalgt mod
llensyn til Stz t k( u» Vis11i««11((1.Htæikosto Ovnrlæs
del-, tyl(k(k« ().·ik" Larve-M Anal( s()1i(1(-« J()11nt(srs",
den JOHN-IN flsm ()»(1(n (1()1)I)(lt( Smn (sj(sj·"un»1shjhx
rxrbciilssl iu extm Stin1«k(-ci«· v trink .
" s K O ’
Medeas dlsgcs sko er for haardt Drum m- ds
l):1u(ls-. at« godl Uslswndcs m: pas-us godL I·’«1- kom
furt., l’(1Ht-(-l1(1c- »k- thrighpd ssr Nimm-ble di- sur-»I»
Mantlt sk». Dr- lmr Kranke-L sordi ds- H- ··t,·xgxz·«
pag -1«Ir(-". Forum-; llonorbjlt Sko. Uvjs U
iliku el« at san, du Hkriv til »s.
Aln".tlts«l«1l«——Rts ksftssr ut Nin-tust May-s
og lnlprilxtnxssklus findt-II III-u Haus«-.
VI fuliriktsnsr M.t)(«s· Nimm-sollt Sk» j .: J»
known-r sur Uns-sil. Kvlntlisr »k- Mist-:
Tot-mi- (’n.-1hl»n» Flut-this UHNMIUJNH
l(»mf»kt Sk» »F "l««)·s--x", tlts ich-ist« Sk»
for klimmt Vo-iI«.
LLR bit-yet staut sc stim- ('0., Anastasius-. Wis
DANA can-Ec
BLAIK —- NIZIAIIÄ
Eltterutstcrmjncn bemcler den l. Oktober
smulct bellkgende. Lyse to- Mantis VII-relict
cevtrsl Verme. Blektkjsk Belysning.
sund kristoljg Indklydelse.
Eil-oqu kanns tilbyclesz
?
college: Klassisk — vidomlkabollgt i
Prosseminsky: ijeacrjgt. Porbereder til Atlgsng
til Trinitatis Seminarium
Academy: svcrende til »Publio Eigh school«.
Norm-l: Udstecler »Dir-at nnd second Gnde Col-ti
klagte-»
But-inein- Bogkørlng ox stenograki.
Music-: Piaao Orgel og strengeiustrumentek.
For Und-Nisuan Kost og Vætslse —- 818.00 pr. 4 VII-.
Indmelclolser modtsges og Porespørgsler besvskes sk
For-Umlaut
sLÆMFW M VLWWWXWM
C. x. HAECKEL Ums-, Nil-h
LE
. Luther
—
I
W
III-Nisus. Vf ist—()tss—jitt.
Uandekvjsving i alle almjn(le- Illiilmnislc Tegvjng.
like skolokng. Mkten Kinqu
specislt KMUS i BOSMHML Hulprvisning i Rollsiot
specielt Kur-US i Stumm-all lzlmäpnjsujng i dmk spro.
og Muskmsknkt bitten-tun
Ihgelsk kot- Indvaudkedo. » spv « « Hi
»Als og Akten Kursus«) l·««-e.«drag ak slmmdohk II—
Musik« tot-esan "
(Violin, Pinno og sang.) t;·x-mnastik.
skoleaaret aulmek den Z. September
Iludekvisning et- fka dis2.00 til P6.00 kot- üre Use-:
Kost og Vuerelse er Pl4.00 for üre Use-:
Luther College er en kristelig skt)le og sl Untier
visuing er grundig og møder Tjdens Kru.
For vjdetse 0plysnjng, skkiv til
LUTIIZK COLLZCB, Rheine, Vis.
Ell( Horn lligh school
AN l) ( ’()l«l«lc(jlc
Eftetsarstetmincn bcgtmdek den l. Oktober 1912.
Grundig llndervisning 1j.k11)des i folgende Afdclinqek:
Nocqu Coukie fok uddanneije krf ,,tmchekg« i »meine Schutt-.
Pskichitl Tom-sc for Uddannelse til Lækergernfng i danske Reli
gionsskolec
Academie Coutfe fordereder til Universiteter. ·
Papa-mit Esstse for-beredet til de andre Afdelinger.
Commeteial Des-L giver praktisk Von-spring.
Afteliuset for Begyndere i Engelsk giver smlig Undewisning til
indvandtede unge Mænd og Zwist-den
Stolen hat nye Bygninger opsprte 191(), moderne indcettet
med Lys, Parme, Badevækelsek etc.
Betaling er 818.00 per 4 Ugek.
Jndmeldelfer modtages, og nærmere Oqusning W is
Forstandeten A. P. Jus-h Ell Horn, Js.
Katalsog sendeg ftit pas Forlangendr.