Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 15, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
WCY Yanmark. EITHE
-. s
Esajaskitktus Judvielsr.
For forste Gang, skrivtjksr »Er
Dgobl « af 30 Sem, kaldtie Esajas
kirkens Klsokker i Gaor TUIensjgheden
fatnmen i den ny K·irke, hvis Euch-!
fskelse sder nu hat Vceret arbefdet p.m s
i en Rcekkc Aar. ;
Og Kirkerummset med de hvidel
Vosgge og høje valvinaer tvg sig
festligj ad, fvm Solen spinnode insd
gcnnem de shøje Bindi-er og koste-de
Eil-Ins og Banne over de danke PET
lek og brede Vægflader.
Jndvielseshsjtidelckggbeden ovewæs
jedes af Drä. Maj. Kotigen ongni
jungen, deswden Topas Konsejlsprws
fidenwem Kirkeminffterew ProfesTsor
Ammsundscm Medlemmer af Kitte
fonsdctk Nestyrelfa samt talrige køs
benhavnkkc Brei-steh sder var Ins-da i
Qtniat
Efter at Ansdemjræftem Postw
Griinfelsd yavde bedt Jnsdgimgsbøw
nen, mltc Biskop Osstenfeldt fra Ko
vet over Profeten Gase-ZU Kaldelfe,
EB. S, 1——8.
l
1
!
Viskoppen mindede om, at det var
en Fefbdag, kyoer Gang man ind
visede en ny Kitte, thi det er et Vidi
nesimvd inn, at Menigheden er vcmi
gen, arbekdewdse osg rede til at gøre
M Gerichts Ogsaa i Tag er
dck en Festng, fovdi dette Das-, hvor
Herrens Gerning Mal gjkeT nu blL
ver indviet, og det er en Festdag
sGlig For denne Menighed, »der bar
set ben ti:l denne Dag med Længkes
og Glied-e og arbcjdet for, at den
Tun-de oprsiwde
Det er naturlsigt at drage et Orts
fvem fis-a Prof-isten Gaja-z oft-er hvem
Käsken him- faaet Ravn. Tset var en
tmng TZId lwi ban levede Dei
vkt skun en lille Flot, der viåde ver
re tm. de man-Je lod fiq besnærris
af Nabofolkenes Afguderi. Men Ei
sajas stsoid fwgtløs friem osg Taqde at
det var Herren, main fkylsdte Lydigs
hol-, og at W Falk-et forlod sig
pag hartn, EkuLde sdet ikke blive ti-:
Stamme Esajsas tcrlte dog skte bist
am den siebkikkelige Befräelse men
sogsaa om iden frore Usdfrielse ved
Herren Budfsabet som UOfrjelse
ltd ikte tisl sde Wut-NR men ti-!
de Mistwftige Og Essaias’ Ost-d
M til Getkfsdolse for dea Rige,
im der kunsde stack ewdmt i lang-:
Tiber. .
Das-an nu sksal der lyde til den-ne
Slægst, at Herren frei-ver LydiisxsbeU
men at vi sog’aso trøstig kcm fastte vor
Lisd tisl dam, osg nam- vi gør dest, ssal
vi Ecke lile til Zfamme
Dei Budko fkckl ogfaa lyde im
Esajaskirkem baade fra diens Wenig
bsesd og dens Brei-It Men Tal det
hcme Bewdrtsing. um det her-res- fvem
i Jesu Adam nie-d Begefstring og
sei-ask Der er ikke blot et fwsrt
Bu-dst’sckb. xsr skal bceres frem, meu
ogfaa en trcmmsdiq Tale. at Jesus
Krfftns er kommen til Wes-den fivr ckt
W Sywdere salige
Osrcr at Norm-si- uc «k1—1;mn.:zi-.
Zkriftwafcsr mr LJETE n; VII-!
Ist-kraft Passiv Chr Forscxfczkz
Provst Rastnnzäsn U Pafrxsr Mc
lvruu Ekrsdviede Lstkopvm sijrkisn
W trveniqe Wiss Wut.
Post-or N. JUEJL kaicptkwten
wi) Urspu, der min! kwu Luxus
Gvangscliunk miwdodc ons» at »Um-.
of dem, der Mode var-rot misd zu Dr
lcegac Grund til Mkme tm knij
lsukket den-H Einen Saale-dei- Pa
fwr Krag, «"-o-m, da der blev mit nur
hom sm, at han skulsde misd til Jud
vjelsem fasqder Linsd en Plads fu«-II
neben til mig, mit-n ieg komme-r visi.
We. Hans Psde var allerede du
bewdt vesd Htmmelkongcns Haj
tidssborid End qlcedse huns Sjæl E.
Wer-ig. Qg hin unge PræfL
der bar Sten til Hirten og qlædede
sig M dens Fuldendelfe, hcm III
Oft-usw im bmt. Det minder os
ank, fom der staat over Kistens Jud
gqsgsdsz M vi sM fsge Herren
W hcm W.
- Essai-usw er elsket fram Iom
set Jzakpffet km en Mensch-U spm det
m en W W at fleu- en
sinkenfrmtt M W Ærr. Han.
I M, M der bot i Hintern-e
ded, TM dMe Stene hat at for
M. Its M et M ef Herren og
Was fee wse Hin-.
Gesti- vlrkbwktcr km do unange, der
vee deres Gavek hab-di- været mec
til m reife Wirkens
Kirkkn er opfprt efter Tegning
as Zlotsarkiteft Thorvald Jst-gen
Tcu ca hat kostet 250,0()0 Kr. Den
bar 500 Ssiddeplasdset
Flaadebespget.
Dei engelfke Flaadebesøg.
,D. -hj. og ude«).
Den 18. Ewt Kl. t- osm Morge
nen, et Døgn før man havde deutet
»den, Horn den miegtige engclfke Flan
Tsde med Verdens ftørste Kwdfer
,,L«von« i Spidsm Flaaden kaste
·de Anker basg Trekwner, fæa at »Li
on« laa fydlig Efter at der var
afgivet SalM, gkk Esöadrechefem
Asdmiml Bayley i Land for at af
lægqe de officiislle Visiter i Gesandt
skwbet UidenrigsiminssisterieL Mai-ine
m:nistri, des- dvn kommawderende
General sog :"l-dcn1"irul og hoss Bei-tits
chefsen for at fluttse om Bord Vaa det
engelfk og russiTke Kongefszh Ad
mirale-n var ledsaget af den dankte
attackycrsdc foioer Kum. Wienct
Om Estrmäddcgen aflagdesis der
Getwist jra danfk Side.
Den 20. gav Forsmrsministeren
en Middug hos Fri. Nimix der-i del
tsog den engelfke Esiadreschet Admi
ral Bnyley, Skibschefeme famj 25
engelsske Offioerer. den engelee
Charge d’affaires Schman den cu
gelfke Miljtævatmche Kapt. Sonst-W
EKionFul Ersckine og Hofprceft, Rev.
Mr· Kennedst Tesusden en Krebs
as repræfcntmive danske »dem-c
Foksmksminsifteren iyolsdt ucra
Inn-If sehen-de Tit-la as lyoilken vder
vm made-It en cugelfk Hochmude
«MTi-we Her-ter!
varalt i Damm-Mk er Meddclels
sen som den brsistiike Krydserefkadkes
Veng i Ksøbsekrkmm bleoen mocij
med todt-It Immuni, bei-S fordi man
her oprigtig glasder sjg over at je en
san ssmtrk Reprwiematkon for Ver
denis frørste Eckmoat dels for-di man
i Bemet set et um Vevizz paa de
vertikabelfge Folclfen der Hm enger
Side meres over-for Tonmart Vi
Tanske genau-Wer vix-He Følelfer. og
den lwmde Forbindelfe nællemEngs
lau-d og Danmark pasa Handelt-us,
Ekkbstsfurttens vq det ampdelsige Livs
Omraude him- fieftnet kws oc- den
ufkmmtede Ilgxejke og Benndrmg for
den tsristiikse Nation, kmorpan Te i
sdisse Tage umfvlksomj hat mosdtogct
og vkl modtægc mange Bevjsett
Tet gode Both-old mellem de to
stæmmedejlægstede Frost er yderligere
befæstet ved der Irrt-re kagtfkwbss
dann-d, Amt kommen-immer det en
qelkke osg der danfke zkongetytts. Dei
dankt og det engelfke Trost-J Hengs
vonbed For Unngehufee bar aitiid va
ret stor» sog jesg ved devar. at det
vil jin-de Genklang hos alle-, nagt
jcg Hofe-war en Ekaal for den en
gelske osg den sdanfski swnge
Jeg header Tem, msfne Herren
tøsnmke Der-es Glas paa Detes Mo
jestaststcsr Hang Georgia af Eng
land og Kvng Christian as Dan
mnrksz Velaaoeust og Leg Ohrw
ger et nifoldiat Leska for Veto-I
Majefmstist «
LiTUxIU ITli Icsps tkcf U f Cl JXH ! rUL
Indien sog Jmsnnmj ;3ai·ky.1riae for
MS Danke sog den enge-fix- Flaude
Af Brei-sen vor hm rsijnauis Bus
reau cnsdbudk, oq dct tue-weist kun,
M Admiral V. tmltk for den du«-Eke
Mawde : «.5Døgefnlde Bendingser«.
Den LI» ein-r nt fimxgeparret
var kommen hjem Im Routime
mvdbog Kongen Admiral Baylicy
og de højerc engelfke Offdcerek i
Und-ims. Admsiralen blev udncwnt
ckisl Stockors af Daninebrog. Om
Alls-denen deltsog de engelske foicerer
i det kongclige Tasse-l tillige med
nvgle højsere dankte Marineofficerer.
; Den 22. oim Ehersftrjddagen sejlede
Konigem sledfaget af Prins Walde
mar, Prins Georg og Pring Aer
utd til sde mgelske Skibe,c1vor Man-d
fkwbet swd opsttllet i Pamdodrggt
St Straothsatte og dmmede en Kwde
km IN M W M de hsldt hi
mit-den t Stunden- Udmitml Bay
ley, fom Var damit-et af alle Skkbsi
chefeme, btd W da de Wbige
Hei-m M. W foa
Wide4fmssCtm Mr
ogquodsdunfvinqeruwdtforat
rike den Wie-e WM. Da
Wen foer ,,Lson«, spillode Mn-’
siken »Koan ChristäaM og qugset
sakniwrcdæ Om Bord pao »Dan
Inclvrow jinrcwg Ksongouarret Verm-a
en Ecjltnr rund-r onc den engclske
zum-du Und-er Beføget opholdt
Dronningen og de 2 Prinfer fig om
Bord M »Dannebwg«.
An 22. gav Admiral Baylcn
en Lusnck bvsori delwg Forsvarssmii
nistetan Usdcnrigsminfstewm en Del
danske Officerisr og den engelfkc Les
nation. Sen-ehe var der Receptiom
bevor en Raskkc Morineofficerser on
Mmincmfnistscriets Esmsbedsnmsrud og
Medlmnsnusr af den enspelfke Kvbmri
var insdbudte. Flaaden sejlede den
23. am Form
Menge Tusinde Kkøbenhcwnere hat
aflvgt Vesøg von Flog-den og endtm
flere bar sejbet ruwdt om den.
Nussisk Flaadebespa.
Den 25. Skut kom den russiske
Flog-de paa ca. 30 Orlogsmasnsd
De stmste Skibe gik Nur-d om Sie-I
bcmld fsokbi Knotrbssorg i Næthoden as
willen de Wdte de engclske Kmds
fere: de mindre Zkibc Kam End
fm. Den W. gav Forsparsmäniftci
Den en Msisddng paa Hotel Phaan
Fluadcn bliver ber 5 Tage-·
Lansmarkssztilling be
dsmt i Ruslscmd
Tet ftore rusfiske Vlcd »Nij
Ist-einfa« Wen tme Tiid ffvivek iflg.
»D. hi. og nde« om M Afvisning
af Trinken um est cngelftsmsfisfcs
dankt For-bund oq Tiger, at Tyfkemc
i Wle twnttc wo ast got-e Osten-TM
til et lukket Hat-. Bladet forth-Mr
beweint »Am-mark bar wods sin
Lidenbed en googmfifk Beliqgenbed
Tom gør det tkl on nie-act viatiu Fak
tor i den Summer Politi'k. J
Zwrsdelesshed ki- Tsanmarks isclig
gen-Odi- viqjig for Rusferne. Vi
vii find-e den Tankk tsilladvijq ot«f«or
kund-e iden dort-ki- Ncntralftct og MO
oqäm dilsis ksn fand-W med Glasdiu
MAX Nisutmlitvtcn man xkse ihrika
i Ord, ikkc Wer-e en san-dan, disk fu«
hode til det for-sie mfke Panier
skib viüsr fig. Tonm- Neutralitcss
man være en virkelig, der vil sige m:
fand-km, der i M mindsftc fikwr m
langvarig og alvorliq Mosis-stand mos«
tyske Attentmeh om iffe at dxskiEe
sefrrigt klang tilbage.«
Nie-s mass-us Windes-um«
Tcn Ist Eimt san-di soa den plan
slaqtis ARE-sing Ztkd af der for Im
Lw Mel-:- sdisjlsdscn vaa Give wirs
fpsgmtrd reffis M in deswer
Der var mkxdt ca. 1000 ils-Umne
5kek,- hvokiblnnsdt Niels Neids-Ini- tr:
Brødrc oq M Zwist-, monie Pstuden
joa »Ur var-J bkødw km Give Her
jnings cgJVefiTe og Mediemmi r af
.immllerinsoreningem alle nnd Fa
Nek
Overtetsfagfører Ejmt III-rasch
Äckkbmhavm Vol-Ist Aksløringssmin ask
legttedk mvd ist JEA- vasrc Mel-I
chsdfcns Miwde«·
Mfckmkingskomttwns Fuss-saus,
:.Læge Vorher-, Kkbenhavm tskkeize
kalle Dido-Odems og ma hans For
Flog offcsndtes en keleamfiff IZä Ist-.
«til Konnt-n
) Zogncrmrdsfmd« Tvmmcthknhr
Akicismu Nive. modtog mn Nive
FKommunes Begne Mindesnxsrs:«f.sr.
Niels Kfvldfens Brod-set F Its-rot
;Tb-s.knms Vieh-It Raum-, ::«’ Oe
III-a Familicns Vegne fut- didrt Fund
der blcv vift lmns Produer ils-»Tu
I Tieres-Der hande- flerp Taler- cr
ldek, oa ssftidcsiiabeden Hutte-do its-ed
et of Las-ge Bisher usdbmqt :.«-.·
"fok Ist-www
I Ved en jener-e afholdt Mängka
sblw der af Reprassentanternc fvr d;
ktilftedeværende ernkngksr qucsikdes
hisde en teregwfisk Hufen til cis-»
gen.
Kngeus Faktors-. Abendme
LA. Sept. J Anlean af Karmen-s
Fødfelsdaa fmvdck der i Fionnisddags
Kl 101,-2 en Kur Jstod i Chrrfmn
den Styx-euch Palck paa Ankaliens
borg.
Tisl Kur-en indfawdt fig Miit-Atte
we, Apistng Jemand Instit-in
risus i OffeftereL Ordenwlerem
wkps Wonne-Amte Mmdenz
Weste cwile og mdilistære Mytrdighes
der, Hoffens Damer og Herr-er m
fL .
Kan has-de M Opstilling -i
Summe-www M ogssaa Dromm
gen sog Prinspme Frederik og M
var M Stude.
J Anwdnkm If Fjdfelddagen trat
W osp i Gab-: Tigew
(
..8i«ongeflsagset wfsde M Palæet cumF
Amvlimborg, Tau længe Konqen op
Eyofdt ssfg befinde.
Eiter Kuner wg Maiestasterne til
vazus til Sorgener
J Akten fundt et Fixiusslivtaffel
Ewd bos Enkcdwnninzw Wo Chors
law-Mund Flor J Taffet dvlwg
sank-Him- kxsvtmsrmde rlsksdlmkmer of
.-wmusfm1n"r!ien. !
swagedttrcnr. steifer-just Tugmar
oq Twnning Alemnsdm tog Fonmdi
dagii den 28. Espt Afstcsd med
isortugindcn af Eumsbcrland og led
fngc kxsnde til Roskildc Her aflagde
do Bosøg ’i Tomkirkem Zwar de ben
lagde Momster ma Kong Frevderiks
niste, og derseftvr returnerede de pr.
Authil til Købmhavn og gik om
Bord i Idenss Skibc
Dtdsfald. Forlmwwmlsdc Folkei
jikkqssmmvd F. Zutritt. tidiligere Eer
as Herregaardcn «-83øabdlt« i Vcnsds
Ins-Isol, er afgaact vcd Des-den« 82
klar gl. Ton afdode bar sisdcsn 1903
vawt Klasselomsrikollcktør i Nan
ders.
Tutoin fortt- et tut-get Nun-get
Lin Eftisr førit at baue vaer Zel
nmusd anlang von M Fgfkscrivtabkiss
T sxinsckt vod Skaaem dct gik imidl«-r
Itisd ich, og hsm kølste da den hifwms
;ks.« 83«-·"»n««1«1«11d»«09«1fyolt« i Vensds
lsus Oel ljwr ihm lebt-de iwdtil han
Em- jodt «-n ämlsv Elle-J Aar fisdcn
:I!«1«1:t(- aflmsnsch den oq leve of on
wlnsissclortcrjksollejktikm i Randor5.
Jan vor to Mange- Mcsdlscm af
Rsulkctjnqxst føriw Gang nasmusfl
Tom Illationallilxcmk idflcs Gana som
«l««-nsncsmand mm kam iumän -·mdc
til at fvillks nmm eqcntlg volitisk
rllnllij
ijm Its-Trog j slri am 18l8 sum
Lwrrixmardsfknttlk
Eli qanmlcl Amt-www Peter
:«l,1-.s!«»«s «-r 70:·nultg afqaact vod TH
’s«-kg : London. Tllqcnuy der var født
:Il.7-rlnl—:-, lnmr Faden-n drisv en
smlmmndiTorrcminxp lom i en ulm
rsllskksr til London hvok ban i 18038
«·mnim«-n nnd l’. . . Peter-hu grund
l.3,1-)«- Isirnmct zllqcsrnu Pisa-Heu ök
LTu Ascer Tod«-de sit Firma der
færlja arbejdesdc i Jlombmnclymh
med solisd Tygtialwd osq nød An
E«-«-ls·«- Horn en brav og dogrig Floh
nmnix
)
» G haust Hydro-Aeroplan. Juckt-·
’nior Ellerbammer lmr sil. »Amt«
somlvjmsnst et Htjdrossleroplail faa
a: lesmkxtist iklc fnldisr nuer ensd
en Tmnplmrlassc og rnnelkgvis vil
kunuc nlcdfønscs cswdoqfaa pag en
LorlnYdUMUd Tor er »dng Pa
tem ma der i nassleu alle Braten
Tot nuvasnsskdc Apparat ojl Elilics
dumm«-r Ekasntspe Tom Lucslfc »Im-ach
til Maria«-no »Na-floh paa Bett-:
gislfe af, at der bliver ham der kom
mer til at lsvew dcsl Danks-News«
plan. der sfni auflas-Isc- 1.«l Mari
l1en, sanfrislllt den Dianslc Tllsaiijne
anisdcr de nodmsnidixw Benutzt-Her
Illkclsfjnen i Lle «(--:--.1·ms«1rmet er dog
for sung t:l, at zllisparom san have
Tizx im km Von-der
Gm- Spouuecks Affked. Eusm llds
ltmk af Tatnemmvliqhed for al den
zhjertelige Mist-Weh dick flasdig bar
udmasrkvt den donske Gefandt i
Stockholm Grw Spanne-cis Hiern,
hat en ftsor Tisl Velmer blnndt sym
ske Dame-r one-kraft Greviwde Span
neck on Tolsvforgylidj Ekaal nie-d
Laag og et Jud i Vawkstil
Minde fra Tantcligk frommt-de
Gehn-Met- i Stockholm er der over
rast Grev Sommers en starre Vase.
Ny Missionhltisning.
Jsslams Zvcerd og chrlias
hedens ciorstog af Theo
dore N. W. Lunt- Autoriferet
Oberste ved Fru F Brøns
ftcd. 200 Zider med Lawdkort
samt Navnei og Sagliste Jn—db.
i smukt Shirtinqstnd. Per
PUU a
China vaaqnekT Af Dr. Theol.
Atthm H. Simith. Autoriferet
Oversætelse for Danmarsk og Nor
ge ved M. Wolfs. 200 Sidef
med numqe helsides Illustratio
msr samt Lands-M i Fawpr.
Pris i fmukt illustreret Omklqu
81.00.
Tolv Missionsprcedikes
net. Udgivet af Det haust-SNE
ssonsfelWL Oder Prædiken af for
Hsellisg For-W. 111 store Sydeu
Pris kartmneret 50 TM
Dan. Luth. Publ. Haufe.
EI- De bleveic klar Im it
Vanllie Büges er ißlik nun-?
lteg Man-te til Fedesstateudr.
J Januar og Februar avertiswde vi 24 windbundwe Blsek ind
delt i s Waffen og efber do stow Untat Bestillingeh fom summte
deinqurviLovtichtstumatMoUMOHMiwrPmävand
om.atdansveB-ger ikseerdmse Nuharvi wodtilOpgoveat.
del-ist, at dem We blos gældek qune mea oqkaa indbundm ;
thek Der-for ftlgende Tällmin s
— LWWRXW
24 godc iudbnndne Boget for 39.00.
Vogt-tsc- Nr. b.
Dust Folkeltkstits -— fstste Sekir.
I- »Fwdsfvtften« og ,,Fansfolk«. Do Fomllingek as M
Ethik 192 Sitten Pris 50 den« ;
2. En MS Pice. Wing for txme d
Landf- M. Ulwtt Den engelfke M of Bogen kostet Ql.50. 350
Side Bot Ptis 65 Gent-.
3. Aw. Juloforuelling as den verdutzte-IM- kafattek
Wiss W. 159 Stdn Pris 40 Cents
4- ØM Orfs Perle. En fortrikslig Foxtælling fm Ny Eng
MUWM »DuselT-oms Hytte«, MTI M
W M. 222 Sider. Iris 50 Genu.
5. Lægenö Dotter En Mt spendende Fortelliwg as den
M eng-esse W Sit W Scott. 252 Sider. Pri- 60e. ;
6. Fritz Reuters Fomllsinger. St godt Udvalg of den be
— W M chb 222 Sidetc Pris 50c.
Alle 6 Bsger i Helfhirttngsbind og flerv of dan illusrkerede. »
med tilsammen 1397 Sider god fund Folcelcksnhtg tillwdes her
samlet for 8200 net-to plus Port-) 25 Cenw
Wie Nr. 6.
seh nme kristelise Statut-stecken
l. Bunyam Lov og Not-de Bearbeidet Es Pastor O. Münster
287 Sidek. Pri- 65 Genu.
2. Den hellige Krig mellem Kam Ihr-Was og Dicht-lu- om
Besiddelhn af Baden-O Mind, ellek W og Wohin-sen d
Sind-! MijæL Af Jchtt . 334 Sider M 65 cis
s. Natime. Bed Pctf U. C. L. erbsbaimnkfen
218 Sider. Pris 70 Cent
4. Ansgaks Levnekx Af band thger Bifcop Räuber-:
M Nover ved Prof. Olrik. 230 Sidec Iris 65 M.
Z. Pan bellig Grund. Jllustketede STildkinger fra M hellige
Land of Past. Ludvig Schnellæ 279 Sider. Pris 80 M.
6. Augustins Bekendelser. Med Form-d ctf Pest G. Münster
343 sider. Brit 66 M.
« Alle 6 quek i Schirtinqsbind M CARka mod fiskaan
1686 Bibel-, for 8225 netdo plus M 30 MI.
Log-IM- M. 7.
Seki sode kristelise Fort-sinkt
l. Ung Erst paa Stdn-M. Fortælling fm »Unmusi- Vi
leC as Ost-status W pag Akt-selig Forenings For-las
1906. 184 Sider i fmukt kotnponeut Bin-d. Pris 90 Seins
2. Gud er min Fräse. As Mit- v. Müzlaff Im Inst
ved Olgq. Udkommen under ,,De nngeg Bile« 1898. 308
Süden Pris 80 Sen-U
s. Jadtviga. Formllittg fra Russland af Ernst Schritt 155
Sidec Pris 50 Cents
is. J hans Haand Fortælling om Stundfsteme af Hesbo
Stketton Fra Engelskved Obst-. 212 Sidek ifmukt W
Bind. Kjæks Formg. Pris 80 Tours
ö. German Ismene Jndre og ydke Liv sticht-et as Horatia
Fta Svenfk ved Packwr G. Münster 528 Sider. NedM Pri- st.
6. Lyg i Mit-ket. Fortælling ftq den tysisfmnske Krig If
Annie Lukas. med Forord af Dem-fette Knutlh Formand for K. F.
U. K. Ew- 272 Sidetc Pris 65 CentT
Alle 6 Bsget tilfanrmen 1659 Sidek, alle End-Junan til en
fmlet Würdeer as s4.6k —- fok kun 8250 plus pokto 30 Texas-.
QRWXV NNXXXX’XXXXÆNXMMNXCQXX NVTOXTNDZ WW
Bogpakke Nr. s.
III-et til hvett Mehle-I if Fisiliem
l. Genus-m et Naalesfc En udmckrket Fortælling of Hegbo
Streiten Satt-betet sinnst tat-banden 377 Sider. Pris 80 Cents
2. Wilhelm Posfelts Wet. Den bekndte Kakfkrmjssionærk
Zell-biegme Oversat as Past. GrMsRasmu87m. 288 Sider
Iris 60 Genit.
s. Kirkoaaket i Ofenan Esn Btrnepostillk af Past. Heut-o
Usstng, 236 Stdn-. Speck-I nedfqck Pris 60 Gen-T
4. Ved Skkstrnde Bklysning. Form-Hinqu for Btm og uuqk
As Fridq Von Krone-ff- M af Pest. J. Voll-a 101 Zidek
Pri- 40 W.
s. Danskssmetikmjfke Winde-Rade over Kong Christian 1X.
samlede as Mars-m K. Machiesen 287 Sidet Trost paq fint Pa
pir og sinnst udftykeQ 10 Jllthtioner. Smukt Shirtingsbind
med Titel og Krone i Guld. Pris 81.00.
es Sylvelvg os dannde for Husmsdre 289 Zider used bild
75 Mi.
ist-o Obst M 85 Tons
Atti-.
W suchet-Tom MA—
M.
Insekt-is leveres W W til den HGB-fed- M.
M LM M disk
slsir. Ut.
Z. Ins W M. En nkonomssk Husholdninqs Kege- "
skmdigt Wie-. M Papst See-dere- kch Tkye Specie( Pri« J
Alle 6 W mod tilsammen 1578 Sidey solidt iudbunkme for
M4W—24WWV-ger —medti1IW Mo
sit- pp os Jus-d W Wiss see ssm pius Wappen-m
W, der i de flqte Tilsfælsde vil m ret Mhtiz W ;
Sneneftssmde IMMWWICWUW
'WM—24WMMWMIJZ7IAWHM
- — MAR»DXTMCXX’XTXTNWNOX X X R X X NR