Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 15, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sW
Hoer Gmd brugeg as Guis, vgl
Epis- Navn er kensdt over hole Ameri-!
Sa: Fved B. Smith Denne Man-d
med de dybe Erfuriwger fra Guds
Riqes Arbejde utdtalte følgende: I
»Don De fættet det Tilfælsde, at
jeg i Reiten af mit Lin tun maoittr
anvonde en Arbeitsmede i Guds
Ring Arbede im at jeg sblev Midck
til at vælge mkllem Platfovmssimetsos
»den osg det at gaa nd til den enfelte
Mund efder Mond, saa vjldc jeg«
sitze: »Jeg hat i mit cget Lw faaset
Lim- m sc megtst af, hvad der kan
komme ud af stoke Msøder —- og
akli.gevel: jeg betænker mig ikke et
Øfeblik paa at Tige: jeg vælger En
kelrmandssmktoden«.
Der er bist forundeklsige ved den
Metode, at den kan udøvcs of et
hvert tvoendc Menneske. Vi kan iks
Te alle blive Pisa-steh men perfonläg
Evangelisme kicm udøves lsige faa
vel as en FiLker og en Arbefdsmand
som af den nvest begavede Prwst.
For sdet endet: hvis vi fkol have
Mæwd vuncdne fsor Jesus .ckr·-ftus, do
maa de fleste Prwftser lægge deres
y
I
Forkyndelsesmetode
ant. Her er Grund til at pege paa
Co Punkten
Forst: Præster maa i deres Fior
kvndeslse faa et ganste ansderledeszs
monng Kristnsbillcd Teck er en
kendt Sag, at de to Egenfkabek
Kasrlighed og«Mcdl-idenhed i Neglcn
i deres smukkeste Stifkelfe sitt-des
hos Adinsdet Jesus fremstilles som
den, der hat den dybe Kasrliqhed og
Medlidenshed mcd Mennrsker. Er
sdet sdekfokz at mange Monncskcrs —
baasts Prasfters og Lekgfsolks — Kri
smsbilledc et fvnlininit? J hoc-r:
Fald trænget vi til, at Prcvster --—
were end fsr — vil pege paa, at
Je7us Kristus er en Man-d for
Masndz hqns Lin Iner af de smuks
Beste mondige Egenskaben Energi,
Udholdenbed Mod, Vpljesbesluming
og ubetinget Pligtopfysldelse
Ternæstz en langt stasrkere Appel
til Viljeslivot er n-dvendig, hvis vi
vil have fat i Monat-. (Jeg fraan
ver stasdig amerikan’e, religiøse Per
son-Hast SynsmmkteU Bette
Krav stimmt-et godt mod Kristendmn.
sog sal jllc glemn1e, hvad en ameri
kansk wologisk Professor- udvalm
»Ja længeve jeg leder, des were f
let jeg, at Kristewdom er en fort
set, mitqu Kcvde af Viljesbclluts
ninger«. Der trckngcs til«Præfter,
Idee mere ensd før vil appelete til
Willen· Og jo flere Prwftet vi
faur hvig Fortyndelse et afgjort
maindig, des fleke Mel-nd vil blive
W. Det er en Erim-ins der
er gjorst i Amerika —- og vist ogsaq
i Tanmmk —, at Memd for-errettet
den afgjorte Fotttmdelh fremfok
den uldne Mle der gaac
nden om M: alt ellek inm.
For M tret-im W Mænd TM
W for Kirke og Rissen-dom
moa der TM gonste ans-erlebe
Vægt paa
Bibelklasfcr for Mel-nd
Vi stam- her vod noget speciffkt
engesfkimncrikansb men noget, der
hat boaret forunidetlige Frugtæ
J en atvden Artikel skul jeg for
taIlle noget om den Bibelstudiebes
Welsc, hvis Arbeit-We er:
Jmaa Bibeltredse (færlig bkugt
blandt unge Mænd), mkn her fbal
amtle sde store Bibelklasfek for
Memb.
.
De jin-des ogma 1 Amor-um mcn
det fmukbeste Eksomch jeg hat
truffct, var i London. Om For-mid
dagen havde jaq været til Hisijfe
i en ret stor Wirke. Typkst thür
Lelig Messe, Mcskv Messe. En
sanfte Hort og walmsiwdelig kodelig
Prædileth Der var vel 200 Kviw
der og 10 Mæwd til Stede (Jeg
sorstcmr san got-L at den Slags
Gudstjensesster ikfe » nogst for
Mem-d) Men aldrig vil jeg glom
me Modfætningen, da jeg pm Eftcrs
middaaen Kl. Z —— det var det her
lissve Sommervejr s-— wetvæwde
en Mbelklasse for Mcvnid i et Ak
bejderfogn Msdet blev holdt i Sog
mskirkem 500 Mem-d til Rede
Tsket var We nyeste Mode-, det var
mksten alle pcene Falk fra Arbeit-er
klasfem men sent skal jcg glcmme
det detryk, som sde Mænds Sang
gjovde paa mig. Alt aalmede af
dyb Ilwr as MS Begejstring·
Et start Orte-stet- modvirkede Sauge
mev Appel i. Sn halv Time- Tale
qf Mkslten. Don Mdt en Bi
Mvasle over Einmi- Svorlvr jeg
iwt M W Mit-M « var
s- W M en W
)
Edig Tak, pac- en Gang mmdig ogk
logist dybj alberng og herliq frifk
Gumor —- anvendt paa rette Sted
—ekaaveiGndsRäqesA1-bej
sde for Masan Naturligvis er der
den Skavank ved de store Bibelklass
Ifer, at den enckelte iktc Vom-net i saa
personlig Betsring med sin Bishkh
fom Tilfældet viil blsive i de smaa en
kelte Vibelkmdsc Men isköe des
sminsdre er jeg overbcvift Um, at eti
«saadaut Bibelfsoredrag Simde ef
·ter Zøndug hat en mcegtig forde
wdcnde Wtydning. Det vil aabne
Mwnsds Lin-c for Vibelen, Sand
hedcm Tot vil hfælpe til at sættv
»den enkeltes private Bibellassnifng
i Gang.
Jeg kon Mc ffrivc om Proble
mot »Mænd og Kristewdom« uden
at We en Messe der i Ame
rika hat baaret forunderltge Frugs
ter:
Mwnd og Religion —
Fremad Bevægelfen
(ikle at fowcksle med Lægmasnsdsi
bwægelfen).
Skønt Bevægelsen førft blev til i
Mill, tillwret den Fort-idem ligie
fra Begyndelsen var det- nemligTans
ken, at sdet ital-de vcere en rent mid
lettidig Bedo-gelie: det, form den vils
««de, Var at rette en Appel til Masnd
kog forøvrigt bwderliigt hjælpe Kir
Iken til et Progrmn i Arbejdet for
Hm faa Masnsd vnnsdne for Jesus
JKriftus.
i En Fortetnsingslvmite pao 25
iMasnd im United States og Cana
-da var de lebende. Zorwrigt san
LPlanerne ud paa folgende Man-de:
P90 Vyek i unived States og Cana
lda blw udvalgt. J hver af disse
IVyer (mcn i een wd Gangen) vilde
ider paa et bestemt —- af Fort-et
iningskomiteen lcenae i Forvejen ai
givet —- Tidspunkt finsde en reli
giøs Kmnpagne Sted, den vilde
komme til at vare en 8——1() Dage,
og i de Dage vilde der poa en hidtil
ganfle nlendt storilaaet Moade bli
ve rettet en Appcl til Mænsd i den
Vo. En hel Skare Ledere med fast
lxge Evner til at appelere til Merid,
med sterlig Jndfigt i Vibelstusdje
-Inetodcr, Drengcarbejde og fociale
EWIsmaal vilde bei-ge Byen.
Zwre offetiitliqe Muskeln-der og Pri
vcwe Kmiferenccr med de aktin ar
bejdende liristne vilde finde Frei-.
Fm Vegywdelfen blev det biet-met
at den teligsisse vsimnpagne i en By
vilsde viere forgccves, hvis den ikkc
hvilede ma et trofast Arbejde i lan
ge Tidek forinden. Og i Sand
hed: Fochmndsarbeidet var bei-ode
ligt Jngen By havdc fin reli
gisse Kznnpwgnh uden at der i For
vrien var famlet et mægtigt Mate
riale ind til et Overblik over Si
tuationen i den By. Een Man-d
havdc for Ets. i Mapneder under
spgt For-holdem blandt Drengse i
den By, en ansden For-holdem in
den for Arbeidetsstandem so.s.v. Men
lige san ivrigt betonede man Polyd
nisngen af det Arbejde, der blev
giort efter Kompagnen Mod Sluts
ningen af Fiampagnen blev 100
Mcmd i den By awaqu fom fkulde
forth-Ue Arbeidet og tillige mai-one
sig Snmatampngnen til nætliggen
ide Pyrr. Man wende bl. a» at
W pag den Munde let lunsde faq
de nylig nun-due lot i prthifk Arbei
tde for Guds Nige.
I
li de ftørste Losale Glumkende Ta
I
I
Vi dar haft Wilde til paa Iør
sdc Haand at herk- om Fimnpagnem
iotn den faendt Sted i Nevari
Mcegtige Afdcmnøder rundt i Vycn
Ilere (mun havde f· Eki faaei Gip
Isy Smäth til ast tale vvd MsdirneJ
Dm Dingen san-di der Moder Sied
runtdt som, f. Eks paa Fabrikkekne i
Middagsmvserne (mian traf en gan- —
sie iwenstet Villighed til at here Kri-.
sti Cvangelium): rundt vaa Gede
bjsrnck bis-v Krisfti Evangelium
forkyndi ii en af Bycrne her havde
man faaet Dr. Zwemser til at wlei
— masgtige Lyfreklamek paa Dage
ne giorde, ei intei Menneske Bunde
unsdgqa ni hete, hvad der aik for
sig i den Uge Poe Tagene lyste en «
Nektame fein denne: »More men »
for religion awd more religon for «
I
i
I
wen-. Grad ielve Sagens Kceknse »
angeei, Ida hat den Bevægelie raabi «
dei nd over Amerhka sowdan asi dei
blev beri, at Miendom er ndgri
for MOQ
Nogle af Leder-ne indean den
IWlie hat ieg truiiet i diese
Usetzdetervad, der Ielv ekle
MWMMU tilWeden
ved Jeiu Mii Wind es
FORTEGNELSE
Ofek
DANSKE OG ENGELSKE CRATULATIONS
OG ERlNDRlNCSKORT.
DAleH LUTHBRÄN PUBLlSHlNG HOUSE.
—- 1912 —
FØDSELSDAGSKORT.
Nr. IN. Udsliaanst silkiskort med forskelligcs opbøjesdcs Blomstpr samt
Jljtsrtolizz LykønskninkfI Siørrtslsp 53 x 4 Tom-nei-. Pris-; pu« Mk. sc.
per Dur-in 45e. pcsr Hund«-do sitz-W.
Nr. 102. link-vit- kmst Tit-» x 4 Tom-nist- msscl utlskuarct Rund, vilde Ro
Ser og l·’nrHlet-is11sig-isjist isllisr Vieh-r ug Ums-kommqu samt Ordene
,.’l’il l«yl-cke’ pno Forsideu Pris pesr Stic. ör, pu- Dogin öco, per Hun
dnsde WOC
Nr. 103. stimme Rtønsislses som Nr. 1022 tin-n mal l·’orgl(-m-mig-ejer og
Guid samt ,Hj(-kt(-1ig l.ykmi.-oknjng" i Huld pag bvth Pult j Midtev.
Pris p(-r Ack. 5 (-, just Unsin 500, pssr Hund«-di- 83.50.
Nr· 151. Smagfulclt doblmlt Kort Jst-» x 4 Tom-nor nie-il et- lille Land
skubsliillest samt ophøjcst k’okglot-tstsiix.k-(sj(sr og Guid sum Fort-idem Incl
vendig puu lIiSe Bliules .,I!jt-rtclig I«ykm»(kning". ng et passende Ver-.
Prig pr stk. l()(-, por Das-tin Mc, ptsr llumlriztle 8(5·00.
Nr. 152. As støtkclse sum Nr. 151 nicsn med Eint- udskaaret Forside og
Rund Samt en Bnket F()rgl(-m-migs(ejcsr med Sieij Onlene »Ti! Lykke"
mit-n pas-. og indenj pas-, kydecle Binde Vers-It ..Al(1rig mal for Mitk
lcets XVI-ZU samt Ordet » g Preises-en Heils-, pas Inst-m du trot, vil jede
dig from for Gncla Trom-. Pri- per suc. Me, pu- Dttsin Bl.00, per
Hund«-de- 87.00.
Nr. 153. Dobbelt Kost ös-« x ZE- Tommisr Amst- pnu Stikt Karten mod
en oplmjsst Buch Rosm- samt m Mssduillon mod Ordtsne »Ti! 1«ykke"
hasngksndss i lynssgkjmt BaaniL Indwnilig Ver-set »Der hvok ingen Rose
visnssk" Samt leis for "1"i1(-gn(-ls(s. Pris IM-, per Dusin säc.
Nr. 154. Summe Form-it Som Nr. 153 ins-n misel fint und-kannst Forgide
med Forglksmsmigisjcsk i Kunden og Rosm- pxm hvidt Feld l Midtem lod
lagte Blocke mgd l«ykønskning, Tilcsgncslscs og pugsende Ver-. Pkis loc
per Dusju 81.00.
Nr. 155 l). smfm importesnsslo Lykønskninxzaknrt i forskellige Møngtktb
Gonnismsnitsstørnslms 472 : 3 Tom-net lmllagte Binde med kokskelllgo
pag-sonde- VerS og Isokniringcstn Hmftisl Ins-d en tyml sillwsnor Pri
pek stk. loc. Ppk Dur-in assokteket 81·00.
Nr. 156 l). sammt- Rings Kot-L som Nr· 155 l), mon umkre. ca. 572 1 III-g
Tommcsr. Pris nsr Suc. 15(-. pei- 1)1män its-L 81.50.
Nr. 157 D. stunk e Gratulationskort im Dantnakk i soktrinli Urhle
Gemmmsnitsswrkcslse sw- x 4 Tomnum Pris Läc. fism for-hell ge kck s .
Nr. 158 l). Pr fuldts bykønskningskurt ins-d fint uelskcsret og Imag
kuldt kolorens Forgislo. lndvendig ist tiltalpnde landslmbsbillecke og
Tekst passende- sms Michel-klug Umftmt med Silkesnok og lcvsster.
Pris. 35r-, tke forskollige for 81.00.
Nr. 159 l). Luksnriost Itdstykodc FMSCsIHsIagskort km Danmntlc Stir
nslse m. 0 1 6 Tom-non smuk Forkyldnjug pna Pomiclckn o hæktet
misd bretlt Silkpbuand og slsjka Pri- 50(-. tke Kot-c fnk Bl. .
ERINDRINGSKORT.
Nr. 104. Silkoknrl lik- Nr. IM, mtsn mu! hrtlcsne »Knsrlig Uns-»F i Huld
mit Penside Pris ps-r Nic. 5(-, p» lmsin 45(-, p» Hund«-de 83.00.
Nr. lim. Vol-Mk Kort li;.- Nr. 151 nn-« cmsd Joh. Z. Isi. og et pussemle
Vers samt Plusia fut- ’l’il·-xxmslse in(1nsn(lijz. sit-Hin egnsst til søntlagss
Skoltsbnskk Pris W- stic. 10(-« p(-r Dis-in Nie-. pesr klunilrsstlss 86.00.
Nr. ML Ict trksdnkiholt Knrt missl stistlmmlisrshlomstssr ozz Und-ne- .."l’ktg
ng Las-W prm l«’(1r.-«i(ltsn. lmlwndig Sul. I, l. 2. ug sol. 119, 105. Pri
10m per Dusin 81.00.
Nr. 162. smukt udnkaunst kort i Form-u 7 x its-» Tommcsr mesd Kot-s og
Blomiitek pag Forsidsin oxx sum indlaglo Bluth- läiklode as den bankmcke
Psalm-r ozz .luh. Anb. Z. 20 Samt Vorm-t- ..l cis-n tin-ge Midnatstime«. Li
flpltssiisg Uns-sm- ,,Til lcrindring" med leln knk "l"i1-«gnelse. Ptis 20c, pet
Dnsin P2.00. List-vom Nr. 160 egner disttss Rort sig Smnltsltss for syn
rings-Rohm
LYKØNSKNINGSBREVU
l l-i;zIss-(l mis-! -lulc-- Ok; N)·t;mksbnsvo-ms. com fu«-U sum gnd tm Mod
tugtslnss i Anr. ku- vi nn tilliyde trykhs l«)-kønskningsbn-ve deswacude
af et Eint Ark Papst med Ophøjet Forsiring ug ist lillts Luntlskabgbillode
i delikate Pan-» form-ist« Nedenundtsr iølgenklo Hilsen i Gulätkyln
..Hj»t(-lig Lykønskning i Wng Anhalt-ist«- Gnsl give tlig at blive vol
ujgmsst og vnsw til Volsikms-lss·-!" llvert tin-v ins-d Max-Monds- Rom-Gut
Pris pu- styk mi-. pet- l)usin FUle
ZRlNDRlNCSBREVE
As Immun- Art og Utlstyr mai ownsuuusndss Ins-n med folgende
Tokat- »Hast-ren- Miskundhiscl » km Evighed of: til Bvighed over dem,
vom stygte bund-« (ss.l. los, 17), samt- »1(ikklig Eil-im- Pris loc, per Du
sin 81.00. «
cRATULATlONs-ZREVKORT.
Nr. 126 S. Tre kotskssllige Kot-c mtsd Blnmstprpigp og Erwärmt-, samt
0ke10mk »Ah-Honig Lykønsknin3". Pris er Dur-in Löf
Viu l27. Assoktekpde Lykønskmngnkokt. ls tin-d og Dels uden Bibel
uskot. Mit-Jst 6 Forskellige. Pri-» per Das-in 25n
ERXNDRINGs-ZKEVKORT.
Nr. 128 Ic. Fire smuklce Blomstnskurt tin-d lzibelttskst i Trefanuryk
mit-n i Udlamleh To med ,,Uj(-t«t0lizil-ykønskningW og to med »Nun-—
lig Hügan Pris pet- l)1män Tät-, per undtede 81.50.
Nr. 129. Tolv forslcelligis Brevkokt meü du«-sc lsibclteksh D-«l— used og
Dels ucken Himm- Pris et- Dttsin 25(-. sw- llundnsdo 81.50.
Nr. 130 D. Assoktokedts krisvkort used liibeluke lzillsedcsr Hi« keudus
Kulistvtterker i FotogmvunsstiL sinnt til-mri-Iu1«s kork ’l·(-l«—! Prin per
stk. Sp, pssr Das-in 50(-.
PROSPEKTKORT.
Nr. 131 D. l,’(1mlg«- l'r(i:-41---ku-r km Hunmark i Enfnrvkstryk Carl sten
duss lsxmslaxz Pris »H« Unsi» III-. Hm furgkeslligo Prospekte-· »in-« det
skmmts Dinsmnrk" i csn Smnk .i«J.-ke tin-J Guldtryk 82.00.
Nr. 132 l). Eint kolørcsle dunskp Prospekt-Hort km de forskelligste Dele
ksf l-im(l(-t. Pssis pcsr Suc. 5(·. pw Dis-in 50(-. pssr Hundrede cost. i en
xin «-E-k(s mul »Pro- Jtst skønncs l)unmitrk" i Mildter 83.00.
Nr. 133. Ässoktorodo Prospekte-r km Blitir og 0111(!gn. Ptis pet- Dusin
25 cisntkk
Nr. 134. Ict kornittligt Billele us Rkulssn i lklnjr trykt Jnm godt Kskton
i funkeln-(- l··;1,rn-r. Saslkzpcsi i Ums-ins- Intciressso sintsltg billigt-, nemlig
pisr Dis-in Bis-. pssr llnmlrmjts 60(«.
Nr. Mö. Skolast i lklain Luther Kollegin Rucimu Wis., samt scmkundets
l(’(,)r1;.g:ilu.1-· ultsiitnnnssn pun ust Rot-L Spi-(--j(s1 ijs Ist-. per Dusin, W.
per Mindre-de
DANSK FLACKOKD
lknwkon misd UmImslsmggfimtsn i rødt og Insiclt samt Rang Erstler
sltsn txtusnclsss Bild-di- ’l’(-kst: .,Vift stolt Imu Kodans Bølge" o.S.v. samt
Vslgqnsogcst ..l)0minus Mihi Ad·intm«". Pris- per Dusin 256, per Eun
Rede 5125
NORSKE PROSPEKTKORT.
Tolv forskplligss Prospekte-r fra det truturskønne Norge udkørt i tm
turlige Farvrr Pris ppr suc. Sc. per Dusin 50(·, pcsr Hundrede JACO
NATlONALTYPER
12 forskrslligcs Kort mai Kvinder i Nationaldragt repræsenterevde
lige Sau mangn forsktslligis Nation-m chukt Ruh-kennte Pris per stk
äc, per Dusin 500.
BRYLLUPSKORT.
Pius lmporterede Bryllupskort i stort Udvalg til Priser at 10, lö,
25, 35 og 50 Cents per Stk.
sØLVBRYLLUPsKORL
stort Udvalg ak Solvbryllupskort km Danmark til Priset If lö, A,
35 og 50 centa per stic
GULDBRYLLUPSKORT.
Fint importeret lcort ndstyrtst Ins-d Guldbrodcsrri, Guid-nor os Kra
Ster og med passe-mic- lnskription og Vers. Størrelse 7 1 ös-« Tot-mein
Pris 50 Gent-.
ssrgekott Geadelt-act- Such
Ict lille sort dobbelt Kort sit-z x 3 Tommer weil uäskssren Rund as
sslvkorsiring pas Parasiten lndvendig de to Vers vJetqu lese-, Gasen
brav-« og »so-I smile da hvert Øje gennem Taaresky" o.S-v. Pri- per
stk. 10c-, per Dusin 81.00.
UAKART KORcc
En suldstmndig Forsyning uf do Aærd(-1es smuklce og i Danmark for
Tiden Saa- populkpre Makart Kort have-S nu pu- Lager-.
livcrt Kort er en tro Gengivelse of ot- eller ander Malen-i as day-ke
Kunstnesnn selve Diligite-c er ca. sxs Tommer start med en Kamme If
snt hvjdt prsssset Karton uden om og vit tage sig ypperligt nd i Ramme,
om man vjl. Hele Kot-tot maalrsr 51xkx8 Tom-net og hvert eakelt levckos
i særskilt Konvolut. Br- Smrslesles smuk og passende Erinäriag has-de for
III-m og wimm
Ptis 10 cum-, per Dus. 81.00, per 100 86.00.
sammis Kost udført i Pan-on Pris 15 Cents. Pek Dus. 81.50. Pet
100 M.00.
Et mindre Kot-r af Summe Art udført i Pan-eh swrkelse MAX-I Tom
mesr. Pris per stk. loc, per Dusia 81.00, per liundtede sc.
BlBELsKZ BILLEDKORT.
l kommt som Brevlcort mon blank pas den ene sich-. Hause funkel
lige velndførte bibelske Bild-der med tilsvakendtie Teksto l sokt Tkyk
pas fint hviclt Kanon. Egnek sig fortrinligt kot- sjmlagsslcoleth Pri
pet Dusia 25c, per Bundrecle Buso.
sPEclEL — TILBIJD NR. Z.
Udvulg as mange forskokllige midre wen smukke og ask-Oe cksnsko
5-Ceat. Lykønsknings- og Erindringglcorh Pers Dusin Zöe, per Unnütotle
NOT
spEclEL — TILBUD NR. 4.
Udvalg ak mal-ge forskollige mldke man stauka og ask-cito cksusko
10-cent Lykønskningss og Brimlrings Kot-t. Dels mod, dels uden Bibel
telcst, p» Dusin Ase-, per Hundrede 85.
sPEclELT —- TILBIID NR. I.
For 8250 vjl vi stsntlis et wl summiert-d Prøveutlmlg us de del-l op
sprte Knrt til esn samlsst l’«lA-1l;.mpris nf mindst 85.00. Vi ønsker Agevtek
alle Vegne heimli- lxlamlt Bøm ug vokine til at sælge vor-e five Kot-t, os
vi lmn byde gode Betlngtslgmu
BIKTUDAY Pol-VERS.
Wliilts mu- tmcle is malan in Carsls wltli Danisli Text, we also cat
ry a good klssortmtsnt of lcnglisih Birtluluy solcher and Boolclets at pri
(-es of 5 m, und 25 Cra. mob, or 5()c, sl.00, and 82.50 pet- Dozen, and we
gimmnuse satisfuctjon on un)f onlor lisft to our selection.
BIRTUDAY POSTALQ
A fins- Asgortmtsnt of lcnglisli Bjrtljduy Pontals with and without
Scriptuns Tith is always-i on lnmd at 25rs p» Dozen.
POST cÄRDs WlTll GREETINCS
A lnxmitlful smt of floml csnnls with sckiptuke Tcsxt in thkee coloks
and various gnuer greetings Sultalilc for any occasjon. 12 Ost-cis ln
pack-Ae Läc.
All card-s sent posl kmikl on few-im of Prim.
DAMIE LUMIIBAN PUBLISEIUC soll-L
Zum, unmi.
W
41
hvis mfonljge Liv er den stærfeste
Appcl til Mast, og paa den Maach
kommen-· vi til-bage txl det, som vix
hegyndte med: personligc Jnsdfly
delch Betydnina.
W, am enhvcsr stiften Man-d
var loyal over fvr sin Horn-, oq
Meftek og fortalte vbderc, M han(
felv fik uforskyldt af Nun-de Ska-!
rer as Mcrnd vilde flokkcss om Kor
fets M! ;
Std, Nebr.
Da vi lasste Artiklen 1 »Musik«-U
ren« fra Mr. P. A. Niclsen, Pot
tcr, Nebr» fik vi Lyst til at jvarc
paa Zpørgsmaalet: Nun-de der ikke
ask-es et Arbejsdc ved V-og.7alg? Jo,
fiskkert kan sdcr det· V. vil faa for
tcklle, hvorledes vi hat haft det tre
Maaneder her i Sommer i vor lille
Mewighed. »
Her kan føtst i Juni en ungj
Man-d fra Vlair Stole ved Mwnl
P. Ho-lmft1·up, til vori Hjem her i
Ord. Han bad, om han kunide bo
has os, da han vilsdc prøve at seel
ge Bpsget her i Qmegnen for at
waa vbdere frem ck sine Studeringerx
iog bot maa sigeö, him spart-de We
pan Vandringen i Balley Eo. —
maaike tiskbagelaqde han W 5——600
W.
Vi var jo nbekendte med hinan
dsnz men vi blev da artige am, at
han kunde blive hos os, og vi san
Tige- at vi alle i Menin hat vak
ret glade for m have ham iblcmdck
—os. Gan hol-M Gubstkneste for
oi W Mo, san W
W M bet- da sp- ds- Ism W
!
— x
l:
hat Botjening uden een Gang om
Maaneden og paia ou Søgnedag,
var det jo dejligt i den Tib, vi
ku: de famch i vor lille Kirke htm
andcsn Spuk ou om Herrens Ord osg
til Opb1)n.«1.s.ze med hinwansden
Herved vilde vi saa gerne sige, at
flulde disk en awden Sommer være
en Lasgmand eller en Student fm
Ekksicik fom fsor Herren-S Skylsd og
es (iærlighed til sinse Landsmcends
«ny Vol vil vccrc iblansdt os dg
arbejde i Herrens Vingiaard og for
at nun fremad i Smderingerne, da
7kal vorck Hjem altisd staa aubent for
en soc-dun, sauft-eint Herren qivcr
uis lege-insle Styrke vertil.
Vi er visse paa, at hvor der osmkriug
i vort Samfund sit-der en lillc Floh
som vi, der hat det fpariiomt not med
at kunne famles om Guds Ovds
was-Ue der vislde nmn vcew alwde
vcd at have en af disse iblandt fig
spM W bestem-L sig til at tfenei
Hisrrens angward og gsre for sine
Ladends evige Bel, hvad han
kan. ,,H-sten er stor, men Arbei
derne etc fau! Lad os bebe Høftens
Sorte om at nddrive Arbeit-ers i fin
Jst-TM Her trænges haavdt til en4
Herrens Tjener. og hckft mskede vi,
at hasn Inn-de bo i Ord for Arbefdets
Stle her i Valley Co.; thi Præstrrs
m- Petersen, Damewa oa S
hohn, Cushing, er jo ovcrlæsfede
med Arbeide Paswr Spholm kom
mer her sisdfte Ongldag i kwer Maa
ned, saa vi fkylsder Herren Tat for
sin kætlige Omsforg for vs paa det
aandelige Wfom pwa dset time
Pise M: M alle Ting somsj
met M M W· W W M
hier-tele Taf til jer, J taer Gusdsiii
børn, sosm tasnker kasrliqt Pan ojs her
-i Ord. Og Task til dem, om der
Hffnlde vasrsc nsngrm der ligejmn den
Junge Man-d vibde tænke paa us suu
her i Orsd og Omegm Ja alle Ting«
ka i Heere-is Hmwdt
Poa Menighedens Begin
I A. P, Jenssen og lGustm
l
40 nye TraktateL
—
Dunst Traktatfelskabs
Udgaver.
Saslqes i 1 Pakker paa 100 Trak
kater hver sauledses fortcrcst, at lwer
Pakke indeholsder 10 forfkelligsc Num
ke og 10 Stykkek af hvert Nummer.
kabafpokke Nr. 1 25 Ets.
Traktatpakke Nr. 2 25 Ets.
Ikatutpakke Nr. 3 25 Ets.
katatpakke Nr. 4 25 Ets.
Netto-Port-of»rit.
All-e Trasktntselfkabets frcsmtidiqe
Nuer vil værie at fcm hos os pasa
famme Vilöasat
Dan. Luth. Publ. Hause
l
IEu Reise ges-new vk uokviskk Land-.
; 25 simukke ksolorerede impormde
HBrevkorst mod Prospekt-er fra Dan
qurh Name, Svervig og Finlmtd
samt Flasgkith fm hver af nwvme
Lan-be Hvert Sirt i en wet Pakke
mod W Osmile Pris 50cts.
3 Pakder for s1.00·
Msh Luthekam Publ Haufe
M, M.
Islam
Eu Trank Punktes-.
En gribende Stildtins If Mu
"hammedanismens Optindelse eind
bredelfe samt Tilftanden i den un
vterende muchammedanske Bewean
et kraftigt Opraab om Deltsqelse i
Arbejdet for Evangeliets Udbredels
se blandt Jslamg Millionen M
Missionær Samuel M. Zwemetn
Overfat og fotkortet af Soqnepmsi
Anton Wedel-few Stall-org —·—«"
En ny Bog as flkste Rangs Jn
tereöse for enhver Mission-den
106 Sider. Pkiö 40 Ets.
Dan. Luth. Publ. sonst
OODENIIACEN
sungtobslc for sitt-salut
EN«
· THE-IF
Sk-siiiIstisinmmnmm-«
V l U Alt ANTLRIU
for st «cop0nha-sn" snus or os hal- lud
vasrot luldslissndig ren.
Hvis Don-s Fortmndlsr lkko hsr dat. v«
vl sorpdo Dem denkst-. Post tll den sum-mäs
lica Pris. s csnt sksn indtil Doros Foc
handlcr isar dat. Erim-Erster know-com
«coD-.-,nnscon" or Vordem hoc-Its stim
Tobsk. «
- WEIIIANsssVTON COIIPANI
sc lluloa muss-w Ist kost.
IF