Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 10, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ssksanskerensU
. WAGNER M vg DOM
Mod for det We Fels
ismetikm
qutvets
DAHISTE ! l!«ks. PUBL EOURU
shit Neb
.dsssimn« udqacn bvek first-ca o-: sinds-.
Ins pr. Vorgang.
De Fremde Stam- s’:.50. Udlemdkt ILDO
Blabst betaleä ! ersiukk
Itsilling, Betalmg llorezieiotanbiind ,-q
ander cnqaamdt Btafet soc-Sims
DÄNISH LI.’T’H. PUBL. VIII-UT
Naiv. Rsbl
Redaxmkr U. M. Und-rieth
Ille Vidrqg til ,,Tansteren«s3 Tendboid
Mittätigen «..mespondancek oq Ast Hier
If mbver Art, beweg adsegserkts l
Il. M. Aswerkem Matt EIN-km
Unter-ed at Als-it Postvwa as second
Ilse- warte-.
Athen-thing IF Wi- --: Hp fwspm nptsn
Nile-stich
J Tilfckldc as Ungelmæcftghedu oed
Isdtcgellen bedez man kluge til der fiel-läge
Isststksem Chyltse bot ikke bit-IM, bedes
Ists benomde fu: til »san«-UND
state-.
Rast Iæleseu Zur-endet sig til Felt. der
averteteriBlaoet,emen Ost at Itbe has dem
sIek Eos Jst faa Oplysniua om bet sinnend-,
pedes De asttd omtale. at De Ca- Its-mille
Imstet l Kette Blut-. Det vil Akte til Jen
sbig Mut-.
Past. J Scotts Adresse, der hid «
til vor Poktland, Ore» er herefter«
Sycnningtom sigs l
i
New York jiges at være wege«
foruroliget over, at Politikommiöiærs
Walko truer med at offentliggøkez
Novuene paa Eierne af alle de Eisen-.
imme fom bruges af »Gam-blers"»
og andre uspmmelige Mennesken
ijlten Opstuds der vxlsde blive,
om saadan Lifte blev offentliggjortz
i Omasha —- bemærker ,,T’he Bee«.j
Onsdag i sidste Uge satte to Mænd4
Livet til i Chicago under dekesl
For-Tag paa at fkelse andre. Den ene’
var J. J. Johnfom en S1)01.-v-.)gns-l
sinken jom blev paa sin Post og’
forsøgte at standse sin Vogn, som’
den vilde brase ind i en andeu. Den
enden var Patrick Gissinger, en
Flagmand paa St» Paul Bauen
der blev paakørt og dræbt ide: han
forsøgte at standse et Acker-L iaa
det ikke lTulde blive paakørt. Begge
kunde have reddet sig selv, men
vovede Livet for Pligten!
Prof. John Q. Evjen ved Angs?
butq Seminar er ifL »Flkbl.« ble
vm Maget fom aktin Medlem af
»American Society of Ehurch Hi-»
stom«' Denne historiske Forening"
ht- s Hovedsæde er i New York, blev
stiftet i 1888 of Philip Schafs, vg
dens Formand i den Iidste Tid hat
dæret Dr Samuel Macouley Juki-I
son, Hovedredaktøren af Schaff
Herz og Eueyclapaedie Det var paa
For-flog af Dr. Jacksom at Prof
Erd-sen blev Iptaget i Foreningen
En af London chssionsselskadets
mest fremkagende Missionckrec Tr.
Griffith Fahn, er ijig. »Ehe Bri
tjfy Week1y« den 25. Juli død j en
Aldcr as 81 Flur. Llllereoe Hi Aar
garnmel naacde han Ny Ton-. Ums
dikant, og 22 Aar gannnel tilde-D
dan ncwnte Selskab jin Tjeneste.
can vnfkede at gaa til Mode-gestor
men Selstabet fendte hmn nl Rina.
Der var i 1855. Han hat besagt
England i 1870 og 1881, og i Fjor
kom han hjem for at blive hjemme.
Da denne Wand kdm til Kinn, var
der mindre end 1000 Kristne i
Landet, nu er der —170,000. Dr.
John var en af de førite Europæere,
»der 7109 sig ned i den for dem gab-I
nede Havn Hausen-, hvor han bo-;
satte fig i 1861. stlge nævntej
slad ist-w Dr. John i 1906: »Dei»
er solt-et i min Lod at se et nyt
Mun- De Forandringer, sont man;
her vil blive Bidne til i W as
de We 20 Aar, vil forbavse Ver-»
deu«. W Ickudsigelfe bemdte
Mw It M i Opfyldelfe, ist W
M Sas- tefset hiem »Da-u lot-I
s- Ude' sf 15. Aus strivet oft-s
Und-Ist CAWiM bl. n m
Sass km Tanmarh og han var vils
Ifg til at optage Gerningem og nu
snnies alt godt og ve:. Jmidkertid
er ogfaa ban gaaet :rwt, hvorsfor
ban hat opsagt sin Stilling og i
nasfte Maaned reisek tikbage til Dan
mark. Sksnt Dr. Sass- er en yps
perl g Præst og Eiælesprger og hat
gfort alt for at famle Skandinaverne
om fig, hat Eggsxingen til Kirken
været alt andet end tilfredsftillende.
Størftedelen of den ovvokTende
Elægt forftaar ikkes sit Modersmaab
bvilket vix-selig i de sie-sie Tilfæls
de er Forældrcneck «cjl, bvorfor
Ungdommm seger den til de eugelske
Kjrker j Ztedet sm- ril den Tkandis
navifte, hvor den er døsbt og kon
firxnerex. Folgen demf cr, at den
Tfandirmviske Qirke ved Post. SasÆ
Afrejkke vift nok har levet sin Tid
som 5kandinavisk.«
Det progressive .
Hvorj destaar egentlig det pro
gressive, det, de saataldte »Ju
surgenter" i Senat og Repræiens
tanthus og ligesindede ud over Lan
de: å flere Aar hat kcempet og
fremdeles kcemper for? H
Det er not vcerd at gøre sigs
klart: thi den politiske Kamp, som
alt længe hat været ftaaende, ogT
som ikke vil where fsr Valget j»
November er overstaaet, er meist-»
lig en Kamp for og imod det pro-"
gressive. ·
Vi Lan maa7ke bedft klare Sagen
ved føkst at gaa lidt tilbage i Ti
den — lad os Täge tjibage til Abra
ham Linrolns Tid eller til det te
publikun7ke Partis Begyndesie
Og da vil vi straks pege paa det
bekendte Ord af Lincolm »Rege
ring af Folket, ved Folket og for
Follet.« ;
Tet republxkanske Parti var op
rindetig progressivt ellek et Frem
stridtspakti, og nævnte Otd tan
godt tages fom et Udtryk for det
Progresssjve poa den UT
Thi en Regering, Tom der paa
-pe«qe«i, forudfætter Lighed blandh
et Lands Berges-e
Men hvad laa da nærmem endl
at Hand-Im tin-d Mcnnesker, Tom
mnn handlede med Ejendom vg
Kreatureh Slaveriet og hvod der-I
med bang sammen, maatte afskafi
fes Slaveknes Frigivelse vor en
regte progressiv Lsandjsng ·
Men T den krasvedc andre zrem «
fkridt, Zremskridt i Rettung afl
»Regeking for Form-- I
Landets baade Agerbrug og Izu-l
dustri var i daarlig Fursa:nä::,:,
der Tkulde anderledes Fort og Uds
vikling i Tingene; der trængwss
med andre Drd til Progresion eller
Fremskridt
Og Lincoln og hans Readgivere
var ikke olene fremrkridxsvenlige
de var tillige frcmfyme, Tau de
sksnnede,k1vad der skulde til for at
fette Furt i Udviklingen
Vi Zieh-ver her tun at mänch »Im
MäteadkiLoven i For-hold til
W Beboelke og Opdyrkymg
og Patent- og BefkyttclkesiLovene
i For-hold til Industrien s
Alle fis-is cgaxscxxsksss Lum- inr
regte progressive: der bevistp de s di
Tiber, der fulqte est-cr.
’ Det risnublifarxsko Part? vor Tom
Zagt ovrindelnz progressivt o-,1 der
s·«:-:n Ipt holder On mrd at Unsre Det,
Tau er der ifke lcknaere Tig Felix
Men T deme fvra11dreski: vor Tid
tmerxr til Fremxkrsidt i anden Net
nimt den bar andre Vehov oq ftil
ser nne og forskellige Kran.
Tot er det andet Led —-—»Nege
rina ved Folket« —— der Zortrintzvjs
tmes i vor Tib.
J mange Munde-r gis det godt
med det gamle Nominationss og
Valgfystem —- gennem Caucuser.
County-, Statss og national Kon
ventioner og Valg af U. S. Zeno-«
toter i Staternes Legislaturet
Men de profesfionelle Politikere
hat efterhaanden vidst at tage dettq
System fault-des i der-es Mast, at»
Regeringen er flupvet Folket ud as
sendet-ne
«Boss«etne og de interesfetede gis
til Caurus, til CountyKonventioner
etc. og sit opstillet Kandidater. Iaa
Pressa-ne tisl sidst intet endet Valg
hat-de end at stemme for en af de
lebende Partien-s Kandkdat ellek la
de me at stimme
M fotdæwelige WW hat
vek old-is M sitt wies-ed klaren
end ved den W Mo
M i Mo.
Sau Icrngc der ikke vor Valgs
mellem flere Mænd of komme Var-,
ti betød det jkke faa wegen at Delesj
guter fra Sydstatean der saa at
Tjge aldrig har kostet en komdle
kansk Ekektorftemme for Ptæsident,;
og hvor der ovcrhovedet ikke finde-Z
ret mange Republikonerz havde An
ledning til at overftemme Delegass
terne fra Nordstaterne, hvor det
overvasldendc zlertal af Republi-«
kanere findes. s
Heller jkke brted dct da faa me-·
net, at Cisntralkomiteen vilkaarligtY
kunde axrcrkende Tom Oele-guten s
hvem den bilde. ,
Anderledcs naar Weg-ringen ver-f
Folket« ellek Verlgerues Flertal vir-I
tejig skal have Bemdning»
Heli- det Dnavcsgcde «boT-««s’-«rei«me,t
sordasrvelige Nominationssystem er·
—— pi. q. i kxvekt Feld — ForudJ
fætnitxgcn for vor Tids Progressivs·
isme, der gaak ud paa at virkeligiTl
gøre »Regering ved Folket«. !
Lad os her Z Forbindelse bemerk-l
te, at vi flcst ikke tror paa den Ci
ceroske Sætning: »Box populi. vox’
Dei mer-ers Rast ek Guds MH
Men — om man forandrede Sætsz
ningen derben: Kongens Rost er«
Guds Mk, kam Adcteus M ek(
Guds Rost, ellet: de opltyftes og insj
telligentes RKft er Guds Rost, el
ler: .,Vosscnes og Pengcmændenes
Its-oft er Guds RAE eller endelig:"
Pavens er Muds Rsft — det gjor-«"
de den jkke vmrdigercs til GenstondF
for Vor Tro.
Nei, iaa er der hehre, Tom det
ovrindelig var : desto Land, at det
ika ex nogen RIGHT-, men Zol-!
ket, der Ital regem thi da gekle
dcsr det om ,,Tquare dest« til alle
Fäden Taa den ene Klasse ifke giver«
Lohe for den enden. «
Dersor er det, man maa orbejde4
hen nnod Virteliggsrelsen of »Sie-s
gerng oed Folkct«, og der er Hoss
vedmaalet for der vrogressive i vokl
Sid. I
Og for at naa fremad imod dette’
Maai arbejder de Progressxvc for»
thdfgrelse as —- dikekte Vaig of
U. S. Senatorer, Primckrvalg for
Nonunatjon of Kandidater til alle
bctydningsfulde Entweder-, »Entw
xw og Referendum« samt »Recall«.
Mcn Year-eher det progressive
er langtfxa udtpmt i det, fom even
sor er sagt, og der-for skal vi, spk
vi flatter, lige ncevnm Kontrol of
Forhcldct mclletn Kapital og Arg
beide eller mellem Arbejdsgivete vg«
«Arbejderc. — Kontrol af Truftene
ellcr Storforretningen, san den itke
udsuger dem, der er afhængige af»
den, -— endelig, men ikke mindft
Vevarelken af Landets Velstandskili
Jer. Tormed faok vj Hutte denne
Hang. Mackke vi 7enetc tun gaa
nasnmsre ind von Droftelsen af enss
Seite as de nævnte Gewande J
(
Ncnt Flag!
un Lang-u foxmsijer jeigcnccz
In jcg sum ung medic-list Etu
Iun tukn ::. Det Z--.)gcx)u-:s, book
Ye-; fxnsc fortsasms mine Stumm
k.:.:-:mf en Strudel-m um jeg al
drxg Ttal g:e1nme.
lied- den Tid follow-:- der tun
Ena ursftnc dzandt de findet-ende
Tszk ferne Tag niedre leg en
glno og gedrunde ung Mond,
·".s:I-. Tagdez
»Te- er Idol-minnen ilte sandt
Vil Te ille gaa med til vor zllub?
Vi laldec den det tirurgijle Zel
stah.«
»New holder Klubben Wohls«-«
sDurste jeg. "
»F Aften. V. er glode for en
hver Not-malen og Te lieh-ver
itte at vcere bange. Vi hoc jmet
ketigiqi fak- l
Hatt syntes at antage, at alt te
ligitst maatte vceke mig for-habt
og for-Hatte
»En as voke Regler er, at ingen!
hat Ret til at site nagen Mö
ninq til reliqisle Van -
Jeg var ikke bange og git til
Klubmsdet om Aftenen Den Aftenl
ital ieg aldriq glemme.
En af vore sttrlte Bidenskabss
mcend ledte Mel-et Man tolte en
bel Del om medicinile Tit-g, lom
jeg ille for-steh In Taler tog An
ledninq til at stge noqet om Jesus
Miste-h fom sit mit Vlod til at
lose
JII M loslwlet do W
da hnn Wts sluthde es Wie ltq
—
Jeg undtede mig, hvad der burde
gsres. Min For-stand havde ikke
kamst det,-men mine Ben havdz
khj jcg reiste mig ligesom mekanist,
og inden jeg havde det rigtig Hart
for mig, stod jeq der for dem alle.
Roge: maattc jeg fige og begyndte
derfor:
»Hu Drdstyrek, jeg ved Me, om
en nyankommen Student tilladcs
at udtale sig her?"
»Jo, jo,« rechtes der, »vi vil
være glade for at hsre Dem«
,.Hodt«, sagde jeg, »ng er bleven
underrettet om, at det er stkidende
intod Negleknc at bentyde til reli
giøso Ting, er det iaa?« «Aldeles
rigtigt.«
»Ja beder jeg om Lov til at pro
tcthsre imod de Ord, fom den sidste
Taler ntredL Gan vendtc fig imod
en, som et min Herre, min Fresser
og min Konge, og jeg protesteter
dekimod.«
Hm satte nng neo og tout-, iom
om Jorden siulde aabne Fig under
min« Hvad mon nu vilde komme-—
Saum Udvibning og fligt2 Nei.
det blev aldeIes tyst, og ved Msdets
Slutnina kom Ordftyrcken hen til
mig og fpurgte om mit Navn.
Ungcs Mnm«, sagde han, »jeg er
glad vcd at blive kcndt med Tem.
De maa komme til vore Moder-, og
om de: samme indtmsffesr Tom i Af
ten, faa gsr ogsaa De om igem
knmd De gjotde i Aften.«
Alt, bvad jeg kan siqo om bette
c.s. at som Svms vaa Von maatte
im den Tag hejfe rent Flag, og det
er sidcsn den Stand aldrig kommet
ncd ägcsn Zog tror WO, at jcg fian
dem- Tilfælde hnr kcndt, on halv
Time-s Svaqbcsd i den Netning. Ter
for ukl jeg Tige til alle, fom hat
mftt Qrisms til dekes Kanne:
Ren-: Flug ad ern Gang!
»Ist vära barn."
«-—--——Oo.-o-6——
Titaniks Undetgang.
Af Jvar MariustHansem
Stavlehurft, Nebr.
Oc
,,Titquiks« Svauefa ag.
Brot-sen strev Tin Sonne-ang, og
»Na-mete, Gud, til d:g« kon vel
knldes »Titanics« Svanefang, idet
det var den sidste Melodi, Musik
lorpset spillede paa det synkende
Stil-, og mange af de ombordvæten
de sang vel med. -
Den Sang Tynes at blive be
rsnn. Jeg bar engang 1æft. at den
afdøde Feong Edward den Syvende
af England satte wegen Pris cpaa·
den, og Amerikas elskede Præfident«
Messinley 1:gesaa. Deus Begonde1-.
Tesord var not det 7idste, man horte«
Ira den dgendse Her-ich Leber-. «
Te: et jo ogfaa en ksn lille Sang
i sit originale Sptogz i det danskei
er det mindre Titfsadey idet dk»’
not er vanskeläg at over-Ette. Menz
mere end en tin Sang, can dens
næwe kaldes. Sagde man, om »Ican
evangelisf kristeljge Zalcnebog,« atx
der var shverfen Evangelium cllch
Erwan i bis-st, dr. san bot Entn
me vcft Eise-I im »-.Icasrmct«c. Ums-X
tik dä-.J«. Ton mjcr Vksl om at kont
::!c- chr IS! WIN: men dct er zum
msm Tit Tiers- Zittc Iris-Eh fiskmrr
te, «·ine Tromme, Ewig og Zuleter
sog Mc Hymne-m xckrkstua Nr Or Visi
c-n, som fis-ru- t·1 Rud. Laune-- vi
godt Mærke til hole Jungens- Bon
n tm og Jndholdy tun vi graut must-«
ke, at Forsattokjndm bar tiilwt ot·
amerikansk Kirkesnmfunx der ingen
Vrug hor for Krifti Forsoningsdsd
Tom Vejen til Gub. »
J .,-k"irifteligt anblad« hat vass
ret at 1ck7e c! Stoffe efter et endet
Vlad om csn Palme paa Havet i
Leids-Taro Der man ogfaa have
færlige Interesse for os, da det vor
i et dein-T Farvand og mellem «
Landsmænd, det forefaldt· Her sit-«
ger, thd Bladet fortæller: s,
,,J Anledning af den Omtale.
Sstmen »New-ers Gut-, tiI dng
hat facet, fordi den blev spillet af
»An-usw« Musik-oka dq Red- «
ninqsbaadene qled dort fta det syn
kende Stil-» minder »Dort Sam
fund om den OW- setz
for-sollst i Øtefund for inatt 400
Aar siden, og omtalet lejlighedsvss
of Siællands fsrste refommioriske
Bist-M Pedet Palladius. Don for
tekller. at »in-set nær ved 80 fattige
Fiikete fm KibenhavM var taqet
nd M ern m Mal-, der alt
sqa den Mater var last til, for at
;
ftangc Aal. Te tætskte ikke paa no
gcn Livsfam spr J1en, de stod paa,
vix-Wiss gik i Styller flete Steder
omtring dem. ern var kommen i
Trift, og Fisierne flsd nu paa fman
III-flogen staaende i Band til langt
du« ud vaa Hmwt og blev efterhaans
iden stilt fra hmandenx nogle drcv
si Land paa Amagety andre paa
Sultholmetn atter andre hell ovte
kvcsd Mann-. Men otte ellcr ni og
kryvc saftige Fisskore omkom i Hauen
Edisrcs innige Hustrncr og Vorn leves
do endnu i Kwonhamu da Palla
sdiusz i en Tale ans-ru- Beqivenhcss
,dcn. (
Men, fortællcr nu Palladius, da;
Fiskerne end-m flød Summen paa;
»New var der nogle of de saftige
Fifkckcn dcriblandt Hans Bentscm
født i -Odcnfe, for Reiten en Etw
»nf Pallad.us, fom kaabtc til dcresY
kKnmmcmter on Tag-de: Meere Brsss
jdre oq gode Nah-Den iad os ikke feil-I
de i Fortvivlclfe fordi vi fkal dø7
"i Bette Band! Lad os nu se, om vi(l
har nogen Tid hart Gnds Okd i vor!
Livstid! Dist vil nu gaslde, vi ker
sden visse Dsd for vore Linez her
»mac! vi blink, det kan ikkc endet
Tvasrck Da disk begyndte Tau at syst-H
ne: »Na bode vi den Helligaand«.(
«..Dset vor as Hierw. de Tann, hemmt-s
kek Palladius, og ban tilføjen »Bei
»Mode! fiittigt hart Ruds Ord i dest
rcs VolmcmL der-for funde de nu
Efastte Tro dcrtil og trøske I·ig der
med, og vidste bel, at derrs Sjæl
Tkulde ifkc fordsmmcss, Telv om dess
res Lege-ne skulde ligge i Vandets
indtil Dontmedag: dkkfor var de
iaa frimodige og faldt dcrude paa
Jst-n paa den-s Kna-, i Band til!
Armbulernm og bad Gad, at han;
v lde tagr dem bort i on god Titus
og faade til hvemndret Kasre Brssl
"dre og gode Mahom-, bvem Gud vi!
end-m sparen at de kan komme hfemz
iqcn fm denne Havsnød — sig vore«
fattige thuer og Børn Farre!
og ie dem til Gode for Guds Skyldi
Sau sagde de hverandre Farvel og
skilieszs saa spoa deres Jsstyktek og
sank der hen i Guds Vold og Noa
de.«
Det Var en egentlig Gudstjeneste
paa Havett Te fattige Fiskete hav«
de ikke noget Orkestek til at spille
for dein. Men de havde et lebende
Orgel i detes Bryst. Og naar vi nu
dvaslek ved Tonekne af Melodien
txl den amerikanife Sang, lud es
faa ogsaa mindes den Sang der hin
merke Vinterdag for snart 400 Aar
siden lsd fra de saftige danste Fi
fkere von Jsflageme i Ørefund.«
Her er en Dnerseettelse af net-Un
te EanzL Tom er fuldt san god fom
de steife andre. Ten er af Adam
Dan.
Nærmcre, Gad, til dig,
Rast-nen- dsgl
chv om det er et Kors
Eom leistet mig,
Snngcr Lea ftydelig:
«:N(rrmere, (Slud, til dis, :,:
Nærmere dsgl
Wandrer Tom Jakob ieg
Fm Hjemmet dort,
Jndhyllcr Mist-let mig
Ek Lejet haardt:
Drsmmen ital bære mig
:,:Nærmere, Guts, tTl dig,:,:
Nevrmete dsgl
Beim jeq vandret, er
Trin op til Gud,
Alt, bvad han Tendek mig,
Kerkligheds Bud.
Englenc folget mig
«:Ncrrmere, Gub, til dis, :,:
Ncrrmere dsgl
Glad med lysvsaogen Hu
Med Oliv ten
Reise-r et ,.Veckel« feg
s - v-v-s-vvsvvvvvavvsvvv-vvv-"-s--v-v- - ---
THE
POLlTlcÄL BATTLE
Ol- l9l2.
s«,--g«-.
Nyäcskäsikiw
Party Plattorms—N-tjoncl Inn-s
—Groat header-.
A link huuk «t" living ist-nies.
sur- --x««-1·)· Äms-Mich (·itiz(«11. Euch
grinst pulhtjenl party is fuirly,
snjthfnlly and jmsmrtjally repre
smthL Lunis-n- of thi- various
purtim hin-i- cuntrjhnteeti specjul
urticlcs as t» what the-it- party
stund-s fsxr nnd risprisstsnts. pre
sisntinsx thss vitnl quostiuns uf the
day in n tmmnisr So that the
rssmlms may bsscumts thukoughly
postmä und nmlssrstnnd the- im
portant sama-g the people are to decidss in this nomine electiutx
(,,’»«utajns Purtmits nnd Life Stnries of all Caruljdsitsss fut
Prrksidisut und Vico-Presid(««t us well us of tkm Pmmimsnt
Purty header-s bessern-ink- the grmt REFUND-im Demucrstic
and Progrcsssive Party chtnsontions in (li-tnil: how the nomi
natisms won- 1na(1(s: tmtahlsk sp(.se(ehcks, exciting act-»Hu drama
tic Rittmtj»«8. s«t(,«.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PARTlAL LIsT OF sPBcIAL ARTICLBZ ZY NOTZD
ÄUTNOZITIBS GOVBRINC Tlls MADINC
QUBSTIONS OF THE DAY
s
«A Charter oi Democraoy«
By ’l’lll«Js)l)Ulcl-J KOOSBVBUl
«Cenewl Issuos ot 1912«
By CllARLlst WAMTEN PAIRBANKS
»Th- Awakening of the Psoplo«
By WlLLHM Abt-EIN WHlTlc
»Um Initiative and Referendum«
lIy TJOVHICNOR S«l’l.’lslis. of Kansas
«'1’hs Ideal Ccndicksto"
lsy GOVERNOR 08130RN, of Michigan
"Catohing up with Koosovelt"
By -JUDSON c. WIBLUVHR
With an lntrotjnctjon by Prnnk A. Man-sey
«slstory of Zopnblloav Covvsntjom"
By Prot. JOHN W. FULL-UT ot Nov-total
»Th- Vsmootuy in Kiste-sy«
By WILL-II I. Usok
«Wt is Mliim7«
By MIGDNB V. DBBS
stät-or in Chief
MOUU s. Zllsssbh A. U» LL V.
ot tin Amen-lud Mosis-two of Politiul unt M W.
OVII söc PACIS W WLY 100 W
M ILLUSIIAUOII
Bound in Pius cloth with Inlsy Piotuko in Ists Colots of
tbs ctpitol slt Wut-jagten Price .............. only 81.00.