Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 16, 1912, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mindst, nanr en af idem forglemmer
fig Ifle og facr et Salwandsbad
om Anklerne
Udc i en Forftad som Ihedder
Patms («Palmerne) bor Paftor P.
J. Ostergaard med Familie· Hans
gdesbred shor jo i en Dei Aar flaaet
feil, og det maa være ikke faa lidt
af en Prsvelse for en Præstefamjlie
fauledes at blive rykket ud af aktiv
Prceftetjcneste; men Herrens Ord si-"
get fo: »Zum dine Tage er, skal din«
Stykke more-« Det var mig en stor;
Glæde at lass-ge disTe mine gamle
Nennen Past. Effekgaacd var denI
strick But-ft, jeg iyørtxs hemmt-, da«
jeq kum til Bandet j !888, og haus
klare, ildfulde Forkyndelsp viste mig
Beim til Rossi-h hvor jeg fandrssred
most« End. Mindernc fra gamlc Ta
ge Nov opsriffeuy og da jcg attcrl
forlod Reime-me ude iblandt Pal
meknc. fette jeg, Tom om jeg havde
paany gennemlevet et Stoffe af den
bedste Del af min Ilngdomszhiftoräa
Men det bedfte i Los Auge-les er
det, som er det bedfte alle Zteder,
den Gerniug ktextklig, fom Herren
wer iblandt vort Falk til sderesz Frei
se. Dei er jo betend1, at for en 3 a
4 Aar fide-n blev Past. L. Johnson
af den forcnede xlirke sendt derud
for at bmynde et ksrkeligk Arbejde
idlandst vort Falk i denne store By.
og vi shar Grund til at sige Herren
Tat for, lwad der er udrettet ved
Past. Johnfon og hans Emme
Der staat nu en Mextigshed og en
ganste nnsislig Flok unge samlos
ogsaa Eil Ungdomsnmdekue. Mosis-g
heden vier en prægtig lillc Kirsc-,
spm er bygget iVungalowstil og er
baade snmk og firkcslig og typpcrliqt
deliggknde for Arm-ich Tor er es
tek män Mening anvendt Tau megon
praktisk Zansi ved detme :!Iiisfion-3
Grundlægqclsm at vi oilde kunnte
beste megon Gavn as at have dct
for Ofe, hvor der Wunde-Z Mission
i andre Nachher
Jeq prædikede der Søkcdog For
middog osI taste- vod Ungdumisnwder
om Aftemsm oq zlskodcme var vel be
søgtcs eftcr DOHRN-ne da jo altid
en Dei er udreissc i Eonnnertideth
og Tilslntningm saaiech ljdcsr et
Skamr Mon et Jndtmt uaatrwngte
sjq mjg out-rede ber. « -- Ton for
cmsde K rko bør how et emachnt Lje
tust-for Mission-en vna Bestimmt
—- --—-.o.s-O-—-s—
.,Tkandvekgs Liv
og Vitkfomhed«.
Ei aadct Lplag.
»F ,,T.mskensn« If 1·j. Juli hat
Paftor J. M. Hausen aximeldt den
as tng akdgivnc ON »Im-Odems
Liv og Wir-Fondde .)«v.1tjur jcg er
dazu mogcts tanuscnlig. Ein-r en
weg-et Emaik dslnnkeldeise sog Ommlo
of Bogen tilføjer Pasmr Hausen et
personlm Trifft-, usiulij at dette
spthe OMH nmj Bin-c numg nd
folqt, og n! ist nicht Ldlng km man
usifommky two-- :!!cungli« ni- i dotte
nma bljvc 11dft)1d:.' Zug » sclvføls
geh-g enäg nnsd me i den Einsa
Tcl as Lusti, n: første Oplaq Unr
tjgit mile man blävc folgt: tin
Bogen sit-mei- Eum Past. Haus«-n Han
fke rigtiq txt-maskier, til For-del for
vor Mission : Hime Japan. Men
noar jeg faa erfareL hvad Pastet
Hansen kalder Manglcr vcd sprite
Orlog, og hvad han mein-r der
but-de iiieques i Iurste Udgave, da
flipper Enigheden op flere Punkter
betræffende.
l. Don merk-r, at Tr.1::dbs.sr,1s:s"
lldmlcsFN ownean Eikutmnatup
mømsmc Etulde nusques Im kan
tm itke fis, m dissks lldmlulfor hørcr
misd i kam-Z Leutwtsbestrwcsläc Tet
Vildc jo biivc m Vcskrivelsr as Møi
derm- oa ikkc as Tmndbem Dis-sc
Mødrr, der ganfke riqtig bcgthrech
Pastor Tmndbem i disfo Dage, er
jo dog i Region vvrdsliqc Moder
hvor der annike vift holde-:- en Tcl
godcs Fort-drum men der folge-r ogs
san andre mindre- ønskolige Tinq
mcd i Tilqift. Doc; TM dct villig
indrømmes, at Møderne den Gang
var noget aanfke anbet, end hpad
de er nu til Dags. Men af den
Grund Tun-de og vilde feg ikkd med
iåge IS Usdtaleller disfe Moder be
besserde
2. Endvidere mencr Pasi. san-»
sen. at der sburde oasaa et Stykke
med om T’5. Hustny der fulgte
sham saa trofast under deres Samliv
Gnade i Don-mark oa i Amerika.
Jeg havdw da im ffrwBoaem
immme sorglemt den Sag: men
jeg mente og menec fremdeleT at
det er saure uheldigt at skrive Bio
grafxer af Falk, jom endnu er i Live.
Neu fkulide Bogen sblive hurtig nd
folgt, og Positur Hausen vil skrwe
mutalte Artikel, TM jeg med For
nsjelse tage den Ined i anden lldgave
over hans Navn.
Blandt andre Ting mener Post.
sanken, at der burde finde-d et Ka
pitel med nogle af de lødige og ori
,1inale lIdtalekfek, fdm faldt fm
Trandbergss Mund. J dette kake
Er vi einge. Og om nagen vil og
kan samle en Del saadanne nd
talelser, vil jeg med Glæde modtage
sannne og medtage dem i mrfte llds
zuve.
Med Dich-n og Taf For Anmel
dclfen
Venligft
J. J. Kildsig.
KorrespondankkL
Winnetoon, Nebr.
Tirsdag den «i.ds. overraskede
Modlennner af Bethesda Menighcd«
Pafwr J. C. Carlfxsn og Dann-,
der noliq var kommen tilbaae fra
dksrisg Brylluusrejse, med et Selfkab
i Peter :dc)g-.1ards Oft-m.
nvinideforenitmen qav de nygifte
Prassteiolk et smnkt Stoffe Bedaue
Jg andre sum-rede dem en vol
Enldt Immeka idcst de meine, at
Den funde finde god Ilnvendselfe
mnr unge Fixle fkulde besonde
önslmldning.
Hufet, hsvor Sammenkomsten fanka
Em, Var sinnst dekonsret mich
Blomster og Grønt Ter fervcrchss
..T:nncr« til mut. I« :lI?k-nnc""t«c:«,
Oxn Enerkniddxjgen ozx Ilftonen
Imldtos der Nudstjcncfte for dein,
Tun Ost-v saa laws-, on til th
scwercdcisi der ,.Jck-C!«csmn«.
Manne Uns de Lntdixffningcn Tom
Bast. Carl-en og Hund-u :nod:o,1.
En Telszctk
—
Cufms Co» Nebr.
s. Aug.
Mer Mortenjeu liggck frem
Delcsxs mcgct stig, ude aj Stand til
It Lug-we fis jelv dct nc.n—dstc. J
Tag er der ftrc Ugek, iiden yun com
tii Etadr. chdes Mund, sum
plcjede at We for i)endc, havde ikke
Tid den Dag, vie-v hjemmc og und
zit derved Fare og maafke Ulyktkq
mcn i Tag ved der .8elokteilct, yun
da vraguss Mem, date-:- heuch
Mand, R. Momenka von fra
Hjommet som Lig, til ziirlcn og
Wir-aus« Te, sont tout i zare og
Ulysse, teuer, han, jom da IMP, er
dsd.
mule tu llger cficr, at »Dir-zu
Ahnen-im kam til Stude, blev heu
dcis Mund meinst syg af Gatdksswkk
Tot ouva jirænge Tage, til Laden
fejrede over Ave-t, men auigevul
tur dct Raum-NO og »Mindeka for
da Eketc det store, at Herren fik dllsors
tenfen i Tale, faa han gav Agt U
Zum 11 Entwinden-Z Erkendrlse om
chcn og hvad der skal tix for at
Muts salig: han fit Vutg sor, hvad
sag man-je goo: san undværo i do
Habe Tage, Veilcdning i Guds
Ord, Bim, Forbøm ja· Miso-J Ihn
de og Freier Dct blov hakt-J Bøn
at saa Lov til at komme ind i Guds
Quartier-ge me en Moos i m- w
reste Rastkcn men bare fliwe läg-c
indenfor Ton-n. THqu numtte der
læses, lyttes og bcdosz for at der
runde ste, on nu hnabcr vi tl ham,
sont Imm- Vønnem at dct er stet,
og at andre hat« faaet Blikkct og
Gangen rettet nwd bot Mai-L
Tot vor qodt for Imm m vist U
faa for noglis af skvansti Born ug an
dro, Asom det gib; nie-n «hvorfur Milde
ban lide og stride san lustige-, før
slmns oq vor Von om Leucnusts For
løsninq oq Sjælens FrolEc Nov op
5yldt? Det var not, for-di lmn ikte
var færdig for, om dtst saa var for
at bete-de hanc, eller for at bnw
Imm, Herren time-da det ved jcq irrt-:
men vi ital lære at benvtte Naadens
Tid oq Midler til Fresse, iaa at det
ikke fkal blive nsdvendiat for Herren
at forlcenae Tit-en, om vor Assluti
nina paa Livet skal forbindes med
dt simertefukdt Zum-lese Og en
Ting til, at paaskanne Guds Naade
og Godhed mod os ved hans Gaver
i Form as Mad og Dritt-c, com-ei
faar sag rigeligt, men han, den sy
ge, Mte kun en stroekkelig Tørftes
Krav uden at faa den stillet: dog,
nu er det ovre for sha—m, bund man
den neuster dig, sum Herren ikke har
fiaaet overtalt, før det ster?
Rasmus Murtenfen dlev født 1.
Sept. NII pcu Falsmz gift med
ziarolinc M. if. Knudicm Rfä
De hor haft li- Bøm hiooraf s? er
døde, 10 teuer end-m Hatt oq Fa
milien yar boct Nord for Lincoln
6 Aar, i Lincoln 11, i Seward Co.
3 og i Cufter Co. nær paa 14 Aar.
I — Nogle fpørger maaske om Beic
forholdene? Ja, det er tørt, vi
ftrwnge til Regu, men Gud shar not
sin Hensigt med at holde tilbage.
IHvorken Mennesker eller Dyr hat
klidt Rod, og der overflødige, fom
fsknlsoe vrugegs til Gaan for Guds
HRige og andre-, vil mange nok bei
holde selv, um dr- fik det. En Dag.
jeg gik over en Ager og saa megen
god Ist-d afpifket, ligge paa Jor
Ideku tænkte jeg: mon det var ,,Vor
lsöcrres Part«, Tom var betænkt og
Iskainket Memkeskek til ihans"Tjeneste,
ymen han maatte blot lade det vokse
sfrvm for at Arm tilbage til Jorden.
iMenneffcsnc vilde ikko tjene ham der
mcd, det vilde ikke blive anvetsdt ef
Hter Guds Villie.
! Siler til Læferne fra os i Cu
ster Co. Vi glcedeis ved at se
Lysglimt nu og da fra Herrens
Merninq iblandt vore Landsmcend
m vcnter paa Tagen, noqle af vort
Rock vil reife fig for Lusan og bank
anL Tau der blivcsr Mast-«- i og over
Arbejder En bar Tagt: »Kann-Im
slmr Flaapt fine Infan Opsasttclscs
sinc Tit1tsindg,« Ia der-or ligger
manzxc sum flugan
E. K
Tentam-b Wis.
Dosten er i fulD Gang og tegs
ner til at give godt: mcn der gam
ikfc saa rask used Ardejdch da det er
nie-get histng regnet der ikke, saa
er der kriegen Taagex men det er
temmeljg kalt-Ihn J Zum- Maaned
var det riqtigt varmt oq tørt.
; Nogle of de sidftc Tage i Mai
Jkaanod regnede dct meget snrrkt og
til-fide var Jst-den faa ooblødt, at
den kunde ikke tage mod mer-c Band;
Floden gxf over sine Vreddor, og
Ztrkmtmon, sont var nich-: ftasrh
Trog baade Brot-r og Gast-dek- og alt,
»Und dick var uaa den-Es Vef» Og
nu fette-den havde vi Torden og Lytt
ild: det flog ned mange- Zteder, mcn
msudto ikke: des regnet-e ftærkr igenz
den samme Flod ice-g atter: Vandct
tvg igon med fig for nmnge Pest-un
Tot var ellcrsI lidt Im Wenig-hohe
urlede im lmjdc i Tauf-or at me?
dele.
Ton M. Juli bakdt Pafwr J. U.
Musen 7511 Jlfffrditsmnsdikom m ba«
mod Familäix er reift til Canakkx
shvor han bar tagt-r mod Kam
Jeg vil med det fcimme øane dem
dcxsrrwts Vclfiqmsch å dercs Ncsmkzrt
deropspe. DF reiste besier den nasse
ITAHL
I sen g« Aug. var Panor ums
««Ein-d:5-n"nmndisn her for It Endfkritj
us: mu- Prwst.1!as«mr .I.Ic. Matti) «
f«-:;. Lxm niod Faknjljs kdm «"«
L .n·u..si Lnsrtil nuka Tax s·:::7
Vous andre »Im-stehn reiste strw
Jst Or nndm Mann Jst tm« trus· «
sia faadmy T-! In .«-:ss"orm.mdr:» - -
fDem-usi- Altcr THde i11d7a1 Vor
Bin-ft, prasdifcst Pastur i!7«’atttvjks« «
jsur m flur zisch-tunc :I.Ic’i-nnk"!«!v
»Alle Siddcspladser var opta,1m.
Jsillizus umarte ftaa euer »Motde s :
«udc-nfor,«som de both kundc Ah
chsnner lad us bedcs Herren om .1:
stmcs oq list alt ved jin gode Lust
ltgnand saulcdep ät vi da ikke It 11
flmvo Prassteskiftis iqen um Es Aa.
Pnstor Bittg, hold: et kristolin
Foredrag om Eftisrmiddagm hours
der igen var nmnge Tilhørenn
Der var Fællesfpisning om Mi)
fingen vcsd Kisten slwor bexmc Pras51-.-:
Jan vel fom Mrs. Matthiesen «
bende Bruder, fom er fnigt nie-«
»dem til Amerika, shavde Lejlighed : i
at Ihilfe paa oq famtalc nusd en Tis!
as Menikkhedens Vesolfning.
Man can næstcn kalde den Sen
dag en Mærkedag, da der ogsaa var
Prwsteindsættelfc i den« nye Kirkc
samsme Formiddag. Tet var tm
en tyfk Synode: en anden tyfk Su
node hat oasaa Præft, som prwdikcx
" cfemme Kitte. De That Eudäm
nefte shver bverattden Stndag, den
ene om Formiddagem den andcn
om Effekmiddagcnf Sacwidt Ade-I
skal den« fom blev insdfat stdste Son
I
I
k
I
I
s
dag, bo i Denmark og prcedike der
og tillige i Town Entom hvor der
llmisr mange Tysskeke Den anden
nimmer fra De Pesc. Det nytter
fr« ikfu, um man ist«-US der er ikku
Uejlighed til at stimme til »Hm-:
sinds Ord blivisr Da forkyndt ljver
Exindaki i lwgc den-leis sog me
ricr ikf(-, at vi Tkal gaa med til
zwilken Tom helft, nickt Lejligyedcn er
der, om man vil høre.
Mrs. Rasmus Mader er ikke
saa rast i Sommer; hun hat jo
.naaet den hsje Alder af over 80
Aar, men alligevel shar Ihun mattet
»wes-Ue Operationsxbordet iidit i Maj.
Tot var en Gevækft i Elendes Mund
«om Vlev ikaaret bott. Men det
bar vol-set igen siden, og shun har
faaet Grøden skaaret bort igen uden
.at blive lieh-ver
Johan Heulen, Meniglyedsens S -
lretæty som skulde lave Taget paa
et af sine Hufe- forledem faldt ned
med en Volke ,,?-·!hingleT:-« og flog
sig meget: ban blev kørt til Hopr
talist ftmksy men er da alter «hjemme.
Jeq vil fact gerne have Lov til at
Tende Venner band-e ncer og fjærn
ex: Hilfsm, ogiaa vore forrige Prieste
7olk, Pastor LI. W. Lund og Familie
Da im Elle nøjagtig kender deres
Adresse
øn7kes underskkwet Meddeler.
Sheuningtom Wis.
Zondngisn Den IT Juli ltoldt
Paftor Cltrissteitfen iin Aflkedsmæ
ditets bot-, oq Kirken Var frtlltt til
Jnitnsnt fidste Blut-is
Lm Ellfthncn imnledes ca. M
TUkiJnnetisr i Chr. öcinfens og Hu
Tiince lstasitfrb sit-in for at tage Af
chsd med Paftor Christean og hans
LInftrn En hyiqqelig Aften, der
tiasrmeft inmiedc sitzt fom on Familie
icst tilbmgtes tned Zamtalsc og
Sonn-as de wldm tnedcns llnqdotns
incn muntrede sig i Leg i den matt
nclnso Atti-n under Traun-ne i Hatten
stvindcsrnp serverede Qaffe og Ka
kik-, og da vore Kvinder er kendte
Hain dnqtige Koffe, iaa fixier dct Tolo
at nä tog godt til os af Rette-kne
Ved smffcsbordct lilov der over
rakt Fru Ghristenien enWengegave.
nasrmeft Tom en Taf for de 4 Aar,
lnm bar svillet i QIrtcn Mensqu
den-Z- Fomtand limgte i noktle iaa
velvalgte Orsd en Taf til Past. Ehrf
ftcnien osg Frne for den Tit-, de shavde
let-ist oq virkot iblandt os. Hemmt
ivarede Paitor CHI·E-5teti7cni von On
strus oa eqtie Beant- nwd en fort
Tale
For vi stiidtos. sang vj ondnn gn
ganq itntnnen misd vors nnqcs Prasitei
folk den ziamle Dtiifke Zalmet »Her
rcsnsI Venner innen sinde«. Zaa
blov dot- -·ctqt FarveL og Inn-r gik til
sit, do sleite af osZ sikkert med For
itaaclitsn ai, at »Als-nn- ozt (il«saninn-n
knn naht iiiitutiett.«
Tit-Etwa Citcrniiddu reiste Pakt
Entsinnst-ins Inn-im tEE klinkino mit
Volk-km Tot er nndciqut tnnqt at
Tini-. Rat-vol til t·iis.i- Rennen ifa-:«
tut-d Tanken om, at vi vel nasppe its-IT
ins-ro km- i dcttis Liv, og der knndo
ngsim Eint-es nokust cii dest lms ninnkte
as den der var til Ztisde oq ingde
Fiawel til Pastor Christensisn on
antrn ·
BE Stifter dont as: qodt i der-es
two söiinn i Colomdo, on Wobei-, at
do en Gang intelletn Vil icnms en
lmrlixi Taufe hist-on til :si—.-s"-f- Flotte
og disn Del at« disk danikis Rost der
lcsver her-.
Lad Jks Taa oasaa knisfu Das Inst-or
Chr·ss«kvns·(sn-Ei Afffodsurasdikcn Ja lml
de do Fusskr- Prnfst udo as vor«
rlshsniqlwd LJI nm vor- :!I-’csnis,1!ksd
san nofsiv fig fnim- m ftasrkmn nd
ndtil U jndadtiL er der so qodt.
ismr Imm« vi »Im oqsaa numter at
nsrcs de qodo Strome i Sjcrteh det
or io dug det, cht gældor om Zorft o,1
ist-most Monat osg moger lasse-r Isi
at »trivc--:T i Veften fan Monden Ha
Norden«, oq det tror im er mnligt,
faa lasniqch »der or Krasftrr i Folkct
ondmh fom knn tmsdcs uns-d Rande-n
i Vogt-« Korr.
c.-"ion«espondancoxs fortTaIttesfs zum
Zide M
Nyt Katalog.
Dann College vg Trinitatis Se
mitvaviums Katan for 1912--13
er nu færdig og fang frit vcd Hen
vendelle til
PWT C. X. Haufen
Blair, Nebr
W
DAM cui-Ec
. BLAIR —- HERR-Ath.
Ectorsarstermjnen bogyndet den l. Oktober-.
Smukt beliggendss Lyse to-Mands Viere-her
Central Var-me Elektrisk Belysning.
Sand kristelig Indklydelse.
Felsen-le Kur-us Why-der
College: Klassisk —- vjdensknbeligt
Pr0-Seminary: Pireaarigt. Porbereder til Adgang
til Trinitatis Seminarium
Academy: svarende til »Public Eigh School".
Normal: Udsteder »Dir-N and Seoond Grade Cektis
üoctes".
Business: Bogkøking og stenograki.
Music: Pian0, Orgel og Strengeinstrumenter.
kot- Unckervisning, Kost ogs Vækelse — 818.00 pr. 4 Tiger
Indmeldelsek modtages og Forespørgslek besvareo st«
Pontandeken
C. x. IIÄNsBIL Bleir, Naht-.
. III-k- Hkkikkkkxk .7: Its-AS ji«-Ist PPXXMHPWXPMPWFW
En ny must-amerikaan Bog
Sommer i Adirotdaek Bjetqeue
— as —
Metthea Mathiesen.
135 Sider i Tmukt Omslag 75 Cts Jndh 81.00
Bestillinger miodtages as »
DANISE LETTER-AK PUBLISEINC EOUSI,
sum, uns-«
U------------—
---v"--vv---------------s--s-’s--s-----7-------sss—
PBMTB ZMLING
It
Iristeligt Polkebibliotek
Poreligger nu komplet og fast-MS til Udsendelse.
Demu- Snmljng bestaer as tre kortkjnljge kristelige Bøgek
indbundet i Smukt Ilelshirtingshing med Guldtryk Bøgewe
» som keilgerx
J. Godet: Bibelske Studier Il. 233 sichs-.
2. Bunysm Den helljge Brig-· 334 siderr
Z. Bunyatn Lov og Nssde 287 Sidek.
ssmljngspris 81 50 plus Porto 20 Cent
Bnkelt Kind 65 Cent
DÄNISE LUTEBKAN PUBLISEINC HERR-,
’ III-ANY Nssl i
Ä NBW MÄRRIÄCZ csRTIFlCATL
T» meet an ers-r increasing- kipnmnd «f()r s certjkjcste thst
mu- be readile prmprwd and Fest fnmish an nppmpriste nnd
arti-nie Hosttjnkz for th« shurcth aus«-L wr- now offer our sie-I
POLMNG MARRIAGB CHRTlFlCATE NO. 304.
This certjfjeatod is printed with an ssanjsite bot-der de
nign of floral wreath and weddjng hell-» in 6 coloks on ex
ceeptionally tungh iskjstol dont-d that is capable of kulding with
out I)reakincx. VHUIU opsmed thi- certjfjcntess man-sure 77-gx111,s««2
mais-es They sm- pxocnted in the- fjuest Uhrmnnljthogksphy
Fluch foldssd in un ummmntal s-nn-l()k.·- us extra sttosg
--4- A- - - -- --——-—4-—-W
qtmlity.
Prjces:--Rjngle copy 15 (’ts., 1 Doz 81.20, 100 copies W
tust postpsid
DAN LUTH PUBL. HOUSS
Blaih Nebr.
Dampskibsbilletter
th(-(Y
cunarklliniens storohunisaskiba »
»Hm-s as
DANlMl 1.UTH. PBUL HOUSIV J
fu«-um Music
ww--v-s-s-s-s-—---s--’-’
IIIIIIIIIIIIIIlIlIIIIIIlIII.IIIIIIIlIIlIIIIIIIsIlIIIIIlIllIIIsIllIlIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlII