Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 16, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt
Bot Gut-g Lxd bestaak evmdeljg,
UT 4U, 8;.
Druck kller Tidslet.
As A. B ii i o w.
Vor Herrn Jesus nasan 1 Evan
geliet (Matvh. T. 15—21s denne
Modsastning Tom kallede naa en end
nu langt større Modsæ1kting: Mod
sætnjngen mellem Zanddeden ogLøgs
M
En Nase fuld af moan Wägen
blau Tkuer er nogct as der dcjligsuy
man kcm se —- 1æ7kende for den wr
snge og tax-Im Uedcrkoægende Hor
den "nge. Hvilket Billedc ma den
gnddommelige Sandhedl Hver af
Druerne er en Fragt for st. og dog
ihm-r de Tummen j den smnme KlaTe
som een Familie Netop saaledes er
der med de forfkelljge Dele af den
dee Sandhed — de velsigi
nede hellige Lærdomme om den tre
foldige Gud, om Synd og Rande,
om Forsoningem om Daaben, om
Nadveren, om Herrens Genwmst,
Herlighedskiget, Opftandelken — —
ca mange flere heilige Zandbeder.
Tasntc om Vj ikke bavde dem! Hvor
blev der øde Pan Jordekri Alle disse
gsnddommelige Zank-beider horer sam
misn fom Truerne i en Eile-h n
Ihm-r one-ftp aI dem Or ntpet as Nxsd
til Vederkvægelse for de HsjisrreL der
tot-Tier efter Retfærdjghed
Tidsleme er Bllede paa der fal
sfex de genmnsr Fig i Hornar, men er
ikke Kern, nei, Koran argefkezjens
sde, de kan bekt ddelcegge en Asng
dc. dvor de Haar Lov at drede sig:
de stikker i Haanden naar man 7kal
bjerge Kot-net i Heft. Man Lan faa
Blodsorgiftning deraf, det kan vnld«!
Dsdeen Tidsletne er en Efufselfe
de breder Tig uhsyre let ozz er oder-X
vanskelige a« udrydde HVML mer«
fende Billede paa de falfke Profetersi
Lærdommel Som Tidfrifrtk flyver de
med Binden, man asndker dem isten
men hat de førft faaet Lciv n: vTau
Rod, doch kan de da edelcegge d-"1
shell ne Sei-M Zfaanselløst Lsreder de
fig, de vil have den dedfte Blads.
der-es Redder naar langt omkrin1,
on bugges de over, san deg twen
Iille kake af Reden ZU oq Tkyds
twe Ade-let Aa, den Its-need de
sitt
Druer eller Tidsler? —- ödin
veelger du?
Hvis jeg i dette Ziel-M stcd med
n Kslase modne Druer : den ene
M og et Knippe Tldskee i den
anden Haand og dpd Ism ud ti!
frjt Balg, da wivler jex ssfe ort-«
It its sit Lov til sekv II beholde
Abs-lerne; alle vilde onelge Den-»
Ue · -
Hvot kan det da verre, at der er
tusinde og atter tusinde Gmue siere
Tit-Clet- end Druer i La.tdet?
For-di des kostet Meje at dyrke
Drum «medens det gaar wisse as
Hg felv at avle Tidsler, man be bo
rer blot at lægge Hændernx j Zis
det og spare paa Sturm Plov o·1
sowe, san arler man Tidsler over
det dele,
Evangelist i Dag er et LIafnnTtød
Funkean store Orde, un: Mlovede
Heere Jesus Kristus Wes til Tin
Hierd: Baagn opl Pas onn, at J
ist«- bisher dem-aged von .-dcr ssr
de faMe Profeteri Hat-. er ser des-.
Lande Prof-It frem for atlg andre, on
san ekskede fin dabte ;-.; durekodtiz.
Vogtes eder for Lsgneas falskc Vas
seth det kak en Tid kam sc san
Mldigt nd, men det sdcikmgzr
Mut-eh som blev inwmniet i
Baxnchjertet i den heilige Dankt
Den Mte af alle de faler Pro
Drik Luni-ins Euebirrdkikkr. Im
II 25c Flusse qf Luudins Konven
Iecese Enkhærfiruy lau Te tillave 5
Gall-net kller 125 Glas af en imm,
Ulfnmgcnde og forfriftmde Trit.
Indes-other itte M mindsteAlkoholL
Prepared-et af mic, importereve
Eukbær. Kij Lan-ius, den enkfe
est-. Tilialss has me Ugeumn
Zinses m instit Ugent i Dei-es
III-las, In spsks Den-es Gmekys
In kfm des eller send 25e direkte
til ts. Asmer Inst-s small til
It fclse m teures-sem- Eneiærs
Im q site IntiliesMeIieiuer.
sitt Wen-In Vm setiuseller
M Its-im indes frit hu Intu
Ir. Lunis E ci« 117s119
Juki-is si» niem- ot.
fejer er Tjasve1cn felv Sau er cxk
Iyester i dwx Kraut atforkU1· :ig.
Tet lød san nicht-dng da Ema : BCJ
radis Tage-· til Eva: »Mot: GudJ
skulde hav: sagt ——- ——T' VZHI Det
ljue ,,mc::?« var ret e: Tvivlens
Tidsele-, fom faldt i et scforftqns
dng Mevxrejkehjerte og bar umng
fold Fkugt til hele Terdens Sien
ded
Psokk IRjer at nrannrns st; rixegeh
war de oridagm as de i-: Vlsoen
l«-.drognc Ists en Sinn Berg-: TH.
over san man ærgrc Ug, Teio Im
der kun tujer sig om en Zimme
scddelS Hmnkfor da lade Rq bedrage
i en SalighedsfagP — Te falfke
Profeter kehrager Falk-m -.-,1 der er
ftore Isawdier, det dres-: jjg on!
T 1s: er c: Mylder af disse Bedragere
i Verdm Jeg vil nøixsxs med : Oajs
at tale oTn to, deck er ikke Onkelte
Personer, der bot der eller cer, men!
det er Ilandsretnznger. fom usqu
besjæler enkelte Personek ä Tnsinsj
der og gør dem til Eine Isiedfkabch
Pas paa, at de ikke faar Tag i )ig!
—- Og hvis det er stet, kaab Zu til
Jesus. at hon vjl fri dig fra denn-.
Plckge fsr den helt hat sdezagt digI
Den fsrste as disse Profeter hedi
da:
»Ligegiad«.
Der er en godmodig, lystig Fast
ter. Hans Mundheld er altid: »Der
gaar nok.« Han holder meget of et
.godt Glas og en livlig Tons. Træfs
fer han nogen, der er bekymret for
tin Ssjcels Frelsch gsr han, hvad
shan tan, for at slaa det heu. »Ae,
"Thvad — Tiger han — Gud tager det
ikke faa nøje; han er nem at komme
til Rette med: han er jo saa ged,
»vor-den ftulde han ncenne at tage
lstrengt paa dig! Desuden, du er jo
ikke værre, end Zolk er flest Nei,
det gaar not! Slaa du dig tun til
Ro, red, drik og væk glad!" Jeg
lshar flete Gange set denne Skittelse
«malet ganfke kvikt paa ftore Reklas
jmeskilter for berufende LI. Hatt
staat og Emaaler med en .,Bajer« i
den udratte Haand, Cigar dingleni
de i Mundem Hatten i Ratten —
jo yan er taget paa Komet; de: pas
·1·er meget godt. Han hat et stock
Publikum
Tenne Hin »Ligeglat« kcm jkke
like Moses med Lovtavleme, de er
sham alt for strenge. Pan sen-was
Tid var han en afgjort Modstander
af denne djærve, sande Profey dek
ftmbte at vækte sit Folk op til at
give Agt paa Tidensjs ulynre Alver.
Men Hr. »Ligeglad« dysEede bis
slandig Falk i Senkt »J skai have
Seel-« —— sagde han til dem, der
»Er-tagte Gud og vandkede i deres
Hiertes Ztivhed« (Jerem. 23, 17).
Det et san Ijensynligt, at hvor denne
IProfet vinder Jndgang, der gam
Folkets moralste Kraft tilbagezrugi
terne af hans Paavirkning er —
tomme Kttket men fulde Væktshuse
Idelagte Hieni, ingen Respekt for
Øvrigshed og Orden, enhver got
iyvad han selv vil, indtil det hele
endet med Forskræktelse, 5com de:
gjvtde for Kong Belsosar og Von-J
Folk i Bebel, da den TaslTomme
Haand viste sig og itrev Pan Ver-g
gen i Gildesalem »Mene, mene te
kel, ufarsin!« staniel Z, 25)
Skol m« ikke were enxge om at
tun-km »Ned med dam, den faler
’Ptofet!« —
Tzeg vil nckvne en anden falsk
inoieL hon hedder:
! s
» » L 11 ! V I .
»Du laer Horte med sssixldbrjllcr Don
«:1(’«.1ssen, Tiolonmtfrakke, Høj Hatt
han bar læft mange vidcnrkabeljge
kbändftærfe Værken Hast kan holde
«Fnredrag, Lan skrive i Avisctnc
Falk trog om hom, at ha;; ved umga
delig immer Han taler ofte oxn
religisse Tätig, især om Bibelen;
jmen ha«n plejer altid, ganfke ligesom
idjcwelen i Paradis, at indlede sine
Taler med et .,Mon?« Han hat
den stsrste Færdighed i at anbkinge
Spøkgsmaalstegn alle Beque.
»Man« det nu ogfaa passen hvad
der staat i Vibelen og Titus-beken
delsen om Kristi Guddom?« —
»Mon sder er swgen Doktondepse til ?«
—- ,.Mon der kan fte Mit-allers«
— »Man det kan nytte noqu at
bede?« — »Mot( der er en Fortabeli
se til?« — »Man det focholder sig
endet-lebet med Bibeleni end med
andre gamle ngekt UND-lief
MIMIW. Os raubt un
i seiden et sder Wesens-sieh
i Iwis Hierter dette Tidselfrs gror.
Vi er for Tiden irr-de i en Tvivlei
periode. En Bølge af Tsvivl vælter
fra Tyfflansd, hsvor denne falske Pro
fet fynes at have dient-me, op over
os. Menge of dem, Irr jfølge del-es
Stilling Ehtlde vckke Folkets Mulde
lige Wem-dem er selv i den Grad op
fyldte as Tvivl, at de kun egner sig
til at lede vild.
Men — Fragte-me of denne falka
Prpifets Prædikewk
Ita. dct or sure Frugter. For der
forste plejek Kirkcrne hurtig at tim
mes, hvor en saadan Forkyndelse
Inder. Paa en Maade er dette"
Held i Musik Zoll giver ikke i
Zusang Ins-re en oantro Præst, og
en Tvivler kan da itke kaldes trer
de. -
Aundelgt Ljv Lan der jkfe blive
Tale om. hoc-r Paavirkningen i Kirke
og Skole og Litteratur er fuld af
TvivL Hvem vil der gpre noget for
Hednjngemissioncn? Man ved jo
ifke engang, om Kriffendommeu er
en sandere Religion end Hedningers
nesks Religionet Hvem v.l der sam
le Unge og Gamle om Guds Ord’
Man Ved jo overhovedet Me, one
Guds Ord er at finde i Vibelen. « «
Mem hvok der intet gotes for at
Eremmc der gode, der trives det onde
kraftigt. Lasterne breder fig, Falk
blinkt kaa og gru’omme. Verm
mcligc Zynder taer Ovekhaansd —
jo, vi kender det des-DEer
.Levcndc Tro pua den levende
Gud og hom, han bar s«end: us Tom
vor Fee-Her, Jesus Krisms, rensck
Julien og reufer Hier-ferne, den
kalder Anspatsfølelfen frem, fettek
Mennesker et helligt Maalk
Tvivlen er en Gifrslangz der fsk
ellet fiden volder Folkets Wider-ganz
og Lad.
Se, detfor er der t:l visse Grund
for os alle th at give Agt paa vor
Fresser-I lercmkn .,Vogt eder for de
salite Prof-MU«
Tot bethe Mit-del jmod den-E- ode
1asggende Jssdflydelse er at Tann
sig tæt og tro om den sande Projec
TJesus Kristusz. Han ek Muth
.p: bærer Tuseklaserne frem. Hans
frd er Jcndhed og vier Mennesker
Eis :il Joiighed, thi det er Aand
rg LEIL —
,.-«-Isvad lzon s.ger oder, det skal J
got-ZU sagt-k- ihons Moder til Tie
,xr::c 1 L«.«yllupshuset i Kann (Joh.
«.’, Z-.
, Zu s wuc- -Vil Leg sige sa
xongt um Rist san nan, chi Bette
: r ::i, a: »E)a!s nahenka sin
;:er1iq«,ed«. Alt muligt godt haa
ZL Leg me og Ezæl gror op af
ictl E.
.’«’.:sr Inn Tcrkfer Bord for si1e
: . ·-x· med hans Otd ind
ni-.dc Inn-fast pcrlcsr :«Ba-geret, da
ssff..1::k.sr «-c·:: quddomelsgk Scnds
k«.-):- ju-:·L.,.7:c Esel sig over as og i
-.--:—. kln den-c cr ket hsjefte af -.-Ei.
« »i) ksr used Rette kan keck-Jes
Za: bis-ed, a: End elTXer angerfvlde
Enndete saa heit, at hon vilsbsje
sia ned til dem og blive et med dem
Te Talske Profeter san Qfaa tale
relig dist. »Men«, siger han, »Wie
enbver, smn ":get xil mig: Herre,
Herre! skal komme ind : Himmeriges
Rige, men den, om gsk min Fabel-B
Villie, fom er i Summa-F
Bort da med de tomme, falske
Ord, bog ved hvilke der ikke bunter
et varmt og rolgt Gerte
Nej —- lsad os folge Jesus og
»dekende Dom for Werden Tom den
Lande, dek qrdkkg redek via-. rette
ke- Gud Falk-ers Dickic, og dem-. f
rer til vor Faders Hus i Himlem
(,,Jndkem. Tit-If
I
i Reisebrev.
. (AfN.P.Lang)
I 11.
i
Los Ilngeles —- at Fesn just fini
Ide vcere en Engleftad, faar man We
legentlig Jndtryk af, naar max« Tor
paa Befolkningen, scetlia nede i For
retningsstrsgett thi de: er et verstu
-belt BabeL hvor Folcekacerms er
blandede fom faa Steder, og et of
de fskftc Jndtryk, som mass sur-Ita
ger der, er netw, at man ver var
en lille Beiden for sig solt-. Tau
ydevft fokfkellig fra, hvad Ii er Amt
til langes-e Øft paa. Særligt er
Mexikaneren og Japaneseren isjnes
fallsde thi felv om man hat set
dem fix-, smxr det nyt at se dem
Mde Meine i Mochi-gen som
her; men man san ikke riqtig sor
Ikst sss web betet Wgtigeduds
forde, selv om den er nok faa prak
tisc, s— thi der gives jo Tilfælde
flwor det er praktisk at shsam .stSkind,
hvorpaa Entwer jkke lended.
Men er du en Blomsterchfcr sog
holder of at befragte Naturens
Frembringellcr i Ovekkaadighed
ioa rejis en Tut til Los Amen-ei Vål
du se isemuick i Hasses-, lau grer
dc us) . fom om der var Jld i dem,
vil sdu Te miNer . Vognntandelkrz
Roseixhckkke as deinge asdic Rosm- i
aIEe Juli-ten Slyngplanter mcd scl .
let Wi: Blomfter hasngende ice-I
lent oc ad Husvckggen, saa »Es til
Lps zslngelcä Vil du dkive saa disjs
ligt, sum der kan drives, naar man
ljgger i Zkygge under Daddelpaii
merke Lange yndige Mode. cllcr im
der Parapwtræets Icrtte Krone-, cl
lek u: der Magnolictræet med det:
olieogx.ge, glinsende Blade og ;tm,
hvidc, duftende Vlomstcsr; -- liggez
og drisc- faadan, Tom mat- tnn cfterx
et anscmsngende Arbcjde, paar Nor
Verne 1rænger til Hvile, nam« man
user-unter kan lade Øjet hvjlc i der
grause Løvtag over en ellcr sper
at Eine End i den klare, hlaa Hin-s-«
mel, Tom hvcelver iig saa højx ndkki·
at form-des of en Sky, tun gen
nemftrmnmet af Zolglans, Tom Syd
kalifcsrnia hat faaex faa werffødägx
af: s— ja, ttængek du til at yväle
et :ra«: og ovemnstrwngt Lea-me,
lau rejås en Tut til Eos Angem.
VI du se Solen skinne i our-Man
neben aa det set ud, som om Ich
den er kun idel Solffim eller Iil en
Fomndring se Himlen gtædc stkkdc
Taar er Tag efter Tag, hverx til iin
Tidz vjl du finde det bedste Kinn-L
sum Verden hat at lande, hvor Bar
men fke beim-erer- fiordi Havet da s«
lig endet jin friske Luf1n:::« .)cnA
over Hus og Hjem og get de: scsml
et stadigt Fort-oh hvor Havex aztkd
hat den samme Temperatur, og in
kan bade i dets Bølgek Nmnariick13(
vda godt fom fjerde Juli. —- san,
rejs en Tut til Los Angeleg· l
L»-.. ekksker du djn Mond derber»
thr Weiserer gepr, - kmd Dom tix
Los .«lngeieå—.
En Tut km : Bist-gene- v;l Ipime
fig. Man set de gamle 7p.1nsfe Miss
sivnissmtäoner og betrogzec Im gam
Ile kijrfr. som Munkene hat byggek
vg jndoiet i 1771. Dei er gamlel
Lager i vor: nye Land, men i Tun
l
mark er der Landsbykirker. Tom hat
se: bemdeligt mere Band kinde i Ha
vet end det. V: toter med den elek
trisfe Baue gennem Appelsinhavev
ne, hvor Frugten hænger TomGulds
mhler i det mørkegrønne st, og
man ital lede efter et Tksnnere Syn
end disse Appefinhaveu og vi beser
ogkasa Anstalten, hvor Frugten for
teres, fvsbes, nasses og sen-des ud
til Mortedet. Frugten et itke dyk
her i jin Hjemstavm jeg købte fem
store fide Appelfiner for ti Cents,
og Tau kunde man ncesten ikfe væte
betend: ander end at spise Fig en
Mavepine tål i Appeljjner.
Vi stand-set for at bese den store
gamle Vinmnkcc Tom daskker over en
hel Syst-have med Plads for Hundres
Tcr af Mmthfcc Ichst scsrscr Bin-Uc
J.s.;;et, «"o:n cr bIUch fo-: J: bin-e den,
Trmskter den stzus »Frau- cq danmsr
Ist Løvtag for Enle Dank-m Un u· U«
LnTt om :’ls·t«nc:: mcd Hund xdcr «
cslcsfxrsske Ln-:-. Alle Efm cst smagk
disk-. asdlcs Tun-Ich 50111 bog Mc er
krrsitet as Trug-r 7r.: Wuc- Iianch
Pasadrtsa or en nuxk By oope
Biergenc hvor vi stcmd ede til Mid
dng, men der er varmcrc disk-www
end i Los Angeleå ster cicsftrjsk
Vogn shar en Førcr med, som gaar
i Zvidsen ona de Z:cder, hvor vi
52-.:ndser' ved Ecoasrdjghedet san
fortæller herum IIqu for, at vi1
fcmr Tjngcne a: Ye-, frmr vort Kyoto-;
grasi myct cig Vor Penqepung tømH
og anderm-ji«- underholdek han o-:«l
mengtttigheder og Jlnekdoter for
at hdlde Moder opve, saa vj dog can
ins-, at vi hat faaet noget for vore
)Penge: og han innes at besidde en
evigt kindende Kilde, og kaa sige
tun-stets hvad som helft. uden at det
ioptages fornærmeligt· »St- nu alle
til hsjre Side«, raaber han, Um
stal J se et modetne Gast-hast«
Alle speidek de i spondt Forventning
og fast omsidek Lje pag et fini»
Klublokale fox en qf de »Mit-sona
ble«« Meklubbek Nu bester det
ned ad en af de ftejlestr Mroaninsi
get m hele Taten, og Wen stysj
der ch msd rasende Fari. Las-;
ten Wer Tom en Stormvind ind
Hean de qui-ne Mühn-r og Hager
msd HI- M der stddek for M
Lave Takstcr
paa uknnkmgaacndk Billcmr direkte im Dann-att,
Norgkxoq Evertia mkd den nur
Norgc - Amerika - Mexico Linie-s
Irr nnk Tom-irrt
.,Tcras«. »Norcgna« og .,«J.Iieticano«.
Tanifh Luth. Publ. Hausk,
Lokal - Agcntxm
Blau-, Nebraska.
»He-w endehg fast von eher-.- Hatte-C
sermaner han« og nu begynder hanZ
en hoarrefendse Besktivelse of, twoks
ledes del gik en Dame forieden Dag.
Hun yavde jkte agtet paa Lchns terr
hge zormaningen ogJOa tog Vxnden
hcndes Hat, fme den med even
de Fort gennem Vognen, ud of e:i
aabent Vindur. op over de dsje Tjsxsj
1
l
l
c
I
!
!
I
der og faa lang: bon, at de fand
den aldrig mete, — 7aa langt Tom
tun en forflsjen Tamehat kan f1y-«
ve. Men det var jLLe der verste.
Znart gis Haar-et samme Vei. Haar
rotter sprang ud of alle Wind-nen
og Zdelasggeliens Vederstyggeligi
hed var over hende. Omsider naas
ede de da ned i Lavningcm hvor
Farren mindikedes, men da var der
heller jtte meget tilbage as her-ide
— kun de form-lng Rainer af det
for san fkonne Tempel. Foran mig
sidder to ældre, fnakfesalxge Joms
fruer; uviltaarlig gkisber de i Angst
omtring fig, inart her, Fnart der,
ssor at se, om de endnu hat deres
hole Tilbehsør som fuldstændige Men
neTken Omsider er ogsaa vi naaet
net i Lavningem og de drager et
Lenelsens Zuk, Tom om de oilde
sägt-: »ka er 1«-Z.1:.gnol født under
en Lyklchg Exil-nun fide-n vi llcw sra
dct Incd .)-.sle chumct
Lsi bis-ou quaa ca Etrudsfamh
lwrr de .s:«a-g::kus Trorc angc Hzmnk
ker oml1·:21;; med foadanne Prydcli
Ier, a: dc Intndcslige Turjstcsr Inla
alle som ec.:, at de funde klaa Tor
at lljppc ijxgerne pna saadan en
Horn-. bare een Gang. For
brugtc man at rykle Fiedrene nd,
met-. nu or man blcven mere human,
man klipper dem as og ladet Fug
lcir Icklde Stumverne. Der er Han
11erno, lom hat de smukfc Fior, og
Yaaledcss burde egentlig Mandfolfes
ne have Enem til at pynte Tkg mcsd
dem, mcsn dct er ganct med det Tom
med saa meget ande:: Te: fmukke
sum dar tilegnet sig Rettickheden
dertiL rimeligvis for at befæste sin
Ztilling, og de godmodige Mand
folk hat iaa ovetladt dem hole Stad
lem imod at de faar Lov til at be
tale Weg-singen
Der et ogsaa en Krokodillesfarm,
men jeg tun ikke fokdtage det væms
mel:ge Kkyb og vil ikke liqe endet
om dem, end at de et der. Neffen
vil jeg ovcrlade til Videnlkahsmæni
dene, «
En Tut med den elekttifte tog
os ud til Badeltederne lang- W.
Den heilige Strandbtsd, lwer Ha
vol, Tom alttd, hat samine Bat-ne
«gmd, bestanng rullet Isne Nun-iu
ger lud over Landet, gsr del ins-by
dende lfoe den bei-send ttl at sage
en Tutrm : der salu- Band. Tu
juxder of Badegccjter opholder slg
her Llarer rundl. Eiter et Ophold
j Vandet gaar de op og lxgger og
Toll-r sig : Eunchh og det er nogcx
of dcx bot)agrjkgs"te. man i dct hole
mai-: fan tsrnfe Tig, faadan at stif
te fra Vandet til Sand-et og smSnns
dct ud i Bande-! igcn. Lasten er let,
og Solen bevärkck itke Solstik fom
i Osten, man san for den Sags
Styld godt gaa uden Hat ellet
Eolfkærm
Turen langs Havet er ynsdig og
anlegt for Tutiksitrsmmem men fom
Faadan nieder mak: ochm alle Beg
nc de projcsionclle Turåstplukkerc,
Tom ingcsn Llnlednjng lade-r goa fra
":q th a: togc «"ig a7 de fromme-de
poa en kærljg Munde
Der vrimler nie-d Forlyftelsesste
der i Norme- J Venjce (Ve1wdjg)
fer mon, ncmr man nasrmer fis
Vom, hvad der syncs som stoke
Klippe-parlier, der rager op wer
Bngningeknc, og naar man tommer
nasrmm Ter man, at det er gcnncms
final-est as Gange og Huloky gennem
hvilfe Vandet sit-muten og der ligs
ges-« Baade, rede txl at tage- os en
Cur md qcnnem drum- naht-nordi
skcs Verdru, var man fu« sc de utroi
Mike Trug, Neid-n paa Niclg
«e1i::!·:- nnfcserrdich JHejüu Bed Mi
kro Ein-Inn DICH: de: M jnsidicrtxd,
at disk-se Klippe-r bestaar af ist Ism
mcsrskcler ovortmkfct med Instit-law
7k-k, um er molk-: med mer isllcsr
mindre missen-de Form-L Lock Ind
gonaen til est saadant Eted iikmrr
en fassnpeftor Troge misd nahen
Gab oq itho lcsdcs Klot, men da disk
ved Leslkglwd not-am en Ztorm, rev
den »Gut pna de: frygteligcs Uher
og de qmnce Saskke fløj bonftavelip
for alle Binde-. thiidlertid glider
aniststrømmem brvd og Isitandfes
liq, hcn qennem al donne fotlome
Hcrlighed, og more-r sig kosteligt
over Pfalterne.
Vognen standfek paa et ensomt
Sted ude ved Havet for at give osz
Anledning til at ianfe Stallek oq
Sten paa den sandede Pred, oq du
er en yndet Sport at vove sig nd
faa taugt som mutigt, naar Von-der
ttækker fig t.cbage, for at finde
·mukke Sten, færlig »moonstønes«,
og naar Dsnningerne atter Immer
og kullek taugt op i Sandet da at
W sig for ise at faa Staate
fulsde as Land. Det er fortmdetllct
saa fmittende en Fanden Les lau
vix-ke, faa selv de mest fmufomuss