Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 13, 1912, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ·«0anskkren".
I Wicht Mdss OS DUR
W for det We Zoll
issketika
Isidor-f »
IUlSE LUTK. PIJBL EOUSE. .
stift, Rest.
»du-steten« ubcht bvex Tade og Juba-»
Brit pr. sengt-ask »
.- sstenede States Il.5(s. minnt-u Ozok !
Bladst beratet i Jokstutx
sefilling, Betaling, Adressefokaudc-ns.« orgl
ander angaamse Bintet adkesfmsk
ZIANlSH l«l"!’H. PUBL. HOUSE
Maik. Nebr.
Rede-tun R. M. Indessen.
Ist Bibrqg til »Dansseken«s Inddold
Imndlingek, 2.otreiponbancer og Art-Akt
If eubver Ist, bedeg adresseretx
I. M. Andetsem Amt, Leb-»
Baker-ed at mais Pngtofücs as second
als-is matten
Aåsettiginx Rats-a made known upon
spottet-sieh
J Tilfælde as Utcgctmasiiqbedet ved
Inn-gelten hebes man kluge til det stedlige
Post-trink Sknlbe det ikke hielt-h bebec
III henvende km til ,,s«an»eten«s
stated-.
Nur Ieise-ne hmvendet sig til Futt, der’
«vertetekiBlavet«enten wt at tsbe bos dem
eller for at san Oplysning am det aiment-h
pedes De altid dorsale at De Ias Ader-küsse
Ineutet s bette Blas. Tet ml væke til gen
Ibig Rotte.
J Tiaakex 1900—1910·sk01 umsh
have haft en Jndvandring fra Uds
Iandet af MJW —- tnod 52,804 i»
det næftforegaaende Tiaar — derenJ
’18,(.)82 fra England, 8,:295 fra(
Damit-nd 7,227 fra Even-is og
kun 2,304 fra Norge.
J »Kr. Tg«b1.« af 26· Aug. med
deles ikte alene, at den Sag, vi for
leden omtalte Gr. Freece mod
Mormonældste Andrew Jensen), men
tilljge en Sag, Mornumresprcksentans1
terne havde anlegt imod Johannes-H
Thorsem er gaaet Mormonerne imodJJ
Bladet vilføjer sau: »Jmidlektid hats
Andrew Jensen forstaaet at und-J
dtage fig Dommen (400 Kr. i Multi«
og 100 Kr. i Sagsomkostningey ved»
i Tide at forlade Landet.« !
»The Nujscmces of the Educas
tional Age.« Chancellok Day ved
Syracusc Universitet, N. Y» gaar i
en af en Række Artikler strengt las
tmod Carnegie og Rockefellers
,,foundattons« (Skolefond) og kal
der dem »the nuifances of the educa
tional age« Ovlysnjngens Tidsals
ders Plage). Han ern-treu at de
ulovligit blandet sig ind i, ttuer oq
beftikker College’erne, hvilke hat lidt
»undek disse felvvalgte Standor
dåzeks’ Band.« Han Larakteriferer
Pensionering af Professorer som en
Aalamitet for amerikanfke Stolevæs
feu.
Sn »Sacia1·n·t-Kikke« skal iflg.
»U» Lunh.« aabnes i Portland,
Maine, i denne Maaned. En Plat
sorm vil jndtage Pladfen for Prac
dikeftol; Evangeliet vil blive brugt
som ,,et Arsenal, hvorfra man vil
Lombarden sociale Tilftande«, og der
vil sblive præditet et Evangelium om
focial Osjnelse Salmerne i deres
Mitaer Salmebog vil blive af til
svarende Jndhold. Pkæftem der er
Univelet, Bunds-L at der ikke vil
blive nagen færlig Form for Med
Iemstah ingen Optagelfesceremoni
faafsm M, og de, der slutter sig
M ham, vil blive caldt »Komme
tater, ikke Brtdre«. —- Ja, hvad
san ikke findet paa at kalde Kirke
es Religion
Socialdemofraterne i Zaksen hak,
kfslge »Vorwärts«, stillet følgende
For-flog til den kommende socials
demokratiste Partidag:
»Da vokt Partiprogram ofte bli
vet ndlaqt sauledeö, fom om Reli
qionsfpsrgsmaalet for Partiet Mk
W llieikceftige fig, erklætet Parti
dageu udttykkelig, at det focialdei
unstatter Parti, færlig dette Par
Æ Presse, man have det fon- sin
Menklkse Mode at vise Religio
Iens Atemle med Fäden-stehen«
Postwagen erklærer Videte, owe
Wlfen of den kristne Kiste, der
er en thtmssatiom sont stillerstg
M Statsmyndigshedemeg ijcktr.
u- bleveu en Partikag, idet den, der
I W Rhythmus-ach ogfsq um
bekæmpe bis-fes Redftaben i dette
Tilfasldc Kisten.
Partiidagen udtalcr dckfor Tusker
um at Partiokganismäoneme ogsaa
vi: opfylde denn-c Tel as deres
Pligt.«
--— —.s.
Enduu et Rotqbenr. !
Dei var muckte tkke helt unyttiigt,;
at Spsrgsmaale: om widre Perso-»
ncrs Adgang til Prasstecmbedet el-.
llet Ældstetjenefteu Z Menigheden
Nev bragc frem. ’
Men lud det faa bljve dirs-stehi
saa Lasset-ne kan faa Nytte af det. »
Zet er jo selvc Aarsntødets Be
slutning, Ewig Rigtighed er dringet
j Tvivlg Lad os dersor nøjsere over
veje den.
Ten lyder sauledes, at »Um san
dannc ælsdke Perioner, som er vels
begasvede, har en vraktisk Uddannelse
og godt Uov i Menigheden skal til
sstedes Abgang til den teologifke Af
debing uden at have gennemgaaet
der fulde Kursus i ProsSeminariet.«
Sagen, som denne Beflutnjng an-»
gaar, er af itke ringe Bewdning i.
vort Kirkeliv, derfot er den værd at
overveje.
Men naar vi saa Lager fat paa
en Beslutning af et Lirkcligt Rats
mødc, saa got vå Regning paa, at
den er affattet Taalech, at der ikke
skal tillægges den hverken mere el
ler mindre, end hvad Ordene siger;
der sfal ikke let-fes noget mellem Li
nietnr. , «
Qg hoad siger Beslutningen fau?l
Den siger for der finste, at der,
er Abgang for vekbegavede cel-!
dte Personen Tom hat en praktisks
Uddannelse og godt Lov i Menighesk
den, til den teologier Afdeling l
Vurde der mon vckre Adgang for«
andre ældre Pers-mer til den teoii
legier Afdeling uden at gennemgaa
der fulde Kur u» i PreisemjnatietPZ
»Velbegavede« og Mgodt ov i Me- «
Mai-eben« kan der sikkert ikke være
Tale om at flaa of paa.
Fort-ringen - faa Henseende maa
Mert stilles ikke blot til æjdre men
ogsaa til yngke Pers sum-, sont bar
gennemgaaet det nævnte Kursus. H
sDet enefte, der faa kan tvivlesz omz
er Bestemmelfen »Prakti5k Uddmmelsl
7c«, men ret sforstaact er denne Be
skemmclse vist heller ikke urimelig:
kbi nagen Fotdannchs bat-er der da.
til for at kunne drage Jkytte of Un«
dewisnsingen i den teologifte Af-·
sdeling. 1
Altsaa — Beflumingen syncs os’
flet ikke daarlig, men —- — (
Ja, nu kommst det: Der imde
Hmaaske været bedro, om der flet in-’
gen Beflutning var bleven fattct om
den c--Ting. i
; Det er nernlig en vanskelig Sag»
’at lcwe Regler for Undtagelseh og
det er jo Undtagelser. vi her bar med»
at girr.
1
(
Hvad vi frygzer mest for er, at
Bestemmekcn fkal gaa fejl i By.
Ængstede Zfæle med en god Tel
Selvkritik vil bedømme fig selv ef
ter denne Beslvtning og sc sig udes
lukkede, Yaa de flet ikke nn7øc1er om
Abgang, og overfladifkc Naturer- mcd
et Overmaal af Selvtillid vil finde
.·sig walificerede o.5.v·
s Fsr hat de Undtagelfen der her
er Tale sm, ftaaet som ackbne
sSOsrggmaaL saa hvert Tilfælde kun
de afgsres for fig af vcdtommende
sAutoriteter, og det var muligvis be
dre, om det var vedblevet at viere
jsaaledeå
) Men vi set ja ogfaa not, at de,
sder ital treffe Afgsrelfe i de en
kelte Tilfcklde, kan Inske at have en
falmindelig Regel net-last of satt
Ins-det
Dog —- man fliwer alljgevel al
drig uden om dette at enkelte til
ffidst moa treffe Afgsrelfe
Og faa de, der hat gennemgaaet
Idet fiteaarige Kurius i Pisa-Se
minnrietf
E Bi bar alle-rede mwnt at ogTaa
lde bist være velbegavedc og have
,godt Lov i Menighedew Der btr
med andre Ord stilles de fett-kam
me For-dringet til dem som til de
ældte Wer med Undtagelle of
sordqnnelsem sont de jo hat-.
Unwissende Was om Ordi
nationen i vort san-fund skal vi
We Lefllgheden til at We,
cisetsofyuesaivæketagetalle
net-Use Wgtishebsregler — VII
Manna es des desto-me WU
Mast-eh sinkst-riet, Why
for Llarsmødey saa der er Anledning
til at gøre Jndvendjngek, og endelig
Forbandling i en Komjte, Aatcmsi
»der Meigen
Blot der ikke er alrfor mange at
dele Ansvaret irae-Hern, saa ingeu
føler der-T- fulde Vcrgt!
Hovedsagcn, naar ait er hist-t, bli
vet jo Taa alligcvei den« at vi faar
de rigtige Mcrnd til at vcrre Pras
ster.
rlskcsnighcderne krcrvcr dygtige
Pmsteh og2 Forholdene, vi lever
under. krwver der samme.
Den forste Betingelse er, at det er
Mænd, 7om Herren kendes neb
Mænd, som dem uddriver i sin Ost;
on der ssrste og fornemste, Guds
Menighed i faa Henseende hat at
gørcy er at bede Hoffens Horte at
uddrive Arbeidere i sin Host, og der
chft — at give dem, der saa mel
-der fig, yngre eller celdte, Abgang
til den bebst mulige Uddannelfe.
Reisebtev
M N. P. Lang.)
X-.
Reisen fra Jan Francjsco til
Ferndale gik pr. Tamp7kid op ad
Stilledavet Tet er Amerika-J Ve
ftenhav og langrfra Taa stille, fom
man skulde antage fra Navnet, det
basrer. Papst L, Johnsen og jeg
fnlgtes ad, og vi var enjge em, at
vi var voriet fra at blive vugget.
Naar man kommer t;1 Fernda1e«
er det, sum om man med et bliver
taste: ind paa de dankte Des-, med
Undtagefe af at Zynskredfen beh
des af de omliggende Vierge. Dei
rige Umstand der selv i Som
neertjden (den rette Tid) set iaa
fkodigt nd, er Taa vederkvægende
for Øjet imod de stkenagtige Om
givelfer, man ellers har faa meget
af i Besten Fiserne gaar paa Grceö
Aaret rundt, og der day-ves, som
Taadain äkke den kostbare Italde
drjng. sont maa til, hvor Vinceren
er baard og langvarig. Det er Mejes
ridristety der har den store Mode-,
og Zerndale har et meget start ser
fteklasTeis Mejeri. Sommeren er
nnåd som i Lanmatk, og Havets
Nackhed ger, at Jeden ikke blivek
strerk som inde i Landet, men i Ste
det for Winter That de Regntidem
eg da tan der vist not blive temmes
lig fugtigt, men de er jo vant til
der og indrener fig derefter
Paa Grund af Stedets Beliggens
lied, Haar de kun 5jaklden Bei-g
a- frenmiede Brei-ster; thi det anses
ein oanfkeligt at komme dertil, for
di der innen Bane er. Denne Hin
dring vil imidlettid blive asskaffe1;
th: der bngges nu rast baade fra
Nord og sta Syd paa Straekningen
messlem Jan Francisco og Ferndale,
oq der mangler tun ca. 100 Mil
ind over Biergene, men det er et
koskdarx Ztnkke n: byte og sent Pan
Grund nf det onnskelige Terrain
Mene et chkldeny at Zerndales
Folkene faar Wes-w san er det vix
Exslig en Fornøjelse at komme der,
m jezx Mde nødig iknwe miser Tu
:e:1 og tholdet der, Meniqheden
bar en deiqu Kirke csg "1Imsftebolig,
den vnun-feste protesmmiske wirke
ejendom ; Byen, og det er ansam
nxsn ·tm!dt·j god eren Men det
ssennefte var dog den Modtoqeligs
bid for Gide Ord, Tom man Inntes
at kunne Werke-, oq Tom er Betins
ge17en for, at Ordet Lan bei-re Fragt
ng vort Falk der er ej heller frem
med for den forenede Lin-fes Virt
fomhed, men fslger med levende Jn
teresfe det Arbejde, der eves iblandt
vore Landsmænd MIderne quami
menkomstetne bar Præg af, at de
troende havde bedet am Herrens
Velsiqnelse tbi der var en aandelig
Luftning, Tom var oederkvægende.
Past. Melken og hans nnge Hufttu
sidder io lidt enfsomt der, naar der
fes hen til Egnens Beliggenhed.
men den Enfomhed hvor en Brei-ste
familie fiddet i et Settlement og
Teder estet troende Mennesker uden
iat kunne finde noge,n er dog langt
vertre, og det glcedede mig derfor
Eat fe, at der er en Flok troende
sfvm km- vttke til aundeliq Hjælp
isor steckt-fonds i Urbejdet
cn Mund of Meist-heben tog os
Een Tat i sin Antonwdfl isp i de
yftote Rede as Iedwede TM
bokdt TM et san sitt pas Dei
ek Tat-wiss Mem-, sein et
Imdt W out. Dei er et Wliqt
W, Im kost, me man hat
kørt : Nuxidens behagelige Bespr
dking hen ad dissc stenlagte Lande
vcjc. som man er vant til at se
dem Hjemme i Tanmark fra fin
Barndonu hen gennem disse fwdige
Kløvermarker og forbi Fmgtshavekne
Zog Blomsterhaverne Tom hjemtne,
«men-«:s a!t Lmr talt Naturen-H Sprog
Tom i ens eget Barndomsbjew dg
Taa paa en Gang befinde fig indc
i en amerikansk Urkkov, bvor man
staat og maaler sig selv mcd Sko
ocnii irwmvcn der hat vorse: i Tu
«finder af Aar og nu naaet en Haj
vde af 3 a 4 Hundrede Fad, og saa
rette fotn en NaaL Det er, fom om
sden gamle Berden og den ny, Kul
’turen og llrifoven hat 5laaet fig
ned Side am Side, og man ved irre
fmilfen man Hkal vaslge — Men
»det dliver vel nat saaledcs, at Kul
Ituken sluger Urstoven, thi alt fkal
got-es til Pengc. Vi aflagde Befsg
paa en ftar Savmslle, hvor vk saa.
Ehvorjcdes Stoyens Kcemper fcrldes
sog tages til Rytte ved Hjcrlp of
Ymederne Maskineri. Atter ftaar man
Inn ved jfke, lwad man mest stal
bekundet-. de gamle chmper eller
kde moderne Masfiner, der vedDanp
ypens chelp tumler og Laster disfe
name Trcgstammer fom Pinde, me
sdenIJ de saves op til Brædder og
ITennnetk Men skal jeg veelge mel
lem Ist-det, hvor de lever. og Ste
"det, lwor de dar, saa forlader jeg
de: rastløe larcnende, stngrende
Entwirkt, hvot alt toler til mig om
Wenn-stets Vase-L og seger ud i den
stille Ukskom hvor de kænwehsje
Traser staat frisle og grønne, lwok
de dybe Klsfter jager os et Skridt
længere ind paa Vejen, og Talen
med- fsloden skinnende Tom en Salv
ftribe i fin Mit-te hvoc alt forener
sig til et Kot, der synger —- ikte
om .!Ilennes«ket5 Gernqu — men
am Gud5.
anen tilbage til Zan Francksco
gik over Land. Førft et Par Ticners
Kessel med Bauen gennem det sinnt
te Landslalx hver Naturen veksler
met- »Im-Ekelle Veaetariom indtil
Ixnnn toxnmer End i de store Redwoods
fskove Ved Titiden om Formiddai
gen naaede vi Enden paa Jerndas
’nen og sknlde nu med Lluwmobil
ca. 100 Mil over Biergene Tet var
en uforglemmelig Zur og var værd
adskillxge Gange mete. end den
ldnede Der bruges AIctamodjlet,
fom nimmer 7nv Personen-, og Ma
ftinen er paa 60 Heites straft. Bejen
Unor sig i de særeste Slyngninger
exntring Feliupepartåer langs steile
Zimmer en dkybe Afgrunde, saa
ind igennem de dybe Ukilove, hvor
man intet fer uden Stovens Tragen
og alter ud til de yndigste Udiigs
ter over Talene, Tom ligget mange
Hnndrede Fod under os. Et Eted
lwk Beer iig am en Pynt, hvor
Massen er iaa sum-eh at de
Tom often maa hatte lige nd til
Sie-knien for at fvinge runde, on
betuede i Dalen, hvot en Del af
»Flodlej(-t tegner fig tørt og neues
ser vi ogTaa de store Tal-en men nu
let de san fmaa og almsindelige nd.
Snart puster Mastinem naar den
arbeidet fig op ad de steile Strau
nancr, oa Gran sagt-r den lydløfl
msd fm den bed- snwlti, sum den
er minnen Wer, csg Tini Der er san
mmmc of. le nt Zusamde all-d Zone-I
man, m man slol Elivcs sig as bande
nkisd Jasndsr on Fehden Op« der er
im Innm fra, m man Tntnssfx nmn
godt kunde bruge Tændernc oqiacn
mon efchrtmandcsn salchr nmn l La
ve, thi den No og Klodblodsthsd
hvormed Vognsmrcren haandtercsr
Styrehfulest, so en Vavcr kaster
sin Name-Hintre Tiger os, at ban ved,
hvad han hat med« at gsre, tbi et
eneste Sekunds llaqtsomhed fta bans
Side vilde kalte os alle ind i Evias
beden. Men kmn lot-staat oglaa m
beuge Tiden og Beim faa innen
Tid gaar tobt, lhi der er langt til
Vefs Ende, oq vi Tlal væte der til
Tibe. Nu er vE alter dvbt inde i den
store, fette Stop, og til min Oder
mlkelle let jeg en gammel Postkasle
ved Bejkantem hvowaq der staat
malet used satte OW: A. Lar
sen. Jeg kan new-de tro mine egne
Øfnen at der berinde i Urltovens
No stnlde findet en Land-wand
lonc endog hat sit Am til at ende
M »Jen« Ren min Sidemand,
lom er en ung Danlkee es kendt
wa disfe Egne» lot-toller mig, at
del like blos er en Land-maul- men
en gpd ansken sont gerne let en
Lands-stand lnden line Dire, og
l
lom sales sit siebet-W. Dq lieul
unge Mond fortæller videre, at der
the-r en Lan-stets mete, fotn heddet
Jesus-Im faa vidt ban kunde huskh
disie to Mcrnd hnr ..Ranel)es« her
i Biergene» Saaledes findet man
Tanike alle Beginn og jeg havde
gerne rittet indensot og hilft poa
inine ukendte Landsmænd, men Au
tomobilen innerer af Sted og ven
ter ikke. ’
Vi standier til Middag hos en
Former, og for 25 Cents faar vi
et godt solidt Maoliid. Det er ikke
fint, men det er iundt og gebt, og
soa den dejlige fkijte Bjergluft i
Tilgift. Vi maa op til en Hsjde of
8 a4 Tuiinsd Fod over Havet, on
her veisler det ined nogne Klippen
aisvedne Grwsmarker og Gran-per
asf Hvideg, foni her er knudrct og
lovimmntet, inen heksm shar man
den dejligistg lldsigt, naar man femr
ex Glimt af Talen og set Norli
Fort Niver og South Fort Niver
glimte nede melleni de treue Sfove
i Lavnxngen.
« Omiidder naar vi til Ende paa
Automobilturen, men Klokken er vg
7aa bleven Syv Aften, og vi maa
looergiatte i Willits for at vente poa
Tuget til Jan Franciseo næfieMors
gen Kl. s. Tut-en videre med Banen
ist-er igennem et yndigt Landikab,
og nanr den Bane engang bliver
icerdig, bliver det en dejlig Tut
mellem Fetndale og Zan Franciss
co
Jkke for meget vilde jeg have
uiideret den Tur, og det lille SM
ke venlige Danmark paa Stille-ha
vets Kyst iagde ogiaa poa iin Maa
de: »Glem ilke Missionen paa Best
Mien!«
Titanicg Undetgang.
Af Jvak Matiudtdansem
Smplehurst, Nebr.
X.
»Trinkeldodcu statthaft
J sinc ,,t)icjfebillcdet« hat Pastor
Functe et kakc med Dverskriftem
»Trinkcldodcn statthaf« .): de drufi
nedes Kittegaard. Forsatteren saa
en Taadan paa Len Bot-sum De
drukncdc er Taadcmne Tom er oms
komne paa Spen. Tissc druknede
paa Borkums Kirkegaatd er jo blevs
ne begkavede paa Laut-indem men
de: er tun de færkefte as Havets
bade-, Tom blinkt det. Te flefte saar
ikke blot deres D·d, men ogsaa de
ros va : Woher-ne Aa, hvilken
,,Dstinkeldoden -Karkhof« Hat-et bog
cr. Sinn den Almasgtige sendet Tal
let spaa dem, der sovc der-es iidste
Eøvn der. Med Vlikket mod Dybet
Tiger Seerem »Ok- Havet crfgkw de
dem-« Utah 2«, 13). Her sank
»Titc1nic« med 1635 af Eine um
bordvætende; da »Thingvallo« og
«Gejser kolidekede druknedc der 117
Wonne-Ton ,,General ·Slocum" Log
lmo med fig i Dir-ber, »Norge«
600, »Li51erte« 400, »Mikasa« Oto
gesis Adn1imlskib) 600, »Princeis
Alic«e« 70«, ,,11topia« 571, »Vorw
goyne« 571, ,,Atlantic« 547 og man
ad sit-ro Jo, »di» Dodeö Mac« Pan
Faust » smrtt der bar en talrin
Vofoltnjng. Henm Ward »Broer
sandt- -.m.1amsnde en Ttor lllnkkc una
Even i’1851: .,.C5vi1kcsn Denkern-Esc
dcsx var. IM- Eom naqr sogen basrcs
fn sit Hicsms mollcm grasdcnde Ven
nc:« on Torfigtin scrnkes ned i en
frequ »Frau mellem Gronsvæk og
Vlmnftcn Fugen Prwit Vor paa
gsnvct til at læse Begrnvelfeskitw
alet. Dei var en »Dann-gross Tan
nen var Linn-quer Jnnen Spade
gravedcs Graveu: inqen Kirketiener
koste-de Jord paa. Neb, ned, ned
sank de, og de ilende Bande set-one
de Stedet. «
Zisc Mindeokd kan passe ogsoo
for »Nimm-« bede, of hvilte jo
bog mange blev optagne oq senete
begrovet pas Mrkegootdene Men en
grufuld Gran et Hat-et Dtden er
oltid en Fjende, ·elv om den kommet
i natuklig Stillelle; den bliver bei
endnu mete, noor den kommer under
Len fao ftygtelig Katastroke sont den
,ne. Qg de reddede formellen at det
voandefulde Steig, Himmels hisse
Imonge Hundrede Mennefket sont i
den voobe Grav, vor det Miste
of alt det fkygteligr. de oplevede
Man tun tote om Bette-non fotn
bceo udoistx man ton tefie Mindes
mærke i Washington for de bsde o.
m. o» det staut akting fast, ot
wi alle set met Cru vott Timeslot
ndrundek at monge of We sont
gik til Bunds, dede fom de havde
levet uden Gud og uden Haalx ja
der er jo meget sandsynligt. Herren
alene kender det. Men for alle de
Guds Bim, Tom gik under ved
denne Lefliqhed, kan vi væte visse
sma, at de hat faaet Hjælp fta
Herren ogsaa i deres grumme Did
Tet hedder i Stabelfeshiftoriem
at »Und-Z Aand svcevede over Van
dene«. Vi kan stole paa, at den
Hellignand svcwede over Atlantets
havets Bande bin fkwbnefvangre
Ajsrilnat med Fred eg Kraft i DI
den for alle, Tom ved Trer hsrte
Herren th. »dem kommer vor Stre
beliabed til Hin-le oasaa i Bilds
stunden.
En Kunftner hat tegnet et Bil
lede af ,,T"itnnic«s Fortis; han la
det en 7vrevende Engel str- Bloms
ster pas den vaade Grav. Ja, sau
ledes var Fredens Engel til Rede
ogsao ved denne Katasttofe for at
beere de frelsse bjem
Ton nnsncwme Funkkc figek i
ssin Omtale af ,,Drin«keldodcn Kart
hof«: »Jo, der hviler de ved hvets
andre-:- 3idc: Evenskere Tyskere,
Amor-Kanne Not-ske, Portugifere
Hollændercy KinescreNusTekthansks
masxid — alle et i Boden, og alle
opslugte asf det graadige Han. »Im
vendxe mig og saa —- Taarek«, Tiger
Prcedikeren, og hsiere prædiker not-v
pe nogen Kirkegaakd cm Taarer og
knuste Vierter end de drufnedes
Kirkeaaard »Men«, tilfsier vi
»men jeg ovlsftek mine Oer til
Moment-, book fra Hin-wen sinl
komme-, og sc Los, Ttsst oq Op
ft.mdels«(ssklokkcr!« Hvor forfasrdes
Hat vm alt var for-di med Toben.
Ovid saa var, da vilde Mennekket
ver den elendiqfte af alle Stab
ninaer.«
Jn. men det et det heller iste.
Tor bar vandret en her paa Jor
den, som var og er »Opstandelsen
m Lvet'·, oq han Tiger: »He-o, som
nor vaa mig hat et evigt,Liv, cg
om han end der-, ffal han dog ieve'«.
Don san o,1""aa tage Dsdens Bang
bed oq Nm bor: fra et twende Men
neskedjerie m give det at fmile i
Afstcsdsftundm En af mckne kasre
Venncr i Danmark lom en Akten
Tummelt med sin Oustru hjem sta
en Forfamling Hon Haar straks
efter Hjemkomssten til Ro, medens
Hnstruen pusler med et og andet.
Da hun tommer hen til Sengen,
set bun at bans Aasyn er forandtet
og Vrægct as Didens Blegbed Hun
siaen »Men Jens, hvordan du dog
set ud: jeg trot, du dsr!" —- «Tkot
du det, Ane, da Gud skc Lov1« Tag
de Jens og dermed dkog han sit
sidste Suk og gis hiem til sin Frei
s«er. Jo, med Trer paa den Kors
fæstede og Opstandne i Hierm, ten
man d- med et Gud fke Lov pqo
Lachen
Du Kong Kriftian den Mende
dsde, fang Jakob Paulli:
Bis os, Herre, at det isidste
Jkke er en lukket Kiste,
Men det Hieni, du raader sor:
Der vil du os Sted berede,
Tu, fom »Im-er, naar vi bede:
:,:Ske din Vilje —- ikke vor. :,:
SOOD Nsws FOR Nov-l
READ-IRS
Fthsn un author tem- gkst 815
000 for thc1 Sprinl rights »t· s
new now-l it is Hufis tu qui-as
that his hsmk is goinug to he
an ask-its »t« mithin-il interest.
This is this priots which Ret
Besuch, author of «’I’he Apollen-«
and ««I’he Ne’or-l)0-W011," has
just receive-d for first publica
tion of hi« new nunqu «"l’he
Net«, und the enterprisiag new-.
paper that has sechs-ed the stoky
is TIIB OHICAGO RECORDs
HBRALD ««1’he Net« is des
scribed as s thrilling novol of
jense, mysteky and ndventnre
des-link with the wurde-sou
doeds ot the Italisv »Mus
Hand" in the United stitom
Its-. Bose-h hin-elf uys it is the
bott he over www »He Not«
is to be pablishsti stehnin
in M CHICACO BUT-ORD
EVRAUA beginning nett sm
dsy. It Im be tu svsut kok sll
itory losm.