Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 22, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Daumen-Eh
. I
Dies-»- T
Routd Amundfeu i geogtafisk
Sessqu
J »Kr. Vgle af 4· ds. ffriver
V.:
En imbmjndelig interessant Af
tcn, Rsoalsd Anmtthsens Aste-n i
«Geogmf:sk ZelsäsabC En korr, knap
Essen-Z i 2 Ihm-Er saf nackten 2 Aars
Begwenhoder, ledfaget af et Utal af
fortræffelige fawelagte Billeder og
fluttelig levende Illustration-er fra
Lävet i Sydpobarttedkew
Den store Sal i Ksoncerwalæet
tæt beset, HI. Maj. Ksongsen og
Prjnsernc Bat-demut, Gusmv, Auge
og Axcl poa Valksonens rsde Rele
eu feftllasdt Forsmwling paa Gulvet
og Nrev Nah-en Lscvetzmt paa Tri
bwnen formt det Thvbde Lysbilledlærs
resd ——— smledes var Ecenericst faa
Msinurter føt 8.
Greven Mede Kotigen for Overs
tagelsisn us Protektomtkt og haa
bede, at Häs. Mai nu vsl bevaw
sskmnnc Futter-esse for Sol-Waben fom
1 hans Prcrsidentbd.
Jungen tasfkede for de venlige
Ord, xtdtalve sin Taknemliglyed for
den Beri«gelse, hcm havde deutet i
Selkkabets Mssdea forsikresde om sin
ukvækkede Interesse sog Infkede Held
og Lyka over Zelskasbet
Iowa-n fif
Routd Amuadsen
Order og hilfves med Langvarigy
Eli-erwägt Bifabd.
Talen-n lod straks Lyset flukke og
begyndcke pas Villederne, der fra
nu af uafladelig Tiiftede M Lærs
redet
Zsckrft offer hasn et Endpole-Vom
minder otm Rost Borchgrwsincks
og Zshacklexons Resultaten lwoms
han bavde dmgset den Last-O at
Hvakbugten monttc muc- sig t.l Vin
rsorkvnrter. Med sdcnnis Tom Maus
afgik »Ist-um« »d. TO· August 1910
fra Krifttania
Hkm fortællkn hvorledes de pleiesde
og Pasfkde Hunde-ne fom de vigtigste
GRKWUIDMWVM og Lwomed
der blev bwisn at ide tun-de dass-ers
Linien uden cct miste Lioet. Ida-ri
imod var ·dg i bodftse Vclgaiaendcy og
Will-Mk af dem ka Hoan under
Vejs, fwa de mai-de -vaaldu;«cten mscd
116 Willme Hunde-.
H. Januar 1911 nasche-.- »Du-al
mgtem og »Er-um« kostet-is Anker
i La- of Jsbarriseren. 3 zun. irr-den
for denne bliev ,,zmmheim« byggcst.
Pan Billederne viser Den sig jom
en Nyxbyggerksoloni i Vintersne
· Nxx sdeles Matvdstabet, og Portrcvts
teme af Lan-d- og Swartierues mer
gikke Mænd pasier over Lærredet
Vj feiger poa Last-redet Bygwingen
af Hytten og Reisningen af Teltermx
Reise-M usd mød Zyd txsl 80——81
og 823 Gr. T. Br» hvor Tepotctue
lasggegi neb, isalt 3000 Fiilo Pro
viant sog afmasrceå
Euc -v..1-«:- Zum-cis 9::7 :»1.— srii
tii Imun : ,x:·:uxn«.« :n« i
deren-s nImssrkfiffks LIMng undu
EMPUL foni nu Finsftjr alt und-sagen
Tumwncs us Hurswintczec Og Eun
stenen ima Lsnmsn Form-TR- th
kwer klssnnsd Tit Isrlusidssnnn Im .s.
MS ledrr un, srluszs ri.a-)·i«1« Jn
fogess Mad ou her nur«-:- Timmlmksis
i en Loslithsd oaa W 12 Rast-ej i
Erst og i m Tenmemmr sen-a I« «
Gra srhncsiquis LsplEjnss under
Fmssepunktet
24. August komm-er Sozien um«
Tagen før var Ekspeditjomsu »auch-.
bevede, men milden hold-er den end-»
nu tilbage — fsor Hund-knei- nyld.
Endeng ZU Oktober dringet de as
Stiel-, 5 Murrd smsod Pol-rn, Z pua
Fokstring i andre Ton-Ren
Pan Lan-redet skister Situationeri
ne wphsrslig, prwgtfulide Natur
fceneriet, morfomme Fuglwptrim
Wlige Jsformæ Fra 88 Gr.
25’, ihvor dct sidsde Depot lægges,
Mr »du fremd med 30 Kin. dag
liq H sttquslmde Sol vg mod let fyds
läg M, men mflodelig over Js
og Ine
Osg sqq 14. W 1911 Kl.
s m densen mede de 5
w M
« Moskckssloadenwwdelige
Ny kvindelig Dr. med.
Lcege, FrtI Hedng Reitpyard, fsoks
start-de den ;’-. dis. im Llfhakpdljng
Um ’,,Wkeltrausplamarwu ved
sLanunelser" for den medicinske Dok
storgraü Er talrigt lepditorium
Trauung mange knisndeligse Medici
nere, var smsdm
Som førite Opwuent ex officio
indvcttdte Professor sum-d Potwops
ptsdam at Prasieiz jlke med smere
Bestemthesd ihovde angivet Tidspunts
tut for Opemtion og anvisit en be
svemt Behandling, men fluttede Ins-d
at anerkecrdedlrbejdet som gute-get værs
Oißulidt og med at anste, at en as
sPrwseLs dwnsfæller her ligcsom i
Stockholm vilde fkcenke en Zum til
strettech of et Professor-at i Orthos
pædi; meu selv ocn der kkkc stete
vixlde sdan i lyverct Feld onle at Pac
ies mesd Held maatte arbejde vvdere
pac- -dctte Lsmraa·de.
Prof. Zlgxmann udtalte fom Op
vonent ex asuditorio fin Glasdc over,
m Arij Var kritisi, det var kun
godt, mkgr nogen Etappe-de Farren
for alt det try.
Pros. Nur-sing, »der var and-en
Lspwnknt er ofj.cio, lykvnskcsdc ti1
Emncm da del i lange Tiber var
vsæm of stor Interesse og vasrct
fiorsømt i den dansfe Littcratur oq
nvtop interessant nu naa Grund af
Børnelammelfesscfpkdemien i Zvcrs
rig og de mange lefcrldc her bit-m
me.
Prækcsjs slusttcde msed en Taf ril1
thponenterne, ncwnljg til Prof.
Zilomunm lwcsm Zum Ifnldtin a: hun
overhochdet var kam-met End ocm Em
net
Ersten Hedvtg Neiner er jfL
»Kr· EIN-« en Tau-er af Lverlass
ret- R. ; Hillerød. Z en Inder as 22
klar bit-o yun Student og tog medi
cinTsk Embedsckimnen stk J en
Anna-Hi- virkisdc nun derpfter ved
smsthosspitoiw Paa rpkefsnass og fort
fatte Ein Usddanuelje vcd Sorskellige
fødmlmvnfke Hospismlim jnden hun
i 1902 neme Fig fom presst-zieren
de Læge j vadstaden
Zrt Nie-indem hat ved Fäden af
Eine ritt-dichte LIMde- og private
Prakfis ogsaa soc-et Tjsd til at vore
tage sociale Interessen Med Dygs
Ughi-d og diran hat hun tagt-I Tel i
Kaum-n mod den loohethwde USE
ideltgstycsd, di. a. geringem m Række
Artitler og chcer om Zugs-»
Und-er alt dettse hat Fristen Reiin
hapd end-nährte varetuget et Esmbede
som Skolexasge og i en Aarrækkc M
ret kmzktet til Professor Elomanns
Urkopcrdikke ji«-sinds Lwor hun hat
deutet Materjaket til den Afhansdi
ling tmn For-vorwe,
Fri. Reinharsd er den Irr-Die sdans
Eise koindejige Umge, der ekshwwer
)fig Doktorgmdctc
Et. TisonmssPlanckur. disk-Den
Hin-gn, 2 wadck Tor Disktmdistc
xeispsmoamu mcdtsciuz It der i alt or
Zczxmst AIIT til et Bei-b af FULle
»Hu m. To dktte Bolod jka er trl
Inn-frei q: txl OWNER-Sie as xioncess
Tiottssskordringcrnc Emdtsr Ware-I
swncssipavcrms Ort urtgtigt at whoidu
Zkoncesssjonm ou denn-d fdrhindrk
Stadt-n i selv at crdfsns For-Nagende
Kvncessionshaverne hat imfdlertid
tilbudt Fxnunsriminiswrcn at dama
et Selika tned udelukkensde dankt
Kapital med det Fort-mal fortwbigt
at usdfsris lkddybninq og Fiajanlcrg
vod St. Thomas-« sann og Tage at
fan disk-te Arbejdc wdført til Pano
makanalkns Aabning.
AZvis Finansnvinisteren modvager
dette -Tilbwd, vil der Tke Heut-endet
fe til Aktietagerne om, hvowidt de
ausser at deltaqe i der nye For-einst
genas Saaledes at der udstedes »l
.pCt. leigatwner for de regnet-ex
VeWä
Under 6. sds. læfes vi«dere:
IJ Mut-nimm af des-me Maaned,
vll sde Wbe Arbeit-er wd St Tho-;
mai Havn blive Ichan i Sie-Mem z
Des-Mie, hertageisatpaa ekåfl
»New Mika da Opfvlds
ninaiarsbejder we at Mvejebrime .
swamp hvorpaa der Mal opfmi
M, W og lign. s
GW MAX-h Stab-a d.«
ka, « M Mk Miit
stocken-de Jubilcemm idet yan den
Dag bar været anfat sum Postmcfter
i Hcming i 50 Flut-. Zug oidj erin
drfis er dct ikkc ith for. at en Post
mostcr var lebet et og jannnc Kon:
tok i 50 Plan og der vil fikkcrt al
drig Ikc i Fremtidctt Posmtestcr
Thcixll er nie-get afholsdt as Byenis
oq Onkmncns Bevor-re
Didofaw siunfmmäercm Prof-ess
ssor Carl Tibomfcn er Fredag Aftcn
den 4. d-:.afgm1et ved TMU i en
Alb-or of 455 Stur. Afdøda der var
Gen af Kunstakodesmiet og Verme
bven og crlwcwcsde fig Guldikneduillc
i München 1892 og i Antwewen
1894, Var Medlem af Akademirwasdet
og of Beftywlserne for den sdanssie
Afdeling af den Letterftedscke Fore
ninq, fsok Formingen »Amt«-den«
og for Radererfmningsen.
Damm-its stsrste Humlehave fin
des i Kva i Brendctup Zogtn
skriver en Meddeler til .,M·kddelf.
VetkftwblIc Eier-en er Nmrdejer P.
J. Prtisrsm Hoden tasllek MWHIIms
lesftasngkt ok: i Aar. bwr sum
lmvlen tegncr til at blkvcs bat-de ftor
oq add. vil dean Damit-have gvo
Ein Eier en Tod Jud-mng kmu ven
tsr at avlc m. 2500 Bund, og Pri
sen bliver anchslig 75 Ørc Pr.
Bund. Dot Von i øvrmt noteres fom
en chclsdvnbaT at on gommel Koan
pm Egneth Dort-km illkortsenfen :
Grinnnerlnkkic i Zs Aar uafbrudt
bar asfjftcmt ved Hirmloplufninq bsoss
P. J. Bote-rieth og trods Ein hsjc
Wider deltager bun ogsaa med five-r
i Mirhiinqen i demu- Jst-fort
Jocaudsk Littekatntsnmfuud. Zi—
latrdfke deenfkabssmasnd der er tm
sattis j Habe-muka bar ovrettet et
tmt chffnls »Bist iiziansdskc Linier
turfamfnnd ä Jiksbenlmvn«. Eamsun
dets Fomtaal ist« at from og virke for
Namde Sitte-kamt oq VädcsnTab vod
at udmvc widri) 031 nnzms Ekriftcr
visdrgrende Island-J Historie og Nu
tur, Literatur og sociaäe Farinle
Anledujngen til det two Eciskovik
Its-steife cr. in ch: Hand-ski- littera
re "Sselfkabs skisbemäxwtzsko Abt-lind
i Fjor blw flvttist til Rcofjaoic is
ter at Oet i Ewnvod IUU Aar bat
udreitet merk ensd nogen ern-den For
ning til Fremme af sdrn noe istslmkds
Pfi- Låmsmtut Eckffahests Fommnd
or Magd art. Roqi Messan
Ttouuing Margrethcs Insoqu
NOT-tilde I· Oktober J Amt-Mitqu
07 JU« stark-Nackt for Tronnmg
Margmlnscs Eisd. den 28. Okrodisiw
vil Histoer Entnfnnd for stoben
bavnsz Amt og gl. NOT-tilde Amt ak
ijolsdc csn Mindest-R i NOT-tilde Dom
kfrke. Damm-onst Bande vix molk-de
og sdetpwa Nil der blkve Taler as
Professor J. Komm-up i rskuiikkldc
oq Forscander TO Bredimm Ross
kilde Højfkokn og isndvidere Emm osg
Muka pasfejvde til Lejtqslnsdew
Trommm ilskiamristbcscsZartofng, Wiss
Restauration Dis-I vasrc fuldekrdt ISI
den Tit-, vil blive toget i Tjrstm
Dom-n slutter med en Man-widrig
islultussmsinjftcr Amsel Ihm- two-f
at komme-, og Eligeledes er Formen-den
fior tdansk biftokiTsk Fasilcsfiirett.119,
der omfatter samtligc Lmtdetsis hi
storifkis Ewime Prosrssor »Ja-us
Dfrff indivde
Jsseu Letermusgeb Gier at der
i man-ge Flor bar vaer mit oq »Tro
mst om Lassennmmel — ordcntth
konnt-de Euchs-der bar aldria mang
let Tslsnfoqercs er der km bit-ver en
hol Qverflod m· Birken-, strivcr
»Aalb. Stiftstid.« Ti! en
Ulads i det lediae :-’lndcsnlærerembede
ved Efllitfbøi Zkole bar der smlcsdes
meldt fiq M Auf-gen
Ktttofletnr. Efønt vi egvntlig in-f
gm rigtiq Kartoffelfommer hat haft,
er megttitth of Ksortoflernk dog
km ·i fsklsd Gang, ster en Meddeler
tfl »Vele Muts Folkbl.« « Vener
egnsn er Knrtoflerne fasrdeles gabe.
og fri for Sngme. Pan den
cerede W dertmod er »der Mc fan.
faa af Kartoflerne angreset Of JSMn
mel. og Idot menes i Mmitrdeliahed»
act Mariofleme i Aar visl san vanfkek
ligt ved at has-de fig i Mtlerne
l
W Ester hvad »Ihr-sc DER-«
krfatvt fm gis-d Eil-by fikrkder Als
bertis WI- giosdt freund- Hm
W nu hebt gesät oa kommst Hg
WM sag-km Time ist-exi
Vti kar-41
I
me og stier grubledrdc ud ad Vin
IUWrti Voføg of Hin Festen-»
Los Augeleo, Cal.
Gottht fka Side 3.)
L. TW TilfrcdszitwdsmatrT der
Just lasggis stg over Folks ijsrter
: de bandc sum-I og stow Menigs
Horden mmr sdc ved Samfundsljgning
ifik sc, tyvor gsodt de fad i det, visd
elcackdeuss rigc Wink-Mike vitde vlivc
jkkfc sdcn mitndste Velsignclfe
s :3. J fuer vkllige og dvdere Greb
i warmen for »den-S egne Male
Udg:fwr, natur Folik sit Forstusaclse
«af, lwordan Satan-floka af fntjkge
Wirdsmæwd i Storbyerne man from-.
w og ofris for kirkolig og amtdolig
Tilvcrrelfe Taufen om en Finanz
sisfrctasr gasar vel i Keime —— kigtige
Neuling Mcn en fanden Mond
fMde fo have personligst Kendikab
for at gem! Foldessh og en fmmdn
;»tmvclli1m Enmclopediu« bar vi
hin-Wo 1
Wec.
mm to Gang-c om Maanedcn kam
Blaka de TnnL sum Herren II
Eimnnisr Mr nlmdet mig med, er en
Tit-N ti! Fismdach Caljf., kunnten
used Prof Lang. Vol srngtode im
m Tel for Zejltnrcsm fom Nov
nahst nksd surrte Rat-vorn m des: er
W Flur. side im var um ,.5a1ten
ZW. tlsfisn not qif dog. List vor rsasr
en »ich-de ogsna i Ferndale a! finde
on Flof Landistnænd, der »Unser«
Lrch sum vor Fonan form-lieh
die nor zum thfvften Taf til Pia-it
U tllkisnåqlnsd i fasrndnlo for. Wd
isi nnd Minnen
Siäfcn tiT Tsansfonsnis Lassen-.
L. JodnTon
40 nye Traktam.
Dunst Traktatfelskabs
Udgavet
Zælges i 4 Pakcer paa 100 Tqu
tatrk hver saaledes forderst at hvet
Passe indebsolder 10 forskellige Num
re og 10 Stykker af hvekt Nummer.
katatpakke Nr. 1 25 Ets.
Trattatpakke Nr. 2 25 Ets.
Traktatpakke Nr. 3 5 Ets.
katatpakke Nr. 4 5 Ets.
Netto-Portofrit·
Alle Traktatsclssabets fromtidige
Numre vil være at faa hoc os M
femme Vilkaar.
Dan. Luth.Pub1. Sonst
w N
Ry Missicuslæöniug.
Jslams Eværd og Kærligs
bebt-us norstog nf Theo
-dore R. W. Lunt. Autoriferet
Qversasttelse ved Fru F Bron
sted. 200 deer med Lawdkort
samt Newncs og Sagliste. Jndb.
i fmukt Shirtingsbnd Pris
si.10. a
China vangneri As Dr. Theol.
Arthur S« Smith. Autorikeret
Overfætelfe for Dianmark og Nor
ge ved M. Wolfs. 200 Stdck
med mange helsides Illustratio
msr samt Laut-fort i Farben
Pris i 5mukt illustreret Omssag
SUM
ToTv Missionsprædikes
s nor. Udgivet as Det Mike-Mis
sionsfelWL chk Prcvdikcn af for
fkellig Fotfatter. 111 ftore Sidcr·,
Pris karimmeret 50 Ets.
I Dqu Luth. Publ. Hause.
SÄ LESM EX: - T» nimm-·
hrsnmh j« »in-h s-,«11«t)". Our
gumäs such t-- sann-Erzv Fig de
mand Only jnwsstmssnt »Nimm-J
Ijs sm- ts«um. wag-»n. nnd Hut
JRQHML Uhu-. Nu ssxpprjismscs Ung
;ssssary. Proc- («,»nrss- in Aulis-»inn
»shj;- The Hallel- Proprietary Co·,
Mai-F Naht-.
-«
cODENllAGEN
11 satt-thust tos- slusssniap
-
ZNUFF
RI--II··..M
Wams s
VI UA U ANTBRIIT
tm st· com-missen« snus er « h» bsd
vwmt luktittndls ren
HWH Dess- Porhsndser sähe hsr den vgl
, v( Sen-is Dom der I-. POUM den Um.
lkcs Pns 5 Csnt skem indnl Der-s kka
bxndwr mu- dskh Print-»Ist mochqu
T ·bC-Jpanoa« s( Vordem deute- skrui
o sk
· WI?IAN-ssw0s c0sk4llx
sc III-los- sqasts, Nov kotb.
Er De bleveu klu- osek u
Vnislßk Bågkr er ißlje inne?
lass Maske til Iedeustaseadr.
J Januar og Februar avertewde vi 24 sindme Blatt ind
delt i 4 Possen og efter dat stow Antol Bestillinger. Tom sit-W
;detmid.hatvivatilatslumacmqngavosmiwkwmnd
om, at danker nger ikse er dyn. Nu bat vi fat os til Opgove o
bwife, at dette We blos gekldek akadme men oqfaq hdbundne
Z Btgek Der-for fslgenede Bill-nd:
I
I
i
k
24 gode indbnndue Boger for 89. 00.
"·« MM«5 «"««i!-:«»
Dust Follelrssiss —- fjtfte Sei-im '
1. .Zkedosmsceu« pg »Ja-view. To Fort-um« as M
Eilet. 192 deer. Brig 50 oentQ
2. ca Mdags Pisa Ming for Umdoumcen If
Louife M. Alex-U Das engelfke quave of Bogen witek 81.50. 850
Sidek Vor Brig 65 Gent-.
Z. Drum-neu Tinteng of den verdenHkmUe For-samt
J wies Dicht-. 159 Side- Pkis 40 Cent
4 Den Orfs Perle. En fortkmlig Foxtælling fta Ry Eng
MCTWUI »DuselT-oms Hym« Mks M
IMM. NLSkder. PRINT-ents
5. Les-geni- Dqtter. En Ist-erst Mdende Fmælling of das
M engekstr W Sir W Scott. 252 Sidet Iris 60e.
6. Fritz Renten Forwllinger. Ei godt Udvalg as den be
— M W Wsac 222 Sidek. Pris Soc.
Alle 6 Boger i Helshittinqsbind og flere of dem illusme
med tilsammen 1397 Sidek god fund sondean tilbydes des
famlet for 8200 nett-o plus Poe-to 25 Zenit
We Nr. s.
Sek- pspsltte kristelise Sinnes-strick
1. Damm Lov og M. Mit-et cf Pest-or S. Münsm
287 Sider. Pri- 65 M.
L. Den heilige Krig mellem Konq Shqu og Viel-plus om
Mdelfsn as Bei-W Wurst-, ellek W og W M
Stadt-n Messesjckl Af John W. 334 Sitte-. M 65 Ets.
s. Widsnmrwwr Ved Postøk A. C. L. OrwbsiatmntsM
213 Sidetc Pris 70 Cent
4. Ausgars Levned. As han« Eftethlgek Mpr Rimbert
Web Note-.- ved Prof. Olkik. 230 Bibel-. Pkis 65 Gent-.
Z. Paa hellig Grund· Jllustrerede Stian km det helligt
Land of Post. Ludvig Schwellen 279 Sider. Pris 80 MI.
s. Augustins BekendelfeK Med Form-d If Post G. Münster
343 Stdn-. Iris 65 M.
Alle 6 Boger i Zhirtjngsbind M Guldtryh misd ttksonmxm
1686 SideH for OTTO neue plus M 30 Genic.
Bogwise Nr. 7.
Sek« sod- kkistelise Fittcliuser.
l. Uns Erik pao Stdergqatd. Fortælling fw »Warum-U Vi
le', of Wer-laws Udtommen paa Wirkeng Foreninigs Foqu
1906. 184 Ader i fmukt Worte-et Bind. Pris 90 Genu.
2. Gudek min Jst-Mc Af Eugenda v. Mitzlqss Im UT
ved Olga. Udkommen under .,De unqu Bibliotek 1898. M
Stdn Iris 80 Gen-T
s. Jadswiga FMlling fta Ruölansd as Ernst Schritt 155
Sidet. Pris 50 Gurts
4. J hans Haar-d Fortcklling am Stundisteme af Heil-o
Streut-n Frq Engelfkved Ohn. 212 Sidek i smust kompoweret
Bin-d. Kinn-s For-lag. Pris 80 Cents.
ö. Gaumn Steuern-. Jndre og ydre Liv ffildret as doratia
Im Svensk ved Pastor G. Münster 528 Sider. Nedsat Brit 81
6. Lys i Msrket Fortcelling fra den tyfksfmnfke Mig. As
Annie Lukas. med Formd as Dmricstta Matt-, Forde for K. F
U. K. i IIer 272 Biber Pris 65 WI.
Alle 6 Boget tilsammcsn 1659 Sidet, alle tmdbundne, til en
fmlti Bogladepris of ZUZS — for tun 82 50 plus porto 30 M
WPWWXNXMINAWMQLX xxxxsx wdvx 8 sv m« .- xxskxwxxxxx
Bogpakke Nr. S.
Ioset til hvktt schleu- tf Fssilier.
l. German et Maule-je En udcnætket Fortællisng as Hesba
Streu-m Særdeles inmtt indbunden. 377 Sitten Pris 80 Gent-.
2. Wilhelm Posfelti Leim-et Den bekendte Kassennissionckkg
Selvbiogmfi. Oversat If Pest ere-Rusmus7en. 288 Sider
Iris 60 M.
s. West i Ofen-net Esn Bitnepostille as Post. Henn
ussiug, 236 Sidec Spec-: net-sa- Pkis 60 W.
c. Ved SIM Belysning. Foktwllkngkk for Bskn og unge
M Fridq von Kronme M cf Nr J. Dale 101 Biber
Pei- 40 M.
C. Dmiskillamikansse Nischel-lade over Kvng Christian tx.
san-lebe cf Marthen K. Mut-zieht 287 Ssider. Trost m sint Pa
pik es sum-It nimm-et 10 Jlluftwtionek. Smukt Shirtinqsbind
med Titel os Mond i M. Ptts 81.00.
6. Ins M M. En jkonomisk Dusholdninsg Kege
ss Gipqu oq Mag for Husmsdte 289 Sidek used W
fis-disk Register-. Godt Mit-. Særdeles klar Tryt Speciel Pri
75 M.
Il- 6 W modttlsammen 1578 Sider. solicit indbuwdne for
ISZO plus M ss MO.
Ists-.
Ile4W-24Wndnestqet——mdtmwgz20
Bisses-des fund M W for s9.00«plnt Fqkimdetw
,dnidefleftetilfældevilvmoetuhqugig»«
sausen-W·
Wh- Inlelmüti for Wes-W ·- Dis-W·
—24MMMW«37IAM»
Mutwwwmdeuwsichkm·
MLMMM
m Ist-.
O
sgsxj
WXMIMMMWMMI