Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 18, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Exkkmxikterensn
I Wenlfat Mdsi og W
Mcd for det W Jdck
ismetikm
ENGEL-E
DURCH I-U1’E. PUBL. Sollt-ZU
sie-, Nin
«Meten« uhaqat does Thva km Indus
Pris pr. Aar-gang.
It Fremde Stank 81.50. Udlmsdet IRS-O
Blut-et hetales I For-Wh- »
III-Ing, Betaling, Adressemkanvrmc og I
Inder sagaaende Markt abkmerest
DAlekl LUTH. PURI« HOUSB
Blum Nebr
Redatttu A. M. Andetsm
Mk List-a til ..Danskeken«s Rat-bald
Wilinqen scattespondaneer og Attiklet
of mhver In, dedes adkesmeL
«!1. M. LInv:kien, Blatt, Uebr.
sure-M at Blsit Poamksioe as wond
su- matt-on
Advonjsing Rate-i made knoka upon
MUMOWL
J Tilfctlbe af Ungetmæsnghedet oed
Optimgetsen bedeg man kkage m det sieblige
syst-Ofen. Skulde det ttke hjclpe, bedes
san benvenbe Kg til ,,·kanskeken«s
stutvr
Jkaat Les-me hear-endet sig til Futt, ver
sperterekiBlabet.ennn for at kob- hos dem
sset for at few Onlygning om det com-rede,
sites De gltib omtale, at De Tau Ton-risse
Itittet i dette Alsd. Dei vil rekr- ttl sen
Dig Kot-h
Geheimen for Wisconsin Firedszy
Past. C. M. Olsem hat telegmsfifk
unsdewettes os om, at Oshkosih Me
mgheds Bidrag ved en Forglemi
melfe var bleven udeladt i Fortveg
nelsen over Bidrag fra de forskellis
qe Menigheder i siredsen (Se Side
2.) Bidraget er 34020 Meddolelsen
Iom icke, fsr Lxsken var twkt, hvors
for vi meddeler Rettelfen hier.
En Mk. Hawkinsn der nylig ds
de 98 Aar gammel i New Brimim
Bucks Couran, Pa» gav 830,000
til Bamisternes Forlagsforening
for at fremme Udbvedelsen of deres
Littemtur. Tenne Gcwe er værd
ast læggse Mærke til, bemasrter »The
Loth·«, ikke alene paa Grund af
Simmiens bemdelige StørrelC men
sterng af den Grund, at Gar-er af
Oden Slogs er sjældne De flefte
set paa ens Foklagsboghandel sont
en »li«tterær Trust«, der raasder
over ftor Kapital og gøt rig Heft
Men det er en stor VildfarelTe
»Wind du got i dtt Hus, ei værd
Dis-e saa meget, foni som du gfokde
det Lippe i Himmelen for Herr-en
vor Gud, Thi hmd vi gør i vort
M her paa For-den i Lydighed
M shans Ord og Befaling, det
regnet hem, fmn det var gjort i
Welenfotham..·.thckd
Stilldisg Gud hat fast dsg, forlad
den iskke, naar du bliver en Kristen
Dorfs-m sdu er en Tjener, en Tjenei
stepigh en Arbejodsnmnd en Messer
eti Mit-oben en Borgmefier, en
Prins — gøt hvad din Stilling
inwer. anen Kristen sbal forwgte
lin Stillinig, f«l’)ersosttc han lever i
den efter Guds Ord, men hellere
füge: »Im twr paa Jesus Kristus
vg gttd fom de ti Bitd leerer, og
W, at vor kære Herr-e vil hin-l-i
Luthek.—»Luth. Her.«
Der spekuleres paa wt fowansslcj
Den store Sabara Ørken s Afrika til
en stor Jndst En fmnft Visdenffabss
wand can-der Eine Landsde til atl
gribe Lijlisgheden til at Madaan
vordre Afrika og lægge det ind unil
der euwpæisi Cisvjlisation Han an
sek det for gisrligt at forbinde Sa
bam Ørken med Middelhavet ved
en Kaml og fauledes gsre Orte-l
nen til en sinds-. Det hævdes for!
eeu Del, at sde Dele af Ørkenen,
som quger højere md Søoverflcsden,(
er kige saa frugtbare fom Europa,
om Ide fik Band, og denne stove des
s- vilsde blive fra 10 til 60 Fovne
M, san den bleo feflbar for Fragt-(
Mc mellmt Alqaria og Mk Vefts i
Ist-DE Og det mærkeligste af de:
Ue Msde blivr. mener man, For
sdrins af hele MAfrika
Pisadsen for-an Unwa Etat-dort i
Wohin-Umn. »The Washington Ti-·
M« fort-flach m der reife-J en ling
nende Scheine for Luther. Bladet
sigeu De 8100,«00, fom Hang-res
sen hat givet til Eolumbuss Monu
menteæ, og 5iom har bragt faa mange
befsgensde heiml, —- vilde det ists-;
være rismeligt m doble denne Gabel
og reife et Momtmkent for »Mot
tin Luther«. den store Reformator-J
en fremmed vel sandt, meu en, som«
wer-Saat Columbka i Ver-dens- Op
lyswinaP Det vilde bringe en
Masnsgide Luthemnere fra hole Ver-,
sden hertisl og ikke olene hjælspes
Byem men give der-es Kfrke Publi
cistet wden pokickifsk Vetydntm1."
Vort ossentlige Stolkiystrm
Det, vi meddelte as Tean Hart
ji Denver om den Zag. er vasrd um«-«
lmm Overvejelle og trænger tiI’
Das sogsasa til mka (
Port Stolisfyftem er vgan en;
Sag, vi lange hellere befeuer- os
mod ensd Politikkcnx den er af star
re Betydning end hvad der almins
delig forstaas Vod Politik.
Den offemlige Stole eller Kom
munefwlm er af im ftok og gen
nemsgribmde Wing, ford; Vejen
til Samfundslwet for fwa godt
svm ethvert Menncsle i Landet gam
igetmcm den.
Der er jo Kommunefkvlens Op
gasve at uddanne de unge til alt
blive godse og nyttigse Bot-gere, sit-k
kede til at møde Samfundslivets
forlkellige Max-.
Doan Hart erklærer uden vädere
Systema fallit, og hvad han Taa
har at sigc til Begann-helfe af denne
fin Baustawd det kan Wenfoti
ties ganskekom Systema hat fsrt
til 1) at der er bleven Ordeer
-duktion »f. Ess« Jurister og Medi
cinem og for faa af de unge er
fkfkkisde for Livets merk olmOitvdelige
Still-ingor, osg 2) at Zamfunsdsmvi
kalt-n i en sorgelig Grad er lian
flappa
Tier fsrste Punkt kam-mer m not
til rwfentlsig at lade Zogmasnd ar
bejtde med. Vi anicr del dog for at
mer as stor Denkt-Mag Te, der
fsorejtmr Urqdmnsmens Unsdewisi
ninsg, bot klmgøre sig die mov. Lji
M i Nutisden stiller-, og indrctte Unis
dewisningsfagenc og da hole Sko
lesyiskem derefteU
Mon det ikke var paa Tddc oi
fik en Undewismängzminister i Ko
binetlet i Washington forudcn Zins
lesupevintmdemerne i de onlile
Staitch ;
Der Tynes os, at del-Tom de en
kelte Etat-er ikke kan styre hver sit
Agkrbrug, smen vi man have en
Agerbmgsministen saa tun-de der
We lige im god Brug for, aj hele
andcsts Swlevæsen ffk en fromm
gende Repræfemasnt Tom Undeij
njngsminiftet
Onad Leim Hart Oenstltpr »Im
Wucmi.ddel ins-d D-i- OnJcsstedch
Musqltsr or jo at welcme Den
skoicn og Hm anvisndc di- Bcngc oq
Maswa Tom Zorns-d Dildk Pages-, 121
at gøre De kam-re Fskrador grun
digere og Ewer «
IlkaaOTC ika 7aa gal en Danke
For øvrigt kcm her bemcvrfes, at
alt, kwcxd han striver, bærer Prwg
af, at hmi er Storftadsbosrger
Men det var det endet Punkt, vi
agtede at gaa ncerimere End paa. ·
Her staat vi over for set Spsrgss
maaL ssom faa at sige hele den ci
vilifewde Ver-den tmnTer med.
J Frankrig hat man scilt Kirken
fra Mu, sog i andre Hatt-like
Me, ja mdogfaq i vort »Ja-dre
lmd, er der Kræfm i Bevægelies
for at faa Stat og Küsse skilt ad ogs
derved faa « Religionsuwdeisniws
gen ud af Wunestolen, og her iv
U. S. Amerika erklærek man donne
Skole uden Reliqion fallit i mo
valkk Denken-de
Her er iskke Swth om Re
Iimon eller Kristewdom i oq for
siq DenmkerkendesjosomeckGoi
de og ms W og Wiss
Wen SMAWC om Religion:
i »den W M, cq Gen-:
stgæeu dede mm vel hoc-ewig,
viere at mq de M, M For
Jvkk W Wis- hqkmed med«
i
.
I
s
III
E
E
Est;
stemet i For-hold til Samfuwdssnwi
ralen, ellers vilsde vi sige, at hqsn
rohes altfor lädt Syn for mi-«
svensdonnnens Kærncy og det er et
stsort Spørgsmaah osm Kristendoin-;
nusn naar at blwe en msovalsk Kraft,
hvor Den jkcc førit er blwen en
frcljende Kraft
Der f1)nes,fom Denn Hort mener,«
at der kunde iwdfjres Religion i
Skole111e, naar Katocljkkerne fik de
reis egne Skalen Vi hat vore«
stiore Tvivl i saa Hetikfeendc
Zmn en Fiorwdscctning for saa
list fom Oplæsnjng af Striftafs
snit og at holde Vorm-ne til at leere
sde ti Bad maatte man have Lækem
Tom i de: mindste havde Agtelfc fsor
disfe Eing. Og en smde For
udscvtning lumde man ikke blxve cnig
om at gennemføre overalt
Bot-re var sdet san — Tom vi
for-staat det fker paa sine Steder i
Ganada——atmangcw f. Els. en
Time oem Dagen eller visfe Tismer
om Ugen til Relhzionsundewisnntg
og saa lwd Præsten paa Siedet kom
me i Skalen og undervisc VII-neue
Men her, hvor Mendelserne er
faa opblantdede, ladet IIng denne
Man-de at indfM Religionsunsders
visming ma sig næppe pmktiseke
Vi flal fremdolde en enden Tanke
i en sent-n- Artikel
l
Woodtow Wilson i Linkoln.
GUTEer Wiljmss Bei-g i Lin
coln var et encjtaaende Trjmnftog
fm først til stdst. Lasnge fsr To
gexs Ankomst var Gadcrne fylkdt til
Trængsel mod uhyrc Menneskeskns
ker. Tor var sickkert 50,000 Men
nesker paa Berti-ne Menge shar
end-W gænet saa hsjt fasm 125,000.
Gennem Tagen var der ankommen
5 Efssttatog. Ligeledcs var der Au
wmobillcks i Hundredevis im oms
lisggende Egne. Alt-ne fm Vyen
iEagle kom der W Automvbiler med
over ZW Bag agercst
Plusdiclig skingrer en Dasmpflsjte
Tcu bliver ved fsor ca. 5 Minuttet.
Man Ded, at nu er Guvernskens
Zog arti-Deren Enart hom- man
dundrmde Holdningssraab fm Sta
tisoncm og Trasngsclen bliver om mu
1Lsg endnu mer-e volsdsom Polsitts
chef Hirn-get kommst i sin Amo
«mvbil og assistieret af flere Vetjeni
te tilthst hanc-r han Vej for Fjlget
Nu set man Bryans Autonwbkl
drei-e om Hist-net og lang-unt nærs
snus fig. Den høje Mand i graut
med fkarpe Trcrk og Vrixllek M
Nasen csr Prwiidemcandiidaten
Oan stam- op med Hatten i Hann
dm, hassen-de oq Lmssilensde til Men
neffemywnsm der hilier ham med bei
gejstrcnsde Tilmab. Mr. Bwan, Oder
sisdder bog i Bilen i ivrig Sammle
med en anden Herre, er ogsaa Gen
itand for abmindelig Opmærksoms
hob. Amng draer de fonbi
fulqck as en Stute of Automobiler
sog Geleddek of Partitilhængere.
Ins Musikkorps fslger med.
List var dienen Descndsmxorh m
Tønskw III Jlnditchsct jkke vilde blfve
autmede før FU. 7. Mcn da under
tcsgnedc, der meine at vasrc kmnnwt
i Hob Tka jndfonsdt Fig et swamer
til Ew, vor Bygniuzusn allen-des
fyldt til Trænsgfel Dcst var da«l
ogsaa med Vesvæh at jeg fik miq
arbejdct op gennem en of deegonss
gene saa vidt, at jeg mente mig at»
vasre i vassende Afstan-d fra See-I
nen. Vi ventede 11,!4 Time fsr Nos
wbilideteme indfcmdt fig, og tryi
kmdc varmt var det. .
Endeixg kommst de iud ad en Si-l
dem Foksanaingeu reisek fig, M«
nu bryder der et Tordenvejt løå?».l
fmn man Helden-hattet Mage til.s
Mærkeligt er det færlig fior os-i
vadboer at se Menneskcr Saale-des
lade sig henkive af Begefftring.
Mr. Bryan rejste sig for at in
trioducete Wilsvn. Dei-te var Sig
nalet for en m) Demmtstration. Wil
sson selv rejste sig og tog Del i denne
Ovatiosn for Mr. Bryan. Da fat:
Wilson reiste sig for at begynde sin
M, var sdet M, der lebte
Mnsttntionen Taler-en udtallie
sin Glæde over sden hylsdewde Mod
tagelfh der blev hom tildelt. Han
»Ist-alte sin Mwmlle beruf, og
at M npk kmtde for-stra, at han
var Wien til de WW
Mk M. Don W An
M IIsd sit M og vwde sprisge
at Ist O M CI. J sitt M of
de W M W M, sc U
«
W
idemocratiffe Parti var dct enesve
nationale Parti. Det tredie Piwti
er mdnu rcpublikanfb kun as: de
ikke vjl vedkende sig det.
Hovedspørgssmoalet et ongaaende
Trustci og MonopoL Her er Mr.
Roosisvelts Dommekmft taget tilfani
ge. Man gwar her i andres Lede
bcmnd Han foreslaar ikke at Tæts
Oe os fri fm Tmswælde. Hm fo
reslaar deriismod at indføre lovsligt
Mommol for m gørc os lykkelige
Mcn hole Historien er fuld af Be
visek paa, at deute er umuligi. »Im
for mit Vieh-kommean sag-de Wil
son. ,,k(-n:der iugen Mund eller Grup
pe of Masnd, i hvis Haansd icg vil
wisset-e mzn egen ellcr det ameri
konifcs Falls Ritdi
Taler-en hctwiste til Forhotdene,
Dom han hovde fmrdct dem i India
na. Her havde han beth wnligse
Smaabver, hvor dcr endnu var-Chan
;cer for energiffe unge Mænd til at
jlWsckrbejsde sig Eil uafhængige Stil
Hsingmc Derin havde hcm ogsaa be
Isøgt Vyen Gam, hvor Staaltrusten
jeij art. Hcm hcnstiusde til For
ssamlingem i hoilken saf disfe Stædcr
man vislde finde det ideele Amerika
Men sdet var ikke alene for Fol
kkt, at det vildc vasre bebst, om Jn
dustrim blev wungen til at sma M
egne Ben. Selve Industrien wilde
vinde ved det. For EfsempeL under
virkislig Kontmrence vilde man von
skcslig kunne drive en over-kapitalisi
ret Fortetnins Industrien vilde bli
Ve wungen tisj at udvikle sig i Dygs
tighed
Efter Talens Slutning blev Mr.
IWilTon kørt nd i Byen, hvor han end
nu fmmne Aften W tre andre
Taler-. Den fslgende Tag, Sondag,
Ubrogte han hos Wm J. Bryan i
dennes Hjem udenfor Links-la
N H. Tebel.
l . .
Udkafi as Lwcts Tegnehog.
Af X.)
Her vjl jeg nu uodtegnse wach
jjom nok vil bljve lddst af et Tvistens
zÆble amager jeg. ch antagcsr det
fordi jeg ikke er hell uücndt med
l Uken nefkem
k Folk besagt ofte i velmenende
jllvidenhcsd ftor Um msod Blut —
»Im- du wogt-n Bin-de godc Ven
»5(-t et Baru, om hvilcet du uvils
Ismrligt tænkte: Hvilkkt sammelt
)Varn! Ja, der er flere Maader at
W pas for PM. J sde ftsrre
Byetx hvot Ugudeligheden ogsaa er
im og Synden mangcformet, er
Gabel-ne snlsde af dem, disfc gamle
Bärin der i tolvaars Aldcren Elet
icke er VII-n mete« Den regte, bat-n
lfgse Uskyldighed er visnet i disseAns
sigten Zom-mafuglemth, den il
trr, viltre Lskyst til Bevckgelsc, im
Blomst til Blomft, fra Swd tilStisd,
fra Genstand til Genitand er oms
lnyttet med et gmwmelt, man kunide
næstrsn sige mldet, v i de n d e Sjaslss
præg og Ansigtsudtryl Og det
Bam, der åkke længer bestuer Ver
den og alle dens Undere med del
andren-den spsrgensde, unsderssgenide
Lie, er ko ikke lasngere Parn. Eli-ge
gamle Vorn vil alsdrig finde nsogen
Lyst til for Els. at le asd en. lille
Killings pudsige Kr:un5ptittg, ellcr
en Hvalps ffollede Kmrster.» Vette«
Smdk hat de ragt tirdqge — etl
Stude, fom bog adskilslsige crlsdre Folk
alsdrig kom over ldg godck dct sam
me). De hat for tisdliigt hsrt vg set
oq selv W Ting — ellek agent
lqufägiTinq-fomved
Gift tog del ægte barnlige af Dage.
De Haar maner ewdnu klcedt i Bat-!
nebragteh men det M, Mk
sde Mit vidner ow, asl de ·wlleredc«
(og for EisdlisgV er tykket sop i states
mais-sc i
Hvtsr Gang, im ser skmdannc«
qmnle Vom er der noqcst inden is
min, der grasdetx l
Men det var egentlig en andenl
Munde at ældes paa, her stulde
net-wies- Og nu er der umle, der
vil tænke: Aa, vissewadsh smdan
noget Sittde —- medcnö andret
vil tage sig UT Mu: Ich,
her hat vi Grunden! m
Minder du et Barth gode Amt
kam bliver opdraget hoc f. Eis sine
Wiesen-Ihrs ellet sont i det hele
et fammen i Hut mod en gammel
M ellet Minde? Sau W
sbuetqmneltBam.Detke-njo
W W for-M, at et
Vorn hlbet Mist til Mc Men
WW .I«detellek Moder
døde main-sie Elle-r Flokfen blev for
stor inne-sie Eller der Tom en ny
Papa eller Mem-a maaskex Eller
For og Mor skilted manka Grun
donis sfmt jo vaer mange og for«tkel
lisgaktode —--- Betrogt et soc-dont
Baru. Stet, at sdct et ene med Bed
stomiodeiism sover i from-me Seng
fmn hun, lytter mogct til hewdes
Stroh grasdvis vil ail Lyst til Leg
vg Spøg og Wanst-erhob sviwde bott.
J Stolen vil dorti- Vam helft være
fri for at deltsagc med Eva-Wen i
Log og Halb-L Sisdsdcr helft ene og
eftergaar sinc Dunkel-. Hvikke Tan
ker? — Bedstanoders gamle Tan
ketn Med tungcy triste Øjne kcm det
"LV Born følge de andres« Leg, Von
numske a n c barnlig Trang og Hang
;til Adspwdclse, meu føler hg ade
Jlubket derfra
idetxte WBam Time-Z nassten synligt
at Eli-es Man-den kan antage et
ejendommeligt jener-www Trast Tier
kan mmfke vcere rige Anlæg til
Sen-de- inen egentlig Interesse i no
get fpores ikke ofte. Blot skdde stille,
eller gaa stille omkrinsg —- med
Vcdstemsodcrs gamle Tanker.
stei- Gang jog set et saadonj
Bam, er der noget inden i mig, der
gkclkdec
l At der ene Mennefkeg ubwidste
Jndflydelse paa det andet er stor,
M not slaa til. Der er gode fysis
ologifke Grunde dcrfmr Men de
kan stun«dom, i det enkelte Tilfasls
de, ver-re unemmc ast cfterjpore·
Tag to Vorn, der hvcr Nat fovet
i famsme Sonn Ovid dct ene er no
Just ældre end de: ande: og hvis
de aldrig skifter Leie, or del hofft
ansdsynlig:, at dcst ene ofte vil strau
te — iskke maaskc vætc egenlig syg,
men plages af idemw Katokteristifke
antenbod. Barnet selv er uden
Skyld deri. Der er simpelthen det
and-ist Bom, der wvftfwser bei for
stes Pächter Iscwcsifcagnetismc
Elehrifiten cllcr lwad man nu helft
fkal kaldc vor ujynliae Kraft
Man kan jo aøre et Eksvcrimrnt
Tag et kraftigt, newestasrkt Bam,
ser et ubehasftct tmsd noan Sog
idom lasd det sove samtnen med et
jasvnaldkendc Bom, der er Faadan
streuten-: og vmntent, blogt og uops
Jam, sidet man passen at der Woge
Vorn bestandig hole-r vad det sun
de Varus bøire Eisde: se 5na, om
Mc efthr faa Ida-Mr dct vtantne
Born Vil Tove met-t- trygt osg :oh"gt,
synligc blive merk- medgøriljgj og
trsives bedte —- medens ganffe vist
der Tun-de- Born vil tabe i femme
Joch-old altsaa ofre sdets Newekraft
til en ein-den« -— Nu, og twnf san
paa, ast Mte virkeligt gaar for fig
unfbrudt qemmn Aorhundtedekne,
lwor Pladsmongek og Fattigdom
wjnaer der-til, ikke blot for Bstns,
wen i lsige faa hpj Grad for Msnes
Vedksommendc Hvis du, gode Ven,
hat et 1bcht Mermeste natligi hof
Iende ved din hsjre Side: du skal
not faa Resultate-i at fornemme.
Idva du derimod er faa lysielig at
zskimde hvile ved et frei-L ftætkt smtdt
zoq rjdmusfet Mennefkes hsste Si
de do vil du vmde for Entset, hvwd
"en«dnu ingen Apoteüer var i Stand
täl at fmnmenbwgge og saslgc til en
hsf Pris. l
Selvfjlgeliq — nogle vil jenser
Sitte noget Sud-den Andre tieri-1
msod: Tok, mt ved ieg Grundenl
l
i
O
4
Ver-s en Togulyskc fornylig blevY
jeg vidne til ungest, som gav migs
Sws til Esset-rauft Dei sendes her-!
ved videre til Eftortanke
Hisldigviszs misfwdc ingen Livet,’
Men de slcste var fo ganTke nær vedf
Gram-nd Vred. Man-di de haardt
saarede var der en anling som.
spat-de begge Ankler slcsmt Orest-de»
Ums-Eidele ved hans Side laa en:
Mond med en ganske vist blsdende,"
men ellers holt ufarlig Flænge i Tin
em- Arm ---— jeg siger usarsq, for-di
Saat-Wen alt bat-de renset Flcensf
gen med ,,Peroxbde« og hæbdt en
lægende Balsam ma, samt forlnmx
det det hele med Sygevat Man fes
omMemtesketiktelaaoghyledeog
klvngde sig som var det Livet am ais
Stre. Hans Nabe, dettmod, med det
haavde, satlige Brud,1hylede Me»
Do sagt-e isq sit hin Wie. ,.0-s,·
De de, egenlig buvde De stumme
- ved at sage sama poa Veis
Erden tænwe jeg, m amngs pec
re hat mildelig gjort det smdam
at de farbige Saat bedwek ag wer
mmvder Nervekne, im man flet ikke
set eller sanser eller følmz hvor slemi
det i Birkeligheden er, ika er i
Sonn-d til at werstue M i fuld
Udstrceknin9. Dcrimod er det time
Soar Dasscntlig egnet tiil at pirre
og hidfe Nervetne, Im Pinslen dek
vod kan fyues støtre end i fskste
Tiklfaslda
Santedses ogsaa mod den dybe
Sorg, ogkaa der hat Illtjngs Her
rse sprget for, at Zle og and be
døvch ovewcvldcs, saa en klar, mer
vcrrecrde Opfattelsc af, hvad Sagen
egenttig dreier jig onn, ikke er for
Hocrnden —- medens derimod de
finan, ubetydeligc Tiidsclstik for man
ges Vesdkonunensde kan afstedkomme
stsor Zika
ANNOUNCIMNT
by
: The Amerieawsoanrlinavian
’ Foundation
. ANNA BOBIMG
Paintingss by swedish Wonnn
D arti-It arrive in New Yorlr.
six eanvases by Anna Boherg
hnve arrived in New York as
forernnners of the Exhihition of
seandjnavian Art to open on
EDeeemher 10. Anna Boherg is
;the koremost womnn pninter of
Esennrljnuvia end one of the most
Einteresting personalitiiss in the
·North(srn nrt world. The wike
Hof the cllstingnishecl nrehitect
gPerdinand Boherg nnd the een·
stets of n hrilliant soeinl eircle in
Estoelcholrm she slevotes her like
Ito pninting the finhermen of the
itar North and spends several
months of each year in the Lo
foten lslands north of the Arc
tie Greis-.
Mr. Bot-org has hnjlt a studio
for hin wife on n knoll on one of
sthe islands with a view over the
lmountajns end the Sen, and there
the two spend their Summers to—
»Lether. sometimes Madame Bo
herg lives in the lishermen ’n hnts,
hraving all the hardshipn of on
Aretio winter. ller conrage has
won her the mloration of the
kishermen she often goes ont
with them in their litt-ts, and it
o Storm should rise thut makes
it jmposihle to return to land,
ehe knees the nieht in an open
boat at see under an Aretie tem»
»peretnre es uneomplaininly as
ithe veteran finherinen Anna Bo«
her-Z aima to preserve the pietnr
esqne teatnrea of like in the sieh
ing villages in the days of the
.ol(l kreeefnl seilhoots novv fast
ivielding their plnee to motor
her-ist The Strength and origi
nality of her work have won her
reeoqnition ahronck ln Veniee at
the International Bxhihition
there is a pavillion devotecl en
tirely to her paintinge The piet
ures now in this country are all
Lokoten scenea.
The lehihition is being ar
rangecl by Mr. «lohn A. Gade, the
president ok the Anverwan
scandinavian sooietv, with the
assistance of Mr· Ohristian Brin
ton
--...-..
Miit Ungdoms Ban.
Jskke jeg tin-get det røde Guld
og Vinens fmcklewdc STIMME
Der tinder ej Liv af Miildets Maus-,
der voka ej Daod as Drømme
Jkke jcg bedet om blfden Vor
for alle de Seil, jeg spendet-;
Vkllien vor-de ej rank for den
der aldrig til Modvind Lenden
Jsike jea trygler mig fri for qun
og Sorgens tungsindige Time
Den, der hat længtes en Nat mod
hon- bebst hsw Kksokkem Ame
Livet bat Seite-Um Livet bat Fall-,
Livet bar Lykken i Sie.