Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 27, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ««ivansinren"
I M M oq W
W for det hauste Fell
ist-reiner
I- visit si«
DUISH lesks. PUBL. EOUSL
steil-, Rest-.
.Vtsseten« its-gut bvek Titsbag og Zusatz
Pris ot. Ausgang
Vssotenede States Il.z(i. Ubkandei 8200
. Blabst betales i Fptikud
Michig, Den-link Adresfeiorandring og
Indet anqoaenbe Blatet Ihresiereit
HANBH LUTYL PUBL. IIOUOFL
Visit« seht.
Redner-n B. M. Und-rieth
slle Widqu til ,.Tansteken«s Inst-old
Isisnsliugeh erteipondancer vg Anikiik
If thkt Its, bedes adsessexett
I. M. Andetsem Pfui-, Reh-»
Boten-d at Blgik Positoftioe as second
Glu- matten-.
Adsertisimk Rai-S made known npsm
sppliostioen
-
J Titielbe as Ungeimæssigheder vcd
Rodtagekien liebes man klagt til bei steblige :
siMiem Skalbe bet ikte hjælpe, bedes;
Imi Imivende fiq til .,Tniis’hrm«s!
somet. -
Nam- fckserrie been-endet Fig til Fou, der
avekteretiDladet,enien ist at ksbe bot dem
Illet for at iac Dvlysning om det armer-by
set-es Te altid omia1e. ai De iaa Ida-titsc
Inemet i dette Blad. Tet sil oem til gen
sidig Rom
Im Begmtdeiksn as nasfle Zwie
aar M Lskjilsudcrg Euliegc jfL
»Am Unm« dode ct Kuran i sta
tieii f. Advent ves, imilken Vomdnmg
dem fim Eaa sur Von nyljg bcgyndtc
lutinsrfkc :’irbejdc, der ujscr Tegn
paa m vasre et v·midt, trxvcåigt Baru
skrmcr sur-me Blau
Brand xkkc Ilskortgage’en. sterstrasg
den og gem den. ,,The Luther-an
Obst-mer« fjger: Bisse Papirer er
de wrindeligc Milder, der offer Me
nigslnsdengs Vcrfst og Udvjkling» Te
er de oprindclige END-en fom Histo
rifcsrcn sonsten naar yan komme-r til
m kfulle strivc en Menigheds, en
Flirkcix et Täuka cller en Ermo
des Historie Bevor dem, fordi de
vjl blive as ubercgnelig Vcerdi for
den fremtidxge Historiker.
Pas Paa Ismene-. »Kristoligt
Dagblad« gsr Opmasrksom paa, at
Hirn og Fovbrydere er en Sam
meultilliug, man atter og arti-r mo
der. Videre siger Bladet, at der er
en Erfaring, man hat gjort snart
sagt alle Vegne, at Forbkydere kom
mer insd paa Fokbryderbanen i en
fovholdsvis ung Alber. Jo, vi har
Efsempler paa det samme i vor
Næthed. Men hvem bærer Aus-must
for Børnes Opdragelse? Tænk paa
det.
Fra Wied, Nebr» skrives til
«·Dannev.« »bl. a.: »Meddelelsen fra
Mk. Osjbjetg ow, at han itte maa
deines tillbage til MAX-IT kom somj
et LYU fra klar Himmel Vi havde
Ilwdet oss til after hans Bteve at
sc ham sidst i September, og nu
meldes os, at Ihans Huftrus Helbred
skkke tkllader, at Familien rejfet til
Amerika igew Stemningen i, Me
nigheden er meget nedtrykt. Past.
Hishi-m var jo meqet afholdt haa
it Efpm Ordetd Form-eher i Attke og
stol- vg som Menneske betragt
Verdens eneftc Hand Tr. Mo
claren 5iger: »Gud fortwdc a: im
ikke skulde tillckqge andre Metoder
for Metmejkehedens delvjse Refor
Irjation og Fokbedring fuld Vasgh
Men, BUde der er intet nndet,
som san magtc min Synd i dens
Foshold til Gnd, til min Komiker-,
til min Fremtid, end Evangeliet
Ord. Der er nsok af andre Tim
fom er ntyttige og gode paa deres
Plads, men jeg ønsker at siae med
M Ord, at der er intet ander, Tom
qaar dybt not. DannelfeP Ja, den
san gøre megetk men intet i For
-Md til Synd Den kan fomnsdre
Imdommens Appe: en dannet
M Overtrædelser vil were me
qet sprikelkige fra den uoplyste sat
UgeQ Ren Vismand eller Das-ter,
Professor, Student, Mr eller
Indus M lcv Paude og uvirks
sont-Gerne er alle läge deri, at de
sit Chr-here for Qui-A C
II Her Wh- mætielkge Udss
M If et XWM Mad
"»Bi«belen er en udsdelig Bog, for
di den er havet over Tids og Steds
-Omskjftc1inheder, og fordi den mis
der Menneskeyedens Betwv og til
sredisstiller den-—- Higen Ton miser
for entwer Aldek og Rang ogEtand.
Tcn form-Her LIconarkem at Imin er
blot en Miete Monarks Zinnen og
den fyrfikrer den sxmgvle Mand, at
han er den bejeftes Bam· Tcn m
ler med majestastist Rest til den
stotte, ovmumrende til den Eorsagtcv
n1ed5ølende til den lidmde on hasche
fnldst Iii den« der er ved at forwiv1e.«
Ellccn hoorsor vjl Katoläkkerne 5act
’ikke ndbrede en fand-an Bog!
Tomme Hietner.
—
Hvad om dem?
Jo. des var den anden Tag, en
ChautauauasForedrogshokdcr fagde,
at de er chrvelens Verthed
»Tomme Hierner er chwelens
Værksted«, fagde hon virkelig, og
hon gav for wrjgt Bevijer not for,
at Ordsvroget taler sandt.
Tommc Hierner — note Hierner
er ikke skabt til at være komme
ubesfæftigede, og ksz et Mennestes
Hierne :kke fyldes eller beskæftiges
med godt, saa ital chwelen nok
Gentytte sig of Toncheden.
Tomme Hier-net — hvor findet-;
man dem? Alle Vegncn Inart Evens
snart der, men vi vil her nasrmest
lade Tanken dvckle ved de nnqc.
Hvilket Argument for Ekoäegang,
jasnkte vi. Skalen-s og da Tastng
den kristne Stoles Opgnve er det
at fnlde de nnges Hierner med no
get gvdt, med gede, nyttige prak
thke Kundsiabcr.
Jo, det er on stor Tixm at holde
de mng Mennesker befkæftiqede med
noget godt oq at holde dem til at
læte noget alene as den Grund —
ikke at give chwelen Rum.
Meu der er m ondcn Tanke
eilt-r Zaudbed vi vil holde frem
vcd Fäden af den ncwntcn
Vi kuude kaldis den «tomme
Siedet-C men vil da Twrlig got-c
owmasrksom paa. lwad Und-E- Ord
laster, og Erfaringcn smdfæfter —
at Livpt undgaar fra
Diener
Vi heuleder Opmærkfomshcden
destan i denne Forbindclsc as den
Grund, at hvis Werte-: ikfe bliver
fvldt med qodt, san blivci Livet
ikke g-odt.
Og vaa den ansden Eidcs ---- er
Hjettkt fyldt mcd qodt, faa bliver
Livet, fom udgaar derffa oqsoa
godt. ss
Moor kwft vi end Miste ncevtfte
Foredragsiholdets ovekordentlig dkmi
tige Flurde Eva thut-s og fvnes
vi. at han -lagde for stor cht pao
Hier-neu paa Hier-wiss Bekosming,
fault-des oafaa pan Kundskab da Lip
lnsksning med Forbiaaarlscs as Ends
fmqt. "
Man set io i del dagliae Liv, at
Mermis-Mc der ikke bar haft chligi
hed til at provpc Hiernen med
Kundskasber. men derimod vel til at;
faa Hiertet syldt med Gn«dsfrngt,’
levcr et sundt moralsk st.
, Omvendt fer man mangis Ria
«ma-nds Birn, sum bar faaet Kund
skasbed uok i Dom-lieh men ingen
Gusdsftqu i Böseer levct et umoF
kralfk og damliqt Liv.
f Altsaa ma Numm- Tid 1"mn
Ins rnqcsninxrdo våi nndTWTDPre Oe
Elysnincp Kunde oq Tanne-Ists Fom
Midlcsr til at bøincs Zamfnndssmos
rnlen, Jan fremdmacr vi Siestednn
t1cl7esn Vom cht Vigtixtftc
. Tet gar vi onsaa as den Grund-,
nt den bar allt- inden For Qrssteni
heben-is ansien sont vil det, Los
linbed til nt isrkwcsrvis siq on Rand
»til at moddele den-H Vorn.
Oa Ojertedannclsen efer en Immt
starre Evncs til at øve Jndflndelscs
paa »Bist-neu oa vaa dpt bele Men
nefkes Liv, dend errneng Tanne-l
se shar til at sve Jndflydelfe vaa
Hiertct etc.
Lasaa sont Vasrn imod Overtræs
dclscs as dist Ps. Bud. bvorom Talen
smlig var, er Gudsfrygt i Oft-riet
uliqe krasfttgere end en opltjt Hier
M. -
Dei meft apka Wonneka oqfaa
de paa dette Omraade specielt op
hyfte, Leg-kne, trænger tiI Ends
frygt for at sejte i Frist-Um
Naar Jofef sejrede i Frsstelssn
med M: »So-Friede- sial jeg site
denn- stste W og systbe imod
sm« sc- Wr whom at det
me m- an, cum le
de- qsv tm mit » .·
Alstsaa — vj vjl advare smod rom
mc Hier n er, tilmade at faa dem
fuldt tued noget godt, men fremsor
alt vil vj lasng Forældte og Op
drogcrc pas Eindr: Te at foa Vor
nencszs og de Imch H i c rte r fyldt
med Tro og Gudsfrygt, eller
— om du 11jl—mcsd Kærliabcd
til Wid.
Lidt om mit Bei-g
i Danmark.
(J. Pcde tscn.)
lzorrsatjd
Min fortng Mcddcleke est-die
im med, at icg tænkte at rejsc til
den RaslsjldiFest Lg nu san feg
skaa lsegynde mcd at läge-, at jcg hat
værcst der. Eom før nasvnt, det var
den Z. Aug. dct foregik. Pastor Jus
cobsen, min ElægtninkL og jkg fulgi
tei- ad deren Er Sitylke af Visjcn
kom vi til m føre paa Tog Summen
mcd til-engen og lmns Folge. Tot
Ræbild liggcr i Ratt-Theben of Aal
lmrg. Og den Ræbildiikarh som nu
blco jndvict, Eknldiy blev der sagt,
omänte ca« M) Tondcr LandPlads
rm Jesmar af tmjc og longbcsgroede
Basler-. Tcttc Zwist-, der tm jkal
Ema sum on Parl, er jo købt af
Doksiksslinerikanere og skcrnket til den
daksske Negering, altsaa til Dian
:1mrk. En svasr Mcrngdc var famles
de vcd dennc Jndviel"5c: Vladcne
lnsrlxjrmmc angav Tallct til en YO
00s). chrct var ifke heldigt den
Tag, der var nasftcsn stadig Regu,
ntrn under Moder tog Regnen da
lidt af. Mødet eller Festen begnad
te Kl. 2 og vakede til henved 5,
men delt i to Tele med 15 Minut-«
tets Ophold. Kongen og nogle an
dre Its-je Herr-er talte under dens
ferne Tisl af Mode-i anget, Tom:
jo var en selvfølgelig Ting. I
Læserne kunde saa maaske anfke
at Inst-e ljdt ant, kwad man sntnes
om en saadan Fest med samt Taler
ne on det Ehe-le Men dcrfok kunde
man jo godt tic stille med det: dag,
im saar vol Tine lädt, da man Mel-s
knndc Mich betragtet fom en, der
nat-n Mening havde om en Ting.
ca en Mening bar feg da for det
nieste, den Dirn- saa viis ellet aal
sammt- Tidef. Ost im vil Taa sigen
at Itvad Taier sog Sang angik, san
asik det i det bete ksnt ag, man san
sägt-, jtorslaaet Tot er jo oasaa ble
ven godt nditnderct og indsvet Ei
Form-jen, on Taa kan det jo ogsaa
sagten-Z blive darnwnisi og alt ans
det, hvad der frasves ved en saadan
Ringe-ed Blandt Ordfsrekne var
dor, fornden Konnt-m Grev Molkte
fka Washington Den amerikansfie
Gesandt i Kibetchavm Stiftsamts
manden i Halt-org Tr. Heftninss
fra Cbicago, Pastor Højbjerg fra
Rufted Nebraska, og Past. Fkimodt
Meller im Aar-bus. De to Eidstnævns
te talte navniiq om de Tattskes kir
keläge Stilling og kirfeliae Arbejde
i Amerika. Te andre begrænfede de
res Taler til at fremhasve den na
tionale og solkeliae Besselvirtnina,
fom de mente fänder Steh mellem
de Taitkke paa beage Zidek af At
lanterhavet Tet. swngen sagde varj
jen Tat for Overdragelsen og Modq
Hkaaelsen af RasbildsPark og et goth
Ihm sok Dainkhedcn og sok sue
Tanch, »Don 7IIIttcsdts nnsd »r: Leuc
«snr Tanxnmst Iwilkcst bcfvarcdess
Inn-d et smståqt önrmmob as hole
Eben ftoro FnHaxtxikkig Ja, vi fik
Tau etlier san nmngc Hnrmer oq
Tau manch Ocmndflcw under hole
Mein-L Tao nmn funde not faa den
,Tank(-, at ljdt In ndrcs of den Flog-S
Iknndc nok have klar-et det.
f Zolvfølqelig maatte bist danssc
)
«
Zutun oq Modersmaal blive omtalt
under Freitrbaschken as de Dir-ste
bcmnd og Livsevnsr. fom man me
Iner binder de udvandrcsde Dunste til
lssjemlankvist og Fædrelandet. Oa
der fottedes heller ikke vaa Omtale
af dem-. Oq fksnt dct ikke ligefrem.
Iblev udtalt of nogm as sLI-rdførcsr11e,Y
sscaa er jeg bog temmelig sikker pas-H
Iat alle-, ligefta Maigftæten og neb
Fefmy vilde for-stoc- dei udtalte paa(
kden Macht-, at det stulde umwitte
.«hvad en dansk Slesviger udstalte
eftgr Krisen 1863—6s4: »Vi er
Danke og vil vedblive at være
Dunste« Og jeg man We- ät un
sder digse Udtalelker fawt jeg i
Denken Og disse kau its faa ger
nenævnhpgdettchmaigqahb
pag nagen W W of hvew
der Oliv W. Zog W: J
ffol den dank-te Unng i Ameri-«
ka, Tom i Region itke vil tale Demsd
naar de kan blive fti fior det, ffal
de mrre Basrere af Dienstan i
den-s- Etwgtled. faa maa der vist
sie et Mike-tel, som man ier hat set
Mags- til For nnlig. Nei, det gaar
ikke wo den Maade at fpillc Leg
med et Sprog: de, sdet vil memn at»
Toadanr kan lade sig often er kom
men For sont til Werden Jeg Fik
’og’5aa den Taufe-, at skal der igen
tmlduis dskationalseft paa Ra«bild, lud
osJ Mc om 25 euer 50 Aar, san vil
Ivist bot bete eller det mefte as det
komme til at gaa paa Engelss, af
Hin-n Amme Grund, at san kan de
jsaataådte Tatrif-lecrikattekc visit i
Incubus ikkc jalcs endet: M de vil
)
lviit naseve ilcegte den dansle Spren
Imand flicismns Rast paa, iom det
Iiigec om, at han lunde klare iig i
lnonli da «halvtredsindstnve Tprog,
og det nden at glemme sit Moder-s
ltncml ia nden at glennne eller rin
ineante sit ljlle Fcedkeland Hans
IIllyqte Tom Sprognmnd qik io vidt
Iom Land. saa lmn blev tilbudt flere
Lasten-alk- i Udlandet. men han af
Slon alt dette med det visinok ndodes
Iline Ord: »Ei! Fcrdrelnnd iknlder
Inmi! vor Tit-, i lwert Fald fer man
Pikke niequ til det. Og Jemkmft
lskal der-til, naar et Folk ital holde
lsin Nationalitefi Live. bvor den«
Esom O Amerika, er itroet t.l alle Ei
fder In lwor findes den Jerntraft2
Pieq nor innen fnndet i den Tid, ien
ISbar vieret i Amerika Og ieg ternkte
liaa miaa paa Msdet nnd-et Talen
»om Tonikhedens Vevarelia at den
JDag knnde jo gerne komme, da det
"vil nna den Vei, nt de Tanffe der
biennne kommer til at leere nogeti
Engel-f for at knnne faa lidt lldij
dritte as et NæbildsMøde, io as denj
Grund, at nok olting vil komme til
at non vaa Engelsf. Nu vel, dec lan
viere on et jo et PrinciplpørgsnmaL
hin-d der er det bedfte og det rette
Fte a: note i den Netning under de
nnvnsrende Forbold, saa det faar
ftao Sien. Men noar det er« saa, og
faadan er det io, at man vil lade
Tanifsljeden i Amerika dø stille heu,
Ton mlde jeg ikte tale oarme on itcers
ke er om dencs Bedarelie, felv om
Tanmarls slonge on bang Hoffolf
var blandt Tilhorerne. ;
Termed shar ieq san sagt, hvad
ieg onster at sige om den Ida-bild
Hsitid Og enhvek kan iaa tage
det on se paa det, som han selv
sones sbedst Jeg tror ielv, at min
Vettagtning of den Sag er ikke iaa
langt nde as Beim Te kommende
Dage og de kommende Slægter väl
sna ellers her komme til at tale
det fidste on det aigsrende Ord.
Sindagen den ll Aug. prædikede
ieg i Vinkel og Annekstirkem Past.
Jacoblens Kald Der var en imme
lig stor Kirkegang, hvad der ogiaa
stadig var, blas der sagt. J Passio
mtet er en Del Familier as Jndre
Missions Retning· J Winkel By er
onlait et Missionshuss, bvor der ogs
fna jasvnlig sblev iljoldt Moder ai
Schwurigsjonszsmsnnor-un Man følor
M vcsd at take til jnWe Falt. Te er
qude Tillwrcsrcn og Dcs cr imsaq rundj
um flimm- xtjrkmaancra blev dek
üut Tor dan ’;1alcdisi:— Tut at der»
Vesijnllanld var qmmssngaamdc
m andtsrlcs » Und siirkezmnzx end
der f. Eli vor mm Eiasllausd man
ms Siedet Lg man ljøm WHAT-,
lwad jcg oqsaa lmr lasst noact onl,
at de hat hast on qod Tisl aandclig
»Wir-Helle i Veftjnlland. Lg lwor
HUnkraut fitrdcr Eli-d, der noli-s- man
Ho ckke med at gaa i nirkc ved given
jwjliqtlped — offer Zmaq oa Ve
mag, mrn der vaagner vjrkcliq
FTrang baade til Flirkmang oa I dct
beli- taqtst til at børe oq dele Nuds
»Ort-, saa ofte der »wes Heilig-heb
stil det. ·
« Eiter Jndbydcslse aflagde jeq ou
Tag et Bei-g paa en Herregaakd i
Winkel Zog-L chrens Navn er
-"-L«ang· Det, der laa i denne Jndbty
;dels·e, var visi, at Familien gerne
vilde htre noget om forflelligexTing
J Amerika Og bekam kom laa vg
szsaa vor Samtale mest til at dteje
"sig. J det hele oq state kendte de
ikke selv lau lfdt til For-holdem det
lvvre De kunde ogiaa tale og lasse
Engel-M lwad jo nu saa mange af»
de via-mode Falk herhjemme kan. Ogs
det var en m Familie at besiqu
Der M Mc noget as idet stive ogs
«W over dem, som ellers un
dettideu san been-e ved de sine
Fell, Sau vor Samtale og iLust hole
sit M frit og small-O Sau
med Ocsnsyn til dec mennclkelige
ital dennr Familie sum mig i on
kærllq Erindring.
Tit-Wagen den H. Aug» sagde
jcsg Farvel til Postor Jacolsfen ogj
Familie her og gik laa med Toactz
til Flaum-T Vor Formand lmvdc;
bedet mig hilse dct dansksamcrikan«
sie Udvnlg. Oa dem- vil jrg iaa sc
n: eftcsrkomnm da laa vidt, at jcq
»vil bei-me Post. Fr..M-pllek og liaci
Hlpch Provft :3utt«l«wn, om jcsg kon
trwffc sbam dienstlich Nil-su- Gang
lädt om diisse on andre Beson.
—- --.·.·.---..-.
Titauics nat-ergang.
Af Jvar Marius Hausen,
Staplehurst, Nebr.
Vu
Viv edct som —!
I Eftcr de optagnc Forhør angewen
jde ,,Tjtanic«s Undergang synes man
lot tjllægge Ists-ten smpiajn Smfth
Idovcdskoldmh men jamtidig faar
lhan den Bewmmelscs, at han var en
Itæt og modig Sen-ans. Undet
Virvarrct om Bord ostcr Summen
chøch da Efibct bmyndje at Tynfe
Iraadte wpxainem vol nærmcst til
JE-folkenc:»Vis eder som Brit
Lt er! Tot var jo et djærvt og trof
’tigt Ord og san minde om Admi
»mt Nclsonis for Zlagcsn »England
berstet-, at over Mund ask sin Pligt.«
J Og der kan vifmof sichs-, at et
beim-met Tilmah bester Gxtds Zoll
im den-S sowan .idri·5tu-J. Modig
oq sreidiq Inder Momandoordet fra
l)am: »Vi—«J oder som Mist-W« Han
mbtcs ifkis fclv Modet nogen Sinde:
Zwei-sen i Etorm euer Stille, i Fa
rc euer Trog-heb var Eban forsagn
og han onfker at hans Efterfslgere
xmsaa i donne Sag ital trade i hans
Fodswtx
Esaiasz 5«, 7 hedder det om
Froste-rein »Don ajorde sit Aniigt
»Er-m Fäint«, dvillet nok «betydet, at
han viste Mod og Aandsnærvasrelse
under alle Forhold. Maasse vil
nimm sigcy at det sngtedc dog for
tmm i Geifer-tunc hvortil fcg man
Even-, at om det gjorde, hvad jeg
ikke tot Tige, ttods Angst og Wind-;
l·vei«s, saa blcv det snatt optettet i
qen ved-- Von vg, Hengivclse i den
Vimmclske Faders Villie. Hans Aas;
-1«yn var og er præget as den index
ligste Kærlighed og smmeste Tel
mgelfe oberst-r Mennefkens Birn,
Tom vil Tøgcs hamz men dct er vg
iaa Tom Flint, bæker det ubewins
gchge Mods Stempel, og det vil
han. at de troende fkulide Lage i Agt
oq satte Mod. Hvilket Ehsjt Mod
Paulus dem havdri Under Overs
strikten: »Er Gud for os, hvem
Inn da vwre imodlos« fkrev han san
at sich mcd bclliq Trods Slutnin
gen asf Romerbrevcts 8. Kap.
Vi Wer i en blødagtig Tib. og
Tidens Vlodamigshed truet med at
pammkkc Guds Vorn sit Stempel
Man dein-ver at two Nun-bet: fat
Mod! vis dig som en Krkftem felv
om Form trucri Zog shar læft om
en Sei-steh der fkulde ask-bringe spl
grndc Ord : sin Sats: »Der var
en vpperlig Aand (S-pirit) i Da
Jticl«: men ban laste sit Mamtskrivt
chjl og Hatte: »Der var on yptpisrlig
Nimrod CSvincH i Toniel«. Og sdet
lvnr inng Tit-m Scotterfeih innek
Hm. Tot sidftr var vafan sandt om
Daniel. Hunde han Mc- imft »Nun
md« o: vasrcst bona-let of et stort
on godt Mod, bnqqet part sin Gut-,
saa havdc bsn ifks knnnet staa,
two-r hnn stod, cllor baut-et, lwad
Thon bar. Lg im wem-tu at vi i vo
Frcs Floicstjdrt bebst-er »Ah-nd mcd
Efnstc Hierin-« som Paulus og med
»Nygmd« sont Daniel, vi heb-ver
mt lignc Frcslsoren osssaa paa Modets
JOtnractdm Ida vorst Ansigt faa Flins
stets, Westens Prim. Under on
smeacst vansielig Stilling skrrv en
Von til en enden, som var Missio
nasr i Zululandeh »Du san ikke
rrddes Situation-km tncd mindre du
da er Mosis-IT Missionæwn spa
redc-: »Im er ingrn Moses; men jeg
bar den samme Hin-wer som ham."
Tot gav sbam Mod. Zucuekne kalds
te ham »Umsimcla«, lwilket bewdek
»den. der kan stcm alme«· Alene
blandt Wonne-steh alone med Gub
kaadon er det mcd den, der hat fin
Kraft i Herren Hvor start et Tab
Eli-XI end lcd personligt, da
Elias Tale-v bortmktet fra hom, den
Esvumte alliacvel ikkcs est-er oweten
men eftcr Jobovm idet han Jagdg
.,.stor er Herren, Elias’ Gub? Ja,
kwor er han? Og deri ligget saa
ogfao dem-, at Elias knnde han und
vasce, naar sdet stulde fauan vcrm
mcn ikfc hans Gub.
En Krisis-n bar et Kæmpemod
Og Kræfter til at stride,
Don fefet Ver-dem st og Blod
Qg Satan selv til Side:
Jndvortes og udvorteö Toq
Han uophørligt findet-,
Dog altid ovewinder.
FoRsKELLlGE
BOGSAMUNGER
TlL skccchi.c PRISEIL
I.
seh-ek- Mkeaek . . - . . . UOO
Ists et Kristeadoss ......... IM)
still-ed os1 stykke . . . . . . . . . 200
Wust-met- U.00
11.
VIII-Ists small-r I og II »Fo
det) .. .. .,.cl.30
Its-U SUCH-Meloe .. ...... As
Los o- Nueje . . . ......... III
Tilgt-umso IIIO
Ill.
August-Is- letkadelser. . . . . I 05
«0ud·!cmäe» .. .. 50
bys ps- Vejsa .............. I.00
Saustykker slcr. Anltey ..... .50
Tilumseo UU
IV.
Ist-der cIu Ist-Ist ........... III-)
Fu IseIIII Grund .. .......... N
III-Insel- ist-O
V·
Usckek sytlkomt .. .. ...... III
Pilesrimsvssdkinses .. .. . . As
llskolås satt-u .. .. ........ II
Eiern-feil .. ........... w
Titus-es III
vi.
sit-u III-I .................. ...
LysIUflket .. ... «
Zet- hslllse Icfls ........... Z
org-am ................
III-sau- Otto
W Unscm I is
n .. .. ........ .
seen- .................. I«
VI I- socks skl III
III-use
Vill
sahn-II IN. k. W) ..
oos-«- sW".·.I".·."IJJI"1.o·
Mssssis ..
II
I has-I ....... I U
v IMIMIIAW g
III-is .
I.
III-M .................. II-«
Ps- W" ist« ««««« GTIIZII -
ou - sum-«- ..«.«.".I".".«.«. «
II
l bsns Hund . . .......... «
Xatidstasktynsk . . ........ II
Las-kosts- Dsttst . . . . . ...... .
Ist-a »kr- Pekle .. .. «
Jst-Immu- IUZC
Ill.
A. ist-etwas Foktelllosck ..... IhO
Bad-les ...... l«
Fritz Reuters « . . .. U
Titus-wen III
Illl
huckshyhjkaeao .. . ...... Il
Fkodskyntes o- III-solt . , . . . ·
Dksmmeth .. .......... As
Zu sinnt-edelst- klks .. . . . «
Tilgt-neu UJIÅ
XXV. For sit-.
selt- koktsllinker ........... .
Knie-mill» .. .............. .
nnpoiti ...... » .. .
Ved skistssule seh-tus- ...... As
Titus-Ins Als.
ans-stan- Dken ............ . «
o- sbjkse ........ «
Fort-Mo singst-s .............. .
Vsn Mls ssfusl .............
Tit-Immo- II Id
XVI still-s lockt
Pilkkiaa Pfosten .. .. .sl.sd
Dowa .. .............. «
Ist-ists Mys- .. . ........ .ls
Cos- Woktl cssl Sock- Iskk.. .U
All set III
IM.
Uss of both-r .. ............ . .
Islps th- ............ .
Tbo llukt o läs- .......... .ls
Weni- ss selp sci- M
Mkls .. . ............ .ls
The sonsng ........ .ls
l set Ils
Istl svek It sb- W
ist-et skstss ists-s
u H- NOTqu
I , ek,
Ullotlo l« WI. ists III-.
Nur is ssst Min
tls W It C
M Ists-«- W MO
’ — DAMSN LUTU MI« sollst
· tut-. W