Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 16, 1912, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ·ROXY.
If tot-usw tr- Indjsas it
IDWAZD ZGOMTON
Our-IX If E. G·
(Pomst.)
»J(«g er bedwvcst over 1)t«u1’·. das-Js- Wittalcer.
»Es-g lieh-Wer ikke sit sjges Dem, sit Und ugsau esr
bedrmstst unst- Dem.
..-ls«g wd det", sagde Hqu het, der er sk(-t,
er skcst Jpg Ali-Immer mig use-r (l(.«t. Gucl kalt til
qive mig. Mcn dtst unde, jcsg bar g«j«1-t., (-1- York og
jeg kein nidrig mirs-« tlkst uyjnrt Mcsn ·ji-g knn jkke
sitze Dem mein- Clerus-VI
..Sjg mjg klet- intest", sagdc Wittnkedtr »Die kan
dømmts Dem stslv for himde og Ue skyldskr Den-s
Mund sit form-Hi- skm lidt som mnligt om oder-s
husjjge Liv. Hvordan elet end your, kkm vj ikk(
got-es unget ved Portjdeu Det vil knn gmse baade
Dem us mig for-legen at tdle om det, som De gysexs
tin-sage for at nahend-ne Form-l mig kun, hvasl
der er midvendigt".
Var det nuderljgt euer dadolmsrdigt, at Roy
lagde Man-ke« til hans lleusynsfnltlhed ug tonm
dredes over Pokskellen molk-m ham og Mark?
Man hun syst-rede ivrigt:
»dek; ønsk(«k, at min Mund skiil faa der hat«-.
Bau er jkke —- iklce slet —- men bang splskah er
jkke Sult, og han bitter sig —- bn«rek sig ikkes ad
Maske sum jeg Hasker at him skulde Hure-» Ok
jeg hat nisket megcst haarcl og trodsig og vred i
mit For-sog pas at bringe ham tin-age, ug jeg Inn
sjort Phande
N
,,Ug nu vikte ue gerne got-e uet gotit txanv .
sagde Wittaker
.,Ja. jeg vil gerne gøre alt det ovde godt igskn
os lsringe Mark tilbage til, hvml lian lnmle vær(-".
Isgde Roxy.
»Vile saa Kristi Vej", sagcle Wittaker.
»Um-J mener De med det? Mut-Dr De at li(le
for heml Jeg er vis paa, at jeg gerne vil do for
bem. Im da jeg scsr miu synd", sagilcs Rosz
Wittaker rzsstede pag lloveclei. Haar hnn
hin-ds- meCl en praktile Vanslceliglied at got-ex sim
rystechs lum instinktmiirssig alle teulogislce Tit-Eke
meader og Talemaedpr as sig og brugtss lnm den
sode sumle Purstmid, lian link-do uns-It pftcr esn
hel lluslckes klogtige og arbcjdsmntcs North-drin Hnn
bjslp en Klenneslcesjusl ud ak eine Vanskeligheder
med (let smmne praktiske Gret) pag «l’ingcne, som
list-s Bedstefacler lianje brugt, Haar likm styrede et
Evalfanyerslcils i storm
Du llox)· taltc um at dø for Mark-, gar lmn
Iig Selv est lilles KI-ips, sum um hart vilclsk jam- Tes
orierne viel-.
Med ils-um« Bevitsgelse rystedes hatt den stude
rede Maul og III-obigen ak Ærmet og trnlc elen
Klogcs Funke-e frem.
»Jeg merk-r ilcke Clet, Pru llonamy —- Roy
Bsr De alilrig last Mtkrlce til, at Kristns var klug
pas en praktislc Munde, at lieu var, livnd l Vogt
weriltsvere kslder »et: kløgtig l«’0rretningst«0rpr«
Roxy sm- pludselig op n- ilet sowie-. intelli·
kenn-, Umlremle l’(ltryk vjste sig atter i lienslsss
Øjne
»Arie«-s kilc Full( til at elslce sig kørgt not
man ultitl Here det kørste Ilan fik Toldisrne til
It elske Sig nscl at Spise til Middag sammt-u nie-l
dem. Htm fik den Kvinde, som var en synrlcstsindez
til at cslske Zig; lnm elslcede meget. Natu- de pl
sltedc han« Runde lian krelse dem«.
Xetup het- upsteg der nipgle teologjske Tvnsl
om s)«5te1nets liigtiglusd i Witttikssm Sind. Klen
bbn gin- Siz- wlv nuk et utnnlnmcligt Knips ug dist
pkalitiskss Mond huldt Htter Tenlugisn pas Abstan
..-la". Hugde liuxy. »Jeg t’01·st0d i Morgen, at
det wir noch-endigt Mcn netop der ist« dist, Van
skelsulusrion link-ist« for mig. llvis »ja-; vjl provi- pim
at gistn«in(lc« mjn Mantl sum den. Mande, man »j(-g
tat-«- chl j Isims l·’(,-tsetum-11der. De sure-kommst
jkke mi« at v.--—1s(.« rette. De ve(l, inan Puvlns sigus
om at thage i andre Menneskers synd. Vilde jeg
u jkke got-e onslh km- ut der sknlde komme nogcet
Hdt nd (l(:raf".? Vilde »j(kg ikke nedvnsrcijkze min
Kistendum dernsc «?«
z «ng Kinn se, nt De hats Wanst dem galt nd —
chst galt u(1". Hunde Wittnketx
« Kssxzs blev liclt steidt ved dem-e skmskus Zehn-j
-ittuke1« gav sit teologiske Jeg et godt sknh
dblev san
EIL ..l«n(1 os nu viere praktiske. Ilvis Deren Mund
var bald-in i en BrømL vjlde De bejse en stige ned
til hutn »F selv gen ned og hjsklpe Luna op, hvis
hsn lieh-rede Hjtklxx De vilile ikke nedværdige
Dagslyset Jenseit llvis det ikke lykkes Dom at
items-ringe- et Grundlag ak sympnti impllem Dem
og binn. knn De jlcke bjuslpe den-. Ilujs stigen ned.
Dei Juer iklte at kilosokeke km- meget um en prak·
tisk sug. Bkng skkikten, bvor den passen og sund
For-stand i Tink, aom bebt-ver sund Port-tunc Gud
ku- os For-tandem 08 den er ogsas guddommelig,
for-If den er tm bam«.
Ket- standsede Wiss-alter- Hnn var holt over
tssket sk sine ogne Ord. Den Stilling, lum tos,
fu- ssnske ny og var hsm pnstvungen at Vsnske—
licht-den« ban Inn-de kot- Iig. llan kunde heller
Ue bsve brugt disse Gmndsætninger, bvis riet
ducke viel-et bsns egne Vanskeligheder.
»Mir ihkc voget urigtigt«, ssgde bsn lidt
sit-t- ,,Men da Des-es Mund tørst elskede Dem,
Dokes Pistol-st- tor hsm til-ten unterlon end
tm st".
Jsk Wdmäs hm nsset", Mo Kozy
,,Vet et sikkekt nieset It beundke endnn ho
Hin Bonaniy", sagde Wittaker. »Hu-s Natur er
ikke Sau-. højt stemt som l)eres. Maaske De hat
bedømt ham efter Duscs standpunktz De bar vie
ret hast-d. Ikke san(1t«?"
Roxy bed sig j List-ben, men svarpde ikke.
»De- knnde risse Dort-s Mund for mal-ge Ting.
Vers-im gis-Ums Pris pas han«-« Regen-las Kun Mem
mks Hs han blevet mth tut-d isnende Kritik. Leg
tusukexs mig. at sum er en Mand, der link-ver Bi
ka.1(1", sagde Pisa-Stein
Koxy gmsd Im Imjt og hittcsrligt med Hovedet
i give Hændetn
Da Roxy san, at Wittnkcsr hin-de udtalt sig csg
tm· still-n tng hun sin Strxmhat op oe satte den ned
over sing Øjne fut- at Skjulcs sit fomtsspdte Ansigt·
«l Hjcsrtet tnkkode hun hinn, Ins-n hemles bit
her sagdk ists-L Hnn mkte Haanden ud og han
tojx deu. Da san hun for førstes Gang, at han ogsaa
bank- gru«(it. Mem sum Sag-ds- knn, mpns htm holdt
Monds-s Haand i sin:
»l. som er sit-»lis- Mr sdcsaa bzsskp de svages
Byrdksr!"
.,Tn«nk tm blot jklces ilde om min Mand«, sagde
Roxy mesd en vandeg Rtoltth da hun gik »wic
I)ørt.-c«r8kes1(sn. »Man n- vjrkelie god i rigtig mange
Reiningek".
»He-m ikko at sjge hum det", svarede Wit
taketc
BLLEVTE KAPITEL
Pier-den
Okdsprog er okte kalt-lng for-di man her-si
desm sak- ticlt. og for-di de slxuir san godt til. Det.
er wes-m lcssrlpliet okz sandt. st mange ist-ds- Plane-r
lim- .(li«n slmslinpsvangw Pejl at mer optaget kot
sent Ilvis lioxy est Am- pllesk en Uge for lieu-de he
gyndt nt akstive (lc-t Ums, sssm Mark hin-de bxgget
pas Sand. med deltøgencle Yenligliksd, san havcle (l(-t
manskcs sluppkst for Hin ulieldige Ali-ebne Alt-n dest
vildes tirlligeskks Csllek sein-re- slssg vstsrss fnldpn
Odelasggcslse er den entsstcs Kut- for Ødelusggelso
lms risse Mestmesken Der ek- intcst endet end det
TillpagssstmL sum Varus-ro lot-vit·k(sr, der limn fnslse
en Mund usl ak siu Porfipngeliglieel og Egenlcsvrligi
lied. l)(«t ket- lieclre, at et duakligt liygget Uns bli
vms rkswst hplt ne(l. liepnkationerne kkm klog ikke
redkle Clet· Al Roxys Vksuliglicsd mml Mark, da lian
kom h·j(-m, og hendes ivrige Porsøg pag at visi
Inteusssis Zur hans Plane-r og Ilensigter, gjorde
liam lnm nliysxgelig til Mode Hans skyldigp sam
vittiglmsl l)(«hcsve(le 0pinm. og der er ingen Opinm,
disk er san vikksom, som Medlidenlied Ins-d sig seh-.
Hvis Roxy hin-de Hist-et Streng im»(l hum, san
knmle bnn have beroliget sjg med Rip van Winkeln
()ve1·l-(-visning. at elet var lums Hustrus Gnavenhecl
og iklw hat-s pgm l«etsjn(liglic-(l, som drev ham nd
i syvden.
Hvis liav lnmde have overtalt sig selv til at
itro. st lian var sst natiqurle siv. der blev em
Jtnmlest nf lmslige storme, Saa kunde lmn have m
Esset male-like tilkredsL ssa vilde lian have msret
jlcvit mecl Roxzh Meo nn, da lnm koste lmm for
Hlians Begavislsp og satte Pris pas bang gode Essen
’skal)ek, saa levede hans gamle Krliglied til hencle
—- lnws Liv- lwlste Ljdenskab — op igen, og lian
Kluft-medi- sig ved at have syndet imod header-.
I ansten mit-n at viele sk det. korsøgte han at og
til at frigtp henklo til at udtnle use-de Ord, som vil
kle- lmvcs vix-rot liam csa l«in(lring. Mem endskønt lum
lumdrs fim hendes Ansigt til at blnsse ak krusnkcslt
Va«kdiglic-(l. lmnde lum iklce lokke et eneste liebt-ej
dende Ord over lieudes Lieber-.
lissxys fast-,- lkoslutninsz hin-de leigt over lim
(l(ss llcktiglieckl llun kundi- grustle sinc Øjne ml
owr han« 11lc«-I«rlige Ord, Haar lum var horte. Men
liunlm Luftcs lis«i"«k.-t(-sle heult-s Lin-ber. Og lnm
føltss m vig III-Hi miklt i Stridui. llun var- skatit til
stun- l.ivs»pk-avesr. ng Iiu da Kultu, tin-m kmi nn- bles
wst ulpptzsiltsliix storns i disse Aar-, gik omliisicig i
flaanlssn miscl llnnclnkdssr nf l(«vlling(«r i list-leuc
pan sit-, blev lian Somme Ticleis ovekmslcet og glad
lwi »t- møkip Ikoxy med et øjeuikkeligt mimt As
lslsst gumlk lylclicesligcs l’(ltk«vlc i sit Ansigt. Det mi
ltiiuus lnm titsnlctss Eig. at lnm virksslie luszxynclte at
vinrlp Hin Mond tilbach
) Waldale Botm, for livem lioxys Ansigt var
»ligsssc-m Umls Ansikzy wu- skui fnrnøjcst wd at kua
lsst Ntslleimt zit. si-. at lia« stmks l)-l(lte alle sink
:l«»mm»s ««Hl Hut-n til Kylliugerms ug gin- alle situ
»1«’ølgissn-mlp est sslcstru ’l’rulit.emeut, itlest linu stwetle
»Kann-r 11(l. stu- tzt de alle-samtnen kuucle lau sum-L
jfms at clcs alle lmmlis umsc- lige sue-. lykkelige, Som
lluin Selv var-. Ilsv link-de mlvilclest sig megct vecl
»Roxys Hoden-Majas lltm kundig i’t-(-xusig(- lange
Vers mecl nogenlunde Opkattelse as dekes Meniug,
"0g lim- kumle søre Nytte med mange Tiug. Men
lclet var ucnuligt at laer hum at dele ud til Dyreue
Halt-u at odle- Og (let var en lidet dristig og til-cra
lbelzsstm Kyllingeklok, hau opkordkedc. Kot-not i
lLsdeu mutte gemmes for hum. Pilz lum det at se,
sxsilslo Hestssue have kamst Poretoppelse csller Icøep
,11c- have deiet ak Kolik eller Grisene vix-re lplevnes
feele køk SlsgtetiCL
Mark blov mindre sugerkulC efteksom Ugerue
Izu-. Han lau-do baude at Natur og at VII-e on stot
ane til at glemmo, lnssd der var ubehngeligt —
Ideen Larligste nf alle oade Tilbøjeliglieder. En kor
dmrvet Eukommelse ktm modstqa en temmolig
nagen samvittighcc Man Anker konnt-er sinkt
dev from, natu- Syndon hu- vteket tu heldig ikks at
blive opdcget Det var iklko Davids synd, der
bis-Its Davids Ansst- kkom, wen Makel-on at
han- synd os den Korn-DE hso cis-fes kam i.
Ken- Bktensksblsdoue Mode og kskvodss o
bltgste si, os äst- blev Mittel-, Rom Mark sttsk til—
bage til sin gamle Selvtilkredshed. Glomsomheden
traadte i Tilgivelsens steck Hans Udsigtksis til po
litisk Fresmgang derive-diss, og det cllerbedsto vctz
Iat lloxzs mi- gaaet i sig ser og tog insig Del i
Ihaus luterekssei·, idet hun kun korlikslicshlt sig at
lisette pag ham i Smaating i til Venskalieliglial Et
"Jl(«uiie«ske, for livem alting kakes, km- ikke sit-re
fvidere skyldig Først da gamle Gideon liirtley en
"l)ag lcum incl til Byen og liade en lang privat
lSznutkilss m(-d Mark, vaagnede lian op at« sin For
glcsmmelse Det ende, som man bar gjcsrt og glemt.
Fhais H- vis lsjvue til at Lake op i sjælen i sure aller
«fredeligste og velbeliageligste Øjebliklie. At blin
besk)·l(lt km- eii S)·n(l imod lioven og samkuudet li
lge i clist (),jel)lili, da xlikgiisrrigliedsbeløuuingcsn list-n
lgests sit-i lavt, at den er indeci for Ræklceevid(le, det
ler i Sinnlliecl Virkeliggørelseu ak ’I’mitaluslcvalen.
Elfkst wu- let foiseløliig at beroljge den gamlc Mand
mal l'-—ng(s ug glimrende Løftettz men al Donatiin
Selvsilckerhed blev ligefrem rystet at· hem. Him
var slckniifnltl og forscprdet i Roxys Nitsrvicrelse, Og
limi mis« liam tidt imlesluttet Og tavs. iInn vidste,
at dest ilike var l(-t at holde Nancy i lia, og at det
isikr wild-« mer liende en Gliede at pine og plage
lioxzx llun maatte sørge for at Iemle Nancy knien
lancls, limide rlist saa end gjk· Neu lmn var blot
ikkc silclcosr paa, th noeen Overtalcslsls vilde liest-siege
liendts til at iscsjse hurt. Ilun holdt alt for meget
ak at til-me Poll( til. at lnm vilcle miste m stump
ak siu lli--m. Peiigc var for hende jntcst imml den
Pr)·d at »den-le igen«".
l Mark rislstiH at lian før eller sent-re manni
lsave en Bun(lsf0rmn(lt j dette fortvivlecle slc·jul(-—
spit. 4Um linsm skulde det viere. Hans stoger
liarluw var lians vigtigste politiske Vesn Og var me
get l«-l-:1«ndig til at ordne vanskelige ’l’ilfis«l(le.
Men lim- lmmle ikke uclholcle, at Amanda skultle
vidcs lnms lltsrcimeliglied.
Dissmlui hin-de lian ingen Tillisl til Barlow.
Hans swgksr var hans Knnlmrrpnt Maule i Pur
retnimzw ukx l’olitiklien, ug lian var ikke siklcer
paa. sit Um godck B(—n,jamin ilclce at· Hekisyn til sin
egcsn Kisppestrid med liam og Arnanclas Jljsundel
se pna lcoxy skul(l(« kunne finde pag at ins-le sin
egen Rai-e og selv stille sig til Kongresscsn I et
hwrt ·l’ilf«-l(ls- lieldt lian ikke af, at Barlow skulde
have sm- mpgest 0vertag, somslcumlskabcsn 01n han«-)
Mellemvxrrende mecl Kirtley vjlde skakle limn
Men der var ingcsn Ticl at spilclu lsjn Akten i
l)9(s.eml-(s1·, da Mark gilc hjern over I«’kr-ll(-d(sn, meid
te lian Nanczu Eftcsr en liel Del indledencle Be-!
brejklelscsr b(eg)"11(lt(- hun: »
»Na-« lnsad lmr du Saa i sinds at gilt-H«
.,Hm(l som helst, du ønsker", sagde Mark.
»Hvis du linrci vil tic stille og iugen Vrøvl gøre.
Sag skal jssg gjsrcs alt-, hvad du mener, jeg bør."
»D, du ksn jo bat-o sælxe Gut-den og tage«
mig Ok- stiklce nf og lade den Adams Tøs sidde.
Jeg bar jkke Lyst til, at alle de Narr-I pag Rocky
Port sknl le ad mig. Du kan bverlcssn syer mig
tilkreds mcscl Pesnxzp eller med noget ander. Det
er (let wozu-, jeg vil. Jeg laknges ekter nt komme
pag likze Pod med hencle.
Mark skmlvede ved Pigens rasende- ng Mor
»nuftige Ord. Det var nltsaa et vilclt D)-r, i liviH
Wagt han limde givet sig. l sin fcsrste Fortviv
Ilelsss Mte ban, at sagen var hanblØE Man knnde
,iklc(« titles sig til Rette med en rasende Tiger!
..Ilva(l hat- lmn da gjort. den Stakkelf Hvorq
for vil du knuse hendess Hjertei" Sagde lmn ole
Dein-cle- up imml sit H«jem.
..Hini". milan Nara-L ..Iiva(i hun hat- Ljurt
l,)ei« skulde ji«-z have fu«-t. Hun Stjnl dig, og nn
skal jisg komme- paa iigss med header Jeg kom
mer altid pas list-. chr IXng Knnse hendes Eier-ten
hejl som um jpg ikke netop kunde lide at knuse
(i(«t. hist er akkurat sie-t, jeg vil »An-. Hviiri skui
sk- (i«-t ljgnss. ut du fokiod knig og tog iiende. Nu
er jezz kommen pas lige med hande. 08 dn knn
bat-e ptsøvc ps- st krybo en Tonune ndcsn om. hvad
du imr sagt, san skal jpg komme pkm ligcs mosi die
(-gsan. pller jeg hedciek aldrig Nsncy Kirtitsy."
..Nu, nu, Nanoy", sagde Don-sinds som indsaa.
iiwr kniete-Einst det var at ophidse hcsmiis ved Incl
v(-i«iim.-(s1«. »Du mass give mikz Tid til at ordne- sa
L(«I««·-. Je- kun ikkcs sc-· livaii jckg liedst Skal gøke."
·.-Ia. vist der isr Tid n0k. misn desr or knn een
Tink- sit gkire«, sit-nie- Nanc»v, »der er niig og dic.
cis-is sicai rpjse til Texas denne Gang i stedet for
hcsnciis ug (iig, dest er ciet bele. Jeg inn- svonst paa,
lat ju: vil vix-re psm lige med hande, ug jesg viL
bvmi jeg vil. llvis tin ikke vil rech- nie-d mig.
san usd jeg mere end een Mai-de til at kommt- pag
like-, ins-d dig egoisti, siyngeL som du ek. Den gamle
sixzsstn sit- jeg link sksi lnve dik- »s-« k6n". gen tin
Fikke liliver valgt, cijz gsui siger hon, at sum vil hin-e
Idiy «i(-1(1t ist Nat i Risikan OF dosnden non beim
ver ·i«-(.- Miit at k.-i’(l Jim Mcanwkm cst engste iiile
Nik. »Hm ei- en sikket skytte. og han skal nok
følgss ciin Jokdesn rundt med sin RikkeL Men jeg
skal iiike geh-e dig noget on(it, bvis du gør dcst
Tone-. Men du ksn stolp paa. at jeg vil paa ligcs
med h(-nde."
ilnn rystede sin knyttede Nin-e op ekter Gany
(10n. idet linn vendte sig om og gik tilbage tii
« Lands-Wen
Mark Mrte bende bande. mens liendes skik
keim- forsvandt i Møkket. Bau titsnkte paa de gam
lo vantyr om Mennoskety det- bsvde solgt des-es
Sjæl til Djasvelew Nu var satt-n der og tot-lang
te sin Bot-ihrs og det var kot- sent at ans-re sal
get «
samvittigheden er sldrig Edelmodik. Den
vil altid vise os det qllekvæksta Den winket Il
tid tin skokpionssvøbe, nam- sjælen pines It ydko
ctnstiksndikhodstn -
Mal-It kam-le ikke met-o finde nocet solt-hockte
eli» nagen Medlidenhed med Sig seh-, hvori han
dtsn Nat knnde finde Hvile. Menge-Gange tænkts
han Ha at l.)ekende for Ray-. Men hendes streng·
hed var ham its-stetig Hnn gyste Ved at bringe
sin SJnd ud i Lyset ai· likndes Smnvittighed
Men du« sm- Weblikke, da det viide have vie
nst en Lise for ham at tun-e Landes strengeste For
dmnmelsessdum En brian Somheist ydre Tugteb
se vjide have ditsmpet Angerens Smerte derinde.
Men lian vidste Slct ikke, hvad Roxy vilde gøre,
vhvjsx han fortaMs hende det- Vilde hun dø ak
Iskam og Sorg-»- Viide nun Tut-lade hamik Kunde
Hain nugm Binde blive i Stand til atter at se ben—
Wie lige i Øjnene?
i Inst- vaI-.kun to Veje. Ente-n skulde han kaste
lsig over paa Roxys Nnade ug I’naade usw-de nen
de made Zig, eller han skulde raadføre sig med
;l«ath(-rs. Valgcst var som weilt-m Gnd og Djæves
len.
i» Ihn scslv Roxys ist-die Tusnketnaade holdt ham
;tilimge. Han vidste, at. hun ikke hin-de nogen slet
J’l’ill),(-5«j(-lighkd, der knnde lade hende se med Ovar
Ybiknsnhed paa hans synd Han kunde ikke gaben
lbar-e den for hende.
Naar en Mand er faldet dzsbtsp saa er det altid
est Sjimsgsmaah om han vil rejse sig igen eller ikke.
Bot er Spørgsmaalet om moralsk Tilbagevirknjng.
Dest- eis den Forskel i Verdksn tin-new Herodes, hvis
kædselsslagne Scmvittighed driver haxn bestandig
dybere nd i I«’0rbrydelsen, okz David, som km syn—
diisølen Ickyiier op ad den Stige at· bitter Modgang
oxz Bedkmseise og skam, sum var sendt nam, ind
til hsn attek staat i det« klare Dnglys
Marks samvittighed sing darn, men han kundo
ikke tilegne sig den 51de sahns-. Hans Port-Enge
lighesd Ljordp ham til en Krysten Hans Vane til
at »Am ndksnom Vanskelighederne kik hatn til at
nndgaa Ydmygolsen ved at behende Eiter en
søvnløs Nat og esn gnaven Formiddag, som for
fitsrdpde Roxzz Lik han hen for at raadføre sig
ins-d Latiums
I
i
I
I
TOLVTE KAPl’l’EI-.
Zaaäslagningon og dens Pølgetn
Selv over for Lathers, hvjs moralske Stand
punkt var temmelig uklart, havde Mark vanske
ligt wd at- tjlstaa sle P0k1089nl19d og se det kkygs
tecle ..cl(-t, sagde jeg jo nok", paa Majokens Riese
anslgt. Men Bonamy lilev dog lidt betaget ak MS
jokssns umwalle Psetragtning ak hele sagen.
Klujur Lkithprs kunde goclt forstaa en Mand
Pmslekxisnhmä nam- han ønslierle at undgaa husligo
lTlmlIagpliglledfsn Han kunde forstaa det kedsomi
mcsliee for en Kongreskandidat, jmod hvem en
skandaleliistorje kunde bruges Som Vaaben at
..Hltfms Distriij Mesnnesketz og han Runde kor
staa Pakt-n for Retsvanskeligheder og aller-nagt
Pakt-n for slim Mecowans Bøsstx Men Bonasmys
Angek- var hnm en Gnade. Og Mark følte sig ikks
listtet ved den lägegyldighkssL bvormed III-ther
..1’«vt. pyttecle« al den slags l hans nuvnsrendo
stsslstjlstnml var klest motlhydcsljzxt for ham.
Lamlfugden var Sakrdeles willig til at hjælpo
lionamzt Der var praktislc at han- en »Hm-nd i
AMle som lmn vilrle have ndtrykt sig med det
tilkon1men(l(s Kongresmedlem Plan paatog sig at
rejsks over til Kirtleys og pag en eller anden Man
cle holde dem tells-ex Ean skelede til Mark og sag
(le-. at lnm nol( forstod at mer pas bksgge sjder
at· spøkgsmaalet. III-n slmlde noli blive gode Ven
ner m(-(l liirtlezvs og gj’e Rollen ovre ved Rocky
For-k.
Erinnrny var lel ved at liavcs lmns llitsisliglied
pna sin Side. ms-n den Arn-le lian liavcle ()m, at
(li,«t ililces vil(l(- lyklces, Morde-, at han ønskss(le, at
likm linvde lmft Mod til at over-give sig i den
streng-» Roxys Magst csg il(lc(« i (l(-n ligegyldige lia
them.
At hans fiststntidikze Rtilling slcnlde lmsliyttses
af Luther-s Kunstgreli og vix-re afhzisngig af liatliers
Nimde og Latliers Tmslmli var linarelt for hem.
bat-hers- lmnlcs mange andre Plane-r til at yclmyge
lsxim uxx furljgks sie mecl Kit-tl(«)«.s. sum lieu ilike lie
tmede Mai-k. nkx lmn san ogskm nnixle Mnlikzliedek
til at tiene sine egnss lntssisess(s1-.
llvad det liuslige SI-;Irsg8m-1nl Jukili saa hav
de Bmmmy ilcke sputsgt Latliers til Rnads, men
denn» kom nie-d sine Rand alljgevel lem vjdste
nok lkeslcefl m(«(l at holde Styx- paa Icællingeme.
Det vat- go(lt. at have en »Komm i Henke« og sau
dan noget. llvis man er i Gield til en Mand. Sag et
clet godt et have en Modregning.
Her stand-Jede lieu en Tid og san spørgende
pas Mark.
,.·leg mener«, sngde han. ,,et livis Dei-es Kone
sein« ·-n Tchme paa Dem. sna vil lnm bkuge den
nzx slcst kxmx at lnm kdar Porlikmmlen og saadan no
kxsst Oxx ilet er ikke behagt-list, nam- Konen hat
Porlisiandeu Sek De. Dsst bringe sagt-me akleve
ved l)e."
Her kom det- attek en Passe og atter et Ble
pas Mark. som opirrede liam met-e, end hart tut-de
lade Se. Hle Ret hin-de Lethe-ro til at tsle m
frit om Roxyk Hvem havcle vel givet liam Lov der
til.
; Her kom utter samvittiglieden altid like gru
lsom cig altid parat. Hvem andre end lum selv hcvde
saaledes legt sit husljge Uv asbent kot- Tomas LI
itliers vavliellige Trompens Roxy vat- krs tm If ou
lGenstnnC som Musk- privcte Randgiver ducke Los
List veje og betragte Mark bed Tændewe samtnen
das sagt-et Porkævkeligbed over-, It der skalde hon
ltydcs til Roy.
CMJ
- -. - - ..--—·- Its-t- -- » . -