Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 27, 1912, Page 6, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    c
«Danfkeren«
B
Fredag den 27. September 1912.
Blaiy Nebe.
Hystfeften og Borncfesten j Zan-!
dass var vellykket. Eaa toldt, som?
det var, holdtes Formjddagsmødet.I
i Kirten, hvor Past. Lang prcedikedez
nd fta Es. 28, 23——29 v·om Tekftj
san lagde sætlig Vægt Paa, at alle.
Guyet og Evner tommer fra Herren, (
ogsaa Evnen til at kunne beinale
Jorden, san den bringet os Afng
de og Fragt —- ,.-derren Zebaoth er
underlig ; Rand og stor isVisdom«
(V. 29).
Om Eftermiddagen famledes man
efter Bestemmelfe oppe ved Stolen,
hvor det nu er rigtig dejligt med
Græs og Vlomstet. Vejtet var nu
ogfaa bedre og mildere, Solen fini
lede og varmede, saa det var helt be
hageligt under aaben Himmel. Her
talte Past. stller til Bsrnene og
du ældre med ud fra Salmistens
bekendtc Ord: »Pri7er Herren, thi
ban er qod, thi hans Misstundhed
derer evindelig". — Bande her oq
om Formiddagen veksledcs der fom
Tædvanligt med Sang. Der var efter
Wcholdeue rigtig god Deltagelse
i Moderne.
En Tel af Eftermiddagen tilbrags
tes med Samtaler mellem ældre og
Leg af Bat-jene Der servekedes fri
..J«-ce Cream«, og bag eftek optoges
en Kollekt, fom foruden at dække
Omkoftninaerne bragte SIndagsTkos
len et lille Overfkud.
—- Et Stykke Jord paa 114 Arke
med et lille Has. Stald og Frugti
træer, beliggende nær ved Darm
College, kan nu Lohe-S for mindre,
end det vix-selig er vasrd.
Kam ind og lad mig opgive Dem
en Pris, der vil bchage Dem.
V. iß. Hauer-.
— Get your watohes oleaned at
Palmen All work guarentee(l.
Dr. Palmen
— Mandag Akten i denne Uge
sollst Menigheden et Zorretningss
mode, hvor dist bl. a. belluttedes, ef
ter at Sagen tidligere havde været
bis-steh og der var optaget Sub
fkrfptiom at udvide Kirkens Mypt
og indlægge nyt Varmeapparat til
et Tamlet Kostende of mellem 400
og 500 Dollars —- Bed et tidligere
Menighedsmsde var det befluttet at
lcegge CementsFortov i Fronten af
Prceftehuset, og Byen lægger saa en
Seinem-Gang over Gaben, saa der
bszver Fortvvsforbindelfe mellem
Kirken og Prcplteboligen
HWW
Meist-, Kviuden yugte og elf-in
kan stabe sig en meget stor Jud
tægt, som Agenter for det ftore
danfke illustrerede Ugeblad
»Hjemmet«. «
Ild:·essc:«-iixseyporh N. J.
WWWFHFWÆW ·
ÆFWPM WWM
Gsdstjesestet exi.
Plan-, Nebr.
Sondagsfkole Kl. 9.15.
-LTøjnteHTegudstjeikx-stk »H. 10,30.
Alt vil Gud.
O r u m: uzudstjenefte Zuwid
dag Kl. 10,80 ftrste og tredte Stu
dqg s: hvet Maaned. Sindassfkole
book Sindqg Kl. 9,30.
-— Ejendomme til Salg i alle
Oele af Byen. Nong can ksbes paa
slfbetaling. Undlad ikte at forhsre
Dem nærmeke, naar De vil Elbe
et Hjem B. F. Holler-.
-— Miss. Chr-is Johnson, hvis
Sygdom vi ttdligeke hat omtalt, er
kommet faa vidt, at hun er reist ti-!
sim- Forældre i Omaha, hvor hun
hviler ud en Tid og fremdeles sp
qer Læge.
—- see those Hast- Brushes at
Palmeks. guarenteed to out-e
Damit-ask Dr· Palmen
— Jeg hat til Salg baade stsrre
Jg mindre Famu- i Nærheden af
Blair. Ligeledes Tmaa Jordstykker
Lige udcn for Vygrænsen. Kom og
fe. B. F. Hallen
—- Mrs. M. Mathiesen, der sam
men med sin Mund tidligete boede
pack m Form i Neu-heben af Ken
nard, men de sidfte 10 Aar her i
Vch dsde sidfte Lordag efter let-n
gere Tids SvageLghed oa blev i
Mandags under ffor Deltagelse be
qravet fm Hjemmett Past. Marfh
ved « EpiTkopalkirken ledede Begra
velseskcremonim
—- Wall Papst- at onst to close
out for new stock.
Dr. Palmen
— See Splin sc sama kot- Pur
njture, Russ. Piave-. Puder-tak
jng a specislty·
Underlegnede anbefaler «ig med
ist til Faqct henhørende Tre Bak
de:«cr. Hur:jg Efssvedltion Jst-ste
Qlosfcs Jlrbejdc
Peter Strenkem
Barbek- og zrifsrfalon.
2 Tor Ost for Nebr. Tel. foiceb
Kenner-d, Nebr.
Forstkommendc Zøndag uns-»Mo
de, mgen Zondogsltole
Not-ste- andaq »i. Leu Host
fe5t. Tor deandek om Essai-Hecken
Fil. l« med Sondagsftolc og von-.
firmandlæsning og fortsættes saa j
mcsd Høftfeft fra ka. Kl. Il. Find. till
heuad sil· 4 Eftermiddag med et»
Par Time-es Ophold til Middag,
sum notages i forskellige Hjem i
Byen ’
Be kendtaørklier
-— sp, .—.—-—--..--—..—-.——— 1
Mission-rissen
Om Gud vil, afholdes Missionss
moder- i Ruslim Nebr» fra Is, til
LU. Oktober. Hjertelig Jndbydelfc til
alle, Tom vil 5ccmlelås med os i de
Lage.
Pan Menighedens og egne Vegne
9 Tons-n l
Cream of Rye
MJW -
FOR BRBAKPÄST——TIIAT’8 ENOUGII
Thian us a si(-ljs«t«1:—. hisajthsui ins-at at « cwt us l- « flsun ist«
(:(«nt« itsttHs still. yim im- k«i---dj11g your Ists-h- u·?th mitner
food and prinlussimz in« ahundxmms »i« hssalthsnl »n««rg·v«
Wkærp spthpr wrian t- Jst t-» ceunmjpatks ---(·r·-«m us Ryo is
a natur-il laxatiw-« Thprss is nuthing in Cis-am us link Umt
is insowle hpnsko it is n natur-il hoch-. hum- nnsi Ins-jin
kood. therekmx the fnmi f·»r both gmwjmz cltilrhwn sind
gmwn usw« lt Sawss ymns Malth nnd puektsthrmk
THE TASTE IS THE TEST...
IYZ ls III MAPM AND HEFT Fisch-U s. sonst-est um Inn It·
Ame-unt ot Euergy 10 Cents will Buy
AliTchkIs C·A1.«()l.'HZ.-» »F lsVlsIlcUY
qug . . . . . . . . , . Iw(
Bei-IF strlujn.... . .. .. ,41«
Mutwil, Leg .. . . . 445
Mjlk . . . Ost-)
1««rk.1«(-ns.« .. ..... , IWZ
Chaos- .. ... . 1185
Buttek..... .... ........l:s«35
Miso ..... .. .......«......2«25
Poet-cost . « . . . . 2950
Bonn-. l")riod. . . . . . ... 3940
RYC«-.-—--«« - ---««6050-—
WZRGY Is vITÄLlTY· vITÄLlTY Is LIES
Do not fsil to tky Cream of Ryfs hrrsack fhrs must fis-althnt Ins-I
dsljcjous thUI knsdwlL AND kecfsie »I- pn(:k;sg(s.O-X, Änk yam
grooer for a pack-Iei- tnday H« hi- Huft supplks y««. writ« us
WÄPOLIZ CZRZÄL CO. UlNNsAPOLlT Mkle
i Festes ngdomsmjdr.
Om Gud vil, afholdek Nord Da
kotas Frass østlige Distrxkt fælles
llngdomsmsde i Bethlehems Mc
nigheds Kirke Sandageu den 6. Ok
tober (M-de Kl. 1056 og Kl. 2.).
Alle unge er herved venligft ind
;budte.
Forhandlingsemne: Ledelfen of
llngdomsmøder mol. 3, 17«
Dem, fom Insker at afhentes ved
Bank-n, bedes melde dekcs Komme.
E. A. Hjortsvang.
Kredömtdr.
Minnesom Kreds afboldec, om
Gud vil Aarsmøde i Hut-hinsan
Minn., fra 24. til 27. Ott» Nab
ningsgudstjeneste Torsdag AM.
8. Emner til Drsftelfe:
1 Ktbek den belejlige Tib. Ef.
Z, 16.
2. Hvilke Fortrin hat den lasset
ske Kikke fremfok andre Kikkesanv
fund?
3 De gamles Liv og Gekninger.
lTit. 2, 1—5.
Gid alle Menigheder san det
frugtbringende for Krebs og Wenig
hcder ved at lade sig representere
ved Kredfens Rats-wide
Bau Menighedens Vegne.
H. W. Bands-.
I . .
Hutchxnfon d. ev. luth. Mensghed
indsbyder herved til Kredsmjde.
Bis-Wende bedes at indmelde fig
til N« S. Nielsen cller undettqnede
Helft i god Tib.
Paa Mensghedens Vegne.
I Theo.P.Veck.
Lieds-tilde
North Takt-m Kreds afholder, iom
Gud vit, det belegen-de Kredsmsde
i Sions d, ev. luth. Menighed Nord
fok Norma, N. Dok» i Dagene fm
den 1—1.—17. November 1912. MI
dct begvnder med Gudstjeneste Tots
dag Form. Kl. tut-g S Hirten.
Fjlgende Emner vil blive be
handiet: "
Kredsens Emne: Apoftolisk Kri-j
ftendom Tammenholdt med Luk. 10
og Es. 4, ji«-ts.
Menighedens Emne: Sandagss
Roten og Neligionsfkolm (2 Tim.
3, u. 15.)’
Desuden de almindelige Fett-and
lingek am Kredsmiissioncn og Sto
len.
Menighedekne mindes om at ceu
de Delegater og at nominere Mænd
til Direktionsmedlemmer for Brot
fon Hsjfkole, bvis deres New-Efeu
tonts Tid er udksben.
Pac- Kredkens Veanr.
J, J. K:ldsig.
Zmns Mem-gka indbyder het
oed pack dct kærligste Vennek i Kred
Ten til at bei-ge os og dele Gabs«
Rjges Godet med 05 i ovenncevnte
Dage. Bessgende, hvad enten de,
kommer med Togrt til Not-me eller
knrende med Heile og Vogm bedes
venligft i god Tid at melde deres
Komme til A. RosendahL Norma.
N. Dak.
Pan Menighedens Beque.
E. A. Hierin-ans
Missiousmsder.
Vil Gud bliver der «;lij5’«ionsml
de i Misnighedm visd Caliender.
Iowa, fm l. til U. Okt. Og i Mc
nighcdexg i :,Iiolfc, Iowa, fra 11.
til M. Okt. En venlig Jndbydelfe
til alle.
Pan Menighedens Begnc
Frits Andeksen·
; Missionsmsde.
Tblioeh om Gud vi1, afholdt i Erim
Ja., i Dagene 4.——6. Okt. Ker
lig Jndbydelie til alle.
Pan Menighechns Vegne.
J· P. Christianien.
Missionsmsde l
qfholdes, om Gud vil, i Markus
Ja., fta 27.——29. Sept. oq i Oyeus
Ja fka 11.—-·13. -Okwber, hvottil
herved venligst indbydes.
P. Rasmusseth
Mghs Pkæft
Missionsmsde.
Vil Gub, ufhocdes Missionsmsde
i Vethtehems Meiji«-den Joch-u
ville, Ja» i Daqene fra den 6.--s.
Oktober ·
Vennet indbydeö tmligst at me
med os i de nævnte Dage. Man Oe
deckvægelsens Tiber fka Guds Au
sigt optinde over os.
Paa Mensghedens Veqnr.
Il. M. Rkelfen..»
i Trinitatii Gewinn-tun
begynder, om Gud vil, sit 29de Sto
leaar den lste Oktober 1912. Klas
ieundervisningen begynder den 2den
Oktober Fil. III-S Formiddag, til
ilwilken Tid alle Etudenterne ventes
jat væte til Stehe.
E For nærmere Oplysninger bedes
lman Verwende fig til undertegnedc
I P. S. Vig.
, Vor 476, Blair. Nebr.
i
i
Missiousmtdr.
Om Gud vil, blivek der Missionss
»in-de i Bethania MSh., Dickion,
Alta, Canada, fka den 24. til 27.
iOktobek og lgeledes i Calgaty den
28. Oft Kl.71-2 p m.
’ Alle tilrcjende bedes om at melde
Tiig i god Tid og da vil Befordtins
lget være i Jnnisfail den 24 oq 25.
Okt
Alle er hierielig indbudne.
Pan Menighedens Beginn
J. Magnuöiem
Dicksom Alte-» Eonada
Missiousmtdr.
Vil Gut-, blivesr der Missionsmss
de i Siöux City, Ja» i Dagene 10.
.-—13. Okt« Cn tckrlig Jndbydelse
til allel
Tiltejfende bedes indmelde sig til
undertegnede inden den 29. Sept.
J. A. Lotsen.
Htftfest og Missiousmtdr.
Om Gud vil, bliver der Histfest
»og M.s"·ionemøde i Eiloams danile
:csi).-lutl). Menighed, Chicago, Jll»
ist-a den Ist September til den Zdie
Oktober Præsterne H. J. Dahlstrsm
»A. P. Hausen og J. P. Heede hat
lot-et ni beim-Je Hjcrtelig Jndbydeli
sc til alle-, Tom vil gasite os i de
Dage. «
Vaa Menigbedens Vegne.
J. Simonie-L
Siduey Steam Lauutiry. «
Fuldt udstyrct med nyt ftrfte
Klasse-?- Mafkineri. samt Urkevætels
Te og Kontor: for Salg ellek til
Leie. Interesferede bedes henvende
sig til.
First National VankJ
Ssitmeth Montana. j
Eu haust Meietist
22 Aar, sage-r Plads vaa et Mejeri.
Bei-kommende has kun opholdt jig
i Amerika 5 Maaneder oq i nævntc
Tid paa et Mejeki. Henvendelfe til
Anton Falkensteem
Arco Creamery,
Atro, Minn.
Plan its-s.
Mcjerish Sondekiydcu kendt med
det dankte og hollandfke Mejeridrug,
unstet Plads pcm on Egn, hvok der
er Trosljv I
Christian Andekien,1
2623 North Ave» l
Chicago, Jll.
Form til Salg. ·
Da jeg as Heldredshenfyn hat
maattet tcjse vesfwaa, vil jeg soelge
paa gode Viltaar min 80 Arke Form
beliggcnde 1 Mit im Eoulter. Ja«
en trivelig By med god Stole og
Hort danTk lurherss Mcnigched. Vog
ningecue paa Formen er tun US
Aar get-nie
Nærmere Wiysning gives of
Eier-en
Alfred sk. Streiter
Box 452, Bruka Colo.
P. Kosovblssdt, Dr. Med.
Praksis indskm«11ket til
DIACNOII OC III-VIII l
!
Bqnitable Bläs»
zDes Moskau-. —- — lu.
»Ihr Hishi-«
Ast Stegs fotogmfssf Sie-beide nd
ftres effer Tidenc nysefte Mgodet
» clegante Billedet· — Mantiss
JPtisetn I. E. Das-.
; · . Mode og billi
k W ge Fakme feel
; ges i EWe,Mstmm-fom, 90 Mit
z word for St Paul hvor Ker
og qus trives bebst. Ptiö fta
z 40——60 Dotlars per Acke. Dankt
F Kiste og Prcest
For nærmere Ilndcrretning
skriv til
J. I. Jakober
ellek
H· A. Haufe-»
Bomius, R. l, Minn.
Bis-ele- i Birne-es Duns.
bellasning for Vstn ved
Pastot E. Asschenfeldtsdasser.
Denne lille Bog er fremfommen fom en Fragt af Form
tetens Bibellæsning med sine Konfirmander. kafeknc er fort-. «
og offattede i et interessantlet-satteligt Sprog Tamtidig med, as ;
de kristelige Grundsandheder fremholdes klatt og med Alvor. «
W Sidek i et tiltalende Omslag med Teqning i Famer S
l
!
MarkussEvangeliet udlagt i 136 Smaafmkkek til daglsg Bis ;
I
Pfis 20 Cum
Z Dssish Lsth. Publ. Hinsc.
Vi oyskcr Dcrcs Haydc1,
Duft-r er klosf 09 glich Ismgtpimhgjxisndis nt
steige von Uns-er til Dogm- lsvein note-sing
ng misd disk Sumnns lssvens Dis-n ;
Dei des-ie. tm Linse- l III-meint (
kff l)·« xkkss ullssrmlss isci as nnd- skighs mange- Kunmsr. tm situi«1« «
slsss Ich-Cic- us. m« Do- vjl Anser un H »Hm-.
IAA Vi KAN APADPNBSHO llVAU Vl ll.U( dAtål !
sAsBKos. :
III-W
mso s«
STYLISH DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Whole Family
sHOE REPAlRlNC.
JZWW Cis-.
sk»
v
».
»
Naar dct gælder drt
smle kærc Immer
da huikvnn. n r» : km Aar bin bis-nder
Passagem nut- « benut- nsstke oa engeNc
Sinnen oq vom klar-heim nl Zeus- Ismene
eile Sinkt tpku oq und billtgft sLH msxsx
mod note slkasmqnn vaa stammen og
hie-wer Dem nimm Sim- m det Why-um«
le, bekendte »Im-um
Mpktkklsktl E Trost danfkc qunm .
2818 W IXlo Ave» Ibtcago
Ums cal· Av. oversor Vorhin
—- PAA VII cAILI ist-Abs —
II Ast i Tksluts es citat-sel
Ietl Tslt M Vettan Moder
fu« ils- smscsi TM Ists ydss De
Atti-It til It bonI-c is isten
sitt Ists-»stat- snlsstsndlk lo
sn use ayds sodt si von »wir-It
hvo Print seid-user aus-i ils-»i- su
ml seh-Missis.
JIII Ichllulls
—
Citizens Stute Bank
Wamnnscipid KLEMM Alm. Bank-onequ
Beng· Jaanez pas Land og LI« In. ;
Warum-Ich vaa Penge for Jud-— og Udnx . 1
feiges nl Tage-IS billigite Kurs »
F. O Notturer U. Mak.mks»x,
. Xcksttissnt Irre Was-dem ,
D. Z. Muts-nett Cashiek N !
WIPNGWWTXHÆTÆXJ
: llllNIV Hi J tat Aulis-m
an) kuqu tu Uns-. samt n« clswsit
Hi
zi
t» nle utnl Ins-n mtms ist«-L wo Un- F
xnnnuuTLrnnHux i
lIlilYli
CARTER cAR.
l«"«k Sult- liy
Tllli AIRNIDT ll.Ukl)W.-xlcis"
151a3r.N0l-r.
M
DR. c. R. MEAD
denn-L
s— ls Isilo sinds-s
- III-I
che slaik national sang
c. .- Dispos-Tom
Anmsfimsr sjg use-u alt heut-on«
W Buntfornetning- Nod setmndttk
»k( beste-mu- Prisen
c. A. sent-not cashick
til-Atti. N EBIL
W
Wagner
Kulhandel
sw« Eftkrtolqiir nl Hund«-!
Hmslt sc anlson vil jog here-stoss
tmks H wlussortenst Laikw M at
Alagi- lingcsnmusklulø kamt Kul.
Briemltz Vogue, Musikinka og
Avlskodskabisr
Hund«-vorm nunmle M at ek
terso mino Vater »F qsros ists Im
kendt mos mlms Frist-It
Flmk vs rcM cis-tm-«11chg gu
ruht-ermi.
llaus J. Niels0a.
ivis.uec:s -. spu
Isl. - « "
LVkIsUsiNIkLU ,. .. ., -«4— . 7
— III-U ss..... .... — 7a
Hi « Vshel.’ Ell
; ( sue VII-new - Ek·
Rhei- .. I
III ......... — K
iszss » :
svh . OW
« - »F « « » .
,studs (c(-Ist1 s »I« k-4’ « II 10 W
Ein-lu- Frs tin-s , « « u U t5
THAT-. . ( 40 USE
s (’IUI MO«
Ave-je W. N-. : fis-II — - — I- «·k
Use-de sp. N-. 2 vord. — — — — . I! — 92
stunk-nd T-— -— « — ..- 15
Istdss s— ---— « — - - sks 74
isscthOD )... w-— .0
Ist-me (choire Untat-O « Um
lss.i-o--——————» ------ tsssu -75
Thone Z- karnbekg
liste- et tmlctstssntli nlxsxsk If II
Ja s lssxlclc
Isch- sk -1
NA ! HIATZIUAX P lNDLÆCt
Nleb If I- AlthAl PARATZI
fu« is Wiss n syst-IM.
»l.-Al«. KERFE
OOOOIOOOOOOOIl
UOIOOOOOOOIOO
—-—,- -» .
JRMES H. PLNTZ
licAL kszTL UMI UUM All-·
lkscltscc
Amsntlur 5 Damm-IN sllsnssrdssnk ’ »s-«
di is ««;«I-lt·- Link
sps «,-«1ks.«.« ·.»·n
NOTAZY PIYIUL til-Mk PLUT.
-- - «- . - -.. ..«.
cROWBLL LUMRFIR
AND URÄLN co.
«,.»- H-";.-- Eh ro-« Li
n H-« Hug- iokmw « ..H4
« « isk «" Wut ;
IIIO«- ist-s k. .
n. Dis-ist« nsjssstss PH
« siUsUs ! O «I.(ZI«,
o
ILAUL slcsll
tut-. » p- -- sit-»
zstkatHEssöj
Umsonst-known III
tut-Wehmutqu
stoqu el- komstdq It pl I
Ists-o It Ast tust seist Ilq
M umnvt ist- M Ist's
case. et
CI Itskstc W W I —
vors Zeiss M l W
taten etstrs Bot-Uns Äms M —
sofmgs. Psass set-li- os disk-—
Frone-aust- Uckbos os MI. '
Dplyauusok fu« m M I
vors UCVMM
i W W —
SCW Falls-non Ave» Ohio-km UL