Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 22, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .-. .- --
Tlls ONLY ssIl ivcsKLY
DAleH NZISPAPII
Publislsed is U. s. A.
It is oft-ad by
«·7·1, Inst-Cl VIII-h Ins-.
W- « sitt-. Mund«
so:«7--,,siabljshod by
Dum- 1·k- spkibl Rom
um« Eis-.
Iangkeren
W
est det eneste damit Bltd (
Ame-fikti» det- neigt-r
TO GANGB OM UGEN
adkivet ss
Dsnjsh Luth. Publ.
IM, III-r
set-C
ijvenummok sonde
ktsjt pas Port-ungemis
«:Ikrs M. «
Blum-Nebr» Tiksdag den åfsfiovek 1912 —
« 21x27s2795
sum nahsmakalcu.
Ean Vorzuer i Bette Band, og
da fassle sum knfme »Borgen-, man
vi ikkc vaer ligisxwldigc for Jam
f1uI-dc-momlen.
VI Zwar nmd Hensyn til Msomlrn
iskkis mene Pliqtcr cnhmsr fmod fis
seln og szne nasmussm nusn inme sdet
help FAU»
ilstmk san blwer Ewrgisnmach
huorlcdcits m hob-sc ji«-at tsller fau nd
wc and-an Pliut
Tot forme» sont Tmn Hart, om
dem skuldc fvarc Wo dettsc Ewrgsss
nma1. vtlde Ema-: Nonne-n den offenk
1iin’ Etlolu
Enaxdeci tnnnmsr Wu til at give
vort wäsntlmv Ikolcsystcm anldenj
for. at Emafustsvizntomlen or dulctl
oq ina Jnlwfalcr shan Nie-Umoan Jud j
fort-Ue 1 Zwiva i
l
Alt ist« ital Jicjjznuu Ux furc
mvktor m mku dirifkstmmn — U,
dcst u« uj smdi nd cum tust bunt
om: Juckt ist Ewmgmaaå for im
ex« Ost um Uristcudmnsnnsn ffux w !
n- Ein xndflnch « zuslean Heiman
mwnic Stole
i ui minkx um M Ord, vor Izu-:
rc stuis sag-do til vinc Tieiulkz »F
pro Tun-Muts Falt, J m- Verdun
Lvsts.« !
(
(
(
(
l
Dct vål vi lade srwa on gøre gasH
den-de « det er Jst-sit T«isc.-1,)le, ; sry
er oq vil Ueble at vix-re holt-mus
fkisfomfundetss Salt m Los og der
med Ms msoraRe Kraft «
illlcn olm san on indgaacnde llns
derimclse vijen at Ssamfundests Mo
ral impr W dct sonst-kqu
qer nærmest at give Kisten og Kri
stmdommen ellcr Jclu Dilciplc Skol
dm disk-sor?
En enden Sag var dot, am Lan
die-l ikke acw fri Reliqäonässvislse oq
VesEkvttelse for samme.
scs forcsksmmncr dist, at alt, man
kan »Im-lange as en Etat, for m
Krlsnsnsdmmnen i den TM htmus owrc
Sle oq Los-, disk er Frile ksq Vl
Mem-.
Apoftlisncs ou Apoffelkirkom jaMars
tykkirchn med, mid ikke faadannc
Fordcsks rller en saadnn Vcsmntftlmsls
fe, ou nlligevoL la trods Forfølarls
se blas-Hoffens Diskule Emnfunsdetis
msomlsfc Kraft.
List er isn Tilrnsdsuisrni1m,
som "c-(- Dust-d til solle Tidlsr Og under
alle Omfrwndizilwdisr m lasst Maer
til
Mm lwnd vi lnsr Jäger-, vil vi doq
ingcnlunsde have forftamsh Tom otn
vi nas- jmod rllrligionsunsx swisniua
i die-n alminsdcliais Zikolch Will-nnd
ilsllsn iom vi ist stillede i dem
Land, sjncr vi Jmcn Milliale for
praktlfk Genwmføkelsc as siristens
domstmidewisnlng i slsonmmncfkolem
og Taa wem-r vi, at slirken ingen.
Nist hat tsil at lasaae Skyldrn for,
at Momlen smpr fra Fig over
ma Skilelyllemet
Roger luslt and-et er M med Z k o
lis n V (- t U d n i n g i Kräften-dom
mxsncs Tit-nieste. TM san vi ist-e let
owwurdekc
S knien er en as de fortmufte
Midlrr til sitistisndommens Endsp
relse m thdsflydelso Ida-a Mission-I
martert
Mcn det or jo sslct ikke Rom-unme
sksolcsm M er Missionsskoleu private
kristne Skolast-, sder her kommer i Be
tmatnsing.
Oa sda staat vi so inqenlunsde til
baac i dette Land: her tan vi be
nytte private Kristne Stoler i faa
vfd lbUtrwkni-ng, Tom vi hour Villie
oq Evne til.
Ja vi bar esrdogiaa Frihed til at
W os vore Varus heIe Unber
visning, sden verdsbige lige im vel
fom Undewitminsgen i Krsstenidoms
men.
Og den-ne Fr« -d og Net benytter
Mk als-m- den atolflk Miste jiq as
f ·
i swr Usdsstrcvfning, men særlig ogs·
faa man-ge tsyskis Luther-auch benysts
tcr fig af faul-me Frilycd og Ret.
sOq om nsu svi Dunste i Regslcni
isr for faa non et Zted til saasdasn splv
hebt at Watagc us vore Varus Unsl
·dewisn-iug, saa ftaar der andre Mid
lcr H vor dsinadiadcsd
Der et dem-de Zsøndaqsskolky wir
sdjgsksfkolkn Ferjsfkolis on faa vors
llsmdomcssfolet lad us Ruthe Iwad
svi bar.
Msun fkfr niligwcl Mr. J. J.
Hilf ec- rct van det, naar kmn ai
vscr sin Tufinsdcr til Ztøttts net-W
for privaij Iskristnc Zkkoler cller Sko
lmx dist- fmwcs og Mitte-k- af Kirsc
futufundY
Most Ast ikkc lønmsr fiq bedu- at
tasnfc og arlxsfde i den Rsrtninq
at kam os Tanpmen oq drive von
krsttjs Iltmdiontszs««koi(«r med Kraft
end c spekulier vaa sdet umuliml --
Kristmdomsunderoisznsitm i Kot-unn
troff-diens
Vi founan thi dct er jo netou
det, Mr. Oisll siqcm at dvt or til
den Zions Stolen vi man Ti- lnsn
for de bebst-e Vom-re —--— a1tscm oqs
foa for Smnhmsdsmoralens Frisnmm
Mm vor Assoveedtnnkc anwncsndc
»den Zuq nma vi mscnme til nasftc
Gang.
KalßaHrigm
Te fike sonnt-pun- Magtck lmr un
alle erstattet Tykkikt mig.
Inkfiet fvncs at viere Mr mindre
krigolyften,
.’ltEk-i:, H. Oft Nin-sen
äimI mnlkmdis i Tau Rsnrmiiddng Ein
Wssnndj i umssmnritmwl at over
raskke Portcn bot-:- Itriwksorklasring.
List onst-ist at ftm sammon mod fine
rrc allwrcsdo Magter una Bann-L
Sanktide tin-d urixIsTivrklwrinzw til
ankith dehs (8«)1«wt·mland m lsm
dorliq Krisen trl ilsksantomsqrm Eck«
åsiknx oq Wthnriott
ZkJrlwn fcsndtk Tut-hist Im sit-Hi
ertiasrjsrq i :«I!"!c:—. Vanrjm fulzltss
cstmx m :I.I«’m-.n-n(su·-n lmvde Dom br
Mtdt crilusrsct ansjcst urxkl Mr W
IT quk TWNX TUHNUV El ·’!Iltl’fc!«s
m- ln«.k1«mti.- Unmut-n j Jlsnsizs Sanais
ist-Eis Nnmjksrx Kot jubhsis imm- ess.
Ausdssm sum to quskis smwnlnnwis
åmr MEin delig er tin-Umi
Jks « ind ma :le«ti1’ch,1tpn m imm
Mc siq from ki! Bonina To mit-sc
rede den tyrkjsfe Fassminq Wo en
ists-stund as Lin Wird-:- km dont-Imm
ind iaennem et incwscrt me mel
ksm Den mu- Riasfmnm Trcmsm km
sktyfilmnerivrnc oq de san de Tyr
kkiskic Zsoldutrr arlusjsde paa den«-I W
Hfwitninger ved clcktrjfkc Wiss.
Podgsunjw H. LU. « Essai-to
txt-gross Contmlamns kmnxsutrerw H
omsfrinq Tmi for senker at fort-Ist
et almickdeliqt Angrisb ma Ecnmri.
Stasrke wriisfc Afdclinsgscr csr ble
vet sewdt uwd dem im Zentari, oq
man venter paa, m der nu vil Nim
m stort Staa. Quer tknn sann-do fra
Nordammen or bmqt her-til»
Uonftmitinupisl, IR. Oft« Alle
Eftxsrmninmsr. sont indløv lusrtil i
Aftes gis nd paa, at der paa fleu
Ztoder fommnr skarms Fasgmmgen
sdekiblawdt i Distrikict Nord for En
ii11j-o. Ilsiqsministcren lmr udstcdt
en Pfioklanmttom bvorj Von ovfors
drcr Sol-dumm« til at respektercs »de
teö Liv, sont Mk ideltaqer i mespem
jka minidft Minder on Bin-n, im
vise ssig vadsg den tyrkiffe Armes
Tvadäbonen Don lasaacr til, at de
wcksske Treppe-r ikkse maa als-nimme
at en stor Oel asf de Mænsd, som
nu sstiaar over for dem, Mr einfker
sat fremde-, smcn man cum »M, fordi
M er dem befalet,
Miet ecklæwde Serbicn o«g Bins
[ - - » ---"" - - - «I
got-im formen Mrig i Okaardiogerins
gen rixlbagelevevede sdesn jevbifke og
sdeu bulgarjke Minlisler dscrcsö Kredi
tiver og ouermttc do to Legatioirer»
en Nobe, lyoori sden Tiger. at -det erl
under de mivasrcndc Omstasnsdigheder
en Umuligslyesd at oprerholde Fveden
længere.
Du Iowa-u »Hu-rede ZEIer Pa
radorede en fwr «J.)i’vnnes·kckmængst
qcnnem Bislqmdcs Nasdcr synqcnde1
og ranbvndc Lmrra
Smij Bulgariistk 18. Oft —-z
Usonsg Fvsrdinnnd begcw sig j Mam
til ssin Armes Hovisdkvarier nasr ved
idscn stumka Garn-se»
Verbin, IR. Okt. - — Torkict kyar
tmktvt fwre "1k-ttgcssnncukei«, nd of
di» «m"t·o Bankth Eiter lwad Oder
forttlsllcis BILZMUMNL Pcngpnsk Nod
Nimmer i Tnsflnnd under Zultan
Additl Onmidis Mit-gering sog ist-ev be
trnqtkst sum ist siriqirsfonsd Muldot
er nu ma ch fm mtftoudjc i Ru
mcmcn for at bringe-J til Konstan
tjuowl Wa ist Tom-WILL
Jllqikt is Okt. Fin- graska
sitizxizssibe ledsnmr der Umschwun
fkib ..:«L’(’acedon a«, der Var mn Bord
Graskerin Vuluarer og Svrbmx Dom
kommt-r im Amerika sur at doltuqc
i sman Ztibet Vom biet-til im New
York Onst q Asftcsn og fandt inst
fiw Wiss-firka som Cshxrskoniaud hav
Dsc MII i England
!
l
!
l
Fate for Meligiouskriq London,
II Okt. Nod-U »Tim«e«-:» wacke
fpondcnst i Zofisii 7i;i(i«, ast Vulkan
kkjgcsu vix bliius more on tiiisligionss
siig end en Ruck-Ing. Tsxt uil Liiive
en mig, »vor sdor ingcii Bariiiihjertigs
sue-d viä er visi, en sdsrig fnbd saf
de vasrjtc Grusomtwdciu Efter hvad
der ei- wlogmfowt til ,,Cl)wnicle«
fm disonsmntinweh afslaar Tyrtiet
Forflazwt om en miropasift dimifmsns
ce· Et ander Delegriim tii Tamsmis
Blad figer, at Montencgriiicnus slyais
timist m wrkisk Ekilliiig nin Tum
lmscti uq im Heim-nie iminlmnsdis
denne Fasslning fiele Tor-Ida-,1. Lin
Søkimrp fawdst Stkd vaa Ein-n vcd
Sturm-i molk-m et montencgrinik og
et mikiif Zfiti, og der torkifke Zikili
bog Flugtcn
De britsiske Autoriteter ti«ok, at
Inn-Um vil blivo fort, iordi do kru
formt-i- Wudc bar smimnskcliginsd
at und-sink- Pokme. Biilgsarim timdo
for kort Tid iiden ikike faia limm on
lillsc Zum j Parisszi ikkc bebt-is
gis sdet T-i)rfsiset. da dct fsorfogtc at
Linn-i- Pmmis i Rom York im Bari-I
Te ask-dri- Lmido er lignisndc stille-die
Man mir, at Wissen Uil iisdviklis Pia
til at blive en Lunidkrig tin-klein Viil
music-n oq Tyrkiet ou en Zskrig met
lism Tyrfiet og Marien-land. indeisc
mein-r man at Tyrkicst »vi! koiiscoxi !
iron- fin Stier og aimribe Bulqas
rim, Eisi- Eiisrbikn fasn komme iiii
Miit-redi- til Hin-Ip.
Rooseoelts Befindende.
Arn-tmngcrms ha-· lyocr Tag from
sjdjt wdt paa Vcdth Simonie
Tom lmr vawt out-Erim lmm, hol-N
zwnsusltatison Zion-bog Atti-n og be
skuttodcy at shan kunins afwifc fm
Chicaqso i Wanst Morng ofter sit
Die-n i Dyswr BAU, N. U. J
Lin-dass himm- kmns Essai- vløsdt un
Tel, kku lmn umde »Ja-M nsoact Ju
vøcy misn ist-Ums Dcslts ansncw tun
sum nimm-läge Folger af, at Saat-et
dolose vg af at ban bar Iiiqget til
SMAL. - — Im trasnaor til Nv i sit
»Sie-m en de
Sidste fra Krigm
Un- sr 19. Ost-oder bereites i Kost
Ijød sover vadonx
Balgerei-ne ists-diagn watiaplms
wesha, 17 Mil fra Adrianopeh Tyr
kernes ftcrrsespe Fcrftming Betst for
Konstantin-weh oq Byerne Djuutsa,
Namika og Dsarevosolso. ;
thkifke Tropper guar over den»
humorika Nmtnsssc og hcgynsder Mar- »
eben imsod Siofi·a, Bulgariisns Hois
vesdstau og Phiiippopolis. ;
Bander af Tyrkcr masfakrerer ·
Ju«d-ln)qgeruc i tre serbifke ByeL l
Forenede bulgariskc og 7·01«biskel«
Tropwr marscme inwd illssfulx og
fast-weh sont de fkridcr ironi.
Tusker-ni- flanr Montvmszxrinertw
tillmxus ved ScumrisSøwn Ti Tu
smsus snlldan"t«i.s ,,t1«si-lw«:icmsn« Malt-ewi
lismsdo Albmnsm flaar iig Zwian
uns-d Turfmns visd Erntan
Nmsfkcs Tmmmr oversfrider den
wrkiskc Grasnfc usw-n Web-stand ou
slwmrsder Mark-lieu intod Zalsonkkax
cui-d Adrianomsl fotn EndctnaaL
Miontwisaritwc indtoxrer Port-er
m den allman Vn anbosch
Don forbifke smmvrins ittsdtaaeH
Den :1n·t"iske Vy Vujansovatz. j
Atrizpllnanrn vrflasrcsr fjn Nøj !
mutet i Noti- tic Russland-. ;
Keim Peter of Irrt-im umwer
ssxkiuigrkig -M(mifest. H
!
Guoernør Johnfoni Chicago,
Hast talkt til Tufindek under !
Positime !
Chichu III Oft. Numsmør
szram W. Fahnij di- Progressiss
Ins-J "Ri(«evrc1s««idontKandidat onde
finc w III-ges Inleprnqmm ler i
Afterr, omafom af en Politivagt.
san Eva-Dido en Zkurc af Tufinis
der sum Tilbørcsrcs ver- Blut-rings
msødct »der holdtcsci Hm West 1:·).., s
og Laden Ave. TOle Lmn taslte i,
bavdc Ziddepladscr for unm) a 7000
oq dct var mkfsnldt san nimmt- munt
te staa ou. waisrnørcn bin-de intet
nnt Muth-ab fm Rsoofcsvisln lmn tol
te om do Prmjrcstssimsszs Onsfisr og
Hensigtkn
»Vi slmr uasrct reget-ist af sporis
sisorwratiumsr«, such him, »wund
lemst of dem, sont om vi var en Del
af den-Es Entcrprisc. Mcn vi bar flat
tet«1m-D at ksasnuns Zskinfanm Nu
kasnwcsr vi for lwensdcs :lki’-asrkcsa,1csr.
J Isotslwlsd til alle kliehscrinqsssager
lmr vi tagt-It Standpunkt Inn alle
can las-(- M Vi insiitstmskx m den
usvnlijus fliege-ring, der faa lasnac
Lmr funtwlksret denn-e :kation, skol
afløspiri ok] folfcslig Akt-gering fkal
il)avdes. Vor Zog kalsdscr um dkst
højeskc og bvdsns oa nobleste i Mru !
krchvslnsqu Vi imm- at nørc dettiss
Land lusdns Wicht for Mit-nd m«
Windisr at lmc i«
Cyphoon paa Filippinerne.
lluswr 2«. dis- tnoldciri Im TIJkanch
at over Inn« ILIkIsnnNker er ums-um
ne i en Typhoom sum biemsøatc
Jamme dcn its. dei. Fin- nsdcni
tifircswdis Astkmrisaskwns, trcs Mir-nd
oq on Piae m- blansdt di- omfomnscn
»Et Tamsvkkib for-listi- nd fsor Spalt-n
thy oq somit-n Lin dtw i Lan-d der
me Bin-me than, Diana Tonlede
Fllämsin ng Escsaltsutsc er sasa aodt
Tsont nsdslcsttedcx
Sidstc ,,Sttmv«·Vote.
Jfälqo ,,Chi Nsoc Her-As i fisdste
lbgc optasgne vamfsstemning er
Mit-Ton fromm-les den lebendi- blonsdt
Vmsskdentkamdisdateme· Wiwa til
chsnsdes 85 Etat-er mit-d tilswmmkm
429 Elektoralftemsmen Noofchlt 7
Statt-r med 78 Stennnmy Taft J
sSsgmter smed 11 Stemmer. wivlfoms
me 3 States- med 13 Tit-mutet
Mrsn Blasdet mir Vpsmikrksfosm paa de
»Es-anse« —- bvem visl sde stemmcs for?
De kiim saure Usdslag.
s- H
«(
W
Don juridifkc Foreniim i Finlsansd
hat· u«dnc1·vnt Professor Dr. jur. Las
sen i Uølnswhavn ti«l Ævessxfwdbem
.
Un Mjss Wsilfom der nylig er
ldøsd, lmr tvstaznenxeth 73,W() m-. til
de engele Balgrctskvinderis Fores
nimm-.
I
Zuscstmtialcn Ikddnbsssz Wonne-al
2. Ofmch Williani Gattin, Direk
tørcn for Zuseztkanalszclsbabeh lyar
used-den, at Zurzkansalen skasl uddyi
biss- til LZU Find-J Dybdc erbcjdot
Mal malwznmchsts fnm«t.
.
«L(jot«gst«-scd· Verlnk L. Oktober.
TJil ,,Tsa,1«csbl.« teiegrafcroszs im Och
««1u: Ut Menzier i Mastide af
LIUCA hat øsdcingt 21 Hase og
drasbt 18 P«crs011ks1«, og lizussaa manku
lizmcr mdnu under Nnimsrms.
I
TO Mdlroscsnms Sonn-re Paris
2. Amt-ist Politik-: lmr i Ding ar
rssrcwi on Vor—:»spci"ul-un«t Ved Nnvn
III-uni, Tor Our bedmget en Mamgs
do Entaafockk for Muse-s Spur-epime
· alt 1,2«l),l)«« Franks, m bortfvils
Ist Votum-ne Wo Vørsoik
Traslst Stumm stlmnnistlmL si,
Thole Fslnmsren Ernst Alig, isom
i Estvmtisddusg var Mai-r ou mod sin
Flmmmnfkims on ncied sitt Illckontør
Tom Passsnmsn stinde nisd fm on
Hof-do as LW Meter. Vmgc Flcwere
»Na-hies- -
.
Sturm i Ist. Port-nimm Brrlim
l. Oktober sTil »Ach Tagjcsbl·« tsc
«lcsqu(sricsc« fra Et. Ihetergsslssorm Zum
Folge af on violdiom Sturm, der bar
rafet ,i Gans-, er de lavcre Drle nf
Vom umsrsvømuust R Braut-nu- mod
Laduing er funkct Dem Jena«-oben
zlfcunkus gamlis Trasor et· vasltcde
I
Vksdragersik General Mutt. Ver
lin, Z· Oktober Til »Lokalnnz« rele
qrafcrm fm Eit«18-c-1-c1—:bom:Gen-c
ral Umgrij Oqornwitj m paa Grmrd
as Rodrkmisrim und-or den mesfiskv
japanffr Krig as Mifitwrdomftiolcn
i Et. Bist-erstmer Mut til Tab af
Adel, Rang ou Ordcucr samt til
LIE. Aar chntsstr i Arrestantfsmns
lmarkirt m til at homle ZUWW
TUW
Tcst Vulsdenmr Ponticnsth Zusamt
ijclsWARka Meddtslle at dm
isslriiq nimm-stfo »Ja-r Oq Munde for
Tidcn mu- Fsvrikm mod den Vol-Nis
nmr Pnnlfmsshs Opfindulfc msdc vvd
den dnslnm.t1i«"«t«is Amst, ug at Forføgisnso
or falsdcst Inn slnsldigt nd, at der er
ariinsdpt Formodnitm onn, at dtst l
dnnffc System indførus disk. H
« !
Jscsrnbancr i Kinn« London, l.
Ost-owns Til R. V. tolmmssores fm
IPcfinm VscslgiTkO ukssapitalistcr hter
lafsinttist Ovensnsskonmt nusd Kinn an
aamsndc et Bann paa 250 M«i11,;
Franks til Bnqnsingson of en Fern-«
bonso nusllksm Honnnsu osq Smnfsx
used isn Fortiwmslssc til Lantfchson
W Bastschnu Jernlmnsen skal tierisc
·som Ziffer-hob for Lamm. Linien
Osamsrlyou »Oui«-Wot! fksal doma
Stnmmw for Sunjatscsns Jwisnsbancii
Mtent.
Persisik Raivitist Tebel-am sk. Ok
tober-» Den xwfsifke Udemsiqsminisftvr
mater sowrfvr den scpmissksske og sden
mtsjffkis EIN-sonst at usdtsale fin Be
klaqclse Mr, at den perfifke Rege
ring siskkis ier blaer iopfordtet til at
Idol-Anim- i sKonGerencerne pasa Bol
eman »der san nøfe sberørde Pensan
For-hold Usdenriqsmänist visl send
videw Wissle at Prrsien ved frem
»—
tikdige Forimnsdlsinger tach» til-Bd pack
Rand.
I
Mit-a og Mongoliet Til ,,Daily
Tselegrsap-h« wlogmfisres fra Psekiskg,
at der sdson Ci. Oktober sksuldse afhiolsdes
en Kionfisvensce i Tschangtschufu mel
lem de mongolskse Fyrfter og de
minnchuriske Gawkrnøren Pan Kon
fepenscen Wut-di- det østligis Man-gotis
Tilflutwinsg Eil Nemthlikäsn Kina
bsøjridislig prsokslamereå J »die ssidste
Uger hat der funsdet 10 Kastan Sie-d
quoll-ern Msongsoilcsnw ug Wust-ferne,
bvorWd Illksonqoslrrncs blesv slaaede
ou mistsede Von-Ded- 400 Man-d.
.
Pauswdcs Vsalqwtåswinsdm . For
lkdon fortsfoslsdt der i Wall-I tut-get
stormicsndc Zoener under et Møsdty
sont afbnlsddcs af Minister Llsotyd
Genau-. metikkis Valqmsfvinder
afbrød nospslrørliq "9.72«i11fstcr-c11, og til
fisdst blw Publsifnm saa oprørt Mr
ovksr, at Valqretskvänderne fjernedes
tin-d Mant. lldcnfsor Lsokalcst skew der
nn asivorlims Svekstsaflien ddet wogte
misenidts IlIkisssIsnSschr Ist ulasdmsrms af
Stimnntoretskvintdun Tsrt visste sig
Imiuliq, at diesscs hade akrsfafth
fiig Alt-oder. som var ndpolftwdc ou
forwnscsde med Maule-.
-Vol«ds-S.tyvet i Fin-l-an-d. Helfings
ber. J Illkorgrs arrscsftkrodcs Wiborgs
Vorqmscssnsr, Faqerstrønh samt Rwadss
mænxdetw Paslnwotb og Lucan-den
5om alle nie-d sTquset Kl. 10 førtcs
til St« Peter-Wurm En Forsiamlkng
mm »ile Tinsinsde Mctrnefsker tyyldesdse
schn me Baum-naer Vosvgsmestcr
Faust-swam- usdtswite wqte Ovd til de
forsamlech Politimestseren forsøigbe
·i«midlisrtid at shfnsdrcs hasm deri. Kon
tnrcbsef Luxkaan fisdder staij ar
resfusnsf i ZE. Pistorsksborxx
I
M-. Fu Il. M. i Stockholm inmka for
ledsksn llgcs kennst Istsdlmdvxiis til Ma
rksofcsntc von dscn onzuslfkc Flsaasdcy
imn da lau «i Zvockfwlm sti. »Aus-I
ska «:!Ic’«ork1onl)l.« lmvdr m. Inn eftori
konmwt Jndlmdklfmk Do ls01)—k1sk1vdes
micsd To, nq der lmldtcssji Fozsedsz
for dem nie-d Isortssxrigninq of on Rass
fcs anssbillschsr fm fmsnfk Folka oig
Nsntnrliv. READ-on affmm Enqlæns
dorms florc Esmmsv tut-d ftor Zimkh
km Mist-disk slnrtcsdesd IIiscd nogle Ord
uf Tr. Mut-l Fr-j.-:s. der er Roma-nd
sm« Werden-F- frjfl-oliqc Ejsndmtisrfori
bund. EVIUW anc Tag holMeH
cst Vodcsmøsdsc IWD en lillc Wolk- af
trnsmdsks otmtslskc Msatrnscr.
Te tormnstks Ii1«islikc«J-oxnu It
k)i110tcs1«-Tclmrmn im Zøul er der
nn falsdisn Tom i Zum-n tun-d de
sxwrmncnn der Er anfiawdc for
Aufl-an ncud den jagt-mich (!·)cm-mli
Anwan Oder Hort-a
Var-on JusClyHm Prassidsnt for
;1). M. C. Il. i Wovon- en af Inter
nc vod Somman Hionjorenchh og 5
andre blov dømtis til 10 Aar-I Fastna
'scl, IR Andre til 7 ANH, W til ()
Aar-A U til Z Mars
Der u- nniolrrtid gocit de Watte
Don stsil at nwcllorse Dommon
I
Don taan Monat-. Tom Manne-l
saf Portugal lmr ojfentliggjort et
:llk«anjssoft til jiue ttsofastih slwori lmn
soptnunmsr dem ti»l at holde u«d.
i »Im ftcmr salvisd pack 1den Post,
sont Pligsten beste-irrte tan til,« stri
Isver ban, »i Spitdsen fsor mit Falk
for at bringe dets Hmb thl Birke
lmgørdse Den vomlistisske Dem-gel
«s-e. « ikkscs nonen Gewika mcn et
llsdiflnsa of sden watvonale Villsie som
s Monosrkiets Geniopretnslse Tor Fir
drolanssots Frelsse«.
chrd den stapre Eis-Roms egentlig
zweite-m- vod at vcere ,,i Spidfen for
H Wo « ,grun«der hans Landsmænd
fong over. Forelsbtg rejfer han
mmädt for at We sig en Mone, feist
idennic MWD var han i Wien·