Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 13, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    forsdi Eben snfket at gste iin Gerning
under ForitkjaelTe og Symvakhi i
det danka Falk Ten akbejder for
dets st og bebe-r for dcts Lyfke.«
Som Jndledninq til jin Tale
oplæste Carl Antonsen nedcnftaaens
de ngt as Povl Hoxmsmm Dann
Colle-ge Vlaixy Nebr.
l.
Dunste dwjndcr og danjke kcsasndl
Nu er sdej Zweitens
hellige Txmcn
harrt J Westens
Gukdflokker time
vuggende Vellyd udover Lan-d
hid fra der store, lormende Vandl
Her hvor de: ringen
hør tmor det Dingen
kljxmcr som tusjnde Klokkcr og
Bin-wer
msd fm de højeste Luftlag det verl
dek,
Danmark, Zaumqu det gælderl
II.
Ætjsd saa mange mcd Gerningcr
pmler,
ensdnu langt slere om Kærlighed
taler,
dritter, o Danmark, bin Skaall
Hvetken som Deler ej heller iom
Dommer
Xomimer vi hjem til din dejlige Som
mer —
Xun med vor Kætligheds BaaL
Gerne bin Uret vi mandelig hav
ned,
gerne vi gav dig det heb-ste, vi evncd,
Manddommens fpmkdftige Smal,
Du, som bar baarct os wo dine
Arme-,
Du, som os elsker med moderlig
Var-me
felv Wo den fremmede Kystl
Sternsbundne er vi, thi Barndoms
mens Minder
imgaed en Borg i vort Brny
Bomen de fremmed ofte belejret,
olttd, o Moder-, Hin Kasriigbed sei
ter,
felv i »den Morde TOny
verfor fra larmende Lande vi drager
hie-m til den bølgendcy kornqyldne
ASCII
hjem til den Fædrene Jord! - --—
Jkke et Merk, der blev formt-i as
Hasndetx
fkke et Vcrrk af den kyndigfte Elende-r
ikke et Verk, fom i Øjnene blendet-,
bringet vj den til dit Bord;
nei- men en Plet as den vidstmcktc
Hede
vilde vi gerne med Kerlighed frohe,
tag da vor Gave — hør Bstnene
bebe —
tag den, vor elstede Mo’rl
111.
Fusdlyste Hode,
biet du Være,
hegnct og hægeY
Danmat til Ære,
cltid den samme, menö Tiber-te
tin-de
altid den samme, mens Slægterne
spinde,
vask du vor sjærligheds blrvende
Pant,
trofaft og wdelt og sandt!
Frcdlnste Heide-,
Strich du dmitpc,
sama- dcm alle-,
Rast-use ved Kasan
Minderucs tllkjodbom til Rande-n du
fylde,
do Tini de strxdbare Kasmper djg
holde
sblnsscr da Hiertcsrnes mægtigoBavm
irre-H vor: Rasdrrlands Nonn!
IV.
Gud signe dsg, Tanmakk, vort dei
lige Land
M Markerneö bugnende Grøde,
« web skygqende Skove og fiftekigt
Von-d
og Gebetnes ensomme Ode!
M bil·7er dig, Danmatk, vä hylder
bit Novu
og set vi dir Flug i den fremmede
Hapn
vi mægtek kun ytke et eneste -Or-d:
Damms-ri, vor herlige Jordl
Pan Hat-et du fødtes i TiderttcOGry,
wo Havet du altid hat dient-me
der fang du de frejdige Sange mod
» Ssy
used Vilgetnes Kluk i bin Stommel
Vj elskek dis, Danmarh for alt hvad
du gov
vi krauses bin Kyst med vor Mer
ligsheds M
vi synget i Solstim vi Mex- i Sahn
, Damm-ich sdit yndige Num.
Povl dolmitrtm
Patkeus Betyduiag.
« Carl Ante-rieth Cshjcago usdtalte
bl. a.: «Selvmn dct lyder fom en
Paradoks, er det uwivlfomt rigtigt
Iwad der for øvrxgt ofte er bleven
.frcml)(wet, at den udvondvede Dan
zskeå siwrlighed til Fasdrclandet gen
ncmgaaende or stwrkerc og inderlis
gere ensd Hjentmedanskerens. Tit-n
sidste kon jkke se Sfoven for Tut-cr.
zcxnn bechr sig dagljg paa Hiern
rmet-J Jord, og hakt bører doglig
« Zwogcts Mit-It
Z Andekledes med den Itdvondredv.
«·0nn er i det freinnich, Lmn ded
bliver altid at være fromme-d. For
»dem staat Hjemmet i en Belnsning,
Tom kun Mindest-Si Stroaleglans kan
aimx Nur Inn tmter Moder-Einma
lets himmelske Lyd, er det, fnm spit
»le—:-s der pna Tusmdv Strenge
Vemdningcn af den dankt-ame
riknnskcs Nationalmark skulde da vir
krc den« at 7mntidig mcd at Heden
«til eviqe Tidcr bcnligger i fin op
.rindeliac, ffemme Naturtjlstand, er
den et vorigt Mindc osm Immean
Fiwrligsbcd til Moden-n, et Tynligt
Udtryk for den dybe Veundrinq,
den ndvandrcde Dunste nærcr for
sit Fødelam. Den er et Ztvkcha115k
Amerika von Tonmarsz Grund
kwor therncbnnncrct og Tannebroq
i ska Samdrægtiqbed vnjkr Sidc
om Eide. Den Ekal mane til Som
Iyold wolle-m dem dkrude og dem
shorhjcmmc. Ton skal vife Amerika
m-1«nc-, at der mcqet smukt lade-r fiq
for-me: at vaer gon onale Vorge-»
re of det nne Fasdrcsland og trofasl
fte Saum-r of deck stunk-. Ten ital»
;give Lefliqshed til at kalde til Fest
lnnsr ide. Juli, ika alone for at«
samle "Danfk-’Jlmcrikanerne, mrn foer
at samlc alle Amerifanerc, der crll
inden for Nasikevidde Tisr er hveth
Aar Tusinder af Amerilanvre i Eis-l
rom. Kunde dct lykkes at saa deml
til at ver-re med til at fejrc den-s«
4de Juli Fest i denne vidundcsrfkøns
ne Pari, san vilde den danskiamerii
kanskc Nationalpark Tonne sig som
et sinnst Lcd i Qæden of Bestræbels
frsrncs for nt gøro Tonnmrts Navn
kondt. Oq Amerikanekkm som vilde
valfartcs chrop den tdk Juli. vildc
faa Tini-ne ov for Dmmmrksks Ihm
Ihed oa begeistres for Tanmark Tom
Turistland.«
Hilft-net fm Revrcksemanter for
det danfke sSEftcrsamsunT det »dan
sie Broderiamfund, de samtnen-flat
;tede Ungdomsfokeninger, de sam
Hmensluttede danske Forenitmer og
Osmia i Carispmia.
Ovctkassercr Nolf Rasmusfem
»Mit-age, wert-ragte Hilfe-neu fm
»Broder7am-fundet, og Jakob Peter
sem Sau Franks-sein Hilsenen fm
T.,Dania« i california.
L --- j
JDen heim Kritiks-Hisiatie.
AfCanon Dyion Hast-e
Poet-Tat fra »He Zundamentals«.
! Vol I
; Ved Chr. Falck
(Fartsat.)
En ftor freiltagclfc
; Tot et on vjdtüsndt Tankcgang
logsaa mellom migre Entdcsxendc, at
Ifordi Gras og Wilhausen og IIer
og Chcyne er Specialifter i Oe
»braisk, at derfor dort-L- Falqcsslutnxni
Eger, sum Specialistck i Don-O maa
Jnutaarizk Tom er ogsaa m ijltas
sauft-. Tcr er ist«- Iaadan est Zor
lsfel paa Heratevkcns saakaldus ap
Irindelige .Ki1dts1«s.,fwaraisk om som
mte anlagcr Argnntcnttst, hentct fra
;Spcvaene, Tiger Brasessar Bisselh
.(«Jntroduction to Genesis in Colon«
pag. T) trkwer den ydcrste Forfigs
tigshed asf iøjnefaldendc Aar-sagen
Tor er nisten fynlig Skillelinie tmels
lcm dc antagne Milder. Enshver al
mindcliq intelligent Mond lan se
Forsfcsllen nwllcm Tennyfous og
Shaicgpears m Chanlcrö og «3ir
John de Mandtsvillesz Engelsf. Men
ingen Lærd i Ver-den bar nagt-usin
de tnnneh ellek vil nagen Sinde
manc, være i Stand til at fige at
en eller alle Bisbelens Vogers Til
«blivelsestid nd sra Stilen i HebraisL
Se Saycr »Tai-la History of the
Hebretvs", Side 1«9). Tet nom
llistelige sØsterland sendet intet til
Väterlandets Form-dringet Pufey
hat« med sin meinerliae Lævdom
visit, usd fra et iprogligt Standpunkt,
hvakledes selve Danielö Bog unm
liat kan være et W fra Ma
ZXCIIbcoerncs Tid (,,-O11 Daniel« Sfde
EIN-Mk Profe »J- sor Hirfchfelsder, fom
var Professor : Hebraist vod Uni
versitctet i Toronko, sjger i sit me
got lærdo Værk om lsto Mosobog:
»Vi vilde fomævccs fogo offer nogen
Ejendommelighed entcn i Sprog el
lcr Mem-m, 5om vildr antydc or to
foldiat Forfatterskab«. For saa vidt
Tom Originale-IS Sprqu anqcmr
minde- dcsn most kræsno Kritiker
umulxut apduge den mindste For
"s·folliqlnsd, vUm Nil-do anmdch at dct
kund-e uddraacss fm to Kilow« sZisde
TLL Lgsaa Tr» Emjl Rciob i sin
..«Bankrnpm of the Oigsber Criticism«
i »Contemvomrn Reviisns«, April
19is5, starr disk Tammo
I
f
Jkke alle paq cca Side.
En tredie Jndvending er tilbagc,
en misr end alnnndeljg alnorljg.
Te: er donncs,· nt all-: Last-de er
zum kscn Eädo Ton gnnnncldagse
paa
konservativp Lspfamlse ovboldesjs ikke
Lamm-re as Mamd sont gar Fordring
Lan-dont one-sich Tom be
kwmpcr den besier Kritik, » de »vi
dcndo, de forudindtagncs og de uotps
lnfte iBrjanO »Wähle, Ehurch and
Reason«, Eidc 2-ls)—--217L
Dem or onfan on Zim, smn tmsns
nor tri at klares on ljlle Smnle For
der forstc or »der ika rctfasrdxat at
mirska at den Tom opboldcn Ins-ad
der er kaldt den qannneldngsc eller
traditionello Opfatnslsc 07 Vibclom
modswttcr Tig, at man driver videni
sskabclig Visbclnnderssøaklscx Tot er
iigesaa nrctfwrdint at forcftslle Sig,
m den«-«- Opofitbon mod disn komi
nentale
dcdcs Pna
tunc-then
and den konservativc Ekole or
jmod, or jfke Bibel-Kritik, Inen Bi
belkritik as Rattonaiiften Te er ifke
unod Wilsimnsens on Wenensz Flut
ninger, fordi de er Evecsalistrr og
last-dir Dis briwnuwr dem, fordi Ra
tionalsitrrnes Vibelkritik knn her kun
vaer 5pccjalf5thL eller videnskabequ.
En Kritik, som mir-ges of do mest
vilkaarque Slutningcsr fra de most
tut-att- Fsorndnvtningon bar jngcn
Rest til Votkgnelfen Vidcnskalx Og
srmndele-3: de konservatives VodsT
tut-Wen vvd den traditionellv Lpsz
fattelfe er ikke blot satnvittiabebs-l
fuld, mon Jntellinent Dr trot, at«
sde gammelsdags Opfattclser er lige
san leerde, «s«om de er SiriftmassTigej
Det er pwa Mode fra en vis Side
at ans-re en mægtia Liste of lærde
paa den tyske Skotes Sidk og han«-!
ligt vaasma, at der er ifke en lærd,«
som kan staa osp for de gamle Ov-«
satte-liest as Bibean Tette er ikteY
Tilswidcst Hengstean fra» Vosell
on Berlin var Tau srcmrnqende en«
lwrd Tom Eikhortk. Vater eller De
Wirb. Oq steil ellek Kunz, og Zahn
og Rusvprerkbt var i Stand til at
nmole Fig mod Nenss og Kur-Im
lehcslm Møllcn fom beten-den m
tmn var enanng »umkkrligt ovcrbes
vift om den nimodfiqeligcs Nimm
bed of den Gras-«TLll-bausensse
anoteswc bar Torandrct ssne sor
riae mdiknch Slntningcr af For
nuftgtunde m dnbere llndersøqufeh
Tom en beim Uritiker. Og Profes
sor Wincklkr. Tom nylig bat omtastet
den there Kritiks sitre og safti
Nefnltatcr fm Grunde-n af, er sil.
Or, den lebende Orientalist i Tykks
land, osa on Mond as umaadelig
Lcrrdknn
«
L c
w
.
;.kolv-:4 vaattelfer er anm
llvidksnbcd og Forudxnoi
(
Jana-, Professor i Asnnoloqi ved
ernrkn Imr rsicst til Tom Euerjalist
sch- lasrd m ferne-Z läge med EIN-unr
sordnmsk "1.’-roscs-is"s«vr · Zfrist Udlcmi
nan
:!Icamek)outh, Von hemmte Pro
fessor i Ambisf ved Oxford. smar
Um Linie, Xwad Lwrdom ansgnan
med Trivet, den fangetng Profes
sor i Hebt-wish Og den Scuming,
fom denne sinke lærde kommt-r til
med HenTyn til en of den radikale
Jst-les videft koste Not-sen er nws
sum morsom j den-Z Skamhed
»Er der da nnet i Telsnastws
rieme«, Tiger han, afsluttende en
lang Række af Forsvar for Eitheden
af Efaias Bog, »Er der da intet i
Telingsteorieran efter min Mening
aldeles inte1« (»Lines as De
fences« pag 136). ;
Gteen og Bisfell er san dygtiges
—— Ihr-is ifke dygtrgeref—— last-de samt
Nobertfon Smidh og Professor
Briggs; og begge disse Meers-d er
kommen, fom et Resultat af den vi
Mte og dybeste Anders-gesie, til den
Bin-using, at meeö Teorier er
Iwidcnskobeligc, ubi"ftoriskc, og ulckrs
de.
I Professor Hrecnss «’idstc Ord i
Gans meget dygtige Viert om
Lngmsr Erxicist of the Penta
teum« er chrdclcsts botegncsnde. »Wil
de »der tfke værc vi7csre for dem m
revjdcrc der-es ogcn ilde volgte For
Ibindelse med Fjenderne o«f Evange
llisk Sondhed og undersøge, om ikke
Krifti Syn poo det gamle Testamen
te, naak olt kommt-r til alt, er d01
!sattde?«
Jn, Dem ex-, nanr alt fommer til
alt, det store og endcljge Sporn-»Z
;mool. Vi fortrøstcr os til, ot vi
er ikke uvidensde. Vi er sitt-e poo, ot
N er ikke ondskobsfulde, Vi ausser
Me ot behandle nogen uretsfærsdigt
ist«-:- masma »so-get of Qndskasb. Men
vi vixs"k(-1«. at Ema med Kristus og
hans Kirke. Hvis vi er forudindtaxp
nevjlkcvi helleer vaer forudindtogs
m- nwddllsotjocmfjiJmen: Hvisvisbor
nogrnPortisklwd maa dct virre imsod
en Taste, mm aør Mem-: utmat on
wkker Trom. Selv paa Vekostning
of ut Oliv-u regnet for ika ut vaer
med Tiden, foretrækkcr vi a: sma
med Vor sen-c Jesus Kriftus, i at
mmmc Esrjstm for Händ-S ier uden
Modfiqszc og »den Tvivl. At lwre
cis link Emulo as, Og m Inttc en
lille Emule tsl Nationaliftisse Tro
riusr c--1 do, Tom Tnmmtichr med
dem. fund-c- que us til llvishedx
mrn Inluw Studium og dnbcre Un
d(-r5i».1skfc vjl quc os, snm det drog
Hotmsusnispm oq Illkøllcn til den fi
frcsths Jsosrvisninq om den bolliqe
EIN-ists Jlnwrim m Æmbcsü og til
at Erd-standest »Ist er er mmcst
mit: Irran Olkker bin chncsr det«.
ZlnttesJ
Korrespondanccr
Racinc, Wie-.
Her j Tanskcngs Vn 7kiftcr der med
Regn ca Zolskisx um dem-Aar 1912.
Tot v:1 »Im-, a: de er ikfc saa lasnge
mellenx Stifter Tot tmr zum-h at
i vor Freisier älscxtjghed er et Var
Zkovmnsr blechn fordindrcde; og
vcsd en Tcl Imdvcsndjqc Arbejsder er
disk Hm en Tot Emndsuing nu og
do. Man man euers Eige, at Racine
er on ljvljg By j Sommer. Man
Vaasmnr, a: den i Aar slaar Re
cordem hvad Vygning angnar.
Tcn gamle Mrs. Petersisn paa
Hartison Et. døde i si«dftc Uge af
Kræft i Hovedet. Hun led mcget i
der Eidste baivc Aar. Hvor er der
godt, at der i Kristus er lldgang fra
Libelse og Dad! Hun begravedes
Lsnikdng i forrjgc llqe fm Emausd
Kirken under stor Deltagelsc
Ved Ungdsotnsmøsdet i Immunitelii
zlsltsztiqlted Tokisdaq Ilstcn den 25
Juli talte Prof J· E. Lan-send Hu
711·u-:— Faden den gamlc Tr. Char
ka »T. Conf, sont j 12 Aar bar va
nsr Uls xsliotmsr ltlandt Blum-Jnde
tusmc i :’lri,zotta, Hart pleer lwer
Zimmer at besagt- Vrof. Wirkens
-««.1 Zut- dkt bvcr Utmtq fortalt os om
Alt-www blandt sm» Arm wdc
Brust-ZU Trunk· Many fortctltc1 lmn
our sincs IItmdontssopscvclscm Tot
var baade interessant og Wme
»Ic? t: Tr. Cnnk er født i Tuskland
lfor 75 Aar Ttdett Hans Jota-ihre
lTM de da hatt var l Aar Hammel.
« satt-: Slæqtnitme acw bam en god
Jsganm misn den vor i rcliqiøs
wende tntionalislil Da lmn kom
lti Jlmcrjta fom cs:3 nng Mond
Fxtdw Hjttd on udcn Dank san losd
,««:: ztmswv trl Euldiut nq var nusd
i Borgerlrsgem og i den Tid blcsv
Ilmn et omvendt Mcnncsle -—-— Umr
tnislt ved nonlc tch Rat-merkan
ttprsts trofaftcs Visdttcsbnrsd on belligc
Wu- chtor Oriac-n kont lmn til Chi
cago og var med i Arbcjdet for at
btnmcs Gttds Qrd til de mange Jsmi
tttsi.t·nnter, der Tom m qutig
Strom søgte til Vycstt J 1870 gis
,lnk· til islkizrna esusr at have mod
lmast eritmtson as Bresbyteriai
Inst o i Chtcago
s
J- lU
l los Max Mattbicjen med Fa
m: «El cs tlom ums: ttet -— næften uvcns
let —- tkl Nat-ins fort-M Lørdaa
lsts fm kaum-UT De bot-dil has
Vastor HattfestL og Paftor Mathies
let- ptædikssdc i JmmanuelsiKirken
Søttdag Formiddag og Aften. Otn
Man-bogen reine de vidcte til Den
mark, Wis» hvor de all-set Pall.
J K. Jenseit Passi. Mart-diesen ind
fattes sidste Sinsdag ask Post N· J.
Eing
III
Gpttlst ft- M 4.)
DÄNA GOLLBGB.
Evortor ikke komme tj1 vor skole og lade Dem
uddanne til Lærergerningen.. Tjdssvarende Un
dervjsnjngsmetoder tølgez »state Taschen Cor
tiücates" Matt-dem skriv efter nyt Katalog.
DANÄ COLLBGB, BLÄIR, HERR-.
Witqu -ksxsk-x-xngxsse-FW7 «- -.-.« —s--.s«--:---.- -).: sag-H- Heing
Lave Takfter
paa gcnncmgaakndc Billettcr direkte fm Danmark,
Notar og Svertig med den nyc
Norgc - Amerika · Mexico Linies
ttc nyc Tampetk
.,Tkras«, »Norcgna« og »Mexicano«.
Lokal - Amt-tut
Blair, Nebraska.
s-«------------------------------------------m
Danifh Luth. Publ. Hause,
i music-Zweite
I BOGSAMUNGER
LLLLLLLLLLLLLLLL
seh-cle- Mlnsnxt .. ..... IDZO
lind » Krisis-sc- ......... 1.00
still-ed otzr Styklcc . . . . ...... 2.00
ils-atmen 85.00
Il
Bibelske Studien l og ll (Go
GEN. . .. . ....81.30
Kristi Eftskfjlgelsc. .. ...... Ob
Los o- Nutle .. .. .......... 05
Tilgt-Jason stüc
Ul
Augustim Bekendeslsetn . . . . .s 05
As Guds Nude . .. .. ...... 50
Lys pas Vejea .............. 1.00
staunyklustn ilcr. Aal-sk)..... 50
Tilgt-stet- ON
W.
Xemiok du Lin-riet ........... QUV
Pt- hellis Grund .. .......... .80
Tilummen 82.s0
V.
Uscjek sycklcomt .. « ...... I1.20
Pileskimsnuckkingea . . . . . . . . II
Huolels Eustru .. .. ........ .00
Hiermpejl .. ............ 20
Titus-iste- 0250
VI.
Estek Ried .................. sc
Lys i Mit-Ist .............. Oh
Den hellige Ktig ............ IS
Morgen-» « ................ .50
Tilgt-sie- RGO
VII
Atussn bonI-d .. .. ........ i II
Pers-tut .................. LW
Vllhels Bock- srincktingok 100
Titus-es its-.
MU
Solopssos EN. k. Nackte-) ....i .ss
Titus .. .. ............ sc
Gen-es- Styls-a » .. UV
Tillus-et- Ist-.
Pisa-texts d ims- f
k es ne- ....... U
Pksst kdes l Istålos »We- U
- et k II
Pug- äu.
Ell-then .................. IUII
Les-Ist .. . ................. O
Do- Nute knisttot ...... U
Jus-ist .. ........ «
CI « III M .......... «
. Titus-ca M.
U -
1 hat-s Hast-d .......... U
Nutidsmurtyket . . . . ........ .7.
Lassen-s Dotter ...... .
Øku Uns- Perle . . . . ....... «
Tllsqauven CL. so
Ill
H strebte-)- Foktslllssst ..... I1.M
Buddtss ...... lw
Fritz Reuters « . . . . ..·
Tilummeo M.
Xlll
Landshybsmme .. . ...... Il
Irockssyrstea og ksojiolk ......
Drin-mea- . . .......... «
Da kommt-längs Plge .......... «
Tilummen M
XIV. For Bis-I
sislcs Fortwlliagen ......... . . . Is
Bamesmll . . . .............. .
llyknepostil.. . . . . .
Viscl slclftsvcle Velysaiss ...... .0
Tllumaies Ils.
XV.
Uns-use og Dtonge ............ . ...
Pigobjm og Pigebjka ........ «
Fort-du« Sinne-...... .
l)(-a lille ssfugl ..............
Tilssmtven Obsc
XVL Basllsh Bock-.
Pilgrims Progres- . . .. .... ..1.sc
Domtby ... ...
Jst-los- Pkayet » . ........ .ls
Ws Wokcl Ins Ms Ists-. .II
All lot LU
IM
Liis of Luther .. ............ . .
Rslph tlIs II ............ .
The llesrt o Ist-. .......... .ls
Wokkls of Belp sok M
Cikls .. . ............ .1I
The llesvesly Vlsos .. ...... .1s
All sit II.U.
die-Cl lsvek It ellus sssllsss
sjlket gkstls out-I
silletlet »Den dankt-II W.
21 Ins-» ellek, et IIIU W
hilluis i snlsttyhklöåfstmksss.
Nut- to - III
tls Bille IM Ist-...
»Mit Iris-un eins-Ist ASCII-.
· « DANISH LUTIL PUBL. HOUST
.----·J.«I·.-.. -...- ILUIs W W