Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 27, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
og iaa studere det. Dei er ikke
jagt, at De bliver dannet af det.
Man kan studere paa flere Monden
Man tan drive den af og beftille in
qen Ting, det kaldek nagen at stu
dere. Det bliver man ikce dannet
af. Eller man kan sljde, terpe Kol
legiehæfter og lade en Pølsestoppey
almindelig kaldet Manuduktøk, prop
pe det nødvendigste ind i ens Hier
nekiste, for at man tan btive ge
fviirdt færdig og huggå et Ginbede
i en Fakt, det bringet heller ingen
Dannelse. Man kan ogsaa sætte
--sig et Maul, noget man vil udrets
te, og vcrlge sfit Studium med det
for Øje, og iaa dyrkc Dette Studium,
som det kaldes, og det man dyrkcr
fkal man engang siide i og kasle for.
Tot vil danne sin Mand.
Her er Urug for alle. For So
cialsØkonomer og Falk, sont paa
fammc Tid vil dukke hclt ned i Fol
kets Stkøm og faa engang kan lcde
MaiZEcrnc fordi de paa engang hat
der-cis Txllid og ved mere end desp
Der klagcs faa ofte, ikke altid medl
Rette, over de daarlige Førere. Der
er det at fige, at da ingen andre4
meldte fig, kam de. De hak gjort»
dest, fom de nu kunde det. Mcn nuI
kunde vi nok trænge til en ny Type
as Arbcjderførere. Tcrnk paa det,
sog snak ikke for mecht ont det, menl
flaa hellem naar Tiden er.
For Jurister er der ogsaa BrUH
De aner itte, lwor Kirken i vare Da-4
ge hat trasvet en Zenos den lovlynsi
dige eller blot en Anders Sand-I Ør-«
sted. Hvergang Kirkeforfatningsss
Ettørgistnaalet er kommet op, harl
den staaet hjælpelsst prisgiveL Of
oqfaa naar en StraffelovskonnnisJ
sion arbejder, og en Rigsdag feneil
re skal gøre dens Forslag til Lon,l
vil det dreje fig om utallige Anligss
senden ·«am grsber dnbt ind i Falles
Iivet, og hvor der vil vcere Brng for
SagkundTab lige faa vel Tom kkiY
sten Entnvittiglted NetskeforntetH
ikke mindre. I
En Filolon hat« en stor Fretntidl
for Tig. Rent bortset fra, at han
faar det finefte Ztof at arbejde i,I
danske Born, san linger der interes
sante Opgaver i Overflod da venter
paa dam. Der er hele Forholdet
mellem Kristendommen og Litters
atnren, det, Tom Brandes as gode
Grunde hat- ladet lixme — at efters
vi:e, lwilke Spor det krifme Lin
bar sat sig i dansk Litteratnr. Der
er Sammsnmalet ont Flristendommen
on Sproget: at vi5e, lwad selve vort.
Stlroq Fkylder ilriktenddnnnen Tct
dnnfle Zutun sont-i- saaledeis at ha-·
ve vnsret opfindjomntetse til at Tlabe
nne danfle Qrd for de kristelige Ve-;
greber end s. Ets. det engelsle, som·
itnnorteker en Mængde Latin i sit
kirkelige Spros: de siqer resurtecs
tjdn as jnftification on 7t1ttctification
on baptisnh bvor vi siaer valandeli
se og klietfnsrdiagørelse og stell-sagst
else on Taad Til Nennnsld hat
kirlellg Salvelfe til Tidexs findet lld
taien ndqet - san der E« Ets. ngeixs
NetfasrdiggsrelFQ Helligørelsxy Ode
llklmelfe, Fldrsftkstell«e. book den na
tnrligc Betoning vilde nast"e: Niet
ftrtdiaqørelse, HelligksrelTe, Edeln-q
gelfe, Hierein-stelle Lnfler en as
Dein en lille Zideotnmne for at faa
en lille Doktor-Und sont So altd
pnnter, snn hat« vi endnn icke faaet
Vom-n unt .c)ollands Jndflydelse paa
dansk Anndslin Der vat- dog en
Tid, da al reisende dansk Unndont
gik til Holland Noldemk on da vi
havde et formeligt lHolland has as
(Ainager). Vedlomntende ikal nn
turligvis leere Hollandlh men det er
hurtig lært, Sko hedder Larfen, og
rinae paa en Døkklokle bedder bel
len, hvillet paa Tysk betyder at g-.
(
(
l
l
l
l
(
For Lassen sum vjl aaa i Lukas
Fodfpoty » der Brug ovrmlt Ex
den vi bar haft on Chorus-S Montier,
shar vi lasrt, at det er vore kristne
Ltygen sont fknl vaer Fortissimo for
vori- Drecmcsforcsnismer. Til Lamon
sont soc-»den at vcrro phiiatrifke
Sprcfoliftor er ovekbeviftc Juristne,
er der fior Trang i en Tid som
vor, der tager sua meget paa Ner
verne og jlider paa Sindet.
Politik og Journalistik er jo des
vasrre ikke StudiefagJ det er nogct,
der kommer med Øvelfen ligefom
Billam Og dog cr der næften in
tet, der tmnges faa meget til, som
til Mkrnd, der fra Ungdommen af
bar dygtigajort siq til et offentligf
·Hverv oq viI være Redakttr og
Folketingsmand, eventuelt bringe
—det Offer at vasre Minister for at
qavne »Ist Fell. Jeg trat-, P.
.
M
Munch gjorde dette. Hatt blev
ogfasa en af de dygtigfte derinde,
men er desnnsrrc af on andcn Aand
end vi.
Ogsaa Kirken vil lnsbøuc dannedc
Tjenere, nu mere end nagen Sinde.
Her ligger de store Knntweopgaver
for: at vinde di- storcs Massen at
ikabc nye, modmns Tanscfornnsr for
de gmnle South-»Mit at furenc et
redeligt vidensfabcligt Inn nccd csn
fast Bdbeltrox og faa er det endda
faadan med en Prasftcaerning, Tan»
Ijeg form-Ae Dem, at der gaar bog
Istavelig ikte en Dag, hvor man ikke(
paa en cller anden Maadc kan være
ct eller andet Menneske til Nytth
— hvad forlanger man saa niere? l
Di-, mine Herrer Ingenitreh kan
forlade Land-It Nigsdagen vil in
gen Bro habe til Masned-. Nu,
Verden er stor -— og der er Mil
lioner derude, sum trængek til at
se hvide Mænd, fom vil noget mete«
end tjene Penge, og behandler de«
indfødte fom Vresdm
i
—M——- l
Dem-et, Colo.
—
Sidsc jcg stren, sluttede jeg med
at fortælle unt adsklllige Venner
fm Osten, som havdc besagt os,«
og da der er en Del, fom hat be-«
sagt os iiden, vil jeg ogsaa naevne
dem: Mr. og Acri-. Zeus Carlien
fra Ell Horn, Iowa, Mr. og Mks.·
Jepperjcn og Mr. og Mus. Nels
llnndjen fra :)luilkin, Nebr» Prof.s
N P. Lang standsedc her en Dag
paa Reisen l)jcm fra California og
talte for os om Aftenen i Kirken.«
Pastor Vilhelm"sen fra Kansas City
var her Sondagen den 1. Sept. og
taltis for us tre Gange-. Vi siger
Tal for Vcsøgcnc, Von-ker, og Tal
til Præstebrsdrene for Vidneszbyrdon
J ajlagde iblandt os. l
Herined folget san Unittcringcsr
for, lwad jeg har ncodtnget fidcn·
sidst kvitteret og noglc Vetnasl«l«11ilI-«
Ack
kllacilkc, Essig-J Martin :llel«·cn «
83.tl0. Ill115l«n, Fäser J. C. Chri-·
steuer Plain-, Ehr-. Inn-den Punk·
L, P. Brunng Pult-, P. H. Peter-«
sen Pl.00, »S. Christensen PUN
Mindem Nebm Madd Petcrchn
STUCL Zhascn Minn.: L. C. Jen
sen .8««s.l)ls· Clarls stirqu Minn:
H. H. Jenfen sszllll Tak, Volum
for Gaverne. !
Zog tænkcr, at det lau interessiere
»Tanll"cren«s Lassere og da sasrligt
dun, joln har bidragct til var nur
wirke, at hart-, hvokledes del gaar
nted Indfamlingcn og Bygningen«
af den. Jeg kan da oplyse, at der«
til Dato er subjlriberet 83,632.50"
luden for Meniglnsden Modtagct
fra Enstermenigheder og Bemer
8867155 Inhflriberet udcn for ·
Menighechn Mr i Bin-n, lssnoer fra«
llnadomsforeninm Witldeforctlltsg,«
ABBEs-; lndkolnnlon for Bril VII-·
als-« EIN-ON Tot llr, vl loucdls
sont en Pia-nur til den, der folgte Dr
flehe ,,"le«it«'·, Dandt Mr. M. E.
,Ol)1·ls1lsnscn, :lin«·l"ln, All-tm Mon
den Prasnuc cflemau nan od, tal.«j
Llllsna er der jndkonunon t.l Taro
H5,«.).35,95. B, lmr jaa lule Bygqes
grnnd til BUT-Unu, sum er bemit.
km liglsjaa bar us faact Plan lacht
for stöttmh mindre end halv Pris,
ug non cc betalt But var Varro
lfun Bronnan der lavede Platten
for os. Vl yar m. s:l,(n)u.«u til
at lnsgyndc th«01)l-jdct met-, og da vi«
er Iillnldt en Tel frlt Llrlnstly hat-»
Hvi nu begyndt paa Vase-nennst, soc-n«
vi trænger haardt til, for i Winter
;til Ungdomsmøde og andet. l
i « Ell Mund hat« Wort et Par Helle
109 en Mund t.l at .,C"ccavote«·
’ Hatt tøresr cllcrsz »:3printler« mon«
»du m i Aar faar iaa atmen New-!
That hnn noaen Tid fri. To Mit-nd·
iyar lovet at laue alle Former-u- ugj
gøre alt Comcnt Arm-Dei Erit, hund«
etlva vilch ist-lobe sig til en, IIIou
Og nu, da vi ims- bmynd1, er der»
andre, som viscm at do ogiaa vil ais-«
re frit Arbeide Nu byamsr vi»
Tau Basement ou betalcr for det, ozs
jeg foritaar. at vi Lan sætte Tag«
over det uden ret nie-gen ertm Bis-T
koftninq, faa vi Pan brnms det sons
-lsbkg. Men ellers, kan vi imidlcrs
tid steckte den gamlcs Kirkc oller paa
anden Maade faa Pcnae not ind,
sfaa opfsrer vi hole Kirkcbyguings
en,
Med Tat til Herren for, hvad han
allerede Ihar glatt for os, og i Tro
til, at han frempeles vkl veMgne vort
M
Foretagende gaar vi nu til Arbei
de.
Kærlig Hilf-zu til alle »Musik«
ren«s Læsere og Taf til Venner for
Ganernr.
Andrew Jenseit
Mgh’s. Kass.
364 Jnca Et.
—
Kristendom og Nationalismr.
Hvorledeo der kæmpes i Osten.
(»«Aarhns3 Stiftstidende«.)
Tot er i Sandhod en meet-selig
Tib, i bvilken vi levorl Verden bli
vcr mindre ug mindre; Besgivenhesl
der i fix-me Lan-da sum man for.
Zu Aar iidun ikhs vildc asnsc ellerI
ewme singst um« fanr nn on Bistde
ninq for o-:—, fordi dist, der fker der
ude, i Virkeligheden er det samme
soth der ikcr lich vcsd vor Dør for
di dot er de iamme politiske, moral
ske og fkmbnedannendc Kræfter, der
er i Bevægelie
Tor er to aandcslige Its-stummen
der sikkert i en fremraaende Grad
vil komme til at præge det inde
værende Aachundrede, nemlig Na
tionalismen og Kristendommen. Jkke
mindit i Osten fer vi diese stcerke
Krckftcsr i Virkfomhed, fnart i Brde
ninq oa indslmrdes Spasndinq, iom i
Japan, oa inart i beimgtende Sam
virkcs fom i Korea.
Dot, der for Tiden fort-Haar i Ko
rea, or af sasrliq Interesse for de
imaa Natoncsr over-alt i Vordem
Japan bar laat fin mæatiqe
Saand naa dotte Land, og det er i
inld Maria med at anvende de nyefte
rnsiiitcs oa prcusiiitc Motoder vaa
at iananiioroiLand oa Fall Lan-betet
Navn » asndrcst ira Korea til Cho
iea Dcst iavanfic Goiidarmcsri og
Politi bar Maatvn overalt oa bru
acsr den ins-d Vrutalitct
Tot japanske Sproa er et tvnngcnt
Faa i alle Zkolctz Spionaacsn er fat
i Zum-m liacsocn i rusfjik Polen.
Prtssfrn or under Politiconiur. Eu
ropwercs, der kommt-r til Korea, be
tragtes mcsd Mistwnlfomlied, og der
føraes for, at de faar iavaaske Fa
rcsnn der losem-at stiller alt og
alle- i iapaast Velysnina
At der under disk-its Forliuld uls
mer fiasrte natioaach Følcsliisr i det
tarcanitcs Folts der hat« miftct iin
?olvitasadia"bc-d, iaa lot farstaas.
Japanit Finansmwnd rykler ind oa
lpekulerer i Koreanornes FmdrenCH
jord, iapanske Jndvandrercs optrasdpr
fmn illkaatliavm oa ilaar iia nod sum
Koloniitcsr. Japaner-te mcdbrinacr
man-n- af intltimsnsks Velfianclitsrt
Jembaner, Telearaflinicsr, Voiwasi
im na faa vjdcsm tin-n Prifcsn or
bittisrlia helf.
Jan-: Etwa i Hedainacluswenun
aaar «urisiis:idnncnu«ti iin Zeitsaana
Dom i Norm . do sidins l« dilat-f
Bnndrisdtusjndur ilutchs om dot gam
lc Grund-sinnt oa wirft-r oa Zin
ler manaicldiaaaroci i on iorlsløfscns
Di« Philiple
Jntct END trank-E- csn iaadan Di
Eervillialiod jin-:- dc indfadte Illccnia
lisodur in en iaadan Beavjstrina I
xllrlusjdist lmsJ de Nyomvcndtu Tot
n.1lioaale Tmt drin-er nden Tvivlj
uaiaa Falk-i !.1 i ilriitcadonumsu atl
Faku- chn Forum-Ums ilildlh Hur taziy
flalw muralfl Kraft oa lidliuldcnliksks.
iacnt on fund Basis for et folidt unl !
tin-frcsniit’ridt, faa at Follet kan
hast-de sig over for Undcrtraktcrno
usw« Jana-come W tut-D XIV-umwi
lc paa siristisndonmnsns nmsqtiJJ
7amlesnde Jndflydolle paa der kons
anfle Folls Politiot, der fnufer om
alle aneh forstaar illi- den sur-m
oandeligc Bevwgislsis» der sommms
nt Tun-le Tusindisn
Lisicielt umsrlendcr Japan med
ist Buk over for Europa Kriftmdoms
men, nnsn : Pralfis viscsr der sia
nmtme Tmn til, at man bar ondt
i Sinde.
Man qør Forsøg uaa at indføns
religiøfc Tillwdcslfcsr af IlIljladoon
ldcsn japanske «.Ciejfor): oa Gang paa
Gang gar Politiet Forli-a paa at
ikræmme de Nyomvendte.
Dei er sbeken"dt, at den førfte ja
panslke Generalquvernsr i Korea,
Marquis Jto, blev myrdet of tote
anske Nationalister. Den nuvccrende
Generalauvornør, General Terauchi.
bar for nvlig vceret Gewand for ist
Komiploh fom Negeringcn hat« be
fknldt de Krlsme for at have anstiftet.
Man hat« arresteret ca. 100 unge
Studenter og Skoledrenqe oq nong
Lærere on Pisa-steh og man hat paa
L—
barbarisk Vis anvendt Tortur over-!
for dem. Man hat kaitet Baron Yieml
der tidligere var Minister, og som«
nu helt ofker fig for Kristendommenssi
Sag og er en af de ledende Kristne
ifke sblot i Korea, men i hele Aan
izmn nar- Leleaeret UOI Verdenskou
itsrencen i Editibuml)) i Fængiel
Tom indoiklet i iantme Kontplot.
Det ledende Blad »Nati0nal Re
view«, i Shanghai ffriver, at dette
faafaldte Xdomplot synes at være sat
i Ecene af det japanjke sGendarmeri
for at fprænge den kristne Missions
iArbejde i Nordkorea; og de nyeste
Efterretninger fta de bedste Kendere
uidner om Baron Wien-Z Loyalitet
over for Japan, felv om han har
afilaaet at taae imod Entdede af Un
dertrnkkerne Dommen visl falde i den
illemasrmefte Tid
Tet er en kritiik Tid for de imaa
Lande og Folkt men det er en Op
gangstid for Guds Nige Ksristens
domniens livsfornnende Kræiter kan
allermindst undværes af de truede
imaa Nationen Selv om den trues
af Japans Politiitok i Korea, vil
den viie sig at efe de famme alts
overvindende Kræfter som i den ro
merske Keiiertid
O. »O. L a n g e, Over«bidl:otekar.
c
Pan Zide to i dette Nummer af
Bindet finde-:- forflnret, lwordan
enlmer af dets sLæTere kan forfkaf
fe im tre Æsler Unndins Malt Brny
Extract, hvoraf tilvirkes der storars
tede Preparat kaldet Malta Brny
Tette Preparat og Ertrakten hvori
as det tiluirles bar vundet den star
TIe Ilnseelse dvemlt paa Grund af
sine fortrinlige Cuenllabelx thi pan
Tannne Tid, sank det er aldeles Al
kdlnn Erit, er det lraftigi. ncerende,
uellmagende og sfnmmende, af fin
ndlør on ndaør i det hele taaet en
uovertmsffeliq Borddrlk. Fremstaw
ende fLlflmldgsnenner bar ndtalet sig
meget begreiftrende orn denne Drit,
da er der inqen Tvivl am at jo more
bekendt den bl:ver, og fo merks- den
bildet ln·1n1t, desto mindre vil For
lmmet lslive af Øl oq andre alko
lwlholdiqe sLæTledrikken De bedste
Bevijer paa dets ndmcerkede Egert
skaber san man da finde i Publi
kums eane slldtalelselr Herr Gil
bert Meland, Tanlor, Wis. fkriver
»Beste-J Malta Vrna er anerligt?«
Mr. Hans Hausen TennmrL Wiss.
sfrivetz at lnm findet vort Malt
»Bran Vellnmaende ten-Es sterdabL
Ztotml1tdn, Wiss» Elrinetd ,.Malta
Vrnq er delsumaende oa qodt«.
Nil-I Jdlmnnesen Isidorlnsad Minn»
st«river, »al Ilet er uellnnmende«.
Louisi- Clyriflenfen Benannt-, Jll»
i»wer-: »L-’slet var addr, ja ligefrexn
ndmaerfu Zaa nn onsler oi mens
oq vor-e Alalmer aq Beksndtm sum
lmr nun-et lvezs m snmqt del, onfker
man neust«.
Oviizi Te jlle allen-de hat urøvet
dette Produkt, bar Te ilke lade Lejs
liqlpedei Ida Dem Edeln Inen unv
holdelg indsende xlnpdnekk sein Te
dil finde Uaa Zide tu.
onnnin wuns Msiisqss — Linsenss
DobbeltskrueDampskibe
Histgvn
afgaar fra New Volk
Torsdag den 17. Oktober
Torsclag den 24. Oktober
l)·I1-«ml·«kslgct:
YFm Icøsmnhuns Fin Nesw You-k:
»kl. 3 HSFAK II UkL ZU
tIkLIT UNl"-H«l)8«««lell» N()"-·.5
«()kt :« Ill l l H- ul AX Nuv 21
Ntsv.7 (. l«". "·lllI «l(-l·J N Nusss
Untier bysaias: FAMle Lill.
12 000 Ton
kunst-u slgsss In ( hie-so 2 Vase Aulis-»
Ikok nærmk n- UpUSnlnz las-wehm- c »ou
-II til S( um«-unsinn- Am- nun- Mut ssn
m ums-K hm nde Ase-It sllor til
A. E. JOHNSON ök CO
Genll Use-L Pay-i Ase-um
ZEWJUNZIB s"l’. « (.’Hl(’A(-·0» III
INI Fikst Aw-. H. Minnenpolltk III-in
DAM can-Sc
- — — FULL-U·
Bktorsmterminen hemdsr den I. Oktober-.
E
se M Wac
Smukt beliggende. Lyse to—Mmds VII-selten
ceatral Var-me. Blektrisk Seh-sahns
sund kristeljg Ivdflydelse.
s til-satte Ins-su- tilbydsu
Sollt-ge- Klsssisk — videnskabeljgt
Pro-Semjnaky: Dissens-ist Pol-beredet til Adssng
til Trinitatis semivarium.
Amäemzu Svckende til »Public lljgh School«.
Norm-l: Udstedcr »Dir-It and second Grade Col-ti
ücstes".
Basiness: Bogkøring og stenograki.
Music-: Pia-Io, Orgel og Strengejnstkumentek.
tot Untier-sündig, Kost og Vor-obs —- sls.00 pr. 4 Esset-.
lndmeldelser modtages og Porespørgslek besvakes sk
Pontia-deren
C. x. EANSBIL Blatt-, seht-.
WW
O
p
I
I
T
if
Z
?
W
En ny danfk-ameritanfk Vog
Sommer i Abändqu Bin-sent
— as —
Metthea Mathiesen.
135 Sidet i Lmukt Wlag 75 Ets. deb. 81.00.
Bestillinger nwdtages of
DMSE LUTEBZÄN PUBLISEINC E008Z,
ILAIL ABBI
PSMTB CARme
sk
Iristoljgt kolkobibliotek.
Poreliggek nu komplet og kxusdjg til Udsendelse.
Denne ssmling bestaaks af tre kortkinlige kristelige Bøger
indbtmdet i smukt Helshjrtjngsbing med Guldtryk. Egger-no
et- som Miser
1. Godet: Bibelske Studier Il. 233 Zielet-.
2. Buvyam Den bellige Kris. 334 sicher-.
3. Bunysm Lov og Nat-de 287 sidets.
scmlingspris sLöO plus Pol-to 20 sont-.
Inhalt sind 65 Gent-.
DMSE LUMKAN PUBLISEMC sollt-.
tut-, Its-.
A Usw MÄRRlÄCs CBRTIIlCATI
To meet en ever increasing demand for e oertikioste thst
est- be readily preserved end yet knrnish an epproprinte end
nrtistio setting for the churchly attest, we now offer our new
FOLDING MARRlAGB CBRTIFchTB NO. 304.
This oertifioste is printed with In exquisite border de
sign of klorsl wrestls end wedding bells in 6 oolors en ex
oeptionslly tough drittel bosrd that is espable of kolding with
ont breeking. when opened the certikioates meunre 779111174
wehe-. They are execntcd in the finest Chromolithogrsph).
Bsoh kolded in un ornamentel envelnpe is-« extra strosg
qulity.
Priees:—single copy 15 Ctssp l Doz. OILT 100 copies O9
set postpeic
DAN LUTII PUBL. EOUSD
Blsir, Nebr.
Dampskibsbilletter
s- -q
« cunardliniens storehunisoskiho
gaslges Af
lDANIsll bl."l’ll. Plklkh ll0lsslc,
lsLAlli. Nlclkli
W "